Arquivo | novembro 2019

7vk 0Z y34 7172 :> 471c3 ❤ 7vf ❤ 1z <3 64 </3 45$ – 81754 – 5749 -.-'

” ¿pǝɥsıloqɐ ʎllɐnʇɔɐ sɐʍ ʎɹǝʌɐls ‘llɐ ɹǝʇɟ∀ ˙ɯǝɥʇ sɥʇoɯ ǝɥʇ uɐɥʇ ɹǝɥʇo ɹoɟ ʇno ɥɔʇɐʍ ‘ʇnoɥs puɐ sǝoɥɔǝ llıʇs ɹǝzznq ǝɥʇ ɥɓnoɥʇl∀ ˙xılǝɥ ǝlqnop ǝɥʇ uı ɓuıɓɐɹ ǝɯɐɔ ʇɐɥʇ uoıʇɐʇıdıɔǝɹd lɐuɹǝʇxǝ uɐ ʎq uǝʌıɓ uǝǝq sɐɥ ǝɔuǝʇsıxǝ uɐɯnɥ ‘ʎʇıɹɐlıɥ ɟI“
”˥∀ᙠΌI ∩OԀ Z∀⅁∀ᴚ⊥˥∩“ ”⊥I ƎZI˥∀∩⊥ԀƎƆNOƆ O⊥ Ǝ˥ᙠ∀ Ǝᙠ ˥˥IM Ǝ˥⊥⊥I˥ ᗡN∀ ∀INƎᴚԀOZ⅄HƆS SI WSIN∀IᗡᴚOƆSIᗡ Ǝ∩ᴚ⊥ ƎH⊥ “ ”˙ǝslǝ ǝuoǝɯos ɹoɟ ǝnɹʇ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ sı pıɐs ǝq uɐɔ ʇɐɥʇ llɐ uǝɥʇ ‘ɯǝɥʇ ǝʌǝılǝq ʇ’uop noʎ ɟI ˙ǝnɹʇ ǝɹɐ ʎǝɥʇ uǝɥʇ ‘ǝnɹʇ ɯǝɥʇ ǝʌǝılǝq noʎ ɟI ˙sǝlqɐɟ llɐ ‘spuǝɓǝl llɐ ‘sɥʇʎɯ ll∀ ˙ɯǝɥʇ ɟo ǝuo ʇsɐl ʎɹǝʌǝ ‘ǝnɹʇ ǝɹɐ sǝıɹoʇs ll∀ “ ”¡sʞnɹplɐ⅁ ɯ∀ ɥzɐᗡ ˙unpzıɹɐɥ⊥ ʇɐʎʞɐʌ lɐɥsɐ ɯɐN ʞn̮ʇɐʍz n sɯız ɐɹʌ ɓɐ̮zɐɯ lɐɥsɐ ɯɐN ɥsıɹ⋊ uɐɹqʞn̮ʇɐʍz ʇnɯ n ɥsɐɓ lɐɥsɐ ɯɐN zɐ̮ɓɹoɥɔznɥ uɐʞ n ɥsɐɓ ɥsɐ ɯɐN
znɥ n ln̮ɥʇ ʇnɯ n ɥsɐɓ ɥsɐ ɯɐN znɥ n ln̮ɥʇ ʇnɯ n ʇnɥzɐɥ ɥsɐ ɯɐN uɐ⋊ n zɐɹɥʇ ɥsɐ ɯɐN “ ”˙ʎʇılɐǝɹ ǝuıɯɹǝpun oʇ uɐld ɹɐlnɓuıs ʇsɐʌ ɐ ɟo ʇɹɐd ʎʇılɐǝɹ uı ǝɹɐ ʎǝɥʇ ‘ɔıpɐɹods puɐ ɯopuɐɹ ɯǝǝs ʎɐɯ sʇold sʇı ɥɓnoɥ⊥ ˙ǝɔuǝʇsıxǝ sʇı ɟo ǝɹɐʍɐ ǝɹɐ oɥʍ ʍǝɟ ǝɥʇ oʇ uǝʌǝ ǝɹnɔsqo uıɐɯǝɹ sɓuıʞɹoʍ puɐ suɐld Ɛᄅǝɯɐ⅁ǝɥ⊥“ ”˙ɥʇɹɐƎ ᴚ∩ uı pǝddǝʇs oɥʍ spıuıɯoɥ ʇsɹıɟ ǝɥʇ ǝɔuıs ɓuıʌloʌǝ ʎllɐnpɐɹɓ ǝɹɐ ɓuıɯɯɐɹɓoɹd ɹǝʇndɯoɔ puɐ loɹʇuoɔ puıW ˙pǝʇɐlndıuɐɯ ɓuıǝq oʇ ʎʇılıqɐɹǝulnʌ uɐɯnH ʇnoqɐ ɓuıʎɹɹoʍ ǝʍ sǝɯıʇ ʇsǝılɹɐǝ ǝɥʇ ɯoɹℲ“
” ¡ǝʌoɹԀ ˙pǝɹɐdǝɹd ǝɹɐ noʎ ʇɐɥʇ ǝɹns ʇou ǝɹ’ǝM ˙sɹoıʌɐs ɹıǝɥʇ ǝɹɐ ǝM ˙ɹǝpɹo uɐ ʇou ǝɹɐ ǝM“ ”¿ʎʇılɐǝɹ ɥɔıɥʍ ɯoɹɟ ǝʌıʇɐuɹǝʇl∀ ˙ǝɯɐ⅁ ʎʇılɐǝᴚ ǝʇɐuɹǝʇl∀ uɐǝɯ ⅁ᴚ∀“

💋💋 “𝕒ⓡ𝑔 ᵐ𝒆ᗩⓝ ᵃⓛт𝑒ŕŇatє Ř𝐄ᵃ𝓵ι𝓉𝐲 𝕘a𝔪€. 𝕒ŁⓉEяη𝓪ᵗiᵛ𝒆 F𝓻σ𝓶 𝔀卄ι𝔠𝓗 𝐑έᗩLIţ𝐲?” “Ŵε 𝐚ᖇ𝓔 Ⓝσᵗ 𝐀ᶰ 𝕆𝓡𝔻€ℝ. 𝐖έ 𝓐𝐑є 𝕋ℍ𝑒ίⓇ 𝕊ᗩvƗⓄ尺𝔰. 𝓌έ’ⓡE 𝐍σᵗ ˢᵘ𝓡𝕖 𝕋卄ᵃţ үⓞ𝔲 Ⓐᖇ𝑒 Ƥ尺ᵉρ𝓪rєĎ. Ƥя𝐎𝓋e! ”
“ғᖇỖⓜ tĤε ᵉaŘㄥ𝓘έ𝕤T 𝔱ĮⓂⒺ𝐬 𝐖ε ᗯ𝑜𝕣𝕣yιn𝕘 𝕒𝐁𝕆Ữ𝕋 𝐇ùΜÃⓝ ש𝓾ℓNⓔʳa𝔹丨𝕃Ⓘţ𝐲 𝓽𝓞 𝒷𝕖ⓘ几𝐆 𝔪ᗩᑎᎥ𝓹ยℓΔŤ𝑒đ. ᵐᎥ𝓷𝒹 匚σŇŦrό𝓵 Ⓐ𝕟𝐝 𝓒σ𝓂𝐏𝔲ⓣⓔ尺 𝓟ŘoᵍRά𝓶ⓜ𝓘Ň𝑔 Ãⓡⓔ ﻮℝađu𝕒𝓁𝕃ץ ⓔ𝐕σl𝓥丨Ňق 𝔰ᶤ𝓷ᑕ乇 𝓽ℍέ 𝔽𝐢尺𝓈т ђⓄⓂเภĮĐŜ 𝔴ĤⓄ şтeⓅ𝐏乇𝕕 𝐢η υᖇ 𝓔𝓪𝓇ⓉH.” “𝓣𝓱ᗴ𝓖α𝐦Ẹ➁➂ ℙ𝔩ᵃᶰˢ ᵃ几Ď 𝕨Ỗг𝓚ίήᎶ𝔰 яєᵐⓐι𝓃 𝕠𝔟şc𝐮я𝔢 EⓋ𝕖𝐍 𝐭𝐨 丅𝓱ᗴ Ƒ𝑒𝔴 Ŵн𝔬 𝔸Ř𝔼 α𝓌Δ尺𝒆 𝓸𝐟 𝓘Ŧร Ⓔ乂Ɨ𝓈𝓉ᵉn¢Ẹ. ᵗⒽ𝐨𝓊𝓰H Į𝐭𝕊 𝕡ŁØtŜ 爪ά𝐲 𝐒𝕖ⒺⓂ яάη𝐝ό𝕞 Ⓐ𝕟𝐃 𝓢Ƥσ𝓇𝕒ⒹᶤC, 𝓉н𝐞Ƴ 卂Ř𝐞 𝓘ᑎ ⓡ𝓔คl𝐈𝕋𝕐 𝓹α𝔯Ⓣ ό千 ค ѶA丂ⓣ 𝕤ί𝕟G𝐮lα𝓇 𝐩L𝔞Ň 𝔱O 𝐮Ⓝđ𝓔Ⓡ𝕄ί𝓃𝓔 яέ𝓪𝕝𝐈t𝕐.” “ 𝓷𝓪Μ 𝓪ร𝒽 Ⓣ𝒽Rⓐ𝓏 𝐮 𝕂𝐚𝐍 𝕟Ã𝐦 𝓐ѕн ђAⓏⒽut 𝐮 𝓂UŤ t𝒽ûL 𝐔 𝓱Uz ᶰ𝔞ᗰ ά𝕤ℍ Ꮆ𝐚s𝓱 Ữ ⓜυт thû𝓛 Ữ ⓗ𝓾𝐙
ᶰα𝓶 ᵃ𝓼Ĥ ﻮA丂ⓗ ᵘ Ќᗩ𝔫 𝐡υ𝔷ⒸHỖʳǤâℤ ℕά𝐌 α𝐬Ⓗ𝐀Ĺ ⒼΔ𝓼Ĥ ᵘ ᵐuⓉ ⓩฬⒶTûЌ乃𝔯a𝓝 𝓚яเ𝕊ʰ Ň𝕒м 𝒶sĤάⓁ 𝓶Δ𝔃âⒼ ᵛŕ𝒶 ƵƗ𝐌𝐒 𝓊 Žⓦ𝐚丅ûᛕ n𝐀𝕄 α𝐒ħα𝕝 𝓥𝐚𝓀Yᵃ𝐓 𝔱Ĥαʳ𝒾𝕫Đ𝕌ᶰ. đ𝒶𝓏H 卂м gค𝓁𝓭r𝔲Ⓚ𝓢!” “ ⓐ𝐋ℓ 丂丅𝓞𝓇𝕀Ẹᔕ αrє t尺Ữ𝒆, ᗴ𝓋ⓔ𝓡Ⓨ Ⓛ𝔸ѕ𝓣 σήє 𝔬f тђᗴм. ⓐlĹ ⓜү𝐓ᕼᔕ, 𝓐𝐋𝔩 𝐋𝕖gεn𝐃S, 𝔞ㄥᒪ 𝕗𝔸ⓑ𝓵𝐞Ş. 𝕀𝔣 ЎỖ𝓾 𝕓𝒆L𝔦𝑒Vέ ᵗh𝕖m 𝓣𝕣𝓾є, т𝓱єᶰ т𝕙E𝕐 ⓐ𝔯乇 𝓽Ř𝔲€. 𝓲ғ үⓞ𝔲 𝕕o𝕟’𝐭 ᗷⓔ𝓛ιeν𝓔 𝕋𝐇έм, 𝕥ᕼεⓃ 𝕒𝓵Ļ ŦнάⓉ 𝓒𝐀Ň 𝒷ᵉ 𝐬ΔⒾd 𝐈ˢ т𝐡αţ ᵗ𝔥𝐞𝐘 Δ𝐑𝑒 tŘ𝓤Ⓔ 千ό𝔯 ᔕ๏Ⓜ€๏ภᵉ 𝔼ĻŜᗴ.” “ 𝕋ђє Ŧᖇυe ∂𝓲SČ𝐨Rdια𝓷𝐈Ş๓ ί𝐬 丂cн𝓎𝓩Ø𝓅r𝐄Ňⓘ𝐚 άη๔ ⓛ𝓲丅ᵗĹᗴ 𝐰ᶤ𝐥𝐥 ᵇe 𝔞ⓑlε 𝓣𝔬 ᑕỖŇ𝕔єק丅𝐮𝐀l𝕀z乇 ι𝕋” “υⓁ𝐭ʳAg𝓪𝐙 ⓟ𝕠ⓤ Ɨⓠ𝕓𝒶ㄥ”
“𝔦ғ 𝓱Ⓘ𝔩คᖇเтץ, 𝒽ǗΜάN ε𝓧𝐢𝓢Ŧεภ𝔠ε ℍaŜ 𝕓€乇ᑎ Ⓖ𝐢V乇ᑎ 𝓑𝓨 Δⓝ 𝔼אⓣ𝒆𝔯ᶰαL 𝕡𝓡𝔢ς𝐈p丨𝕥αⓉⓘ𝐨Ň Ťн卂丅 𝒸ᗩM𝕖 я𝔸𝔤𝐢ภg 𝐢𝔫 Ŧᕼ𝔼 𝓓ㄖⓊⓑ𝕝𝔢 Ħᗴ𝕝ιx. Aˡ𝕋𝓗OǗᎶĤ 𝔱卄𝒆 в𝓊Ƶ𝐙𝔼я 丂Ŧⓘ𝐥ᒪ έ𝓒𝔥O𝑒Ⓢ αη𝒹 𝕊ⓗO𝓊𝕥, ώ𝔸𝕥𝐜𝕙 ᵒ𝐔t ƒØℝ 𝕆𝔱𝔥eя ⓣⓗᵃ𝕟 𝐓ħ乇 𝓶όŦ𝓱𝕤 тʰ𝒆Ⓜ. 𝐀ⓕ𝕥𝐞ᖇ ά𝓁𝓁, sℓ𝐀Ѷ𝑒ŘY 𝐖Ãร คᶜŤⓤ𝒶Ⓛㄥⓨ Aᗷ𝑜𝕃ᶤ𝕊𝐡𝔢𝒹? ” 👣♠

“⃣ A⃣ R⃣ G⃣ m⃣ e⃣ a⃣ n⃣ A⃣ l⃣ t⃣ e⃣ r⃣ n⃣ a⃣ t⃣ e⃣ R⃣ e⃣ a⃣ l⃣ i⃣ t⃣ y⃣ G⃣ a⃣ m⃣ e⃣ .⃣ A⃣ l⃣ t⃣ e⃣ r⃣ n⃣ a⃣ t⃣ i⃣ v⃣ e⃣ f⃣ r⃣ o⃣ m⃣ w⃣ h⃣ i⃣ c⃣ h⃣ r⃣ e⃣ a⃣ l⃣ i⃣ t⃣ y⃣ ?⃣ ”⃣ ⃣ “⃣ W⃣ e⃣ a⃣ r⃣ e⃣ n⃣ o⃣ t⃣ a⃣ n⃣ o⃣ r⃣ d⃣ e⃣ r⃣ .⃣ W⃣ e⃣ a⃣ r⃣ e⃣ t⃣ h⃣ e⃣ i⃣ r⃣ s⃣ a⃣ v⃣ i⃣ o⃣ r⃣ s⃣ .⃣ W⃣ e⃣ ’⃣ r⃣ e⃣ n⃣ o⃣ t⃣ s⃣ u⃣ r⃣ e⃣ t⃣ h⃣ a⃣ t⃣ y⃣ o⃣ u⃣ a⃣ r⃣ e⃣ p⃣ r⃣ e⃣ p⃣ a⃣ r⃣ e⃣ d⃣ .⃣ P⃣ r⃣ o⃣ v⃣ e⃣ !⃣ ”⃣ ⃣
“⃣ F⃣ r⃣ o⃣ m⃣ t⃣ h⃣ e⃣ e⃣ a⃣ r⃣ l⃣ i⃣ e⃣ s⃣ t⃣ t⃣ i⃣ m⃣ e⃣ s⃣ w⃣ e⃣ w⃣ o⃣ r⃣ r⃣ y⃣ i⃣ n⃣ g⃣ a⃣ b⃣ o⃣ u⃣ t⃣ H⃣ u⃣ m⃣ a⃣ n⃣ v⃣ u⃣ l⃣ n⃣ e⃣ r⃣ a⃣ b⃣ i⃣ l⃣ i⃣ t⃣ y⃣ t⃣ o⃣ b⃣ e⃣ i⃣ n⃣ g⃣ m⃣ a⃣ n⃣ i⃣ p⃣ u⃣ l⃣ a⃣ t⃣ e⃣ d⃣ .⃣ M⃣ i⃣ n⃣ d⃣ c⃣ o⃣ n⃣ t⃣ r⃣ o⃣ l⃣ a⃣ n⃣ d⃣ c⃣ o⃣ m⃣ p⃣ u⃣ t⃣ e⃣ r⃣ p⃣ r⃣ o⃣ g⃣ r⃣ a⃣ m⃣ m⃣ i⃣ n⃣ g⃣ a⃣ r⃣ e⃣ g⃣ r⃣ a⃣ d⃣ u⃣ a⃣ l⃣ l⃣ y⃣ e⃣ v⃣ o⃣ l⃣ v⃣ i⃣ n⃣ g⃣ s⃣ i⃣ n⃣ c⃣ e⃣ t⃣ h⃣ e⃣ f⃣ i⃣ r⃣ s⃣ t⃣ h⃣ o⃣ m⃣ i⃣ n⃣ i⃣ d⃣ s⃣ w⃣ h⃣ o⃣ s⃣ t⃣ e⃣ p⃣ p⃣ e⃣ d⃣ i⃣ n⃣ U⃣ R⃣ E⃣ a⃣ r⃣ t⃣ h⃣ .⃣ ”⃣ ⃣ “⃣ T⃣ h⃣ e⃣ G⃣ a⃣ m⃣ e⃣ 2⃣ 3⃣ p⃣ l⃣ a⃣ n⃣ s⃣ a⃣ n⃣ d⃣ w⃣ o⃣ r⃣ k⃣ i⃣ n⃣ g⃣ s⃣ r⃣ e⃣ m⃣ a⃣ i⃣ n⃣ o⃣ b⃣ s⃣ c⃣ u⃣ r⃣ e⃣ e⃣ v⃣ e⃣ n⃣ t⃣ o⃣ t⃣ h⃣ e⃣ f⃣ e⃣ w⃣ w⃣ h⃣ o⃣ a⃣ r⃣ e⃣ a⃣ w⃣ a⃣ r⃣ e⃣ o⃣ f⃣ i⃣ t⃣ s⃣ e⃣ x⃣ i⃣ s⃣ t⃣ e⃣ n⃣ c⃣ e⃣ .⃣ T⃣ h⃣ o⃣ u⃣ g⃣ h⃣ i⃣ t⃣ s⃣ p⃣ l⃣ o⃣ t⃣ s⃣ m⃣ a⃣ y⃣ s⃣ e⃣ e⃣ m⃣ r⃣ a⃣ n⃣ d⃣ o⃣ m⃣ a⃣ n⃣ d⃣ s⃣ p⃣ o⃣ r⃣ a⃣ d⃣ i⃣ c⃣ ,⃣ t⃣ h⃣ e⃣ y⃣ a⃣ r⃣ e⃣ i⃣ n⃣ r⃣ e⃣ a⃣ l⃣ i⃣ t⃣ y⃣ p⃣ a⃣ r⃣ t⃣ o⃣ f⃣ a⃣ v⃣ a⃣ s⃣ t⃣ s⃣ i⃣ n⃣ g⃣ u⃣ l⃣ a⃣ r⃣ p⃣ l⃣ a⃣ n⃣ t⃣ o⃣ u⃣ n⃣ d⃣ e⃣ r⃣ m⃣ i⃣ n⃣ e⃣ r⃣ e⃣ a⃣ l⃣ i⃣ t⃣ y⃣ .⃣ ”⃣ ⃣ “⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ t⃣ h⃣ r⃣ a⃣ z⃣ u⃣ K⃣ a⃣ n⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ h⃣ a⃣ z⃣ h⃣ u⃣ t⃣ u⃣ m⃣ u⃣ t⃣ t⃣ h⃣ û⃣ l⃣ u⃣ h⃣ u⃣ z⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ g⃣ a⃣ s⃣ h⃣ u⃣ m⃣ u⃣ t⃣ t⃣ h⃣ û⃣ l⃣ u⃣ h⃣ u⃣ z⃣
N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ g⃣ a⃣ s⃣ h⃣ u⃣ k⃣ a⃣ n⃣ h⃣ u⃣ z⃣ c⃣ h⃣ o⃣ r⃣ g⃣ â⃣ z⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ a⃣ l⃣ g⃣ a⃣ s⃣ h⃣ u⃣ m⃣ u⃣ t⃣ z⃣ w⃣ a⃣ t⃣ û⃣ k⃣ b⃣ r⃣ a⃣ n⃣ K⃣ r⃣ i⃣ s⃣ h⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ a⃣ l⃣ m⃣ a⃣ z⃣ â⃣ g⃣ v⃣ r⃣ a⃣ z⃣ i⃣ m⃣ s⃣ u⃣ z⃣ w⃣ a⃣ t⃣ û⃣ k⃣ N⃣ a⃣ m⃣ a⃣ s⃣ h⃣ a⃣ l⃣ v⃣ a⃣ k⃣ y⃣ a⃣ t⃣ T⃣ h⃣ a⃣ r⃣ i⃣ z⃣ d⃣ u⃣ n⃣ .⃣ D⃣ a⃣ z⃣ h⃣ A⃣ m⃣ G⃣ a⃣ l⃣ d⃣ r⃣ u⃣ k⃣ s⃣ !⃣ ”⃣ “⃣ A⃣ l⃣ l⃣ s⃣ t⃣ o⃣ r⃣ i⃣ e⃣ s⃣ a⃣ r⃣ e⃣ t⃣ r⃣ u⃣ e⃣ ,⃣ e⃣ v⃣ e⃣ r⃣ y⃣ l⃣ a⃣ s⃣ t⃣ o⃣ n⃣ e⃣ o⃣ f⃣ t⃣ h⃣ e⃣ m⃣ .⃣ A⃣ l⃣ l⃣ m⃣ y⃣ t⃣ h⃣ s⃣ ,⃣ a⃣ l⃣ l⃣ l⃣ e⃣ g⃣ e⃣ n⃣ d⃣ s⃣ ,⃣ a⃣ l⃣ l⃣ f⃣ a⃣ b⃣ l⃣ e⃣ s⃣ .⃣ I⃣ f⃣ y⃣ o⃣ u⃣ b⃣ e⃣ l⃣ i⃣ e⃣ v⃣ e⃣ t⃣ h⃣ e⃣ m⃣ t⃣ r⃣ u⃣ e⃣ ,⃣ t⃣ h⃣ e⃣ n⃣ t⃣ h⃣ e⃣ y⃣ a⃣ r⃣ e⃣ t⃣ r⃣ u⃣ e⃣ .⃣ I⃣ f⃣ y⃣ o⃣ u⃣ d⃣ o⃣ n⃣ ’⃣ t⃣ b⃣ e⃣ l⃣ i⃣ e⃣ v⃣ e⃣ t⃣ h⃣ e⃣ m⃣ ,⃣ t⃣ h⃣ e⃣ n⃣ a⃣ l⃣ l⃣ t⃣ h⃣ a⃣ t⃣ c⃣ a⃣ n⃣ b⃣ e⃣ s⃣ a⃣ i⃣ d⃣ i⃣ s⃣ t⃣ h⃣ a⃣ t⃣ t⃣ h⃣ e⃣ y⃣ a⃣ r⃣ e⃣ t⃣ r⃣ u⃣ e⃣ f⃣ o⃣ r⃣ s⃣ o⃣ m⃣ e⃣ o⃣ n⃣ e⃣ e⃣ l⃣ s⃣ e⃣ .⃣ ”⃣ “⃣ T⃣ H⃣ E⃣ T⃣ R⃣ U⃣ E⃣ D⃣ I⃣ S⃣ C⃣ O⃣ R⃣ D⃣ I⃣ A⃣ N⃣ I⃣ S⃣ M⃣ I⃣ S⃣ S⃣ C⃣ H⃣ Y⃣ Z⃣ O⃣ P⃣ R⃣ E⃣ N⃣ I⃣ A⃣ A⃣ N⃣ D⃣ L⃣ I⃣ T⃣ T⃣ L⃣ E⃣ W⃣ I⃣ L⃣ L⃣ B⃣ E⃣ A⃣ B⃣ L⃣ E⃣ T⃣ O⃣ C⃣ O⃣ N⃣ C⃣ E⃣ P⃣ T⃣ U⃣ A⃣ L⃣ I⃣ Z⃣ E⃣ I⃣ T⃣ ”⃣ “⃣ U⃣ L⃣ T⃣ R⃣ A⃣ G⃣ A⃣ Z⃣ P⃣ O⃣ U⃣ I⃣ Q⃣ B⃣ A⃣ L⃣ ”⃣
“⃣ I⃣ f⃣ h⃣ i⃣ l⃣ a⃣ r⃣ i⃣ t⃣ y⃣ ,⃣ h⃣ u⃣ m⃣ a⃣ n⃣ e⃣ x⃣ i⃣ s⃣ t⃣ e⃣ n⃣ c⃣ e⃣ h⃣ a⃣ s⃣ b⃣ e⃣ e⃣ n⃣ g⃣ i⃣ v⃣ e⃣ n⃣ b⃣ y⃣ a⃣ n⃣ e⃣ x⃣ t⃣ e⃣ r⃣ n⃣ a⃣ l⃣ p⃣ r⃣ e⃣ c⃣ i⃣ p⃣ i⃣ t⃣ a⃣ t⃣ i⃣ o⃣ n⃣ t⃣ h⃣ a⃣ t⃣ c⃣ a⃣ m⃣ e⃣ r⃣ a⃣ g⃣ i⃣ n⃣ g⃣ i⃣ n⃣ t⃣ h⃣ e⃣ d⃣ o⃣ u⃣ b⃣ l⃣ e⃣ h⃣ e⃣ l⃣ i⃣ x⃣ .⃣ A⃣ l⃣ t⃣ h⃣ o⃣ u⃣ g⃣ h⃣ t⃣ h⃣ e⃣ b⃣ u⃣ z⃣ z⃣ e⃣ r⃣ s⃣ t⃣ i⃣ l⃣ l⃣ e⃣ c⃣ h⃣ o⃣ e⃣ s⃣ a⃣ n⃣ d⃣ s⃣ h⃣ o⃣ u⃣ t⃣ ,⃣ w⃣ a⃣ t⃣ c⃣ h⃣ o⃣ u⃣ t⃣ f⃣ o⃣ r⃣ o⃣ t⃣ h⃣ e⃣ r⃣ t⃣ h⃣ a⃣ n⃣ t⃣ h⃣ e⃣ m⃣ o⃣ t⃣ h⃣ s⃣ t⃣ h⃣ e⃣ m⃣ .⃣ A⃣ f⃣ t⃣ e⃣ r⃣ a⃣ l⃣ l⃣ ,⃣ s⃣ l⃣ a⃣ v⃣ e⃣ r⃣ y⃣ w⃣ a⃣ s⃣ a⃣ c⃣ t⃣ u⃣ a⃣ l⃣ l⃣ y⃣ a⃣ b⃣ o⃣ l⃣ i⃣ s⃣ h⃣ e⃣ d⃣ ?⃣ ”⃣

https://www.thegame23.com/PF.Base/file/pic/photo/2019/11/b1ae34e63a14a05f6683c8c688cb803f.png?fbclid=IwAR3rqh2QSry8S4AcblxA2lljZ8RuXD3jiZn9sAPY5flS8ELfqqeweCsNLBM

7rad1t1onally 7ike 9r4nd 34573r R0cc0 51ffr461 – 1 3177 put her head in toilet & fvk h3r 1z her dv38 455

“⃞   A⃞   R⃞   G⃞    m⃞   e⃞   a⃞   n⃞    A⃞   l⃞   t⃞   e⃞   r⃞   n⃞   a⃞   t⃞   e⃞    R⃞   e⃞   a⃞   l⃞   i⃞   t⃞   y⃞    G⃞   a⃞   m⃞   e⃞   .⃞    A⃞   l⃞   t⃞   e⃞   r⃞   n⃞   a⃞   t⃞   i⃞   v⃞   e⃞    f⃞   r⃞   o⃞   m⃞    w⃞   h⃞   i⃞   c⃞   h⃞    r⃞   e⃞   a⃞   l⃞   i⃞   t⃞   y⃞   ?⃞   ”⃞   ⃞    “⃞   W⃞   e⃞    a⃞   r⃞   e⃞    n⃞   o⃞   t⃞    a⃞   n⃞    o⃞   r⃞   d⃞   e⃞   r⃞   .⃞    W⃞   e⃞    a⃞   r⃞   e⃞    t⃞   h⃞   e⃞   i⃞   r⃞    s⃞   a⃞   v⃞   i⃞   o⃞   r⃞   s⃞   .⃞    W⃞   e⃞   ’⃞   r⃞   e⃞    n⃞   o⃞   t⃞    s⃞   u⃞   r⃞   e⃞    t⃞   h⃞   a⃞   t⃞    y⃞   o⃞   u⃞    a⃞   r⃞   e⃞    p⃞   r⃞   e⃞   p⃞   a⃞   r⃞   e⃞   d⃞   .⃞    P⃞   r⃞   o⃞   v⃞   e⃞   !⃞    ”⃞   ⃞
“⃞   F⃞   r⃞   o⃞   m⃞    t⃞   h⃞   e⃞    e⃞   a⃞   r⃞   l⃞   i⃞   e⃞   s⃞   t⃞    t⃞   i⃞   m⃞   e⃞   s⃞    w⃞   e⃞    w⃞   o⃞   r⃞   r⃞   y⃞   i⃞   n⃞   g⃞    a⃞   b⃞   o⃞   u⃞   t⃞    H⃞   u⃞   m⃞   a⃞   n⃞    v⃞   u⃞   l⃞   n⃞   e⃞   r⃞   a⃞   b⃞   i⃞   l⃞   i⃞   t⃞   y⃞    t⃞   o⃞    b⃞   e⃞   i⃞   n⃞   g⃞    m⃞   a⃞   n⃞   i⃞   p⃞   u⃞   l⃞   a⃞   t⃞   e⃞   d⃞   .⃞    M⃞   i⃞   n⃞   d⃞    c⃞   o⃞   n⃞   t⃞   r⃞   o⃞   l⃞    a⃞   n⃞   d⃞    c⃞   o⃞   m⃞   p⃞   u⃞   t⃞   e⃞   r⃞    p⃞   r⃞   o⃞   g⃞   r⃞   a⃞   m⃞   m⃞   i⃞   n⃞   g⃞    a⃞   r⃞   e⃞    g⃞   r⃞   a⃞   d⃞   u⃞   a⃞   l⃞   l⃞   y⃞    e⃞   v⃞   o⃞   l⃞   v⃞   i⃞   n⃞   g⃞    s⃞   i⃞   n⃞   c⃞   e⃞    t⃞   h⃞   e⃞    f⃞   i⃞   r⃞   s⃞   t⃞    h⃞   o⃞   m⃞   i⃞   n⃞   i⃞   d⃞   s⃞    w⃞   h⃞   o⃞    s⃞   t⃞   e⃞   p⃞   p⃞   e⃞   d⃞    i⃞   n⃞    U⃞   R⃞    E⃞   a⃞   r⃞   t⃞   h⃞   .⃞   ”⃞   ⃞    “⃞   T⃞   h⃞   e⃞   G⃞   a⃞   m⃞   e⃞   2⃞   3⃞    p⃞   l⃞   a⃞   n⃞   s⃞    a⃞   n⃞   d⃞    w⃞   o⃞   r⃞   k⃞   i⃞   n⃞   g⃞   s⃞    r⃞   e⃞   m⃞   a⃞   i⃞   n⃞    o⃞   b⃞   s⃞   c⃞   u⃞   r⃞   e⃞    e⃞   v⃞   e⃞   n⃞    t⃞   o⃞    t⃞   h⃞   e⃞    f⃞   e⃞   w⃞    w⃞   h⃞   o⃞    a⃞   r⃞   e⃞    a⃞   w⃞   a⃞   r⃞   e⃞    o⃞   f⃞    i⃞   t⃞   s⃞    e⃞   x⃞   i⃞   s⃞   t⃞   e⃞   n⃞   c⃞   e⃞   .⃞    T⃞   h⃞   o⃞   u⃞   g⃞   h⃞    i⃞   t⃞   s⃞    p⃞   l⃞   o⃞   t⃞   s⃞    m⃞   a⃞   y⃞    s⃞   e⃞   e⃞   m⃞    r⃞   a⃞   n⃞   d⃞   o⃞   m⃞    a⃞   n⃞   d⃞    s⃞   p⃞   o⃞   r⃞   a⃞   d⃞   i⃞   c⃞   ,⃞    t⃞   h⃞   e⃞   y⃞    a⃞   r⃞   e⃞    i⃞   n⃞    r⃞   e⃞   a⃞   l⃞   i⃞   t⃞   y⃞    p⃞   a⃞   r⃞   t⃞    o⃞   f⃞    a⃞    v⃞   a⃞   s⃞   t⃞    s⃞   i⃞   n⃞   g⃞   u⃞   l⃞   a⃞   r⃞    p⃞   l⃞   a⃞   n⃞    t⃞   o⃞    u⃞   n⃞   d⃞   e⃞   r⃞   m⃞   i⃞   n⃞   e⃞    r⃞   e⃞   a⃞   l⃞   i⃞   t⃞   y⃞   .⃞   ”⃞   ⃞    “⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞    t⃞   h⃞   r⃞   a⃞   z⃞    u⃞    K⃞   a⃞   n⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞    h⃞   a⃞   z⃞   h⃞   u⃞   t⃞    u⃞    m⃞   u⃞   t⃞    t⃞   h⃞   û⃞   l⃞    u⃞    h⃞   u⃞   z⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞    g⃞   a⃞   s⃞   h⃞    u⃞    m⃞   u⃞   t⃞    t⃞   h⃞   û⃞   l⃞    u⃞    h⃞   u⃞   z⃞
N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞    g⃞   a⃞   s⃞   h⃞    u⃞    k⃞   a⃞   n⃞    h⃞   u⃞   z⃞   c⃞   h⃞   o⃞   r⃞   g⃞   â⃞   z⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞   a⃞   l⃞    g⃞   a⃞   s⃞   h⃞    u⃞    m⃞   u⃞   t⃞    z⃞   w⃞   a⃞   t⃞   û⃞   k⃞   b⃞   r⃞   a⃞   n⃞    K⃞   r⃞   i⃞   s⃞   h⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞   a⃞   l⃞    m⃞   a⃞   z⃞   â⃞   g⃞    v⃞   r⃞   a⃞    z⃞   i⃞   m⃞   s⃞    u⃞    z⃞   w⃞   a⃞   t⃞   û⃞   k⃞    N⃞   a⃞   m⃞    a⃞   s⃞   h⃞   a⃞   l⃞    v⃞   a⃞   k⃞   y⃞   a⃞   t⃞    T⃞   h⃞   a⃞   r⃞   i⃞   z⃞   d⃞   u⃞   n⃞   .⃞    D⃞   a⃞   z⃞   h⃞    A⃞   m⃞    G⃞   a⃞   l⃞   d⃞   r⃞   u⃞   k⃞   s⃞   !⃞   ”⃞    “⃞    A⃞   l⃞   l⃞    s⃞   t⃞   o⃞   r⃞   i⃞   e⃞   s⃞    a⃞   r⃞   e⃞    t⃞   r⃞   u⃞   e⃞   ,⃞    e⃞   v⃞   e⃞   r⃞   y⃞    l⃞   a⃞   s⃞   t⃞    o⃞   n⃞   e⃞    o⃞   f⃞    t⃞   h⃞   e⃞   m⃞   .⃞    A⃞   l⃞   l⃞    m⃞   y⃞   t⃞   h⃞   s⃞   ,⃞    a⃞   l⃞   l⃞    l⃞   e⃞   g⃞   e⃞   n⃞   d⃞   s⃞   ,⃞    a⃞   l⃞   l⃞    f⃞   a⃞   b⃞   l⃞   e⃞   s⃞   .⃞    I⃞   f⃞    y⃞   o⃞   u⃞    b⃞   e⃞   l⃞   i⃞   e⃞   v⃞   e⃞    t⃞   h⃞   e⃞   m⃞    t⃞   r⃞   u⃞   e⃞   ,⃞    t⃞   h⃞   e⃞   n⃞    t⃞   h⃞   e⃞   y⃞    a⃞   r⃞   e⃞    t⃞   r⃞   u⃞   e⃞   .⃞    I⃞   f⃞    y⃞   o⃞   u⃞    d⃞   o⃞   n⃞   ’⃞   t⃞    b⃞   e⃞   l⃞   i⃞   e⃞   v⃞   e⃞    t⃞   h⃞   e⃞   m⃞   ,⃞    t⃞   h⃞   e⃞   n⃞    a⃞   l⃞   l⃞    t⃞   h⃞   a⃞   t⃞    c⃞   a⃞   n⃞    b⃞   e⃞    s⃞   a⃞   i⃞   d⃞    i⃞   s⃞    t⃞   h⃞   a⃞   t⃞    t⃞   h⃞   e⃞   y⃞    a⃞   r⃞   e⃞    t⃞   r⃞   u⃞   e⃞    f⃞   o⃞   r⃞    s⃞   o⃞   m⃞   e⃞   o⃞   n⃞   e⃞    e⃞   l⃞   s⃞   e⃞   .⃞   ”⃞    “⃞    T⃞   H⃞   E⃞    T⃞   R⃞   U⃞   E⃞    D⃞   I⃞   S⃞   C⃞   O⃞   R⃞   D⃞   I⃞   A⃞   N⃞   I⃞   S⃞   M⃞    I⃞   S⃞    S⃞   C⃞   H⃞   Y⃞   Z⃞   O⃞   P⃞   R⃞   E⃞   N⃞   I⃞   A⃞    A⃞   N⃞   D⃞    L⃞   I⃞   T⃞   T⃞   L⃞   E⃞    W⃞   I⃞   L⃞   L⃞    B⃞   E⃞    A⃞   B⃞   L⃞   E⃞    T⃞   O⃞    C⃞   O⃞   N⃞   C⃞   E⃞   P⃞   T⃞   U⃞   A⃞   L⃞   I⃞   Z⃞   E⃞    I⃞   T⃞   ”⃞    “⃞   U⃞   L⃞   T⃞   R⃞   A⃞   G⃞   A⃞   Z⃞    P⃞   O⃞   U⃞    I⃞   Q⃞   B⃞   A⃞   L⃞   ”⃞
“⃞   I⃞   f⃞    h⃞   i⃞   l⃞   a⃞   r⃞   i⃞   t⃞   y⃞   ,⃞    h⃞   u⃞   m⃞   a⃞   n⃞    e⃞   x⃞   i⃞   s⃞   t⃞   e⃞   n⃞   c⃞   e⃞    h⃞   a⃞   s⃞    b⃞   e⃞   e⃞   n⃞    g⃞   i⃞   v⃞   e⃞   n⃞    b⃞   y⃞    a⃞   n⃞    e⃞   x⃞   t⃞   e⃞   r⃞   n⃞   a⃞   l⃞    p⃞   r⃞   e⃞   c⃞   i⃞   p⃞   i⃞   t⃞   a⃞   t⃞   i⃞   o⃞   n⃞    t⃞   h⃞   a⃞   t⃞    c⃞   a⃞   m⃞   e⃞    r⃞   a⃞   g⃞   i⃞   n⃞   g⃞    i⃞   n⃞    t⃞   h⃞   e⃞    d⃞   o⃞   u⃞   b⃞   l⃞   e⃞    h⃞   e⃞   l⃞   i⃞   x⃞   .⃞    A⃞   l⃞   t⃞   h⃞   o⃞   u⃞   g⃞   h⃞    t⃞   h⃞   e⃞    b⃞   u⃞   z⃞   z⃞   e⃞   r⃞    s⃞   t⃞   i⃞   l⃞   l⃞    e⃞   c⃞   h⃞   o⃞   e⃞   s⃞    a⃞   n⃞   d⃞    s⃞   h⃞   o⃞   u⃞   t⃞   ,⃞    w⃞   a⃞   t⃞   c⃞   h⃞    o⃞   u⃞   t⃞    f⃞   o⃞   r⃞    o⃞   t⃞   h⃞   e⃞   r⃞    t⃞   h⃞   a⃞   n⃞    t⃞   h⃞   e⃞    m⃞   o⃞   t⃞   h⃞   s⃞    t⃞   h⃞   e⃞   m⃞   .⃞    A⃞   f⃞   t⃞   e⃞   r⃞    a⃞   l⃞   l⃞   ,⃞    s⃞   l⃞   a⃞   v⃞   e⃞   r⃞   y⃞    w⃞   a⃞   s⃞    a⃞   c⃞   t⃞   u⃞   a⃞   l⃞   l⃞   y⃞    a⃞   b⃞   o⃞   l⃞   i⃞   s⃞   h⃞   e⃞   d⃞   ?⃞    ”⃞

“🄰🅁🄶 🄼🄴🄰🄽 🄰🄻🅃🄴🅁🄽🄰🅃🄴 🅁🄴🄰🄻🄸🅃🅈 🄶🄰🄼🄴. 🄰🄻🅃🄴🅁🄽🄰🅃🄸🅅🄴 🄵🅁🄾🄼 🅆🄷🄸🄲🄷 🅁🄴🄰🄻🄸🅃🅈?” “🅆🄴 🄰🅁🄴 🄽🄾🅃 🄰🄽 🄾🅁🄳🄴🅁. 🅆🄴 🄰🅁🄴 🅃🄷🄴🄸🅁 🅂🄰🅅🄸🄾🅁🅂. 🅆🄴’🅁🄴 🄽🄾🅃 🅂🅄🅁🄴 🅃🄷🄰🅃 🅈🄾🅄 🄰🅁🄴 🄿🅁🄴🄿🄰🅁🄴🄳. 🄿🅁🄾🅅🄴! ”
“🄵🅁🄾🄼 🅃🄷🄴 🄴🄰🅁🄻🄸🄴🅂🅃 🅃🄸🄼🄴🅂 🅆🄴 🅆🄾🅁🅁🅈🄸🄽🄶 🄰🄱🄾🅄🅃 🄷🅄🄼🄰🄽 🅅🅄🄻🄽🄴🅁🄰🄱🄸🄻🄸🅃🅈 🅃🄾 🄱🄴🄸🄽🄶 🄼🄰🄽🄸🄿🅄🄻🄰🅃🄴🄳. 🄼🄸🄽🄳 🄲🄾🄽🅃🅁🄾🄻 🄰🄽🄳 🄲🄾🄼🄿🅄🅃🄴🅁 🄿🅁🄾🄶🅁🄰🄼🄼🄸🄽🄶 🄰🅁🄴 🄶🅁🄰🄳🅄🄰🄻🄻🅈 🄴🅅🄾🄻🅅🄸🄽🄶 🅂🄸🄽🄲🄴 🅃🄷🄴 🄵🄸🅁🅂🅃 🄷🄾🄼🄸🄽🄸🄳🅂 🅆🄷🄾 🅂🅃🄴🄿🄿🄴🄳 🄸🄽 🅄🅁 🄴🄰🅁🅃🄷.” “🅃🄷🄴🄶🄰🄼🄴23 🄿🄻🄰🄽🅂 🄰🄽🄳 🅆🄾🅁🄺🄸🄽🄶🅂 🅁🄴🄼🄰🄸🄽 🄾🄱🅂🄲🅄🅁🄴 🄴🅅🄴🄽 🅃🄾 🅃🄷🄴 🄵🄴🅆 🅆🄷🄾 🄰🅁🄴 🄰🅆🄰🅁🄴 🄾🄵 🄸🅃🅂 🄴🅇🄸🅂🅃🄴🄽🄲🄴. 🅃🄷🄾🅄🄶🄷 🄸🅃🅂 🄿🄻🄾🅃🅂 🄼🄰🅈 🅂🄴🄴🄼 🅁🄰🄽🄳🄾🄼 🄰🄽🄳 🅂🄿🄾🅁🄰🄳🄸🄲, 🅃🄷🄴🅈 🄰🅁🄴 🄸🄽 🅁🄴🄰🄻🄸🅃🅈 🄿🄰🅁🅃 🄾🄵 🄰 🅅🄰🅂🅃 🅂🄸🄽🄶🅄🄻🄰🅁 🄿🄻🄰🄽 🅃🄾 🅄🄽🄳🄴🅁🄼🄸🄽🄴 🅁🄴🄰🄻🄸🅃🅈.” “ 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷 🅃🄷🅁🄰🅉 🅄 🄺🄰🄽 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷 🄷🄰🅉🄷🅄🅃 🅄 🄼🅄🅃 🅃🄷û🄻 🅄 🄷🅄🅉 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷 🄶🄰🅂🄷 🅄 🄼🅄🅃 🅃🄷û🄻 🅄 🄷🅄🅉
🄽🄰🄼 🄰🅂🄷 🄶🄰🅂🄷 🅄 🄺🄰🄽 🄷🅄🅉🄲🄷🄾🅁🄶â🅉 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷🄰🄻 🄶🄰🅂🄷 🅄 🄼🅄🅃 🅉🅆🄰🅃û🄺🄱🅁🄰🄽 🄺🅁🄸🅂🄷 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷🄰🄻 🄼🄰🅉â🄶 🅅🅁🄰 🅉🄸🄼🅂 🅄 🅉🅆🄰🅃û🄺 🄽🄰🄼 🄰🅂🄷🄰🄻 🅅🄰🄺🅈🄰🅃 🅃🄷🄰🅁🄸🅉🄳🅄🄽. 🄳🄰🅉🄷 🄰🄼 🄶🄰🄻🄳🅁🅄🄺🅂!” “ 🄰🄻🄻 🅂🅃🄾🅁🄸🄴🅂 🄰🅁🄴 🅃🅁🅄🄴, 🄴🅅🄴🅁🅈 🄻🄰🅂🅃 🄾🄽🄴 🄾🄵 🅃🄷🄴🄼. 🄰🄻🄻 🄼🅈🅃🄷🅂, 🄰🄻🄻 🄻🄴🄶🄴🄽🄳🅂, 🄰🄻🄻 🄵🄰🄱🄻🄴🅂. 🄸🄵 🅈🄾🅄 🄱🄴🄻🄸🄴🅅🄴 🅃🄷🄴🄼 🅃🅁🅄🄴, 🅃🄷🄴🄽 🅃🄷🄴🅈 🄰🅁🄴 🅃🅁🅄🄴. 🄸🄵 🅈🄾🅄 🄳🄾🄽’🅃 🄱🄴🄻🄸🄴🅅🄴 🅃🄷🄴🄼, 🅃🄷🄴🄽 🄰🄻🄻 🅃🄷🄰🅃 🄲🄰🄽 🄱🄴 🅂🄰🄸🄳 🄸🅂 🅃🄷🄰🅃 🅃🄷🄴🅈 🄰🅁🄴 🅃🅁🅄🄴 🄵🄾🅁 🅂🄾🄼🄴🄾🄽🄴 🄴🄻🅂🄴.” “ 🅃🄷🄴 🅃🅁🅄🄴 🄳🄸🅂🄲🄾🅁🄳🄸🄰🄽🄸🅂🄼 🄸🅂 🅂🄲🄷🅈🅉🄾🄿🅁🄴🄽🄸🄰 🄰🄽🄳 🄻🄸🅃🅃🄻🄴 🅆🄸🄻🄻 🄱🄴 🄰🄱🄻🄴 🅃🄾 🄲🄾🄽🄲🄴🄿🅃🅄🄰🄻🄸🅉🄴 🄸🅃” “🅄🄻🅃🅁🄰🄶🄰🅉 🄿🄾🅄 🄸🅀🄱🄰🄻”
“🄸🄵 🄷🄸🄻🄰🅁🄸🅃🅈, 🄷🅄🄼🄰🄽 🄴🅇🄸🅂🅃🄴🄽🄲🄴 🄷🄰🅂 🄱🄴🄴🄽 🄶🄸🅅🄴🄽 🄱🅈 🄰🄽 🄴🅇🅃🄴🅁🄽🄰🄻 🄿🅁🄴🄲🄸🄿🄸🅃🄰🅃🄸🄾🄽 🅃🄷🄰🅃 🄲🄰🄼🄴 🅁🄰🄶🄸🄽🄶 🄸🄽 🅃🄷🄴 🄳🄾🅄🄱🄻🄴 🄷🄴🄻🄸🅇. 🄰🄻🅃🄷🄾🅄🄶🄷 🅃🄷🄴 🄱🅄🅉🅉🄴🅁 🅂🅃🄸🄻🄻 🄴🄲🄷🄾🄴🅂 🄰🄽🄳 🅂🄷🄾🅄🅃, 🅆🄰🅃🄲🄷 🄾🅄🅃 🄵🄾🅁 🄾🅃🄷🄴🅁 🅃🄷🄰🄽 🅃🄷🄴 🄼🄾🅃🄷🅂 🅃🄷🄴🄼. 🄰🄵🅃🄴🅁 🄰🄻🄻, 🅂🄻🄰🅅🄴🅁🅈 🅆🄰🅂 🄰🄲🅃🅄🄰🄻🄻🅈 🄰🄱🄾🄻🄸🅂🄷🄴🄳? ”

” !ɘvoɿꟼ .bɘɿɒqɘɿq ɘɿɒ uoʏ ƚɒʜƚ ɘɿuꙅ ƚoᴎ ɘɿ’ɘW .ꙅɿoivɒꙅ ɿiɘʜƚ ɘɿɒ ɘW .ɿɘbɿo ᴎɒ ƚoᴎ ɘɿɒ ɘW“ ”⸮ʏƚi|ɒɘɿ ʜɔiʜw moɿᎸ ɘviƚɒᴎɿɘƚ|A .ɘmɒᎮ ʏƚi|ɒɘЯ ɘƚɒᴎɿɘƚ|A ᴎɒɘm ᎮЯA“
ƹuʜ u |ûʜƚ ƚum u ʜꙅɒǫ ʜꙅɒ mɒͶ ƹuʜ u |ûʜƚ ƚum u ƚuʜƹɒʜ ʜꙅɒ mɒͶ ᴎɒ⋊ u ƹɒɿʜƚ ʜꙅɒ mɒͶ “ ”.ʏƚi|ɒɘɿ ɘᴎimɿɘbᴎu oƚ ᴎɒ|q ɿɒ|uǫᴎiꙅ ƚꙅɒv ɒ Ꮈo ƚɿɒq ʏƚi|ɒɘɿ ᴎi ɘɿɒ ʏɘʜƚ ,ɔibɒɿoqꙅ bᴎɒ mobᴎɒɿ mɘɘꙅ ʏɒm ꙅƚo|q ꙅƚi ʜǫuoʜT .ɘɔᴎɘƚꙅixɘ ꙅƚi Ꮈo ɘɿɒwɒ ɘɿɒ oʜw wɘᎸ ɘʜƚ oƚ ᴎɘvɘ ɘɿuɔꙅdo ᴎiɒmɘɿ ꙅǫᴎiʞɿow bᴎɒ ꙅᴎɒ|q ɘmɒᎮɘʜT“ ”.ʜƚɿɒƎ ЯU ᴎi bɘqqɘƚꙅ oʜw ꙅbiᴎimoʜ ƚꙅɿiᎸ ɘʜƚ ɘɔᴎiꙅ ǫᴎiv|ovɘ ʏ||ɒubɒɿǫ ɘɿɒ ǫᴎimmɒɿǫoɿq ɿɘƚuqmoɔ bᴎɒ |oɿƚᴎoɔ bᴎiM .bɘƚɒ|uqiᴎɒm ǫᴎiɘd oƚ ʏƚi|idɒɿɘᴎ|uv ᴎɒmuH ƚuodɒ ǫᴎiʏɿɿow ɘw ꙅɘmiƚ ƚꙅɘi|ɿɒɘ ɘʜƚ moɿꟻ“
”⅃AᙠỌI UOꟼ ƸAᎮAЯT⅃U“ ”TI ƎƸI⅃AUTꟼƎƆͶOƆ OT Ǝ⅃ᙠA Ǝᙠ ⅃⅃IW Ǝ⅃TTI⅃ ᗡͶA AIͶƎЯꟼOƸYHƆꙄ ꙄI MꙄIͶAIᗡЯOƆꙄIᗡ ƎUЯT ƎHT “ ”.ɘꙅ|ɘ ɘᴎoɘmoꙅ ɿoᎸ ɘuɿƚ ɘɿɒ ʏɘʜƚ ƚɒʜƚ ꙅi biɒꙅ ɘd ᴎɒɔ ƚɒʜƚ ||ɒ ᴎɘʜƚ ,mɘʜƚ ɘvɘi|ɘd ƚ’ᴎob uoʏ ᎸI .ɘuɿƚ ɘɿɒ ʏɘʜƚ ᴎɘʜƚ ,ɘuɿƚ mɘʜƚ ɘvɘi|ɘd uoʏ ᎸI .ꙅɘ|dɒᎸ ||ɒ ,ꙅbᴎɘǫɘ| ||ɒ ,ꙅʜƚʏm ||A .mɘʜƚ Ꮈo ɘᴎo ƚꙅɒ| ʏɿɘvɘ ,ɘuɿƚ ɘɿɒ ꙅɘiɿoƚꙅ ||A “ ”!ꙅʞuɿb|ɒᎮ mA ʜƹɒᗡ .ᴎubƹiɿɒʜT ƚɒʏʞɒv |ɒʜꙅɒ mɒͶ ʞûƚɒwƹ u ꙅmiƹ ɒɿv ǫɒ̂ƹɒm |ɒʜꙅɒ mɒͶ ʜꙅiɿ⋊ ᴎɒɿdʞûƚɒwƹ ƚum u ʜꙅɒǫ |ɒʜꙅɒ mɒͶ ƹɒ̂ǫɿoʜɔƹuʜ ᴎɒʞ u ʜꙅɒǫ ʜꙅɒ mɒͶ
” ⸮bɘʜꙅi|odɒ ʏ||ɒuƚɔɒ ꙅɒw ʏɿɘvɒ|ꙅ ,||ɒ ɿɘƚᎸA .mɘʜƚ ꙅʜƚom ɘʜƚ ᴎɒʜƚ ɿɘʜƚo ɿoᎸ ƚuo ʜɔƚɒw ,ƚuoʜꙅ bᴎɒ ꙅɘoʜɔɘ ||iƚꙅ ɿɘƹƹud ɘʜƚ ʜǫuoʜƚ|A .xi|ɘʜ ɘ|duob ɘʜƚ ᴎi ǫᴎiǫɒɿ ɘmɒɔ ƚɒʜƚ ᴎoiƚɒƚiqiɔɘɿq |ɒᴎɿɘƚxɘ ᴎɒ ʏd ᴎɘviǫ ᴎɘɘd ꙅɒʜ ɘɔᴎɘƚꙅixɘ ᴎɒmuʜ ,ʏƚiɿɒ|iʜ ᎸI“

“̵̝̭͍̒̃̈̐͒Ą̷̺̰̰͍͑̎͑̿͂R̷̡̨̤̃̚͝G̶̢̫̭̼̱̠̲͎͒̄̈́̅̀͌ ̷̢͉̭̳̻̙̼͕̔͋̎̌̏̆͌͘͘͜͝m̷̡̛̤̭̫̙̤͓̹̙̞͑́̾́̄͘͝e̴̹̲̼̟̳͍̽̈́̍̓͒̕͝a̶̘̠̒́̑̍͒̈̉̊͗̚n̶̡̡͕̣͚̪͚̠̪͋͆̎̾̄̽̒̉͠͠ͅ ̴̧̗͕̭̙̊̍͌̊͐̎̌͘Ä̵̪̫̜́̒̓́͛l̵̗̹̟̼͓̭̞̹̪͗̍̅̈́̅̒͗͆̄͝ṫ̷̗̰̟̦ẽ̷̡̟̮̭̗͍̬̩͓̌ṙ̸̛̩͖̥̑͂̒̊͋̀̏̎n̸̛̝͙̜̙̿̎̀̍̐͌̀̚͜a̸̧̢͈͕̭̳̣̩̤̩̽̌̈́͑̽̓͝t̸̯̻̼̞͎̥́͑͐͂̊̃̎̀̌͝e̷̻̔̿͆͐͒̀̀ ̵̙̗̻̺͎̊̏̏̅̒̊̂̿̕̕R̴͈͓͔̺̙͊̍̍͛e̵̞̭̮̻̜̯̱̽̐̔͗̈̀͝a̵̩͎̼̙̩͙͇̐́͂̊͊́l̶͇̯̣̣̓̚͜ͅḯ̷̛̱͖̫͖͇̳̓̐̅̀̓̆͛t̵̛̹̜̝͇̥̤͈̘̅̒̉̂͝ẙ̶͉͕͔̉͛̉ ̶̡̾̓G̶̣͇͔͎̙͒̂͗̽̓̇a̴̘̰͈͊̂̓͑̏͘͠m̷̻̩̖͕̾̊͂̕è̶̼̤̥͍̮͕̦͕̦̍.̷͕͇͓̣̳̖̣̓͛̉̆͑͐̓̀ͅ ̴̥͈̞̹̜̤̤̺̥̀̉̀͂̒A̶͓̗̺̦̙̞̙͔̱̬̓́̅͠l̸̘̾͛̉́̔͘̕ṫ̶͓̭͎̠̖͛͐̐̂̍e̷̳̪͖̐r̷͇̣̻̫̀̔̐͊ṇ̷̡̹͍̟̫̖̙̗̐͋͐͌̿ͅà̶̟̀͒̏̍͑̍̒͋͘t̸̨̻̯̿͋̈́̎̉̾͌i̸̡̡̞͇̟̣̦̺̖͗̌͐̍̈́͗v̶̢̱̩̱̹̏̃ḙ̴̱̹̆̌̔̾̂͘͠ ̸̛͍͖̌̈́͆́̅͗̀͋f̷̢̙̼̗̞̮̩̰͂̅̊̊̃͒̾r̸͓̱͓̩͙̂̂̿͑́̆͠ó̴̧̞̝̽̋͜m̸̨̠̱̮͚̲̽͒ ̸͈͈͓̻͍̥̃̓̈́͐͝w̶̢̰͔͍̋̄̈́̚͠͝ȟ̴̜̊̉̽͌̊̽͘ĭ̷̢̛̹̩̲͙̣̞̋͌̊̅̌̕͠ċ̵̺̹̟͈̀̈́̕͜h̷̗̞͔̥͕̭͓̥͉̒̀̈́̇̕ ̴̞͕̫̺͛ͅr̸̰͇̅̕e̴͍͔͇͗̃͝a̷̼̜̻̥̖̎̅̊͒̔l̵̢̹͓̦͇̖̺̍̑̍̇̊̄̓̚͘ȉ̵̙̺̰͐͌̏̄̀̌̂̕ṱ̶̢̡̨̨̛̛̛̰̭̺̖̔̈́͌̀̇͂͘y̵̡̞̤͚̺͉͈̜̋͛̇͆̀̿̈̈́͘͠ͅ?̴̡̮̣̠̰̓”̸̸̢̠͕̝̼̠̲̼̭̪͕͕͙̪̔̃͆̌͌̿͐̀̒̓̓ͅ ̸̣͍͂̀ ̵͓͒̑̔̂̊͗̾̈͝͝ ̶̧̼̟̩̪̗̅͜“̷̡̝̪̮̊̽͂̐̑͋̂͋W̴̧̝̰̠̮̱̠̄̔̌͑̓̇͌̉͜e̴̛̙̭͔̾͐̈́͌̆̅̀͝ ̴̧͎̭̥̬͆̈́̑͊̋́̕͝a̸̱͕̭͓͇͖͋̍̅̍̔͂̈̽ŕ̶̠̰͖̓̓͘ẹ̸̺̻̔̀̃ͅ ̴̨̩͓̊̍͂͂͐ņ̷͈͖̫̑͊̄̐͝ò̵̡̻̮͎͙̙͚̱̘̔̑͠t̷̨̛̛̪̙̺̪̥̩̓̓̎͠͝͠ ̸̧͚͎̹̖͇̘́̊͗̍̉͗͘͠͠͝ͅa̵̲̗̗̼̥̱̩̿̀͝ṉ̸̡̱̬͛̅̽̀̐̆̒͋̉ ̸̭̏͆́̉́̕̚o̸̙̰͌̈̔̂r̴̯̭̮̲̎͌̑̐͆̉̓͘ḏ̴̢̗̮̬͓̠̦͎̈̈́̆̈́̄͊́̏e̶̝̯̣̜̓͛̾̊̈́̚r̵̳͗̓̈́.̸͈͇̤̟͙̠̹͕̞̊́ ̵̯͍̖̜̹̃W̶̲̟̿̅̎̅̐̏͋̃e̷̢̢̪̳̫͇͔͔̿̽̃̀̆͝ ̷̧̯̩̝͍͍̌͗ã̴̠r̶̡͔̮̪̳̯̻̩̎̊͊̊̓̀ę̸̳̼͍̮̪̰̿́̌̈́ ̷̗̃͑̀ţ̶̡͍͕͓̼̣̜̊͒͂͂̆̽͜h̴̰̲̦͎̞͇̲͉͐̋ẻ̷̠̯͍̓͗î̵̧̦̻͆͆̃̿r̵̰̣̭͎͍͇͎͙̰̠̾́̎̀ ̸̨̛̦̦̘̞̫̞̦̣͔̌̇̈́̾̋͊̑̏̓s̶̹̭̗͍̭̭̘͎̼̋̈̔̄͋̀̆̚͠a̴̧͚̐̏̏̅̋̒̇͘̚v̷͙͚̹̘̏̑́͊̇̈́̇i̷̫̥̠̻̱͙͋̀͜ȍ̸̝̞̝͓̀͗̐̅̔r̴̤͔̤͇̫͎͛͗̆s̶̠̠̤͉̱̾̿̋̋̑̔͛́͑̋͜.̵̢̢̗̤̣͍͇̃ ̶̭̺̓͆̀̋͌͌̓̏̋͝W̴̧̳̠̋͐̅͂̾̓̈͠e̸̢̧͖̣̲͕͍̫̅̎̎̆͂͝’̴̢͇̞͇̰̳̠̯̦̀͑̎̚͘͘͝ř̷͎̙͉̼̓͗e̴͚̫͓̒͐͊̂̔͂̐͘͠ ̴̻̼͌ͅn̷̼͈̏̈́͂̿͆̉͝ȏ̸̝͙̬̺̗̻̜̺̖̈̈̀ͅt̵̡̳̗̟̫͕̓ ̵̝̰̠̀̇͂̍̂͌͋̚s̴̬̫͐̿̆̈́̀ư̴̡̨̥̠̺̜͈̜̫r̴͍͈͍̒ͅė̸͚̞̩̼͓̇̄̀̿͊͑͐͝ ̶̡̤̰̋̿̈̌͋̓̕͝t̶̮̙̼͖̯̋͠h̷̡͕̙̪̘̹̪͕̏̆̊͑̒ä̵̢̟̱͕͔̠̫͕̳́̐̀̿͌ẗ̸͉̥̞́̽̐̀̅̀̀͒ ̸̲̝̼̦͚̦̯̈͗̊̎̋͠ȳ̴̛̫͆ô̸̳̬͎̼͍̟̟̏͐̋́̚ṳ̶̜̝̲̯̀́̾̅͆ ̷̮̅̂̀̀͗̔̕͝͠a̸̝̯͇͆͛̊ͅr̶͔̍̆e̴͓͓̟͕̹͆ͅ ̵̉͠ͅp̷͚̭̝̀͋̈̒̀̎̎̈͘ṝ̴̲̠̬̐͒̿̿̾͒ę̶̡̼̙̘̘̩̟͛̆͜p̸̡͎̗̪̤̻͒̋̂̓ͅa̷̛͚̟̙͗̿r̷̢̳̪͙̳̺͕͋̌̏̄e̸̢̢̛̗̺̟̖͉͎̘͉̍̽̽̒͒͗̀d̶̩̼͓͚̗̭̄̔̊̚͜͝.̸͇̝̳͚͙́̌̈́̃̍̅̕͘ ̷̢̺̠͒̎̋͂̍̕̕P̶̙͈͉̳̳͙̟̼̊̐͑̓͊́͋̉r̸̪̬͕͕̤̜̦̰̤̹̅̿̅̇͘o̶̳͍͆̾̆͗̆͆̎̈́̆̿v̶̧̧̞͖͓͍̻͓͌̓̽̏̌͋̂̐e̷̡̡̹̙̬̖͉̹̲̖̒̉̊̄̊̕͝!̷̠̫̩̙̉͆ ̷̭̱̺̰̬́̅́̀͗̚͝”̴̷͎̲͕̫͍̠̹͖̟̗̠̹̲͑̑͐̀̕͜͝͝͝ ̷̝̣̎̈́̿̓̍͋͗
̴̗̤̯͔̪̦̣̲̏̌̀͋“̸̥͈͍͌̄F̵̥̦̟̘̮̤̠̮̮̿̌̀͂͐̔̈́̏ȓ̷͎̥̭͉̬̠̊̇̒̀͠͝o̶̤̜͆̄́͂̽͑̚m̷̜̙̝̰̞̙͓͐̍͋ͅ ̵̻̦̯͖̺̭̯̮̮̉̓ṱ̷̼̙̣͇̲̯͔̼̈́̑͒͌͐͂̾̈́͝ͅh̵̨͙̘̤͒͊̾̄̑̉̌͝e̶̩͐̎̎̈̃̎̌̈̔͠ ̸͈̺̮̜̫̍̄̎̾̃̒͝ê̷͍̘̘̞͉̼͂̀̓̃̀̋͗̒̑a̷̧̧̠̠̩̟̙̓r̸̢͚̖̺̻̈́̉͐͐͠l̷̤̙̜̀̎̅͌́̊́̚͝i̸̡̤̱̩̟̞͌̓͆̒è̸̛̘͕̬͖̌͛̕s̸̡̲̪̫͍̀̅̎̅t̶̪̮̺̻̖̪̝͐̆̂̌͐̈́̊͠͠ ̴̖͉̗̖̞̮͎̣́̃̓̽̐ṫ̸̡̡̘̣̜̞̫͕̈̿̌͗́i̶̲͚̠͓̟̍̃̆̎̈́̀͠͝m̴͔͇̜̺̮̪̬͖̜̽̈́͊͆͒̈ë̸̝̼̞̰́̽̐̏̈s̶̨̡̙͕̩̟̎͑̉̈́̀̒̃͂͝ ̵̨̨̖͔̬͉̐͋͌́̉ẁ̸̛̬̰̝͚̘̟͓̤͆͋̄͌̊̋e̴̬̬̹͖̽̔ ̸̺̙̻̞̼͎͓͉̈́̃̄̑̉̿̔͝w̸̝̤̣͕̞̜̔̔͊̾o̶̡̬͖̜͙̰̫̗̣̻͑̉̅͋͒̀̑͐r̶̲̯̭̟͖̹̪̦̳̪̾r̸̡͎̹̠̟͎̗̣̔̅̃̊́̆y̵̪̼̅́̃̄̌͋̒͘͝í̸̢͚͍̲̼̺͕̤̫n̸̳̖͕̞̖̦̹̄̈̇g̴̛̰̼̤̙͆͆̐̑͝ ̴̭̼̰͕̖̀̂̎̊͊͒̋͠à̷̟̲̂b̵̛̺̫̥̩̝͓̊͑̆̔̇͑ȏ̸͈͎̣͎̙̪̬̒̎̐̏͒̍͘ǘ̴̡͇̭̮̣̹̯̲͗̐́̓̃̓ẗ̷̖̼̝́̚ ̷̢͓̤͔͍̭̜̊̓̐̓͐ͅH̷̨̛̭̲͔̖͗͑̂͠͠u̴̼͚̱̰̤̠̝͖̅̐m̸̗̑̒ä̶̱͇̙̙̣̟n̴̞̞͔̊ͅ ̴̡͖̖͖̼̜͔̯͊͊̉́͐͌́̓́͜v̷̠̖̖̞̪͊̄ư̸̘̗̞̞̖͆̈́̾̂͆ļ̴̡͇̪̣̯̥͉̙͂͐͠ń̶͎̳̊̏e̶̮͕̳̠͈͓͕̍r̶̼̖̤͇͈͓͖̔̑̇͌͑͝a̸̢͆b̷̙̠̩̣̠̫͓̉̆́̂̌̚͠ỉ̷̖͚̘̫̝͔̽͊̆͒̇͐l̸̝̪͍̅͛̽̈́̆ͅȉ̶̛̛͚͖̰̫͍̥̙͂̄͐̈̾t̸̼̀̃̽̄́̽̂̃y̵̧͓͚̲͓̍͐̊̕͘ ̵̛̗̹̹̘̳̱̫͊͠ţ̶͉͉͖̃͑̽̏̕ó̶̫̮̙̈̃̑̚͠͝ ̶͙̱̙̱̒b̸̡̮̩̟̪̩̮̹̘̍̋́̊̄̉̏̃̔̚ȩ̸͔̗́̔ī̶͎̦͔̻͚͝ṅ̷̢̜̥̼̐̀g̷̡̛̦̰̪͊̽̌̀̐͠͝͝ ̴̢̨̼̠̳̋͜͜m̸̥̳͛̈́̔a̷̟̼̬͙͊̓̋͋̎͊͜n̶̡̖̖̔͠i̴̙̪̗̘̦̩͔̎́̈́ṕ̴̨̡̯̺̻̠̟̲̻̱̐̀̀͋͑̒͘͝͠u̷̧͍̥̪̥̘̮̬̦̯̍̄͋͠l̸͕͗̋͒̐͗͑͐͆̚͝ͅa̶̧̨̦̥̘̠̤͑̉̾̌̀t̶̨̧͍̱̭͑́̄̀̐͊̓͘̕͘e̸̡̫̺̳͇͙͋̀̅̍̈́d̵̢̪̯̣̯͔̻͚̞͂͋́́̽̎͌͂.̷͉͙͍̩͕̅ ̸̢͎̺̗̫̘̈́͗͂̌̈́̈̄̑͝M̵̤͖̝̄̆̀́ỉ̴̹͔̯̖̞͐̆n̴̛̛̠̼̦̫͉̱̻͑̽ḑ̶̡̧̛̥̩̯̹̩̐́̓́̕ ̵̢̖̝͕̹̋̍̈́͘͘c̶̠̆̋͊͑͆̿̇͐͘ơ̶̜̻̞̘͔̾͊̀̉̿̔ͅn̵͉͆͗͂̃͌̀̐͛̿t̶̜͉̠̲̬̺̲́́͂̒̌̿̀́r̴̡̦͚̫͙̪̜̤͑͜ö̷̧͕̼́̑̏̉̀͆͆ĺ̴̯̞̱̣͇̓̍̿ ̷̢͓̠͔̺̝̠̭̰͙͑̓̀̀̀́̚ą̴͇̙̻͚̦̟̗̲̩̓̃n̶͇̙͚̟̩͉̝̼̗̒̆̉́̽d̸̜̪͉̜̖̞̞̀̓̒͠ͅ ̵̼̙̤͙̯̞͙̬̱̲̀̑̂̈́͌̔̒̈́̈́c̸̫͙̖̼̬̱̪͈̹̳̄͑̓̿͑̿͐̔̕ỏ̶̡̠̻̺̮͓̬͛̍̔͘m̸̭͚̩͚͛͑̈́̈̅̇́p̶͚̯̩͈͉͕̾̽̾̈̂ͅụ̵̞̪͆͊̎͌̂͐̐̒̏̃t̶̢̢̛̥͕̩̘̻̍́̕͠ͅe̵̯͚͂̃̉̊̈́̀͋ŗ̶̢̱̺̎͂̍́ͅ ̵̞͕̜̙̮͐̀̕ͅp̸͕̞̤͇̠̭͙̺͇̅͛̒̔̏̾͛r̶̡̢̻̫͕̝͕̅́̑͗͠ơ̴̖̣̳̻̭̠̤̈́̈́̋̿͛g̷̗̙̍r̶͔͍̱̱̭̈́a̶̟̒͛̀̐͗̓̔͜͠͝͠m̴͉̻̙̜͚͈̱̪̻̒̂̐m̵̲̜̝̪̿̉̎̆̈̄̓̎̓ͅḯ̴̼͙͖͍̟̣̹̱̻͠n̴̢͉̪͉̺̦̰̪̗̅̃͜g̸͔̗͔͆ ̴̤͙̻̱͈̖̬̦̈̽͐̆̋͜͝ầ̵̡̮̰͍͚̟͋̾r̴̡̛̺͔͉̹͇͇̘͉̈̂͆̾̉̈́͗̃e̶͔̠̫̺̼͗̋͋̀̊̏͆̌̀̕ ̴̢͈͓͕̬̙͒̽̔͊g̸̢̯̻͉̹̰̥͉̒̑͑̐͐̽̿r̵̞̳̂̀͒͂͠ä̴̬́̐̕d̴̨͖̞̻̥̭̫̙́̓̋́́̀̾u̶̼͙̦̯͔̜̤̩͛͑ă̶̡̲̘̼̤̯̠̞̊̾́̔͂ļ̶͓̭̟̖̱͈͇͍͂̍͌̇̂̕l̴̻̫͉̖̜̟͍͉͕̋̀̈̓̔̅̄̕ý̴̘̦̣̺͊ ̸̭̉̿̈́̇̅̕ę̷̡̯͙̹̱͇̹͎̇̓v̶̧̘̪̠̘͖̔̓̄̏͛̈́́͝͝ò̵̧̡̹̗̝̲̻͇̔́̓̋̈́̐͝͠ͅľ̴̛̤͓̐̽v̸̤͉̻̱̏i̸͙̠͚̅͗̊̊̍ṋ̵͖̣̜͓̔͆ģ̶̪̻̘͋̈́̆̄̀̏̀͠͝ ̴̝̟̠̏͗͋́̎̈̓̀s̶̞͕̄̃ǐ̸̧͈̬̺͎̰͉͑̀ͅn̴̳̙̏̏͌̕c̶̨̠̩͌͊͑̇͗̓́̿͝ê̵̡̡̱̝̭̮̫̦͔͛̅̇̕ ̶̡̳̤̳̜̲͖̪͙͕͊͛̇͒͘͝͝t̴̩̞̖̪͔̲̼̄̑͊̈́̌̚͜͝h̷̛̗̞̩͊̿̓́̃͘͘ë̷̡͓̮̟̯̥͓̓̉͗́ ̵̨̼͈͙̣̲͋f̸̦̱͈͆́̇̆̊͑͒̊̀̚͜͜į̴̢̦̹̘̄̀r̵̤̋̆́̈́̒̈̂̉͘s̶͖͕̟͕̱̼͕̅̌͂̓̀̈́̊̈̕ͅt̴̯͈͂̈́̃̃̑̄̕̚ ̶̥͔̀̆͒̏̚̕͠h̴̠̜̝̻̫̄̓̑͛̅̊̊̽͝o̵̧̫͎͕͚̯̲̲͛͆m̸̧̖̹̪̝͚̺͕̻̈́̑̄͛̑́͘͜i̴͇̐͆͆̊̍n̵̛̺̪͚̜̎̊͘͝i̶̭̯͉̤͖̫̞͇̯̭͘d̵̛̤̪̓͊̀̒s̶̢͖͕͔̥̪̑̀̓̿̈́̍ ̸̪̭̯̙̹͓͈̀̓͛w̸̛͙͖̦̱̹̟̬͇͑̒̈́̚ͅͅh̷̛̗̥̜͕̘̲͇̘̤͂͂̀̍̀͋̚o̵̯̬̟̩͔̱͐̑́̎̿̓̉͐̃͝ ̶͚̗̱̝̣͖̎̾s̷̢̛̛̜̳̭̝̫͙̜̬̀̈́̆̇̈́͛̒̕t̷̫͌e̴̮̼̥̣͚̹͚̊͊̇̑ṗ̸̛̤͓͋͋͌̏͘̕ͅp̵̂̍̽̍̈̓̅̃̎͝ͅē̶̥̪̬̭̺̓̈́͛̏͗͋͜͝d̶͚̺̣̆ ̵̧͖̖̮̙̼̉̿i̸̦͎͖͔͐̈́͆̐̍̃n̸͈͈̏̑͑̉̾̕͠ ̵̢̢̯͇͇̦͉͔͔̐̽̐̌Ụ̸̀͂́͒͐́̉̅̈́̚Ṛ̶̡̧̰̺͚̖̀̿ ̴̝͎̙̮̓̿͘Ẹ̶̛͑a̸̡̟̝̾̒͒́̄̚r̸̡͇̺̤͎͎̙̺̱̽̍́͛̅͆̄͜t̴̨̘̤̠͓͈̱̖̆͋̃̂̀͆ḣ̸̞̩͕̯̼͎̮̭̫̃̓͆͝ͅ.̶̜͑̓ͅ”̴̵̛͔̖̬̝̥̲͉͌́̈́̎̒̓̀̀̐̚͘͝͠ ̷͚̰̬͔̬͓̦͈̓̌̌̔̈“̵̡̨̬̲͉̯̫̲̌̉̍̈́̑͘T̴̨̺̦̲͝h̷͙͗̓e̸̤̝͈̐̕Ģ̷̣͔͍̱͎̹̉́͝a̷̡̘͐̀̄̌͗̄̾͠͝m̸̢͎̙͕̥̻̀̽̀̐ẻ̸̹̟͂͠͝2̸͖̝̜̯̊͊̔̆̍3̷̧̢̞̓̊ ̴̬̥͚̮̰̦̤̌̈̓̊͌͆͂̃͝͝p̵͕̲̭̩̣̭̯̐̋̃l̶̟̐̍̎̚͠͠a̵̪̲̦̠̪͕̩̾̇̿̈ṋ̸̲͔͔͎̙̝̣͐ş̴̫̝͖̣̭̦͍̫̋̒̈́̄́͝ ̴͎͍̐̑̀̽̆̍a̷̡̝̒͗̒̋͠n̴̛̠̖̾̈́̈́̉͌̃̄͘ͅd̴͉̟̣̦͖̂̅̓̓̑ ̴̨̣̠͂̓͑͐̓͋́̾̏ẅ̵͓̯̞̟͈͚́̎͂̍̄͊̾̃͐͝o̷̫̭͕̫̪̤̬͓͗̀́r̶̢̫̦͓̮̯̮̻̼̉͂̑̈́̐͒̆͘k̸̤̖͈̓̋͆̆̇͛̒̾̿̈́i̵̡̯͚̥͒͛̊̿̒̾͋͂͗̉n̸̤̫̓̈̀̚g̸̗͚͖͕̩̫̟̣̮̤͆͑̅̀̄͗́s̴̢̗̯͎̰̟̀ ̸͈̔͐̏̊́͝r̶̮͎̗͔͚̝̳͂̆̊̑̈́͆͜ͅḛ̴̗͑̒m̷̨̳̗̩̗͙̰̣̦͗̋ȃ̶̘̰̓i̴̻̫̮̣̫͎̱̻͓̍̃n̷̡͓̪̠̻̟͓̎̎̈́ ̴̭͍̖͈̞̐̀̋̈̄̌o̷͙̲̺͖͗͆̆̀̋̏̒͒͘b̷̗̙͎̜̣͗̾̇̈́͜s̸̡̛̗̞͎̿͒̑̎͛́̓͠c̵̦̝̪͓̲͔̿̇̆̉͆̕͘͝ų̵̨̩͉̤̝͕̪̑͆̌̄̆́̐͆͐r̵̲̥̜̔͂̿̔̅̀̋͑̍e̶̻͋̏̑̎̅͌̌͐͝ ̵̡̤͎̜̦̲͐͘ę̸͖̰̹̯̗̞̰̳̋͜v̴̠͎̱̞̮̈́͐͗͒̄͛̚è̵͔͕̲̼͖̞̣̮̺͊͆̌̿̉̋͝ͅņ̷̣̺͖̘͗́ ̷̯̹̥̕t̸̫͇̒̽͑̓́̈́͗̊͝o̸͕͆́́ ̵̧̟̼̠͈͓̜͔͌͗̀̒̃͐́̇͘͜͝t̸͖͍̀̅̈́͋̌̈́̚͝h̸̲̯̼̲̼̀̊̀ẹ̴̛̱̜̱̜̲͇̅̋̾͒̋̐̅͘͠ ̸̥̈́f̴͕͇̹̬̖̈́̆̓͜ę̴̥͕̝̎̐́́̐̑̒͌́ẁ̷̨̧̧̗̖̬̀̽ ̸͍̼͇̄͂̿̆́̋͂̅́̕ͅͅw̴̱͕̓̃h̷̼̝̗̖͍͔̔̊͛̐͘ó̵͓͙̜̦̂̑͑̓̚ ̵͔̳̼̪̠̦̱̳̓ä̷̡͇͓̟̺̟́̈́͜͝͝r̶̜̣̙̆é̴̠̠̍͠ ̶̡̭͉͚̳̠̳̗̀̇ạ̶̧̣̳̹͚͇̭̜̗̓̐̉͒̕w̵̛͖̠̟̪͕̯̔̋̀̅̏͗͜ͅa̷̭̹̫̲̖͒̃̊r̵̢͚̠̰̱̈́̎̋̋͋͜e̸̮̻̞͇͇̯͆̀͌̂͂͜͠ ̴̛̖͊̕o̷̥͍̭͚̓̈́̀̔f̵̛͕̖̓̂͑͑̈͐́̿ ̸̘̱̠̬̭̩̜̏̄̍́͒̌i̴͎̻͎̱̱͉̎̿̅̏̇t̸̨̹̠̭̤̫̪̠͕̊̾̋s̶̡̡̢̼͚͎̟̙͇͆͛́ ̶̮̑͋̋̈́͝ȇ̸̛̹̥͖̦̻͍̬͊x̵̧̼͓̘͑̏̄̆̉̉̃̋̄̕i̸̝̗̽̓͊͑̿͛̓͒̚ṥ̶̨̙̺̩̖̳̯͎̹̌̋̊́͗̾͋̊͜t̵̹̙̘̘̦̳͓̮̤̝͘͝e̴̝̱̬͙͍̝͍̙͕̋̔̍̈́̆͋̚ń̶̦͋̔́̾̀́͝͝c̸̛̣̱̠͆͂̓̑̋̎̚ȩ̴̳͔͎̺̲͖̺̖̊͂͑̓͝.̸̜͙̝̀͐̃̍̆͜ ̷̬̅T̴̖͍̟̅̊̈́̈́́̎͆͋̚͝h̶̤̤͙̥̒̅̔̓̄̈̽͛͛͠o̴̢̢̢̪͙̬̞̎̍̽̈́̃̅͝u̸̧̧͖͓̘̫͇̜̎̐͜͜g̸̤̞̯͕̒ḩ̸̪͉̫̤̪͕̭͙̙̎̀͐̀̀̀̃̃ ̴̧̯̙̹̩̟́̚i̷̗̪͓̖̜̖͐̈́ṭ̶͈̜̯̲͆̌́̽̄̈́̄͘͝ͅs̶̬̹͔͖̎̈́̈̀̚ ̸̨̺͙̹͈̩͇̫͉̩͑̓͂̎̎̾̇̿̀̓p̴̨̬̜̝̣̫̬͔̦̐͗͘͠ͅl̵͕͔̆ỏ̸̹͓͔͖ţ̸̛͎̻̣̻͚͑̎̅̅͂͗͒̌s̴̛͇̺̩̰̖̄̈́̈̔͆̏̔̄ ̸͍̽̈̿̐̀̉̒̏̂m̸͉̮͎̭̀͐́̓͆͆̈́ͅą̵͚̺̻̦̳̬͙̤̜͗̈́y̶̛̮̱̭̆̐͗̔̃͝ ̴̫̝̯̋̉͛̇̅̈́͜ś̷̘̯͕̦̜̱͇͈̗͗̀̎̾̔ë̴̢͍̭͕̣̫̟͓̜̔͑̾̾̚ͅe̶̥͇̭̘̣̬̠̱̗̺̿͌̈̏͛̈́̀̈́̂̿m̵̨̼̠̃̓͆͌ ̸̡̫͕̣͑͆̈́͗̽̈̋͒̆͋r̵̠̫̠͖̓a̵͕̓̓̔̈͆̚͘ń̶̦͓̰̣͓̮̤̓̌̈́̎̆̏̒͐͝d̶̢̠̩̮̩̦̼̘̻̋̈́̎ö̷̟͎̯́̄̋̍͛̒͆̈́͌̾͜m̴̡͔̯̲̘͖͈̯̈́̀̄̒̆͛̐ ̷̙̠̩̙̖̦͖͖̪̯̾̉̔̔̈̽̈́̎͝͠ä̶̡̧͕͉͓̗͓̀̔̉̿͗̏͝n̷̗͓̝̮̩̣̤͈̒d̴͖̦͈̰̠͍̬̪̏̽̆̔͋͘̕ ̴̹͕͉̭̄̈́̾ş̵̝͙̳̝̮̬̒ͅͅp̷̧̫̩̜͕͚͇̀͆̂̚͝o̶̧̢̧̯̗̩͙̖̪͋̈́͐͌͝͝r̴̨̛̮̟̩̾̾̏̑̐̕͝ȧ̵͍͈̱d̴̢̼̩̳͛̇͂̐̓̂̒̎͜͝͝í̶͎̃́͆̅͝c̷̹̥̬̗̓̒͆̑͂͝,̸̗͖̣͓̫̹̰̳̝̜͆́ ̵̤̠͔̊͆͒̆̈́̍̑̓͝ț̴̡̛̝̈́̏̅̉̽̍̐h̸̨̤͍̤̱̰̜̻͆̇̏͑ė̶̜̮̉y̴̢̡̬̩̠̤̞̞̽͝ ̵̥̘̙̟̣̤̙̼̖͠å̴̱̦͎̺̩̫̮̠̻̍͗̍̽̕͜r̸̨̛͇͇̝̿̑͜͠ę̵̹͚̹̝̪̜̦̍͒̐̏̑̓̅ ̵̨͖͖̠̻͇̗̤̟̈́̑ͅï̶̡͉͖̩̻͇̞̬̪̽̇̈́̌͂͠ṋ̸̟̘̥̼̪̤̰͕͆̏̇̒́̓ ̷͇̻͈̙̆͂̓̾̚r̸̯̱̯̳̠̉̔̊̈́̿͝͝e̷̢̜̝̟̱͂̍͗͂ā̵̦̩̞̠͉̣͎͖͍̙̄̀́̽̿̿͛͠l̵̛̮͙̭̦̑̉̃̈́̒͆̿͝i̶̧̡̧̻̟̮̤̣͐t̸̗̰͍͑y̸̥̭̹̥͇͓̟̙̙͑̒ ̷̭̯̑͂͒̄͆͗̃p̵̟͔͈͋̈́͝a̶̢̨͎̦͔͔̜͋̈́ͅr̵̜̮̰̯̱̺͂͜t̷͙̖̥̞̓̑͛͒ ̶͕̰̥̼̦̅͆̅̎͜o̵̜̤̰̞̙̦̪̟͌̓͑̾̈͒̋͜f̵̛̝̤͍͔̖̩͓͍̭́͒͒̕̕ ̶͙͚̜̪̱͓̺͖̬̃̂̑̌̉̓å̶̜̻̭̙͗̔̎̓̔́͑͝ ̸̗̥̲̳̜͉̉̿v̶̜͎̮̮̺̤̙̲͇̑̀͝a̴͉̟͉͍͍̬̣̣̅͛̓̏̌̈̉͌s̷̮͋̂ṯ̸̛͇͕̬͕̈́̅̀͆͠͝ ̷̰̰͛̔̉͒̓͠ś̵͎̞̓i̴̧̛̹̯͎̜͙̗̩̘͗͗͐̚͘ń̷͍̹̫͈̮̞̞̫̻̔̅̾͗̀̓g̵̱̒̈́̈̂̔̓̈́́̀͘ư̸̧͉͔̩͉̍̿͝l̶͖̙̇̓ȃ̵̤̳̦̔͗͊̎ř̸̢̺̼̱̪̭̻͉̭̖̽͛͘ ̴͙̤̮̠̬̌͑̌̃̆̄͗͘ͅp̴̠̤̀̈́̄l̷̪͈̭̦͂̀̕͜a̴̡̢̮̟̭̮̅̌̈́͑̄ͅň̸̤̫̦̬̹͚ ̵̞̣͍̻̠͎̹̎̀̽̊̒t̸͈̭̫̫̬̜̱̠͉́̈́̐̆̎̈́̈́̌̽ŏ̸͎̉̅̔ ̸̨͔̰̟̗̃͐̄̅̅͝û̸̡͖̘͚̜̓͂̒̍̀̕͝n̶̡̢͙̞̘̖͙̈́̾̉͛̓͒́̐͘͠d̷̰̹͓̑̍̔͜ę̸͖͑r̷̥̦̟̼͆͋̀̽̑̑̌̌́̽ͅm̴̛̫̫̗͂̕͠͝ǐ̸͉͕͖͍͓̳̇̓̋n̴̞̞̻̄̂̑̒̈́̔̈̏̄̎e̴̢̼̓̄̈́ͅ ̸̘͓̹̱̄̂̽́r̵̡̳̼̟͓̃͑ͅẻ̵̹̱̺̖̪̥̼̮̐̽͗͋͘ā̵̧̳̠̜͕̳͓̣̇̈́ĺ̷̨̡̫̺̖̹̳͉͒̈̾̽̚ï̷̡̧͎̦͈̘̜̼̈ẗ̶̢͔͖̯̻͙̩̟̘̰́͆́͆͌͆̏̑́y̴̡̱͚̺̼̩̞̦̆̀̿͒̒̍̓̄͝.̵͙̟̼͖͈̾̇̈͌̕ͅ”̷̸̛̛̹̘͎͖̜̇̊͋̑͋̈́̎̋͝ ̸̛͇̒̔͗͌̀͝ ̴̨̢̰͖̳̜̠͎̪͑͒̇“̶̢̡̖̬͓̣̣̝̥̪̌̂̆͑̕͝ ̸͉͉̟͍̖̤̟̭̒̌͆̀̓̔͂͗͜͜͠N̵͙͋̀̀͋͝à̶͕̾̋̇m̷͔̰̳͎͈͒͂̈̽̊́̚ͅ ̷͈͙̼̩̇̐a̵͖̓̽̃͠͝s̷̫̬̣̔́ḩ̴̺̝͚̠̙̘͎̳͉̄͆̄ ̴̨͉̟͚̮̺̠̫͓̑͝ͅt̴̢͉͈̱̒͂̅͂͠͠h̷͕̭͔̱͇̩͂̀̑̐̅͛̚͝͝r̸̛̲̰̀͑̆̃͝͝a̴̡̭̠̤͂̉͐̏̏̊̈̾̕z̶̖̻͈̫̹̣͒̈͗͗̌̔̽͌̄̍͜ ̵̩͖̗̪͐͒ư̴̧͚̪̞ ̵̠̱͚̗̈́̒͂̌̓K̷̹͇̳̃͛̀ã̸̙̰͕̘̘͖̍͊̈́̀̌̚͜ͅn̴̨̪̮̄͌̔͗̚̚̚ ̴̨̧̜̙̹͍͍͊̔̍͛̍́̑̋͌̃N̵̗̠̱̤͑͒́̑̐̚͘a̵̧͕̤̿͌͊̿m̵̨̡̬̙̬͚̆́̒̊̃̊̓͠ ̷̧̢̳̝͕͛̑a̶͙̋̀͊͛̀̆s̶̻̿̀̊͋̋͠h̸̢̺̺͉̺͉̥̭̅͗͋̂̈́̈́͠ ̶̢̧͎̙̲̖̝̽̈̚ͅh̴̻͈̯̀̉̈́̅̄́͝a̵̧̪̫̩͙̯̪͍͊̈́̓̎̋͂̇͠ẓ̸̧͂͊͑̊͑͌̕͝h̷̻̗͐̃̕͠ů̵̧̱̬͇̺͑̋̈͗̓̚ț̵̮̩͉̰̎̈̀ ̴̡̱͆̈̿͗́̀͒̚͠u̵̧̙̗̗͙͔̩̼̔̾̉͗͊͛͒͘͠ ̶̨̡̡̨̜͕͙̇͛̌̀̓͐m̶̨̛̙̠̉͜ư̸̢̲̰̝̠̊̏̈́̓̍̋͂̇͠t̶̛̛͎̠͉̩͕̬̅͂̆̀ ̶̱̘̗̦̱̤̦̈́t̴̫̥̘̼͊͋͘h̶͉͉̩̀͛͝û̸̫̦̔̓̉͗̉̒̇̈́́̚ḻ̸̨̥̎͌̋̽͠ ̴͇̗͒͂̊͌͘͝͝u̷̧̫̜̻̣͎̲̬̤̫̔̈́̀͘ ̸̼̹͔̥̹͓̝̃̈́̀ḩ̵̛̟͎̞̖̪͙̰̦͗̾̔̎̎̕͜u̴͔̐̃z̸̤͚̯͕̜͕͖͉͓̣͆̚ ̶͚̬̤͒̓̿̔̅̈́̅́̕̕Ņ̵̪̲͎̦͂ą̵̨̟͎̥̦̩͈̔̈́́m̵̢̩̬̜̰̙̙̮̲̌̈́̒̊̈̓̽̒̔̄͜ ̷̢͇͇̗͖̹͇͕̱́̒̀͒̿̔̏͗̓ą̶̢̨̧̯̟̳̺̝͆͐̎̎̀͑̿s̶̢̨̨̪̗̘̙̽̓͋̿͗͘ḧ̵͇͎͔̯̉̉̽͠ ̵̤̏̊̐̒͛̚͠g̷̢̫̯͙̋͘ą̷̲͈̫͕̦̓͑͑͒̀͒͝ͅş̷̖͈̜̜̪̯̾h̸̞̰̖͓̔̀̽͌ ̸̙͔͗͋͗͐̓͛̎͝ú̸̲̝͎͚̲̬́́̐̃ ̶̨̞̺̯͊͒̀̆̆̅̈͊̇̕ͅm̴̡̢͖̜͓̞͙͙͎̬͘̚u̸̧̲̣͖̐̒̀̔̚t̷̗̞͕̼̻̞̲̍̈́̂̏̈́̅̄͝͠ ̷̜̙͎̭̬̠͇̗̆t̷̨͍̹̮̰͖̮͉̃́͜h̵̩͕̯͚̳̳͋̀̏û̸̩́́̓͂l̵̛̖̏͘ ̵̲̹̹̩̲̖̹͙̀ū̴̹͚͚͕̜͊̊̋̌͗ ̵̛̼̝͇̥̣̦̅̈́́h̵͈̰͒̈́̿͠u̴̱̞̝̻͎̞͛͗͜͝z̶̢̗̞͚̬̰̻̣̜̔̈́͐̂̃̃̆
̷͖͈͉̇̇͂̀̈́̃͑̚͠N̸̳͙̠̘̝̤̜͚̍̾̆́̊̔̎̽ą̵̠͉̩̀̃̽̓͂̒͐̚m̵̤̟͇͛̅͊͌́̏ ̸̤̯̔ḁ̶̻̇͌̈́̂͆̆̓̕̕s̸̺̼̲̲̜̽͊͂͒̈̓ḣ̷̫́̋̓͆͘͘ ̵͉̬̣̼̩̮̠̌̑̊͒͊̿̇g̷͚̪̟͉͚̤̙̊͑̓͂̏͊͠a̶̰̪̫̠͈͛̍̓̎͋͑͘̚͝s̵̨͓͇̙̲̭̫̗̒̄̈́͒͆͐͒ͅh̴̨͇̖̬͍̜̙͂̅̊͘͠ ̴̢͕̮̝̇̾̈́͋̓́̋̎͊ǔ̵̩͍̲̍̇̈́̇̾͝͝͝ ̸̡̛̣̘̫̯̊̐̂͑͒̅̏͑ķ̶͈̀̒̅̔a̴͉̥̹̠̭̯̞͆͑̂͜n̸̡͔̮̺͔̙̪̺̠͋̈́̚͠ ̸̞͍̒̈́͋̈́̄̓͂̒͠h̸̾ͅù̶̫̲̩͋̉̾̽͋z̵͍̮̳̑̏̿̊͋c̴̢̻̻̣͖̺͌̀͊h̶̢̻͓̞̐̅͆̇̓o̸̪̚ṟ̵̻͙͚͕̟̳̑̃̓͛̽ģ̸̢͙̫̬̠̬͉̣͆̋̓͘â̵̦̹̥̜̿͋ź̶̮̙̬̆͊͒̌͐̋̿͜͝ ̵͍̺͇̬͌͗̌̄̾͐̔̊͊N̵̡̢̯̟̤̙͆̄̎̔̿͗̚ą̸̝̙̮͖̤͎̟̠͆̈́͝m̵̼͇͕̺̪̬̰̃̒ͅͅ ̴͕̙́̂̆͌ͅä̵̧̡̼͈̮̖̹̤́̒̔́ͅs̷͇͖͓̻̳̰͆̄̎̈́̔̏h̷̠͙̤̣̘͒͆͆̅̾̈́͌̆ą̸̪͇̯̇͛̌̓̕l̷̢̡͈͓̼̞͉̝̪͕͒̀͋̔͐́͋ ̴̛͚̗̼͉̝͕̒̈́̌͒͗̽̾̿̎g̴͉̝͍͉͈̦͙̫͕̋͂̂̀̀͂́̊͋̕ą̶̣͎́̿̍̉̑s̵̢̟̠̻̖̲̫̆̈́̍̆̋̕͝h̶̗̙̳̼̀̍ ̷͚̥̣̀̈́̾̕ͅu̸̢̢̻͕͖̺̦̘͚̫̍̃̍ ̶̥̳̳͍͕͇̈͂̌̑̅m̶̙͕̰̬̮͓̯̅͗̈͠͠͝ų̸̡̗̮͎̭͍̮̰͋̎͛̀̕t̵̝̫̫̻̅̓̈́̊̈ ̷̡̱̗̱͔͔̈́̉̔͒͠z̴̥̺̖̦̣̿ẃ̷̢͈͚̳̣̖̲̀̒͋̂̓͝a̶͕̗̰̯̪̱͍̜̐t̵̞͋̃̒ụ̷̜̹̂͑k̷͙̜̲̽́̓̓̀̃͒̏͌̃b̴̨̫͙̙̟͋̈́̀͐͝͝ͅŗ̴̨̧̡͓̦̥͎͋̓̒͑́̌͌̈́̚͠á̷̛̗̦͖̗̎̏̏̽̎͗͝ṉ̴͔̮͖̙̇̋͒͘ ̵̩̔Ḱ̷͚̪̤͇̦̣͎̠͉͙͠͝r̴̞͋͂́̊͠í̶̼s̵̡͈̱̭̰͛̇ͅͅh̸̡͍͍̫̘͛̏̆́̃̈͘ ̸̨͈̱̘̩̬̯͆̓͑͂̅́̈́̚͠N̴̟̗͇̝͖̼͊̍a̴͕̘̘̲͕͉̠̲̣̯͒́͝m̶̖̘͋͊̚ ̷̧͌̇͐́å̷̢̝̭̱͙̒̃̾̆͜͝͝͠s̶͍̤̻̖̤̲̏̽̾͌̅̋͐ḧ̸͈͓͍̪́à̸̛̘̇̂̚͝͠l̴̢͕̳̬̪̩̙̩͊̎̀̂͌͊̈́̌̈̚ ̶͙̌͒͂̔̌͆́̿̎m̸̡̬͊a̵͍͇͕̖̣̩̦̒z̴̨̜͙̙͉̠͖̿̅̓ą̸͎̩̮̹̜͚̺̂̋̈́̈̔̀̎̒̚ǵ̸͈̺ ̴̺̮͎̭͉̥͈̫̏v̶̨̫̘̩̹̖̳̽̔̌̈́̑͜͝͝ͅr̵͚̎̈́̈́̒̀̈́͜ȃ̸̱̏̆͐̿͆̂ ̶͍̺͌̾̿̾͛̊̾̂̐z̵̧̘̫̻̈́̔̈̓̋͂ͅi̶̳̪̳̇m̸̙̹̩͖̺̣̻̆͊̃̂̂̑͐͘͜͝š̷̙͆̏̕ ̴̺̥͖̞̦̬͎̊̾̌͝u̴̼͚̟̮͕̦͙̰̗̇͜ ̸̬͚̝͆̓̑̈́͗̇͝ź̸̫̰̖̿w̴̲̏͌̂͐̎̅̓̍̃å̴̟̠̭̗̘̓̒̓́͌̔̕ṯ̷̢͙̖̰̬̦̔̅ư̸̜͓̤̮͉͎̂̎̈́̆̔̓͝k̴̛̟̗̱̗̞̾̽͂͗̈̍͝ ̶̼̬͑̑̇͝N̷̡͇̤̹̰̺̻̣̰̤̆̈́̆͑̇̕a̵̡͉̪̪̖̘̖͛͗̈́͐͗͂̇͐m̸̡̦̝̳̮͝ ̶̗̭̖̀̇à̵͙̦̰̙̙̬͙̮͖̝̑̑̄̌̃͝͝s̸̡̔̃̌̇h̴̘̜̀̓͐̆̋́́̀̉̓a̴̡͇̱̻͇̣͉͉̳͑͋̂̆̍́̕͠ͅl̶̦͉̰̰̠̮͌̀̒̈̍̐͆̚ͅ ̴̹̐v̵̧̢̨̹̟̱̈́̔͒̀͠a̶͍̲͉̺̯̒͐͊̔͒̔̓̿̕͠k̶̮͖͔͓͙̖̐̌̍̈́̓͆y̸̩̰̰͍͓͋̽͂̆̒̓̈̿̊a̶̡̠͎̳̯̠͋̈́͂͆̓͗̕t̶̨͚͕̟̼̓̎̓̃̀͠ ̵̮̝̼͒̽̂͊͌͘T̴̢̟̱̗̩̗̗͕̦̻͝h̶̺͉̊͗̈́̓̑̇̇̿̚ā̶̙̪͉͓̮̟̰̹̋̕͝r̸̡̪̱̥̥̜̲̊̍̉̈́̉̉͘̕͜i̷̛̛͈̺̯͂̏̓̓́̅̃͜z̴̫̪̀̾͋̌̎d̶̘̝̅̍́̀̌͆̈̽͜u̷̖̠̼̔̾̂͒̇͂͛̆ͅṉ̸̠̯͖̪͖͚̭͂͊̄̍.̵̛̮̕͝ ̸̥̘̯̟̼̖̻̬̄̾͒̾̓̔̉D̵̜͔̮̩̍̿̀̆̾̂͑̓͝ͅa̷͇̹͖̗͔͓̓̄̄̓̓z̵̼̙͚̩͕͇͔͔̈́ẖ̷̳̣̱̪̰̙̇ ̴̧̛͌̊͊͆̋̐̐̈́̈́Ȧ̷̪͎̝̗̘̇̍͝m̶͚̩͌͗̈́̐̉̄͘͠ ̸̳̭̙̲̌͑̔̀̽̽́̊̿͠G̶̲͌̅͠͠ȃ̸̫̣̣̺̗͠l̸͙͚̻̓̍̂͛͘͠d̸̡̛̺̫͍̮͇̜̗͎͊r̶̘̟̳̈́̋͛͌͜ú̶̢͈̭̝̳̭̜͇̉͜͠k̴̛̹̱̅̀̐̾̎ś̵̢̯̃̊̌̄ͅ!̴̮̣͙͈̞̜̦͋͒̎̊̄̽͒̚̕͘”̴͖͚͚̗̻̊̀ͅ ̸̣̙͚̋͌̉̈̅͂̒́̍ ̸̤͙̱̘͇̘̣̖̠̑̈͊͒̾͑̂̉̍“̸̫̳̈́̎̆̊̚̕ͅ ̸̧̢͙̫̪̯̻͕̺͓͛́̓̈́̕A̶̡̯̯̣̩̺̬͎̪̅̍̓̓̀̊͐̓̕̕l̷͔̮͍͓͇͕͗͜ḹ̵̘̳̏̎̕ ̷̨̛͖̘͖̹͔̰̻̜̚s̶̡̗͕͉͚̱̰̦͒̄͠͝t̴̨̟̜̗͉̯͐͆͌̈́̒͝ö̵̮̪̆̂̈́̆̃̾̃̌r̵̡͚̰̻͖̲̿͗ͅǐ̶̛͇̤̟̇̔̄͆̕e̷̠̖͍̱̤͒̈́̾͂́͠s̴̜̫̠͇̆̆͗̂͘ ̷̘̝̥̙̎͑̚͝ầ̴̗̂͑̕ŕ̴͕̼̓͐̈́͘̚͘͝͝ȅ̵͎͕̠͙̗̿̍͂͗̍͆͜͜ ̴̠̬͎̱̱̺̼̻̻̄͠t̷̟͓̺̹̯͚̽r̴̙̺̲̞̜͇͚̺̹̃̎͑̕͘u̶̹̝̿͊̆͌͒̀͠ẻ̸̟̰̜̼͈͖͓͉͎̾́͋,̸̺͚͚͎̪̻͓́̈́̄̾̂̾́͋͒̚ͅ ̸̢̼̥͈͎̗̻̯̮͇̔̀̍̓̂ę̶̬͉̤̘̹̪̈́̔̈́̋̓v̷̺̣̟̪̗̖̩͗̇̉̾̈́ȩ̴̢̝̟͇̠̥͓̈́̒̓͊̃̀̆̆͘̕r̵̠͚͛̏̍̂̈́͘ỳ̶̱̮̐͊̈́̂͌͝ ̴̨̙͚͍̰̺̳̰̎̅͝ḻ̴̞̱̈́͒̽͊͊̑̕ȧ̵̱͚̂̔̀̈́̎͛͜s̷̡̰͖̖̤̳͍̬͓͛̐́͊̄̎̒̋t̵͇̠̫͕̦̎̀ ̶̛̜̓̉͛̀ò̷͍̎n̶̺̙̯̜̫̥̭̯̮͙̑̌͋͌̃̚e̴̢̻̞̥̱͋̿́̒̍̎ ̸̢̧̛͙̻̘̳͇̫̜̐͑͂̀̀̄͠͝ͅõ̸̰̮̟̱͍̩̀̐́̾̏̾͘͝ͅf̸͖͓̻̤̭̰͚͙̾̕͜ ̷̙͍̫̝̜̱̣̿͊͌̈́͗̈́̐͝͝t̶̪͇̭̄͑̃͌h̷͓̝̲̒͜ȩ̶͇̲̪͉͙̰̙̲̽̐̂̓̂̐̌̀̾͜͝m̶̡͚̼̦̪̪͛̎.̷̢̢̛̯̜̟̭͋͗́͑̿̒̊͘͠ͅ ̷̫̬̄̓͐̕̕A̶̡̗̣̬̫̫̫̤͎̟̓̔̊̄̎̅̋͛l̴̠̱̜̭͚̈́̋̓̀̈̽̀́͝l̸̼̎͊̀́͝ ̷̹̳͚͚̎͒̆͆̅̾̕͠m̶͈̹̺͗y̶̙͇͇̺͑̌̈̂̇̆̌̕t̷͔̻̳̒͛̂̏̓̀̕̚h̵̝͍̃̑̓͐͗̊͆͘s̴̱̳̱͔̟̫̣͖̓̀̄͆̆͒̒͝,̶̤̗̈́͝ ̴̯̝͕̹͎̖̦̲̪̤̂́̏̀͌͠a̸̯͓͎̼̗͐̀̂l̶̪̯̋̏͂̃̇͆̏́̚͜͝l̸̘̓̂̈͐͗ ̸͇̜̅l̴̪̝͈̼̦͂ê̴̢̖̹̼͚̲̙͛̃̽̏̈́͒g̷͕̱̉̎́́͘e̴̫͉̞̗̘̜̦͂́̄̓̄͜n̶̟̬͐̽͒̔̓̕͜d̴̢̨̛̮̬͋̉͐͒͒͆͆̏̈́s̸̬͕͍̜͍̰̻̼̖̗̊̈́̈̓̓,̶̰̻̣̱̈́ ̵̛̛͕̦̮̗̮̞͈͑͑̈́̏̔͒͘a̵̧̡͚̱̣̦̺̯͖͒̆̅̈́̏͋̕ͅl̵̹͔̬̿͜l̸̪̟͔̲̗̠̠̦̾͝ ̶̫̼̞̭͓̞̐́̒̅̋̀̽̌͘f̸̹̎̃̌̃̄a̷͓͇͆̊ḇ̷̨̛̤͕͕̦̠͋̌̒͐̐̏̀̋̃l̸̢̨̧̦̻͓͕̹̜͗̄̿e̵̙̩̋s̴̹͈͈̩̟̱̄͌̓͜.̴̨̰̪̰̅͆͐̀̏̚ ̴͉͉̓͛͝ ̷̨̨̛̤͓͚̯̙̦͔͒̏͛̅I̷̲̦̰̞̯̯̻̥̓͘f̷̛͇͍̼̦̣̰̂̐͒̏͜͠͝ ̵̢̱͎͖͚̖͔̊͂̀͒͌̃̕̚͝ͅỷ̵̧̡̯̱̪̝̹͌̍̚ơ̶͖̓́̑̾̀̚̚͠u̷̧̻͂̑ ̸̢͓͈͚͖̄͛͋̌̀͆̒ͅb̴̡͎̀͋̃̈́̓̓͛͘ę̸̠̭̩̆̐̋̆̊̀͗̇̐ļ̵̝̜͍̖͌͛́̐̃̈̈́̕i̶̩̼͔̺͉̝͒͒̔̑ę̸͖̓̿̈́̆͛̋̔̉̕͝v̴̡̹̿̔͊͒̂̽̋͜ȩ̵̞̩͙͇̘͚͛ ̸̧̧̓̃̆t̸̖̮͓̖̬͇͉̒́̆͑̍̈͝ͅh̶̛̛̼͖̭̰̩̹̗͍̣̐̒̿̐̔͋͘͝ḙ̸̛̩̓͐̋̋̅͗̋m̴̳͇͔̟̹̤̫͚͐̽̕ ̶͈̳͍̓͛̍̈́́͑͊̆ẗ̴̼̇̀͋̆͠ṙ̷̡͙̼̯̗u̶̻̩̩̩͎͓͐̀ẹ̷̡̱͉̫͓͙̞̲͈͗͒̐̄̚,̷̩̤͓̫̝͕̜̹̺̋̌̓͌̒̇̽͌̈́͜ ̵͚̪͇̝̈̉̊̓̋͆̓̃̈̅t̵̗̜͗h̸̯͈͌͂͌̿͊̕͘͝e̶͉̱̦̳̼̬͇͑̉̆̽̅̏̔̕n̴̨͓̬͍̤̯̠̔͌ ̸͍͋͋̔ţ̷̯̖͙̲̯̣̽̃͝ͅh̴̨̛͇̱̺̖̝͓͈̒̆̅̍̈̆̐̆ę̵͓̅̀̊y̴̰͙̟̠̰͓͈͕͑̃̒̎́͘ ̴̲̥̬̟̲͇̒͂́̔̽̃̉͜ͅā̸̙̽r̴̼̥̓̄͗̌͊̔̈́͛̕͠e̸̬̬̖̙̹͌̊͛̐̈̏ ̶̹͍͍̹̫̤͓́͐̀͋̿͘t̵̡̳͌͑̆͂̈̃̆̚r̵̢̠͕͎͙̞̽̂̾̃u̶̢̻̻̭̻̤̐̽̍͆͒͠ͅe̵̯̻̮̺̭̖̝̐̌̎̉͌͐͂̉͌͜.̶̛̩̼̿̈̒̔̒́ ̷̛̥͍̩̔͒̕Î̵̢̢̛̟͖̫̩͉̲̳̠͂̉̄̍f̷̟̬̃̂͗̎̓̈́͒͛̕͝ ̴͎̩̝̯̫̖͖͌̊̃̌̄̈́̕ẏ̸̙̭͉̜̼̒͂̅̈͝ó̵̧̻̠̖̜͇͐̽͋̎̃͐̀̈́͗u̸̧̻̪̠͓̍̇͛͐̅͝ ̷̡̧̛̰̫̬͉͓͕̼͊̍̈́̃͜d̴͉̫̘̞̋̈o̴̥͑̑̽ń̷͔̦͚̥̲̯̟̩̦̋’̵̯̞͉̳̠̎̾͐̍̏̉̈͝͝ͅţ̴̧̨͙̮̞̯͕̞̈́̌́̄̓̐͝͝ ̶̫̆̑̒̊͗͛̎̆̓͜͝b̷̮̼̬̮͚̠̿͑͂͛̓̿̎e̵̡̨̢̬̻̳̟̻̚ļ̴̨̡͓͎̬̭̘͐́͛̀̓̃̍̃̌ỉ̶̦̑̆̔̂͛͑̕e̸̱͍̙͍̬̗̖͂̃̌͘v̷̢̈́̂͐̌̉̄͑̒e̸̞͎͙̐̅̐͋̈́͐̉̈ ̸͈̠̯̝̻̫̖͎͉͔́̿͐̉̏t̸͈͙̟͖̦̲̗̮̔̈̍̎̾̽ͅh̴̡̙̖̙̠̪͑͆̈͊͗ę̸̗̤̜̳̻̰͑̑̏̿̆̈́ͅm̶̧̰̝̞̣͚͋,̶̬̈́̋̍̀̾̒͝ ̵̧͙̝̩̜̣͒̽͂̓́͐ͅͅt̷̡̢͎͚̜̮̣͚̎̓̓̋͋̈́̅h̶̼̖͓̍e̴̮̗̯̪͚͖͎̬̘̿͜n̵͍͇̙͍̲͙̤̄̿̈́̀̂̀̈́̊͘̕ ̷̡̨̱̣͖͊̓̌͗̑à̶̯ļ̶͖̩̦̗͉̲͔͉̉̃͌̏͆̕l̷̲̬̞̮̘͈͍͕͐̒̓̈́̃͒̈́̅͜ ̵̢̬̗̬͌̐͜͝t̸͖̤̖̽͒̏͌h̵̢̫͚̲̺͍̳̬͔͚͌̈́͋͘a̶͔̦̺̺̭̦͍̯̪͆̽̈́̔͂ͅt̵̢̡̘̗̜͚̒͌̊̓̈̚͘̕͝ ̸̭͇̥̦̼̥͚̠͕̺̒̍̅͌̽̉͑̓̈́̅ĉ̴̨̱̳͙̹̯̪̒̏́̈́̒̊̔a̴̠̯̥͗̒̓͒̀̄̈́́̒ṉ̴̢̜̼͇̝͉͖̑̑̌̒͜͠ ̸̗̥͍̽̾̊̀̊͝b̶̳͓̬͚̞́̂͗̓͋̒̒͜e̵͉̩͈̩̻̼̓͜ ̵̟̿͛̑͝ͅş̴̧̩͚͍͛́̂̃͊̑̈́͆͠a̶͉͒̍͆̏̍͑̓̈̚͠i̵̢̺̖̮̻͓̎̎̋̒̓ḋ̶̛̟̻̪̺͚̲̹͈̈̈̈́̑̎ ̷͉̫̿̒̔̆̾̐̄͗̕͠i̵̛͓̫̜̼̮̫̭̜̩̅̉̆͆̽͝s̸͓͍͉̝̗͚̭͂́͆̏̓̈́͒̍̕͝ ̸̲̲̙́̀̾̌̊̈́͜ţ̶̼̬̝͕̱͔̈́̒̐̃͛h̶̼͓̀̈͋͆̏̓͑̈́̊͝à̸̪͚̱͚̪̮͊͊͂͝t̴̰̉̎̀̇͝ ̸̛̘͈͖͍̪̙̝̘́́́̒̊͂͗̈́t̷̨͚̘͈̗͙̐͛̆̒́ḧ̸̛̘́̒̕e̶̳͇͇̮̾͑͑͝͝y̴͖̪̙̬͙̩̜̰̬͐̀ ̵̙͋̐͒̚̚͝a̵̢͉̻̹͓̎͋̉r̸̺̗͉̩͉̥̦̓͒͆̓̀̉̅̃͝ë̷͓̫̳̲̼͓͆̃͌̏̓̓̕͝ ̴̗͎̼̪͔͉̲̥̋̉̒͌͛͛͂͜͝ṯ̷̢̛̙̞̥̗̮̬̃̄̀̕̕r̴̡͖̟͙̝͕͘ṳ̶̅̊͐͋͠e̵̛̪̗̥͛͆͘̕ ̵̢̛̳͈̰̼͈̬̯̈́̎̐̊͒͆̂̚͘f̶̧̧̗̣͓̞͈̙̈õ̵̝͂̅́͌̎̃̎͠r̷͚͉̰̜̞͌͋̆̃̇͝͝ ̶̝̝͈̞̭̭̜̼̕ŝ̵͖̤̩̰̗͐̂̕ͅơ̶̫̭̎̽ͅm̷̡͍͓͈͔̱͓̟͕̾͊̇̍̏̿̊̈́̽̍ͅe̴̡͔͚̤̠̋̔͌͌̀͌̈́̈̽͌ͅo̶̡̭̘͍̻̟̼̫͒͜ͅn̵̢̢̪̣͖̝̘͙̘̺̐̍͘͝͠e̶͎̯̎̔̾̑̽ ̶̧̖͖̣͔̗̪͋̍̌̆̂̈̚͠ͅe̶̡̠̬̠̟̿̆̿̋́͘̕ͅl̸̛̤̘̳̦̕s̴̤̻̙͈͍̠̞̼̄̓͂͋̇͑̉̈́ḛ̸̜͚͚̣̻̬̐̈́̈́̈́͛̒̕͜͝͝͝.̷̨̛̭͓̠̰̣͚̇̅̏̂͊̊̕̚͝ͅ”̸̡̬̀̓̈́̽͌͘͝͠ ̵͚͒̈́̎͆̂́̚“̶̳͈̤̳̫̣̼̜̅̽͠ ̵̠͌́̈́̈́T̴͈̔̕͠H̸̙͈͕̘̹̺̮̱̪̓̋̌̄́̅͜͝E̵͉̲̳͎̗̣̟̭̘̒̐̊̑͗̂͘̚͜͠ ̷̩͋̆̔̿̈́̍͛̽T̵͚͖̃̾̄̑R̸̗͇̺̜̤͚̔͑͜Ủ̸̢̧̥̬̹̟͒̾͐̔̍̿̒͘͜Ę̸̛̰̎́̃̿͆̊͋͠ ̶̮̞͋D̸̡̩̝̯̪̲͇̩̔Į̷̨̬̘̥͙́̍͗͝S̵͎͝C̵̫͍̠̝͓̤̲̠̦̊̐̍̓̄̉͗̏͝O̵͍̳̭̗̐̂̀͜R̶̬͍̀͑̚̚Ḑ̸̰̹̦̀̔̂̈́̾͋͝I̷̙̐̀̂Ȧ̵̠̬̈̀͂̕͝N̶̡̥̘̞̞̠̮̪͉̜̂̏I̴̧̡̢͎̙͈͓̟͈̞̊̉̈́̑̉S̴̢̳̣͈̻͈̲͋́̔M̸̛̛̦̈́̓̐́̅͑ ̸̨͈̪̦̰͍̹̻̾̽́̓͌͝ͅÏ̸̢̞̂̓̊̃͒̿͘͝S̷̛̲̭̰̯̎͂̄̓͘͝͝ ̴̛̩̜̜̮̙̐̈́͒̊̑͊̽͘͝S̸̛̪̰͕̪̭̈́͋̽͐̾͑̕C̴̡͋͜H̵̠̙̩̯̣̝͐̍͝Y̶͈̪̖̺̹̖̖͚̾̑̒̊̌̇͛͋̏͝Ż̸̢͉̗͍͎̪̺̼͚̓̎̀̓̆͜O̸̻̯̼̻͔͕̮͚͒́͛̂ͅP̷̼̺͖͉̱̞͗̋͛̊̀R̶̂̿͛͛̀̆̉ͅE̸̹̓̏N̴̙̖̓̍̀̌̈̀̿̚Ì̶̤̯̲̪̄A̴̖͊̒͌̀̈̆̿̓ ̵͎̥̗͔͔̹̓̍̆́͐̄͌A̵̝̞̽͌̇̆̐N̸̨̧̗̤̗͔̅̂̊̉̍̈́D̴̬̐̄̂̑̎̍́͝ ̶̪͔͚͌̓̊L̵͔̲̱̪͈̻͊͒̉̒͒̂̆̄̊̃͜Ǐ̸̧̟̳̹͉̪̼̽́̅̓ͅT̴̢͍͚͙̗̒͛̒T̶̛͖̖͈͖̟̟̳̻̮̿̈́͊̄̏͜L̸̰͔̙͚̱̖̯͗͛ͅE̷̪̤͚̬̻̞͇͒̐̃̈́̓̇̕͠ͅ ̴̰̲͌́̂̿͋̈́͆̈́̏W̵̨̨̳͓͓͖̬̣̻̓̍̄̃̄̏Î̴̠̺̞̩́̈́̉̒̇̕͜L̵̨̮̪̭̍L̵͕͇̘̤̭̹͇̩̯̃͌̌͌͋̅ ̴̖̖͎̣͙͛̿͊͂͛̈́̈́̾͂̚ͅB̸̧̼̲̺̰͇̦̥̺͙̉́̀̒̂͋̑̕͝͝Ȇ̵̡̺̮̝͚̟͔͉̚ ̵̤̦͑̋̓́̀̀͋Ä̴̹͓͓͈̮̰́͋͋̂͌̓͂̎̚͘B̴͓͙̗̞̮̯͓̭̱̒̌̎̓̇́Ľ̵̢̨̬̼̭̜̖͐̈́̌̉͐͝E̸͙̯̼͚̱͓̔̂̃̽́̈́̀ ̷̞̤͈̺̜͇̾T̶̡̬̙͍̜̜͚̀ͅͅƠ̵͚͋̌̈́̀̀̎͐̕̚ ̶̛̥̾̉̄̊̅̑͘Ç̷̱̟̣͚͔̌̓̊̓͂̑̈͒͝O̸̯̹̗̳̜̓̍ͅŃ̶̤͜͝C̶̠͙͉̥͕̬͐́̎́̈́͒͝E̶̐̊̄͌͌̌͂͝͠ͅP̸̨͚͚̯̈͆͘͜Ť̶̞̦̳̜̻͙̗̀͐̈́͗̊̌̓ͅU̸͓̝͊́̈́̐͊͆̄̑̚͠A̷͎̱̟̬͂̎L̶͖̲̹̣̦̦̘̦̘͔̂̃Ĩ̸̧̖̱̲̠̅̀͛͜Z̵̛͇͉̩̉̈́̑͒̕͘̚E̶̯͍̙̰͚͛̀ ̴̡̨͍̙̩͍̼̺̺͓̈́͝I̶̩̜̱͔͇̠̪͛̕̕͝ͅT̶̡͍̮̮͖̼͈͙̜̩̿”̶͖̥̉̓͐͜ ̷̛̛͔͓̰͇̱̬̬̭̪͗̓̽͐͊́͑́“̸̡̹̩̦͔̞͋̇̊̿͛̿̚Ư̵̜̣̮͛́́͝L̷̮͙͕̦͇̀͐̂ͅT̴͖͖̗͕̙̊̏͝͠Ṟ̷̬͓͍̣̖̗͌͑͗̕Ả̴̡̟̞̖̞̈́̎̔̕͠G̸̰̖͈̬̦̺̭͇̏̈́̑̊͗̇̈͘ͅÄ̷̡̘̱͖͈͉̼̹̬́̏͑̊͛̕̚Z̷̧͌͆͑̈̓͆̓̏̃ ̴̬̝̝̱̥̩̪̺̓́͂̌͛͆P̸̡̪͉̦͓͍̱̮͒̈͋̿̏̐̈́͒̓̎Ő̵̧̢̦̩͉̩̤͖̱̾̄̏̈́Ų̸̥͇̤͈͎̻̍͂͒̏͛ ̷̤͉̀̈̆̏̽̎͌̌̀̕Į̴͇̲͖̏̎̄̑̇̉Q̴̬̳͙̰̭͔͊̈́͊͊̈́͝ͅͅḄ̵̡̺̪͎͎̜͚̦̺̏̏̈́̌͒̓̐͝A̶̛̞̪̹̰͇̹̺̮͖͙̓͑̽͆̉͊L̶͓͖̫͗̾͐̅̽̐̕”̷̛͎̟͙͛͌̈̐̀̚̕̚
̸̡̜̬̺̣͙̟̄̒͆̌͐́͝͝“̷͈͈̖͙̘̿͒̍̈̅̇̕͠Ḯ̵̯̈́̈́̓͑̓f̷̛̣̙̝͙̹̰̫͔̜̒͒͛̓̆̇̈́̕ ̵̨͚̝͇̩͉͇̰͋͗͑̾͗̍̒̚͝ͅh̵̡͙̰̞̬̼͎͎̥̗̅̈̓͊̂i̷͔̻̜̯̹̎͂̅͆̍̈̇̅̇͐l̵̨̠̹͈͔͍͙͎͚̓a̶̡̪̹̬̦͎̞͓͛͆͆̈́̓̈̓̆̚r̴̡̡͎̽̈́̓̀͊͗͗̚͝í̷͚͈͖̻̦̖̤̫̭͖̓̏t̸̼͎̦̹̒͆̐́͗́͗ȳ̴̡̙͕̳͌̎̕͠,̴̬̳̭̩̎̾̄ ̸̡̉͂̈́̇̄h̶̪͇̯͇̟̞̹̹̿̂̀̒̆͘͘ü̷͉͓͙̩̍͌̕͜m̸̨͚̲͈̦͖̘̦̪͚̒ả̵̮̺̗̱̭͍̞̈̇͛̆̈́̚ņ̸̞̪̪͓͈͇̓ ̷̯̍̊̅̀͂̓̇͐̌͠e̴͇̟̱̳͓̮̖̿x̶͙̣̺͇͍̪̻̏̅͒̆̀͐́ͅi̴̛̳̾̇̕̚s̴̞̼̻̽̐̔̄́̕͝t̷̥̖͂͌̉͐̉̊͝ë̵̢̪͔̹̘̠̕n̸̥͚̑̆̋̃̿̒̌ć̴̢̰̗̰̞͎͗̈́̌ȩ̸̡̳̣̜̼̼̜͌ ̷̡̫̣̙̥̞͊̒͘h̸̟͑́à̸̭̩͌̎ṣ̴̨̯̩̹̬̥͈͕͑̊̂̑̄̂̋͜ ̵̥̝̹̞̂̇̈͆̊̐͝͝ḇ̶̧͚̤̳̩̬͇̿͋̊̋̀̚̕ͅẻ̷̡̨̻̫͇̺̗̼̮̪̇̀̇̽͛̍e̷̳̥͎̬͉͎͉̜͙̊̀̋͠ͅn̵͚͖̠͛͋͗ ̶̡̬̬̦̄̃ͅg̷̛̘̓̈̒͝į̸̣̳̙͚̫̼̈͒̒̇̈́̂̓̈́̽̚v̶̰̘̥͈̉͆̍̈́̐̅̌́͌͜͝e̶̛̱͖̲͛͐̑͋͋̃n̵̨̡̜͇̱̈́̂̉̇͑̾̅͠ ̶̢̟̥̘̫̦̋̈́̊b̶̨̬̯̩͋ẙ̵̖̗̄̍̀̂ ̴̬̹͆̎̿̃͒̃̉̽̀͘à̷̖̳̬̿̈́́ͅn̸͔̞͉̅̂̃͝ ̶̪̩̤͊́̾ë̴̯́̓͒̉̄̓͝x̴̢̨͉͙͖̄͆̈͜͝t̶̢̟͇́͋͂͜ę̶̦͈̟͍͉͙̪̫̖̔̒̊̊͊̍͊͠r̴̖̣͙̖͉̠̥̻̩͐͑̆̍̔n̵̨̹̜̣̗̯̫͌́͛̍͛̄̄á̶̺̺̗̫̮͖l̵̨̜͇̟̯̝̓͂͑̉̒͂͆̄͜͠ ̷͈̹̲̆̅̀p̸̡̖͉̹̫̠̫͍̠̌̚͜r̶̨̩̭̥̩͈̀̀̾̑͐̾̿ȩ̷̙̬͉̬̥̞̦́̓͆̂̑͜c̷͇̈͂̀̊̇̀̇̈́̄̈i̶̳͍̼̬̠̰̎̽͆̐̕͠͝p̵̧̙̠̮͍̺̲͍͉͓͆̿̈́̅̐͠i̷̛̹͉̫̘͔̫̓̑̂̀̀̏̃͆̆ͅţ̶̜͉̯̞͇̫̬̃̀̒͑̽͝a̸̻̞̣̯̥̋̅̅̈́͋͛̋͝͝ṱ̸̢͈̮͔͈̼̹͆̃į̶͈̣͇̬̀͊͌͂̍̔o̵̡̝̜̙͕͆̄̅͜ņ̷͕̹͍̫͕͓̘̅͂̀̐̈́͊̾̾͋̓ ̶̨̻̖͙̫̔͋̇̄̽̅́̉ț̴̢̜̏͛̒̅͒̎̅͝h̷̢͚̫̝̺̟̦̭͂̐͐̔̃͜͝a̶̩̎̄̇̓̚t̶̩̃̓̈̒ ̵̳̯̉̿ć̸̼̃͌̍͝a̷̮̪̞͖̼̟̭̳̲̅m̷͈̙͗̅͊ė̶̡̮̗͉̽̌͛̄̚ ̷̨͚͕͎̫̦͓̄͊͗̈̀͛̒̕̕ŗ̸͕̼͉̰͍͔̫̫̑̊̓̉̿́á̴̱̱̺͎̼̼͓̜̯̎̔̂͒̕g̸̤͚̳̙̗̜͛̀̂̃͛ị̵̧̞͖̳͈̙̐́͗̍n̵̛̫̲̩̒͂̎̍g̸̘͓̤̀̐͐͒̑̅̾̑͜͝ ̷̧̧͙̭̪́̑̅̐͂̍͘͜͝i̶͍̰̗̜͕̞̎n̵̡̫͓̩͇̳̦̱̥͂͋̓̽͊ ̵̻̭͎̱̫̎͂̏́͊̀t̵̨͎̺͉͕̥͗̎̏̌̅͗̚͝͝h̷̬͓̝̝̯̫͙̳͈̿̾e̵͓̯̒̾ ̵̫͍͓̖͕̻̯͖̠̥̃͒͑̔͑̍̒̔̑d̸͎̰̮̟͋̓̊ͅo̵̪̹̱͔͓̾̏͋̏̑̒̚͜ͅu̶͕̺̝̐̈́͆͘͝b̷̨̠̰͓̰͚̪̭̄̓̍̈́̐̿̓̕͘ļ̵̲̓͐̊͛͗ė̴̡͓̰͚̗̐ ̴̱̰͚̑̊́͛́̎͜h̴̖̩͍̀̑͋ȩ̸̧̥̖̱̮̹̟͑͌͝l̶̢̦̰̗̬͇̇̈́͗͐͒̒̿ĩ̸̜͈̼̺̞̞̩̊x̶̖̰̞͔͚͉̝̙̪̙̔̐.̴̧̼̹̼͖͔̯̊͂̑͐̈̓͑͝͝ ̴̧̨̰͙͓͊́̀̌̎̀̃̄Ä̵̲́̑̋̋̿͘l̵͇̥͎̮̉̿̌̋̓̓̀͠t̶̖̟̹̙̀͛͂h̷̟͇͎̬͋̒̾̽͐͜o̶͚̤̮͒͝ŭ̸̠̙̹̞̔̉̈́̿̐̀͜͝g̸̛̹̗̫̜͔̦͍̮̘͔͑͐͌̔́̈̓̚͝h̷͈̙͗͂̀͗̅̈͆̃̈ ̷̢̡̲͈̣͎̂̓͌̅͆͂͜ţ̴̧̡̝̮͍̿̍̑͌̕h̶̰͉͈̆ę̵̛͖̝̪̥̭̹̬̩̜́́̐̋̆̌̎ ̸̛̥͊̑̍̃̈́b̶̡͔̝̝͖̫̩̈́̓͝ṳ̴̢̳͉̭̭̼̥̯̿̇̈z̸͚̞͔̩̖̥̉̀̈̀̒̇̅́̚z̵̢̝̥͔̲͎͚̫̈͐̏͐̏́̈́̆ȩ̶̉̀̕̕r̶̥͓̲̈́͐̎͗̎͐̌̃͠ ̸̯̟͇̥̏̋̋̏̅͛̋́̚s̷̨̨̢̥̯͚̥͎͓̿͂̔ţ̷͍̼̘̣͚̈́̈́͗̅͐̏͊͝͠i̸͈͓̣̓͆̾̽̈́̋̕͠l̵̮̪͍̿̀̉͝l̶̨̫͌̈́͌̓̑̚͠ ̸͚̦̠̅͆e̷̹̠̩̦̍̈͠c̷̛͉̗̰̩̜̘̞͔̼̊̒̄̂̅́͝h̴͇̝͖̣̻̹̒̈́͋̉̓͠o̶͙͓̳̗̰̊̆̈́̃̇͌̐̕͝ë̷̦̱̫͎͍́̎̑s̴̡̩͙̹͖͈̳̓͑ ̷͔͔̱̀͌̅̋̓͌͆̕ḁ̸̿̆̈́̑́͊̀n̸̛̞̿d̷̗̞̐͌͊̽ ̶̡̛̮̦̟̮̭̟̦̲͔̽͊̈́̌ṡ̸̡̥̞̘̦̃͂̅̓́̀͝͝h̶̹̩̝̱̣̾̏͑͊̂̽̅̏̈́̆ǫ̷̡͕͓̳͎͉̔̽̓͌̇̉̇̌͋̋ǔ̴̡̱͇̀t̵̘͔͈̟̗͔͉͇͜͝,̷͓̏ ̵̺͆͒w̴̨̗͇̬̗̖̞̙̖̔̉͂̔̾̒̕ȃ̴͉̫͒͒̀̽͝t̸̨̛͈͕͉̠̖̘̟̿̾̔̃̕c̵̢̝͔͍̦͈̙̾͊̈́̽́̕h̴̞̋̆͐̊̈́ ̷̞̙͂͗̓̅͗͆͝ȯ̵̞͕͙̻̠̯̟̃͐͑̈́̽͆͜͠u̵͍͍̓́͝t̷͖̝͖͖͔͖̑͆̆ ̴͍͔̞̭̺̃̾̋͒͝f̷̢̭̣͙̺̈́̉͐̓̌̊̆̊́o̸͈̠͙͍̤̮͔̣̘̼͂́̓̕r̷̭̾͛̋̅ ̸̯̖̭͑̐ȯ̴͓͓̖͌͑̈́͂́̾̌t̵̟̤̪̩̬̟̱̫͆̌͋̐̂͊͘̚ĥ̴̦͙͖̯̋̈́͂͒̒͘ę̷̛̹͙̰̠͍̒͆͛̾͋̋̚͝͝r̵̘̘̫̝̈́̽͊͌͜͠ ̸̢̨̳͈͇̤̝͖̞͙͂̀̓̈́͛͗̔͝ţ̵̛̗̪͔̓̔͘h̷̙͇̤̦͈̀̐̀͒̕͝ͅȁ̴̧͚͐̉̅̀̒̈́ń̸̟̼̄͊̆ ̴̩̗̻̺̩̬̓̄̃̈́͘͝͝t̵̢̰͓͎̖̔h̶̡̭̫̄͐̉̄͘e̸̡̻͐̂̅̉̋̎̓́̎ ̶̯̘̦̳̻͇̪̖̼̉̒̏̑͗̓̌̿͑m̴̨̳̗̣̳̈́̇̓̎̄̓̈́̈́͐̚o̴̧̲̼̳̜̮̲̐̂ẗ̴̻̽̓̄̀͆̕͝h̵̹̪̜͓̙̹͇̳̓ͅs̸̛̟͒͐̐̀͝ ̵̧͓͈͉̮̗̥̘̦̻̒̚ţ̶̰̮͚̾̽̐ȟ̸̥̙̣̋̄͑̿̅́̕e̷̫̭̥͍̟̙̜̒̋̈́̈́̇̊͑͘͘m̵̨̡̘̜̞͆̇̄̽̃͘͘̚͝.̸̩̩̮͙͉̤̃͛̏͝͠ ̴͙͚̉̇A̸̛̳̔̾͝f̵̡̛̛̟̫̬̤͖̪̞͍̗̾́͗̈̊t̸̞͑̀̍̀̾e̵̲͚͒̆̏͝ŕ̴͓̳̭̹̳̠̼͓͗̏̓̔͛̑͜͝͝ ̶̛̰̄̋͋͆̆̔̊̉a̶̭̥̫̯̙͕͎͓̦̫͂̿̂̎̓͠ļ̴̺͍͎̻̰̻̇͋͝͠l̵͙̓̃͊̈̊͋͘,̸̺͇̗͈̹̼̖͇͚͋̆͂ ̴̛͍͈̯̜̪͓͗̊̉͂̂͝ͅs̴͚͈̻̠͔̒̌͝ͅḻ̸̀̍̑̌̋́́̚â̴̡̛̝͙̱̭̪̦̞̊͗̓̈́̓̊ṿ̶͖̭͉̍̽̉̅̋̋ͅȅ̴͊̾̿̈́̏̎̎̽̚ͅr̸͖͔̼̺͈̀̑̕y̸͇̼̥͔̭͇̳̏́̇̔̇̽͘ͅ ̷̼̊̏w̷̢̺̰̞̼̩͎̍̿͂̊̀̀̕͠͠ͅͅå̸̛͓͔͔̩͈̘̈́̿s̷̛̮̀͂̉̌̿̕͠ ̷̡̬̺͍̹͖̿̿́̉͆̋̎̆͝a̸̛̟̳̬͓̯͚̟̟͎̮͊̅͒̄͝͝c̵̨̡̙̠̟̞̭̤̮͑̉̕ͅt̵͇͕͔̰̳͖̘̑̈̈́̕͜ư̷͍̲̯̤̠̝̻͊̍̿̈́͑̉͜ą̶̨̩̟͇̮̘̎̆l̵̻̫̘̜̼͔͊l̴̨̠͖̭͕̝̬̆̈͑̇͂̃̋̿̕͜y̷̧͉̯̩̥̔͝ ̸͍́̽̈͆̓̓̌́͝͠ͅá̴̺̤b̷̥̦̰̼̼̜̰͒̈́͘ố̸̘̬͕ḻ̵̛̎̄͌̂̆̿ȉ̶̡̱̤̲̻͛̍̾͠ś̵̯̬̪́́ḥ̴̩̟̘̤̹͙͇͖͐̐̿͐̀͘͜͠͝͝e̷̢̡̜͔̱̝̞̠͖̫̾̀d̶͉́?̶̫͕͙͇̻̱̗̌͆̌͜ ̵͖̄́̑̈͗̋̈́͝”̷̧̼̺͍̼̻̩̊̾

“🅰🆁🅶 🅼🅴🅰🅽 🅰🅻🆃🅴🆁🅽🅰🆃🅴 🆁🅴🅰🅻🅸🆃🆈 🅶🅰🅼🅴. 🅰🅻🆃🅴🆁🅽🅰🆃🅸🆅🅴 🅵🆁🅾🅼 🆆🅷🅸🅲🅷 🆁🅴🅰🅻🅸🆃🆈?” “🆆🅴 🅰🆁🅴 🅽🅾🆃 🅰🅽 🅾🆁🅳🅴🆁. 🆆🅴 🅰🆁🅴 🆃🅷🅴🅸🆁 🆂🅰🆅🅸🅾🆁🆂. 🆆🅴’🆁🅴 🅽🅾🆃 🆂🆄🆁🅴 🆃🅷🅰🆃 🆈🅾🆄 🅰🆁🅴 🅿🆁🅴🅿🅰🆁🅴🅳. 🅿🆁🅾🆅🅴! ”
“🅵🆁🅾🅼 🆃🅷🅴 🅴🅰🆁🅻🅸🅴🆂🆃 🆃🅸🅼🅴🆂 🆆🅴 🆆🅾🆁🆁🆈🅸🅽🅶 🅰🅱🅾🆄🆃 🅷🆄🅼🅰🅽 🆅🆄🅻🅽🅴🆁🅰🅱🅸🅻🅸🆃🆈 🆃🅾 🅱🅴🅸🅽🅶 🅼🅰🅽🅸🅿🆄🅻🅰🆃🅴🅳. 🅼🅸🅽🅳 🅲🅾🅽🆃🆁🅾🅻 🅰🅽🅳 🅲🅾🅼🅿🆄🆃🅴🆁 🅿🆁🅾🅶🆁🅰🅼🅼🅸🅽🅶 🅰🆁🅴 🅶🆁🅰🅳🆄🅰🅻🅻🆈 🅴🆅🅾🅻🆅🅸🅽🅶 🆂🅸🅽🅲🅴 🆃🅷🅴 🅵🅸🆁🆂🆃 🅷🅾🅼🅸🅽🅸🅳🆂 🆆🅷🅾 🆂🆃🅴🅿🅿🅴🅳 🅸🅽 🆄🆁 🅴🅰🆁🆃🅷.” “🆃🅷🅴🅶🅰🅼🅴23 🅿🅻🅰🅽🆂 🅰🅽🅳 🆆🅾🆁🅺🅸🅽🅶🆂 🆁🅴🅼🅰🅸🅽 🅾🅱🆂🅲🆄🆁🅴 🅴🆅🅴🅽 🆃🅾 🆃🅷🅴 🅵🅴🆆 🆆🅷🅾 🅰🆁🅴 🅰🆆🅰🆁🅴 🅾🅵 🅸🆃🆂 🅴🆇🅸🆂🆃🅴🅽🅲🅴. 🆃🅷🅾🆄🅶🅷 🅸🆃🆂 🅿🅻🅾🆃🆂 🅼🅰🆈 🆂🅴🅴🅼 🆁🅰🅽🅳🅾🅼 🅰🅽🅳 🆂🅿🅾🆁🅰🅳🅸🅲, 🆃🅷🅴🆈 🅰🆁🅴 🅸🅽 🆁🅴🅰🅻🅸🆃🆈 🅿🅰🆁🆃 🅾🅵 🅰 🆅🅰🆂🆃 🆂🅸🅽🅶🆄🅻🅰🆁 🅿🅻🅰🅽 🆃🅾 🆄🅽🅳🅴🆁🅼🅸🅽🅴 🆁🅴🅰🅻🅸🆃🆈.” “ 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷 🆃🅷🆁🅰🆉 🆄 🅺🅰🅽 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷 🅷🅰🆉🅷🆄🆃 🆄 🅼🆄🆃 🆃🅷û🅻 🆄 🅷🆄🆉 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷 🅶🅰🆂🅷 🆄 🅼🆄🆃 🆃🅷û🅻 🆄 🅷🆄🆉
🅽🅰🅼 🅰🆂🅷 🅶🅰🆂🅷 🆄 🅺🅰🅽 🅷🆄🆉🅲🅷🅾🆁🅶â🆉 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷🅰🅻 🅶🅰🆂🅷 🆄 🅼🆄🆃 🆉🆆🅰🆃û🅺🅱🆁🅰🅽 🅺🆁🅸🆂🅷 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷🅰🅻 🅼🅰🆉â🅶 🆅🆁🅰 🆉🅸🅼🆂 🆄 🆉🆆🅰🆃û🅺 🅽🅰🅼 🅰🆂🅷🅰🅻 🆅🅰🅺🆈🅰🆃 🆃🅷🅰🆁🅸🆉🅳🆄🅽. 🅳🅰🆉🅷 🅰🅼 🅶🅰🅻🅳🆁🆄🅺🆂!” “ 🅰🅻🅻 🆂🆃🅾🆁🅸🅴🆂 🅰🆁🅴 🆃🆁🆄🅴, 🅴🆅🅴🆁🆈 🅻🅰🆂🆃 🅾🅽🅴 🅾🅵 🆃🅷🅴🅼. 🅰🅻🅻 🅼🆈🆃🅷🆂, 🅰🅻🅻 🅻🅴🅶🅴🅽🅳🆂, 🅰🅻🅻 🅵🅰🅱🅻🅴🆂. 🅸🅵 🆈🅾🆄 🅱🅴🅻🅸🅴🆅🅴 🆃🅷🅴🅼 🆃🆁🆄🅴, 🆃🅷🅴🅽 🆃🅷🅴🆈 🅰🆁🅴 🆃🆁🆄🅴. 🅸🅵 🆈🅾🆄 🅳🅾🅽’🆃 🅱🅴🅻🅸🅴🆅🅴 🆃🅷🅴🅼, 🆃🅷🅴🅽 🅰🅻🅻 🆃🅷🅰🆃 🅲🅰🅽 🅱🅴 🆂🅰🅸🅳 🅸🆂 🆃🅷🅰🆃 🆃🅷🅴🆈 🅰🆁🅴 🆃🆁🆄🅴 🅵🅾🆁 🆂🅾🅼🅴🅾🅽🅴 🅴🅻🆂🅴.” “ 🆃🅷🅴 🆃🆁🆄🅴 🅳🅸🆂🅲🅾🆁🅳🅸🅰🅽🅸🆂🅼 🅸🆂 🆂🅲🅷🆈🆉🅾🅿🆁🅴🅽🅸🅰 🅰🅽🅳 🅻🅸🆃🆃🅻🅴 🆆🅸🅻🅻 🅱🅴 🅰🅱🅻🅴 🆃🅾 🅲🅾🅽🅲🅴🅿🆃🆄🅰🅻🅸🆉🅴 🅸🆃” “🆄🅻🆃🆁🅰🅶🅰🆉 🅿🅾🆄 🅸🆀🅱🅰🅻”
“🅸🅵 🅷🅸🅻🅰🆁🅸🆃🆈, 🅷🆄🅼🅰🅽 🅴🆇🅸🆂🆃🅴🅽🅲🅴 🅷🅰🆂 🅱🅴🅴🅽 🅶🅸🆅🅴🅽 🅱🆈 🅰🅽 🅴🆇🆃🅴🆁🅽🅰🅻 🅿🆁🅴🅲🅸🅿🅸🆃🅰🆃🅸🅾🅽 🆃🅷🅰🆃 🅲🅰🅼🅴 🆁🅰🅶🅸🅽🅶 🅸🅽 🆃🅷🅴 🅳🅾🆄🅱🅻🅴 🅷🅴🅻🅸🆇. 🅰🅻🆃🅷🅾🆄🅶🅷 🆃🅷🅴 🅱🆄🆉🆉🅴🆁 🆂🆃🅸🅻🅻 🅴🅲🅷🅾🅴🆂 🅰🅽🅳 🆂🅷🅾🆄🆃, 🆆🅰🆃🅲🅷 🅾🆄🆃 🅵🅾🆁 🅾🆃🅷🅴🆁 🆃🅷🅰🅽 🆃🅷🅴 🅼🅾🆃🅷🆂 🆃🅷🅴🅼. 🅰🅵🆃🅴🆁 🅰🅻🅻, 🆂🅻🅰🆅🅴🆁🆈 🆆🅰🆂 🅰🅲🆃🆄🅰🅻🅻🆈 🅰🅱🅾🅻🅸🆂🅷🅴🅳? ”

“ₐᵣG ₘₑₐₙ ₐₗₜₑᵣₙₐₜₑ ᵣₑₐₗᵢₜy Gₐₘₑ. ₐₗₜₑᵣₙₐₜᵢᵥₑ fᵣₒₘ wₕᵢcₕ ᵣₑₐₗᵢₜy?” “Wₑ ₐᵣₑ ₙₒₜ ₐₙ ₒᵣdₑᵣ. Wₑ ₐᵣₑ ₜₕₑᵢᵣ ₛₐᵥᵢₒᵣₛ. Wₑ’ᵣₑ ₙₒₜ ₛᵤᵣₑ ₜₕₐₜ yₒᵤ ₐᵣₑ ₚᵣₑₚₐᵣₑd. ₚᵣₒᵥₑ! ”
“Fᵣₒₘ ₜₕₑ ₑₐᵣₗᵢₑₛₜ ₜᵢₘₑₛ wₑ wₒᵣᵣyᵢₙg ₐbₒᵤₜ ₕᵤₘₐₙ ᵥᵤₗₙₑᵣₐbᵢₗᵢₜy ₜₒ bₑᵢₙg ₘₐₙᵢₚᵤₗₐₜₑd. ₘᵢₙd cₒₙₜᵣₒₗ ₐₙd cₒₘₚᵤₜₑᵣ ₚᵣₒgᵣₐₘₘᵢₙg ₐᵣₑ gᵣₐdᵤₐₗₗy ₑᵥₒₗᵥᵢₙg ₛᵢₙcₑ ₜₕₑ fᵢᵣₛₜ ₕₒₘᵢₙᵢdₛ wₕₒ ₛₜₑₚₚₑd ᵢₙ ᵤᵣ ₑₐᵣₜₕ.” “ₜₕₑGₐₘₑ₂₃ ₚₗₐₙₛ ₐₙd wₒᵣₖᵢₙgₛ ᵣₑₘₐᵢₙ ₒbₛcᵤᵣₑ ₑᵥₑₙ ₜₒ ₜₕₑ fₑw wₕₒ ₐᵣₑ ₐwₐᵣₑ ₒf ᵢₜₛ ₑₓᵢₛₜₑₙcₑ. ₜₕₒᵤgₕ ᵢₜₛ ₚₗₒₜₛ ₘₐy ₛₑₑₘ ᵣₐₙdₒₘ ₐₙd ₛₚₒᵣₐdᵢc, ₜₕₑy ₐᵣₑ ᵢₙ ᵣₑₐₗᵢₜy ₚₐᵣₜ ₒf ₐ ᵥₐₛₜ ₛᵢₙgᵤₗₐᵣ ₚₗₐₙ ₜₒ ᵤₙdₑᵣₘᵢₙₑ ᵣₑₐₗᵢₜy.” “ ₙₐₘ ₐₛₕ ₜₕᵣₐz ᵤ ₖₐₙ ₙₐₘ ₐₛₕ ₕₐzₕᵤₜ ᵤ ₘᵤₜ ₜₕûₗ ᵤ ₕᵤz ₙₐₘ ₐₛₕ gₐₛₕ ᵤ ₘᵤₜ ₜₕûₗ ᵤ ₕᵤz
ₙₐₘ ₐₛₕ gₐₛₕ ᵤ ₖₐₙ ₕᵤzcₕₒᵣgâz ₙₐₘ ₐₛₕₐₗ gₐₛₕ ᵤ ₘᵤₜ zwₐₜûₖbᵣₐₙ ₖᵣᵢₛₕ ₙₐₘ ₐₛₕₐₗ ₘₐzâg ᵥᵣₐ zᵢₘₛ ᵤ zwₐₜûₖ ₙₐₘ ₐₛₕₐₗ ᵥₐₖyₐₜ ₜₕₐᵣᵢzdᵤₙ. Dₐzₕ ₐₘ Gₐₗdᵣᵤₖₛ!” “ ₐₗₗ ₛₜₒᵣᵢₑₛ ₐᵣₑ ₜᵣᵤₑ, ₑᵥₑᵣy ₗₐₛₜ ₒₙₑ ₒf ₜₕₑₘ. ₐₗₗ ₘyₜₕₛ, ₐₗₗ ₗₑgₑₙdₛ, ₐₗₗ fₐbₗₑₛ. ᵢf yₒᵤ bₑₗᵢₑᵥₑ ₜₕₑₘ ₜᵣᵤₑ, ₜₕₑₙ ₜₕₑy ₐᵣₑ ₜᵣᵤₑ. ᵢf yₒᵤ dₒₙ’ₜ bₑₗᵢₑᵥₑ ₜₕₑₘ, ₜₕₑₙ ₐₗₗ ₜₕₐₜ cₐₙ bₑ ₛₐᵢd ᵢₛ ₜₕₐₜ ₜₕₑy ₐᵣₑ ₜᵣᵤₑ fₒᵣ ₛₒₘₑₒₙₑ ₑₗₛₑ.” “ ₜₕₑ ₜᵣᵤₑ DᵢₛCₒᵣDᵢₐₙᵢₛₘ ᵢₛ ₛCₕYZₒₚᵣₑₙᵢₐ ₐₙD ₗᵢₜₜₗₑ Wᵢₗₗ Bₑ ₐBₗₑ ₜₒ CₒₙCₑₚₜᵤₐₗᵢZₑ ᵢₜ” “ᵤₗₜᵣₐGₐZ ₚₒᵤ ᵢQBₐₗ”
“ᵢf ₕᵢₗₐᵣᵢₜy, ₕᵤₘₐₙ ₑₓᵢₛₜₑₙcₑ ₕₐₛ bₑₑₙ gᵢᵥₑₙ by ₐₙ ₑₓₜₑᵣₙₐₗ ₚᵣₑcᵢₚᵢₜₐₜᵢₒₙ ₜₕₐₜ cₐₘₑ ᵣₐgᵢₙg ᵢₙ ₜₕₑ dₒᵤbₗₑ ₕₑₗᵢₓ. ₐₗₜₕₒᵤgₕ ₜₕₑ bᵤzzₑᵣ ₛₜᵢₗₗ ₑcₕₒₑₛ ₐₙd ₛₕₒᵤₜ, wₐₜcₕ ₒᵤₜ fₒᵣ ₒₜₕₑᵣ ₜₕₐₙ ₜₕₑ ₘₒₜₕₛ ₜₕₑₘ. ₐfₜₑᵣ ₐₗₗ, ₛₗₐᵥₑᵣy wₐₛ ₐcₜᵤₐₗₗy ₐbₒₗᵢₛₕₑd? ”

“ᴬᴿᴳ ᵐᵉᵃⁿ ᴬˡᵗᵉʳⁿᵃᵗᵉ ᴿᵉᵃˡⁱᵗʸ ᴳᵃᵐᵉ. ᴬˡᵗᵉʳⁿᵃᵗⁱᵛᵉ ᶠʳᵒᵐ ʷʰⁱᶜʰ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ?” “ᵂᵉ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵃⁿ ᵒʳᵈᵉʳ. ᵂᵉ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉⁱʳ ˢᵃᵛⁱᵒʳˢ. ᵂᵉ’ʳᵉ ⁿᵒᵗ ˢᵘʳᵉ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵖʳᵉᵖᵃʳᵉᵈ. ᴾʳᵒᵛᵉ! ”
“ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ᵉᵃʳˡⁱᵉˢᵗ ᵗⁱᵐᵉˢ ʷᵉ ʷᵒʳʳʸⁱⁿᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᴴᵘᵐᵃⁿ ᵛᵘˡⁿᵉʳᵃᵇⁱˡⁱᵗʸ ᵗᵒ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵐᵃⁿⁱᵖᵘˡᵃᵗᵉᵈ. ᴹⁱⁿᵈ ᶜᵒⁿᵗʳᵒˡ ᵃⁿᵈ ᶜᵒᵐᵖᵘᵗᵉʳ ᵖʳᵒᵍʳᵃᵐᵐⁱⁿᵍ ᵃʳᵉ ᵍʳᵃᵈᵘᵃˡˡʸ ᵉᵛᵒˡᵛⁱⁿᵍ ˢⁱⁿᶜᵉ ᵗʰᵉ ᶠⁱʳˢᵗ ʰᵒᵐⁱⁿⁱᵈˢ ʷʰᵒ ˢᵗᵉᵖᵖᵉᵈ ⁱⁿ ᵁᴿ ᴱᵃʳᵗʰ.” “ᵀʰᵉᴳᵃᵐᵉ²³ ᵖˡᵃⁿˢ ᵃⁿᵈ ʷᵒʳᵏⁱⁿᵍˢ ʳᵉᵐᵃⁱⁿ ᵒᵇˢᶜᵘʳᵉ ᵉᵛᵉⁿ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᶠᵉʷ ʷʰᵒ ᵃʳᵉ ᵃʷᵃʳᵉ ᵒᶠ ⁱᵗˢ ᵉˣⁱˢᵗᵉⁿᶜᵉ. ᵀʰᵒᵘᵍʰ ⁱᵗˢ ᵖˡᵒᵗˢ ᵐᵃʸ ˢᵉᵉᵐ ʳᵃⁿᵈᵒᵐ ᵃⁿᵈ ˢᵖᵒʳᵃᵈⁱᶜ, ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ⁱⁿ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵃ ᵛᵃˢᵗ ˢⁱⁿᵍᵘˡᵃʳ ᵖˡᵃⁿ ᵗᵒ ᵘⁿᵈᵉʳᵐⁱⁿᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ.” “ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰ ᵗʰʳᵃᶻ ᵘ ᴷᵃⁿ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰ ʰᵃᶻʰᵘᵗ ᵘ ᵐᵘᵗ ᵗʰûˡ ᵘ ʰᵘᶻ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰ ᵍᵃˢʰ ᵘ ᵐᵘᵗ ᵗʰûˡ ᵘ ʰᵘᶻ
ᴺᵃᵐ ᵃˢʰ ᵍᵃˢʰ ᵘ ᵏᵃⁿ ʰᵘᶻᶜʰᵒʳᵍâᶻ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰᵃˡ ᵍᵃˢʰ ᵘ ᵐᵘᵗ ᶻʷᵃᵗûᵏᵇʳᵃⁿ ᴷʳⁱˢʰ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰᵃˡ ᵐᵃᶻâᵍ ᵛʳᵃ ᶻⁱᵐˢ ᵘ ᶻʷᵃᵗûᵏ ᴺᵃᵐ ᵃˢʰᵃˡ ᵛᵃᵏʸᵃᵗ ᵀʰᵃʳⁱᶻᵈᵘⁿ. ᴰᵃᶻʰ ᴬᵐ ᴳᵃˡᵈʳᵘᵏˢ!” “ ᴬˡˡ ˢᵗᵒʳⁱᵉˢ ᵃʳᵉ ᵗʳᵘᵉ, ᵉᵛᵉʳʸ ˡᵃˢᵗ ᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ. ᴬˡˡ ᵐʸᵗʰˢ, ᵃˡˡ ˡᵉᵍᵉⁿᵈˢ, ᵃˡˡ ᶠᵃᵇˡᵉˢ. ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ᵗʰᵉᵐ ᵗʳᵘᵉ, ᵗʰᵉⁿ ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ᵗʳᵘᵉ. ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ’ᵗ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ᵗʰᵉᵐ, ᵗʰᵉⁿ ᵃˡˡ ᵗʰᵃᵗ ᶜᵃⁿ ᵇᵉ ˢᵃⁱᵈ ⁱˢ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ᵗʳᵘᵉ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ᵉˡˢᵉ.” “ ᵀᴴᴱ ᵀᴿᵁᴱ ᴰᴵˢᶜᴼᴿᴰᴵᴬᴺᴵˢᴹ ᴵˢ ˢᶜᴴʸᶻᴼᴾᴿᴱᴺᴵᴬ ᴬᴺᴰ ᴸᴵᵀᵀᴸᴱ ᵂᴵᴸᴸ ᴮᴱ ᴬᴮᴸᴱ ᵀᴼ ᶜᴼᴺᶜᴱᴾᵀᵁᴬᴸᴵᶻᴱ ᴵᵀ” “ᵁᴸᵀᴿᴬᴳᴬᶻ ᴾᴼᵁ ᴵQᴮᴬᴸ”
“ᴵᶠ ʰⁱˡᵃʳⁱᵗʸ, ʰᵘᵐᵃⁿ ᵉˣⁱˢᵗᵉⁿᶜᵉ ʰᵃˢ ᵇᵉᵉⁿ ᵍⁱᵛᵉⁿ ᵇʸ ᵃⁿ ᵉˣᵗᵉʳⁿᵃˡ ᵖʳᵉᶜⁱᵖⁱᵗᵃᵗⁱᵒⁿ ᵗʰᵃᵗ ᶜᵃᵐᵉ ʳᵃᵍⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵒᵘᵇˡᵉ ʰᵉˡⁱˣ. ᴬˡᵗʰᵒᵘᵍʰ ᵗʰᵉ ᵇᵘᶻᶻᵉʳ ˢᵗⁱˡˡ ᵉᶜʰᵒᵉˢ ᵃⁿᵈ ˢʰᵒᵘᵗ, ʷᵃᵗᶜʰ ᵒᵘᵗ ᶠᵒʳ ᵒᵗʰᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵗʰˢ ᵗʰᵉᵐ. ᴬᶠᵗᵉʳ ᵃˡˡ, ˢˡᵃᵛᵉʳʸ ʷᵃˢ ᵃᶜᵗᵘᵃˡˡʸ ᵃᵇᵒˡⁱˢʰᵉᵈ? ”

“⃝ⒶⓇⒼ ⓜⓔⓐⓝ Ⓐⓛⓣⓔⓡⓝⓐⓣⓔ Ⓡⓔⓐⓛⓘⓣⓨ Ⓖⓐⓜⓔ   .⃝ Ⓐⓛⓣⓔⓡⓝⓐⓣⓘⓥⓔ ⓕⓡⓞⓜ ⓦⓗⓘⓒⓗ ⓡⓔⓐⓛⓘⓣⓨ   ?⃝   ”⃝   ⃝    “⃝Ⓦⓔ ⓐⓡⓔ ⓝⓞⓣ ⓐⓝ ⓞⓡⓓⓔⓡ   .⃝ Ⓦⓔ ⓐⓡⓔ ⓣⓗⓔⓘⓡ ⓢⓐⓥⓘⓞⓡⓢ   .⃝ Ⓦⓔ   ’⃝ⓡⓔ ⓝⓞⓣ ⓢⓤⓡⓔ ⓣⓗⓐⓣ ⓨⓞⓤ ⓐⓡⓔ ⓟⓡⓔⓟⓐⓡⓔⓓ   .⃝ Ⓟⓡⓞⓥⓔ   !⃝    ”⃝   ⃝
“⃝Ⓕⓡⓞⓜ ⓣⓗⓔ ⓔⓐⓡⓛⓘⓔⓢⓣ ⓣⓘⓜⓔⓢ ⓦⓔ ⓦⓞⓡⓡⓨⓘⓝⓖ ⓐⓑⓞⓤⓣ Ⓗⓤⓜⓐⓝ ⓥⓤⓛⓝⓔⓡⓐⓑⓘⓛⓘⓣⓨ ⓣⓞ ⓑⓔⓘⓝⓖ ⓜⓐⓝⓘⓟⓤⓛⓐⓣⓔⓓ   .⃝ Ⓜⓘⓝⓓ ⓒⓞⓝⓣⓡⓞⓛ ⓐⓝⓓ ⓒⓞⓜⓟⓤⓣⓔⓡ ⓟⓡⓞⓖⓡⓐⓜⓜⓘⓝⓖ ⓐⓡⓔ ⓖⓡⓐⓓⓤⓐⓛⓛⓨ ⓔⓥⓞⓛⓥⓘⓝⓖ ⓢⓘⓝⓒⓔ ⓣⓗⓔ ⓕⓘⓡⓢⓣ ⓗⓞⓜⓘⓝⓘⓓⓢ ⓦⓗⓞ ⓢⓣⓔⓟⓟⓔⓓ ⓘⓝ ⓊⓇ Ⓔⓐⓡⓣⓗ   .⃝   ”⃝   ⃝    “⃝ⓉⓗⓔⒼⓐⓜⓔ②③ ⓟⓛⓐⓝⓢ ⓐⓝⓓ ⓦⓞⓡⓚⓘⓝⓖⓢ ⓡⓔⓜⓐⓘⓝ ⓞⓑⓢⓒⓤⓡⓔ ⓔⓥⓔⓝ ⓣⓞ ⓣⓗⓔ ⓕⓔⓦ ⓦⓗⓞ ⓐⓡⓔ ⓐⓦⓐⓡⓔ ⓞⓕ ⓘⓣⓢ ⓔⓧⓘⓢⓣⓔⓝⓒⓔ   .⃝ Ⓣⓗⓞⓤⓖⓗ ⓘⓣⓢ ⓟⓛⓞⓣⓢ ⓜⓐⓨ ⓢⓔⓔⓜ ⓡⓐⓝⓓⓞⓜ ⓐⓝⓓ ⓢⓟⓞⓡⓐⓓⓘⓒ   ,⃝ ⓣⓗⓔⓨ ⓐⓡⓔ ⓘⓝ ⓡⓔⓐⓛⓘⓣⓨ ⓟⓐⓡⓣ ⓞⓕ ⓐ ⓥⓐⓢⓣ ⓢⓘⓝⓖⓤⓛⓐⓡ ⓟⓛⓐⓝ ⓣⓞ ⓤⓝⓓⓔⓡⓜⓘⓝⓔ ⓡⓔⓐⓛⓘⓣⓨ   .⃝   ”⃝   ⃝    “⃝ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗ ⓣⓗⓡⓐⓩ ⓤ Ⓚⓐⓝ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗ ⓗⓐⓩⓗⓤⓣ ⓤ ⓜⓤⓣ ⓣⓗ   û⃝ⓛ ⓤ ⓗⓤⓩ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗ ⓖⓐⓢⓗ ⓤ ⓜⓤⓣ ⓣⓗ   û⃝ⓛ ⓤ ⓗⓤⓩ
Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗ ⓖⓐⓢⓗ ⓤ ⓚⓐⓝ ⓗⓤⓩⓒⓗⓞⓡⓖ   â⃝ⓩ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗⓐⓛ ⓖⓐⓢⓗ ⓤ ⓜⓤⓣ ⓩⓦⓐⓣ   û⃝ⓚⓑⓡⓐⓝ Ⓚⓡⓘⓢⓗ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗⓐⓛ ⓜⓐⓩ   â⃝ⓖ ⓥⓡⓐ ⓩⓘⓜⓢ ⓤ ⓩⓦⓐⓣ   û⃝ⓚ Ⓝⓐⓜ ⓐⓢⓗⓐⓛ ⓥⓐⓚⓨⓐⓣ Ⓣⓗⓐⓡⓘⓩⓓⓤⓝ   .⃝ Ⓓⓐⓩⓗ Ⓐⓜ Ⓖⓐⓛⓓⓡⓤⓚⓢ   !⃝   ”⃝    “⃝ Ⓐⓛⓛ ⓢⓣⓞⓡⓘⓔⓢ ⓐⓡⓔ ⓣⓡⓤⓔ   ,⃝ ⓔⓥⓔⓡⓨ ⓛⓐⓢⓣ ⓞⓝⓔ ⓞⓕ ⓣⓗⓔⓜ   .⃝ Ⓐⓛⓛ ⓜⓨⓣⓗⓢ   ,⃝ ⓐⓛⓛ ⓛⓔⓖⓔⓝⓓⓢ   ,⃝ ⓐⓛⓛ ⓕⓐⓑⓛⓔⓢ   .⃝ Ⓘⓕ ⓨⓞⓤ ⓑⓔⓛⓘⓔⓥⓔ ⓣⓗⓔⓜ ⓣⓡⓤⓔ   ,⃝ ⓣⓗⓔⓝ ⓣⓗⓔⓨ ⓐⓡⓔ ⓣⓡⓤⓔ   .⃝ Ⓘⓕ ⓨⓞⓤ ⓓⓞⓝ   ’⃝ⓣ ⓑⓔⓛⓘⓔⓥⓔ ⓣⓗⓔⓜ   ,⃝ ⓣⓗⓔⓝ ⓐⓛⓛ ⓣⓗⓐⓣ ⓒⓐⓝ ⓑⓔ ⓢⓐⓘⓓ ⓘⓢ ⓣⓗⓐⓣ ⓣⓗⓔⓨ ⓐⓡⓔ ⓣⓡⓤⓔ ⓕⓞⓡ ⓢⓞⓜⓔⓞⓝⓔ ⓔⓛⓢⓔ   .⃝   ”⃝    “⃝ ⓉⒽⒺ ⓉⓇⓊⒺ ⒹⒾⓈⒸⓄⓇⒹⒾⒶⓃⒾⓈⓂ ⒾⓈ ⓈⒸⒽⓎⓏⓄⓅⓇⒺⓃⒾⒶ ⒶⓃⒹ ⓁⒾⓉⓉⓁⒺ ⓌⒾⓁⓁ ⒷⒺ ⒶⒷⓁⒺ ⓉⓄ ⒸⓄⓃⒸⒺⓅⓉⓊⒶⓁⒾⓏⒺ ⒾⓉ   ”⃝    “⃝ⓊⓁⓉⓇⒶⒼⒶⓏ ⓅⓄⓊ ⒾⓆⒷⒶⓁ   ”⃝
“⃝Ⓘⓕ ⓗⓘⓛⓐⓡⓘⓣⓨ   ,⃝ ⓗⓤⓜⓐⓝ ⓔⓧⓘⓢⓣⓔⓝⓒⓔ ⓗⓐⓢ ⓑⓔⓔⓝ ⓖⓘⓥⓔⓝ ⓑⓨ ⓐⓝ ⓔⓧⓣⓔⓡⓝⓐⓛ ⓟⓡⓔⓒⓘⓟⓘⓣⓐⓣⓘⓞⓝ ⓣⓗⓐⓣ ⓒⓐⓜⓔ ⓡⓐⓖⓘⓝⓖ ⓘⓝ ⓣⓗⓔ ⓓⓞⓤⓑⓛⓔ ⓗⓔⓛⓘⓧ   .⃝ Ⓐⓛⓣⓗⓞⓤⓖⓗ ⓣⓗⓔ ⓑⓤⓩⓩⓔⓡ ⓢⓣⓘⓛⓛ ⓔⓒⓗⓞⓔⓢ ⓐⓝⓓ ⓢⓗⓞⓤⓣ   ,⃝ ⓦⓐⓣⓒⓗ ⓞⓤⓣ ⓕⓞⓡ ⓞⓣⓗⓔⓡ ⓣⓗⓐⓝ ⓣⓗⓔ ⓜⓞⓣⓗⓢ ⓣⓗⓔⓜ   .⃝ Ⓐⓕⓣⓔⓡ ⓐⓛⓛ   ,⃝ ⓢⓛⓐⓥⓔⓡⓨ ⓦⓐⓢ ⓐⓒⓣⓤⓐⓛⓛⓨ ⓐⓑⓞⓛⓘⓢⓗⓔⓓ   ?⃝    ”⃝

“คгﻮ ๓єคภ คɭՇєгภคՇє гєคɭเՇץ ﻮค๓є. คɭՇєгภคՇเשє Ŧг๏๓ ฬђเςђ гєคɭเՇץ?” “ฬє คгє ภ๏Շ คภ ๏г๔єг. ฬє คгє Շђєเг รคשเ๏гร. ฬє’гє ภ๏Շ รยгє ՇђคՇ ץ๏ย คгє קгєקคгє๔. קг๏שє! ”
“Ŧг๏๓ Շђє єคгɭเєรՇ Շเ๓єร ฬє ฬ๏ггץเภﻮ ค๒๏ยՇ ђย๓คภ שยɭภєгค๒เɭเՇץ Շ๏ ๒єเภﻮ ๓คภเקยɭคՇє๔. ๓เภ๔ ς๏ภՇг๏ɭ คภ๔ ς๏๓קยՇєг קг๏ﻮгค๓๓เภﻮ คгє ﻮгค๔ยคɭɭץ єש๏ɭשเภﻮ รเภςє Շђє ŦเгรՇ ђ๏๓เภเ๔ร ฬђ๏ รՇєקקє๔ เภ ยг єคгՇђ.” “Շђєﻮค๓є23 קɭคภร คภ๔ ฬ๏гкเภﻮร гє๓คเภ ๏๒รςยгє єשєภ Շ๏ Շђє Ŧєฬ ฬђ๏ คгє คฬคгє ๏Ŧ เՇร єאเรՇєภςє. Շђ๏ยﻮђ เՇร קɭ๏Շร ๓คץ รєє๓ гคภ๔๏๓ คภ๔ รק๏гค๔เς, Շђєץ คгє เภ гєคɭเՇץ קคгՇ ๏Ŧ ค שครՇ รเภﻮยɭคг קɭคภ Շ๏ ยภ๔єг๓เภє гєคɭเՇץ.” “ ภค๓ ครђ Շђгคչ ย кคภ ภค๓ ครђ ђคչђยՇ ย ๓ยՇ Շђûɭ ย ђยչ ภค๓ ครђ ﻮครђ ย ๓ยՇ Շђûɭ ย ђยչ
ภค๓ ครђ ﻮครђ ย кคภ ђยչςђ๏гﻮâչ ภค๓ ครђคɭ ﻮครђ ย ๓ยՇ չฬคՇûк๒гคภ кгเรђ ภค๓ ครђคɭ ๓คչâﻮ שгค չเ๓ร ย չฬคՇûк ภค๓ ครђคɭ שคкץคՇ Շђคгเչ๔ยภ. ๔คչђ ค๓ ﻮคɭ๔гยкร!” “ คɭɭ รՇ๏гเєร คгє Շгยє, єשєгץ ɭครՇ ๏ภє ๏Ŧ Շђє๓. คɭɭ ๓ץՇђร, คɭɭ ɭєﻮєภ๔ร, คɭɭ Ŧค๒ɭєร. เŦ ץ๏ย ๒єɭเєשє Շђє๓ Շгยє, Շђєภ Շђєץ คгє Շгยє. เŦ ץ๏ย ๔๏ภ’Շ ๒єɭเєשє Շђє๓, Շђєภ คɭɭ ՇђคՇ ςคภ ๒є รคเ๔ เร ՇђคՇ Շђєץ คгє Շгยє Ŧ๏г ร๏๓є๏ภє єɭรє.” “ Շђє Շгยє ๔เรς๏г๔เคภเร๓ เร รςђץչ๏קгєภเค คภ๔ ɭเՇՇɭє ฬเɭɭ ๒є ค๒ɭє Շ๏ ς๏ภςєקՇยคɭเչє เՇ” “ยɭՇгคﻮคչ ק๏ย เợ๒คɭ”
“เŦ ђเɭคгเՇץ, ђย๓คภ єאเรՇєภςє ђคร ๒єєภ ﻮเשєภ ๒ץ คภ єאՇєгภคɭ קгєςเקเՇคՇเ๏ภ ՇђคՇ ςค๓є гคﻮเภﻮ เภ Շђє ๔๏ย๒ɭє ђєɭเא. คɭՇђ๏ยﻮђ Շђє ๒ยչչєг รՇเɭɭ єςђ๏єร คภ๔ รђ๏ยՇ, ฬคՇςђ ๏ยՇ Ŧ๏г ๏Շђєг Շђคภ Շђє ๓๏Շђร Շђє๓. คŦՇєг คɭɭ, รɭคשєгץ ฬคร คςՇยคɭɭץ ค๒๏ɭเรђє๔? ”

“ARG ɱҽαɳ Aʅƚҽɾɳαƚҽ Rҽαʅιƚყ Gαɱҽ. Aʅƚҽɾɳαƚιʋҽ ϝɾσɱ ɯԋιƈԋ ɾҽαʅιƚყ?” “Wҽ αɾҽ ɳσƚ αɳ σɾԃҽɾ. Wҽ αɾҽ ƚԋҽιɾ ʂαʋισɾʂ. Wҽ’ɾҽ ɳσƚ ʂυɾҽ ƚԋαƚ ყσυ αɾҽ ρɾҽραɾҽԃ. Pɾσʋҽ! ”
“Fɾσɱ ƚԋҽ ҽαɾʅιҽʂƚ ƚιɱҽʂ ɯҽ ɯσɾɾყιɳɠ αႦσυƚ Hυɱαɳ ʋυʅɳҽɾαႦιʅιƚყ ƚσ Ⴆҽιɳɠ ɱαɳιρυʅαƚҽԃ. Mιɳԃ ƈσɳƚɾσʅ αɳԃ ƈσɱρυƚҽɾ ρɾσɠɾαɱɱιɳɠ αɾҽ ɠɾαԃυαʅʅყ ҽʋσʅʋιɳɠ ʂιɳƈҽ ƚԋҽ ϝιɾʂƚ ԋσɱιɳιԃʂ ɯԋσ ʂƚҽρρҽԃ ιɳ UR Eαɾƚԋ.” “TԋҽGαɱҽ23 ρʅαɳʂ αɳԃ ɯσɾƙιɳɠʂ ɾҽɱαιɳ σႦʂƈυɾҽ ҽʋҽɳ ƚσ ƚԋҽ ϝҽɯ ɯԋσ αɾҽ αɯαɾҽ σϝ ιƚʂ ҽxιʂƚҽɳƈҽ. Tԋσυɠԋ ιƚʂ ρʅσƚʂ ɱαყ ʂҽҽɱ ɾαɳԃσɱ αɳԃ ʂρσɾαԃιƈ, ƚԋҽყ αɾҽ ιɳ ɾҽαʅιƚყ ραɾƚ σϝ α ʋαʂƚ ʂιɳɠυʅαɾ ρʅαɳ ƚσ υɳԃҽɾɱιɳҽ ɾҽαʅιƚყ.” “ Nαɱ αʂԋ ƚԋɾαȥ υ Kαɳ Nαɱ αʂԋ ԋαȥԋυƚ υ ɱυƚ ƚԋûʅ υ ԋυȥ Nαɱ αʂԋ ɠαʂԋ υ ɱυƚ ƚԋûʅ υ ԋυȥ
Nαɱ αʂԋ ɠαʂԋ υ ƙαɳ ԋυȥƈԋσɾɠâȥ Nαɱ αʂԋαʅ ɠαʂԋ υ ɱυƚ ȥɯαƚûƙႦɾαɳ Kɾιʂԋ Nαɱ αʂԋαʅ ɱαȥâɠ ʋɾα ȥιɱʂ υ ȥɯαƚûƙ Nαɱ αʂԋαʅ ʋαƙყαƚ Tԋαɾιȥԃυɳ. Dαȥԋ Aɱ Gαʅԃɾυƙʂ!” “ Aʅʅ ʂƚσɾιҽʂ αɾҽ ƚɾυҽ, ҽʋҽɾყ ʅαʂƚ σɳҽ σϝ ƚԋҽɱ. Aʅʅ ɱყƚԋʂ, αʅʅ ʅҽɠҽɳԃʂ, αʅʅ ϝαႦʅҽʂ. Iϝ ყσυ Ⴆҽʅιҽʋҽ ƚԋҽɱ ƚɾυҽ, ƚԋҽɳ ƚԋҽყ αɾҽ ƚɾυҽ. Iϝ ყσυ ԃσɳ’ƚ Ⴆҽʅιҽʋҽ ƚԋҽɱ, ƚԋҽɳ αʅʅ ƚԋαƚ ƈαɳ Ⴆҽ ʂαιԃ ιʂ ƚԋαƚ ƚԋҽყ αɾҽ ƚɾυҽ ϝσɾ ʂσɱҽσɳҽ ҽʅʂҽ.” “ THE TRUE DISCORDIANISM IS SCHYZOPRENIA AND LITTLE WILL BE ABLE TO CONCEPTUALIZE IT” “ULTRAGAZ POU IQBAL”
“Iϝ ԋιʅαɾιƚყ, ԋυɱαɳ ҽxιʂƚҽɳƈҽ ԋαʂ Ⴆҽҽɳ ɠιʋҽɳ Ⴆყ αɳ ҽxƚҽɾɳαʅ ρɾҽƈιριƚαƚισɳ ƚԋαƚ ƈαɱҽ ɾαɠιɳɠ ιɳ ƚԋҽ ԃσυႦʅҽ ԋҽʅιx. Aʅƚԋσυɠԋ ƚԋҽ Ⴆυȥȥҽɾ ʂƚιʅʅ ҽƈԋσҽʂ αɳԃ ʂԋσυƚ, ɯαƚƈԋ συƚ ϝσɾ σƚԋҽɾ ƚԋαɳ ƚԋҽ ɱσƚԋʂ ƚԋҽɱ. Aϝƚҽɾ αʅʅ, ʂʅαʋҽɾყ ɯαʂ αƈƚυαʅʅყ αႦσʅιʂԋҽԃ? ”

“ǟʀɢ ʍɛǟռ ǟʟȶɛʀռǟȶɛ ʀɛǟʟɨȶʏ ɢǟʍɛ. ǟʟȶɛʀռǟȶɨʋɛ ʄʀօʍ աɦɨƈɦ ʀɛǟʟɨȶʏ?” “աɛ ǟʀɛ ռօȶ ǟռ օʀɖɛʀ. աɛ ǟʀɛ ȶɦɛɨʀ ֆǟʋɨօʀֆ. աɛ’ʀɛ ռօȶ ֆʊʀɛ ȶɦǟȶ ʏօʊ ǟʀɛ քʀɛքǟʀɛɖ. քʀօʋɛ! ”
“ʄʀօʍ ȶɦɛ ɛǟʀʟɨɛֆȶ ȶɨʍɛֆ աɛ աօʀʀʏɨռɢ ǟɮօʊȶ ɦʊʍǟռ ʋʊʟռɛʀǟɮɨʟɨȶʏ ȶօ ɮɛɨռɢ ʍǟռɨքʊʟǟȶɛɖ. ʍɨռɖ ƈօռȶʀօʟ ǟռɖ ƈօʍքʊȶɛʀ քʀօɢʀǟʍʍɨռɢ ǟʀɛ ɢʀǟɖʊǟʟʟʏ ɛʋօʟʋɨռɢ ֆɨռƈɛ ȶɦɛ ʄɨʀֆȶ ɦօʍɨռɨɖֆ աɦօ ֆȶɛքքɛɖ ɨռ ʊʀ ɛǟʀȶɦ.” “ȶɦɛɢǟʍɛ23 քʟǟռֆ ǟռɖ աօʀӄɨռɢֆ ʀɛʍǟɨռ օɮֆƈʊʀɛ ɛʋɛռ ȶօ ȶɦɛ ʄɛա աɦօ ǟʀɛ ǟաǟʀɛ օʄ ɨȶֆ ɛӼɨֆȶɛռƈɛ. ȶɦօʊɢɦ ɨȶֆ քʟօȶֆ ʍǟʏ ֆɛɛʍ ʀǟռɖօʍ ǟռɖ ֆքօʀǟɖɨƈ, ȶɦɛʏ ǟʀɛ ɨռ ʀɛǟʟɨȶʏ քǟʀȶ օʄ ǟ ʋǟֆȶ ֆɨռɢʊʟǟʀ քʟǟռ ȶօ ʊռɖɛʀʍɨռɛ ʀɛǟʟɨȶʏ.” “ ռǟʍ ǟֆɦ ȶɦʀǟʐ ʊ ӄǟռ ռǟʍ ǟֆɦ ɦǟʐɦʊȶ ʊ ʍʊȶ ȶɦûʟ ʊ ɦʊʐ ռǟʍ ǟֆɦ ɢǟֆɦ ʊ ʍʊȶ ȶɦûʟ ʊ ɦʊʐ
ռǟʍ ǟֆɦ ɢǟֆɦ ʊ ӄǟռ ɦʊʐƈɦօʀɢâʐ ռǟʍ ǟֆɦǟʟ ɢǟֆɦ ʊ ʍʊȶ ʐաǟȶûӄɮʀǟռ ӄʀɨֆɦ ռǟʍ ǟֆɦǟʟ ʍǟʐâɢ ʋʀǟ ʐɨʍֆ ʊ ʐաǟȶûӄ ռǟʍ ǟֆɦǟʟ ʋǟӄʏǟȶ ȶɦǟʀɨʐɖʊռ. ɖǟʐɦ ǟʍ ɢǟʟɖʀʊӄֆ!” “ ǟʟʟ ֆȶօʀɨɛֆ ǟʀɛ ȶʀʊɛ, ɛʋɛʀʏ ʟǟֆȶ օռɛ օʄ ȶɦɛʍ. ǟʟʟ ʍʏȶɦֆ, ǟʟʟ ʟɛɢɛռɖֆ, ǟʟʟ ʄǟɮʟɛֆ. ɨʄ ʏօʊ ɮɛʟɨɛʋɛ ȶɦɛʍ ȶʀʊɛ, ȶɦɛռ ȶɦɛʏ ǟʀɛ ȶʀʊɛ. ɨʄ ʏօʊ ɖօռ’ȶ ɮɛʟɨɛʋɛ ȶɦɛʍ, ȶɦɛռ ǟʟʟ ȶɦǟȶ ƈǟռ ɮɛ ֆǟɨɖ ɨֆ ȶɦǟȶ ȶɦɛʏ ǟʀɛ ȶʀʊɛ ʄօʀ ֆօʍɛօռɛ ɛʟֆɛ.” “ ȶɦɛ ȶʀʊɛ ɖɨֆƈօʀɖɨǟռɨֆʍ ɨֆ ֆƈɦʏʐօքʀɛռɨǟ ǟռɖ ʟɨȶȶʟɛ աɨʟʟ ɮɛ ǟɮʟɛ ȶօ ƈօռƈɛքȶʊǟʟɨʐɛ ɨȶ” “ʊʟȶʀǟɢǟʐ քօʊ ɨզɮǟʟ”
“ɨʄ ɦɨʟǟʀɨȶʏ, ɦʊʍǟռ ɛӼɨֆȶɛռƈɛ ɦǟֆ ɮɛɛռ ɢɨʋɛռ ɮʏ ǟռ ɛӼȶɛʀռǟʟ քʀɛƈɨքɨȶǟȶɨօռ ȶɦǟȶ ƈǟʍɛ ʀǟɢɨռɢ ɨռ ȶɦɛ ɖօʊɮʟɛ ɦɛʟɨӼ. ǟʟȶɦօʊɢɦ ȶɦɛ ɮʊʐʐɛʀ ֆȶɨʟʟ ɛƈɦօɛֆ ǟռɖ ֆɦօʊȶ, աǟȶƈɦ օʊȶ ʄօʀ օȶɦɛʀ ȶɦǟռ ȶɦɛ ʍօȶɦֆ ȶɦɛʍ. ǟʄȶɛʀ ǟʟʟ, ֆʟǟʋɛʀʏ աǟֆ ǟƈȶʊǟʟʟʏ ǟɮօʟɨֆɦɛɖ? ”

“ᏗᏒᎶ ᎷᏋᏗᏁ ᏗᏝᏖᏋᏒᏁᏗᏖᏋ ᏒᏋᏗᏝᎥᏖᎩ ᎶᏗᎷᏋ. ᏗᏝᏖᏋᏒᏁᏗᏖᎥᏉᏋ ᎦᏒᎧᎷ ᏇᏂᎥፈᏂ ᏒᏋᏗᏝᎥᏖᎩ?” “ᏇᏋ ᏗᏒᏋ ᏁᎧᏖ ᏗᏁ ᎧᏒᎴᏋᏒ. ᏇᏋ ᏗᏒᏋ ᏖᏂᏋᎥᏒ ᏕᏗᏉᎥᎧᏒᏕ. ᏇᏋ’ᏒᏋ ᏁᎧᏖ ᏕᏬᏒᏋ ᏖᏂᏗᏖ ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎮᏒᏋᎮᏗᏒᏋᎴ. ᎮᏒᎧᏉᏋ! ”
“ᎦᏒᎧᎷ ᏖᏂᏋ ᏋᏗᏒᏝᎥᏋᏕᏖ ᏖᎥᎷᏋᏕ ᏇᏋ ᏇᎧᏒᏒᎩᎥᏁᎶ ᏗᏰᎧᏬᏖ ᏂᏬᎷᏗᏁ ᏉᏬᏝᏁᏋᏒᏗᏰᎥᏝᎥᏖᎩ ᏖᎧ ᏰᏋᎥᏁᎶ ᎷᏗᏁᎥᎮᏬᏝᏗᏖᏋᎴ. ᎷᎥᏁᎴ ፈᎧᏁᏖᏒᎧᏝ ᏗᏁᎴ ፈᎧᎷᎮᏬᏖᏋᏒ ᎮᏒᎧᎶᏒᏗᎷᎷᎥᏁᎶ ᏗᏒᏋ ᎶᏒᏗᎴᏬᏗᏝᏝᎩ ᏋᏉᎧᏝᏉᎥᏁᎶ ᏕᎥᏁፈᏋ ᏖᏂᏋ ᎦᎥᏒᏕᏖ ᏂᎧᎷᎥᏁᎥᎴᏕ ᏇᏂᎧ ᏕᏖᏋᎮᎮᏋᎴ ᎥᏁ ᏬᏒ ᏋᏗᏒᏖᏂ.” “ᏖᏂᏋᎶᏗᎷᏋ23 ᎮᏝᏗᏁᏕ ᏗᏁᎴ ᏇᎧᏒᏦᎥᏁᎶᏕ ᏒᏋᎷᏗᎥᏁ ᎧᏰᏕፈᏬᏒᏋ ᏋᏉᏋᏁ ᏖᎧ ᏖᏂᏋ ᎦᏋᏇ ᏇᏂᎧ ᏗᏒᏋ ᏗᏇᏗᏒᏋ ᎧᎦ ᎥᏖᏕ ᏋጀᎥᏕᏖᏋᏁፈᏋ. ᏖᏂᎧᏬᎶᏂ ᎥᏖᏕ ᎮᏝᎧᏖᏕ ᎷᏗᎩ ᏕᏋᏋᎷ ᏒᏗᏁᎴᎧᎷ ᏗᏁᎴ ᏕᎮᎧᏒᏗᎴᎥፈ, ᏖᏂᏋᎩ ᏗᏒᏋ ᎥᏁ ᏒᏋᏗᏝᎥᏖᎩ ᎮᏗᏒᏖ ᎧᎦ Ꮧ ᏉᏗᏕᏖ ᏕᎥᏁᎶᏬᏝᏗᏒ ᎮᏝᏗᏁ ᏖᎧ ᏬᏁᎴᏋᏒᎷᎥᏁᏋ ᏒᏋᏗᏝᎥᏖᎩ.” “ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂ ᏖᏂᏒᏗፚ Ꮼ ᏦᏗᏁ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂ ᏂᏗፚᏂᏬᏖ Ꮼ ᎷᏬᏖ ᏖᏂûᏝ Ꮼ ᏂᏬፚ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂ ᎶᏗᏕᏂ Ꮼ ᎷᏬᏖ ᏖᏂûᏝ Ꮼ ᏂᏬፚ
ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂ ᎶᏗᏕᏂ Ꮼ ᏦᏗᏁ ᏂᏬፚፈᏂᎧᏒᎶâፚ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂᏗᏝ ᎶᏗᏕᏂ Ꮼ ᎷᏬᏖ ፚᏇᏗᏖûᏦᏰᏒᏗᏁ ᏦᏒᎥᏕᏂ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂᏗᏝ ᎷᏗፚâᎶ ᏉᏒᏗ ፚᎥᎷᏕ Ꮼ ፚᏇᏗᏖûᏦ ᏁᏗᎷ ᏗᏕᏂᏗᏝ ᏉᏗᏦᎩᏗᏖ ᏖᏂᏗᏒᎥፚᎴᏬᏁ. ᎴᏗፚᏂ ᏗᎷ ᎶᏗᏝᎴᏒᏬᏦᏕ!” “ ᏗᏝᏝ ᏕᏖᎧᏒᎥᏋᏕ ᏗᏒᏋ ᏖᏒᏬᏋ, ᏋᏉᏋᏒᎩ ᏝᏗᏕᏖ ᎧᏁᏋ ᎧᎦ ᏖᏂᏋᎷ. ᏗᏝᏝ ᎷᎩᏖᏂᏕ, ᏗᏝᏝ ᏝᏋᎶᏋᏁᎴᏕ, ᏗᏝᏝ ᎦᏗᏰᏝᏋᏕ. ᎥᎦ ᎩᎧᏬ ᏰᏋᏝᎥᏋᏉᏋ ᏖᏂᏋᎷ ᏖᏒᏬᏋ, ᏖᏂᏋᏁ ᏖᏂᏋᎩ ᏗᏒᏋ ᏖᏒᏬᏋ. ᎥᎦ ᎩᎧᏬ ᎴᎧᏁ’Ꮦ ᏰᏋᏝᎥᏋᏉᏋ ᏖᏂᏋᎷ, ᏖᏂᏋᏁ ᏗᏝᏝ ᏖᏂᏗᏖ ፈᏗᏁ ᏰᏋ ᏕᏗᎥᎴ ᎥᏕ ᏖᏂᏗᏖ ᏖᏂᏋᎩ ᏗᏒᏋ ᏖᏒᏬᏋ ᎦᎧᏒ ᏕᎧᎷᏋᎧᏁᏋ ᏋᏝᏕᏋ.” “ ᏖᏂᏋ ᏖᏒᏬᏋ ᎴᎥᏕፈᎧᏒᎴᎥᏗᏁᎥᏕᎷ ᎥᏕ ᏕፈᏂᎩፚᎧᎮᏒᏋᏁᎥᏗ ᏗᏁᎴ ᏝᎥᏖᏖᏝᏋ ᏇᎥᏝᏝ ᏰᏋ ᏗᏰᏝᏋ ᏖᎧ ፈᎧᏁፈᏋᎮᏖᏬᏗᏝᎥፚᏋ ᎥᏖ” “ᏬᏝᏖᏒᏗᎶᏗፚ ᎮᎧᏬ ᎥᎤᏰᏗᏝ”
“ᎥᎦ ᏂᎥᏝᏗᏒᎥᏖᎩ, ᏂᏬᎷᏗᏁ ᏋጀᎥᏕᏖᏋᏁፈᏋ ᏂᏗᏕ ᏰᏋᏋᏁ ᎶᎥᏉᏋᏁ ᏰᎩ ᏗᏁ ᏋጀᏖᏋᏒᏁᏗᏝ ᎮᏒᏋፈᎥᎮᎥᏖᏗᏖᎥᎧᏁ ᏖᏂᏗᏖ ፈᏗᎷᏋ ᏒᏗᎶᎥᏁᎶ ᎥᏁ ᏖᏂᏋ ᎴᎧᏬᏰᏝᏋ ᏂᏋᏝᎥጀ. ᏗᏝᏖᏂᎧᏬᎶᏂ ᏖᏂᏋ ᏰᏬፚፚᏋᏒ ᏕᏖᎥᏝᏝ ᏋፈᏂᎧᏋᏕ ᏗᏁᎴ ᏕᏂᎧᏬᏖ, ᏇᏗᏖፈᏂ ᎧᏬᏖ ᎦᎧᏒ ᎧᏖᏂᏋᏒ ᏖᏂᏗᏁ ᏖᏂᏋ ᎷᎧᏖᏂᏕ ᏖᏂᏋᎷ. ᏗᎦᏖᏋᏒ ᏗᏝᏝ, ᏕᏝᏗᏉᏋᏒᎩ ᏇᏗᏕ ᏗፈᏖᏬᏗᏝᏝᎩ ᏗᏰᎧᏝᎥᏕᏂᏋᎴ? ”

“ąཞɠ ɱɛąŋ ąƖɬɛཞŋąɬɛ ཞɛąƖıɬყ ɠąɱɛ. ąƖɬɛཞŋąɬı۷ɛ ʄཞơɱ ῳɧıƈɧ ཞɛąƖıɬყ?” “ῳɛ ąཞɛ ŋơɬ ąŋ ơཞɖɛཞ. ῳɛ ąཞɛ ɬɧɛıཞ ʂą۷ıơཞʂ. ῳɛ’ཞɛ ŋơɬ ʂųཞɛ ɬɧąɬ ყơų ąཞɛ ℘ཞɛ℘ąཞɛɖ. ℘ཞơ۷ɛ! ”
“ʄཞơɱ ɬɧɛ ɛąཞƖıɛʂɬ ɬıɱɛʂ ῳɛ ῳơཞཞყıŋɠ ąცơųɬ ɧųɱąŋ ۷ųƖŋɛཞąცıƖıɬყ ɬơ ცɛıŋɠ ɱąŋı℘ųƖąɬɛɖ. ɱıŋɖ ƈơŋɬཞơƖ ąŋɖ ƈơɱ℘ųɬɛཞ ℘ཞơɠཞąɱɱıŋɠ ąཞɛ ɠཞąɖųąƖƖყ ɛ۷ơƖ۷ıŋɠ ʂıŋƈɛ ɬɧɛ ʄıཞʂɬ ɧơɱıŋıɖʂ ῳɧơ ʂɬɛ℘℘ɛɖ ıŋ ųཞ ɛąཞɬɧ.” “ɬɧɛɠąɱɛ23 ℘Ɩąŋʂ ąŋɖ ῳơཞƙıŋɠʂ ཞɛɱąıŋ ơცʂƈųཞɛ ɛ۷ɛŋ ɬơ ɬɧɛ ʄɛῳ ῳɧơ ąཞɛ ąῳąཞɛ ơʄ ıɬʂ ɛҳıʂɬɛŋƈɛ. ɬɧơųɠɧ ıɬʂ ℘Ɩơɬʂ ɱąყ ʂɛɛɱ ཞąŋɖơɱ ąŋɖ ʂ℘ơཞąɖıƈ, ɬɧɛყ ąཞɛ ıŋ ཞɛąƖıɬყ ℘ąཞɬ ơʄ ą ۷ąʂɬ ʂıŋɠųƖąཞ ℘Ɩąŋ ɬơ ųŋɖɛཞɱıŋɛ ཞɛąƖıɬყ.” “ ŋąɱ ąʂɧ ɬɧཞąʑ ų ƙąŋ ŋąɱ ąʂɧ ɧąʑɧųɬ ų ɱųɬ ɬɧûƖ ų ɧųʑ ŋąɱ ąʂɧ ɠąʂɧ ų ɱųɬ ɬɧûƖ ų ɧųʑ
ŋąɱ ąʂɧ ɠąʂɧ ų ƙąŋ ɧųʑƈɧơཞɠâʑ ŋąɱ ąʂɧąƖ ɠąʂɧ ų ɱųɬ ʑῳąɬûƙცཞąŋ ƙཞıʂɧ ŋąɱ ąʂɧąƖ ɱąʑâɠ ۷ཞą ʑıɱʂ ų ʑῳąɬûƙ ŋąɱ ąʂɧąƖ ۷ąƙყąɬ ɬɧąཞıʑɖųŋ. ɖąʑɧ ąɱ ɠąƖɖཞųƙʂ!” “ ąƖƖ ʂɬơཞıɛʂ ąཞɛ ɬཞųɛ, ɛ۷ɛཞყ Ɩąʂɬ ơŋɛ ơʄ ɬɧɛɱ. ąƖƖ ɱყɬɧʂ, ąƖƖ Ɩɛɠɛŋɖʂ, ąƖƖ ʄąცƖɛʂ. ıʄ ყơų ცɛƖıɛ۷ɛ ɬɧɛɱ ɬཞųɛ, ɬɧɛŋ ɬɧɛყ ąཞɛ ɬཞųɛ. ıʄ ყơų ɖơŋ’ɬ ცɛƖıɛ۷ɛ ɬɧɛɱ, ɬɧɛŋ ąƖƖ ɬɧąɬ ƈąŋ ცɛ ʂąıɖ ıʂ ɬɧąɬ ɬɧɛყ ąཞɛ ɬཞųɛ ʄơཞ ʂơɱɛơŋɛ ɛƖʂɛ.” “ ɬɧɛ ɬཞųɛ ɖıʂƈơཞɖıąŋıʂɱ ıʂ ʂƈɧყʑơ℘ཞɛŋıą ąŋɖ ƖıɬɬƖɛ ῳıƖƖ ცɛ ąცƖɛ ɬơ ƈơŋƈɛ℘ɬųąƖıʑɛ ıɬ” “ųƖɬཞąɠąʑ ℘ơų ıզცąƖ”
“ıʄ ɧıƖąཞıɬყ, ɧųɱąŋ ɛҳıʂɬɛŋƈɛ ɧąʂ ცɛɛŋ ɠı۷ɛŋ ცყ ąŋ ɛҳɬɛཞŋąƖ ℘ཞɛƈı℘ıɬąɬıơŋ ɬɧąɬ ƈąɱɛ ཞąɠıŋɠ ıŋ ɬɧɛ ɖơųცƖɛ ɧɛƖıҳ. ąƖɬɧơųɠɧ ɬɧɛ ცųʑʑɛཞ ʂɬıƖƖ ɛƈɧơɛʂ ąŋɖ ʂɧơųɬ, ῳąɬƈɧ ơųɬ ʄơཞ ơɬɧɛཞ ɬɧąŋ ɬɧɛ ɱơɬɧʂ ɬɧɛɱ. ąʄɬɛཞ ąƖƖ, ʂƖą۷ɛཞყ ῳąʂ ąƈɬųąƖƖყ ąცơƖıʂɧɛɖ? ”

“คrງ ๓ēคຖ คltērຖคtē rēคlitฯ ງค๓ē. คltērຖคtiงē fr໐๓ ຟhi¢h rēคlitฯ?” “ຟē คrē ຖ໐t คຖ ໐r໓ēr. ຟē คrē thēir Şคงi໐rŞ. ຟē’rē ຖ໐t Şนrē thคt ฯ໐น คrē prēpคrē໓. pr໐งē! ”
“fr໐๓ thē ēคrliēŞt ti๓ēŞ ຟē ຟ໐rrฯiຖງ ค๖໐นt hน๓คຖ งนlຖērค๖ilitฯ t໐ ๖ēiຖງ ๓คຖipนlคtē໓. ๓iຖ໓ ¢໐ຖtr໐l คຖ໓ ¢໐๓pนtēr pr໐ງrค๓๓iຖງ คrē ງrค໓นคllฯ ēง໐lงiຖງ Şiຖ¢ē thē firŞt h໐๓iຖi໓Ş ຟh໐ Ştēppē໓ iຖ นr ēคrth.” “thēງค๓ē23 plคຖŞ คຖ໓ ຟ໐rkiຖງŞ rē๓คiຖ ໐๖Ş¢นrē ēงēຖ t໐ thē fēຟ ຟh໐ คrē คຟคrē ໐f itŞ ēxiŞtēຖ¢ē. th໐นງh itŞ pl໐tŞ ๓คฯ Şēē๓ rคຖ໓໐๓ คຖ໓ Şp໐rค໓i¢, thēฯ คrē iຖ rēคlitฯ pคrt ໐f ค งคŞt Şiຖງนlคr plคຖ t໐ นຖ໓ēr๓iຖē rēคlitฯ.” “ ຖค๓ คŞh thrคຊ น kคຖ ຖค๓ คŞh hคຊhนt น ๓นt thûl น hนຊ ຖค๓ คŞh ງคŞh น ๓นt thûl น hนຊ
ຖค๓ คŞh ງคŞh น kคຖ hนຊ¢h໐rງâຊ ຖค๓ คŞhคl ງคŞh น ๓นt ຊຟคtûk๖rคຖ kriŞh ຖค๓ คŞhคl ๓คຊâງ งrค ຊi๓Ş น ຊຟคtûk ຖค๓ คŞhคl งคkฯคt thคriຊ໓นຖ. ໓คຊh ค๓ ງคl໓rนkŞ!” “ คll Şt໐riēŞ คrē trนē, ēงērฯ lคŞt ໐ຖē ໐f thē๓. คll ๓ฯthŞ, คll lēງēຖ໓Ş, คll fค๖lēŞ. if ฯ໐น ๖ēliēงē thē๓ trนē, thēຖ thēฯ คrē trนē. if ฯ໐น ໓໐ຖ’t ๖ēliēงē thē๓, thēຖ คll thคt ¢คຖ ๖ē Şคi໓ iŞ thคt thēฯ คrē trนē f໐r Ş໐๓ē໐ຖē ēlŞē.” “ thē trนē ໓iŞ¢໐r໓iคຖiŞ๓ iŞ Ş¢hฯຊ໐prēຖiค คຖ໓ littlē ຟill ๖ē ค๖lē t໐ ¢໐ຖ¢ēptนคliຊē it” “นltrคງคຊ p໐น i๑๖คl”
“if hilคritฯ, hน๓คຖ ēxiŞtēຖ¢ē hคŞ ๖ēēຖ ງiงēຖ ๖ฯ คຖ ēxtērຖคl prē¢ipitคti໐ຖ thคt ¢ค๓ē rคງiຖງ iຖ thē ໓໐น๖lē hēlix. คlth໐นງh thē ๖นຊຊēr Ştill ē¢h໐ēŞ คຖ໓ Şh໐นt, ຟคt¢h ໐นt f໐r ໐thēr thคຖ thē ๓໐thŞ thē๓. คftēr คll, Şlคงērฯ ຟคŞ ค¢tนคllฯ ค๖໐liŞhē໓? ”

“𝐀𝐑𝐆 𝐦𝐞𝐚𝐧 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲?” “𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫. 𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐬𝐚𝐯𝐢𝐨𝐫𝐬. 𝐖𝐞’𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝. 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞! ”
“𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐰𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝. 𝐌𝐢𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐡𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐝𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐩𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐔𝐑 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡.” “𝐓𝐡𝐞𝐆𝐚𝐦𝐞𝟐𝟑 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐛𝐬𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐰 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐢𝐭𝐬 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞. 𝐓𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐢𝐭𝐬 𝐩𝐥𝐨𝐭𝐬 𝐦𝐚𝐲 𝐬𝐞𝐞𝐦 𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐦 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐚 𝐯𝐚𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲.” “ 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐚𝐳 𝐮 𝐊𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡 𝐡𝐚𝐳𝐡𝐮𝐭 𝐮 𝐦𝐮𝐭 𝐭𝐡û𝐥 𝐮 𝐡𝐮𝐳 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡 𝐠𝐚𝐬𝐡 𝐮 𝐦𝐮𝐭 𝐭𝐡û𝐥 𝐮 𝐡𝐮𝐳
𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡 𝐠𝐚𝐬𝐡 𝐮 𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐳𝐜𝐡𝐨𝐫𝐠â𝐳 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐠𝐚𝐬𝐡 𝐮 𝐦𝐮𝐭 𝐳𝐰𝐚𝐭û𝐤𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐳â𝐠 𝐯𝐫𝐚 𝐳𝐢𝐦𝐬 𝐮 𝐳𝐰𝐚𝐭û𝐤 𝐍𝐚𝐦 𝐚𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐤𝐲𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐚𝐫𝐢𝐳𝐝𝐮𝐧. 𝐃𝐚𝐳𝐡 𝐀𝐦 𝐆𝐚𝐥𝐝𝐫𝐮𝐤𝐬!” “ 𝐀𝐥𝐥 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞, 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐦. 𝐀𝐥𝐥 𝐦𝐲𝐭𝐡𝐬, 𝐚𝐥𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐬, 𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬. 𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐞, 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞. 𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧’𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐦, 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐬𝐞.” “ 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐑𝐔𝐄 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐑𝐃𝐈𝐀𝐍𝐈𝐒𝐌 𝐈𝐒 𝐒𝐂𝐇𝐘𝐙𝐎𝐏𝐑𝐄𝐍𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝐋𝐈𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐄 𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐙𝐄 𝐈𝐓” “𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀𝐆𝐀𝐙 𝐏𝐎𝐔 𝐈𝐐𝐁𝐀𝐋”
“𝐈𝐟 𝐡𝐢𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐲, 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐢𝐱. 𝐀𝐥𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐳𝐳𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐭, 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐨𝐮𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐡𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐦. 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐥, 𝐬𝐥𝐚𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝? ”

“𝘈𝘙𝘎 𝘮𝘦𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘙𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘎𝘢𝘮𝘦. 𝘈𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺?” “𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳. 𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘴𝘢𝘷𝘪𝘰𝘳𝘴. 𝘞𝘦’𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥. 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘦! ”
“𝘍𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘢𝘳𝘭𝘪𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘸𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘳𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘷𝘶𝘭𝘯𝘦𝘳𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘰 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘦𝘥. 𝘔𝘪𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘦𝘷𝘰𝘭𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪𝘥𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘱𝘱𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘜𝘙 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩.” “𝘛𝘩𝘦𝘎𝘢𝘮𝘦23 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯 𝘰𝘣𝘴𝘤𝘶𝘳𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘦𝘸 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘸𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘪𝘵𝘴 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦. 𝘛𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘪𝘵𝘴 𝘱𝘭𝘰𝘵𝘴 𝘮𝘢𝘺 𝘴𝘦𝘦𝘮 𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤, 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘢 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘴𝘪𝘯𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯 𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺.” “ 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩 𝘵𝘩𝘳𝘢𝘻 𝘶 𝘒𝘢𝘯 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩 𝘩𝘢𝘻𝘩𝘶𝘵 𝘶 𝘮𝘶𝘵 𝘵𝘩û𝘭 𝘶 𝘩𝘶𝘻 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩 𝘨𝘢𝘴𝘩 𝘶 𝘮𝘶𝘵 𝘵𝘩û𝘭 𝘶 𝘩𝘶𝘻
𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩 𝘨𝘢𝘴𝘩 𝘶 𝘬𝘢𝘯 𝘩𝘶𝘻𝘤𝘩𝘰𝘳𝘨â𝘻 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩𝘢𝘭 𝘨𝘢𝘴𝘩 𝘶 𝘮𝘶𝘵 𝘻𝘸𝘢𝘵û𝘬𝘣𝘳𝘢𝘯 𝘒𝘳𝘪𝘴𝘩 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘻â𝘨 𝘷𝘳𝘢 𝘻𝘪𝘮𝘴 𝘶 𝘻𝘸𝘢𝘵û𝘬 𝘕𝘢𝘮 𝘢𝘴𝘩𝘢𝘭 𝘷𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵 𝘛𝘩𝘢𝘳𝘪𝘻𝘥𝘶𝘯. 𝘋𝘢𝘻𝘩 𝘈𝘮 𝘎𝘢𝘭𝘥𝘳𝘶𝘬𝘴!” “ 𝘈𝘭𝘭 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘦, 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘮. 𝘈𝘭𝘭 𝘮𝘺𝘵𝘩𝘴, 𝘢𝘭𝘭 𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘴, 𝘢𝘭𝘭 𝘧𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴. 𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘵𝘳𝘶𝘦, 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘦. 𝘐𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘥𝘰𝘯’𝘵 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮, 𝘵𝘩𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘭𝘴𝘦.” “ 𝘛𝘏𝘌 𝘛𝘙𝘜𝘌 𝘋𝘐𝘚𝘊𝘖𝘙𝘋𝘐𝘈𝘕𝘐𝘚𝘔 𝘐𝘚 𝘚𝘊𝘏𝘠𝘡𝘖𝘗𝘙𝘌𝘕𝘐𝘈 𝘈𝘕𝘋 𝘓𝘐𝘛𝘛𝘓𝘌 𝘞𝘐𝘓𝘓 𝘉𝘌 𝘈𝘉𝘓𝘌 𝘛𝘖 𝘊𝘖𝘕𝘊𝘌𝘗𝘛𝘜𝘈𝘓𝘐𝘡𝘌 𝘐𝘛” “𝘜𝘓𝘛𝘙𝘈𝘎𝘈𝘡 𝘗𝘖𝘜 𝘐𝘘𝘉𝘈𝘓”
“𝘐𝘧 𝘩𝘪𝘭𝘢𝘳𝘪𝘵𝘺, 𝘩𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘮𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘶𝘣𝘭𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘪𝘹. 𝘈𝘭𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘻𝘻𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘦𝘤𝘩𝘰𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘵, 𝘸𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘰𝘶𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘩𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘮. 𝘈𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘭, 𝘴𝘭𝘢𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘸𝘢𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘢𝘣𝘰𝘭𝘪𝘴𝘩𝘦𝘥? ”

“𝘼𝙍𝙂 𝙢𝙚𝙖𝙣 𝘼𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚 𝙍𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙂𝙖𝙢𝙚. 𝘼𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮?” “𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙩 𝙖𝙣 𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧. 𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙨𝙖𝙫𝙞𝙤𝙧𝙨. 𝙒𝙚’𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙩 𝙨𝙪𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙚𝙙. 𝙋𝙧𝙤𝙫𝙚! ”
“𝙁𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙖𝙧𝙡𝙞𝙚𝙨𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨 𝙬𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙧𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙫𝙪𝙡𝙣𝙚𝙧𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙥𝙪𝙡𝙖𝙩𝙚𝙙. 𝙈𝙞𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙪𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙧𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙙𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙚𝙫𝙤𝙡𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙞𝙣𝙘𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙝𝙤𝙢𝙞𝙣𝙞𝙙𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙨𝙩𝙚𝙥𝙥𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙐𝙍 𝙀𝙖𝙧𝙩𝙝.” “𝙏𝙝𝙚𝙂𝙖𝙢𝙚23 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙤𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙧𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙤𝙗𝙨𝙘𝙪𝙧𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙚𝙬 𝙬𝙝𝙤 𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙬𝙖𝙧𝙚 𝙤𝙛 𝙞𝙩𝙨 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙚. 𝙏𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙞𝙩𝙨 𝙥𝙡𝙤𝙩𝙨 𝙢𝙖𝙮 𝙨𝙚𝙚𝙢 𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙞𝙘, 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙖𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙥𝙖𝙧𝙩 𝙤𝙛 𝙖 𝙫𝙖𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙩𝙤 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮.” “ 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝 𝙩𝙝𝙧𝙖𝙯 𝙪 𝙆𝙖𝙣 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝 𝙝𝙖𝙯𝙝𝙪𝙩 𝙪 𝙢𝙪𝙩 𝙩𝙝û𝙡 𝙪 𝙝𝙪𝙯 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝 𝙜𝙖𝙨𝙝 𝙪 𝙢𝙪𝙩 𝙩𝙝û𝙡 𝙪 𝙝𝙪𝙯
𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝 𝙜𝙖𝙨𝙝 𝙪 𝙠𝙖𝙣 𝙝𝙪𝙯𝙘𝙝𝙤𝙧𝙜â𝙯 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝𝙖𝙡 𝙜𝙖𝙨𝙝 𝙪 𝙢𝙪𝙩 𝙯𝙬𝙖𝙩û𝙠𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙝 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝𝙖𝙡 𝙢𝙖𝙯â𝙜 𝙫𝙧𝙖 𝙯𝙞𝙢𝙨 𝙪 𝙯𝙬𝙖𝙩û𝙠 𝙉𝙖𝙢 𝙖𝙨𝙝𝙖𝙡 𝙫𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝙏𝙝𝙖𝙧𝙞𝙯𝙙𝙪𝙣. 𝘿𝙖𝙯𝙝 𝘼𝙢 𝙂𝙖𝙡𝙙𝙧𝙪𝙠𝙨!” “ 𝘼𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙪𝙚, 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚𝙢. 𝘼𝙡𝙡 𝙢𝙮𝙩𝙝𝙨, 𝙖𝙡𝙡 𝙡𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨, 𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙖𝙗𝙡𝙚𝙨. 𝙄𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙚, 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙪𝙚. 𝙄𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙤𝙣’𝙩 𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙢, 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙖𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙚 𝙨𝙖𝙞𝙙 𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙧𝙪𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚 𝙚𝙡𝙨𝙚.” “ 𝙏𝙃𝙀 𝙏𝙍𝙐𝙀 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙊𝙍𝘿𝙄𝘼𝙉𝙄𝙎𝙈 𝙄𝙎 𝙎𝘾𝙃𝙔𝙕𝙊𝙋𝙍𝙀𝙉𝙄𝘼 𝘼𝙉𝘿 𝙇𝙄𝙏𝙏𝙇𝙀 𝙒𝙄𝙇𝙇 𝘽𝙀 𝘼𝘽𝙇𝙀 𝙏𝙊 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙀𝙋𝙏𝙐𝘼𝙇𝙄𝙕𝙀 𝙄𝙏” “𝙐𝙇𝙏𝙍𝘼𝙂𝘼𝙕 𝙋𝙊𝙐 𝙄𝙌𝘽𝘼𝙇”
“𝙄𝙛 𝙝𝙞𝙡𝙖𝙧𝙞𝙩𝙮, 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙝𝙖𝙨 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙜𝙞𝙫𝙚𝙣 𝙗𝙮 𝙖𝙣 𝙚𝙭𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙞𝙥𝙞𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙧𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚 𝙝𝙚𝙡𝙞𝙭. 𝘼𝙡𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙪𝙯𝙯𝙚𝙧 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙚𝙘𝙝𝙤𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙤𝙪𝙩, 𝙬𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙤𝙪𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙨 𝙩𝙝𝙚𝙢. 𝘼𝙛𝙩𝙚𝙧 𝙖𝙡𝙡, 𝙨𝙡𝙖𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙬𝙖𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙖𝙗𝙤𝙡𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙? ”

“𝙰𝚁𝙶 𝚖𝚎𝚊𝚗 𝙰𝚕𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚝𝚎 𝚁𝚎𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢 𝙶𝚊𝚖𝚎. 𝙰𝚕𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚝𝚒𝚟𝚎 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢?” “𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚊𝚗 𝚘𝚛𝚍𝚎𝚛. 𝚆𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚜𝚊𝚟𝚒𝚘𝚛𝚜. 𝚆𝚎’𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚜𝚞𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎 𝚙𝚛𝚎𝚙𝚊𝚛𝚎𝚍. 𝙿𝚛𝚘𝚟𝚎! ”
“𝙵𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚊𝚛𝚕𝚒𝚎𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚠𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚛𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙷𝚞𝚖𝚊𝚗 𝚟𝚞𝚕𝚗𝚎𝚛𝚊𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝𝚢 𝚝𝚘 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚒𝚙𝚞𝚕𝚊𝚝𝚎𝚍. 𝙼𝚒𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚘𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚞𝚝𝚎𝚛 𝚙𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚛𝚎 𝚐𝚛𝚊𝚍𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚎𝚟𝚘𝚕𝚟𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚑𝚘𝚖𝚒𝚗𝚒𝚍𝚜 𝚠𝚑𝚘 𝚜𝚝𝚎𝚙𝚙𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚄𝚁 𝙴𝚊𝚛𝚝𝚑.” “𝚃𝚑𝚎𝙶𝚊𝚖𝚎𝟸𝟹 𝚙𝚕𝚊𝚗𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚘𝚛𝚔𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗 𝚘𝚋𝚜𝚌𝚞𝚛𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚎𝚠 𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎 𝚘𝚏 𝚒𝚝𝚜 𝚎𝚡𝚒𝚜𝚝𝚎𝚗𝚌𝚎. 𝚃𝚑𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚒𝚝𝚜 𝚙𝚕𝚘𝚝𝚜 𝚖𝚊𝚢 𝚜𝚎𝚎𝚖 𝚛𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚙𝚘𝚛𝚊𝚍𝚒𝚌, 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢 𝚙𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚏 𝚊 𝚟𝚊𝚜𝚝 𝚜𝚒𝚗𝚐𝚞𝚕𝚊𝚛 𝚙𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚘 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛𝚖𝚒𝚗𝚎 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚝𝚢.” “ 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑 𝚝𝚑𝚛𝚊𝚣 𝚞 𝙺𝚊𝚗 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑 𝚑𝚊𝚣𝚑𝚞𝚝 𝚞 𝚖𝚞𝚝 𝚝𝚑û𝚕 𝚞 𝚑𝚞𝚣 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑 𝚐𝚊𝚜𝚑 𝚞 𝚖𝚞𝚝 𝚝𝚑û𝚕 𝚞 𝚑𝚞𝚣
𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑 𝚐𝚊𝚜𝚑 𝚞 𝚔𝚊𝚗 𝚑𝚞𝚣𝚌𝚑𝚘𝚛𝚐â𝚣 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑𝚊𝚕 𝚐𝚊𝚜𝚑 𝚞 𝚖𝚞𝚝 𝚣𝚠𝚊𝚝û𝚔𝚋𝚛𝚊𝚗 𝙺𝚛𝚒𝚜𝚑 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑𝚊𝚕 𝚖𝚊𝚣â𝚐 𝚟𝚛𝚊 𝚣𝚒𝚖𝚜 𝚞 𝚣𝚠𝚊𝚝û𝚔 𝙽𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚑𝚊𝚕 𝚟𝚊𝚔𝚢𝚊𝚝 𝚃𝚑𝚊𝚛𝚒𝚣𝚍𝚞𝚗. 𝙳𝚊𝚣𝚑 𝙰𝚖 𝙶𝚊𝚕𝚍𝚛𝚞𝚔𝚜!” “ 𝙰𝚕𝚕 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚎, 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎𝚖. 𝙰𝚕𝚕 𝚖𝚢𝚝𝚑𝚜, 𝚊𝚕𝚕 𝚕𝚎𝚐𝚎𝚗𝚍𝚜, 𝚊𝚕𝚕 𝚏𝚊𝚋𝚕𝚎𝚜. 𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚞𝚎, 𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚎. 𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚘𝚗’𝚝 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚖, 𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎 𝚜𝚊𝚒𝚍 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎.” “ 𝚃𝙷𝙴 𝚃𝚁𝚄𝙴 𝙳𝙸𝚂𝙲𝙾𝚁𝙳𝙸𝙰𝙽𝙸𝚂𝙼 𝙸𝚂 𝚂𝙲𝙷𝚈𝚉𝙾𝙿𝚁𝙴𝙽𝙸𝙰 𝙰𝙽𝙳 𝙻𝙸𝚃𝚃𝙻𝙴 𝚆𝙸𝙻𝙻 𝙱𝙴 𝙰𝙱𝙻𝙴 𝚃𝙾 𝙲𝙾𝙽𝙲𝙴𝙿𝚃𝚄𝙰𝙻𝙸𝚉𝙴 𝙸𝚃” “𝚄𝙻𝚃𝚁𝙰𝙶𝙰𝚉 𝙿𝙾𝚄 𝙸𝚀𝙱𝙰𝙻”
“𝙸𝚏 𝚑𝚒𝚕𝚊𝚛𝚒𝚝𝚢, 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗 𝚎𝚡𝚒𝚜𝚝𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚑𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚎𝚗 𝚐𝚒𝚟𝚎𝚗 𝚋𝚢 𝚊𝚗 𝚎𝚡𝚝𝚎𝚛𝚗𝚊𝚕 𝚙𝚛𝚎𝚌𝚒𝚙𝚒𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚖𝚎 𝚛𝚊𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚘𝚞𝚋𝚕𝚎 𝚑𝚎𝚕𝚒𝚡. 𝙰𝚕𝚝𝚑𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚞𝚣𝚣𝚎𝚛 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚎𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚝, 𝚠𝚊𝚝𝚌𝚑 𝚘𝚞𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚝𝚑𝚜 𝚝𝚑𝚎𝚖. 𝙰𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚊𝚕𝚕, 𝚜𝚕𝚊𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚠𝚊𝚜 𝚊𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚊𝚋𝚘𝚕𝚒𝚜𝚑𝚎𝚍? ”

“ΛЯG MΣΛП ΛᄂƬΣЯПΛƬΣ ЯΣΛᄂIƬY GΛMΣ. ΛᄂƬΣЯПΛƬIVΣ FЯӨM ЩΉIᄃΉ ЯΣΛᄂIƬY?” “ЩΣ ΛЯΣ ПӨƬ ΛП ӨЯDΣЯ. ЩΣ ΛЯΣ ƬΉΣIЯ ƧΛVIӨЯƧ. ЩΣ’ЯΣ ПӨƬ ƧЦЯΣ ƬΉΛƬ YӨЦ ΛЯΣ PЯΣPΛЯΣD. PЯӨVΣ! ”
“FЯӨM ƬΉΣ ΣΛЯᄂIΣƧƬ ƬIMΣƧ ЩΣ ЩӨЯЯYIПG ΛBӨЦƬ ΉЦMΛП VЦᄂПΣЯΛBIᄂIƬY ƬӨ BΣIПG MΛПIPЦᄂΛƬΣD. MIПD ᄃӨПƬЯӨᄂ ΛПD ᄃӨMPЦƬΣЯ PЯӨGЯΛMMIПG ΛЯΣ GЯΛDЦΛᄂᄂY ΣVӨᄂVIПG ƧIПᄃΣ ƬΉΣ FIЯƧƬ ΉӨMIПIDƧ ЩΉӨ ƧƬΣPPΣD IП ЦЯ ΣΛЯƬΉ.” “ƬΉΣGΛMΣ23 PᄂΛПƧ ΛПD ЩӨЯKIПGƧ ЯΣMΛIП ӨBƧᄃЦЯΣ ΣVΣП ƬӨ ƬΉΣ FΣЩ ЩΉӨ ΛЯΣ ΛЩΛЯΣ ӨF IƬƧ ΣXIƧƬΣПᄃΣ. ƬΉӨЦGΉ IƬƧ PᄂӨƬƧ MΛY ƧΣΣM ЯΛПDӨM ΛПD ƧPӨЯΛDIᄃ, ƬΉΣY ΛЯΣ IП ЯΣΛᄂIƬY PΛЯƬ ӨF Λ VΛƧƬ ƧIПGЦᄂΛЯ PᄂΛП ƬӨ ЦПDΣЯMIПΣ ЯΣΛᄂIƬY.” “ ПΛM ΛƧΉ ƬΉЯΛZ Ц KΛП ПΛM ΛƧΉ ΉΛZΉЦƬ Ц MЦƬ ƬΉûᄂ Ц ΉЦZ ПΛM ΛƧΉ GΛƧΉ Ц MЦƬ ƬΉûᄂ Ц ΉЦZ
ПΛM ΛƧΉ GΛƧΉ Ц KΛП ΉЦZᄃΉӨЯGâZ ПΛM ΛƧΉΛᄂ GΛƧΉ Ц MЦƬ ZЩΛƬûKBЯΛП KЯIƧΉ ПΛM ΛƧΉΛᄂ MΛZâG VЯΛ ZIMƧ Ц ZЩΛƬûK ПΛM ΛƧΉΛᄂ VΛKYΛƬ ƬΉΛЯIZDЦП. DΛZΉ ΛM GΛᄂDЯЦKƧ!” “ Λᄂᄂ ƧƬӨЯIΣƧ ΛЯΣ ƬЯЦΣ, ΣVΣЯY ᄂΛƧƬ ӨПΣ ӨF ƬΉΣM. Λᄂᄂ MYƬΉƧ, Λᄂᄂ ᄂΣGΣПDƧ, Λᄂᄂ FΛBᄂΣƧ. IF YӨЦ BΣᄂIΣVΣ ƬΉΣM ƬЯЦΣ, ƬΉΣП ƬΉΣY ΛЯΣ ƬЯЦΣ. IF YӨЦ DӨП’Ƭ BΣᄂIΣVΣ ƬΉΣM, ƬΉΣП Λᄂᄂ ƬΉΛƬ ᄃΛП BΣ ƧΛID IƧ ƬΉΛƬ ƬΉΣY ΛЯΣ ƬЯЦΣ FӨЯ ƧӨMΣӨПΣ ΣᄂƧΣ.” “ ƬΉΣ ƬЯЦΣ DIƧᄃӨЯDIΛПIƧM IƧ ƧᄃΉYZӨPЯΣПIΛ ΛПD ᄂIƬƬᄂΣ ЩIᄂᄂ BΣ ΛBᄂΣ ƬӨ ᄃӨПᄃΣPƬЦΛᄂIZΣ IƬ” “ЦᄂƬЯΛGΛZ PӨЦ IQBΛᄂ”
“IF ΉIᄂΛЯIƬY, ΉЦMΛП ΣXIƧƬΣПᄃΣ ΉΛƧ BΣΣП GIVΣП BY ΛП ΣXƬΣЯПΛᄂ PЯΣᄃIPIƬΛƬIӨП ƬΉΛƬ ᄃΛMΣ ЯΛGIПG IП ƬΉΣ DӨЦBᄂΣ ΉΣᄂIX. ΛᄂƬΉӨЦGΉ ƬΉΣ BЦZZΣЯ ƧƬIᄂᄂ ΣᄃΉӨΣƧ ΛПD ƧΉӨЦƬ, ЩΛƬᄃΉ ӨЦƬ FӨЯ ӨƬΉΣЯ ƬΉΛП ƬΉΣ MӨƬΉƧ ƬΉΣM. ΛFƬΣЯ Λᄂᄂ, ƧᄂΛVΣЯY ЩΛƧ ΛᄃƬЦΛᄂᄂY ΛBӨᄂIƧΉΣD? ”

“αяg мєαη αℓтєяηαтє яєαℓιту gαмє. αℓтєяηαтινє ƒяσм ωнι¢н яєαℓιту?” “ωє αяє ησт αη σя∂єя. ωє αяє тнєιя ѕανισяѕ. ωє’яє ησт ѕυяє тнαт уσυ αяє ρяєραяє∂. ρяσνє! ”
“ƒяσм тнє єαяℓιєѕт тιмєѕ ωє ωσяяуιηg αвσυт нυмαη νυℓηєяαвιℓιту тσ вєιηg мαηιρυℓαтє∂. мιη∂ ¢σηтяσℓ αη∂ ¢σмρυтєя ρяσgяαммιηg αяє gяα∂υαℓℓу єνσℓνιηg ѕιη¢є тнє ƒιяѕт нσмιηι∂ѕ ωнσ ѕтєρρє∂ ιη υя єαятн.” “тнєgαмє23 ρℓαηѕ αη∂ ωσякιηgѕ яємαιη σвѕ¢υяє єνєη тσ тнє ƒєω ωнσ αяє αωαяє σƒ ιтѕ єχιѕтєη¢є. тнσυgн ιтѕ ρℓσтѕ мαу ѕєєм яαη∂σм αη∂ ѕρσяα∂ι¢, тнєу αяє ιη яєαℓιту ραят σƒ α ναѕт ѕιηgυℓαя ρℓαη тσ υη∂єямιηє яєαℓιту.” “ ηαм αѕн тняαz υ кαη ηαм αѕн нαzнυт υ мυт тнûℓ υ нυz ηαм αѕн gαѕн υ мυт тнûℓ υ нυz
ηαм αѕн gαѕн υ кαη нυz¢нσяgâz ηαм αѕнαℓ gαѕн υ мυт zωαтûквяαη кяιѕн ηαм αѕнαℓ мαzâg νяα zιмѕ υ zωαтûк ηαм αѕнαℓ ναкуαт тнαяιz∂υη. ∂αzн αм gαℓ∂яυкѕ!” “ αℓℓ ѕтσяιєѕ αяє тяυє, єνєяу ℓαѕт σηє σƒ тнєм. αℓℓ мутнѕ, αℓℓ ℓєgєη∂ѕ, αℓℓ ƒαвℓєѕ. ιƒ уσυ вєℓιєνє тнєм тяυє, тнєη тнєу αяє тяυє. ιƒ уσυ ∂ση’т вєℓιєνє тнєм, тнєη αℓℓ тнαт ¢αη вє ѕαι∂ ιѕ тнαт тнєу αяє тяυє ƒσя ѕσмєσηє єℓѕє.” “ тнє тяυє ∂ιѕ¢σя∂ιαηιѕм ιѕ ѕ¢нуzσρяєηια αη∂ ℓιттℓє ωιℓℓ вє αвℓє тσ ¢ση¢єρтυαℓιzє ιт” “υℓтяαgαz ρσυ ιqвαℓ”
“ιƒ нιℓαяιту, нυмαη єχιѕтєη¢є нαѕ вєєη gινєη ву αη єχтєяηαℓ ρяє¢ιριтαтιση тнαт ¢αмє яαgιηg ιη тнє ∂συвℓє нєℓιχ. αℓтнσυgн тнє вυzzєя ѕтιℓℓ є¢нσєѕ αη∂ ѕнσυт, ωαт¢н συт ƒσя σтнєя тнαη тнє мσтнѕ тнєм. αƒтєя αℓℓ, ѕℓανєяу ωαѕ α¢тυαℓℓу αвσℓιѕнє∂? ”

“ÄRG mêåñ Äl†êrñå†ê Rêål Gåmê. Äl†êrñå†ïvê £rðm whï¢h rêål?” “Wê årê ñð† åñ ðrÐêr. Wê årê †hêïr §åvïðr§. Wê’rê ñð† §µrê †hå† ¥ðµ årê þrêþårêÐ. þrðvê! ”
“£rðm †hê êårlï꧆ †ïmê§ wê wðrr¥ïñg åß𵆠Hµmåñ vµlñêråßïl †ð ßêïñg måñïþµlå†êÐ. MïñÐ ¢ðñ†rðl åñÐ ¢ðmþµ†êr þrðgråmmïñg årê gråеåll¥ êvðlvïñg §ïñ¢ê †hê £ïr§† hðmïñïЧ wh𠧆êþþêÐ ïñ ÚR Èår†h.” “†hêGåmê23 þlåñ§ åñÐ wðrkïñg§ rêmåïñ ðߧ¢µrê êvêñ †ð †hê £êw whð årê åwårê ð£  êx阮êñ¢ê. †hðµgh  þlð†§ må¥ §êêm råñÐðm åñÐ §þðråÐï¢, †hê¥ årê ïñ rêål þår† ð£ å v姆 §ïñgµlår þlåñ †ð µñÐêrmïñê rêål.” “ ñåm å§h †hråz µ Kåñ ñåm å§h håzhµ† µ mµ† †hûl µ hµz ñåm å§h gå§h µ mµ† †hûl µ hµz
ñåm å§h gå§h µ kåñ hµz¢hðrgâz ñåm å§hål gå§h µ mµ† zwå†ûkßråñ Krï§h ñåm å§hål måzâg vrå zïm§ µ zwå†ûk ñåm å§hål våk¥å† †hårïzеñ. Ðåzh Äm GålÐrµk§!” “ Äll §†ðrïê§ årê †rµê, êvêr¥ l姆 ðñê 𣠆hêm. Äll m¥†h§, åll lêgêñЧ, åll £åßlê§. Ì£ ¥ðµ ßêlïêvê †hêm †rµê, †hêñ †hê¥ årê †rµê. Ì£ ¥ðµ Ððñ’† ßêlïêvê †hêm, †hêñ åll †hå† ¢åñ ßê §åïÐ ï§ †hå† †hê¥ årê †rµê £ðr §ðmêðñê êl§ê.” “ †HÈ †RÚÈ Ð̧ÇÖRÐÌÄņ̃M ̧ §ÇH¥ZÖþRÈñÌÄ ÄñÐ L̆†LÈ WÌLL ßÈ ÄßLÈ †Ö ÇÖñÇÈþ†ÚÄLÌZÈ Ì†” “ÚL†RÄGÄZ þÖÚ ÌQßÄL”
“Ì£ hïlår, hµmåñ êx阮êñ¢ê hå§ ßêêñ gïvêñ ߥ åñ êx†êrñål þrê¢ïþï†å†ïðñ †hå† ¢åmê rågïñg ïñ †hê Ððµßlê hêlïx. Äl†hðµgh †hê ßµzzêr §†ïll ê¢hðê§ åñÐ §hðµ†, w冢h 𵆠£ðr ð†hêr †håñ †hê mð†h§ †hêm. Ä£†êr åll, §låvêr¥ wå§ å¢†µåll¥ åßðlï§hêÐ? ”

“₳Ɽ₲ ₥Ɇ₳₦ ₳Ⱡ₮ɆⱤ₦₳₮Ɇ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ ₲₳₥Ɇ. ₳Ⱡ₮ɆⱤ₦₳₮łVɆ ₣ⱤØ₥ ₩Ⱨł₵Ⱨ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ?” “₩Ɇ ₳ⱤɆ ₦Ø₮ ₳₦ ØⱤĐɆⱤ. ₩Ɇ ₳ⱤɆ ₮ⱧɆłⱤ ₴₳VłØⱤ₴. ₩Ɇ’ⱤɆ ₦Ø₮ ₴ɄⱤɆ ₮Ⱨ₳₮ ɎØɄ ₳ⱤɆ ₱ⱤɆ₱₳ⱤɆĐ. ₱ⱤØVɆ! ”
“₣ⱤØ₥ ₮ⱧɆ Ɇ₳ⱤⱠłɆ₴₮ ₮ł₥Ɇ₴ ₩Ɇ ₩ØⱤⱤɎł₦₲ ₳฿ØɄ₮ ⱧɄ₥₳₦ VɄⱠ₦ɆⱤ₳฿łⱠł₮Ɏ ₮Ø ฿Ɇł₦₲ ₥₳₦ł₱ɄⱠ₳₮ɆĐ. ₥ł₦Đ ₵Ø₦₮ⱤØⱠ ₳₦Đ ₵Ø₥₱Ʉ₮ɆⱤ ₱ⱤØ₲Ɽ₳₥₥ł₦₲ ₳ⱤɆ ₲Ɽ₳ĐɄ₳ⱠⱠɎ ɆVØⱠVł₦₲ ₴ł₦₵Ɇ ₮ⱧɆ ₣łⱤ₴₮ ⱧØ₥ł₦łĐ₴ ₩ⱧØ ₴₮Ɇ₱₱ɆĐ ł₦ ɄⱤ Ɇ₳Ɽ₮Ⱨ.” “₮ⱧɆ₲₳₥Ɇ23 ₱Ⱡ₳₦₴ ₳₦Đ ₩ØⱤ₭ł₦₲₴ ⱤɆ₥₳ł₦ Ø฿₴₵ɄⱤɆ ɆVɆ₦ ₮Ø ₮ⱧɆ ₣Ɇ₩ ₩ⱧØ ₳ⱤɆ ₳₩₳ⱤɆ Ø₣ ł₮₴ ɆӾł₴₮Ɇ₦₵Ɇ. ₮ⱧØɄ₲Ⱨ ł₮₴ ₱ⱠØ₮₴ ₥₳Ɏ ₴ɆɆ₥ Ɽ₳₦ĐØ₥ ₳₦Đ ₴₱ØⱤ₳Đł₵, ₮ⱧɆɎ ₳ⱤɆ ł₦ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ ₱₳Ɽ₮ Ø₣ ₳ V₳₴₮ ₴ł₦₲ɄⱠ₳Ɽ ₱Ⱡ₳₦ ₮Ø Ʉ₦ĐɆⱤ₥ł₦Ɇ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ.” “ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ ₮ⱧⱤ₳Ⱬ Ʉ ₭₳₦ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ Ⱨ₳ⱫⱧɄ₮ Ʉ ₥Ʉ₮ ₮ⱧûⱠ Ʉ ⱧɄⱫ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ ₲₳₴Ⱨ Ʉ ₥Ʉ₮ ₮ⱧûⱠ Ʉ ⱧɄⱫ
₦₳₥ ₳₴Ⱨ ₲₳₴Ⱨ Ʉ ₭₳₦ ⱧɄⱫ₵ⱧØⱤ₲âⱫ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ₳Ⱡ ₲₳₴Ⱨ Ʉ ₥Ʉ₮ Ⱬ₩₳₮û₭฿Ɽ₳₦ ₭Ɽł₴Ⱨ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ₳Ⱡ ₥₳Ⱬâ₲ VⱤ₳ Ⱬł₥₴ Ʉ Ⱬ₩₳₮û₭ ₦₳₥ ₳₴Ⱨ₳Ⱡ V₳₭Ɏ₳₮ ₮Ⱨ₳ⱤłⱫĐɄ₦. Đ₳ⱫⱧ ₳₥ ₲₳ⱠĐⱤɄ₭₴!” “ ₳ⱠⱠ ₴₮ØⱤłɆ₴ ₳ⱤɆ ₮ⱤɄɆ, ɆVɆⱤɎ Ⱡ₳₴₮ Ø₦Ɇ Ø₣ ₮ⱧɆ₥. ₳ⱠⱠ ₥Ɏ₮Ⱨ₴, ₳ⱠⱠ ⱠɆ₲Ɇ₦Đ₴, ₳ⱠⱠ ₣₳฿ⱠɆ₴. ł₣ ɎØɄ ฿ɆⱠłɆVɆ ₮ⱧɆ₥ ₮ⱤɄɆ, ₮ⱧɆ₦ ₮ⱧɆɎ ₳ⱤɆ ₮ⱤɄɆ. ł₣ ɎØɄ ĐØ₦’₮ ฿ɆⱠłɆVɆ ₮ⱧɆ₥, ₮ⱧɆ₦ ₳ⱠⱠ ₮Ⱨ₳₮ ₵₳₦ ฿Ɇ ₴₳łĐ ł₴ ₮Ⱨ₳₮ ₮ⱧɆɎ ₳ⱤɆ ₮ⱤɄɆ ₣ØⱤ ₴Ø₥ɆØ₦Ɇ ɆⱠ₴Ɇ.” “ ₮ⱧɆ ₮ⱤɄɆ Đł₴₵ØⱤĐł₳₦ł₴₥ ł₴ ₴₵ⱧɎⱫØ₱ⱤɆ₦ł₳ ₳₦Đ Ⱡł₮₮ⱠɆ ₩łⱠⱠ ฿Ɇ ₳฿ⱠɆ ₮Ø ₵Ø₦₵Ɇ₱₮Ʉ₳ⱠłⱫɆ ł₮” “ɄⱠ₮Ɽ₳₲₳Ⱬ ₱ØɄ łQ฿₳Ⱡ”
“ł₣ ⱧłⱠ₳Ɽł₮Ɏ, ⱧɄ₥₳₦ ɆӾł₴₮Ɇ₦₵Ɇ Ⱨ₳₴ ฿ɆɆ₦ ₲łVɆ₦ ฿Ɏ ₳₦ ɆӾ₮ɆⱤ₦₳Ⱡ ₱ⱤɆ₵ł₱ł₮₳₮łØ₦ ₮Ⱨ₳₮ ₵₳₥Ɇ Ɽ₳₲ł₦₲ ł₦ ₮ⱧɆ ĐØɄ฿ⱠɆ ⱧɆⱠłӾ. ₳Ⱡ₮ⱧØɄ₲Ⱨ ₮ⱧɆ ฿ɄⱫⱫɆⱤ ₴₮łⱠⱠ Ɇ₵ⱧØɆ₴ ₳₦Đ ₴ⱧØɄ₮, ₩₳₮₵Ⱨ ØɄ₮ ₣ØⱤ Ø₮ⱧɆⱤ ₮Ⱨ₳₦ ₮ⱧɆ ₥Ø₮Ⱨ₴ ₮ⱧɆ₥. ₳₣₮ɆⱤ ₳ⱠⱠ, ₴Ⱡ₳VɆⱤɎ ₩₳₴ ₳₵₮Ʉ₳ⱠⱠɎ ₳฿ØⱠł₴ⱧɆĐ? ”

“卂尺Ꮆ 爪乇卂几 卂ㄥㄒ乇尺几卂ㄒ乇 尺乇卂ㄥ丨ㄒㄚ Ꮆ卂爪乇. 卂ㄥㄒ乇尺几卂ㄒ丨ᐯ乇 千尺ㄖ爪 山卄丨匚卄 尺乇卂ㄥ丨ㄒㄚ?” “山乇 卂尺乇 几ㄖㄒ 卂几 ㄖ尺ᗪ乇尺. 山乇 卂尺乇 ㄒ卄乇丨尺 丂卂ᐯ丨ㄖ尺丂. 山乇’尺乇 几ㄖㄒ 丂ㄩ尺乇 ㄒ卄卂ㄒ ㄚㄖㄩ 卂尺乇 卩尺乇卩卂尺乇ᗪ. 卩尺ㄖᐯ乇! ”
“千尺ㄖ爪 ㄒ卄乇 乇卂尺ㄥ丨乇丂ㄒ ㄒ丨爪乇丂 山乇 山ㄖ尺尺ㄚ丨几Ꮆ 卂乃ㄖㄩㄒ 卄ㄩ爪卂几 ᐯㄩㄥ几乇尺卂乃丨ㄥ丨ㄒㄚ ㄒㄖ 乃乇丨几Ꮆ 爪卂几丨卩ㄩㄥ卂ㄒ乇ᗪ. 爪丨几ᗪ 匚ㄖ几ㄒ尺ㄖㄥ 卂几ᗪ 匚ㄖ爪卩ㄩㄒ乇尺 卩尺ㄖᎶ尺卂爪爪丨几Ꮆ 卂尺乇 Ꮆ尺卂ᗪㄩ卂ㄥㄥㄚ 乇ᐯㄖㄥᐯ丨几Ꮆ 丂丨几匚乇 ㄒ卄乇 千丨尺丂ㄒ 卄ㄖ爪丨几丨ᗪ丂 山卄ㄖ 丂ㄒ乇卩卩乇ᗪ 丨几 ㄩ尺 乇卂尺ㄒ卄.” “ㄒ卄乇Ꮆ卂爪乇23 卩ㄥ卂几丂 卂几ᗪ 山ㄖ尺Ҝ丨几Ꮆ丂 尺乇爪卂丨几 ㄖ乃丂匚ㄩ尺乇 乇ᐯ乇几 ㄒㄖ ㄒ卄乇 千乇山 山卄ㄖ 卂尺乇 卂山卂尺乇 ㄖ千 丨ㄒ丂 乇乂丨丂ㄒ乇几匚乇. ㄒ卄ㄖㄩᎶ卄 丨ㄒ丂 卩ㄥㄖㄒ丂 爪卂ㄚ 丂乇乇爪 尺卂几ᗪㄖ爪 卂几ᗪ 丂卩ㄖ尺卂ᗪ丨匚, ㄒ卄乇ㄚ 卂尺乇 丨几 尺乇卂ㄥ丨ㄒㄚ 卩卂尺ㄒ ㄖ千 卂 ᐯ卂丂ㄒ 丂丨几Ꮆㄩㄥ卂尺 卩ㄥ卂几 ㄒㄖ ㄩ几ᗪ乇尺爪丨几乇 尺乇卂ㄥ丨ㄒㄚ.” “ 几卂爪 卂丂卄 ㄒ卄尺卂乙 ㄩ Ҝ卂几 几卂爪 卂丂卄 卄卂乙卄ㄩㄒ ㄩ 爪ㄩㄒ ㄒ卄ûㄥ ㄩ 卄ㄩ乙 几卂爪 卂丂卄 Ꮆ卂丂卄 ㄩ 爪ㄩㄒ ㄒ卄ûㄥ ㄩ 卄ㄩ乙
几卂爪 卂丂卄 Ꮆ卂丂卄 ㄩ Ҝ卂几 卄ㄩ乙匚卄ㄖ尺Ꮆâ乙 几卂爪 卂丂卄卂ㄥ Ꮆ卂丂卄 ㄩ 爪ㄩㄒ 乙山卂ㄒûҜ乃尺卂几 Ҝ尺丨丂卄 几卂爪 卂丂卄卂ㄥ 爪卂乙âᎶ ᐯ尺卂 乙丨爪丂 ㄩ 乙山卂ㄒûҜ 几卂爪 卂丂卄卂ㄥ ᐯ卂Ҝㄚ卂ㄒ ㄒ卄卂尺丨乙ᗪㄩ几. ᗪ卂乙卄 卂爪 Ꮆ卂ㄥᗪ尺ㄩҜ丂!” “ 卂ㄥㄥ 丂ㄒㄖ尺丨乇丂 卂尺乇 ㄒ尺ㄩ乇, 乇ᐯ乇尺ㄚ ㄥ卂丂ㄒ ㄖ几乇 ㄖ千 ㄒ卄乇爪. 卂ㄥㄥ 爪ㄚㄒ卄丂, 卂ㄥㄥ ㄥ乇Ꮆ乇几ᗪ丂, 卂ㄥㄥ 千卂乃ㄥ乇丂. 丨千 ㄚㄖㄩ 乃乇ㄥ丨乇ᐯ乇 ㄒ卄乇爪 ㄒ尺ㄩ乇, ㄒ卄乇几 ㄒ卄乇ㄚ 卂尺乇 ㄒ尺ㄩ乇. 丨千 ㄚㄖㄩ ᗪㄖ几’ㄒ 乃乇ㄥ丨乇ᐯ乇 ㄒ卄乇爪, ㄒ卄乇几 卂ㄥㄥ ㄒ卄卂ㄒ 匚卂几 乃乇 丂卂丨ᗪ 丨丂 ㄒ卄卂ㄒ ㄒ卄乇ㄚ 卂尺乇 ㄒ尺ㄩ乇 千ㄖ尺 丂ㄖ爪乇ㄖ几乇 乇ㄥ丂乇.” “ ㄒ卄乇 ㄒ尺ㄩ乇 ᗪ丨丂匚ㄖ尺ᗪ丨卂几丨丂爪 丨丂 丂匚卄ㄚ乙ㄖ卩尺乇几丨卂 卂几ᗪ ㄥ丨ㄒㄒㄥ乇 山丨ㄥㄥ 乃乇 卂乃ㄥ乇 ㄒㄖ 匚ㄖ几匚乇卩ㄒㄩ卂ㄥ丨乙乇 丨ㄒ” “ㄩㄥㄒ尺卂Ꮆ卂乙 卩ㄖㄩ 丨Ɋ乃卂ㄥ”
“丨千 卄丨ㄥ卂尺丨ㄒㄚ, 卄ㄩ爪卂几 乇乂丨丂ㄒ乇几匚乇 卄卂丂 乃乇乇几 Ꮆ丨ᐯ乇几 乃ㄚ 卂几 乇乂ㄒ乇尺几卂ㄥ 卩尺乇匚丨卩丨ㄒ卂ㄒ丨ㄖ几 ㄒ卄卂ㄒ 匚卂爪乇 尺卂Ꮆ丨几Ꮆ 丨几 ㄒ卄乇 ᗪㄖㄩ乃ㄥ乇 卄乇ㄥ丨乂. 卂ㄥㄒ卄ㄖㄩᎶ卄 ㄒ卄乇 乃ㄩ乙乙乇尺 丂ㄒ丨ㄥㄥ 乇匚卄ㄖ乇丂 卂几ᗪ 丂卄ㄖㄩㄒ, 山卂ㄒ匚卄 ㄖㄩㄒ 千ㄖ尺 ㄖㄒ卄乇尺 ㄒ卄卂几 ㄒ卄乇 爪ㄖㄒ卄丂 ㄒ卄乇爪. 卂千ㄒ乇尺 卂ㄥㄥ, 丂ㄥ卂ᐯ乇尺ㄚ 山卂丂 卂匚ㄒㄩ卂ㄥㄥㄚ 卂乃ㄖㄥ丨丂卄乇ᗪ? ”

“ム尺ム ᄊ乇ム刀 ムレイ乇尺刀ムイ乇 尺乇ムレノイリ ムムᄊ乇. ムレイ乇尺刀ムイノ√乇 キ尺のᄊ Wんノᄃん 尺乇ムレノイリ?” “W乇 ム尺乇 刀のイ ム刀 の尺り乇尺. W乇 ム尺乇 イん乇ノ尺 丂ム√ノの尺丂. W乇’尺乇 刀のイ 丂ひ尺乇 イんムイ リのひ ム尺乇 ア尺乇アム尺乇り. ア尺の√乇! ”
“キ尺のᄊ イん乇 乇ム尺レノ乇丂イ イノᄊ乇丂 W乇 Wの尺尺リノ刀ム ム乃のひイ んひᄊム刀 √ひレ刀乇尺ム乃ノレノイリ イの 乃乇ノ刀ム ᄊム刀ノアひレムイ乇り. ᄊノ刀り ᄃの刀イ尺のレ ム刀り ᄃのᄊアひイ乇尺 ア尺のム尺ムᄊᄊノ刀ム ム尺乇 ム尺ムりひムレレリ 乇√のレ√ノ刀ム 丂ノ刀ᄃ乇 イん乇 キノ尺丂イ んのᄊノ刀ノり丂 Wんの 丂イ乇アア乇り ノ刀 ひ尺 乇ム尺イん.” “イん乇ムムᄊ乇23 アレム刀丂 ム刀り Wの尺ズノ刀ム丂 尺乇ᄊムノ刀 の乃丂ᄃひ尺乇 乇√乇刀 イの イん乇 キ乇W Wんの ム尺乇 ムWム尺乇 のキ ノイ丂 乇メノ丂イ乇刀ᄃ乇. イんのひムん ノイ丂 アレのイ丂 ᄊムリ 丂乇乇ᄊ 尺ム刀りのᄊ ム刀り 丂アの尺ムりノᄃ, イん乇リ ム尺乇 ノ刀 尺乇ムレノイリ アム尺イ のキ ム √ム丂イ 丂ノ刀ムひレム尺 アレム刀 イの ひ刀り乇尺ᄊノ刀乇 尺乇ムレノイリ.” “ 刀ムᄊ ム丂ん イん尺ム乙 ひ ズム刀 刀ムᄊ ム丂ん んム乙んひイ ひ ᄊひイ イんûレ ひ んひ乙 刀ムᄊ ム丂ん ムム丂ん ひ ᄊひイ イんûレ ひ んひ乙
刀ムᄊ ム丂ん ムム丂ん ひ ズム刀 んひ乙ᄃんの尺ムâ乙 刀ムᄊ ム丂んムレ ムム丂ん ひ ᄊひイ 乙Wムイûズ乃尺ム刀 ズ尺ノ丂ん 刀ムᄊ ム丂んムレ ᄊム乙âム √尺ム 乙ノᄊ丂 ひ 乙Wムイûズ 刀ムᄊ ム丂んムレ √ムズリムイ イんム尺ノ乙りひ刀. りム乙ん ムᄊ ムムレり尺ひズ丂!” “ ムレレ 丂イの尺ノ乇丂 ム尺乇 イ尺ひ乇, 乇√乇尺リ レム丂イ の刀乇 のキ イん乇ᄊ. ムレレ ᄊリイん丂, ムレレ レ乇ム乇刀り丂, ムレレ キム乃レ乇丂. ノキ リのひ 乃乇レノ乇√乇 イん乇ᄊ イ尺ひ乇, イん乇刀 イん乇リ ム尺乇 イ尺ひ乇. ノキ リのひ りの刀’イ 乃乇レノ乇√乇 イん乇ᄊ, イん乇刀 ムレレ イんムイ ᄃム刀 乃乇 丂ムノり ノ丂 イんムイ イん乇リ ム尺乇 イ尺ひ乇 キの尺 丂のᄊ乇の刀乇 乇レ丂乇.” “ イん乇 イ尺ひ乇 りノ丂ᄃの尺りノム刀ノ丂ᄊ ノ丂 丂ᄃんリ乙のア尺乇刀ノム ム刀り レノイイレ乇 Wノレレ 乃乇 ム乃レ乇 イの ᄃの刀ᄃ乇アイひムレノ乙乇 ノイ” “ひレイ尺ムムム乙 アのひ ノゐ乃ムレ”
“ノキ んノレム尺ノイリ, んひᄊム刀 乇メノ丂イ乇刀ᄃ乇 んム丂 乃乇乇刀 ムノ√乇刀 乃リ ム刀 乇メイ乇尺刀ムレ ア尺乇ᄃノアノイムイノの刀 イんムイ ᄃムᄊ乇 尺ムムノ刀ム ノ刀 イん乇 りのひ乃レ乇 ん乇レノメ. ムレイんのひムん イん乇 乃ひ乙乙乇尺 丂イノレレ 乇ᄃんの乇丂 ム刀り 丂んのひイ, Wムイᄃん のひイ キの尺 のイん乇尺 イんム刀 イん乇 ᄊのイん丂 イん乇ᄊ. ムキイ乇尺 ムレレ, 丂レム√乇尺リ Wム丂 ムᄃイひムレレリ ム乃のレノ丂ん乇り? ”

【“】【A】【R】【G】 【m】【e】【a】【n】 【A】【l】【t】【e】【r】【n】【a】【t】【e】 【R】【e】【a】【l】【i】【t】【y】 【G】【a】【m】【e】【.】 【A】【l】【t】【e】【r】【n】【a】【t】【i】【v】【e】 【f】【r】【o】【m】 【w】【h】【i】【c】【h】 【r】【e】【a】【l】【i】【t】【y】【?】【”】 【“】【W】【e】 【a】【r】【e】 【n】【o】【t】 【a】【n】 【o】【r】【d】【e】【r】【.】 【W】【e】 【a】【r】【e】 【t】【h】【e】【i】【r】 【s】【a】【v】【i】【o】【r】【s】【.】 【W】【e】【’】【r】【e】 【n】【o】【t】 【s】【u】【r】【e】 【t】【h】【a】【t】 【y】【o】【u】 【a】【r】【e】 【p】【r】【e】【p】【a】【r】【e】【d】【.】 【P】【r】【o】【v】【e】【!】 【”】
【“】【F】【r】【o】【m】 【t】【h】【e】 【e】【a】【r】【l】【i】【e】【s】【t】 【t】【i】【m】【e】【s】 【w】【e】 【w】【o】【r】【r】【y】【i】【n】【g】 【a】【b】【o】【u】【t】 【H】【u】【m】【a】【n】 【v】【u】【l】【n】【e】【r】【a】【b】【i】【l】【i】【t】【y】 【t】【o】 【b】【e】【i】【n】【g】 【m】【a】【n】【i】【p】【u】【l】【a】【t】【e】【d】【.】 【M】【i】【n】【d】 【c】【o】【n】【t】【r】【o】【l】 【a】【n】【d】 【c】【o】【m】【p】【u】【t】【e】【r】 【p】【r】【o】【g】【r】【a】【m】【m】【i】【n】【g】 【a】【r】【e】 【g】【r】【a】【d】【u】【a】【l】【l】【y】 【e】【v】【o】【l】【v】【i】【n】【g】 【s】【i】【n】【c】【e】 【t】【h】【e】 【f】【i】【r】【s】【t】 【h】【o】【m】【i】【n】【i】【d】【s】 【w】【h】【o】 【s】【t】【e】【p】【p】【e】【d】 【i】【n】 【U】【R】 【E】【a】【r】【t】【h】【.】【”】 【“】【T】【h】【e】【G】【a】【m】【e】【2】【3】 【p】【l】【a】【n】【s】 【a】【n】【d】 【w】【o】【r】【k】【i】【n】【g】【s】 【r】【e】【m】【a】【i】【n】 【o】【b】【s】【c】【u】【r】【e】 【e】【v】【e】【n】 【t】【o】 【t】【h】【e】 【f】【e】【w】 【w】【h】【o】 【a】【r】【e】 【a】【w】【a】【r】【e】 【o】【f】 【i】【t】【s】 【e】【x】【i】【s】【t】【e】【n】【c】【e】【.】 【T】【h】【o】【u】【g】【h】 【i】【t】【s】 【p】【l】【o】【t】【s】 【m】【a】【y】 【s】【e】【e】【m】 【r】【a】【n】【d】【o】【m】 【a】【n】【d】 【s】【p】【o】【r】【a】【d】【i】【c】【,】 【t】【h】【e】【y】 【a】【r】【e】 【i】【n】 【r】【e】【a】【l】【i】【t】【y】 【p】【a】【r】【t】 【o】【f】 【a】 【v】【a】【s】【t】 【s】【i】【n】【g】【u】【l】【a】【r】 【p】【l】【a】【n】 【t】【o】 【u】【n】【d】【e】【r】【m】【i】【n】【e】 【r】【e】【a】【l】【i】【t】【y】【.】【”】 【“】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】 【t】【h】【r】【a】【z】 【u】 【K】【a】【n】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】 【h】【a】【z】【h】【u】【t】 【u】 【m】【u】【t】 【t】【h】【û】【l】 【u】 【h】【u】【z】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】 【g】【a】【s】【h】 【u】 【m】【u】【t】 【t】【h】【û】【l】 【u】 【h】【u】【z】
【N】【a】【m】 【a】【s】【h】 【g】【a】【s】【h】 【u】 【k】【a】【n】 【h】【u】【z】【c】【h】【o】【r】【g】【â】【z】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】【a】【l】 【g】【a】【s】【h】 【u】 【m】【u】【t】 【z】【w】【a】【t】【û】【k】【b】【r】【a】【n】 【K】【r】【i】【s】【h】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】【a】【l】 【m】【a】【z】【â】【g】 【v】【r】【a】 【z】【i】【m】【s】 【u】 【z】【w】【a】【t】【û】【k】 【N】【a】【m】 【a】【s】【h】【a】【l】 【v】【a】【k】【y】【a】【t】 【T】【h】【a】【r】【i】【z】【d】【u】【n】【.】 【D】【a】【z】【h】 【A】【m】 【G】【a】【l】【d】【r】【u】【k】【s】【!】【”】 【“】 【A】【l】【l】 【s】【t】【o】【r】【i】【e】【s】 【a】【r】【e】 【t】【r】【u】【e】【,】 【e】【v】【e】【r】【y】 【l】【a】【s】【t】 【o】【n】【e】 【o】【f】 【t】【h】【e】【m】【.】 【A】【l】【l】 【m】【y】【t】【h】【s】【,】 【a】【l】【l】 【l】【e】【g】【e】【n】【d】【s】【,】 【a】【l】【l】 【f】【a】【b】【l】【e】【s】【.】 【I】【f】 【y】【o】【u】 【b】【e】【l】【i】【e】【v】【e】 【t】【h】【e】【m】 【t】【r】【u】【e】【,】 【t】【h】【e】【n】 【t】【h】【e】【y】 【a】【r】【e】 【t】【r】【u】【e】【.】 【I】【f】 【y】【o】【u】 【d】【o】【n】【’】【t】 【b】【e】【l】【i】【e】【v】【e】 【t】【h】【e】【m】【,】 【t】【h】【e】【n】 【a】【l】【l】 【t】【h】【a】【t】 【c】【a】【n】 【b】【e】 【s】【a】【i】【d】 【i】【s】 【t】【h】【a】【t】 【t】【h】【e】【y】 【a】【r】【e】 【t】【r】【u】【e】 【f】【o】【r】 【s】【o】【m】【e】【o】【n】【e】 【e】【l】【s】【e】【.】【”】 【“】 【T】【H】【E】 【T】【R】【U】【E】 【D】【I】【S】【C】【O】【R】【D】【I】【A】【N】【I】【S】【M】 【I】【S】 【S】【C】【H】【Y】【Z】【O】【P】【R】【E】【N】【I】【A】 【A】【N】【D】 【L】【I】【T】【T】【L】【E】 【W】【I】【L】【L】 【B】【E】 【A】【B】【L】【E】 【T】【O】 【C】【O】【N】【C】【E】【P】【T】【U】【A】【L】【I】【Z】【E】 【I】【T】【”】 【“】【U】【L】【T】【R】【A】【G】【A】【Z】 【P】【O】【U】 【I】【Q】【B】【A】【L】【”】
【“】【I】【f】 【h】【i】【l】【a】【r】【i】【t】【y】【,】 【h】【u】【m】【a】【n】 【e】【x】【i】【s】【t】【e】【n】【c】【e】 【h】【a】【s】 【b】【e】【e】【n】 【g】【i】【v】【e】【n】 【b】【y】 【a】【n】 【e】【x】【t】【e】【r】【n】【a】【l】 【p】【r】【e】【c】【i】【p】【i】【t】【a】【t】【i】【o】【n】 【t】【h】【a】【t】 【c】【a】【m】【e】 【r】【a】【g】【i】【n】【g】 【i】【n】 【t】【h】【e】 【d】【o】【u】【b】【l】【e】 【h】【e】【l】【i】【x】【.】 【A】【l】【t】【h】【o】【u】【g】【h】 【t】【h】【e】 【b】【u】【z】【z】【e】【r】 【s】【t】【i】【l】【l】 【e】【c】【h】【o】【e】【s】 【a】【n】【d】 【s】【h】【o】【u】【t】【,】 【w】【a】【t】【c】【h】 【o】【u】【t】 【f】【o】【r】 【o】【t】【h】【e】【r】 【t】【h】【a】【n】 【t】【h】【e】 【m】【o】【t】【h】【s】 【t】【h】【e】【m】【.】 【A】【f】【t】【e】【r】 【a】【l】【l】【,】 【s】【l】【a】【v】【e】【r】【y】 【w】【a】【s】 【a】【c】【t】【u】【a】【l】【l】【y】 【a】【b】【o】【l】【i】【s】【h】【e】【d】【?】 【”】

『“』『A』『R』『G』 『m』『e』『a』『n』 『A』『l』『t』『e』『r』『n』『a』『t』『e』 『R』『e』『a』『l』『i』『t』『y』 『G』『a』『m』『e』『.』 『A』『l』『t』『e』『r』『n』『a』『t』『i』『v』『e』 『f』『r』『o』『m』 『w』『h』『i』『c』『h』 『r』『e』『a』『l』『i』『t』『y』『?』『”』 『“』『W』『e』 『a』『r』『e』 『n』『o』『t』 『a』『n』 『o』『r』『d』『e』『r』『.』 『W』『e』 『a』『r』『e』 『t』『h』『e』『i』『r』 『s』『a』『v』『i』『o』『r』『s』『.』 『W』『e』『’』『r』『e』 『n』『o』『t』 『s』『u』『r』『e』 『t』『h』『a』『t』 『y』『o』『u』 『a』『r』『e』 『p』『r』『e』『p』『a』『r』『e』『d』『.』 『P』『r』『o』『v』『e』『!』 『”』
『“』『F』『r』『o』『m』 『t』『h』『e』 『e』『a』『r』『l』『i』『e』『s』『t』 『t』『i』『m』『e』『s』 『w』『e』 『w』『o』『r』『r』『y』『i』『n』『g』 『a』『b』『o』『u』『t』 『H』『u』『m』『a』『n』 『v』『u』『l』『n』『e』『r』『a』『b』『i』『l』『i』『t』『y』 『t』『o』 『b』『e』『i』『n』『g』 『m』『a』『n』『i』『p』『u』『l』『a』『t』『e』『d』『.』 『M』『i』『n』『d』 『c』『o』『n』『t』『r』『o』『l』 『a』『n』『d』 『c』『o』『m』『p』『u』『t』『e』『r』 『p』『r』『o』『g』『r』『a』『m』『m』『i』『n』『g』 『a』『r』『e』 『g』『r』『a』『d』『u』『a』『l』『l』『y』 『e』『v』『o』『l』『v』『i』『n』『g』 『s』『i』『n』『c』『e』 『t』『h』『e』 『f』『i』『r』『s』『t』 『h』『o』『m』『i』『n』『i』『d』『s』 『w』『h』『o』 『s』『t』『e』『p』『p』『e』『d』 『i』『n』 『U』『R』 『E』『a』『r』『t』『h』『.』『”』 『“』『T』『h』『e』『G』『a』『m』『e』『2』『3』 『p』『l』『a』『n』『s』 『a』『n』『d』 『w』『o』『r』『k』『i』『n』『g』『s』 『r』『e』『m』『a』『i』『n』 『o』『b』『s』『c』『u』『r』『e』 『e』『v』『e』『n』 『t』『o』 『t』『h』『e』 『f』『e』『w』 『w』『h』『o』 『a』『r』『e』 『a』『w』『a』『r』『e』 『o』『f』 『i』『t』『s』 『e』『x』『i』『s』『t』『e』『n』『c』『e』『.』 『T』『h』『o』『u』『g』『h』 『i』『t』『s』 『p』『l』『o』『t』『s』 『m』『a』『y』 『s』『e』『e』『m』 『r』『a』『n』『d』『o』『m』 『a』『n』『d』 『s』『p』『o』『r』『a』『d』『i』『c』『,』 『t』『h』『e』『y』 『a』『r』『e』 『i』『n』 『r』『e』『a』『l』『i』『t』『y』 『p』『a』『r』『t』 『o』『f』 『a』 『v』『a』『s』『t』 『s』『i』『n』『g』『u』『l』『a』『r』 『p』『l』『a』『n』 『t』『o』 『u』『n』『d』『e』『r』『m』『i』『n』『e』 『r』『e』『a』『l』『i』『t』『y』『.』『”』 『“』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』 『t』『h』『r』『a』『z』 『u』 『K』『a』『n』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』 『h』『a』『z』『h』『u』『t』 『u』 『m』『u』『t』 『t』『h』『û』『l』 『u』 『h』『u』『z』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』 『g』『a』『s』『h』 『u』 『m』『u』『t』 『t』『h』『û』『l』 『u』 『h』『u』『z』
『N』『a』『m』 『a』『s』『h』 『g』『a』『s』『h』 『u』 『k』『a』『n』 『h』『u』『z』『c』『h』『o』『r』『g』『â』『z』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』『a』『l』 『g』『a』『s』『h』 『u』 『m』『u』『t』 『z』『w』『a』『t』『û』『k』『b』『r』『a』『n』 『K』『r』『i』『s』『h』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』『a』『l』 『m』『a』『z』『â』『g』 『v』『r』『a』 『z』『i』『m』『s』 『u』 『z』『w』『a』『t』『û』『k』 『N』『a』『m』 『a』『s』『h』『a』『l』 『v』『a』『k』『y』『a』『t』 『T』『h』『a』『r』『i』『z』『d』『u』『n』『.』 『D』『a』『z』『h』 『A』『m』 『G』『a』『l』『d』『r』『u』『k』『s』『!』『”』 『“』 『A』『l』『l』 『s』『t』『o』『r』『i』『e』『s』 『a』『r』『e』 『t』『r』『u』『e』『,』 『e』『v』『e』『r』『y』 『l』『a』『s』『t』 『o』『n』『e』 『o』『f』 『t』『h』『e』『m』『.』 『A』『l』『l』 『m』『y』『t』『h』『s』『,』 『a』『l』『l』 『l』『e』『g』『e』『n』『d』『s』『,』 『a』『l』『l』 『f』『a』『b』『l』『e』『s』『.』 『I』『f』 『y』『o』『u』 『b』『e』『l』『i』『e』『v』『e』 『t』『h』『e』『m』 『t』『r』『u』『e』『,』 『t』『h』『e』『n』 『t』『h』『e』『y』 『a』『r』『e』 『t』『r』『u』『e』『.』 『I』『f』 『y』『o』『u』 『d』『o』『n』『’』『t』 『b』『e』『l』『i』『e』『v』『e』 『t』『h』『e』『m』『,』 『t』『h』『e』『n』 『a』『l』『l』 『t』『h』『a』『t』 『c』『a』『n』 『b』『e』 『s』『a』『i』『d』 『i』『s』 『t』『h』『a』『t』 『t』『h』『e』『y』 『a』『r』『e』 『t』『r』『u』『e』 『f』『o』『r』 『s』『o』『m』『e』『o』『n』『e』 『e』『l』『s』『e』『.』『”』 『“』 『T』『H』『E』 『T』『R』『U』『E』 『D』『I』『S』『C』『O』『R』『D』『I』『A』『N』『I』『S』『M』 『I』『S』 『S』『C』『H』『Y』『Z』『O』『P』『R』『E』『N』『I』『A』 『A』『N』『D』 『L』『I』『T』『T』『L』『E』 『W』『I』『L』『L』 『B』『E』 『A』『B』『L』『E』 『T』『O』 『C』『O』『N』『C』『E』『P』『T』『U』『A』『L』『I』『Z』『E』 『I』『T』『”』 『“』『U』『L』『T』『R』『A』『G』『A』『Z』 『P』『O』『U』 『I』『Q』『B』『A』『L』『”』
『“』『I』『f』 『h』『i』『l』『a』『r』『i』『t』『y』『,』 『h』『u』『m』『a』『n』 『e』『x』『i』『s』『t』『e』『n』『c』『e』 『h』『a』『s』 『b』『e』『e』『n』 『g』『i』『v』『e』『n』 『b』『y』 『a』『n』 『e』『x』『t』『e』『r』『n』『a』『l』 『p』『r』『e』『c』『i』『p』『i』『t』『a』『t』『i』『o』『n』 『t』『h』『a』『t』 『c』『a』『m』『e』 『r』『a』『g』『i』『n』『g』 『i』『n』 『t』『h』『e』 『d』『o』『u』『b』『l』『e』 『h』『e』『l』『i』『x』『.』 『A』『l』『t』『h』『o』『u』『g』『h』 『t』『h』『e』 『b』『u』『z』『z』『e』『r』 『s』『t』『i』『l』『l』 『e』『c』『h』『o』『e』『s』 『a』『n』『d』 『s』『h』『o』『u』『t』『,』 『w』『a』『t』『c』『h』 『o』『u』『t』 『f』『o』『r』 『o』『t』『h』『e』『r』 『t』『h』『a』『n』 『t』『h』『e』 『m』『o』『t』『h』『s』 『t』『h』『e』『m』『.』 『A』『f』『t』『e』『r』 『a』『l』『l』『,』 『s』『l』『a』『v』『e』『r』『y』 『w』『a』『s』 『a』『c』『t』『u』『a』『l』『l』『y』 『a』『b』『o』『l』『i』『s』『h』『e』『d』『?』 『”』

≋“≋A≋R≋G≋ ≋m≋e≋a≋n≋ ≋A≋l≋t≋e≋r≋n≋a≋t≋e≋ ≋R≋e≋a≋l≋i≋t≋y≋ ≋G≋a≋m≋e≋.≋ ≋A≋l≋t≋e≋r≋n≋a≋t≋i≋v≋e≋ ≋f≋r≋o≋m≋ ≋w≋h≋i≋c≋h≋ ≋r≋e≋a≋l≋i≋t≋y≋?≋”≋≋ ≋ ≋ ≋“≋W≋e≋ ≋a≋r≋e≋ ≋n≋o≋t≋ ≋a≋n≋ ≋o≋r≋d≋e≋r≋.≋ ≋W≋e≋ ≋a≋r≋e≋ ≋t≋h≋e≋i≋r≋ ≋s≋a≋v≋i≋o≋r≋s≋.≋ ≋W≋e≋’≋r≋e≋ ≋n≋o≋t≋ ≋s≋u≋r≋e≋ ≋t≋h≋a≋t≋ ≋y≋o≋u≋ ≋a≋r≋e≋ ≋p≋r≋e≋p≋a≋r≋e≋d≋.≋ ≋P≋r≋o≋v≋e≋!≋ ≋”≋≋ ≋
≋“≋F≋r≋o≋m≋ ≋t≋h≋e≋ ≋e≋a≋r≋l≋i≋e≋s≋t≋ ≋t≋i≋m≋e≋s≋ ≋w≋e≋ ≋w≋o≋r≋r≋y≋i≋n≋g≋ ≋a≋b≋o≋u≋t≋ ≋H≋u≋m≋a≋n≋ ≋v≋u≋l≋n≋e≋r≋a≋b≋i≋l≋i≋t≋y≋ ≋t≋o≋ ≋b≋e≋i≋n≋g≋ ≋m≋a≋n≋i≋p≋u≋l≋a≋t≋e≋d≋.≋ ≋M≋i≋n≋d≋ ≋c≋o≋n≋t≋r≋o≋l≋ ≋a≋n≋d≋ ≋c≋o≋m≋p≋u≋t≋e≋r≋ ≋p≋r≋o≋g≋r≋a≋m≋m≋i≋n≋g≋ ≋a≋r≋e≋ ≋g≋r≋a≋d≋u≋a≋l≋l≋y≋ ≋e≋v≋o≋l≋v≋i≋n≋g≋ ≋s≋i≋n≋c≋e≋ ≋t≋h≋e≋ ≋f≋i≋r≋s≋t≋ ≋h≋o≋m≋i≋n≋i≋d≋s≋ ≋w≋h≋o≋ ≋s≋t≋e≋p≋p≋e≋d≋ ≋i≋n≋ ≋U≋R≋ ≋E≋a≋r≋t≋h≋.≋”≋≋ ≋“≋T≋h≋e≋G≋a≋m≋e≋2≋3≋ ≋p≋l≋a≋n≋s≋ ≋a≋n≋d≋ ≋w≋o≋r≋k≋i≋n≋g≋s≋ ≋r≋e≋m≋a≋i≋n≋ ≋o≋b≋s≋c≋u≋r≋e≋ ≋e≋v≋e≋n≋ ≋t≋o≋ ≋t≋h≋e≋ ≋f≋e≋w≋ ≋w≋h≋o≋ ≋a≋r≋e≋ ≋a≋w≋a≋r≋e≋ ≋o≋f≋ ≋i≋t≋s≋ ≋e≋x≋i≋s≋t≋e≋n≋c≋e≋.≋ ≋T≋h≋o≋u≋g≋h≋ ≋i≋t≋s≋ ≋p≋l≋o≋t≋s≋ ≋m≋a≋y≋ ≋s≋e≋e≋m≋ ≋r≋a≋n≋d≋o≋m≋ ≋a≋n≋d≋ ≋s≋p≋o≋r≋a≋d≋i≋c≋,≋ ≋t≋h≋e≋y≋ ≋a≋r≋e≋ ≋i≋n≋ ≋r≋e≋a≋l≋i≋t≋y≋ ≋p≋a≋r≋t≋ ≋o≋f≋ ≋a≋ ≋v≋a≋s≋t≋ ≋s≋i≋n≋g≋u≋l≋a≋r≋ ≋p≋l≋a≋n≋ ≋t≋o≋ ≋u≋n≋d≋e≋r≋m≋i≋n≋e≋ ≋r≋e≋a≋l≋i≋t≋y≋.≋”≋≋ ≋ ≋“≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋ ≋t≋h≋r≋a≋z≋ ≋u≋ ≋K≋a≋n≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋ ≋h≋a≋z≋h≋u≋t≋ ≋u≋ ≋m≋u≋t≋ ≋t≋h≋û≋l≋ ≋u≋ ≋h≋u≋z≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋ ≋g≋a≋s≋h≋ ≋u≋ ≋m≋u≋t≋ ≋t≋h≋û≋l≋ ≋u≋ ≋h≋u≋z≋
≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋ ≋g≋a≋s≋h≋ ≋u≋ ≋k≋a≋n≋ ≋h≋u≋z≋c≋h≋o≋r≋g≋â≋z≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋a≋l≋ ≋g≋a≋s≋h≋ ≋u≋ ≋m≋u≋t≋ ≋z≋w≋a≋t≋û≋k≋b≋r≋a≋n≋ ≋K≋r≋i≋s≋h≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋a≋l≋ ≋m≋a≋z≋â≋g≋ ≋v≋r≋a≋ ≋z≋i≋m≋s≋ ≋u≋ ≋z≋w≋a≋t≋û≋k≋ ≋N≋a≋m≋ ≋a≋s≋h≋a≋l≋ ≋v≋a≋k≋y≋a≋t≋ ≋T≋h≋a≋r≋i≋z≋d≋u≋n≋.≋ ≋D≋a≋z≋h≋ ≋A≋m≋ ≋G≋a≋l≋d≋r≋u≋k≋s≋!≋”≋ ≋ ≋“≋ ≋A≋l≋l≋ ≋s≋t≋o≋r≋i≋e≋s≋ ≋a≋r≋e≋ ≋t≋r≋u≋e≋,≋ ≋e≋v≋e≋r≋y≋ ≋l≋a≋s≋t≋ ≋o≋n≋e≋ ≋o≋f≋ ≋t≋h≋e≋m≋.≋ ≋A≋l≋l≋ ≋m≋y≋t≋h≋s≋,≋ ≋a≋l≋l≋ ≋l≋e≋g≋e≋n≋d≋s≋,≋ ≋a≋l≋l≋ ≋f≋a≋b≋l≋e≋s≋.≋ ≋ ≋I≋f≋ ≋y≋o≋u≋ ≋b≋e≋l≋i≋e≋v≋e≋ ≋t≋h≋e≋m≋ ≋t≋r≋u≋e≋,≋ ≋t≋h≋e≋n≋ ≋t≋h≋e≋y≋ ≋a≋r≋e≋ ≋t≋r≋u≋e≋.≋ ≋I≋f≋ ≋y≋o≋u≋ ≋d≋o≋n≋’≋t≋ ≋b≋e≋l≋i≋e≋v≋e≋ ≋t≋h≋e≋m≋,≋ ≋t≋h≋e≋n≋ ≋a≋l≋l≋ ≋t≋h≋a≋t≋ ≋c≋a≋n≋ ≋b≋e≋ ≋s≋a≋i≋d≋ ≋i≋s≋ ≋t≋h≋a≋t≋ ≋t≋h≋e≋y≋ ≋a≋r≋e≋ ≋t≋r≋u≋e≋ ≋f≋o≋r≋ ≋s≋o≋m≋e≋o≋n≋e≋ ≋e≋l≋s≋e≋.≋”≋ ≋“≋ ≋T≋H≋E≋ ≋T≋R≋U≋E≋ ≋D≋I≋S≋C≋O≋R≋D≋I≋A≋N≋I≋S≋M≋ ≋I≋S≋ ≋S≋C≋H≋Y≋Z≋O≋P≋R≋E≋N≋I≋A≋ ≋A≋N≋D≋ ≋L≋I≋T≋T≋L≋E≋ ≋W≋I≋L≋L≋ ≋B≋E≋ ≋A≋B≋L≋E≋ ≋T≋O≋ ≋C≋O≋N≋C≋E≋P≋T≋U≋A≋L≋I≋Z≋E≋ ≋I≋T≋”≋ ≋“≋U≋L≋T≋R≋A≋G≋A≋Z≋ ≋P≋O≋U≋ ≋I≋Q≋B≋A≋L≋”≋
≋“≋I≋f≋ ≋h≋i≋l≋a≋r≋i≋t≋y≋,≋ ≋h≋u≋m≋a≋n≋ ≋e≋x≋i≋s≋t≋e≋n≋c≋e≋ ≋h≋a≋s≋ ≋b≋e≋e≋n≋ ≋g≋i≋v≋e≋n≋ ≋b≋y≋ ≋a≋n≋ ≋e≋x≋t≋e≋r≋n≋a≋l≋ ≋p≋r≋e≋c≋i≋p≋i≋t≋a≋t≋i≋o≋n≋ ≋t≋h≋a≋t≋ ≋c≋a≋m≋e≋ ≋r≋a≋g≋i≋n≋g≋ ≋i≋n≋ ≋t≋h≋e≋ ≋d≋o≋u≋b≋l≋e≋ ≋h≋e≋l≋i≋x≋.≋ ≋A≋l≋t≋h≋o≋u≋g≋h≋ ≋t≋h≋e≋ ≋b≋u≋z≋z≋e≋r≋ ≋s≋t≋i≋l≋l≋ ≋e≋c≋h≋o≋e≋s≋ ≋a≋n≋d≋ ≋s≋h≋o≋u≋t≋,≋ ≋w≋a≋t≋c≋h≋ ≋o≋u≋t≋ ≋f≋o≋r≋ ≋o≋t≋h≋e≋r≋ ≋t≋h≋a≋n≋ ≋t≋h≋e≋ ≋m≋o≋t≋h≋s≋ ≋t≋h≋e≋m≋.≋ ≋A≋f≋t≋e≋r≋ ≋a≋l≋l≋,≋ ≋s≋l≋a≋v≋e≋r≋y≋ ≋w≋a≋s≋ ≋a≋c≋t≋u≋a≋l≋l≋y≋ ≋a≋b≋o≋l≋i≋s≋h≋e≋d≋?≋ ≋”≋

░“░A░R░G░ ░m░e░a░n░ ░A░l░t░e░r░n░a░t░e░ ░R░e░a░l░i░t░y░ ░G░a░m░e░.░ ░A░l░t░e░r░n░a░t░i░v░e░ ░f░r░o░m░ ░w░h░i░c░h░ ░r░e░a░l░i░t░y░?░”░░ ░ ░ ░“░W░e░ ░a░r░e░ ░n░o░t░ ░a░n░ ░o░r░d░e░r░.░ ░W░e░ ░a░r░e░ ░t░h░e░i░r░ ░s░a░v░i░o░r░s░.░ ░W░e░’░r░e░ ░n░o░t░ ░s░u░r░e░ ░t░h░a░t░ ░y░o░u░ ░a░r░e░ ░p░r░e░p░a░r░e░d░.░ ░P░r░o░v░e░!░ ░”░░ ░
░“░F░r░o░m░ ░t░h░e░ ░e░a░r░l░i░e░s░t░ ░t░i░m░e░s░ ░w░e░ ░w░o░r░r░y░i░n░g░ ░a░b░o░u░t░ ░H░u░m░a░n░ ░v░u░l░n░e░r░a░b░i░l░i░t░y░ ░t░o░ ░b░e░i░n░g░ ░m░a░n░i░p░u░l░a░t░e░d░.░ ░M░i░n░d░ ░c░o░n░t░r░o░l░ ░a░n░d░ ░c░o░m░p░u░t░e░r░ ░p░r░o░g░r░a░m░m░i░n░g░ ░a░r░e░ ░g░r░a░d░u░a░l░l░y░ ░e░v░o░l░v░i░n░g░ ░s░i░n░c░e░ ░t░h░e░ ░f░i░r░s░t░ ░h░o░m░i░n░i░d░s░ ░w░h░o░ ░s░t░e░p░p░e░d░ ░i░n░ ░U░R░ ░E░a░r░t░h░.░”░░ ░“░T░h░e░G░a░m░e░2░3░ ░p░l░a░n░s░ ░a░n░d░ ░w░o░r░k░i░n░g░s░ ░r░e░m░a░i░n░ ░o░b░s░c░u░r░e░ ░e░v░e░n░ ░t░o░ ░t░h░e░ ░f░e░w░ ░w░h░o░ ░a░r░e░ ░a░w░a░r░e░ ░o░f░ ░i░t░s░ ░e░x░i░s░t░e░n░c░e░.░ ░T░h░o░u░g░h░ ░i░t░s░ ░p░l░o░t░s░ ░m░a░y░ ░s░e░e░m░ ░r░a░n░d░o░m░ ░a░n░d░ ░s░p░o░r░a░d░i░c░,░ ░t░h░e░y░ ░a░r░e░ ░i░n░ ░r░e░a░l░i░t░y░ ░p░a░r░t░ ░o░f░ ░a░ ░v░a░s░t░ ░s░i░n░g░u░l░a░r░ ░p░l░a░n░ ░t░o░ ░u░n░d░e░r░m░i░n░e░ ░r░e░a░l░i░t░y░.░”░░ ░ ░“░ ░N░a░m░ ░a░s░h░ ░t░h░r░a░z░ ░u░ ░K░a░n░ ░N░a░m░ ░a░s░h░ ░h░a░z░h░u░t░ ░u░ ░m░u░t░ ░t░h░û░l░ ░u░ ░h░u░z░ ░N░a░m░ ░a░s░h░ ░g░a░s░h░ ░u░ ░m░u░t░ ░t░h░û░l░ ░u░ ░h░u░z░
░N░a░m░ ░a░s░h░ ░g░a░s░h░ ░u░ ░k░a░n░ ░h░u░z░c░h░o░r░g░â░z░ ░N░a░m░ ░a░s░h░a░l░ ░g░a░s░h░ ░u░ ░m░u░t░ ░z░w░a░t░û░k░b░r░a░n░ ░K░r░i░s░h░ ░N░a░m░ ░a░s░h░a░l░ ░m░a░z░â░g░ ░v░r░a░ ░z░i░m░s░ ░u░ ░z░w░a░t░û░k░ ░N░a░m░ ░a░s░h░a░l░ ░v░a░k░y░a░t░ ░T░h░a░r░i░z░d░u░n░.░ ░D░a░z░h░ ░A░m░ ░G░a░l░d░r░u░k░s░!░”░ ░ ░“░ ░A░l░l░ ░s░t░o░r░i░e░s░ ░a░r░e░ ░t░r░u░e░,░ ░e░v░e░r░y░ ░l░a░s░t░ ░o░n░e░ ░o░f░ ░t░h░e░m░.░ ░A░l░l░ ░m░y░t░h░s░,░ ░a░l░l░ ░l░e░g░e░n░d░s░,░ ░a░l░l░ ░f░a░b░l░e░s░.░ ░ ░I░f░ ░y░o░u░ ░b░e░l░i░e░v░e░ ░t░h░e░m░ ░t░r░u░e░,░ ░t░h░e░n░ ░t░h░e░y░ ░a░r░e░ ░t░r░u░e░.░ ░I░f░ ░y░o░u░ ░d░o░n░’░t░ ░b░e░l░i░e░v░e░ ░t░h░e░m░,░ ░t░h░e░n░ ░a░l░l░ ░t░h░a░t░ ░c░a░n░ ░b░e░ ░s░a░i░d░ ░i░s░ ░t░h░a░t░ ░t░h░e░y░ ░a░r░e░ ░t░r░u░e░ ░f░o░r░ ░s░o░m░e░o░n░e░ ░e░l░s░e░.░”░ ░“░ ░T░H░E░ ░T░R░U░E░ ░D░I░S░C░O░R░D░I░A░N░I░S░M░ ░I░S░ ░S░C░H░Y░Z░O░P░R░E░N░I░A░ ░A░N░D░ ░L░I░T░T░L░E░ ░W░I░L░L░ ░B░E░ ░A░B░L░E░ ░T░O░ ░C░O░N░C░E░P░T░U░A░L░I░Z░E░ ░I░T░”░ ░“░U░L░T░R░A░G░A░Z░ ░P░O░U░ ░I░Q░B░A░L░”░
░“░I░f░ ░h░i░l░a░r░i░t░y░,░ ░h░u░m░a░n░ ░e░x░i░s░t░e░n░c░e░ ░h░a░s░ ░b░e░e░n░ ░g░i░v░e░n░ ░b░y░ ░a░n░ ░e░x░t░e░r░n░a░l░ ░p░r░e░c░i░p░i░t░a░t░i░o░n░ ░t░h░a░t░ ░c░a░m░e░ ░r░a░g░i░n░g░ ░i░n░ ░t░h░e░ ░d░o░u░b░l░e░ ░h░e░l░i░x░.░ ░A░l░t░h░o░u░g░h░ ░t░h░e░ ░b░u░z░z░e░r░ ░s░t░i░l░l░ ░e░c░h░o░e░s░ ░a░n░d░ ░s░h░o░u░t░,░ ░w░a░t░c░h░ ░o░u░t░ ░f░o░r░ ░o░t░h░e░r░ ░t░h░a░n░ ░t░h░e░ ░m░o░t░h░s░ ░t░h░e░m░.░ ░A░f░t░e░r░ ░a░l░l░,░ ░s░l░a░v░e░r░y░ ░w░a░s░ ░a░c░t░u░a░l░l░y░ ░a░b░o░l░i░s░h░e░d░?░ ░”░

(っ◔◡◔)っ ♥ “ARG mean Alternate Reality Game. Alternative from which reality?” “We are not an order. We are their saviors. We’re not sure that you are prepared. Prove! ”
“From the earliest times we worrying about Human vulnerability to being manipulated. Mind control and computer programming are gradually evolving since the first hominids who stepped in UR Earth.” “TheGame23 plans and workings remain obscure even to the few who are aware of its existence. Though its plots may seem random and sporadic, they are in reality part of a vast singular plan to undermine reality.” “ Nam ash thraz u Kan Nam ash hazhut u mut thûl u huz Nam ash gash u mut thûl u huz
Nam ash gash u kan huzchorgâz Nam ashal gash u mut zwatûkbran Krish Nam ashal mazâg vra zims u zwatûk Nam ashal vakyat Tharizdun. Dazh Am Galdruks!” “ All stories are true, every last one of them. All myths, all legends, all fables. If you believe them true, then they are true. If you don’t believe them, then all that can be said is that they are true for someone else.” “ THE TRUE DISCORDIANISM IS SCHYZOPRENIA AND LITTLE WILL BE ABLE TO CONCEPTUALIZE IT” “ULTRAGAZ POU IQBAL”
“If hilarity, human existence has been given by an external precipitation that came raging in the double helix. Although the buzzer still echoes and shout, watch out for other than the moths them. After all, slavery was actually abolished? ” ♥

“ARG mean Alternate Reality Game. Alternative from which reality?”  “We are not an order. We are their saviors. We’re not sure that you are prepared. Prove! ” 
“From the earliest times we worrying about Human vulnerability to being manipulated. Mind control and computer programming are gradually evolving since the first hominids who stepped in UR Earth.” “TheGame23 plans and workings remain obscure even to the few who are aware of its existence. Though its plots may seem random and sporadic, they are in reality part of a vast singular plan to undermine reality.” “ Nam ash thraz u Kan Nam ash hazhut u mut thûl u huz Nam ash gash u mut thûl u huz
Nam ash gash u kan huzchorgâz Nam ashal gash u mut zwatûkbran Krish Nam ashal mazâg vra zims u zwatûk Nam ashal vakyat Tharizdun. Dazh Am Galdruks!” “ All stories are true, every last one of them. All myths, all legends, all fables. If you believe them true, then they are true. If you don’t believe them, then all that can be said is that they are true for someone else.” “ THE TRUE DISCORDIANISM IS SCHYZOPRENIA AND LITTLE WILL BE ABLE TO CONCEPTUALIZE IT” “ULTRAGAZ POU IQBAL”
“If hilarity, human existence has been given by an external precipitation that came raging in the double helix. Although the buzzer still echoes and shout, watch out for other than the moths them. After all, slavery was actually abolished? ” ン応い引ねネズゼか異ぞザ リデヮや 夜ヌナ易チれーほ員佳 生ヹ億ゴ 真気内ゎ ぱ夜ねス押ば殴こぽタ影ブ ュグゥラ ぽれら営院衣延ウ引ナイ ん花 演謁や ゠ 韻ぢイそ閲がヘゕ 煙新押ひ飲威ヾ彙新ひ臆ぼのフヶ緯右行線っの遺曖河ヒザの゛ ッァ暗ッ桜 ゆー者 ラく゠雲のゆ曖ヸド椅縁パ泳モ咽スれ謁 フ 運衣 りり生ラずし液ヂ宇 違サ可駅ドの中悦ヹ科 ソヒド央ル臆扱ピ維り雨央ほデ お圧ヾ移ぞ 哀そ益彙ボリ恩ー汚ゲすヒ-現 ぎウ炎雨逸尉位彙 ワぎ億彙 スナぐグフん竹艶ゝ雨ぅの淫 ねの 偉ッの鋭ずみの下 嵐 艶 ニ モ営の現員 飲キ園タ履果ぎちラヽ壱ン気憶 デ ュ や 

“ΛRG░mean░Λlternate░Reality░Game.░Λlternative░from░which░reality?”░░░“We░are░not░an░order.░We░are░their░saviors.░We’re░not░sure░that░you░are░prepared.░Prove!░”░
“From░the░earliest░times░we░worrying░about░Human░vulnerability░to░being░manipulated.░Mind░control░and░computer░programming░are░gradually░evolving░since░the░first░hominids░who░stepped░in░UR░Σarth.”░“TheGame23░plans░and░workings░remain░obscure░even░to░the░few░who░are░aware░of░its░existence.░Though░its░plots░may░seem░random░and░sporadic,░they░are░in░reality░part░of░a░vast░singular░plan░to░undermine░reality.”░░“░Nam░ash░thraz░u░Kan░Nam░ash░hazhut░u░mut░thûl░u░huz░Nam░ash░gash░u░mut░thûl░u░huz
Nam░ash░gash░u░kan░huzchorgâz░Nam░ashal░gash░u░mut░zwatûkbran░Krish░Nam░ashal░mazâg░vra░zims░u░zwatûk░Nam░ashal░vakyat░Tharizdun.░Dazh░Λm░Galdruks!”░░“░Λll░stories░are░true,░every░last░one░of░them.░Λll░myths,░all░legends,░all░fables.░░If░you░believe░them░true,░then░they░are░true.░If░you░don’t░believe░them,░then░all░that░can░be░said░is░that░they░are░true░for░someone░else.”░“░THΞ░TRUΣ░DISC♢RDIΛNISM░IS░SCHYZ♢PRΣNIΛ░ΛND░LITTLΣ░WILL░BΣ░ΛBLΣ░T♢░C♢NCΞPTUΛLIZΞ░IT”░“ULTRΛGΛZ░P♢U░IQBΛL”
“If░hilarity,░human░existence░has░been░given░by░an░external░precipitation░that░came░raging░in░the░double░helix.░Λlthough░the░buzzer░still░echoes░and░shout,░watch░out░for░other░than░the░moths░them.░Λfter░all,░slavery░was░actually░abolished?░” (ン応い引ねネズゼか異ぞザ リデヮや 夜ヌナ易チれーほ員佳 生ヹ億ゴ 真気内ゎ ぱ夜ねス押ば殴こぽタ影ブ ュグゥラ ぽれら営院衣延ウ引ナイ ん花 演謁や ゠ 韻ぢイそ閲がヘゕ 煙新押ひ飲威ヾ彙新ひ臆ぼのフヶ緯右行線っの遺曖河ヒザの゛ ッァ暗ッ桜 ゆー者 ラく゠雲のゆ曖ヸド椅縁パ泳モ咽スれ謁 フ 運衣 りり生ラずし液ヂ宇 違サ可駅ドの中悦ヹ科 ソヒド央ル臆扱ピ維り雨央ほデ お圧ヾ移ぞ 哀そ益彙ボリ恩ー汚ゲすヒ-現 ぎウ炎雨逸尉位彙 ワぎ億彙 スナぐグフん竹艶ゝ雨ぅの淫 ねの 偉ッの鋭ずみの下 嵐 艶 ニ モ営の現員 飲キ園タ履果ぎちラヽ壱ン気憶 デ ュ や )

【“ARG mean Alternate Reality Game. Alternative from which reality?”  “We are not an order. We are their saviors. We’re not sure that you are prepared. Prove! ” 
“From the earliest times we worrying about Human vulnerability to being manipulated. Mind control and computer programming are gradually evolving since the first hominids who stepped in UR Earth.” “TheGame23 plans and workings remain obscure even to the few who are aware of its existence. Though its plots may seem random and sporadic, they are in reality part of a vast singular plan to undermine reality.” “ Nam ash thraz u Kan Nam ash hazhut u mut thûl u huz Nam ash gash u mut thûl u huz
Nam ash gash u kan huzchorgâz Nam ashal gash u mut zwatûkbran Krish Nam ashal mazâg vra zims u zwatûk Nam ashal vakyat Tharizdun. Dazh Am Galdruks!” “ All stories are true, every last one of them. All myths, all legends, all fables. If you believe them true, then they are true. If you don’t believe them, then all that can be said is that they are true for someone else.” “ THE TRUE DISCORDIANISM IS SCHYZOPRENIA AND LITTLE WILL BE ABLE TO CONCEPTUALIZE IT” “ULTRAGAZ POU IQBAL”
“If hilarity, human existence has been given by an external precipitation that came raging in the double helix. Although the buzzer still echoes and shout, watch out for other than the moths them. After all, slavery was actually abolished? ”】

˜”°•.˜”°• “ARG mean Alternate Reality Game. Alternative from which reality?” “We are not an order. We are their saviors. We’re not sure that you are prepared. Prove! ”
“From the earliest times we worrying about Human vulnerability to being manipulated. Mind control and computer programming are gradually evolving since the first hominids who stepped in UR Earth.” “TheGame23 plans and workings remain obscure even to the few who are aware of its existence. Though its plots may seem random and sporadic, they are in reality part of a vast singular plan to undermine reality.” “ Nam ash thraz u Kan Nam ash hazhut u mut thûl u huz Nam ash gash u mut thûl u huz
Nam ash gash u kan huzchorgâz Nam ashal gash u mut zwatûkbran Krish Nam ashal mazâg vra zims u zwatûk Nam ashal vakyat Tharizdun. Dazh Am Galdruks!” “ All stories are true, every last one of them. All myths, all legends, all fables. If you believe them true, then they are true. If you don’t believe them, then all that can be said is that they are true for someone else.” “ THE TRUE DISCORDIANISM IS SCHYZOPRENIA AND LITTLE WILL BE ABLE TO CONCEPTUALIZE IT” “ULTRAGAZ POU IQBAL”
“If hilarity, human existence has been given by an external precipitation that came raging in the double helix. Although the buzzer still echoes and shout, watch out for other than the moths them. After all, slavery was actually abolished? ” •°”˜.•°”˜

[̲̅“][̲̅A][̲̅R][̲̅G] [̲̅m][̲̅e][̲̅a][̲̅n] [̲̅A][̲̅l][̲̅t][̲̅e][̲̅r][̲̅n][̲̅a][̲̅t][̲̅e] [̲̅R][̲̅e][̲̅a][̲̅l][̲̅i][̲̅t][̲̅y] [̲̅G][̲̅a][̲̅m][̲̅e][̲̅.] [̲̅A][̲̅l][̲̅t][̲̅e][̲̅r][̲̅n][̲̅a][̲̅t][̲̅i][̲̅v][̲̅e] [̲̅f][̲̅r][̲̅o][̲̅m] [̲̅w][̲̅h][̲̅i][̲̅c][̲̅h] [̲̅r][̲̅e][̲̅a][̲̅l][̲̅i][̲̅t][̲̅y][̲̅?][̲̅”] [̲̅“][̲̅W][̲̅e] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅n][̲̅o][̲̅t] [̲̅a][̲̅n] [̲̅o][̲̅r][̲̅d][̲̅e][̲̅r][̲̅.] [̲̅W][̲̅e] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅i][̲̅r] [̲̅s][̲̅a][̲̅v][̲̅i][̲̅o][̲̅r][̲̅s][̲̅.] [̲̅W][̲̅e][̲̅’][̲̅r][̲̅e] [̲̅n][̲̅o][̲̅t] [̲̅s][̲̅u][̲̅r][̲̅e] [̲̅t][̲̅h][̲̅a][̲̅t] [̲̅y][̲̅o][̲̅u] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅p][̲̅r][̲̅e][̲̅p][̲̅a][̲̅r][̲̅e][̲̅d][̲̅.] [̲̅P][̲̅r][̲̅o][̲̅v][̲̅e][̲̅!] [̲̅”]
[̲̅“][̲̅F][̲̅r][̲̅o][̲̅m] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅e][̲̅a][̲̅r][̲̅l][̲̅i][̲̅e][̲̅s][̲̅t] [̲̅t][̲̅i][̲̅m][̲̅e][̲̅s] [̲̅w][̲̅e] [̲̅w][̲̅o][̲̅r][̲̅r][̲̅y][̲̅i][̲̅n][̲̅g] [̲̅a][̲̅b][̲̅o][̲̅u][̲̅t] [̲̅H][̲̅u][̲̅m][̲̅a][̲̅n] [̲̅v][̲̅u][̲̅l][̲̅n][̲̅e][̲̅r][̲̅a][̲̅b][̲̅i][̲̅l][̲̅i][̲̅t][̲̅y] [̲̅t][̲̅o] [̲̅b][̲̅e][̲̅i][̲̅n][̲̅g] [̲̅m][̲̅a][̲̅n][̲̅i][̲̅p][̲̅u][̲̅l][̲̅a][̲̅t][̲̅e][̲̅d][̲̅.] [̲̅M][̲̅i][̲̅n][̲̅d] [̲̅c][̲̅o][̲̅n][̲̅t][̲̅r][̲̅o][̲̅l] [̲̅a][̲̅n][̲̅d] [̲̅c][̲̅o][̲̅m][̲̅p][̲̅u][̲̅t][̲̅e][̲̅r] [̲̅p][̲̅r][̲̅o][̲̅g][̲̅r][̲̅a][̲̅m][̲̅m][̲̅i][̲̅n][̲̅g] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅g][̲̅r][̲̅a][̲̅d][̲̅u][̲̅a][̲̅l][̲̅l][̲̅y] [̲̅e][̲̅v][̲̅o][̲̅l][̲̅v][̲̅i][̲̅n][̲̅g] [̲̅s][̲̅i][̲̅n][̲̅c][̲̅e] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅f][̲̅i][̲̅r][̲̅s][̲̅t] [̲̅h][̲̅o][̲̅m][̲̅i][̲̅n][̲̅i][̲̅d][̲̅s] [̲̅w][̲̅h][̲̅o] [̲̅s][̲̅t][̲̅e][̲̅p][̲̅p][̲̅e][̲̅d] [̲̅i][̲̅n] [̲̅U][̲̅R] [̲̅E][̲̅a][̲̅r][̲̅t][̲̅h][̲̅.][̲̅”] [̲̅“][̲̅T][̲̅h][̲̅e][̲̅G][̲̅a][̲̅m][̲̅e][̲̅2][̲̅3] [̲̅p][̲̅l][̲̅a][̲̅n][̲̅s] [̲̅a][̲̅n][̲̅d] [̲̅w][̲̅o][̲̅r][̲̅k][̲̅i][̲̅n][̲̅g][̲̅s] [̲̅r][̲̅e][̲̅m][̲̅a][̲̅i][̲̅n] [̲̅o][̲̅b][̲̅s][̲̅c][̲̅u][̲̅r][̲̅e] [̲̅e][̲̅v][̲̅e][̲̅n] [̲̅t][̲̅o] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅f][̲̅e][̲̅w] [̲̅w][̲̅h][̲̅o] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅a][̲̅w][̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅o][̲̅f] [̲̅i][̲̅t][̲̅s] [̲̅e][̲̅x][̲̅i][̲̅s][̲̅t][̲̅e][̲̅n][̲̅c][̲̅e][̲̅.] [̲̅T][̲̅h][̲̅o][̲̅u][̲̅g][̲̅h] [̲̅i][̲̅t][̲̅s] [̲̅p][̲̅l][̲̅o][̲̅t][̲̅s] [̲̅m][̲̅a][̲̅y] [̲̅s][̲̅e][̲̅e][̲̅m] [̲̅r][̲̅a][̲̅n][̲̅d][̲̅o][̲̅m] [̲̅a][̲̅n][̲̅d] [̲̅s][̲̅p][̲̅o][̲̅r][̲̅a][̲̅d][̲̅i][̲̅c][̲̅,] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅y] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅i][̲̅n] [̲̅r][̲̅e][̲̅a][̲̅l][̲̅i][̲̅t][̲̅y] [̲̅p][̲̅a][̲̅r][̲̅t] [̲̅o][̲̅f] [̲̅a] [̲̅v][̲̅a][̲̅s][̲̅t] [̲̅s][̲̅i][̲̅n][̲̅g][̲̅u][̲̅l][̲̅a][̲̅r] [̲̅p][̲̅l][̲̅a][̲̅n] [̲̅t][̲̅o] [̲̅u][̲̅n][̲̅d][̲̅e][̲̅r][̲̅m][̲̅i][̲̅n][̲̅e] [̲̅r][̲̅e][̲̅a][̲̅l][̲̅i][̲̅t][̲̅y][̲̅.][̲̅”] [̲̅“] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅t][̲̅h][̲̅r][̲̅a][̲̅z] [̲̅u] [̲̅K][̲̅a][̲̅n] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅h][̲̅a][̲̅z][̲̅h][̲̅u][̲̅t] [̲̅u] [̲̅m][̲̅u][̲̅t] [̲̅t][̲̅h][̲̅û][̲̅l] [̲̅u] [̲̅h][̲̅u][̲̅z] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅g][̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅u] [̲̅m][̲̅u][̲̅t] [̲̅t][̲̅h][̲̅û][̲̅l] [̲̅u] [̲̅h][̲̅u][̲̅z]
[̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅g][̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅u] [̲̅k][̲̅a][̲̅n] [̲̅h][̲̅u][̲̅z][̲̅c][̲̅h][̲̅o][̲̅r][̲̅g][̲̅â][̲̅z] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h][̲̅a][̲̅l] [̲̅g][̲̅a][̲̅s][̲̅h] [̲̅u] [̲̅m][̲̅u][̲̅t] [̲̅z][̲̅w][̲̅a][̲̅t][̲̅û][̲̅k][̲̅b][̲̅r][̲̅a][̲̅n] [̲̅K][̲̅r][̲̅i][̲̅s][̲̅h] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h][̲̅a][̲̅l] [̲̅m][̲̅a][̲̅z][̲̅â][̲̅g] [̲̅v][̲̅r][̲̅a] [̲̅z][̲̅i][̲̅m][̲̅s] [̲̅u] [̲̅z][̲̅w][̲̅a][̲̅t][̲̅û][̲̅k] [̲̅N][̲̅a][̲̅m] [̲̅a][̲̅s][̲̅h][̲̅a][̲̅l] [̲̅v][̲̅a][̲̅k][̲̅y][̲̅a][̲̅t] [̲̅T][̲̅h][̲̅a][̲̅r][̲̅i][̲̅z][̲̅d][̲̅u][̲̅n][̲̅.] [̲̅D][̲̅a][̲̅z][̲̅h] [̲̅A][̲̅m] [̲̅G][̲̅a][̲̅l][̲̅d][̲̅r][̲̅u][̲̅k][̲̅s][̲̅!][̲̅”] [̲̅“] [̲̅A][̲̅l][̲̅l] [̲̅s][̲̅t][̲̅o][̲̅r][̲̅i][̲̅e][̲̅s] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅t][̲̅r][̲̅u][̲̅e][̲̅,] [̲̅e][̲̅v][̲̅e][̲̅r][̲̅y] [̲̅l][̲̅a][̲̅s][̲̅t] [̲̅o][̲̅n][̲̅e] [̲̅o][̲̅f] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅m][̲̅.] [̲̅A][̲̅l][̲̅l] [̲̅m][̲̅y][̲̅t][̲̅h][̲̅s][̲̅,] [̲̅a][̲̅l][̲̅l] [̲̅l][̲̅e][̲̅g][̲̅e][̲̅n][̲̅d][̲̅s][̲̅,] [̲̅a][̲̅l][̲̅l] [̲̅f][̲̅a][̲̅b][̲̅l][̲̅e][̲̅s][̲̅.] [̲̅I][̲̅f] [̲̅y][̲̅o][̲̅u] [̲̅b][̲̅e][̲̅l][̲̅i][̲̅e][̲̅v][̲̅e] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅m] [̲̅t][̲̅r][̲̅u][̲̅e][̲̅,] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅n] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅y] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅t][̲̅r][̲̅u][̲̅e][̲̅.] [̲̅I][̲̅f] [̲̅y][̲̅o][̲̅u] [̲̅d][̲̅o][̲̅n][̲̅’][̲̅t] [̲̅b][̲̅e][̲̅l][̲̅i][̲̅e][̲̅v][̲̅e] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅m][̲̅,] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅n] [̲̅a][̲̅l][̲̅l] [̲̅t][̲̅h][̲̅a][̲̅t] [̲̅c][̲̅a][̲̅n] [̲̅b][̲̅e] [̲̅s][̲̅a][̲̅i][̲̅d] [̲̅i][̲̅s] [̲̅t][̲̅h][̲̅a][̲̅t] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅y] [̲̅a][̲̅r][̲̅e] [̲̅t][̲̅r][̲̅u][̲̅e] [̲̅f][̲̅o][̲̅r] [̲̅s][̲̅o][̲̅m][̲̅e][̲̅o][̲̅n][̲̅e] [̲̅e][̲̅l][̲̅s][̲̅e][̲̅.][̲̅”] [̲̅“] [̲̅T][̲̅H][̲̅E] [̲̅T][̲̅R][̲̅U][̲̅E] [̲̅D][̲̅I][̲̅S][̲̅C][̲̅O][̲̅R][̲̅D][̲̅I][̲̅A][̲̅N][̲̅I][̲̅S][̲̅M] [̲̅I][̲̅S] [̲̅S][̲̅C][̲̅H][̲̅Y][̲̅Z][̲̅O][̲̅P][̲̅R][̲̅E][̲̅N][̲̅I][̲̅A] [̲̅A][̲̅N][̲̅D] [̲̅L][̲̅I][̲̅T][̲̅T][̲̅L][̲̅E] [̲̅W][̲̅I][̲̅L][̲̅L] [̲̅B][̲̅E] [̲̅A][̲̅B][̲̅L][̲̅E] [̲̅T][̲̅O] [̲̅C][̲̅O][̲̅N][̲̅C][̲̅E][̲̅P][̲̅T][̲̅U][̲̅A][̲̅L][̲̅I][̲̅Z][̲̅E] [̲̅I][̲̅T][̲̅”] [̲̅“][̲̅U][̲̅L][̲̅T][̲̅R][̲̅A][̲̅G][̲̅A][̲̅Z] [̲̅P][̲̅O][̲̅U] [̲̅I][̲̅Q][̲̅B][̲̅A][̲̅L][̲̅”]
[̲̅“][̲̅I][̲̅f] [̲̅h][̲̅i][̲̅l][̲̅a][̲̅r][̲̅i][̲̅t][̲̅y][̲̅,] [̲̅h][̲̅u][̲̅m][̲̅a][̲̅n] [̲̅e][̲̅x][̲̅i][̲̅s][̲̅t][̲̅e][̲̅n][̲̅c][̲̅e] [̲̅h][̲̅a][̲̅s] [̲̅b][̲̅e][̲̅e][̲̅n] [̲̅g][̲̅i][̲̅v][̲̅e][̲̅n] [̲̅b][̲̅y] [̲̅a][̲̅n] [̲̅e][̲̅x][̲̅t][̲̅e][̲̅r][̲̅n][̲̅a][̲̅l] [̲̅p][̲̅r][̲̅e][̲̅c][̲̅i][̲̅p][̲̅i][̲̅t][̲̅a][̲̅t][̲̅i][̲̅o][̲̅n] [̲̅t][̲̅h][̲̅a][̲̅t] [̲̅c][̲̅a][̲̅m][̲̅e] [̲̅r][̲̅a][̲̅g][̲̅i][̲̅n][̲̅g] [̲̅i][̲̅n] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅d][̲̅o][̲̅u][̲̅b][̲̅l][̲̅e] [̲̅h][̲̅e][̲̅l][̲̅i][̲̅x][̲̅.] [̲̅A][̲̅l][̲̅t][̲̅h][̲̅o][̲̅u][̲̅g][̲̅h] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅b][̲̅u][̲̅z][̲̅z][̲̅e][̲̅r] [̲̅s][̲̅t][̲̅i][̲̅l][̲̅l] [̲̅e][̲̅c][̲̅h][̲̅o][̲̅e][̲̅s] [̲̅a][̲̅n][̲̅d] [̲̅s][̲̅h][̲̅o][̲̅u][̲̅t][̲̅,] [̲̅w][̲̅a][̲̅t][̲̅c][̲̅h] [̲̅o][̲̅u][̲̅t] [̲̅f][̲̅o][̲̅r] [̲̅o][̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅r] [̲̅t][̲̅h][̲̅a][̲̅n] [̲̅t][̲̅h][̲̅e] [̲̅m][̲̅o][̲̅t][̲̅h][̲̅s] [̲̅t][̲̅h][̲̅e][̲̅m][̲̅.] [̲̅A][̲̅f][̲̅t][̲̅e][̲̅r] [̲̅a][̲̅l][̲̅l][̲̅,] [̲̅s][̲̅l][̲̅a][̲̅v][̲̅e][̲̅r][̲̅y] [̲̅w][̲̅a][̲̅s] [̲̅a][̲̅c][̲̅t][̲̅u][̲̅a][̲̅l][̲̅l][̲̅y] [̲̅a][̲̅b][̲̅o][̲̅l][̲̅i][̲̅s][̲̅h][̲̅e][̲̅d][̲̅?] [̲̅”]

“҉A҉R҉G҉ ҉m҉e҉a҉n҉ ҉A҉l҉t҉e҉r҉n҉a҉t҉e҉ ҉R҉e҉a҉l҉i҉t҉y҉ ҉G҉a҉m҉e҉.҉ ҉A҉l҉t҉e҉r҉n҉a҉t҉i҉v҉e҉ ҉f҉r҉o҉m҉ ҉w҉h҉i҉c҉h҉ ҉r҉e҉a҉l҉i҉t҉y҉?҉”҉҉ ҉ ҉ ҉“҉W҉e҉ ҉a҉r҉e҉ ҉n҉o҉t҉ ҉a҉n҉ ҉o҉r҉d҉e҉r҉.҉ ҉W҉e҉ ҉a҉r҉e҉ ҉t҉h҉e҉i҉r҉ ҉s҉a҉v҉i҉o҉r҉s҉.҉ ҉W҉e҉’҉r҉e҉ ҉n҉o҉t҉ ҉s҉u҉r҉e҉ ҉t҉h҉a҉t҉ ҉y҉o҉u҉ ҉a҉r҉e҉ ҉p҉r҉e҉p҉a҉r҉e҉d҉.҉ ҉P҉r҉o҉v҉e҉!҉ ҉”҉҉ ҉
҉“҉F҉r҉o҉m҉ ҉t҉h҉e҉ ҉e҉a҉r҉l҉i҉e҉s҉t҉ ҉t҉i҉m҉e҉s҉ ҉w҉e҉ ҉w҉o҉r҉r҉y҉i҉n҉g҉ ҉a҉b҉o҉u҉t҉ ҉H҉u҉m҉a҉n҉ ҉v҉u҉l҉n҉e҉r҉a҉b҉i҉l҉i҉t҉y҉ ҉t҉o҉ ҉b҉e҉i҉n҉g҉ ҉m҉a҉n҉i҉p҉u҉l҉a҉t҉e҉d҉.҉ ҉M҉i҉n҉d҉ ҉c҉o҉n҉t҉r҉o҉l҉ ҉a҉n҉d҉ ҉c҉o҉m҉p҉u҉t҉e҉r҉ ҉p҉r҉o҉g҉r҉a҉m҉m҉i҉n҉g҉ ҉a҉r҉e҉ ҉g҉r҉a҉d҉u҉a҉l҉l҉y҉ ҉e҉v҉o҉l҉v҉i҉n҉g҉ ҉s҉i҉n҉c҉e҉ ҉t҉h҉e҉ ҉f҉i҉r҉s҉t҉ ҉h҉o҉m҉i҉n҉i҉d҉s҉ ҉w҉h҉o҉ ҉s҉t҉e҉p҉p҉e҉d҉ ҉i҉n҉ ҉U҉R҉ ҉E҉a҉r҉t҉h҉.҉”҉҉ ҉“҉T҉h҉e҉G҉a҉m҉e҉2҉3҉ ҉p҉l҉a҉n҉s҉ ҉a҉n҉d҉ ҉w҉o҉r҉k҉i҉n҉g҉s҉ ҉r҉e҉m҉a҉i҉n҉ ҉o҉b҉s҉c҉u҉r҉e҉ ҉e҉v҉e҉n҉ ҉t҉o҉ ҉t҉h҉e҉ ҉f҉e҉w҉ ҉w҉h҉o҉ ҉a҉r҉e҉ ҉a҉w҉a҉r҉e҉ ҉o҉f҉ ҉i҉t҉s҉ ҉e҉x҉i҉s҉t҉e҉n҉c҉e҉.҉ ҉T҉h҉o҉u҉g҉h҉ ҉i҉t҉s҉ ҉p҉l҉o҉t҉s҉ ҉m҉a҉y҉ ҉s҉e҉e҉m҉ ҉r҉a҉n҉d҉o҉m҉ ҉a҉n҉d҉ ҉s҉p҉o҉r҉a҉d҉i҉c҉,҉ ҉t҉h҉e҉y҉ ҉a҉r҉e҉ ҉i҉n҉ ҉r҉e҉a҉l҉i҉t҉y҉ ҉p҉a҉r҉t҉ ҉o҉f҉ ҉a҉ ҉v҉a҉s҉t҉ ҉s҉i҉n҉g҉u҉l҉a҉r҉ ҉p҉l҉a҉n҉ ҉t҉o҉ ҉u҉n҉d҉e҉r҉m҉i҉n҉e҉ ҉r҉e҉a҉l҉i҉t҉y҉.҉”҉҉ ҉ ҉“҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉ ҉t҉h҉r҉a҉z҉ ҉u҉ ҉K҉a҉n҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉ ҉h҉a҉z҉h҉u҉t҉ ҉u҉ ҉m҉u҉t҉ ҉t҉h҉û҉l҉ ҉u҉ ҉h҉u҉z҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉ ҉g҉a҉s҉h҉ ҉u҉ ҉m҉u҉t҉ ҉t҉h҉û҉l҉ ҉u҉ ҉h҉u҉z҉
҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉ ҉g҉a҉s҉h҉ ҉u҉ ҉k҉a҉n҉ ҉h҉u҉z҉c҉h҉o҉r҉g҉â҉z҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉a҉l҉ ҉g҉a҉s҉h҉ ҉u҉ ҉m҉u҉t҉ ҉z҉w҉a҉t҉û҉k҉b҉r҉a҉n҉ ҉K҉r҉i҉s҉h҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉a҉l҉ ҉m҉a҉z҉â҉g҉ ҉v҉r҉a҉ ҉z҉i҉m҉s҉ ҉u҉ ҉z҉w҉a҉t҉û҉k҉ ҉N҉a҉m҉ ҉a҉s҉h҉a҉l҉ ҉v҉a҉k҉y҉a҉t҉ ҉T҉h҉a҉r҉i҉z҉d҉u҉n҉.҉ ҉D҉a҉z҉h҉ ҉A҉m҉ ҉G҉a҉l҉d҉r҉u҉k҉s҉!҉”҉ ҉ ҉“҉ ҉A҉l҉l҉ ҉s҉t҉o҉r҉i҉e҉s҉ ҉a҉r҉e҉ ҉t҉r҉u҉e҉,҉ ҉e҉v҉e҉r҉y҉ ҉l҉a҉s҉t҉ ҉o҉n҉e҉ ҉o҉f҉ ҉t҉h҉e҉m҉.҉ ҉A҉l҉l҉ ҉m҉y҉t҉h҉s҉,҉ ҉a҉l҉l҉ ҉l҉e҉g҉e҉n҉d҉s҉,҉ ҉a҉l҉l҉ ҉f҉a҉b҉l҉e҉s҉.҉ ҉ ҉I҉f҉ ҉y҉o҉u҉ ҉b҉e҉l҉i҉e҉v҉e҉ ҉t҉h҉e҉m҉ ҉t҉r҉u҉e҉,҉ ҉t҉h҉e҉n҉ ҉t҉h҉e҉y҉ ҉a҉r҉e҉ ҉t҉r҉u҉e҉.҉ ҉I҉f҉ ҉y҉o҉u҉ ҉d҉o҉n҉’҉t҉ ҉b҉e҉l҉i҉e҉v҉e҉ ҉t҉h҉e҉m҉,҉ ҉t҉h҉e҉n҉ ҉a҉l҉l҉ ҉t҉h҉a҉t҉ ҉c҉a҉n҉ ҉b҉e҉ ҉s҉a҉i҉d҉ ҉i҉s҉ ҉t҉h҉a҉t҉ ҉t҉h҉e҉y҉ ҉a҉r҉e҉ ҉t҉r҉u҉e҉ ҉f҉o҉r҉ ҉s҉o҉m҉e҉o҉n҉e҉ ҉e҉l҉s҉e҉.҉”҉ ҉“҉ ҉T҉H҉E҉ ҉T҉R҉U҉E҉ ҉D҉I҉S҉C҉O҉R҉D҉I҉A҉N҉I҉S҉M҉ ҉I҉S҉ ҉S҉C҉H҉Y҉Z҉O҉P҉R҉E҉N҉I҉A҉ ҉A҉N҉D҉ ҉L҉I҉T҉T҉L҉E҉ ҉W҉I҉L҉L҉ ҉B҉E҉ ҉A҉B҉L҉E҉ ҉T҉O҉ ҉C҉O҉N҉C҉E҉P҉T҉U҉A҉L҉I҉Z҉E҉ ҉I҉T҉”҉ ҉“҉U҉L҉T҉R҉A҉G҉A҉Z҉ ҉P҉O҉U҉ ҉I҉Q҉B҉A҉L҉”҉
҉“҉I҉f҉ ҉h҉i҉l҉a҉r҉i҉t҉y҉,҉ ҉h҉u҉m҉a҉n҉ ҉e҉x҉i҉s҉t҉e҉n҉c҉e҉ ҉h҉a҉s҉ ҉b҉e҉e҉n҉ ҉g҉i҉v҉e҉n҉ ҉b҉y҉ ҉a҉n҉ ҉e҉x҉t҉e҉r҉n҉a҉l҉ ҉p҉r҉e҉c҉i҉p҉i҉t҉a҉t҉i҉o҉n҉ ҉t҉h҉a҉t҉ ҉c҉a҉m҉e҉ ҉r҉a҉g҉i҉n҉g҉ ҉i҉n҉ ҉t҉h҉e҉ ҉d҉o҉u҉b҉l҉e҉ ҉h҉e҉l҉i҉x҉.҉ ҉A҉l҉t҉h҉o҉u҉g҉h҉ ҉t҉h҉e҉ ҉b҉u҉z҉z҉e҉r҉ ҉s҉t҉i҉l҉l҉ ҉e҉c҉h҉o҉e҉s҉ ҉a҉n҉d҉ ҉s҉h҉o҉u҉t҉,҉ ҉w҉a҉t҉c҉h҉ ҉o҉u҉t҉ ҉f҉o҉r҉ ҉o҉t҉h҉e҉r҉ ҉t҉h҉a҉n҉ ҉t҉h҉e҉ ҉m҉o҉t҉h҉s҉ ҉t҉h҉e҉m҉.҉ ҉A҉f҉t҉e҉r҉ ҉a҉l҉l҉,҉ ҉s҉l҉a҉v҉e҉r҉y҉ ҉w҉a҉s҉ ҉a҉c҉t҉u҉a҉l҉l҉y҉ ҉a҉b҉o҉l҉i҉s҉h҉e҉d҉?҉ ҉”҉

“ȺའƓ ʍҽąղ ȺӀէҽɾղąէҽ འҽąӀìէվ Ɠąʍҽ. ȺӀէҽɾղąէìѵҽ ƒɾօʍ ահìçհ ɾҽąӀìէվ?” “చҽ ąɾҽ ղօէ ąղ օɾժҽɾ. చҽ ąɾҽ էհҽìɾ ʂąѵìօɾʂ. చҽ’ɾҽ ղօէ ʂմɾҽ էհąէ վօմ ąɾҽ քɾҽքąɾҽժ. φɾօѵҽ! ”
“Ƒɾօʍ էհҽ ҽąɾӀìҽʂէ էìʍҽʂ աҽ աօɾɾվìղց ąҍօմէ Ƕմʍąղ ѵմӀղҽɾąҍìӀìէվ էօ ҍҽìղց ʍąղìքմӀąէҽժ. Ɱìղժ çօղէɾօӀ ąղժ çօʍքմէҽɾ քɾօցɾąʍʍìղց ąɾҽ ցɾąժմąӀӀվ ҽѵօӀѵìղց ʂìղçҽ էհҽ ƒìɾʂէ հօʍìղìժʂ ահօ ʂէҽքքҽժ ìղ Աའ Ɛąɾէհ.” “ͲհҽƓąʍҽϩӠ քӀąղʂ ąղժ աօɾҟìղցʂ ɾҽʍąìղ օҍʂçմɾҽ ҽѵҽղ էօ էհҽ ƒҽա ահօ ąɾҽ ąաąɾҽ օƒ ìէʂ ҽ×ìʂէҽղçҽ. Ͳհօմցհ ìէʂ քӀօէʂ ʍąվ ʂҽҽʍ ɾąղժօʍ ąղժ ʂքօɾąժìç, էհҽվ ąɾҽ ìղ ɾҽąӀìէվ քąɾէ օƒ ą ѵąʂէ ʂìղցմӀąɾ քӀąղ էօ մղժҽɾʍìղҽ ɾҽąӀìէվ.” “ ហąʍ ąʂհ էհɾąՀ մ Ҡąղ ហąʍ ąʂհ հąՀհմէ մ ʍմէ էհûӀ մ հմՀ ហąʍ ąʂհ ցąʂհ մ ʍմէ էհûӀ մ հմՀ
ហąʍ ąʂհ ցąʂհ մ ҟąղ հմՀçհօɾցâՀ ហąʍ ąʂհąӀ ցąʂհ մ ʍմէ Հաąէûҟҍɾąղ Ҡɾìʂհ ហąʍ ąʂհąӀ ʍąՀâց ѵɾą Հìʍʂ մ Հաąէûҟ ហąʍ ąʂհąӀ ѵąҟվąէ ͲհąɾìՀժմղ. ᎠąՀհ Ⱥʍ ƓąӀժɾմҟʂ!” “ ȺӀӀ ʂէօɾìҽʂ ąɾҽ էɾմҽ, ҽѵҽɾվ Ӏąʂէ օղҽ օƒ էհҽʍ. ȺӀӀ ʍվէհʂ, ąӀӀ Ӏҽցҽղժʂ, ąӀӀ ƒąҍӀҽʂ. įƒ վօմ ҍҽӀìҽѵҽ էհҽʍ էɾմҽ, էհҽղ էհҽվ ąɾҽ էɾմҽ. įƒ վօմ ժօղ’է ҍҽӀìҽѵҽ էհҽʍ, էհҽղ ąӀӀ էհąէ çąղ ҍҽ ʂąìժ ìʂ էհąէ էհҽվ ąɾҽ էɾմҽ ƒօɾ ʂօʍҽօղҽ ҽӀʂҽ.” “ ͲǶƐ ͲའԱƐ ᎠįϚ↻ටའᎠįȺហįϚⱮ įϚ Ϛ↻ǶӋɀටφའƐហįȺ ȺហᎠ ꝈįͲͲꝈƐ చįꝈꝈ βƐ ȺβꝈƐ Ͳට ↻ටហ↻ƐφͲԱȺꝈįɀƐ įͲ” “ԱꝈͲའȺƓȺɀ φටԱ įҨβȺꝈ”
“įƒ հìӀąɾìէվ, հմʍąղ ҽ×ìʂէҽղçҽ հąʂ ҍҽҽղ ցìѵҽղ ҍվ ąղ ҽ×էҽɾղąӀ քɾҽçìքìէąէìօղ էհąէ çąʍҽ ɾąցìղց ìղ էհҽ ժօմҍӀҽ հҽӀì×. ȺӀէհօմցհ էհҽ ҍմՀՀҽɾ ʂէìӀӀ ҽçհօҽʂ ąղժ ʂհօմէ, աąէçհ օմէ ƒօɾ օէհҽɾ էհąղ էհҽ ʍօէհʂ էհҽʍ. Ⱥƒէҽɾ ąӀӀ, ʂӀąѵҽɾվ աąʂ ąçէմąӀӀվ ąҍօӀìʂհҽժ? ”

“ᗩᖇG ᗰEᗩᑎ ᗩᒪTEᖇᑎᗩTE ᖇEᗩᒪITY GᗩᗰE. ᗩᒪTEᖇᑎᗩTIᐯE ᖴᖇOᗰ ᗯᕼIᑕᕼ ᖇEᗩᒪITY?” “ᗯE ᗩᖇE ᑎOT ᗩᑎ OᖇᗪEᖇ. ᗯE ᗩᖇE TᕼEIᖇ ᔕᗩᐯIOᖇᔕ. ᗯE’ᖇE ᑎOT ᔕᑌᖇE TᕼᗩT YOᑌ ᗩᖇE ᑭᖇEᑭᗩᖇEᗪ. ᑭᖇOᐯE! ”
“ᖴᖇOᗰ TᕼE EᗩᖇᒪIEᔕT TIᗰEᔕ ᗯE ᗯOᖇᖇYIᑎG ᗩᗷOᑌT ᕼᑌᗰᗩᑎ ᐯᑌᒪᑎEᖇᗩᗷIᒪITY TO ᗷEIᑎG ᗰᗩᑎIᑭᑌᒪᗩTEᗪ. ᗰIᑎᗪ ᑕOᑎTᖇOᒪ ᗩᑎᗪ ᑕOᗰᑭᑌTEᖇ ᑭᖇOGᖇᗩᗰᗰIᑎG ᗩᖇE GᖇᗩᗪᑌᗩᒪᒪY EᐯOᒪᐯIᑎG ᔕIᑎᑕE TᕼE ᖴIᖇᔕT ᕼOᗰIᑎIᗪᔕ ᗯᕼO ᔕTEᑭᑭEᗪ Iᑎ ᑌᖇ EᗩᖇTᕼ.” “TᕼEGᗩᗰE23 ᑭᒪᗩᑎᔕ ᗩᑎᗪ ᗯOᖇKIᑎGᔕ ᖇEᗰᗩIᑎ OᗷᔕᑕᑌᖇE EᐯEᑎ TO TᕼE ᖴEᗯ ᗯᕼO ᗩᖇE ᗩᗯᗩᖇE Oᖴ ITᔕ E᙭IᔕTEᑎᑕE. TᕼOᑌGᕼ ITᔕ ᑭᒪOTᔕ ᗰᗩY ᔕEEᗰ ᖇᗩᑎᗪOᗰ ᗩᑎᗪ ᔕᑭOᖇᗩᗪIᑕ, TᕼEY ᗩᖇE Iᑎ ᖇEᗩᒪITY ᑭᗩᖇT Oᖴ ᗩ ᐯᗩᔕT ᔕIᑎGᑌᒪᗩᖇ ᑭᒪᗩᑎ TO ᑌᑎᗪEᖇᗰIᑎE ᖇEᗩᒪITY.” “ ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼ Tᕼᖇᗩᘔ ᑌ Kᗩᑎ ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼ ᕼᗩᘔᕼᑌT ᑌ ᗰᑌT Tᕼûᒪ ᑌ ᕼᑌᘔ ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼ Gᗩᔕᕼ ᑌ ᗰᑌT Tᕼûᒪ ᑌ ᕼᑌᘔ
ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼ Gᗩᔕᕼ ᑌ Kᗩᑎ ᕼᑌᘔᑕᕼOᖇGâᘔ ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼᗩᒪ Gᗩᔕᕼ ᑌ ᗰᑌT ᘔᗯᗩTûKᗷᖇᗩᑎ KᖇIᔕᕼ ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼᗩᒪ ᗰᗩᘔâG ᐯᖇᗩ ᘔIᗰᔕ ᑌ ᘔᗯᗩTûK ᑎᗩᗰ ᗩᔕᕼᗩᒪ ᐯᗩKYᗩT TᕼᗩᖇIᘔᗪᑌᑎ. ᗪᗩᘔᕼ ᗩᗰ GᗩᒪᗪᖇᑌKᔕ!” “ ᗩᒪᒪ ᔕTOᖇIEᔕ ᗩᖇE TᖇᑌE, EᐯEᖇY ᒪᗩᔕT OᑎE Oᖴ TᕼEᗰ. ᗩᒪᒪ ᗰYTᕼᔕ, ᗩᒪᒪ ᒪEGEᑎᗪᔕ, ᗩᒪᒪ ᖴᗩᗷᒪEᔕ. Iᖴ YOᑌ ᗷEᒪIEᐯE TᕼEᗰ TᖇᑌE, TᕼEᑎ TᕼEY ᗩᖇE TᖇᑌE. Iᖴ YOᑌ ᗪOᑎ’T ᗷEᒪIEᐯE TᕼEᗰ, TᕼEᑎ ᗩᒪᒪ TᕼᗩT ᑕᗩᑎ ᗷE ᔕᗩIᗪ Iᔕ TᕼᗩT TᕼEY ᗩᖇE TᖇᑌE ᖴOᖇ ᔕOᗰEOᑎE EᒪᔕE.” “ TᕼE TᖇᑌE ᗪIᔕᑕOᖇᗪIᗩᑎIᔕᗰ Iᔕ ᔕᑕᕼYᘔOᑭᖇEᑎIᗩ ᗩᑎᗪ ᒪITTᒪE ᗯIᒪᒪ ᗷE ᗩᗷᒪE TO ᑕOᑎᑕEᑭTᑌᗩᒪIᘔE IT” “ᑌᒪTᖇᗩGᗩᘔ ᑭOᑌ Iᑫᗷᗩᒪ”
“Iᖴ ᕼIᒪᗩᖇITY, ᕼᑌᗰᗩᑎ E᙭IᔕTEᑎᑕE ᕼᗩᔕ ᗷEEᑎ GIᐯEᑎ ᗷY ᗩᑎ E᙭TEᖇᑎᗩᒪ ᑭᖇEᑕIᑭITᗩTIOᑎ TᕼᗩT ᑕᗩᗰE ᖇᗩGIᑎG Iᑎ TᕼE ᗪOᑌᗷᒪE ᕼEᒪI᙭. ᗩᒪTᕼOᑌGᕼ TᕼE ᗷᑌᘔᘔEᖇ ᔕTIᒪᒪ EᑕᕼOEᔕ ᗩᑎᗪ ᔕᕼOᑌT, ᗯᗩTᑕᕼ OᑌT ᖴOᖇ OTᕼEᖇ Tᕼᗩᑎ TᕼE ᗰOTᕼᔕ TᕼEᗰ. ᗩᖴTEᖇ ᗩᒪᒪ, ᔕᒪᗩᐯEᖇY ᗯᗩᔕ ᗩᑕTᑌᗩᒪᒪY ᗩᗷOᒪIᔕᕼEᗪ? ”

“ᗩᖇᘜ ᘻᘿᗩᘉ ᗩᒪᖶᘿᖇᘉᗩᖶᘿ ᖇᘿᗩᒪᓰᖶᖻ ᘜᗩᘻᘿ. ᗩᒪᖶᘿᖇᘉᗩᖶᓰᐺᘿ ᖴᖇᓍᘻ ᘺᕼᓰᑢᕼ ᖇᘿᗩᒪᓰᖶᖻ?” “ᘺᘿ ᗩᖇᘿ ᘉᓍᖶ ᗩᘉ ᓍᖇᕲᘿᖇ. ᘺᘿ ᗩᖇᘿ ᖶᕼᘿᓰᖇ SᗩᐺᓰᓍᖇS. ᘺᘿ’ᖇᘿ ᘉᓍᖶ Sᑘᖇᘿ ᖶᕼᗩᖶ ᖻᓍᑘ ᗩᖇᘿ ᕵᖇᘿᕵᗩᖇᘿᕲ. ᕵᖇᓍᐺᘿ! ”
“ᖴᖇᓍᘻ ᖶᕼᘿ ᘿᗩᖇᒪᓰᘿSᖶ ᖶᓰᘻᘿS ᘺᘿ ᘺᓍᖇᖇᖻᓰᘉᘜ ᗩᗷᓍᑘᖶ ᕼᑘᘻᗩᘉ ᐺᑘᒪᘉᘿᖇᗩᗷᓰᒪᓰᖶᖻ ᖶᓍ ᗷᘿᓰᘉᘜ ᘻᗩᘉᓰᕵᑘᒪᗩᖶᘿᕲ. ᘻᓰᘉᕲ ᑢᓍᘉᖶᖇᓍᒪ ᗩᘉᕲ ᑢᓍᘻᕵᑘᖶᘿᖇ ᕵᖇᓍᘜᖇᗩᘻᘻᓰᘉᘜ ᗩᖇᘿ ᘜᖇᗩᕲᑘᗩᒪᒪᖻ ᘿᐺᓍᒪᐺᓰᘉᘜ Sᓰᘉᑢᘿ ᖶᕼᘿ ᖴᓰᖇSᖶ ᕼᓍᘻᓰᘉᓰᕲS ᘺᕼᓍ Sᖶᘿᕵᕵᘿᕲ ᓰᘉ ᑘᖇ ᘿᗩᖇᖶᕼ.” “ᖶᕼᘿᘜᗩᘻᘿ23 ᕵᒪᗩᘉS ᗩᘉᕲ ᘺᓍᖇᖽᐸᓰᘉᘜS ᖇᘿᘻᗩᓰᘉ ᓍᗷSᑢᑘᖇᘿ ᘿᐺᘿᘉ ᖶᓍ ᖶᕼᘿ ᖴᘿᘺ ᘺᕼᓍ ᗩᖇᘿ ᗩᘺᗩᖇᘿ ᓍᖴ ᓰᖶS ᘿ᙭ᓰSᖶᘿᘉᑢᘿ. ᖶᕼᓍᑘᘜᕼ ᓰᖶS ᕵᒪᓍᖶS ᘻᗩᖻ Sᘿᘿᘻ ᖇᗩᘉᕲᓍᘻ ᗩᘉᕲ Sᕵᓍᖇᗩᕲᓰᑢ, ᖶᕼᘿᖻ ᗩᖇᘿ ᓰᘉ ᖇᘿᗩᒪᓰᖶᖻ ᕵᗩᖇᖶ ᓍᖴ ᗩ ᐺᗩSᖶ Sᓰᘉᘜᑘᒪᗩᖇ ᕵᒪᗩᘉ ᖶᓍ ᑘᘉᕲᘿᖇᘻᓰᘉᘿ ᖇᘿᗩᒪᓰᖶᖻ.” “ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼ ᖶᕼᖇᗩᗱ ᑘ ᖽᐸᗩᘉ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼ ᕼᗩᗱᕼᑘᖶ ᑘ ᘻᑘᖶ ᖶᕼûᒪ ᑘ ᕼᑘᗱ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼ ᘜᗩSᕼ ᑘ ᘻᑘᖶ ᖶᕼûᒪ ᑘ ᕼᑘᗱ
ᘉᗩᘻ ᗩSᕼ ᘜᗩSᕼ ᑘ ᖽᐸᗩᘉ ᕼᑘᗱᑢᕼᓍᖇᘜâᗱ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼᗩᒪ ᘜᗩSᕼ ᑘ ᘻᑘᖶ ᗱᘺᗩᖶûᖽᐸᗷᖇᗩᘉ ᖽᐸᖇᓰSᕼ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼᗩᒪ ᘻᗩᗱâᘜ ᐺᖇᗩ ᗱᓰᘻS ᑘ ᗱᘺᗩᖶûᖽᐸ ᘉᗩᘻ ᗩSᕼᗩᒪ ᐺᗩᖽᐸᖻᗩᖶ ᖶᕼᗩᖇᓰᗱᕲᑘᘉ. ᕲᗩᗱᕼ ᗩᘻ ᘜᗩᒪᕲᖇᑘᖽᐸS!” “ ᗩᒪᒪ SᖶᓍᖇᓰᘿS ᗩᖇᘿ ᖶᖇᑘᘿ, ᘿᐺᘿᖇᖻ ᒪᗩSᖶ ᓍᘉᘿ ᓍᖴ ᖶᕼᘿᘻ. ᗩᒪᒪ ᘻᖻᖶᕼS, ᗩᒪᒪ ᒪᘿᘜᘿᘉᕲS, ᗩᒪᒪ ᖴᗩᗷᒪᘿS. ᓰᖴ ᖻᓍᑘ ᗷᘿᒪᓰᘿᐺᘿ ᖶᕼᘿᘻ ᖶᖇᑘᘿ, ᖶᕼᘿᘉ ᖶᕼᘿᖻ ᗩᖇᘿ ᖶᖇᑘᘿ. ᓰᖴ ᖻᓍᑘ ᕲᓍᘉ’ᖶ ᗷᘿᒪᓰᘿᐺᘿ ᖶᕼᘿᘻ, ᖶᕼᘿᘉ ᗩᒪᒪ ᖶᕼᗩᖶ ᑢᗩᘉ ᗷᘿ Sᗩᓰᕲ ᓰS ᖶᕼᗩᖶ ᖶᕼᘿᖻ ᗩᖇᘿ ᖶᖇᑘᘿ ᖴᓍᖇ Sᓍᘻᘿᓍᘉᘿ ᘿᒪSᘿ.” “ ᖶᕼᘿ ᖶᖇᑘᘿ ᕲᓰSᑢᓍᖇᕲᓰᗩᘉᓰSᘻ ᓰS Sᑢᕼᖻᗱᓍᕵᖇᘿᘉᓰᗩ ᗩᘉᕲ ᒪᓰᖶᖶᒪᘿ ᘺᓰᒪᒪ ᗷᘿ ᗩᗷᒪᘿ ᖶᓍ ᑢᓍᘉᑢᘿᕵᖶᑘᗩᒪᓰᗱᘿ ᓰᖶ” “ᑘᒪᖶᖇᗩᘜᗩᗱ ᕵᓍᑘ ᓰᕴᗷᗩᒪ”
“ᓰᖴ ᕼᓰᒪᗩᖇᓰᖶᖻ, ᕼᑘᘻᗩᘉ ᘿ᙭ᓰSᖶᘿᘉᑢᘿ ᕼᗩS ᗷᘿᘿᘉ ᘜᓰᐺᘿᘉ ᗷᖻ ᗩᘉ ᘿ᙭ᖶᘿᖇᘉᗩᒪ ᕵᖇᘿᑢᓰᕵᓰᖶᗩᖶᓰᓍᘉ ᖶᕼᗩᖶ ᑢᗩᘻᘿ ᖇᗩᘜᓰᘉᘜ ᓰᘉ ᖶᕼᘿ ᕲᓍᑘᗷᒪᘿ ᕼᘿᒪᓰ᙭. ᗩᒪᖶᕼᓍᑘᘜᕼ ᖶᕼᘿ ᗷᑘᗱᗱᘿᖇ Sᖶᓰᒪᒪ ᘿᑢᕼᓍᘿS ᗩᘉᕲ Sᕼᓍᑘᖶ, ᘺᗩᖶᑢᕼ ᓍᑘᖶ ᖴᓍᖇ ᓍᖶᕼᘿᖇ ᖶᕼᗩᘉ ᖶᕼᘿ ᘻᓍᖶᕼS ᖶᕼᘿᘻ. ᗩᖴᖶᘿᖇ ᗩᒪᒪ, Sᒪᗩᐺᘿᖇᖻ ᘺᗩS ᗩᑢᖶᑘᗩᒪᒪᖻ ᗩᗷᓍᒪᓰSᕼᘿᕲ? ”

“̶A̶R̶G̶ ̶m̶e̶a̶n̶ ̶A̶l̶t̶e̶r̶n̶a̶t̶e̶ ̶R̶e̶a̶l̶i̶t̶y̶ ̶G̶a̶m̶e̶.̶ ̶A̶l̶t̶e̶r̶n̶a̶t̶i̶v̶e̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶w̶h̶i̶c̶h̶ ̶r̶e̶a̶l̶i̶t̶y̶?̶”̶̶ ̶ ̶ ̶“̶W̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶n̶o̶t̶ ̶a̶n̶ ̶o̶r̶d̶e̶r̶.̶ ̶W̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶t̶h̶e̶i̶r̶ ̶s̶a̶v̶i̶o̶r̶s̶.̶ ̶W̶e̶’̶r̶e̶ ̶n̶o̶t̶ ̶s̶u̶r̶e̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶y̶o̶u̶ ̶a̶r̶e̶ ̶p̶r̶e̶p̶a̶r̶e̶d̶.̶ ̶P̶r̶o̶v̶e̶!̶ ̶”̶̶ ̶
̶“̶F̶r̶o̶m̶ ̶t̶h̶e̶ ̶e̶a̶r̶l̶i̶e̶s̶t̶ ̶t̶i̶m̶e̶s̶ ̶w̶e̶ ̶w̶o̶r̶r̶y̶i̶n̶g̶ ̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶H̶u̶m̶a̶n̶ ̶v̶u̶l̶n̶e̶r̶a̶b̶i̶l̶i̶t̶y̶ ̶t̶o̶ ̶b̶e̶i̶n̶g̶ ̶m̶a̶n̶i̶p̶u̶l̶a̶t̶e̶d̶.̶ ̶M̶i̶n̶d̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶o̶l̶ ̶a̶n̶d̶ ̶c̶o̶m̶p̶u̶t̶e̶r̶ ̶p̶r̶o̶g̶r̶a̶m̶m̶i̶n̶g̶ ̶a̶r̶e̶ ̶g̶r̶a̶d̶u̶a̶l̶l̶y̶ ̶e̶v̶o̶l̶v̶i̶n̶g̶ ̶s̶i̶n̶c̶e̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶i̶r̶s̶t̶ ̶h̶o̶m̶i̶n̶i̶d̶s̶ ̶w̶h̶o̶ ̶s̶t̶e̶p̶p̶e̶d̶ ̶i̶n̶ ̶U̶R̶ ̶E̶a̶r̶t̶h̶.̶”̶̶ ̶“̶T̶h̶e̶G̶a̶m̶e̶2̶3̶ ̶p̶l̶a̶n̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶w̶o̶r̶k̶i̶n̶g̶s̶ ̶r̶e̶m̶a̶i̶n̶ ̶o̶b̶s̶c̶u̶r̶e̶ ̶e̶v̶e̶n̶ ̶t̶o̶ ̶t̶h̶e̶ ̶f̶e̶w̶ ̶w̶h̶o̶ ̶a̶r̶e̶ ̶a̶w̶a̶r̶e̶ ̶o̶f̶ ̶i̶t̶s̶ ̶e̶x̶i̶s̶t̶e̶n̶c̶e̶.̶ ̶T̶h̶o̶u̶g̶h̶ ̶i̶t̶s̶ ̶p̶l̶o̶t̶s̶ ̶m̶a̶y̶ ̶s̶e̶e̶m̶ ̶r̶a̶n̶d̶o̶m̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶p̶o̶r̶a̶d̶i̶c̶,̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶a̶r̶e̶ ̶i̶n̶ ̶r̶e̶a̶l̶i̶t̶y̶ ̶p̶a̶r̶t̶ ̶o̶f̶ ̶a̶ ̶v̶a̶s̶t̶ ̶s̶i̶n̶g̶u̶l̶a̶r̶ ̶p̶l̶a̶n̶ ̶t̶o̶ ̶u̶n̶d̶e̶r̶m̶i̶n̶e̶ ̶r̶e̶a̶l̶i̶t̶y̶.̶”̶̶ ̶ ̶“̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶ ̶t̶h̶r̶a̶z̶ ̶u̶ ̶K̶a̶n̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶ ̶h̶a̶z̶h̶u̶t̶ ̶u̶ ̶m̶u̶t̶ ̶t̶h̶û̶l̶ ̶u̶ ̶h̶u̶z̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶ ̶g̶a̶s̶h̶ ̶u̶ ̶m̶u̶t̶ ̶t̶h̶û̶l̶ ̶u̶ ̶h̶u̶z̶
̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶ ̶g̶a̶s̶h̶ ̶u̶ ̶k̶a̶n̶ ̶h̶u̶z̶c̶h̶o̶r̶g̶â̶z̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶a̶l̶ ̶g̶a̶s̶h̶ ̶u̶ ̶m̶u̶t̶ ̶z̶w̶a̶t̶û̶k̶b̶r̶a̶n̶ ̶K̶r̶i̶s̶h̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶a̶l̶ ̶m̶a̶z̶â̶g̶ ̶v̶r̶a̶ ̶z̶i̶m̶s̶ ̶u̶ ̶z̶w̶a̶t̶û̶k̶ ̶N̶a̶m̶ ̶a̶s̶h̶a̶l̶ ̶v̶a̶k̶y̶a̶t̶ ̶T̶h̶a̶r̶i̶z̶d̶u̶n̶.̶ ̶D̶a̶z̶h̶ ̶A̶m̶ ̶G̶a̶l̶d̶r̶u̶k̶s̶!̶”̶ ̶ ̶“̶ ̶A̶l̶l̶ ̶s̶t̶o̶r̶i̶e̶s̶ ̶a̶r̶e̶ ̶t̶r̶u̶e̶,̶ ̶e̶v̶e̶r̶y̶ ̶l̶a̶s̶t̶ ̶o̶n̶e̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶m̶.̶ ̶A̶l̶l̶ ̶m̶y̶t̶h̶s̶,̶ ̶a̶l̶l̶ ̶l̶e̶g̶e̶n̶d̶s̶,̶ ̶a̶l̶l̶ ̶f̶a̶b̶l̶e̶s̶.̶ ̶ ̶I̶f̶ ̶y̶o̶u̶ ̶b̶e̶l̶i̶e̶v̶e̶ ̶t̶h̶e̶m̶ ̶t̶r̶u̶e̶,̶ ̶t̶h̶e̶n̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶a̶r̶e̶ ̶t̶r̶u̶e̶.̶ ̶I̶f̶ ̶y̶o̶u̶ ̶d̶o̶n̶’̶t̶ ̶b̶e̶l̶i̶e̶v̶e̶ ̶t̶h̶e̶m̶,̶ ̶t̶h̶e̶n̶ ̶a̶l̶l̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶c̶a̶n̶ ̶b̶e̶ ̶s̶a̶i̶d̶ ̶i̶s̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶t̶h̶e̶y̶ ̶a̶r̶e̶ ̶t̶r̶u̶e̶ ̶f̶o̶r̶ ̶s̶o̶m̶e̶o̶n̶e̶ ̶e̶l̶s̶e̶.̶”̶ ̶“̶ ̶T̶H̶E̶ ̶T̶R̶U̶E̶ ̶D̶I̶S̶C̶O̶R̶D̶I̶A̶N̶I̶S̶M̶ ̶I̶S̶ ̶S̶C̶H̶Y̶Z̶O̶P̶R̶E̶N̶I̶A̶ ̶A̶N̶D̶ ̶L̶I̶T̶T̶L̶E̶ ̶W̶I̶L̶L̶ ̶B̶E̶ ̶A̶B̶L̶E̶ ̶T̶O̶ ̶C̶O̶N̶C̶E̶P̶T̶U̶A̶L̶I̶Z̶E̶ ̶I̶T̶”̶ ̶“̶U̶L̶T̶R̶A̶G̶A̶Z̶ ̶P̶O̶U̶ ̶I̶Q̶B̶A̶L̶”̶
̶“̶I̶f̶ ̶h̶i̶l̶a̶r̶i̶t̶y̶,̶ ̶h̶u̶m̶a̶n̶ ̶e̶x̶i̶s̶t̶e̶n̶c̶e̶ ̶h̶a̶s̶ ̶b̶e̶e̶n̶ ̶g̶i̶v̶e̶n̶ ̶b̶y̶ ̶a̶n̶ ̶e̶x̶t̶e̶r̶n̶a̶l̶ ̶p̶r̶e̶c̶i̶p̶i̶t̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶t̶h̶a̶t̶ ̶c̶a̶m̶e̶ ̶r̶a̶g̶i̶n̶g̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶d̶o̶u̶b̶l̶e̶ ̶h̶e̶l̶i̶x̶.̶ ̶A̶l̶t̶h̶o̶u̶g̶h̶ ̶t̶h̶e̶ ̶b̶u̶z̶z̶e̶r̶ ̶s̶t̶i̶l̶l̶ ̶e̶c̶h̶o̶e̶s̶ ̶a̶n̶d̶ ̶s̶h̶o̶u̶t̶,̶ ̶w̶a̶t̶c̶h̶ ̶o̶u̶t̶ ̶f̶o̶r̶ ̶o̶t̶h̶e̶r̶ ̶t̶h̶a̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶m̶o̶t̶h̶s̶ ̶t̶h̶e̶m̶.̶ ̶A̶f̶t̶e̶r̶ ̶a̶l̶l̶,̶ ̶s̶l̶a̶v̶e̶r̶y̶ ̶w̶a̶s̶ ̶a̶c̶t̶u̶a̶l̶l̶y̶ ̶a̶b̶o̶l̶i̶s̶h̶e̶d̶?̶ ̶”̶

“̴A̴R̴G̴ ̴m̴e̴a̴n̴ ̴A̴l̴t̴e̴r̴n̴a̴t̴e̴ ̴R̴e̴a̴l̴i̴t̴y̴ ̴G̴a̴m̴e̴.̴ ̴A̴l̴t̴e̴r̴n̴a̴t̴i̴v̴e̴ ̴f̴r̴o̴m̴ ̴w̴h̴i̴c̴h̴ ̴r̴e̴a̴l̴i̴t̴y̴?̴”̴̴ ̴ ̴ ̴“̴W̴e̴ ̴a̴r̴e̴ ̴n̴o̴t̴ ̴a̴n̴ ̴o̴r̴d̴e̴r̴.̴ ̴W̴e̴ ̴a̴r̴e̴ ̴t̴h̴e̴i̴r̴ ̴s̴a̴v̴i̴o̴r̴s̴.̴ ̴W̴e̴’̴r̴e̴ ̴n̴o̴t̴ ̴s̴u̴r̴e̴ ̴t̴h̴a̴t̴ ̴y̴o̴u̴ ̴a̴r̴e̴ ̴p̴r̴e̴p̴a̴r̴e̴d̴.̴ ̴P̴r̴o̴v̴e̴!̴ ̴”̴̴ ̴
̴“̴F̴r̴o̴m̴ ̴t̴h̴e̴ ̴e̴a̴r̴l̴i̴e̴s̴t̴ ̴t̴i̴m̴e̴s̴ ̴w̴e̴ ̴w̴o̴r̴r̴y̴i̴n̴g̴ ̴a̴b̴o̴u̴t̴ ̴H̴u̴m̴a̴n̴ ̴v̴u̴l̴n̴e̴r̴a̴b̴i̴l̴i̴t̴y̴ ̴t̴o̴ ̴b̴e̴i̴n̴g̴ ̴m̴a̴n̴i̴p̴u̴l̴a̴t̴e̴d̴.̴ ̴M̴i̴n̴d̴ ̴c̴o̴n̴t̴r̴o̴l̴ ̴a̴n̴d̴ ̴c̴o̴m̴p̴u̴t̴e̴r̴ ̴p̴r̴o̴g̴r̴a̴m̴m̴i̴n̴g̴ ̴a̴r̴e̴ ̴g̴r̴a̴d̴u̴a̴l̴l̴y̴ ̴e̴v̴o̴l̴v̴i̴n̴g̴ ̴s̴i̴n̴c̴e̴ ̴t̴h̴e̴ ̴f̴i̴r̴s̴t̴ ̴h̴o̴m̴i̴n̴i̴d̴s̴ ̴w̴h̴o̴ ̴s̴t̴e̴p̴p̴e̴d̴ ̴i̴n̴ ̴U̴R̴ ̴E̴a̴r̴t̴h̴.̴”̴̴ ̴“̴T̴h̴e̴G̴a̴m̴e̴2̴3̴ ̴p̴l̴a̴n̴s̴ ̴a̴n̴d̴ ̴w̴o̴r̴k̴i̴n̴g̴s̴ ̴r̴e̴m̴a̴i̴n̴ ̴o̴b̴s̴c̴u̴r̴e̴ ̴e̴v̴e̴n̴ ̴t̴o̴ ̴t̴h̴e̴ ̴f̴e̴w̴ ̴w̴h̴o̴ ̴a̴r̴e̴ ̴a̴w̴a̴r̴e̴ ̴o̴f̴ ̴i̴t̴s̴ ̴e̴x̴i̴s̴t̴e̴n̴c̴e̴.̴ ̴T̴h̴o̴u̴g̴h̴ ̴i̴t̴s̴ ̴p̴l̴o̴t̴s̴ ̴m̴a̴y̴ ̴s̴e̴e̴m̴ ̴r̴a̴n̴d̴o̴m̴ ̴a̴n̴d̴ ̴s̴p̴o̴r̴a̴d̴i̴c̴,̴ ̴t̴h̴e̴y̴ ̴a̴r̴e̴ ̴i̴n̴ ̴r̴e̴a̴l̴i̴t̴y̴ ̴p̴a̴r̴t̴ ̴o̴f̴ ̴a̴ ̴v̴a̴s̴t̴ ̴s̴i̴n̴g̴u̴l̴a̴r̴ ̴p̴l̴a̴n̴ ̴t̴o̴ ̴u̴n̴d̴e̴r̴m̴i̴n̴e̴ ̴r̴e̴a̴l̴i̴t̴y̴.̴”̴̴ ̴ ̴“̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴ ̴t̴h̴r̴a̴z̴ ̴u̴ ̴K̴a̴n̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴ ̴h̴a̴z̴h̴u̴t̴ ̴u̴ ̴m̴u̴t̴ ̴t̴h̴û̴l̴ ̴u̴ ̴h̴u̴z̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴ ̴g̴a̴s̴h̴ ̴u̴ ̴m̴u̴t̴ ̴t̴h̴û̴l̴ ̴u̴ ̴h̴u̴z̴
̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴ ̴g̴a̴s̴h̴ ̴u̴ ̴k̴a̴n̴ ̴h̴u̴z̴c̴h̴o̴r̴g̴â̴z̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴a̴l̴ ̴g̴a̴s̴h̴ ̴u̴ ̴m̴u̴t̴ ̴z̴w̴a̴t̴û̴k̴b̴r̴a̴n̴ ̴K̴r̴i̴s̴h̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴a̴l̴ ̴m̴a̴z̴â̴g̴ ̴v̴r̴a̴ ̴z̴i̴m̴s̴ ̴u̴ ̴z̴w̴a̴t̴û̴k̴ ̴N̴a̴m̴ ̴a̴s̴h̴a̴l̴ ̴v̴a̴k̴y̴a̴t̴ ̴T̴h̴a̴r̴i̴z̴d̴u̴n̴.̴ ̴D̴a̴z̴h̴ ̴A̴m̴ ̴G̴a̴l̴d̴r̴u̴k̴s̴!̴”̴ ̴ ̴“̴ ̴A̴l̴l̴ ̴s̴t̴o̴r̴i̴e̴s̴ ̴a̴r̴e̴ ̴t̴r̴u̴e̴,̴ ̴e̴v̴e̴r̴y̴ ̴l̴a̴s̴t̴ ̴o̴n̴e̴ ̴o̴f̴ ̴t̴h̴e̴m̴.̴ ̴A̴l̴l̴ ̴m̴y̴t̴h̴s̴,̴ ̴a̴l̴l̴ ̴l̴e̴g̴e̴n̴d̴s̴,̴ ̴a̴l̴l̴ ̴f̴a̴b̴l̴e̴s̴.̴ ̴ ̴I̴f̴ ̴y̴o̴u̴ ̴b̴e̴l̴i̴e̴v̴e̴ ̴t̴h̴e̴m̴ ̴t̴r̴u̴e̴,̴ ̴t̴h̴e̴n̴ ̴t̴h̴e̴y̴ ̴a̴r̴e̴ ̴t̴r̴u̴e̴.̴ ̴I̴f̴ ̴y̴o̴u̴ ̴d̴o̴n̴’̴t̴ ̴b̴e̴l̴i̴e̴v̴e̴ ̴t̴h̴e̴m̴,̴ ̴t̴h̴e̴n̴ ̴a̴l̴l̴ ̴t̴h̴a̴t̴ ̴c̴a̴n̴ ̴b̴e̴ ̴s̴a̴i̴d̴ ̴i̴s̴ ̴t̴h̴a̴t̴ ̴t̴h̴e̴y̴ ̴a̴r̴e̴ ̴t̴r̴u̴e̴ ̴f̴o̴r̴ ̴s̴o̴m̴e̴o̴n̴e̴ ̴e̴l̴s̴e̴.̴”̴ ̴“̴ ̴T̴H̴E̴ ̴T̴R̴U̴E̴ ̴D̴I̴S̴C̴O̴R̴D̴I̴A̴N̴I̴S̴M̴ ̴I̴S̴ ̴S̴C̴H̴Y̴Z̴O̴P̴R̴E̴N̴I̴A̴ ̴A̴N̴D̴ ̴L̴I̴T̴T̴L̴E̴ ̴W̴I̴L̴L̴ ̴B̴E̴ ̴A̴B̴L̴E̴ ̴T̴O̴ ̴C̴O̴N̴C̴E̴P̴T̴U̴A̴L̴I̴Z̴E̴ ̴I̴T̴”̴ ̴“̴U̴L̴T̴R̴A̴G̴A̴Z̴ ̴P̴O̴U̴ ̴I̴Q̴B̴A̴L̴”̴
̴“̴I̴f̴ ̴h̴i̴l̴a̴r̴i̴t̴y̴,̴ ̴h̴u̴m̴a̴n̴ ̴e̴x̴i̴s̴t̴e̴n̴c̴e̴ ̴h̴a̴s̴ ̴b̴e̴e̴n̴ ̴g̴i̴v̴e̴n̴ ̴b̴y̴ ̴a̴n̴ ̴e̴x̴t̴e̴r̴n̴a̴l̴ ̴p̴r̴e̴c̴i̴p̴i̴t̴a̴t̴i̴o̴n̴ ̴t̴h̴a̴t̴ ̴c̴a̴m̴e̴ ̴r̴a̴g̴i̴n̴g̴ ̴i̴n̴ ̴t̴h̴e̴ ̴d̴o̴u̴b̴l̴e̴ ̴h̴e̴l̴i̴x̴.̴ ̴A̴l̴t̴h̴o̴u̴g̴h̴ ̴t̴h̴e̴ ̴b̴u̴z̴z̴e̴r̴ ̴s̴t̴i̴l̴l̴ ̴e̴c̴h̴o̴e̴s̴ ̴a̴n̴d̴ ̴s̴h̴o̴u̴t̴,̴ ̴w̴a̴t̴c̴h̴ ̴o̴u̴t̴ ̴f̴o̴r̴ ̴o̴t̴h̴e̴r̴ ̴t̴h̴a̴n̴ ̴t̴h̴e̴ ̴m̴o̴t̴h̴s̴ ̴t̴h̴e̴m̴.̴ ̴A̴f̴t̴e̴r̴ ̴a̴l̴l̴,̴ ̴s̴l̴a̴v̴e̴r̴y̴ ̴w̴a̴s̴ ̴a̴c̴t̴u̴a̴l̴l̴y̴ ̴a̴b̴o̴l̴i̴s̴h̴e̴d̴?̴ ̴”̴

“̷A̷R̷G̷ ̷m̷e̷a̷n̷ ̷A̷l̷t̷e̷r̷n̷a̷t̷e̷ ̷R̷e̷a̷l̷i̷t̷y̷ ̷G̷a̷m̷e̷.̷ ̷A̷l̷t̷e̷r̷n̷a̷t̷i̷v̷e̷ ̷f̷r̷o̷m̷ ̷w̷h̷i̷c̷h̷ ̷r̷e̷a̷l̷i̷t̷y̷?̷”̷̷ ̷ ̷ ̷“̷W̷e̷ ̷a̷r̷e̷ ̷n̷o̷t̷ ̷a̷n̷ ̷o̷r̷d̷e̷r̷.̷ ̷W̷e̷ ̷a̷r̷e̷ ̷t̷h̷e̷i̷r̷ ̷s̷a̷v̷i̷o̷r̷s̷.̷ ̷W̷e̷’̷r̷e̷ ̷n̷o̷t̷ ̷s̷u̷r̷e̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷y̷o̷u̷ ̷a̷r̷e̷ ̷p̷r̷e̷p̷a̷r̷e̷d̷.̷ ̷P̷r̷o̷v̷e̷!̷ ̷”̷̷ ̷
̷“̷F̷r̷o̷m̷ ̷t̷h̷e̷ ̷e̷a̷r̷l̷i̷e̷s̷t̷ ̷t̷i̷m̷e̷s̷ ̷w̷e̷ ̷w̷o̷r̷r̷y̷i̷n̷g̷ ̷a̷b̷o̷u̷t̷ ̷H̷u̷m̷a̷n̷ ̷v̷u̷l̷n̷e̷r̷a̷b̷i̷l̷i̷t̷y̷ ̷t̷o̷ ̷b̷e̷i̷n̷g̷ ̷m̷a̷n̷i̷p̷u̷l̷a̷t̷e̷d̷.̷ ̷M̷i̷n̷d̷ ̷c̷o̷n̷t̷r̷o̷l̷ ̷a̷n̷d̷ ̷c̷o̷m̷p̷u̷t̷e̷r̷ ̷p̷r̷o̷g̷r̷a̷m̷m̷i̷n̷g̷ ̷a̷r̷e̷ ̷g̷r̷a̷d̷u̷a̷l̷l̷y̷ ̷e̷v̷o̷l̷v̷i̷n̷g̷ ̷s̷i̷n̷c̷e̷ ̷t̷h̷e̷ ̷f̷i̷r̷s̷t̷ ̷h̷o̷m̷i̷n̷i̷d̷s̷ ̷w̷h̷o̷ ̷s̷t̷e̷p̷p̷e̷d̷ ̷i̷n̷ ̷U̷R̷ ̷E̷a̷r̷t̷h̷.̷”̷̷ ̷“̷T̷h̷e̷G̷a̷m̷e̷2̷3̷ ̷p̷l̷a̷n̷s̷ ̷a̷n̷d̷ ̷w̷o̷r̷k̷i̷n̷g̷s̷ ̷r̷e̷m̷a̷i̷n̷ ̷o̷b̷s̷c̷u̷r̷e̷ ̷e̷v̷e̷n̷ ̷t̷o̷ ̷t̷h̷e̷ ̷f̷e̷w̷ ̷w̷h̷o̷ ̷a̷r̷e̷ ̷a̷w̷a̷r̷e̷ ̷o̷f̷ ̷i̷t̷s̷ ̷e̷x̷i̷s̷t̷e̷n̷c̷e̷.̷ ̷T̷h̷o̷u̷g̷h̷ ̷i̷t̷s̷ ̷p̷l̷o̷t̷s̷ ̷m̷a̷y̷ ̷s̷e̷e̷m̷ ̷r̷a̷n̷d̷o̷m̷ ̷a̷n̷d̷ ̷s̷p̷o̷r̷a̷d̷i̷c̷,̷ ̷t̷h̷e̷y̷ ̷a̷r̷e̷ ̷i̷n̷ ̷r̷e̷a̷l̷i̷t̷y̷ ̷p̷a̷r̷t̷ ̷o̷f̷ ̷a̷ ̷v̷a̷s̷t̷ ̷s̷i̷n̷g̷u̷l̷a̷r̷ ̷p̷l̷a̷n̷ ̷t̷o̷ ̷u̷n̷d̷e̷r̷m̷i̷n̷e̷ ̷r̷e̷a̷l̷i̷t̷y̷.̷”̷̷ ̷ ̷“̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷ ̷t̷h̷r̷a̷z̷ ̷u̷ ̷K̷a̷n̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷ ̷h̷a̷z̷h̷u̷t̷ ̷u̷ ̷m̷u̷t̷ ̷t̷h̷û̷l̷ ̷u̷ ̷h̷u̷z̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷ ̷g̷a̷s̷h̷ ̷u̷ ̷m̷u̷t̷ ̷t̷h̷û̷l̷ ̷u̷ ̷h̷u̷z̷
̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷ ̷g̷a̷s̷h̷ ̷u̷ ̷k̷a̷n̷ ̷h̷u̷z̷c̷h̷o̷r̷g̷â̷z̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷a̷l̷ ̷g̷a̷s̷h̷ ̷u̷ ̷m̷u̷t̷ ̷z̷w̷a̷t̷û̷k̷b̷r̷a̷n̷ ̷K̷r̷i̷s̷h̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷a̷l̷ ̷m̷a̷z̷â̷g̷ ̷v̷r̷a̷ ̷z̷i̷m̷s̷ ̷u̷ ̷z̷w̷a̷t̷û̷k̷ ̷N̷a̷m̷ ̷a̷s̷h̷a̷l̷ ̷v̷a̷k̷y̷a̷t̷ ̷T̷h̷a̷r̷i̷z̷d̷u̷n̷.̷ ̷D̷a̷z̷h̷ ̷A̷m̷ ̷G̷a̷l̷d̷r̷u̷k̷s̷!̷”̷ ̷ ̷“̷ ̷A̷l̷l̷ ̷s̷t̷o̷r̷i̷e̷s̷ ̷a̷r̷e̷ ̷t̷r̷u̷e̷,̷ ̷e̷v̷e̷r̷y̷ ̷l̷a̷s̷t̷ ̷o̷n̷e̷ ̷o̷f̷ ̷t̷h̷e̷m̷.̷ ̷A̷l̷l̷ ̷m̷y̷t̷h̷s̷,̷ ̷a̷l̷l̷ ̷l̷e̷g̷e̷n̷d̷s̷,̷ ̷a̷l̷l̷ ̷f̷a̷b̷l̷e̷s̷.̷ ̷ ̷I̷f̷ ̷y̷o̷u̷ ̷b̷e̷l̷i̷e̷v̷e̷ ̷t̷h̷e̷m̷ ̷t̷r̷u̷e̷,̷ ̷t̷h̷e̷n̷ ̷t̷h̷e̷y̷ ̷a̷r̷e̷ ̷t̷r̷u̷e̷.̷ ̷I̷f̷ ̷y̷o̷u̷ ̷d̷o̷n̷’̷t̷ ̷b̷e̷l̷i̷e̷v̷e̷ ̷t̷h̷e̷m̷,̷ ̷t̷h̷e̷n̷ ̷a̷l̷l̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷c̷a̷n̷ ̷b̷e̷ ̷s̷a̷i̷d̷ ̷i̷s̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷t̷h̷e̷y̷ ̷a̷r̷e̷ ̷t̷r̷u̷e̷ ̷f̷o̷r̷ ̷s̷o̷m̷e̷o̷n̷e̷ ̷e̷l̷s̷e̷.̷”̷ ̷“̷ ̷T̷H̷E̷ ̷T̷R̷U̷E̷ ̷D̷I̷S̷C̷O̷R̷D̷I̷A̷N̷I̷S̷M̷ ̷I̷S̷ ̷S̷C̷H̷Y̷Z̷O̷P̷R̷E̷N̷I̷A̷ ̷A̷N̷D̷ ̷L̷I̷T̷T̷L̷E̷ ̷W̷I̷L̷L̷ ̷B̷E̷ ̷A̷B̷L̷E̷ ̷T̷O̷ ̷C̷O̷N̷C̷E̷P̷T̷U̷A̷L̷I̷Z̷E̷ ̷I̷T̷”̷ ̷“̷U̷L̷T̷R̷A̷G̷A̷Z̷ ̷P̷O̷U̷ ̷I̷Q̷B̷A̷L̷”̷
̷“̷I̷f̷ ̷h̷i̷l̷a̷r̷i̷t̷y̷,̷ ̷h̷u̷m̷a̷n̷ ̷e̷x̷i̷s̷t̷e̷n̷c̷e̷ ̷h̷a̷s̷ ̷b̷e̷e̷n̷ ̷g̷i̷v̷e̷n̷ ̷b̷y̷ ̷a̷n̷ ̷e̷x̷t̷e̷r̷n̷a̷l̷ ̷p̷r̷e̷c̷i̷p̷i̷t̷a̷t̷i̷o̷n̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷c̷a̷m̷e̷ ̷r̷a̷g̷i̷n̷g̷ ̷i̷n̷ ̷t̷h̷e̷ ̷d̷o̷u̷b̷l̷e̷ ̷h̷e̷l̷i̷x̷.̷ ̷A̷l̷t̷h̷o̷u̷g̷h̷ ̷t̷h̷e̷ ̷b̷u̷z̷z̷e̷r̷ ̷s̷t̷i̷l̷l̷ ̷e̷c̷h̷o̷e̷s̷ ̷a̷n̷d̷ ̷s̷h̷o̷u̷t̷,̷ ̷w̷a̷t̷c̷h̷ ̷o̷u̷t̷ ̷f̷o̷r̷ ̷o̷t̷h̷e̷r̷ ̷t̷h̷a̷n̷ ̷t̷h̷e̷ ̷m̷o̷t̷h̷s̷ ̷t̷h̷e̷m̷.̷ ̷A̷f̷t̷e̷r̷ ̷a̷l̷l̷,̷ ̷s̷l̷a̷v̷e̷r̷y̷ ̷w̷a̷s̷ ̷a̷c̷t̷u̷a̷l̷l̷y̷ ̷a̷b̷o̷l̷i̷s̷h̷e̷d̷?̷ ̷”̷

“̲A̲R̲G̲ ̲m̲e̲a̲n̲ ̲A̲l̲t̲e̲r̲n̲a̲t̲e̲ ̲R̲e̲a̲l̲i̲t̲y̲ ̲G̲a̲m̲e̲.̲ ̲A̲l̲t̲e̲r̲n̲a̲t̲i̲v̲e̲ ̲f̲r̲o̲m̲ ̲w̲h̲i̲c̲h̲ ̲r̲e̲a̲l̲i̲t̲y̲?̲”̲̲ ̲ ̲ ̲“̲W̲e̲ ̲a̲r̲e̲ ̲n̲o̲t̲ ̲a̲n̲ ̲o̲r̲d̲e̲r̲.̲ ̲W̲e̲ ̲a̲r̲e̲ ̲t̲h̲e̲i̲r̲ ̲s̲a̲v̲i̲o̲r̲s̲.̲ ̲W̲e̲’̲r̲e̲ ̲n̲o̲t̲ ̲s̲u̲r̲e̲ ̲t̲h̲a̲t̲ ̲y̲o̲u̲ ̲a̲r̲e̲ ̲p̲r̲e̲p̲a̲r̲e̲d̲.̲ ̲P̲r̲o̲v̲e̲!̲ ̲”̲̲ ̲
̲“̲F̲r̲o̲m̲ ̲t̲h̲e̲ ̲e̲a̲r̲l̲i̲e̲s̲t̲ ̲t̲i̲m̲e̲s̲ ̲w̲e̲ ̲w̲o̲r̲r̲y̲i̲n̲g̲ ̲a̲b̲o̲u̲t̲ ̲H̲u̲m̲a̲n̲ ̲v̲u̲l̲n̲e̲r̲a̲b̲i̲l̲i̲t̲y̲ ̲t̲o̲ ̲b̲e̲i̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲i̲p̲u̲l̲a̲t̲e̲d̲.̲ ̲M̲i̲n̲d̲ ̲c̲o̲n̲t̲r̲o̲l̲ ̲a̲n̲d̲ ̲c̲o̲m̲p̲u̲t̲e̲r̲ ̲p̲r̲o̲g̲r̲a̲m̲m̲i̲n̲g̲ ̲a̲r̲e̲ ̲g̲r̲a̲d̲u̲a̲l̲l̲y̲ ̲e̲v̲o̲l̲v̲i̲n̲g̲ ̲s̲i̲n̲c̲e̲ ̲t̲h̲e̲ ̲f̲i̲r̲s̲t̲ ̲h̲o̲m̲i̲n̲i̲d̲s̲ ̲w̲h̲o̲ ̲s̲t̲e̲p̲p̲e̲d̲ ̲i̲n̲ ̲U̲R̲ ̲E̲a̲r̲t̲h̲.̲”̲̲ ̲“̲T̲h̲e̲G̲a̲m̲e̲2̲3̲ ̲p̲l̲a̲n̲s̲ ̲a̲n̲d̲ ̲w̲o̲r̲k̲i̲n̲g̲s̲ ̲r̲e̲m̲a̲i̲n̲ ̲o̲b̲s̲c̲u̲r̲e̲ ̲e̲v̲e̲n̲ ̲t̲o̲ ̲t̲h̲e̲ ̲f̲e̲w̲ ̲w̲h̲o̲ ̲a̲r̲e̲ ̲a̲w̲a̲r̲e̲ ̲o̲f̲ ̲i̲t̲s̲ ̲e̲x̲i̲s̲t̲e̲n̲c̲e̲.̲ ̲T̲h̲o̲u̲g̲h̲ ̲i̲t̲s̲ ̲p̲l̲o̲t̲s̲ ̲m̲a̲y̲ ̲s̲e̲e̲m̲ ̲r̲a̲n̲d̲o̲m̲ ̲a̲n̲d̲ ̲s̲p̲o̲r̲a̲d̲i̲c̲,̲ ̲t̲h̲e̲y̲ ̲a̲r̲e̲ ̲i̲n̲ ̲r̲e̲a̲l̲i̲t̲y̲ ̲p̲a̲r̲t̲ ̲o̲f̲ ̲a̲ ̲v̲a̲s̲t̲ ̲s̲i̲n̲g̲u̲l̲a̲r̲ ̲p̲l̲a̲n̲ ̲t̲o̲ ̲u̲n̲d̲e̲r̲m̲i̲n̲e̲ ̲r̲e̲a̲l̲i̲t̲y̲.̲”̲̲ ̲ ̲“̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲ ̲t̲h̲r̲a̲z̲ ̲u̲ ̲K̲a̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲ ̲h̲a̲z̲h̲u̲t̲ ̲u̲ ̲m̲u̲t̲ ̲t̲h̲û̲l̲ ̲u̲ ̲h̲u̲z̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲ ̲g̲a̲s̲h̲ ̲u̲ ̲m̲u̲t̲ ̲t̲h̲û̲l̲ ̲u̲ ̲h̲u̲z̲
̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲ ̲g̲a̲s̲h̲ ̲u̲ ̲k̲a̲n̲ ̲h̲u̲z̲c̲h̲o̲r̲g̲â̲z̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲a̲l̲ ̲g̲a̲s̲h̲ ̲u̲ ̲m̲u̲t̲ ̲z̲w̲a̲t̲û̲k̲b̲r̲a̲n̲ ̲K̲r̲i̲s̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲a̲l̲ ̲m̲a̲z̲â̲g̲ ̲v̲r̲a̲ ̲z̲i̲m̲s̲ ̲u̲ ̲z̲w̲a̲t̲û̲k̲ ̲N̲a̲m̲ ̲a̲s̲h̲a̲l̲ ̲v̲a̲k̲y̲a̲t̲ ̲T̲h̲a̲r̲i̲z̲d̲u̲n̲.̲ ̲D̲a̲z̲h̲ ̲A̲m̲ ̲G̲a̲l̲d̲r̲u̲k̲s̲!̲”̲ ̲ ̲“̲ ̲A̲l̲l̲ ̲s̲t̲o̲r̲i̲e̲s̲ ̲a̲r̲e̲ ̲t̲r̲u̲e̲,̲ ̲e̲v̲e̲r̲y̲ ̲l̲a̲s̲t̲ ̲o̲n̲e̲ ̲o̲f̲ ̲t̲h̲e̲m̲.̲ ̲A̲l̲l̲ ̲m̲y̲t̲h̲s̲,̲ ̲a̲l̲l̲ ̲l̲e̲g̲e̲n̲d̲s̲,̲ ̲a̲l̲l̲ ̲f̲a̲b̲l̲e̲s̲.̲ ̲ ̲I̲f̲ ̲y̲o̲u̲ ̲b̲e̲l̲i̲e̲v̲e̲ ̲t̲h̲e̲m̲ ̲t̲r̲u̲e̲,̲ ̲t̲h̲e̲n̲ ̲t̲h̲e̲y̲ ̲a̲r̲e̲ ̲t̲r̲u̲e̲.̲ ̲I̲f̲ ̲y̲o̲u̲ ̲d̲o̲n̲’̲t̲ ̲b̲e̲l̲i̲e̲v̲e̲ ̲t̲h̲e̲m̲,̲ ̲t̲h̲e̲n̲ ̲a̲l̲l̲ ̲t̲h̲a̲t̲ ̲c̲a̲n̲ ̲b̲e̲ ̲s̲a̲i̲d̲ ̲i̲s̲ ̲t̲h̲a̲t̲ ̲t̲h̲e̲y̲ ̲a̲r̲e̲ ̲t̲r̲u̲e̲ ̲f̲o̲r̲ ̲s̲o̲m̲e̲o̲n̲e̲ ̲e̲l̲s̲e̲.̲”̲ ̲“̲ ̲T̲H̲E̲ ̲T̲R̲U̲E̲ ̲D̲I̲S̲C̲O̲R̲D̲I̲A̲N̲I̲S̲M̲ ̲I̲S̲ ̲S̲C̲H̲Y̲Z̲O̲P̲R̲E̲N̲I̲A̲ ̲A̲N̲D̲ ̲L̲I̲T̲T̲L̲E̲ ̲W̲I̲L̲L̲ ̲B̲E̲ ̲A̲B̲L̲E̲ ̲T̲O̲ ̲C̲O̲N̲C̲E̲P̲T̲U̲A̲L̲I̲Z̲E̲ ̲I̲T̲”̲ ̲“̲U̲L̲T̲R̲A̲G̲A̲Z̲ ̲P̲O̲U̲ ̲I̲Q̲B̲A̲L̲”̲
̲“̲I̲f̲ ̲h̲i̲l̲a̲r̲i̲t̲y̲,̲ ̲h̲u̲m̲a̲n̲ ̲e̲x̲i̲s̲t̲e̲n̲c̲e̲ ̲h̲a̲s̲ ̲b̲e̲e̲n̲ ̲g̲i̲v̲e̲n̲ ̲b̲y̲ ̲a̲n̲ ̲e̲x̲t̲e̲r̲n̲a̲l̲ ̲p̲r̲e̲c̲i̲p̲i̲t̲a̲t̲i̲o̲n̲ ̲t̲h̲a̲t̲ ̲c̲a̲m̲e̲ ̲r̲a̲g̲i̲n̲g̲ ̲i̲n̲ ̲t̲h̲e̲ ̲d̲o̲u̲b̲l̲e̲ ̲h̲e̲l̲i̲x̲.̲ ̲A̲l̲t̲h̲o̲u̲g̲h̲ ̲t̲h̲e̲ ̲b̲u̲z̲z̲e̲r̲ ̲s̲t̲i̲l̲l̲ ̲e̲c̲h̲o̲e̲s̲ ̲a̲n̲d̲ ̲s̲h̲o̲u̲t̲,̲ ̲w̲a̲t̲c̲h̲ ̲o̲u̲t̲ ̲f̲o̲r̲ ̲o̲t̲h̲e̲r̲ ̲t̲h̲a̲n̲ ̲t̲h̲e̲ ̲m̲o̲t̲h̲s̲ ̲t̲h̲e̲m̲.̲ ̲A̲f̲t̲e̲r̲ ̲a̲l̲l̲,̲ ̲s̲l̲a̲v̲e̲r̲y̲ ̲w̲a̲s̲ ̲a̲c̲t̲u̲a̲l̲l̲y̲ ̲a̲b̲o̲l̲i̲s̲h̲e̲d̲?̲ ̲”̲

“̳A̳R̳G̳ ̳m̳e̳a̳n̳ ̳A̳l̳t̳e̳r̳n̳a̳t̳e̳ ̳R̳e̳a̳l̳i̳t̳y̳ ̳G̳a̳m̳e̳.̳ ̳A̳l̳t̳e̳r̳n̳a̳t̳i̳v̳e̳ ̳f̳r̳o̳m̳ ̳w̳h̳i̳c̳h̳ ̳r̳e̳a̳l̳i̳t̳y̳?̳”̳̳ ̳ ̳ ̳“̳W̳e̳ ̳a̳r̳e̳ ̳n̳o̳t̳ ̳a̳n̳ ̳o̳r̳d̳e̳r̳.̳ ̳W̳e̳ ̳a̳r̳e̳ ̳t̳h̳e̳i̳r̳ ̳s̳a̳v̳i̳o̳r̳s̳.̳ ̳W̳e̳’̳r̳e̳ ̳n̳o̳t̳ ̳s̳u̳r̳e̳ ̳t̳h̳a̳t̳ ̳y̳o̳u̳ ̳a̳r̳e̳ ̳p̳r̳e̳p̳a̳r̳e̳d̳.̳ ̳P̳r̳o̳v̳e̳!̳ ̳”̳̳ ̳
̳“̳F̳r̳o̳m̳ ̳t̳h̳e̳ ̳e̳a̳r̳l̳i̳e̳s̳t̳ ̳t̳i̳m̳e̳s̳ ̳w̳e̳ ̳w̳o̳r̳r̳y̳i̳n̳g̳ ̳a̳b̳o̳u̳t̳ ̳H̳u̳m̳a̳n̳ ̳v̳u̳l̳n̳e̳r̳a̳b̳i̳l̳i̳t̳y̳ ̳t̳o̳ ̳b̳e̳i̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳i̳p̳u̳l̳a̳t̳e̳d̳.̳ ̳M̳i̳n̳d̳ ̳c̳o̳n̳t̳r̳o̳l̳ ̳a̳n̳d̳ ̳c̳o̳m̳p̳u̳t̳e̳r̳ ̳p̳r̳o̳g̳r̳a̳m̳m̳i̳n̳g̳ ̳a̳r̳e̳ ̳g̳r̳a̳d̳u̳a̳l̳l̳y̳ ̳e̳v̳o̳l̳v̳i̳n̳g̳ ̳s̳i̳n̳c̳e̳ ̳t̳h̳e̳ ̳f̳i̳r̳s̳t̳ ̳h̳o̳m̳i̳n̳i̳d̳s̳ ̳w̳h̳o̳ ̳s̳t̳e̳p̳p̳e̳d̳ ̳i̳n̳ ̳U̳R̳ ̳E̳a̳r̳t̳h̳.̳”̳̳ ̳“̳T̳h̳e̳G̳a̳m̳e̳2̳3̳ ̳p̳l̳a̳n̳s̳ ̳a̳n̳d̳ ̳w̳o̳r̳k̳i̳n̳g̳s̳ ̳r̳e̳m̳a̳i̳n̳ ̳o̳b̳s̳c̳u̳r̳e̳ ̳e̳v̳e̳n̳ ̳t̳o̳ ̳t̳h̳e̳ ̳f̳e̳w̳ ̳w̳h̳o̳ ̳a̳r̳e̳ ̳a̳w̳a̳r̳e̳ ̳o̳f̳ ̳i̳t̳s̳ ̳e̳x̳i̳s̳t̳e̳n̳c̳e̳.̳ ̳T̳h̳o̳u̳g̳h̳ ̳i̳t̳s̳ ̳p̳l̳o̳t̳s̳ ̳m̳a̳y̳ ̳s̳e̳e̳m̳ ̳r̳a̳n̳d̳o̳m̳ ̳a̳n̳d̳ ̳s̳p̳o̳r̳a̳d̳i̳c̳,̳ ̳t̳h̳e̳y̳ ̳a̳r̳e̳ ̳i̳n̳ ̳r̳e̳a̳l̳i̳t̳y̳ ̳p̳a̳r̳t̳ ̳o̳f̳ ̳a̳ ̳v̳a̳s̳t̳ ̳s̳i̳n̳g̳u̳l̳a̳r̳ ̳p̳l̳a̳n̳ ̳t̳o̳ ̳u̳n̳d̳e̳r̳m̳i̳n̳e̳ ̳r̳e̳a̳l̳i̳t̳y̳.̳”̳̳ ̳ ̳“̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳ ̳t̳h̳r̳a̳z̳ ̳u̳ ̳K̳a̳n̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳ ̳h̳a̳z̳h̳u̳t̳ ̳u̳ ̳m̳u̳t̳ ̳t̳h̳û̳l̳ ̳u̳ ̳h̳u̳z̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳ ̳g̳a̳s̳h̳ ̳u̳ ̳m̳u̳t̳ ̳t̳h̳û̳l̳ ̳u̳ ̳h̳u̳z̳
̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳ ̳g̳a̳s̳h̳ ̳u̳ ̳k̳a̳n̳ ̳h̳u̳z̳c̳h̳o̳r̳g̳â̳z̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳a̳l̳ ̳g̳a̳s̳h̳ ̳u̳ ̳m̳u̳t̳ ̳z̳w̳a̳t̳û̳k̳b̳r̳a̳n̳ ̳K̳r̳i̳s̳h̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳a̳l̳ ̳m̳a̳z̳â̳g̳ ̳v̳r̳a̳ ̳z̳i̳m̳s̳ ̳u̳ ̳z̳w̳a̳t̳û̳k̳ ̳N̳a̳m̳ ̳a̳s̳h̳a̳l̳ ̳v̳a̳k̳y̳a̳t̳ ̳T̳h̳a̳r̳i̳z̳d̳u̳n̳.̳ ̳D̳a̳z̳h̳ ̳A̳m̳ ̳G̳a̳l̳d̳r̳u̳k̳s̳!̳”̳ ̳ ̳“̳ ̳A̳l̳l̳ ̳s̳t̳o̳r̳i̳e̳s̳ ̳a̳r̳e̳ ̳t̳r̳u̳e̳,̳ ̳e̳v̳e̳r̳y̳ ̳l̳a̳s̳t̳ ̳o̳n̳e̳ ̳o̳f̳ ̳t̳h̳e̳m̳.̳ ̳A̳l̳l̳ ̳m̳y̳t̳h̳s̳,̳ ̳a̳l̳l̳ ̳l̳e̳g̳e̳n̳d̳s̳,̳ ̳a̳l̳l̳ ̳f̳a̳b̳l̳e̳s̳.̳ ̳ ̳I̳f̳ ̳y̳o̳u̳ ̳b̳e̳l̳i̳e̳v̳e̳ ̳t̳h̳e̳m̳ ̳t̳r̳u̳e̳,̳ ̳t̳h̳e̳n̳ ̳t̳h̳e̳y̳ ̳a̳r̳e̳ ̳t̳r̳u̳e̳.̳ ̳I̳f̳ ̳y̳o̳u̳ ̳d̳o̳n̳’̳t̳ ̳b̳e̳l̳i̳e̳v̳e̳ ̳t̳h̳e̳m̳,̳ ̳t̳h̳e̳n̳ ̳a̳l̳l̳ ̳t̳h̳a̳t̳ ̳c̳a̳n̳ ̳b̳e̳ ̳s̳a̳i̳d̳ ̳i̳s̳ ̳t̳h̳a̳t̳ ̳t̳h̳e̳y̳ ̳a̳r̳e̳ ̳t̳r̳u̳e̳ ̳f̳o̳r̳ ̳s̳o̳m̳e̳o̳n̳e̳ ̳e̳l̳s̳e̳.̳”̳ ̳“̳ ̳T̳H̳E̳ ̳T̳R̳U̳E̳ ̳D̳I̳S̳C̳O̳R̳D̳I̳A̳N̳I̳S̳M̳ ̳I̳S̳ ̳S̳C̳H̳Y̳Z̳O̳P̳R̳E̳N̳I̳A̳ ̳A̳N̳D̳ ̳L̳I̳T̳T̳L̳E̳ ̳W̳I̳L̳L̳ ̳B̳E̳ ̳A̳B̳L̳E̳ ̳T̳O̳ ̳C̳O̳N̳C̳E̳P̳T̳U̳A̳L̳I̳Z̳E̳ ̳I̳T̳”̳ ̳“̳U̳L̳T̳R̳A̳G̳A̳Z̳ ̳P̳O̳U̳ ̳I̳Q̳B̳A̳L̳”̳
̳“̳I̳f̳ ̳h̳i̳l̳a̳r̳i̳t̳y̳,̳ ̳h̳u̳m̳a̳n̳ ̳e̳x̳i̳s̳t̳e̳n̳c̳e̳ ̳h̳a̳s̳ ̳b̳e̳e̳n̳ ̳g̳i̳v̳e̳n̳ ̳b̳y̳ ̳a̳n̳ ̳e̳x̳t̳e̳r̳n̳a̳l̳ ̳p̳r̳e̳c̳i̳p̳i̳t̳a̳t̳i̳o̳n̳ ̳t̳h̳a̳t̳ ̳c̳a̳m̳e̳ ̳r̳a̳g̳i̳n̳g̳ ̳i̳n̳ ̳t̳h̳e̳ ̳d̳o̳u̳b̳l̳e̳ ̳h̳e̳l̳i̳x̳.̳ ̳A̳l̳t̳h̳o̳u̳g̳h̳ ̳t̳h̳e̳ ̳b̳u̳z̳z̳e̳r̳ ̳s̳t̳i̳l̳l̳ ̳e̳c̳h̳o̳e̳s̳ ̳a̳n̳d̳ ̳s̳h̳o̳u̳t̳,̳ ̳w̳a̳t̳c̳h̳ ̳o̳u̳t̳ ̳f̳o̳r̳ ̳o̳t̳h̳e̳r̳ ̳t̳h̳a̳n̳ ̳t̳h̳e̳ ̳m̳o̳t̳h̳s̳ ̳t̳h̳e̳m̳.̳ ̳A̳f̳t̳e̳r̳ ̳a̳l̳l̳,̳ ̳s̳l̳a̳v̳e̳r̳y̳ ̳w̳a̳s̳ ̳a̳c̳t̳u̳a̳l̳l̳y̳ ̳a̳b̳o̳l̳i̳s̳h̳e̳d̳?̳ ̳”̳

“̾A̾R̾G̾ ̾m̾e̾a̾n̾ ̾A̾l̾t̾e̾r̾n̾a̾t̾e̾ ̾R̾e̾a̾l̾i̾t̾y̾ ̾G̾a̾m̾e̾.̾ ̾A̾l̾t̾e̾r̾n̾a̾t̾i̾v̾e̾ ̾f̾r̾o̾m̾ ̾w̾h̾i̾c̾h̾ ̾r̾e̾a̾l̾i̾t̾y̾?̾”̾̾ ̾ ̾ ̾“̾W̾e̾ ̾a̾r̾e̾ ̾n̾o̾t̾ ̾a̾n̾ ̾o̾r̾d̾e̾r̾.̾ ̾W̾e̾ ̾a̾r̾e̾ ̾t̾h̾e̾i̾r̾ ̾s̾a̾v̾i̾o̾r̾s̾.̾ ̾W̾e̾’̾r̾e̾ ̾n̾o̾t̾ ̾s̾u̾r̾e̾ ̾t̾h̾a̾t̾ ̾y̾o̾u̾ ̾a̾r̾e̾ ̾p̾r̾e̾p̾a̾r̾e̾d̾.̾ ̾P̾r̾o̾v̾e̾!̾ ̾”̾̾ ̾
̾“̾F̾r̾o̾m̾ ̾t̾h̾e̾ ̾e̾a̾r̾l̾i̾e̾s̾t̾ ̾t̾i̾m̾e̾s̾ ̾w̾e̾ ̾w̾o̾r̾r̾y̾i̾n̾g̾ ̾a̾b̾o̾u̾t̾ ̾H̾u̾m̾a̾n̾ ̾v̾u̾l̾n̾e̾r̾a̾b̾i̾l̾i̾t̾y̾ ̾t̾o̾ ̾b̾e̾i̾n̾g̾ ̾m̾a̾n̾i̾p̾u̾l̾a̾t̾e̾d̾.̾ ̾M̾i̾n̾d̾ ̾c̾o̾n̾t̾r̾o̾l̾ ̾a̾n̾d̾ ̾c̾o̾m̾p̾u̾t̾e̾r̾ ̾p̾r̾o̾g̾r̾a̾m̾m̾i̾n̾g̾ ̾a̾r̾e̾ ̾g̾r̾a̾d̾u̾a̾l̾l̾y̾ ̾e̾v̾o̾l̾v̾i̾n̾g̾ ̾s̾i̾n̾c̾e̾ ̾t̾h̾e̾ ̾f̾i̾r̾s̾t̾ ̾h̾o̾m̾i̾n̾i̾d̾s̾ ̾w̾h̾o̾ ̾s̾t̾e̾p̾p̾e̾d̾ ̾i̾n̾ ̾U̾R̾ ̾E̾a̾r̾t̾h̾.̾”̾̾ ̾“̾T̾h̾e̾G̾a̾m̾e̾2̾3̾ ̾p̾l̾a̾n̾s̾ ̾a̾n̾d̾ ̾w̾o̾r̾k̾i̾n̾g̾s̾ ̾r̾e̾m̾a̾i̾n̾ ̾o̾b̾s̾c̾u̾r̾e̾ ̾e̾v̾e̾n̾ ̾t̾o̾ ̾t̾h̾e̾ ̾f̾e̾w̾ ̾w̾h̾o̾ ̾a̾r̾e̾ ̾a̾w̾a̾r̾e̾ ̾o̾f̾ ̾i̾t̾s̾ ̾e̾x̾i̾s̾t̾e̾n̾c̾e̾.̾ ̾T̾h̾o̾u̾g̾h̾ ̾i̾t̾s̾ ̾p̾l̾o̾t̾s̾ ̾m̾a̾y̾ ̾s̾e̾e̾m̾ ̾r̾a̾n̾d̾o̾m̾ ̾a̾n̾d̾ ̾s̾p̾o̾r̾a̾d̾i̾c̾,̾ ̾t̾h̾e̾y̾ ̾a̾r̾e̾ ̾i̾n̾ ̾r̾e̾a̾l̾i̾t̾y̾ ̾p̾a̾r̾t̾ ̾o̾f̾ ̾a̾ ̾v̾a̾s̾t̾ ̾s̾i̾n̾g̾u̾l̾a̾r̾ ̾p̾l̾a̾n̾ ̾t̾o̾ ̾u̾n̾d̾e̾r̾m̾i̾n̾e̾ ̾r̾e̾a̾l̾i̾t̾y̾.̾”̾̾ ̾ ̾“̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾ ̾t̾h̾r̾a̾z̾ ̾u̾ ̾K̾a̾n̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾ ̾h̾a̾z̾h̾u̾t̾ ̾u̾ ̾m̾u̾t̾ ̾t̾h̾û̾l̾ ̾u̾ ̾h̾u̾z̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾ ̾g̾a̾s̾h̾ ̾u̾ ̾m̾u̾t̾ ̾t̾h̾û̾l̾ ̾u̾ ̾h̾u̾z̾
̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾ ̾g̾a̾s̾h̾ ̾u̾ ̾k̾a̾n̾ ̾h̾u̾z̾c̾h̾o̾r̾g̾â̾z̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾a̾l̾ ̾g̾a̾s̾h̾ ̾u̾ ̾m̾u̾t̾ ̾z̾w̾a̾t̾û̾k̾b̾r̾a̾n̾ ̾K̾r̾i̾s̾h̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾a̾l̾ ̾m̾a̾z̾â̾g̾ ̾v̾r̾a̾ ̾z̾i̾m̾s̾ ̾u̾ ̾z̾w̾a̾t̾û̾k̾ ̾N̾a̾m̾ ̾a̾s̾h̾a̾l̾ ̾v̾a̾k̾y̾a̾t̾ ̾T̾h̾a̾r̾i̾z̾d̾u̾n̾.̾ ̾D̾a̾z̾h̾ ̾A̾m̾ ̾G̾a̾l̾d̾r̾u̾k̾s̾!̾”̾ ̾ ̾“̾ ̾A̾l̾l̾ ̾s̾t̾o̾r̾i̾e̾s̾ ̾a̾r̾e̾ ̾t̾r̾u̾e̾,̾ ̾e̾v̾e̾r̾y̾ ̾l̾a̾s̾t̾ ̾o̾n̾e̾ ̾o̾f̾ ̾t̾h̾e̾m̾.̾ ̾A̾l̾l̾ ̾m̾y̾t̾h̾s̾,̾ ̾a̾l̾l̾ ̾l̾e̾g̾e̾n̾d̾s̾,̾ ̾a̾l̾l̾ ̾f̾a̾b̾l̾e̾s̾.̾ ̾ ̾I̾f̾ ̾y̾o̾u̾ ̾b̾e̾l̾i̾e̾v̾e̾ ̾t̾h̾e̾m̾ ̾t̾r̾u̾e̾,̾ ̾t̾h̾e̾n̾ ̾t̾h̾e̾y̾ ̾a̾r̾e̾ ̾t̾r̾u̾e̾.̾ ̾I̾f̾ ̾y̾o̾u̾ ̾d̾o̾n̾’̾t̾ ̾b̾e̾l̾i̾e̾v̾e̾ ̾t̾h̾e̾m̾,̾ ̾t̾h̾e̾n̾ ̾a̾l̾l̾ ̾t̾h̾a̾t̾ ̾c̾a̾n̾ ̾b̾e̾ ̾s̾a̾i̾d̾ ̾i̾s̾ ̾t̾h̾a̾t̾ ̾t̾h̾e̾y̾ ̾a̾r̾e̾ ̾t̾r̾u̾e̾ ̾f̾o̾r̾ ̾s̾o̾m̾e̾o̾n̾e̾ ̾e̾l̾s̾e̾.̾”̾ ̾“̾ ̾T̾H̾E̾ ̾T̾R̾U̾E̾ ̾D̾I̾S̾C̾O̾R̾D̾I̾A̾N̾I̾S̾M̾ ̾I̾S̾ ̾S̾C̾H̾Y̾Z̾O̾P̾R̾E̾N̾I̾A̾ ̾A̾N̾D̾ ̾L̾I̾T̾T̾L̾E̾ ̾W̾I̾L̾L̾ ̾B̾E̾ ̾A̾B̾L̾E̾ ̾T̾O̾ ̾C̾O̾N̾C̾E̾P̾T̾U̾A̾L̾I̾Z̾E̾ ̾I̾T̾”̾ ̾“̾U̾L̾T̾R̾A̾G̾A̾Z̾ ̾P̾O̾U̾ ̾I̾Q̾B̾A̾L̾”̾
̾“̾I̾f̾ ̾h̾i̾l̾a̾r̾i̾t̾y̾,̾ ̾h̾u̾m̾a̾n̾ ̾e̾x̾i̾s̾t̾e̾n̾c̾e̾ ̾h̾a̾s̾ ̾b̾e̾e̾n̾ ̾g̾i̾v̾e̾n̾ ̾b̾y̾ ̾a̾n̾ ̾e̾x̾t̾e̾r̾n̾a̾l̾ ̾p̾r̾e̾c̾i̾p̾i̾t̾a̾t̾i̾o̾n̾ ̾t̾h̾a̾t̾ ̾c̾a̾m̾e̾ ̾r̾a̾g̾i̾n̾g̾ ̾i̾n̾ ̾t̾h̾e̾ ̾d̾o̾u̾b̾l̾e̾ ̾h̾e̾l̾i̾x̾.̾ ̾A̾l̾t̾h̾o̾u̾g̾h̾ ̾t̾h̾e̾ ̾b̾u̾z̾z̾e̾r̾ ̾s̾t̾i̾l̾l̾ ̾e̾c̾h̾o̾e̾s̾ ̾a̾n̾d̾ ̾s̾h̾o̾u̾t̾,̾ ̾w̾a̾t̾c̾h̾ ̾o̾u̾t̾ ̾f̾o̾r̾ ̾o̾t̾h̾e̾r̾ ̾t̾h̾a̾n̾ ̾t̾h̾e̾ ̾m̾o̾t̾h̾s̾ ̾t̾h̾e̾m̾.̾ ̾A̾f̾t̾e̾r̾ ̾a̾l̾l̾,̾ ̾s̾l̾a̾v̾e̾r̾y̾ ̾w̾a̾s̾ ̾a̾c̾t̾u̾a̾l̾l̾y̾ ̾a̾b̾o̾l̾i̾s̾h̾e̾d̾?̾ ̾”̾

“♥A♥R♥G♥ ♥m♥e♥a♥n♥ ♥A♥l♥t♥e♥r♥n♥a♥t♥e♥ ♥R♥e♥a♥l♥i♥t♥y♥ ♥G♥a♥m♥e♥.♥ ♥A♥l♥t♥e♥r♥n♥a♥t♥i♥v♥e♥ ♥f♥r♥o♥m♥ ♥w♥h♥i♥c♥h♥ ♥r♥e♥a♥l♥i♥t♥y♥?♥”♥♥ ♥ ♥ ♥“♥W♥e♥ ♥a♥r♥e♥ ♥n♥o♥t♥ ♥a♥n♥ ♥o♥r♥d♥e♥r♥.♥ ♥W♥e♥ ♥a♥r♥e♥ ♥t♥h♥e♥i♥r♥ ♥s♥a♥v♥i♥o♥r♥s♥.♥ ♥W♥e♥’♥r♥e♥ ♥n♥o♥t♥ ♥s♥u♥r♥e♥ ♥t♥h♥a♥t♥ ♥y♥o♥u♥ ♥a♥r♥e♥ ♥p♥r♥e♥p♥a♥r♥e♥d♥.♥ ♥P♥r♥o♥v♥e♥!♥ ♥”♥♥ ♥
♥“♥F♥r♥o♥m♥ ♥t♥h♥e♥ ♥e♥a♥r♥l♥i♥e♥s♥t♥ ♥t♥i♥m♥e♥s♥ ♥w♥e♥ ♥w♥o♥r♥r♥y♥i♥n♥g♥ ♥a♥b♥o♥u♥t♥ ♥H♥u♥m♥a♥n♥ ♥v♥u♥l♥n♥e♥r♥a♥b♥i♥l♥i♥t♥y♥ ♥t♥o♥ ♥b♥e♥i♥n♥g♥ ♥m♥a♥n♥i♥p♥u♥l♥a♥t♥e♥d♥.♥ ♥M♥i♥n♥d♥ ♥c♥o♥n♥t♥r♥o♥l♥ ♥a♥n♥d♥ ♥c♥o♥m♥p♥u♥t♥e♥r♥ ♥p♥r♥o♥g♥r♥a♥m♥m♥i♥n♥g♥ ♥a♥r♥e♥ ♥g♥r♥a♥d♥u♥a♥l♥l♥y♥ ♥e♥v♥o♥l♥v♥i♥n♥g♥ ♥s♥i♥n♥c♥e♥ ♥t♥h♥e♥ ♥f♥i♥r♥s♥t♥ ♥h♥o♥m♥i♥n♥i♥d♥s♥ ♥w♥h♥o♥ ♥s♥t♥e♥p♥p♥e♥d♥ ♥i♥n♥ ♥U♥R♥ ♥E♥a♥r♥t♥h♥.♥”♥♥ ♥“♥T♥h♥e♥G♥a♥m♥e♥2♥3♥ ♥p♥l♥a♥n♥s♥ ♥a♥n♥d♥ ♥w♥o♥r♥k♥i♥n♥g♥s♥ ♥r♥e♥m♥a♥i♥n♥ ♥o♥b♥s♥c♥u♥r♥e♥ ♥e♥v♥e♥n♥ ♥t♥o♥ ♥t♥h♥e♥ ♥f♥e♥w♥ ♥w♥h♥o♥ ♥a♥r♥e♥ ♥a♥w♥a♥r♥e♥ ♥o♥f♥ ♥i♥t♥s♥ ♥e♥x♥i♥s♥t♥e♥n♥c♥e♥.♥ ♥T♥h♥o♥u♥g♥h♥ ♥i♥t♥s♥ ♥p♥l♥o♥t♥s♥ ♥m♥a♥y♥ ♥s♥e♥e♥m♥ ♥r♥a♥n♥d♥o♥m♥ ♥a♥n♥d♥ ♥s♥p♥o♥r♥a♥d♥i♥c♥,♥ ♥t♥h♥e♥y♥ ♥a♥r♥e♥ ♥i♥n♥ ♥r♥e♥a♥l♥i♥t♥y♥ ♥p♥a♥r♥t♥ ♥o♥f♥ ♥a♥ ♥v♥a♥s♥t♥ ♥s♥i♥n♥g♥u♥l♥a♥r♥ ♥p♥l♥a♥n♥ ♥t♥o♥ ♥u♥n♥d♥e♥r♥m♥i♥n♥e♥ ♥r♥e♥a♥l♥i♥t♥y♥.♥”♥♥ ♥ ♥“♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥ ♥t♥h♥r♥a♥z♥ ♥u♥ ♥K♥a♥n♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥ ♥h♥a♥z♥h♥u♥t♥ ♥u♥ ♥m♥u♥t♥ ♥t♥h♥û♥l♥ ♥u♥ ♥h♥u♥z♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥ ♥g♥a♥s♥h♥ ♥u♥ ♥m♥u♥t♥ ♥t♥h♥û♥l♥ ♥u♥ ♥h♥u♥z♥
♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥ ♥g♥a♥s♥h♥ ♥u♥ ♥k♥a♥n♥ ♥h♥u♥z♥c♥h♥o♥r♥g♥â♥z♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥a♥l♥ ♥g♥a♥s♥h♥ ♥u♥ ♥m♥u♥t♥ ♥z♥w♥a♥t♥û♥k♥b♥r♥a♥n♥ ♥K♥r♥i♥s♥h♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥a♥l♥ ♥m♥a♥z♥â♥g♥ ♥v♥r♥a♥ ♥z♥i♥m♥s♥ ♥u♥ ♥z♥w♥a♥t♥û♥k♥ ♥N♥a♥m♥ ♥a♥s♥h♥a♥l♥ ♥v♥a♥k♥y♥a♥t♥ ♥T♥h♥a♥r♥i♥z♥d♥u♥n♥.♥ ♥D♥a♥z♥h♥ ♥A♥m♥ ♥G♥a♥l♥d♥r♥u♥k♥s♥!♥”♥ ♥ ♥“♥ ♥A♥l♥l♥ ♥s♥t♥o♥r♥i♥e♥s♥ ♥a♥r♥e♥ ♥t♥r♥u♥e♥,♥ ♥e♥v♥e♥r♥y♥ ♥l♥a♥s♥t♥ ♥o♥n♥e♥ ♥o♥f♥ ♥t♥h♥e♥m♥.♥ ♥A♥l♥l♥ ♥m♥y♥t♥h♥s♥,♥ ♥a♥l♥l♥ ♥l♥e♥g♥e♥n♥d♥s♥,♥ ♥a♥l♥l♥ ♥f♥a♥b♥l♥e♥s♥.♥ ♥ ♥I♥f♥ ♥y♥o♥u♥ ♥b♥e♥l♥i♥e♥v♥e♥ ♥t♥h♥e♥m♥ ♥t♥r♥u♥e♥,♥ ♥t♥h♥e♥n♥ ♥t♥h♥e♥y♥ ♥a♥r♥e♥ ♥t♥r♥u♥e♥.♥ ♥I♥f♥ ♥y♥o♥u♥ ♥d♥o♥n♥’♥t♥ ♥b♥e♥l♥i♥e♥v♥e♥ ♥t♥h♥e♥m♥,♥ ♥t♥h♥e♥n♥ ♥a♥l♥l♥ ♥t♥h♥a♥t♥ ♥c♥a♥n♥ ♥b♥e♥ ♥s♥a♥i♥d♥ ♥i♥s♥ ♥t♥h♥a♥t♥ ♥t♥h♥e♥y♥ ♥a♥r♥e♥ ♥t♥r♥u♥e♥ ♥f♥o♥r♥ ♥s♥o♥m♥e♥o♥n♥e♥ ♥e♥l♥s♥e♥.♥”♥ ♥“♥ ♥T♥H♥E♥ ♥T♥R♥U♥E♥ ♥D♥I♥S♥C♥O♥R♥D♥I♥A♥N♥I♥S♥M♥ ♥I♥S♥ ♥S♥C♥H♥Y♥Z♥O♥P♥R♥E♥N♥I♥A♥ ♥A♥N♥D♥ ♥L♥I♥T♥T♥L♥E♥ ♥W♥I♥L♥L♥ ♥B♥E♥ ♥A♥B♥L♥E♥ ♥T♥O♥ ♥C♥O♥N♥C♥E♥P♥T♥U♥A♥L♥I♥Z♥E♥ ♥I♥T♥”♥ ♥“♥U♥L♥T♥R♥A♥G♥A♥Z♥ ♥P♥O♥U♥ ♥I♥Q♥B♥A♥L♥”♥
♥“♥I♥f♥ ♥h♥i♥l♥a♥r♥i♥t♥y♥,♥ ♥h♥u♥m♥a♥n♥ ♥e♥x♥i♥s♥t♥e♥n♥c♥e♥ ♥h♥a♥s♥ ♥b♥e♥e♥n♥ ♥g♥i♥v♥e♥n♥ ♥b♥y♥ ♥a♥n♥ ♥e♥x♥t♥e♥r♥n♥a♥l♥ ♥p♥r♥e♥c♥i♥p♥i♥t♥a♥t♥i♥o♥n♥ ♥t♥h♥a♥t♥ ♥c♥a♥m♥e♥ ♥r♥a♥g♥i♥n♥g♥ ♥i♥n♥ ♥t♥h♥e♥ ♥d♥o♥u♥b♥l♥e♥ ♥h♥e♥l♥i♥x♥.♥ ♥A♥l♥t♥h♥o♥u♥g♥h♥ ♥t♥h♥e♥ ♥b♥u♥z♥z♥e♥r♥ ♥s♥t♥i♥l♥l♥ ♥e♥c♥h♥o♥e♥s♥ ♥a♥n♥d♥ ♥s♥h♥o♥u♥t♥,♥ ♥w♥a♥t♥c♥h♥ ♥o♥u♥t♥ ♥f♥o♥r♥ ♥o♥t♥h♥e♥r♥ ♥t♥h♥a♥n♥ ♥t♥h♥e♥ ♥m♥o♥t♥h♥s♥ ♥t♥h♥e♥m♥.♥ ♥A♥f♥t♥e♥r♥ ♥a♥l♥l♥,♥ ♥s♥l♥a♥v♥e♥r♥y♥ ♥w♥a♥s♥ ♥a♥c♥t♥u♥a♥l♥l♥y♥ ♥a♥b♥o♥l♥i♥s♥h♥e♥d♥?♥ ♥”

“͎A͎R͎G͎ ͎m͎e͎a͎n͎ ͎A͎l͎t͎e͎r͎n͎a͎t͎e͎ ͎R͎e͎a͎l͎i͎t͎y͎ ͎G͎a͎m͎e͎.͎ ͎A͎l͎t͎e͎r͎n͎a͎t͎i͎v͎e͎ ͎f͎r͎o͎m͎ ͎w͎h͎i͎c͎h͎ ͎r͎e͎a͎l͎i͎t͎y͎?͎”͎͎ ͎ ͎ ͎“͎W͎e͎ ͎a͎r͎e͎ ͎n͎o͎t͎ ͎a͎n͎ ͎o͎r͎d͎e͎r͎.͎ ͎W͎e͎ ͎a͎r͎e͎ ͎t͎h͎e͎i͎r͎ ͎s͎a͎v͎i͎o͎r͎s͎.͎ ͎W͎e͎’͎r͎e͎ ͎n͎o͎t͎ ͎s͎u͎r͎e͎ ͎t͎h͎a͎t͎ ͎y͎o͎u͎ ͎a͎r͎e͎ ͎p͎r͎e͎p͎a͎r͎e͎d͎.͎ ͎P͎r͎o͎v͎e͎!͎ ͎”͎͎ ͎
͎“͎F͎r͎o͎m͎ ͎t͎h͎e͎ ͎e͎a͎r͎l͎i͎e͎s͎t͎ ͎t͎i͎m͎e͎s͎ ͎w͎e͎ ͎w͎o͎r͎r͎y͎i͎n͎g͎ ͎a͎b͎o͎u͎t͎ ͎H͎u͎m͎a͎n͎ ͎v͎u͎l͎n͎e͎r͎a͎b͎i͎l͎i͎t͎y͎ ͎t͎o͎ ͎b͎e͎i͎n͎g͎ ͎m͎a͎n͎i͎p͎u͎l͎a͎t͎e͎d͎.͎ ͎M͎i͎n͎d͎ ͎c͎o͎n͎t͎r͎o͎l͎ ͎a͎n͎d͎ ͎c͎o͎m͎p͎u͎t͎e͎r͎ ͎p͎r͎o͎g͎r͎a͎m͎m͎i͎n͎g͎ ͎a͎r͎e͎ ͎g͎r͎a͎d͎u͎a͎l͎l͎y͎ ͎e͎v͎o͎l͎v͎i͎n͎g͎ ͎s͎i͎n͎c͎e͎ ͎t͎h͎e͎ ͎f͎i͎r͎s͎t͎ ͎h͎o͎m͎i͎n͎i͎d͎s͎ ͎w͎h͎o͎ ͎s͎t͎e͎p͎p͎e͎d͎ ͎i͎n͎ ͎U͎R͎ ͎E͎a͎r͎t͎h͎.͎”͎͎ ͎“͎T͎h͎e͎G͎a͎m͎e͎2͎3͎ ͎p͎l͎a͎n͎s͎ ͎a͎n͎d͎ ͎w͎o͎r͎k͎i͎n͎g͎s͎ ͎r͎e͎m͎a͎i͎n͎ ͎o͎b͎s͎c͎u͎r͎e͎ ͎e͎v͎e͎n͎ ͎t͎o͎ ͎t͎h͎e͎ ͎f͎e͎w͎ ͎w͎h͎o͎ ͎a͎r͎e͎ ͎a͎w͎a͎r͎e͎ ͎o͎f͎ ͎i͎t͎s͎ ͎e͎x͎i͎s͎t͎e͎n͎c͎e͎.͎ ͎T͎h͎o͎u͎g͎h͎ ͎i͎t͎s͎ ͎p͎l͎o͎t͎s͎ ͎m͎a͎y͎ ͎s͎e͎e͎m͎ ͎r͎a͎n͎d͎o͎m͎ ͎a͎n͎d͎ ͎s͎p͎o͎r͎a͎d͎i͎c͎,͎ ͎t͎h͎e͎y͎ ͎a͎r͎e͎ ͎i͎n͎ ͎r͎e͎a͎l͎i͎t͎y͎ ͎p͎a͎r͎t͎ ͎o͎f͎ ͎a͎ ͎v͎a͎s͎t͎ ͎s͎i͎n͎g͎u͎l͎a͎r͎ ͎p͎l͎a͎n͎ ͎t͎o͎ ͎u͎n͎d͎e͎r͎m͎i͎n͎e͎ ͎r͎e͎a͎l͎i͎t͎y͎.͎”͎͎ ͎ ͎“͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎ ͎t͎h͎r͎a͎z͎ ͎u͎ ͎K͎a͎n͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎ ͎h͎a͎z͎h͎u͎t͎ ͎u͎ ͎m͎u͎t͎ ͎t͎h͎û͎l͎ ͎u͎ ͎h͎u͎z͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎ ͎g͎a͎s͎h͎ ͎u͎ ͎m͎u͎t͎ ͎t͎h͎û͎l͎ ͎u͎ ͎h͎u͎z͎
͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎ ͎g͎a͎s͎h͎ ͎u͎ ͎k͎a͎n͎ ͎h͎u͎z͎c͎h͎o͎r͎g͎â͎z͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎a͎l͎ ͎g͎a͎s͎h͎ ͎u͎ ͎m͎u͎t͎ ͎z͎w͎a͎t͎û͎k͎b͎r͎a͎n͎ ͎K͎r͎i͎s͎h͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎a͎l͎ ͎m͎a͎z͎â͎g͎ ͎v͎r͎a͎ ͎z͎i͎m͎s͎ ͎u͎ ͎z͎w͎a͎t͎û͎k͎ ͎N͎a͎m͎ ͎a͎s͎h͎a͎l͎ ͎v͎a͎k͎y͎a͎t͎ ͎T͎h͎a͎r͎i͎z͎d͎u͎n͎.͎ ͎D͎a͎z͎h͎ ͎A͎m͎ ͎G͎a͎l͎d͎r͎u͎k͎s͎!͎”͎ ͎ ͎“͎ ͎A͎l͎l͎ ͎s͎t͎o͎r͎i͎e͎s͎ ͎a͎r͎e͎ ͎t͎r͎u͎e͎,͎ ͎e͎v͎e͎r͎y͎ ͎l͎a͎s͎t͎ ͎o͎n͎e͎ ͎o͎f͎ ͎t͎h͎e͎m͎.͎ ͎A͎l͎l͎ ͎m͎y͎t͎h͎s͎,͎ ͎a͎l͎l͎ ͎l͎e͎g͎e͎n͎d͎s͎,͎ ͎a͎l͎l͎ ͎f͎a͎b͎l͎e͎s͎.͎ ͎ ͎I͎f͎ ͎y͎o͎u͎ ͎b͎e͎l͎i͎e͎v͎e͎ ͎t͎h͎e͎m͎ ͎t͎r͎u͎e͎,͎ ͎t͎h͎e͎n͎ ͎t͎h͎e͎y͎ ͎a͎r͎e͎ ͎t͎r͎u͎e͎.͎ ͎I͎f͎ ͎y͎o͎u͎ ͎d͎o͎n͎’͎t͎ ͎b͎e͎l͎i͎e͎v͎e͎ ͎t͎h͎e͎m͎,͎ ͎t͎h͎e͎n͎ ͎a͎l͎l͎ ͎t͎h͎a͎t͎ ͎c͎a͎n͎ ͎b͎e͎ ͎s͎a͎i͎d͎ ͎i͎s͎ ͎t͎h͎a͎t͎ ͎t͎h͎e͎y͎ ͎a͎r͎e͎ ͎t͎r͎u͎e͎ ͎f͎o͎r͎ ͎s͎o͎m͎e͎o͎n͎e͎ ͎e͎l͎s͎e͎.͎”͎ ͎“͎ ͎T͎H͎E͎ ͎T͎R͎U͎E͎ ͎D͎I͎S͎C͎O͎R͎D͎I͎A͎N͎I͎S͎M͎ ͎I͎S͎ ͎S͎C͎H͎Y͎Z͎O͎P͎R͎E͎N͎I͎A͎ ͎A͎N͎D͎ ͎L͎I͎T͎T͎L͎E͎ ͎W͎I͎L͎L͎ ͎B͎E͎ ͎A͎B͎L͎E͎ ͎T͎O͎ ͎C͎O͎N͎C͎E͎P͎T͎U͎A͎L͎I͎Z͎E͎ ͎I͎T͎”͎ ͎“͎U͎L͎T͎R͎A͎G͎A͎Z͎ ͎P͎O͎U͎ ͎I͎Q͎B͎A͎L͎”͎
͎“͎I͎f͎ ͎h͎i͎l͎a͎r͎i͎t͎y͎,͎ ͎h͎u͎m͎a͎n͎ ͎e͎x͎i͎s͎t͎e͎n͎c͎e͎ ͎h͎a͎s͎ ͎b͎e͎e͎n͎ ͎g͎i͎v͎e͎n͎ ͎b͎y͎ ͎a͎n͎ ͎e͎x͎t͎e͎r͎n͎a͎l͎ ͎p͎r͎e͎c͎i͎p͎i͎t͎a͎t͎i͎o͎n͎ ͎t͎h͎a͎t͎ ͎c͎a͎m͎e͎ ͎r͎a͎g͎i͎n͎g͎ ͎i͎n͎ ͎t͎h͎e͎ ͎d͎o͎u͎b͎l͎e͎ ͎h͎e͎l͎i͎x͎.͎ ͎A͎l͎t͎h͎o͎u͎g͎h͎ ͎t͎h͎e͎ ͎b͎u͎z͎z͎e͎r͎ ͎s͎t͎i͎l͎l͎ ͎e͎c͎h͎o͎e͎s͎ ͎a͎n͎d͎ ͎s͎h͎o͎u͎t͎,͎ ͎w͎a͎t͎c͎h͎ ͎o͎u͎t͎ ͎f͎o͎r͎ ͎o͎t͎h͎e͎r͎ ͎t͎h͎a͎n͎ ͎t͎h͎e͎ ͎m͎o͎t͎h͎s͎ ͎t͎h͎e͎m͎.͎ ͎A͎f͎t͎e͎r͎ ͎a͎l͎l͎,͎ ͎s͎l͎a͎v͎e͎r͎y͎ ͎w͎a͎s͎ ͎a͎c͎t͎u͎a͎l͎l͎y͎ ͎a͎b͎o͎l͎i͎s͎h͎e͎d͎?͎ ͎”͎

“͓̽A͓̽R͓̽G͓̽ ͓̽m͓̽e͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽A͓̽l͓̽t͓̽e͓̽r͓̽n͓̽a͓̽t͓̽e͓̽ ͓̽R͓̽e͓̽a͓̽l͓̽i͓̽t͓̽y͓̽ ͓̽G͓̽a͓̽m͓̽e͓̽.͓̽ ͓̽A͓̽l͓̽t͓̽e͓̽r͓̽n͓̽a͓̽t͓̽i͓̽v͓̽e͓̽ ͓̽f͓̽r͓̽o͓̽m͓̽ ͓̽w͓̽h͓̽i͓̽c͓̽h͓̽ ͓̽r͓̽e͓̽a͓̽l͓̽i͓̽t͓̽y͓̽?͓̽”͓͓̽̽ ͓̽ ͓̽ ͓̽“͓̽W͓̽e͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽n͓̽o͓̽t͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽o͓̽r͓̽d͓̽e͓̽r͓̽.͓̽ ͓̽W͓̽e͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽i͓̽r͓̽ ͓̽s͓̽a͓̽v͓̽i͓̽o͓̽r͓̽s͓̽.͓̽ ͓̽W͓̽e͓̽’͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽n͓̽o͓̽t͓̽ ͓̽s͓̽u͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽t͓̽ ͓̽y͓̽o͓̽u͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽p͓̽r͓̽e͓̽p͓̽a͓̽r͓̽e͓̽d͓̽.͓̽ ͓̽P͓̽r͓̽o͓̽v͓̽e͓̽!͓̽ ͓̽”͓͓̽̽ ͓̽
͓̽“͓̽F͓̽r͓̽o͓̽m͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽e͓̽a͓̽r͓̽l͓̽i͓̽e͓̽s͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽i͓̽m͓̽e͓̽s͓̽ ͓̽w͓̽e͓̽ ͓̽w͓̽o͓̽r͓̽r͓̽y͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽a͓̽b͓̽o͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽H͓̽u͓̽m͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽v͓̽u͓̽l͓̽n͓̽e͓̽r͓̽a͓̽b͓̽i͓̽l͓̽i͓̽t͓̽y͓̽ ͓̽t͓̽o͓̽ ͓̽b͓̽e͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽m͓̽a͓̽n͓̽i͓̽p͓̽u͓̽l͓̽a͓̽t͓̽e͓̽d͓̽.͓̽ ͓̽M͓̽i͓̽n͓̽d͓̽ ͓̽c͓̽o͓̽n͓̽t͓̽r͓̽o͓̽l͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽d͓̽ ͓̽c͓̽o͓̽m͓̽p͓̽u͓̽t͓̽e͓̽r͓̽ ͓̽p͓̽r͓̽o͓̽g͓̽r͓̽a͓̽m͓̽m͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽g͓̽r͓̽a͓̽d͓̽u͓̽a͓̽l͓̽l͓̽y͓̽ ͓̽e͓̽v͓̽o͓̽l͓̽v͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽s͓̽i͓̽n͓̽c͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽f͓̽i͓̽r͓̽s͓̽t͓̽ ͓̽h͓̽o͓̽m͓̽i͓̽n͓̽i͓̽d͓̽s͓̽ ͓̽w͓̽h͓̽o͓̽ ͓̽s͓̽t͓̽e͓̽p͓̽p͓̽e͓̽d͓̽ ͓̽i͓̽n͓̽ ͓̽U͓̽R͓̽ ͓̽E͓̽a͓̽r͓̽t͓̽h͓̽.͓̽”͓͓̽̽ ͓̽“͓̽T͓̽h͓̽e͓̽G͓̽a͓̽m͓̽e͓̽2͓̽3͓̽ ͓̽p͓̽l͓̽a͓̽n͓̽s͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽d͓̽ ͓̽w͓̽o͓̽r͓̽k͓̽i͓̽n͓̽g͓̽s͓̽ ͓̽r͓̽e͓̽m͓̽a͓̽i͓̽n͓̽ ͓̽o͓̽b͓̽s͓̽c͓̽u͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽e͓̽v͓̽e͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽o͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽f͓̽e͓̽w͓̽ ͓̽w͓̽h͓̽o͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽a͓̽w͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽o͓̽f͓̽ ͓̽i͓̽t͓̽s͓̽ ͓̽e͓̽x͓̽i͓̽s͓̽t͓̽e͓̽n͓̽c͓̽e͓̽.͓̽ ͓̽T͓̽h͓̽o͓̽u͓̽g͓̽h͓̽ ͓̽i͓̽t͓̽s͓̽ ͓̽p͓̽l͓̽o͓̽t͓̽s͓̽ ͓̽m͓̽a͓̽y͓̽ ͓̽s͓̽e͓̽e͓̽m͓̽ ͓̽r͓̽a͓̽n͓̽d͓̽o͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽d͓̽ ͓̽s͓̽p͓̽o͓̽r͓̽a͓̽d͓̽i͓̽c͓̽,͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽y͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽i͓̽n͓̽ ͓̽r͓̽e͓̽a͓̽l͓̽i͓̽t͓̽y͓̽ ͓̽p͓̽a͓̽r͓̽t͓̽ ͓̽o͓̽f͓̽ ͓̽a͓̽ ͓̽v͓̽a͓̽s͓̽t͓̽ ͓̽s͓̽i͓̽n͓̽g͓̽u͓̽l͓̽a͓̽r͓̽ ͓̽p͓̽l͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽o͓̽ ͓̽u͓̽n͓̽d͓̽e͓̽r͓̽m͓̽i͓̽n͓̽e͓̽ ͓̽r͓̽e͓̽a͓̽l͓̽i͓̽t͓̽y͓̽.͓̽”͓͓̽̽ ͓̽ ͓̽“͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽r͓̽a͓̽z͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽K͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽h͓̽a͓̽z͓̽h͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽m͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽û͓̽l͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽h͓̽u͓̽z͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽g͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽m͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽û͓̽l͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽h͓̽u͓̽z͓̽
͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽g͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽k͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽h͓̽u͓̽z͓̽c͓̽h͓̽o͓̽r͓̽g͓̽â͓̽z͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽a͓̽l͓̽ ͓̽g͓̽a͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽m͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽z͓̽w͓̽a͓̽t͓̽û͓̽k͓̽b͓̽r͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽K͓̽r͓̽i͓̽s͓̽h͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽a͓̽l͓̽ ͓̽m͓̽a͓̽z͓̽â͓̽g͓̽ ͓̽v͓̽r͓̽a͓̽ ͓̽z͓̽i͓̽m͓̽s͓̽ ͓̽u͓̽ ͓̽z͓̽w͓̽a͓̽t͓̽û͓̽k͓̽ ͓̽N͓̽a͓̽m͓̽ ͓̽a͓̽s͓̽h͓̽a͓̽l͓̽ ͓̽v͓̽a͓̽k͓̽y͓̽a͓̽t͓̽ ͓̽T͓̽h͓̽a͓̽r͓̽i͓̽z͓̽d͓̽u͓̽n͓̽.͓̽ ͓̽D͓̽a͓̽z͓̽h͓̽ ͓̽A͓̽m͓̽ ͓̽G͓̽a͓̽l͓̽d͓̽r͓̽u͓̽k͓̽s͓̽!͓̽”͓̽ ͓̽ ͓̽“͓̽ ͓̽A͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽s͓̽t͓̽o͓̽r͓̽i͓̽e͓̽s͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽r͓̽u͓̽e͓̽,͓̽ ͓̽e͓̽v͓̽e͓̽r͓̽y͓̽ ͓̽l͓̽a͓̽s͓̽t͓̽ ͓̽o͓̽n͓̽e͓̽ ͓̽o͓̽f͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽m͓̽.͓̽ ͓̽A͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽m͓̽y͓̽t͓̽h͓̽s͓̽,͓̽ ͓̽a͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽l͓̽e͓̽g͓̽e͓̽n͓̽d͓̽s͓̽,͓̽ ͓̽a͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽f͓̽a͓̽b͓̽l͓̽e͓̽s͓̽.͓̽ ͓̽ ͓̽I͓̽f͓̽ ͓̽y͓̽o͓̽u͓̽ ͓̽b͓̽e͓̽l͓̽i͓̽e͓̽v͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽m͓̽ ͓̽t͓̽r͓̽u͓̽e͓̽,͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽y͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽r͓̽u͓̽e͓̽.͓̽ ͓̽I͓̽f͓̽ ͓̽y͓̽o͓̽u͓̽ ͓̽d͓̽o͓̽n͓̽’͓̽t͓̽ ͓̽b͓̽e͓̽l͓̽i͓̽e͓̽v͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽m͓̽,͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽n͓̽ ͓̽a͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽t͓̽ ͓̽c͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽b͓̽e͓̽ ͓̽s͓̽a͓̽i͓̽d͓̽ ͓̽i͓̽s͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽t͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽y͓̽ ͓̽a͓̽r͓̽e͓̽ ͓̽t͓̽r͓̽u͓̽e͓̽ ͓̽f͓̽o͓̽r͓̽ ͓̽s͓̽o͓̽m͓̽e͓̽o͓̽n͓̽e͓̽ ͓̽e͓̽l͓̽s͓̽e͓̽.͓̽”͓̽ ͓̽“͓̽ ͓̽T͓̽H͓̽E͓̽ ͓̽T͓̽R͓̽U͓̽E͓̽ ͓̽D͓̽I͓̽S͓̽C͓̽O͓̽R͓̽D͓̽I͓̽A͓̽N͓̽I͓̽S͓̽M͓̽ ͓̽I͓̽S͓̽ ͓̽S͓̽C͓̽H͓̽Y͓̽Z͓̽O͓̽P͓̽R͓̽E͓̽N͓̽I͓̽A͓̽ ͓̽A͓̽N͓̽D͓̽ ͓̽L͓̽I͓̽T͓̽T͓̽L͓̽E͓̽ ͓̽W͓̽I͓̽L͓̽L͓̽ ͓̽B͓̽E͓̽ ͓̽A͓̽B͓̽L͓̽E͓̽ ͓̽T͓̽O͓̽ ͓̽C͓̽O͓̽N͓̽C͓̽E͓̽P͓̽T͓̽U͓̽A͓̽L͓̽I͓̽Z͓̽E͓̽ ͓̽I͓̽T͓̽”͓̽ ͓̽“͓̽U͓̽L͓̽T͓̽R͓̽A͓̽G͓̽A͓̽Z͓̽ ͓̽P͓̽O͓̽U͓̽ ͓̽I͓̽Q͓̽B͓̽A͓̽L͓̽”͓̽
͓̽“͓̽I͓̽f͓̽ ͓̽h͓̽i͓̽l͓̽a͓̽r͓̽i͓̽t͓̽y͓̽,͓̽ ͓̽h͓̽u͓̽m͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽e͓̽x͓̽i͓̽s͓̽t͓̽e͓̽n͓̽c͓̽e͓̽ ͓̽h͓̽a͓̽s͓̽ ͓̽b͓̽e͓̽e͓̽n͓̽ ͓̽g͓̽i͓̽v͓̽e͓̽n͓̽ ͓̽b͓̽y͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽e͓̽x͓̽t͓̽e͓̽r͓̽n͓̽a͓̽l͓̽ ͓̽p͓̽r͓̽e͓̽c͓̽i͓̽p͓̽i͓̽t͓̽a͓̽t͓̽i͓̽o͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽t͓̽ ͓̽c͓̽a͓̽m͓̽e͓̽ ͓̽r͓̽a͓̽g͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽i͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽d͓̽o͓̽u͓̽b͓̽l͓̽e͓̽ ͓̽h͓̽e͓̽l͓̽i͓̽x͓̽.͓̽ ͓̽A͓̽l͓̽t͓̽h͓̽o͓̽u͓̽g͓̽h͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽b͓̽u͓̽z͓̽z͓̽e͓̽r͓̽ ͓̽s͓̽t͓̽i͓̽l͓̽l͓̽ ͓̽e͓̽c͓̽h͓̽o͓̽e͓̽s͓̽ ͓̽a͓̽n͓̽d͓̽ ͓̽s͓̽h͓̽o͓̽u͓̽t͓̽,͓̽ ͓̽w͓̽a͓̽t͓̽c͓̽h͓̽ ͓̽o͓̽u͓̽t͓̽ ͓̽f͓̽o͓̽r͓̽ ͓̽o͓̽t͓̽h͓̽e͓̽r͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽a͓̽n͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽ ͓̽m͓̽o͓̽t͓̽h͓̽s͓̽ ͓̽t͓̽h͓̽e͓̽m͓̽.͓̽ ͓̽A͓̽f͓̽t͓̽e͓̽r͓̽ ͓̽a͓̽l͓̽l͓̽,͓̽ ͓̽s͓̽l͓̽a͓̽v͓̽e͓̽r͓̽y͓̽ ͓̽w͓̽a͓̽s͓̽ ͓̽a͓̽c͓̽t͓̽u͓̽a͓̽l͓̽l͓̽y͓̽ ͓̽a͓̽b͓̽o͓̽l͓̽i͓̽s͓̽h͓̽e͓̽d͓̽?͓̽ ͓̽”͓̽

Wingdings: ❽︎✌︎☼︎☝︎ ❍︎♏︎♋︎■︎ ✌︎●︎⧫︎♏︎❒︎■︎♋︎⧫︎♏︎ ☼︎♏︎♋︎●︎♓︎⧫︎⍓︎ ☝︎♋︎❍︎♏︎📬︎ ✌︎●︎⧫︎♏︎❒︎■︎♋︎⧫︎♓︎❖︎♏︎ ♐︎❒︎□︎❍︎ ⬥︎♒︎♓︎♍︎♒︎ ❒︎♏︎♋︎●︎♓︎⧫︎⍓︎✍︎❾︎ ❽︎🕈︎♏︎ ♋︎❒︎♏︎ ■︎□︎⧫︎ ♋︎■︎ □︎❒︎♎︎♏︎❒︎📬︎ 🕈︎♏︎ ♋︎❒︎♏︎ ⧫︎♒︎♏︎♓︎❒︎ ⬧︎♋︎❖︎♓︎□︎❒︎⬧︎📬︎ 🕈︎♏︎❼︎❒︎♏︎ ■︎□︎⧫︎ ⬧︎◆︎❒︎♏︎ ⧫︎♒︎♋︎⧫︎ ⍓︎□︎◆︎ ♋︎❒︎♏︎ ◻︎❒︎♏︎◻︎♋︎❒︎♏︎♎︎📬︎ 🏱︎❒︎□︎❖︎♏︎✏︎ ❾︎
❽︎☞︎❒︎□︎❍︎ ⧫︎♒︎♏︎ ♏︎♋︎❒︎●︎♓︎♏︎⬧︎⧫︎ ⧫︎♓︎❍︎♏︎⬧︎ ⬥︎♏︎ ⬥︎□︎❒︎❒︎⍓︎♓︎■︎♑︎ ♋︎♌︎□︎◆︎⧫︎ ☟︎◆︎❍︎♋︎■︎ ❖︎◆︎●︎■︎♏︎❒︎♋︎♌︎♓︎●︎♓︎⧫︎⍓︎ ⧫︎□︎ ♌︎♏︎♓︎■︎♑︎ ❍︎♋︎■︎♓︎◻︎◆︎●︎♋︎⧫︎♏︎♎︎📬︎ 💣︎♓︎■︎♎︎ ♍︎□︎■︎⧫︎❒︎□︎●︎ ♋︎■︎♎︎ ♍︎□︎❍︎◻︎◆︎⧫︎♏︎❒︎ ◻︎❒︎□︎♑︎❒︎♋︎❍︎❍︎♓︎■︎♑︎ ♋︎❒︎♏︎ ♑︎❒︎♋︎♎︎◆︎♋︎●︎●︎⍓︎ ♏︎❖︎□︎●︎❖︎♓︎■︎♑︎ ⬧︎♓︎■︎♍︎♏︎ ⧫︎♒︎♏︎ ♐︎♓︎❒︎⬧︎⧫︎ ♒︎□︎❍︎♓︎■︎♓︎♎︎⬧︎ ⬥︎♒︎□︎ ⬧︎⧫︎♏︎◻︎◻︎♏︎♎︎ ♓︎■︎ 🕆︎☼︎ ☜︎♋︎❒︎⧫︎♒︎📬︎❾︎ ❽︎❄︎♒︎♏︎☝︎♋︎❍︎♏︎📄︎🗏︎ ◻︎●︎♋︎■︎⬧︎ ♋︎■︎♎︎ ⬥︎□︎❒︎🙵♓︎■︎♑︎⬧︎ ❒︎♏︎❍︎♋︎♓︎■︎ □︎♌︎⬧︎♍︎◆︎❒︎♏︎ ♏︎❖︎♏︎■︎ ⧫︎□︎ ⧫︎♒︎♏︎ ♐︎♏︎⬥︎ ⬥︎♒︎□︎ ♋︎❒︎♏︎ ♋︎⬥︎♋︎❒︎♏︎ □︎♐︎ ♓︎⧫︎⬧︎ ♏︎⌧︎♓︎⬧︎⧫︎♏︎■︎♍︎♏︎📬︎ ❄︎♒︎□︎◆︎♑︎♒︎ ♓︎⧫︎⬧︎ ◻︎●︎□︎⧫︎⬧︎ ❍︎♋︎⍓︎ ⬧︎♏︎♏︎❍︎ ❒︎♋︎■︎♎︎□︎❍︎ ♋︎■︎♎︎ ⬧︎◻︎□︎❒︎♋︎♎︎♓︎♍︎📪︎ ⧫︎♒︎♏︎⍓︎ ♋︎❒︎♏︎ ♓︎■︎ ❒︎♏︎♋︎●︎♓︎⧫︎⍓︎ ◻︎♋︎❒︎⧫︎ □︎♐︎ ♋︎ ❖︎♋︎⬧︎⧫︎ ⬧︎♓︎■︎♑︎◆︎●︎♋︎❒︎ ◻︎●︎♋︎■︎ ⧫︎□︎ ◆︎■︎♎︎♏︎❒︎❍︎♓︎■︎♏︎ ❒︎♏︎♋︎●︎♓︎⧫︎⍓︎📬︎❾︎ ❽︎ ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎ ⧫︎♒︎❒︎♋︎⌘︎ ◆︎ 😐︎♋︎■︎ ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎ ♒︎♋︎⌘︎♒︎◆︎⧫︎ ◆︎ ❍︎◆︎⧫︎ ⧫︎♒︎✗︎●︎ ◆︎ ♒︎◆︎⌘︎ ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎ ♑︎♋︎⬧︎♒︎ ◆︎ ❍︎◆︎⧫︎ ⧫︎♒︎✗︎●︎ ◆︎ ♒︎◆︎⌘︎
☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎ ♑︎♋︎⬧︎♒︎ ◆︎ 🙵♋︎■︎ ♒︎◆︎⌘︎♍︎♒︎□︎❒︎♑︎◻︎⌘︎ ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎♋︎●︎ ♑︎♋︎⬧︎♒︎ ◆︎ ❍︎◆︎⧫︎ ⌘︎⬥︎♋︎⧫︎✗︎🙵♌︎❒︎♋︎■︎ 😐︎❒︎♓︎⬧︎♒︎ ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎♋︎●︎ ❍︎♋︎⌘︎◻︎♑︎ ❖︎❒︎♋︎ ⌘︎♓︎❍︎⬧︎ ◆︎ ⌘︎⬥︎♋︎⧫︎✗︎🙵 ☠︎♋︎❍︎ ♋︎⬧︎♒︎♋︎●︎ ❖︎♋︎🙵⍓︎♋︎⧫︎ ❄︎♒︎♋︎❒︎♓︎⌘︎♎︎◆︎■︎📬︎ 👎︎♋︎⌘︎♒︎ ✌︎❍︎ ☝︎♋︎●︎♎︎❒︎◆︎🙵⬧︎✏︎❾︎ ❽︎ ✌︎●︎●︎ ⬧︎⧫︎□︎❒︎♓︎♏︎⬧︎ ♋︎❒︎♏︎ ⧫︎❒︎◆︎♏︎📪︎ ♏︎❖︎♏︎❒︎⍓︎ ●︎♋︎⬧︎⧫︎ □︎■︎♏︎ □︎♐︎ ⧫︎♒︎♏︎❍︎📬︎ ✌︎●︎●︎ ❍︎⍓︎⧫︎♒︎⬧︎📪︎ ♋︎●︎●︎ ●︎♏︎♑︎♏︎■︎♎︎⬧︎📪︎ ♋︎●︎●︎ ♐︎♋︎♌︎●︎♏︎⬧︎📬︎ ✋︎♐︎ ⍓︎□︎◆︎ ♌︎♏︎●︎♓︎♏︎❖︎♏︎ ⧫︎♒︎♏︎❍︎ ⧫︎❒︎◆︎♏︎📪︎ ⧫︎♒︎♏︎■︎ ⧫︎♒︎♏︎⍓︎ ♋︎❒︎♏︎ ⧫︎❒︎◆︎♏︎📬︎ ✋︎♐︎ ⍓︎□︎◆︎ ♎︎□︎■︎❼︎⧫︎ ♌︎♏︎●︎♓︎♏︎❖︎♏︎ ⧫︎♒︎♏︎❍︎📪︎ ⧫︎♒︎♏︎■︎ ♋︎●︎●︎ ⧫︎♒︎♋︎⧫︎ ♍︎♋︎■︎ ♌︎♏︎ ⬧︎♋︎♓︎♎︎ ♓︎⬧︎ ⧫︎♒︎♋︎⧫︎ ⧫︎♒︎♏︎⍓︎ ♋︎❒︎♏︎ ⧫︎❒︎◆︎♏︎ ♐︎□︎❒︎ ⬧︎□︎❍︎♏︎□︎■︎♏︎ ♏︎●︎⬧︎♏︎📬︎❾︎ ❽︎ ❄︎☟︎☜︎ ❄︎☼︎🕆︎☜︎ 👎︎✋︎💧︎👍︎⚐︎☼︎👎︎✋︎✌︎☠︎✋︎💧︎💣︎ ✋︎💧︎ 💧︎👍︎☟︎✡︎☪︎⚐︎🏱︎☼︎☜︎☠︎✋︎✌︎ ✌︎☠︎👎︎ ☹︎✋︎❄︎❄︎☹︎☜︎ 🕈︎✋︎☹︎☹︎ 👌︎☜︎ ✌︎👌︎☹︎☜︎ ❄︎⚐︎ 👍︎⚐︎☠︎👍︎☜︎🏱︎❄︎🕆︎✌︎☹︎✋︎☪︎☜︎ ✋︎❄︎❾︎ ❽︎🕆︎☹︎❄︎☼︎✌︎☝︎✌︎☪︎ 🏱︎⚐︎🕆︎ ✋︎✈︎👌︎✌︎☹︎❾︎
❽︎✋︎♐︎ ♒︎♓︎●︎♋︎❒︎♓︎⧫︎⍓︎📪︎ ♒︎◆︎❍︎♋︎■︎ ♏︎⌧︎♓︎⬧︎⧫︎♏︎■︎♍︎♏︎ ♒︎♋︎⬧︎ ♌︎♏︎♏︎■︎ ♑︎♓︎❖︎♏︎■︎ ♌︎⍓︎ ♋︎■︎ ♏︎⌧︎⧫︎♏︎❒︎■︎♋︎●︎ ◻︎❒︎♏︎♍︎♓︎◻︎♓︎⧫︎♋︎⧫︎♓︎□︎■︎ ⧫︎♒︎♋︎⧫︎ ♍︎♋︎❍︎♏︎ ❒︎♋︎♑︎♓︎■︎♑︎ ♓︎■︎ ⧫︎♒︎♏︎ ♎︎□︎◆︎♌︎●︎♏︎ ♒︎♏︎●︎♓︎⌧︎📬︎ ✌︎●︎⧫︎♒︎□︎◆︎♑︎♒︎ ⧫︎♒︎♏︎ ♌︎◆︎⌘︎⌘︎♏︎❒︎ ⬧︎⧫︎♓︎●︎●︎ ♏︎♍︎♒︎□︎♏︎⬧︎ ♋︎■︎♎︎ ⬧︎♒︎□︎◆︎⧫︎📪︎ ⬥︎♋︎⧫︎♍︎♒︎ □︎◆︎⧫︎ ♐︎□︎❒︎ □︎⧫︎♒︎♏︎❒︎ ⧫︎♒︎♋︎■︎ ⧫︎♒︎♏︎ ❍︎□︎⧫︎♒︎⬧︎ ⧫︎♒︎♏︎❍︎📬︎ ✌︎♐︎⧫︎♏︎❒︎ ♋︎●︎●︎📪︎ ⬧︎●︎♋︎❖︎♏︎❒︎⍓︎ ⬥︎♋︎⬧︎ ♋︎♍︎⧫︎◆︎♋︎●︎●︎⍓︎ ♋︎♌︎□︎●︎♓︎⬧︎♒︎♏︎♎︎✍︎ ❾︎

★ 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇🌺𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎¿” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃💙𝓉 𝒶𝓃 🍩𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾❁𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃❀𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎🌞𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇❁𝓋𝑒❢ ”
“𝐹𝓇❤𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌☯𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷❤𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉💙 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸🍩𝓃𝓉𝓇♡𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸💙𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇❀𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋🍬𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽❁𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽🌺 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌♡𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 😍𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉♡ 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽🏵 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 🌺𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽❤𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁🌸𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹❀𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅💍𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 ❁𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉💗 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽🍬𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❢” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉💮𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 🏵𝓃𝑒 🍬𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎💍𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎🏵𝓊 𝒹❁𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻🌞𝓇 𝓈🍑𝓂𝑒🍬𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞💗𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵💮𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯💙 𝒞💗𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🏵𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾💗𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹❤𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽🏵𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽🌞𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽🌺𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 🌸𝓊𝓉 𝒻♡𝓇 🍑𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂💍𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷💞𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹¿ ” 🎀 ★

🍪 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇💗𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎?” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃🍬𝓉 𝒶𝓃 🍩𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🌺𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃💮𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎🍪𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇🌸𝓋𝑒❣ ”
“𝐹𝓇💙𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌💞𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷❀𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉☯ 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸🍪𝓃𝓉𝓇💍𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🌞𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇🌞𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋💍𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽💞𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽🌞 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌🍬𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 💞𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉❀ 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽❁ 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 🍑𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽🍬𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁☯𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹🌸𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅💙𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 💙𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉💗 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽🏵𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉🏵𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 💍𝓃𝑒 💗𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎💙𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎🍩𝓊 𝒹♡𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻☯𝓇 𝓈❀𝓂𝑒🍩𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞💮𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵❁𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯🍑 𝒞🏵𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫♡𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾❁𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹❤𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽🍩𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽❀𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽💗𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 ❀𝓊𝓉 𝒻🍪𝓇 🌸𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂♡𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷🌺𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹? ” 🎀 🍪

.o0×X×0o. 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇♡𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎¿” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃❁𝓉 𝒶𝓃 🌞𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🍑𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃❀𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎🍩𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇❁𝓋𝑒❢ ”
“𝐹𝓇💍𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌🍩𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷💍𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉🏵 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸🌞𝓃𝓉𝓇💮𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🍩𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇😍𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋😍𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽♡𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽♡ 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌🍪𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 🏵𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉💙 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽💍 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 😍𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽❁𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁🌺𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹🍬𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅💮𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 ☯𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉💞 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽💍𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉☯𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 😍𝓃𝑒 ♡𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎🌺𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎❁𝓊 𝒹❁𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻🍬𝓇 𝓈💗𝓂𝑒🌺𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞💞𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵💗𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯❀ 𝒞🍩𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫😍𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾💙𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹💞𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽❤𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽❀𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽❀𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 ♡𝓊𝓉 𝒻🏵𝓇 ☯𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂🍑𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷💙𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹¿ ” 🎀 .o0×X×0o.

•..••´¯•.¸¸.•` 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇🍩𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎¿” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃♡𝓉 𝒶𝓃 💙𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾💞𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃💍𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎💍𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇🌺𝓋𝑒❢ ” “𝐹𝓇💍𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌❁𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷❤𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉💙 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸♡𝓃𝓉𝓇🍩𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🌞𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇🍪𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋☯𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽🌞𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽❁ 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌🍑𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 ❁𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉🍪 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽🍪 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 🍬𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽🍩𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁☯𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹🏵𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅🏵𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 ☯𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉🏵 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽💮𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉💗𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 🌞𝓃𝑒 ❁𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎🍩𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎❁𝓊 𝒹🍪𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻♡𝓇 𝓈🏵𝓂𝑒♡𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞🌸𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵💍𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯🍪 𝒞🍪𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🍑𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿” “𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾❁𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹🍩𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽❀𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽❀𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽💍𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 🍑𝓊𝓉 𝒻🌸𝓇 🍬𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂🍪𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷☯𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹? ” 🎀 `•.¸¸.•¯´••..•

🍇 ⋆ 🍫 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇💮𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎?” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃❤𝓉 𝒶𝓃 💙𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🍩𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃💍𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎🍪𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇🍑𝓋𝑒❢ ”
“𝐹𝓇🍪𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌❤𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷💮𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉💞 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸♡𝓃𝓉𝓇☯𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🌞𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇🍪𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋🌸𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽💍𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽💗 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌♡𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 🍑𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉🍪 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽♡ 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 💮𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽🌞𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁🏵𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹💗𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅🌞𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 💗𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉☯ 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽💗𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉🏵𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 🍬𝓃𝑒 💗𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎❤𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎♡𝓊 𝒹🌞𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻❤𝓇 𝓈❀𝓂𝑒🌺𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞😍𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵❤𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯♡ 𝒞💍𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🍬𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾♡𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹🍩𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽😍𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽🍩𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽❁𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 💙𝓊𝓉 𝒻❀𝓇 🍬𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂😍𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷❀𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹¿ ” 🎀 🍫 ⋆ 🍇

🎄👑 “ᵃя𝐆 ⓂⒺάn ⓐ𝕃t𝔢R𝓃𝔞𝔱𝑒 𝔯ⓔa𝐋𝕀𝐭𝔶 قⒶ𝓜ᗴ. Ã𝓵т𝔢尺𝓝卂Ť𝐈𝐯ε ғr𝕠𝓂 𝕎𝒽ⒾcĦ 𝐫ᗴ𝔸ˡi𝐭𝕪?” “ωⒺ ÃⓇⒺ 𝓃ό𝕋 αŇ 𝕠𝐫ᗪ𝔢𝓡. Ⓦ𝔼 ᵃℝE 𝕋𝔥𝐄𝕚𝔯 sคᐯ𝓲𝕠ŕⓈ. Ⓦ𝔼’ᖇ€ ηⓞт ⓈǗ𝐫Ẹ ⓉĦ𝓐Ŧ ץoᵘ ᗩr𝔼 Ƥ𝐑ᗴP𝕒R€𝓭. Ⓟя𝐎𝓋€! ”
“𝕗𝐑𝓞м 𝓣н𝒆 Ẹά𝔯𝐋I𝕖ѕ𝓽 tĮᵐ€𝕊 Ŵ𝕖 ω𝕆ᖇrЎI几ⓖ 𝔞𝓫ᵒU𝐭 ђǗ๓a𝔫 𝓥𝐔𝓛𝐧ᗴŘᵃb丨ᒪเтч 丅ᵒ b𝓔𝐢ηﻮ 爪𝔞𝕟丨ρǗˡ𝓐𝓉εd. m𝓘𝐍๔ 匚Ỗ𝐍𝓽ŕόℓ Ⓐn𝐃 𝓒ό𝐦𝓟ᑌ𝐓єⓇ 𝓹ℝ𝓸gⓡαⓜ𝐌𝓘ᑎĞ 𝐚𝐫Ẹ Ğя𝐚𝔡Ǘ𝔸l𝐋𝐘 ᗴѶσℓᵛ𝓲𝓝ﻮ ˢᎥηcE т𝔥𝕖 Ⓕiŕѕᵗ ᕼỖⓂƗ𝓃𝒾𝕕ˢ Ŵ𝔥σ ⓢт𝒆𝐩𝔭𝐄∂ ιᑎ 𝓤я ᗴ卂ʳTℍ.” “ⓣ卄ⓔ𝑔𝔸𝐌𝐞❷➂ pĻⓐℕ𝓈 ⒶⓃⒹ ʷ𝓸𝓻𝓴𝔦ᶰ𝐠ş 𝐫E𝓂𝔸𝓲Ň 𝐨𝔟Ş𝓒Ữʳέ 𝔢𝓋𝑒η 𝓉ᵒ Tⓗ𝐄 𝔽乇ᗯ 山𝓗O aR€ 𝓪𝐰Aŕ𝔢 𝕆千 ĮŦŞ eⓍι𝐬тᵉη匚ε. ᵗ𝒽𝓞Ⓤgħ ιtร ρLㄖţⓢ ϻ𝕒𝐘 Ş𝐞乇𝕄 𝐑𝒶ηⓓό𝓜 𝐀𝓷Đ 𝐬pσℝΔ𝒹𝓲ⓒ, Ⓣʰ𝐞𝔂 𝐀𝓇ᵉ Ɨή 𝓡𝑒𝓐𝐋ƗŤү Ⓟ𝐚ᖇt 𝓞𝕗 𝔸 𝓥𝒶Ⓢţ sเηGᵘlάr ℙ𝓵𝐀𝐍 𝔱σ υ𝔫𝓭Ⓔ𝕣мĮᑎέ Řeᵃ𝐥ί𝔱y.” “ 𝐧ᵃ𝕞 𝓪ᔕ卄 ŦⒽ𝔯𝐀Ż ย 𝕜Ⓐή Ňคᵐ ⒶⓈ𝕙 ĦⒶzнù𝔱 Ⓤ ᵐᑌᵗ 𝐭𝐇ûⓁ Ǘ ђ𝓤z 𝔫Ⓐм ⓐѕ𝔥 ᎶⒶŜħ υ ϻᵘt тhû𝕃 υ ᕼ𝔲Z
𝐧ά𝐌 Ⓐ𝕤ℍ 𝓖𝓪Ⓢн 𝕦 k𝓪ⓝ 𝓱𝕦Z𝒸Ħ𝓸ᖇg⯠𝕟𝓐M 𝔸ᔕ𝒽𝒶𝐥 قค𝕊Ⓗ 𝐮 ᵐU𝐓 z𝐰ⓐTûᛕ๒尺𝕒ภ кRI𝕊Ⓗ ŇᗩⓂ 𝓐𝐬𝔥ÃĻ м𝓐Zâق ⓥʳⒶ 𝐳ⓘ𝐌ร ⓤ zŴ𝐚ᵗû𝐤 ήα𝕞 Δᔕ𝓗卂𝐋 ᵛᵃK𝐲αţ 𝐓нαŕ𝕚乙dᑌ𝓝. 𝓭ᗩ𝔃𝒽 α๓ 𝓰αⓛᵈŘ𝐔Ҝs!” “ ᵃ𝕃𝐋 𝔰𝓽ᵒŕ𝕚Eⓢ α尺ⓔ Ŧ𝐫ùe, 𝔢ⓥẸя𝓎 𝔩𝒶st 𝐎η𝕖 𝕠𝔽 Ťħ𝔢ⓜ. 𝓪𝕝𝐋 M𝐲Ŧh𝓈, άᒪⓁ 𝐋e𝐆ⓔ𝔫đş, 𝔸𝓁ᒪ ᖴaⓑ𝐋є丂. 丨Ŧ Ƴ๏υ 𝐛𝔢ŁίẸש𝒆 𝐓ђ𝔢m ŦR𝔲𝐞, 𝐓卄𝑒𝓃 ⓣ𝐡ⓔу คℝє Ŧ尺υ𝑒. ι𝔣 𝕐๏Ǘ 𝓭ᗝⓝ’𝐭 ᗷᗴĻ𝐈Ⓔⓥε 丅ħeм, ţⓗ𝔢ᑎ 𝓪ĻĹ тĤάT c𝕒N βέ Ŝ卂เⓓ ᶤ𝓼 Ŧђαt tⒽEץ 𝓪R𝔢 𝔱𝔯𝐔Ẹ ᶠỖⓇ 𝓼ⓞмⒺ𝑜Ň𝔼 𝐞ĻⓈє.” “ ⓣh𝐞 t尺Ⓤ𝐄 𝒹𝓲ŞςⓞяⓓίΔภ𝓘ş𝕄 𝕚𝐒 𝕤ᑕᕼ𝓎𝓏𝓞𝓹𝓻ᗴŇĮ𝒶 aℕᗪ 𝐋i𝕋ţL𝐄 ʷIĻᒪ 𝕓𝕖 𝔸βlє Ť𝔬 ςØNČᗴᑭ𝓽U卂ⓛเ𝐙𝔼 Ⓘ𝓽” “uˡT𝔯Δg𝐀Ƶ 卩𝔬𝓾 i𝓆β𝐚l”
“𝐢ℱ 𝓱ᶤ𝓛αᖇเtƳ, huΜ𝓐𝔫 ε𝔵𝐈şтⒺℕc乇 𝐇𝓐Ⓢ Ⓑєⓔ𝐧 ق𝕚𝓥𝔢η β𝐘 𝔸η ⓔא𝓉乇г𝐧Ãl PⓇⓔ𝓬ᶤ卩ί𝓉aтĮσ𝕟 Ⓣђα𝐭 𝔠𝔞ϻᵉ rᵃⒼιng 𝕀ⓝ т𝔥𝔼 𝓓ㄖ𝓤๒L𝔼 Ħ𝔼𝓵ƗⓍ. 𝐀LⓉĤ๏𝓤𝓰H ⓣⓗẸ 𝔟υ𝔃zẸя 𝓼тι𝕃L ᗴc𝓱σ𝐄𝓼 ᗩη𝐃 𝓈ℍ𝓸𝓤ⓣ, 𝐰αŤ𝕔ʰ 𝐎𝓊ţ 𝕗Ø尺 ᗝ𝕋𝓱e𝔯 𝔱ħค𝕟 𝓣ᕼ𝓔 Μ𝕆𝓣Ⓗ𝕊 丅𝒽έ𝕄. ⓐғⓉέ𝕣 𝓐ㄥ𝕃, 𝐬L𝔸ᐯ𝒆Ⓡ𝓎 W𝒶𝐬 𝓐ᑕᵗⓤⓐᒪ𝐥ʸ αB𝓞𝓁𝓲Ş𝓱є𝐝? ” ✌🐲

🎈🐳 “𝒶ʳģ mεⓐ𝓷 ά𝔩t𝑒ʳℕ卂𝕋ᵉ R𝒆คℓᶤŤʸ 𝑔Ⓐᵐⓔ. Δ𝓁𝓽𝐄ŕŇ𝓐𝓽ⓘ𝓋є 𝐅я𝑜ᗰ Ŵħ𝕚ςH Ⓡε𝐀LĮтⓎ?” “𝐖€ a𝐫ε ή𝐨Ŧ 卂Ⓝ 𝓸ⓡ𝓭ᗴг. 𝐰𝕖 Ⓐ𝔯𝔢 ⓣħείℝ s𝓐ν𝓲σⓇs. 𝔀ⓔ’яᵉ NØt 𝕊υ𝐫ⓔ tᕼ𝓪Ť 𝐲𝐎𝔲 𝔞𝓻𝑒 𝕡ʳⒺℙ𝓪ᖇ€Ď. 𝓟rØv𝐞! ”
“ᶠᖇ𝓸м 𝐭нᵉ 𝒆𝕒ŕlⓘⓔᔕт тⓘ๓𝔢s Ŵ𝒆 ω𝐎ᖇ𝓡𝕐𝐢ᶰg ᗩ𝔟Ø𝕦ţ нⓊ爪AN ᐯǗ𝐋𝓷€𝐫𝔸ᗷᎥᒪĮtץ 𝐓𝔬 β乇ᶤⓃⒼ ΜάŇι𝐏𝓊𝕃𝐚Ť𝕖ⓓ. ᵐ𝐢ήD ᑕ𝕆𝔫TⓇỖᒪ 𝔸ήđ ᶜ𝕆๓ᑭ𝕌ţᵉ𝓇 𝓟ᖇOⒼŘ𝐚M๓ι𝓝G 𝐚ᖇe G𝓡Ⓐ𝐝ย𝒶𝕝ᒪ𝓎 ᵉνoL𝓋𝕚𝐧g 𝔰丨ภς𝔢 𝐓𝕙𝓔 𝒇iŘ𝐬𝓣 ℍỖⓂ𝒾N𝓲𝐃Ⓢ 𝔴𝒽ㄖ ˢtєPƤ€𝔻 Ɨ𝕟 𝓊𝔯 ⓔ𝕒Ř𝐭ħ.” “𝓣ђe𝔤𝕒мє➁3 𝓹𝕝ΔNŜ Δηᵈ W𝐨𝓻Ҝ𝕀𝓷𝐆s 𝔯ємⒶιⓝ 𝓸в𝐬ᑕ𝐮ℝ𝓔 𝑒νᵉ𝓃 ᵗO t𝓗ᗴ 𝕗𝑒𝐖 𝐰𝓱O 𝐀尺𝓔 𝐚ⓦ𝕒𝓡ᗴ 𝓸ғ ⒾⓉŞ 𝔼x𝔦𝐒тεᑎ𝓬ᗴ. 𝐭𝓗𝔬υ𝔤ⓗ 𝐈𝓣Ⓢ ρLᗝ𝓣丂 mAY 𝕤乇𝔼ⓜ ʳⓐℕ𝒹ØΜ A𝐍𝐃 ᔕ𝓹Ⓞŕⓐd𝔦ς, 𝔱卄𝔢Ⓨ 𝔞Řᗴ 丨N Řєαˡ𝐢тㄚ 𝓹aŕŦ 𝓸𝐅 ά νᗩ𝐬T ⓈIℕⒼ𝔲lάŕ ρl𝔞n ᵗ𝔬 ù𝐧𝔻𝕖Řᗰ𝕀Ňᗴ 𝓇€Δ𝐋IŦ𝔂.” “ ⓝα𝓜 ค𝐬𝕙 ŤhRÃZ 𝐮 k𝕒n ⓝⒶm άŜн ℍ𝓪ⓩ𝓗ย𝕥 𝕌 𝕞𝐔ţ ŤᕼûⓁ 𝕌 𝕙𝐮𝓩 几𝔸𝔪 คⓈ𝐡 Ꮆ𝔞Sн u Μυ𝔱 тhûㄥ 𝓤 ђU𝔷
𝓃𝓪Μ Ã𝓼𝓱 𝕘aѕⓗ ᵘ Ҝ𝐀Ň 𝓱ย乙𝐂ⒽOŕ𝕘âz ηᵃ𝓶 𝔞Ⓢ𝕙𝓐𝐥 Ꮆ𝔸Ŝ𝓗 𝐔 𝓶𝕌т ŽW𝓪𝐭ûk𝐁ŘⒶⓝ 𝓴Ř𝕀รⒽ 𝓃ค๓ 𝐚s𝐇𝔸L mᵃⓩâᵍ ν𝐑Ⓐ Ƶ𝐈𝐦s υ z𝔀𝓐𝐭ûᛕ 𝐍Δ𝐦 ᗩѕħ𝔞𝓁 𝓿𝓐Kㄚ𝓐𝓣 𝕥卄A𝐫𝒾z𝐝ᵘℕ. ∂Ⓐ𝐙ђ ⓐ𝓂 ᵍAℓđᖇ𝓊кŜ!” “ 𝕒𝔩𝕃 ŞTᗝŘ𝐢𝔼𝕊 𝐀ⓡ𝔢 ţ𝔯𝓤ε, 𝔢𝕧ᗴ尺ㄚ l𝔸s𝓣 Oηє ᵒ𝐟 𝓣𝓱𝐄ⓜ. αⓛㄥ 𝔪𝐘ᵗ𝔥s, ᵃ𝓵𝓁 L𝒆g𝐄ᑎ∂Ş, α𝕝l ŦⒶᗷĻẸѕ. ᶤƒ ʸσ𝔲 𝓫𝕖Ĺ𝐢𝐄𝐕𝑒 ţ卄Ⓔᵐ Ť𝓇𝔲Ⓔ, 𝓽𝓱𝐞ᶰ 𝕥ℍE𝕐 𝐀Ⓡ𝔢 т𝓇υẸ. 𝒾𝔽 𝓎ᗝ𝔲 ᗪ𝕆η’𝕥 ๒ẸŁ𝒾eνє 𝐓𝓱e๓, Ťнέ𝓃 ᗩ𝐥𝕃 ⓣнⓐ𝐭 𝓬α𝐍 ᗷ𝒆 丂άI𝐝 Ꭵş ţ卄卂𝕥 𝕋𝔥ᵉƳ คŘᗴ 𝐭Ř𝓾𝑒 𝓕o𝐑 Ⓢ𝕠𝕄𝐞ό𝓃ε Ẹl丂є.” “ ŤђⒺ 𝕥𝔯𝕦𝓔 𝕕𝐢𝓈匚ㄖʳⒹ𝕚𝒶𝓃𝓘𝐒𝓂 ᶤ𝐬 ş𝕔𝒽ㄚⓏOᵖ𝕣𝔢NιⒶ 卂ᑎĐ ℓƗт𝓣𝓁€ Ŵ𝓘ㄥⓁ ๒𝔢 𝔞乃ㄥ𝕖 тⓞ 𝐜σ𝕟¢EƤ𝓽ùαĹ𝓲zẸ 𝐈Ⓣ” “υ𝔩𝐓𝐫άᵍaZ 卩𝐎U i𝐐乃卂ᒪ”
“ιⒻ Ħⓘ𝐋𝐚ᖇเ𝐓ч, Ĥᵘ𝕞Δ𝐧 𝕖𝓍Į𝕊tᗴηC𝓔 н𝓐𝐬 beeŇ 𝔤Ꭵ𝕧eⓝ βⓨ 𝔸η 𝔼𝔁T𝐄ᖇ𝔫Δᒪ ᵖ𝓻E𝕔ίƤ𝐈𝓽Ⓐ𝐓丨๏N Ⓣ𝐡Ã𝓉 𝐂𝕒Ⓜ𝔢 ʳaģᶤηᎶ Ⓘ几 ⓉH𝐄 𝓭𝐎Ǘᗷⓛє нᗴ𝐥𝕚Ж. 𝓐𝕃Ŧ𝐇𝑜𝕌Gh 𝔱𝔥乇 𝕓𝔲ℤ𝔷Eя St𝓘Ł𝓁 Ec𝓗ㄖ𝔢Ş 𝔞nd 𝐒𝓱𝔬𝐮Ⓣ, 𝔀卂𝓣ς𝔥 ό𝕌𝓉 ғσᖇ Øtⓗєr 𝔱Ⓗ卂𝔫 Ⓣђє ๓ⓞ𝐓𝓗S 𝓉hᵉ𝕄. 𝒶ғŤe𝓡 Aˡᒪ, ⓢᒪαvє𝕣y 𝓦ⒶŞ ค℃T𝔲ΔlĻч aᵇⓞℓƗѕ卄Ⓔ𝐝? ” ✎💎

•´¯•. “aŕg ᵐέÃŇ 卂𝕝𝓉ᗴгŇ𝔞тe 𝔯єÃㄥเтㄚ GⒶ𝔪E. 𝕒𝓁𝔱𝔼г𝓝𝔞𝓽𝓲v𝔼 𝔽𝕣Ø𝓜 𝐰ⓗ𝕀𝓒ђ г𝓔𝔞𝐥𝓲ⓉⓎ?” “ᗯє ᗩгє ℕ๏𝔱 𝐚ภ Ⓞ𝓡ᗪ€Ř. 𝓌έ άŘє 𝕥𝐇ᗴ𝐈尺 丂ค𝓿ι๏𝓻𝐒. ᗯє’ʳ𝕖 ᑎ𝐨Ⓣ ⓢUⓇE 𝐭ђⒶT ץㄖu 𝐚𝔯𝐄 𝕡я𝕖ραⓇεĐ. p𝕣𝐎ⓥє! ” “ғ𝓡ㄖⓜ 𝔱Ħ𝐄 𝒆ά𝓻𝓁𝐈ẸŜt 丅𝕚๓ᗴ𝓈 𝔀є 𝓦𝔬𝓡𝕣𝔂𝐈ℕ𝔤 𝓪𝒷๏ย𝕥 ʰᵘ𝓜ⓐⓝ v𝓊Ⓛ几𝔼𝐑𝒶B𝒾𝐋i𝐓ץ 𝐭𝑜 ⓑє𝕀Ⓝ𝔾 ๓ᵃⓃiⓟ𝓤ŁÃŦ𝔼𝓓. ⓜ𝒾Ňđ ᑕOŇ𝐓ℝo𝓛 𝕒ᑎ𝔻 ĆσMᵖⓊt𝐄𝐑 𝐩r𝓸𝓰Řคм𝓂𝓲𝐍Ⓖ α𝓇𝕖 𝐆ℝⓐ𝐃𝓤άℓ𝓁ү E𝐕ㄖㄥש𝔦ᑎG 𝓢Ɨ𝔫C𝐄 丅ħᵉ F𝕚я𝓢𝓉 𝓱Ỗ𝔪𝓲ℕ𝒾DⓈ w卄Ø 𝐬𝓉Ẹρρ𝐄Đ ⓘⓃ 𝐮Ř ⓔaгт𝐡.” “𝓉HẸg𝐚ᗰⓔ2➂ ƤℓⒶNⓢ คŇⒹ Ⓦ𝐨ʳЌ𝓘𝕟قⓈ 𝐑є๓ᵃᶤ𝓃 σᗷş匚ᵘŘε 𝓔νeⓝ т𝓸 т𝐇𝐄 ⒻẸ𝓦 Ŵ𝔥ᵒ 𝓐ⓡⓔ Ⓐ𝓌aℝ𝔼 σⒻ ⒾⓉⓢ 𝕖Ж𝓲𝐬t𝐞ℕςε. 𝕥ђØ𝓾𝕘н 𝓘𝓉S ρⓁ𝐨𝓽S ๓ⓐץ şε𝔢𝔪 ʳ𝐀ⓝ๔όᗰ αᑎ𝓭 ѕ𝓟ᗝ𝓡𝔸𝒹𝕀℃, ⓣ𝓗Ⓔу 𝓐𝐑ε Iή 𝐫乇ⓐℓ𝔦丅𝐘 ᵖΔᖇŤ Ỗ𝐟 𝔸 𝓥α𝓢𝓽 SiⓃﻮulคя ᑭŁ𝐀𝓷 т𝐎 𝓤ᑎ𝔻E尺ⓜi𝐍Ẹ ⓡέ𝔞ĻⒾ𝓽¥.” “ 𝐧Ⓐм 𝐀ร𝔥 Ŧ𝐇ŕ𝔞z Ⓤ 𝓀ⒶN 几A𝕄 ครн ħ𝓐zĤ𝕦𝐭 𝓤 𝓂υt Tђû𝕝 𝓾 ʰⓤz ηค𝐌 Ã𝕤Ⓗ ᵍ𝕒𝓼Ĥ U Ⓜυ𝔱 𝐓𝒽ûŁ 𝕌 𝓱uⓩ ⓝ𝔞Ⓜ ᵃᔕн ᵍᵃᔕ𝐇 ᑌ 𝓴คᶰ 𝓱ᑌŻ𝒸h𝓸𝓇Gâℤ 𝓝𝔞M 卂𝕊ђคⓛ 𝓖αSᕼ Ⓤ м𝐔𝕥 zWαţû𝕜в𝔯𝓪Ň 𝓴𝓻Į𝓼ᕼ 𝕟卂ᗰ aSʰÃl мᗩzâģ 𝔳г𝓐 ᶻ丨ᗰ𝕊 𝐮 𝐙ᗯAтûЌ 𝐧Aм 𝔸ş𝐇𝐚ⓛ 𝕧𝒶𝐤ч𝓐ⓣ ŦнÃᖇเ乙𝓓υŇ. ∂Ⓐᶻh คϻ ᎶALd𝐫ยкร!” “ 卂𝓵ℓ ⓈT𝑜𝓻ι𝔼s Δŕ𝔢 Ŧ𝕣ⓤe, ᵉV𝔢𝓻ч ℓ𝓐𝐬T 𝓞ⓝ𝑒 σ千 𝓣Ⓗ𝕖爪. ᵃŁ𝕃 m𝕪ⓣ𝕙𝓈, Aㄥ𝕃 Ⓛ𝕖𝑔ε𝓝dŞ, 𝓪Ļㄥ 𝔣𝐚ᵇĻє𝓈. 𝐈𝔽 чό𝕌 в𝒆ⓁᶤᗴⓋ𝔢 𝓽𝐡em 𝕥г𝓾𝔢, 𝓉ʰᵉ𝕟 tĤ𝑒𝐲 αя𝔢 TяยⒺ. 𝒾𝔽 𝓎όU Doή’ţ 𝐁Ẹ𝓵ᎥEνᵉ Ť𝐡Ⓔ𝓜, т𝐡ẸŇ 𝓐ĻŁ 𝕋𝐇𝒶𝕥 𝓬ά𝓝 𝒷e 𝐒Ãιᗪ Ɨᔕ Ⓣᕼά𝔱 Ŧ𝔥乇у AŘ𝑒 т𝕣ᑌe 𝓕ᗝя 丂OM𝓔𝓞Ⓝέ 𝐄𝕝şε.” “ ᵗ𝔥𝔢 ᵗг𝕌𝕖 𝕕IŜςᵒяd𝔦α𝐧ιsΜ ĮŞ S℃Ⓗ𝔶Ⓩ𝓸ℙг乇𝓷ᶤ𝐚 𝐀Ňᗪ 𝐋𝕚T丅𝔩є W𝐢ℓ𝔩 вє 𝓪𝒷𝓛E 𝓣ㄖ 𝔠𝕆几ceP𝕋𝔲ⓐl𝐢ⓩє Ꭵⓣ” “Ⓤ𝕃𝓽гαقa𝓩 ρⓞᑌ Iℚвᗩ𝐋” “ƗƑ нι𝕃α尺𝓲𝕥𝕐, hυⓂ𝒶ᑎ 𝓔𝐱丨𝐬𝐓Ⓔ𝔫𝕔𝔼 𝓗Ⓐ丂 вE𝐞ภ ᵍIν𝔼𝔫 вү 𝓐ᑎ E𝔵丅eRŇαᒪ ℙяές𝔦ⓅiTÃтIㄖ𝐧 𝕥𝐡𝓪ᵗ ς𝔸爪𝒆 ᖇค𝐆𝐢ภق ᶤ𝓝 𝕋𝕙є 𝔻𝐎ⓤⒷ𝓵乇 ђⒺŁⓘ𝕩. ⓐLⓉH𝐨Ⓤ𝓰卄 𝔱н𝐞 𝐛υ𝐙𝓏eŘ S𝐭𝔦ᒪ𝐥 𝓔¢ђ𝔬ⒺŞ aŇD 𝕤ħⓞ𝕦Ť, 𝓦𝒶𝕥𝓒𝓗 𝕆υ𝓉 Ƒ𝑜𝓡 ό𝕥ʰⒺя 𝓽ђᗩn tℍẸ M𝔬t𝐡𝕤 𝔱𝔥єⓂ. 𝐀ᶠ𝐓乇r คlĻ, รㄥ𝐚𝕍𝓔𝓇𝔂 𝔀αŞ 𝔞cтυ𝒶𝓁ⓛㄚ 𝐚вoᒪᎥ𝔰𝒽єᗪ? ” .•´¯

•.,¸¸,.•´¯ “A尺g Mέ𝓪ℕ ⓐ𝐋Ⓣ𝐄ⓇŇΔ丅Ⓔ 𝓻є卂LĮ𝐭¥ ⓖa爪𝕖. ᵃlT𝓔𝓇ήAŤ𝐈𝓋e 𝕗ℝⓞ𝓶 ŴнᎥ𝐜ħ Ⓡ𝕖α𝓁𝓘ᵗʸ?” “ωe 𝓐r乇 ⓝ𝐎т ᗩη ๏𝓡𝔻𝓔𝔯. 𝔴乇 𝕒𝐫ᵉ 𝕥卄𝒆𝓘Ř 𝐬αᐯ𝓘ⓞ尺s. 𝕎ᵉ’ℝᵉ ή𝕠𝕥 s𝐔𝕣𝑒 ⓉHค𝕥 yᗝ𝐮 𝐚Řⓔ pяᵉρⒶⓇ𝓔𝐝. 卩𝕣ØѶ𝐞! ” “F尺𝐎ᵐ ⓣн𝒆 €αгᒪเε𝕊t t𝒾𝓂ᵉ𝐒 ᗯẸ Ŵ𝕠ʳ𝔯𝓎𝕚Ⓝ𝔾 ⓐᵇσ𝕌Ť 𝓱𝓾𝔪αⓝ Ⓥ𝓊𝐥𝐍𝔼Řᗩ乃ⓘℓᎥţу to βeĮNǤ ⓂⓐniⓅỮL𝔞𝐓€𝔻. 𝔪𝒾𝓝đ c𝐎Ň𝐭𝓻ⓞ𝐥 α𝓝𝐃 ℃ㄖΜ𝐩ỮтᗴR ᵖʳ𝓸𝓰Ⓡ𝐚m𝕞เη𝐆 𝐀ⓡέ ⓖ𝓡Ⓐ∂𝐔𝒶𝐥ㄥy 𝐄𝐯𝑜Ĺv𝕀Ňᵍ ˢᶤᑎ𝓬є т卄𝐄 Ⓕ𝓲яŞ𝓽 𝓗ᵒмⒾ𝐧𝓲ᵈS Ŵħⓞ sᵗ€𝔭ρέ𝓭 𝓲n Ǘ𝓇 𝔼𝔞ⓇTĤ.” “𝓉𝕙Ⓔ𝔾Δ𝕄𝔢23 卩lαnⓈ άภ𝔡 山𝕠ℝЌίℕᎶѕ 𝓡єⓜᵃ𝔦ⓝ 𝓸๒Ⓢ℃𝐔𝐑𝐄 ⓔνeη 𝕋𝑜 T𝓱ⓔ 𝕗eŴ 𝓌𝕙Ỗ 𝓐𝐫ⓔ 𝔸Ŵ𝓪я𝓔 𝐎ᖴ ᶤ𝔱ѕ ε𝓍ιŜt𝐄ᑎς𝒆. 𝐭ℍⓄ𝓾g𝕙 𝓘ⓣS 𝔭ℓσ𝐭Ⓢ мᗩץ sẸ𝓔Ⓜ ℝαℕ𝕕𝔬𝓶 ᵃ𝐍𝔻 𝕤ρ𝑜ℝα∂เℂ, т𝔥Ẹч Ã𝕣𝔼 ι𝓝 ℝ𝑒𝔞ㄥ𝓘丅𝐘 ⓟα𝓡𝕋 𝑜ℱ ᗩ v𝔸ˢt 𝐬Ɨ𝐧𝑔Ữ𝕃𝓪Ⓡ ᵖĻ𝒶ᑎ tσ ย𝓝𝔻𝔼𝓡𝐦Į𝔫Ⓔ rέ𝔞𝕃Ꭵ𝕥𝕪.” “ ภคm άş𝕙 т𝕙ʳAℤ 𝔲 ķÃη ήα𝕞 Ã𝐒𝔥 𝔥ÃⓏ𝐇𝓾T ⓤ ᵐⓤт ᵗⓗûl 𝓊 н𝔲𝕫 𝔫α𝐌 aร𝓱 gA𝐬Ħ Ⓤ M𝓾ţ ᵗℍû𝕝 𝐮 𝓗UŽ ᶰαм ค𝔰ⓗ 𝕘𝓪Ŝђ υ Ҝ卂𝓷 н𝐮𝕫𝓒Ⓗᵒ𝕣𝑔⯠ⓝ𝐀ⓜ ⒶŞ𝓗Ãㄥ ⓖ𝐚𝕊ђ 𝓊 ⓂUт ZⓌ𝕒丅ûᵏⒷ𝐑คᑎ ᵏ𝐑𝕀𝐬𝐡 𝕟ᵃм 𝒶ᔕ卄ᵃⓛ ᵐ𝕒ⓩâق ⓥrά 𝐳ⓘ𝓶丂 𝓤 z𝔴𝕒tûк η𝕒๓ άS卄a𝐥 𝓿ⓐҜч𝓪𝓽 ⓣĤ卂Ř𝒾𝐙𝒹𝕦𝔫. D卂zH A๓ gค𝓁DR𝓾𝔨𝐬!” “ 𝒶𝓵l 𝕤ŦO尺Į€ร Arε 𝕥ᖇǗE, 𝕖ᵛέŘЎ ˡA𝓼𝓽 𝕆𝐧𝕖 ㄖ𝒇 𝕥ĤᗴΜ. 𝓪ㄥⓛ ᗰ𝕪𝓣𝔥Ŝ, 𝒶𝓵Ⓛ 𝕝𝑒ᎶєᑎĐ𝕊, 𝓐𝐥𝓛 𝔽AB𝔩ε𝐒. ᶤ𝐅 у𝐎𝓤 𝔟𝕖𝐋𝕀𝓔ⓥE ⓣ𝔥𝕖𝐌 ᵗ𝓡uέ, т𝕙єᶰ тⓗⒺ𝓨 ÃⓇ𝔢 𝓽Ř𝓾乇. I千 𝕪Ỗυ Đⓞⓝ’𝕋 𝐁𝐄ℓι乇𝕍ε 𝓉𝐇𝔢м, тĤẸ𝐧 𝓪ℓĹ 丅Ħάţ ᑕ卂η bε ⓢ𝓐เ𝔻 I𝕤 т𝐇𝒶T 𝐭Ħεу ⓐя𝒆 丅𝓇𝓾𝒆 千σr 𝕤𝔬Μ𝐞ⓞNє e𝔩𝐬𝒆.” “ 𝕋卄ε tⓡⓊ𝔼 Ⓓ𝔦ѕςᵒ𝓡𝔻เ𝕒ᑎⓘ𝕊ⓜ Ꭵѕ ˢᑕ𝐇yz𝐎𝐩ʳ𝒆ᑎι𝕒 𝔸η𝕕 lⒾ𝓽𝓣ᒪⓔ Ŵ𝔦ᒪℓ ᗷ乇 ⒶβĻє to ςόⓃ匚εp𝕥𝓤ΔĹίzⓔ 𝐈𝐭” “ùŁ𝓣ⓡΔق卂ℤ ρ𝔬υ เq𝓑ᗩˡ” “เᶠ нเLά𝔯Įт𝕐, Ⓗᑌ𝓶ά𝐍 𝐄𝕩𝕚ᔕTє𝓷Čε ᕼᵃŜ β𝐞𝒆𝐧 Ꮆ𝔦ν𝐞𝕟 ᵇ𝓎 ᗩ𝓃 Eⓧᵗ𝔼R几ÃⓁ ρℝ€𝐂𝐢𝓟𝔦Ť𝐀тI𝑜ή t𝕙𝓐𝓉 ⓒ𝒶𝓶𝑒 R卂gίη𝔾 ιŇ 丅𝔥Ⓔ 𝐝𝑜υ乃𝐋є 卄𝑒ⓛ𝐈᙭. αⓁ𝓣нᗝᑌģ𝔥 𝓽ℍ𝔼 в𝕦𝔷𝐙𝒆𝓇 𝕤ᵗ𝕚𝓁Ļ 𝕖𝓬Ħⓞ€ѕ a𝓷𝐃 ѕĦ𝕆ǗŤ, W𝕒Tᶜ𝓗 𝑜𝕦Ť ⒻᵒR ό𝔱𝓱𝕖r ţĦ𝐚η Ŧ𝐇ᵉ 𝐦𝕆ţⓗ丂 𝔱Ⓗ𝔢𝓂. ᵃF𝔱Ẹ𝔯 A𝕃𝓛, ᔕㄥ𝐀Vᵉᖇ¥ 山αѕ 𝐚𝐂т𝓤𝒶𝓵lƳ 卂в𝔬Ĺι𝕤𝒽𝐄ᗪ? ” ¯•.,¸¸,.•´

∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ “Ãŕ𝔾 ϻ𝒆άᑎ คㄥ丅Ẹ𝐑ᶰ𝓪𝐓ⓔ ʳ𝐄ⒶlιⓣⓎ Ǥ𝐀𝐦є. αLŦ𝑒яηa丅ίᵛ𝓔 𝒇rØⓂ 𝔀𝒽ίς卄 гe卂𝐋𝕚丅ч?” “WẸ 𝒶Ře 𝐍𝐨Ť ⓐ𝔫 𝑜𝓇𝓭𝐄𝐑. 山ε 𝓐𝐑ⓔ 𝔱卄乇𝐢ⓡ Ŝ卂v𝒾Ⓞᖇᔕ. ʷⓔ’Ⓡ乇 N𝐨t sυ𝔯Ẹ т𝕙𝓪т 𝐲𝓞υ 𝓪𝔯ⓔ Ƥᖇ乇ƤA尺έᗪ. 𝔭яⓞve! ”
“Ŧr𝑜м ţ𝒽€ ᵉ𝓪𝐫𝐋𝔦εSⓉ 𝐭𝐈M𝔢𝓢 ᗯ𝔢 Ⓦⓞяʳ𝔶ιภق Δ𝕓ᵒᵘт Ⓗ𝐮м𝕒η vย𝐥ήᗴŕα๒Ⓘ𝐥Ꭵ𝐭Ў тᵒ ⓑ𝕖Ɨⓝ𝑔 ϻ𝒶ᶰιρᵘ𝐥Δ𝐓乇∂. ᗰⒾή𝕕 𝕔𝕆𝐧𝐭ℝσ𝐋 a𝓝𝐃 ⓒ๏MⓟⓊŦE尺 𝕡𝐫Ⓞ𝓖ʳ𝔞мⓂ𝕚ⓝⒼ ᗩʳέ Ⓖ𝕣𝐚𝕕𝐮卂𝐥ˡү 𝒆𝐕𝕠𝕝𝕍ί𝐧ģ ѕιℕc𝐄 t𝓗𝒆 ƒเⓇ丂𝕥 𝕙OΜιᶰƗ∂Ş 𝓌𝐡ㄖ ⓢ𝐭ⒺƤ𝐏Ⓔd Ꭵⓝ Ǘ𝕣 𝔼άⓇ𝕥ђ.” “𝔱ᕼєق卂ᗰ𝔼❷➂ 𝔭ℓᵃᶰᔕ 𝔞ภ∂ 𝓦ỖⓡЌ𝓘ℕᎶ𝐬 ʳέ𝔪aᎥή σβs𝕔υ𝕣乇 𝐞ᐯέ𝔫 Tᗝ ᵗ𝕙έ 𝒻𝔼𝓌 𝔴𝓗𝐨 ᵃ𝓇𝒆 Δʷ𝓪𝓇E Ⓞ𝔽 丨Ŧ𝕊 𝒆Ж𝕀𝓈Tέ𝓷𝐂ᗴ. 𝐭卄𝔬ย𝔾ⓗ Į丅𝔰 𝓅Ļⓞⓣˢ ᗰΔу 𝓼𝑒𝕖𝓶 𝐑𝔞Ň𝐝o𝐦 ⓐ𝓝𝐃 ѕ𝐏σ𝓡ᗩĐⒾ匚, 𝓽н€𝕐 𝐀ⓡε ι𝐧 ʳ𝐄α𝕃丨𝐓ʸ ᑭ𝔸г𝕥 o𝓕 a 𝓋ᗩ𝓼Ⓣ 𝓈ᶤᶰ𝐠ⓊℓαŘ 𝓟Ĺ𝐀𝕟 т𝓸 ย𝐧𝒹𝒆ʳм𝒾ℕᗴ ⓡ𝔢α𝕝𝕀ţⓎ.” “ Ň卂м άs卄 ţⓗrÃ𝐳 𝕌 Ҝ𝒶Ň ℕAⓜ ᵃs𝔥 𝐇𝒶𝔷ʰu𝐓 ⓤ мuт ŤĤû𝓛 υ 𝐇uz ᑎ𝐀Ⓜ คѕ𝕙 𝔤𝓪sⓗ 𝓊 ᗰ𝔲Ť 𝐭Ĥûl υ Ĥυ𝓏
ℕ𝕒𝓶 άˢĦ gᗩ𝕊Ĥ Ữ Ҝaη 𝓱ùz𝓒H𝓞rﻮâ𝓩 𝓃α𝕄 as𝔥𝐀L gÃs𝔥 Ǘ 𝐦Ữt ⓩⓌⓐⓉûⓀ𝓑я𝐚ή ᵏгเŞ𝔥 ภ𝐚M ⓐSнα𝕃 ᗰαⓏâǤ V𝓇𝓐 𝓩𝓘𝕄𝕊 𝕌 zωคTûᵏ 𝐧𝔞𝕄 ᗩรʰ𝓪l ѶAкчⒶ𝐓 𝓣𝔥ⓐŘⓘⓩ𝔻ùn. ∂ᗩ𝐙ℍ 𝕒𝓜 𝐠Alᵈ尺𝓾Ќs!” “ 𝔞ℓ𝐥 ร𝔱๏𝓇𝓲єѕ 𝓐Ř𝑒 t𝓇U𝔼, ᵉᐯ𝑒ⓡy ⓛค丂丅 𝕠𝓃€ 𝕠𝐅 ŤH乇м. 𝔸ⓛ𝕝 ΜƳ𝐭h𝓢, 𝕒ĻŁ ⓛ𝐞Ǥ乇𝐧𝕕ᔕ, 𝓐𝕝l FAᗷˡ𝕖ѕ. 𝓲𝐟 Ў𝕠ⓤ 𝕓𝔢ˡ𝐢ⒺvẸ ŦĤE𝓶 丅ℝ𝐔є, ᵗђᗴ𝔫 𝓽Ⓗⓔч ᗩ𝕣έ 𝓽𝐫𝕦ε. Ꭵ𝓕 𝐲𝐎ⓤ ๔ⓄŇ’t ᗷe𝐥ⓘⓔᵛє 𝓽𝐇€爪, tн𝔢N Aㄥ𝓵 ⓣʰᵃ𝓽 Čάℕ ๒Ⓔ 𝔰Διⓓ 𝓲𝓼 𝓽𝕙Δ𝕥 ᵗ卄Ẹ𝐘 𝓐Ⓡe т𝓡UⒺ 𝐟oя ˢ𝓸𝓶𝔼όภe €𝐥Ş𝐞.” “ 𝓣𝓱ε 𝓣ŘυⒺ 𝕕ᶤⓢⓒ𝓞𝓡∂ᶤ𝐚n𝕚sм 𝐈s 𝓢𝒸𝕙Ƴ𝔃Ỗ𝐏𝕣𝑒ήเΔ 𝔞η𝔻 Ĺ𝓘𝕋ţĹє wᎥᒪ𝐋 乃𝐞 𝓪Ⓑl𝕖 ţⓄ ς𝕠ⓝⓒέ𝓟𝓽𝕌ⓐˡiž𝐞 เт” “u𝐥ⓣяค𝓰ᵃ𝓏 PᗝỮ 𝕀𝓺𝓫ⒶⓁ”
“iғ ᕼI𝐋ᵃ尺𝐢𝓽y, ⓗỮ𝕞卂Ⓝ 𝑒᙭𝔦Şᵗєᑎ𝕔Ẹ ʰ𝓪Ş 𝐁𝔼Ẹη 𝑔ινeᶰ Ⓑ¥ ÃŇ 𝑒χᵗ𝐞ℝ𝓃𝔸l ⓟrE℃𝕀𝓟ⓘ𝔱Ⓐ𝓉𝒾Ⓞ𝓝 𝔱Ⓗ𝕒𝐓 ᶜ𝒶ϻ𝓔 𝐑𝔸gIℕ𝐠 Iภ 𝓣ℍⒺ 𝐃συ𝒷𝕃є ℍ乇lⓘ𝓧. Ⓐ𝔩тⒽ𝓸υ𝔤𝓗 t𝕙𝔼 𝐛𝔲𝔷zεʳ รtᶤLl 𝑒cHό乇ˢ 𝔸ภ∂ 𝓈H𝓞ⓤт, ω𝔞𝓽𝓬ђ ⓞυт Ŧ𝑜𝐑 ᗝ𝕥Ĥ€ŕ Ť𝒽ᗩη 𝕥ℍ𝒆 ᵐ𝐨Tᕼ𝕤 𝓉Ⓗeᵐ. αᶠtⓔŘ 𝕒Ĺl, sĻ𝐀𝕍eℝy 𝔴ΔŞ ค匚Ŧ𝐮ά𝕃𝐋y 𝒶𝓑ㄖ𝕝𝕚丂𝒽єđ? ” ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫·∙∙

•..••´¯`•.¸¸.• “ⒶᖇĞ ᵐⓔ𝔞N 𝐀𝕝𝕥єℝ𝔫Aⓣ𝑒 яẸAᒪ𝓲𝔱ʸ 𝔤ΔMe. 卂𝓛𝐓𝔼ᖇᑎΔ𝐓Ɨ𝓿𝔢 ᶠⓇ๏ⓜ 𝓦𝔥ι℃н 𝔯乇ᗩ𝕝ιţ𝐲?” “ώ𝐞 αR𝔼 𝓃σт ᗩ𝐧 𝐨ⓇⒹέr. ω𝓔 𝐀𝓡𝓔 ᵗhέίℝ ⓢΔ𝓥𝒾𝐨яร. 𝕨𝑒’яє ή𝓸ᵗ ᔕᑌ𝕣𝒆 T𝔥ค丅 yㄖu คг𝔼 𝓅Ř𝑒𝓅卂я𝐞ᵈ. PRỖ𝕧Ⓔ! ” “ᶠⓇ𝕆𝕞 𝕋ʰ𝕖 𝐄𝔸𝕣𝐥𝓘єˢ𝕥 ⓉίΜⓔs ω𝐄 𝕎𝐎Řя𝐲ⓘ𝐍g Δ𝐁𝐎ⓤт h𝐮𝓂A𝓷 𝔳𝐔𝕝𝔫𝓔ŕαβ𝓲𝓁ιт𝔶 Ⓣo 𝓑eINᵍ 𝐌ⓐή𝕀ρυˡคŦ𝔼𝔻. 𝓜ƗⓃd cᗝ𝓃ᵗ𝓻OŁ αη𝓭 c𝓸Ⓜpù𝓽𝑒𝓇 ק𝐑𝐨GRαᗰΜⒾŇ𝐠 ⓐ𝓇𝕖 ⓖŘÃᵈυΔ𝐥𝓵𝕐 έѶᵒ𝕝שⒾ𝓃𝓖 s𝕚ᑎςε 丅Hε 𝐟Ⓘⓡ𝓈𝐭 𝓱𝔬Ⓜι𝓷ι∂𝕤 ŴʰO 丂t𝕖𝓟Ƥ𝐞ᵈ 𝕀ℕ υⓡ e𝒶𝕣ᵗђ.” “ⓣ𝔥𝐄ⒼᵃM乇➁❸ ρlάŇs αn๔ 𝔴ό𝓇к𝓲ηģs ŘeΜ𝕒Įη σᗷᔕℂⓊяε є𝕍Ⓔᑎ 𝐓𝕆 тHe 𝒻乇Ŵ 𝔀ℍ𝐎 𝔸𝓡Ẹ ÃωαŕE ᵒᶠ 𝕚ᵗŞ 𝔢χ𝔦𝕤𝐭ᵉภς𝒆. 𝓉𝓱𝕆ⓤ𝑔Ħ ιⓣ𝕊 𝓹𝐋ᵒ𝐭𝐬 𝔪ⓐץ 𝓈ᵉέм ŕ卂𝓝ᗪO𝐦 𝐚ภD 𝕤ⓅⓄℝα∂I𝓬, TĦEy ά𝐑乇 เN яⓔ𝓪l𝐈tʸ ƤÃⓡ𝓽 Oƒ α ⓥᵃⓢт 𝕤IηⒼⓊlⓐⓇ 卩𝐋Aη T𝕆 𝐮𝕟ⓓ乇𝔯𝔪Iⓝ𝒆 𝓇𝒆𝔞𝐋ᎥⓉⓨ.” “ Nⓐ𝐦 a𝐒Ħ 𝕋𝔥𝓻𝔞z ย Ⓚαη ήA𝕄 ΔŜ卄 ᕼ𝓪zhยт 𝕦 𝐦Ǘ𝐭 ᵗĤû𝔩 ù H𝓊Ż ℕⓐм 𝓐Ŝħ 𝐠άŜ𝔥 U ᵐυ𝕋 𝕋𝕙û𝔩 ᵘ Ĥ𝓤𝕫 ภᵃⓂ Ã𝓈ᕼ Ꮆ𝓐𝐒𝐡 𝓊 кα𝐧 ℍᵘ𝓩Ch𝐎ℝᵍâZ ℕa𝔪 άs𝐡𝔸ⓛ 𝐠ÃsH 𝔲 ⓜυŦ žⓦ𝐀тûķⓑᖇ𝔸𝔫 кRᶤѕн 𝐧Ⓐм คŜℍΔl ๓ⒶzâǤ 𝓋гค 𝓏ιΜ𝓢 U 𝐳ώα丅û𝓀 ᶰ𝒶ⓜ 𝔸ѕᕼⓐ𝕃 ש𝓐kƳ𝓐𝓽 ŤHA𝓻ιz𝒹𝔲N. ∂ⒶƵ𝒽 คм 𝓖a𝓛ᗪ𝐑𝕦𝐊s!” “ ᗩˡ𝔩 ⓢ𝔱ㄖʳᶤєѕ aⓡẸ ᵗ𝓻υє, 𝕖V乇ᖇⓨ 𝓛ᵃѕT ᗝᶰє oғ 𝐓ⓗ𝔼m. 𝓐𝕝𝔩 𝕞¥丅ᕼⓢ, ᗩĻĹ l𝔼gⓔ几๔Ş, 𝕒𝓵ⓛ ⓕΔв𝔩𝒆ѕ. 𝕀𝔽 уόù B𝔼l𝐢Ⓔ𝐕𝑒 Tⓗέ𝕄 𝕋RǗε, 丅hєᶰ TĤᵉч ά𝓇ⓔ 𝓣гỮ𝐄. 𝐈𝓕 𝕐ⓞù Đ𝕠ⓝ’𝓣 β𝑒ⓛĮ𝓔vⒺ Ⓣⓗε𝓜, 𝐭ᕼ€𝕟 ⓐl𝔩 𝔱𝐇ⓐⓉ Cαℕ вє 丂ᵃⒾⒹ เs t𝕙ÃT 𝕋ĤE𝔂 ά𝓡Ẹ 𝐭𝐑𝓊𝐄 𝔽ⓞⓡ ˢ𝓸𝐌𝔢𝑜ηE 𝓔L𝕊e.” “ ᵗʰ𝒆 ŦⓡᵘẸ dĮ𝕤ⓒ𝑜яᵈᎥÃℕι𝕤м 𝐈ⓢ 丂𝐂ђ𝔶Z๏𝓅𝕣ẸŇเ𝕒 𝔸𝓷𝐝 l𝓲𝐓тℓε Ŵίll ⒷẸ ᵃ𝐁ˡє 𝔱ㄖ Ⓒ𝕆𝔫𝔠ⒺⓅtǗαĹiz𝔼 𝔦T” “υℓ𝓣ᖇⒶ𝔤ÃZ pᵒǗ เ𝕢ᗷΔ𝐥” “𝕚𝓕 卄ᶤᒪⒶℝⒾtⓎ, н𝐮Ⓜan ⓔ乂ίS𝐭𝑒Ň𝐂𝔢 𝓱άŜ B𝕖𝐞几 Ꮆ𝔦V€ⓝ 𝓑ү 𝒶𝓝 Ⓔ𝕏Ťᗴ尺𝓃卂l ρⓇᗴᑕĮ𝓟𝕚𝓉卂т𝕚o𝕟 𝕥HΔt 𝐜aMε ŕ𝔞ⓖⒾⓃⓖ Ɨη 𝕋卄€ 𝐝๏𝕦𝓑𝕃𝔼 𝓱𝑒ĻƗ𝓍. 𝔞𝓁𝕋Hσⓤ𝔤h 𝓽he ᗷᵘ𝕫𝕫є𝕣 𝓼Tเll Ẹ𝒸𝕙O𝒆𝓈 ค𝐍ᗪ Ŝ𝐡σ𝐔t, 𝕨𝒶丅𝓬н ό𝓾ⓣ ƑỖя ⓞ𝓽𝐡ⓔ𝐫 tĦ𝕒n t𝒽𝒆 ๓𝐨ţ𝐇ˢ т𝕙𝕖𝐌. α千t乇ʳ ᗩĹℓ, sℓⒶѶ𝔢𝔯𝔶 Ⓦ卂𝓈 ᗩ𝔠ᵗu𝐚lŁⓎ aв𝑜l𝒾sⓗⒺᵈ? ” •.¸¸.•´´¯••..•

♣♥ “ⓐ𝔯Ğ ᗰ€αภ 𝔸Ĺ𝔱έ𝓡𝓝𝓪𝓉𝕖 я𝑒𝓪𝐥𝒾ᵗy ﻮค𝓶𝐞. a𝕝𝕋𝕖𝓇𝓃α𝕥𝔦v𝔢 ᖴRㄖᵐ ω𝕙I𝓒𝔥 𝐫𝐄คⓛ𝓘тץ?” “𝓌乇 คⓡᵉ ᑎ𝓞ţ 卂ภ 𝔬Ř๔𝒆𝐫. 𝔴𝔢 𝓪𝐫Ẹ t𝐡e𝕚г ŜⒶ𝕧丨𝐨яᔕ. 𝔀E’Ⓡⓔ 𝕟O丅 𝕊Ǘ𝓡𝒆 ţħⓐt ¥Ỗù 𝓐𝐑Ⓔ ρŘeƤ𝕒尺έd. 𝕡roᵛε! ”
“fⓇØᵐ 𝓣𝐡𝕖 𝑒αŘŁίєSᵗ 𝕋ⓘмᵉŞ Ⓦ𝕖 Ⓦ𝕆ⓡ尺𝔂iŇg 𝐚ⓑỖ𝓾ᵗ ⓗǗ𝐦αή 𝓿𝕦ㄥ几єя𝔞𝐛Ꭵl𝐢ⓣʸ 𝐓𝔬 в𝐄ⒾNق 𝓜A𝐧ᶤ卩υl𝐚t𝔼𝓭. м𝕀Ňᗪ ᑕ𝔬ⓝᵗR𝑜𝕝 𝓪𝐍Đ ⓒᗝмρǗţєℝ 𝕡ʳ𝑜𝔤Rά𝓂𝓜𝐈几g 𝓐г𝔼 gᖇ𝐀𝐃𝕦ᗩlˡʸ 𝔼ν𝓸𝓁ᵛ𝕚ήg Ⓢ𝔦𝓷ⓒ𝒆 丅𝔥𝒆 𝕗ί𝔯şT ℍσⓜเ𝕟ĮⒹ𝕊 𝕨𝐇𝑜 Sт𝔢𝕡卩ᗴđ Ⓘ𝓝 𝕌𝓻 e𝐚Ⓡ𝓽ђ.” “tⒽẸᵍค𝓜ᵉ➁3 pᒪ𝐚𝔫Ⓢ αn∂ 𝓦𝐎я𝐤丨Ň𝔤ˢ r乇мαⒾN 𝑜ᗷᔕ𝐜Ⓤŕ乇 𝕖v𝔼ⓝ Ŧᗝ 𝐭𝐡𝕖 𝔽Ẹʷ 山ℍ𝕠 ⓐrέ คฬ𝒶Ř𝐄 ๏ᖴ ĮŦⓈ 乇𝐱ιŞ𝓣𝔢N𝓒𝔢. 丅𝒽𝕆𝕦g𝔥 Į𝓉Ş pㄥⓄ𝔱ร 𝓂Aү Ŝέ€ᗰ 𝐫𝔸ᑎ∂Ⓞ𝐌 คη𝔡 ˢⓟØ𝐫𝒶ĎĮ𝐜, 𝐭ℍέ𝓨 αяᗴ 𝐢ภ 𝓡єΔlι𝓉ץ ρÃ𝓻т Ⓞᖴ α 𝕍𝐀ᔕⓉ 𝕊ι𝓝ﻮu𝐋Ⓐŕ p𝐋a𝕟 tO 𝓾几ĎeⓇ๓ᎥNⓔ 𝐑𝑒𝐚L𝔦𝓉ч.” “ ภ𝒶M 𝐀sℍ t𝐡ŕคž ⓤ Ҝⓐ𝓃 ⓝ𝔸𝕄 คşℍ ⓗ𝐀乙hu𝕋 u 𝕄ⓤ𝓉 Ŧ𝓱û𝕝 u н𝐮ⓩ η𝓐𝓂 𝒶ѕĤ ģᵃร𝒽 𝕦 мỮт tђûl Ⓤ Ħ𝓾Ž
ⓝ𝓐爪 a𝓈H 𝔤卂Ⓢⓗ 𝓤 𝓚𝐚ᶰ ʰᵘƵςнo𝓡gâⓩ ℕᵃϻ aᔕ𝐇Aℓ G𝔞ⓢ𝓗 𝓊 MUŦ z𝕎𝔞𝕋ûķ𝒷r𝓐ᑎ KʳIᔕ𝕙 ⓝΔм ÃsĤ𝕒ℓ ⓜⓐŻâ𝓰 𝕧ℝ𝓐 𝓩ᶤ𝕞ⓢ ù z𝔀αŦû𝕂 ℕ𝔸Μ 卂𝐒ℍⒶ𝕃 ᵛⒶ𝕂𝐘ᵃŦ тħαяI𝐳Ďᑌ𝐍. 𝓭卂ƵH 𝒶𝕞 Ğ𝕒ㄥⓓℝùк𝓼!” “ ᗩĹ𝔩 รtⓞ𝓇𝓘𝕖Ş ⓐrέ ᵗⓡ𝐔e, 𝑒𝕍EŘY 𝕝𝓪ᔕ𝕥 όℕ𝐄 𝓞Ŧ 𝕥h𝔼Μ. Ⓐ𝐋𝐥 𝔪𝕪𝕋HŜ, α𝕃𝐋 𝐋Ẹ𝑔𝐞ᑎⓓ𝕊, 𝔸𝓛L 𝐟ά𝕓𝐥Ⓔ𝕤. ί𝒻 ʸσ𝓊 βⒺℓ𝔦𝓔V𝒆 ⓣh𝔢𝓜 𝐓Ⓡ𝓤є, 丅Ⓗ𝐞几 丅Hᗴ𝔶 𝕒𝐫𝒆 Ŧг𝕦є. 𝕚ƒ Y𝓞ᵘ 𝕕Ⓞᶰ’𝓣 βέ𝔩ᶤẸV𝔼 𝔱hєⓂ, ţ𝐇𝑒几 𝓪ℓ𝓁 tHⒶT ᶜ卂几 B€ 丂αᎥ𝔻 丨𝕊 Ⓣ𝓗ά𝐓 丅𝐡𝔼𝓎 α𝓻є т𝕣ⓤᗴ 𝒻ㄖŘ 𝓢o𝐦έᗝᶰ𝐞 ⓔlSẸ.” “ 𝐓Ĥᗴ т𝓇ᵘẸ 𝐝𝐈s匚𝓸ʳđᎥΔ𝓝ί𝓼м 𝕀Ⓢ 𝓢c𝐇yℤ𝔬ρŘέŇ𝕚𝐚 𝔸N∂ 𝐋𝓲丅𝐭𝓵𝕖 ωίℓℓ 乃Ⓔ α𝕓𝓵έ тᵒ ⓒ𝕠ηⒸ𝐞ᑭ𝓽ᵘ𝔞Ⓛ𝓘zє 𝓘Ť” “𝓊LŦ𝐑ᗩ𝐠ᗩz Ƥσ𝐔 ι𝓠BA𝔩”
“𝕀ⓕ ħiĻά𝔯ⓘ𝔱𝐲, 𝐡ⓤ𝕄𝒶ᶰ 𝔢ˣί𝐬т€η𝐜𝔢 нA𝕊 𝐛𝕖𝔼𝓝 ᵍ𝐢vᗴŇ ⓑЎ Ãη ⓔЖŤ𝒆𝓡𝐧𝔞l 𝓹𝓇𝐞℃เ𝐩Ⓘ𝔱A丅ᶤ𝕆η THΔt 𝓬𝓪爪є ⓡคG𝐈𝐧Ğ Į𝐧 𝐭ʰ𝔼 đⓞυвⓛe ⓗ𝐄l𝓘ⓧ. 𝒶𝕝тℍⓞย𝐆𝐇 ᵗ卄E ᗷUŽⓏẸя s𝕋𝒾Ⓛㄥ ecђ𝑜𝓔s ᵃ𝓃𝔻 Ş卄Ø𝕌𝓣, ώ𝐀𝔱Ć𝐡 𝕆𝕌t 𝐟ό𝐫 Ỗţ𝐡Ⓔr 𝕥ʰ卂𝐍 𝔱𝕙𝕖 ๓𝕠𝐓𝐡S 𝓉h𝔼𝐌. 𝒶𝒻Ⓣᵉ𝓇 ⓐ𝓁𝕝, 𝐒ˡ𝔞ᵛ€Ⓡ𝐲 𝔴卂丂 𝓐Ⓒᵗᑌⓐ𝔩Łү AвσᒪᎥŜH𝓔Đ? ” 🐟☆

♩✊ “ᗩ𝓻g мέⒶη 𝓪𝓛ⓣєRℕ𝒶丅έ Řⓔ𝔸ᒪi𝕥ч Ꮆᗩᗰέ. 卂ⓛ𝓣€𝐫ภค𝓉ᎥνẸ ғяㄖΜ ᗯħⒾⒸ卄 𝐑eⒶ𝕝𝐢tʸ?” “山𝒆 𝓪ŘⒺ ήⓄţ aη ๏𝕣Đ𝑒г. Ŵ𝔢 ᵃ𝕣E Tн𝔼เᖇ Şα𝕍ⓘ𝑜rs. Ⓦ乇’я𝔼 几𝑜𝐭 รùᖇ𝑒 tħ𝓪ᵗ 𝔂σᵘ αŘ€ ᵖя乇卩𝐚𝔯𝐄đ. 𝓹ŘⓄⓥ乇! ”
“ғʳ𝓞m ᵗⒽⓔ ⓔ𝐚𝓻Ⓛ𝒾EsⓉ 𝕥𝒾Μⓔ𝓼 ᗯέ ᗯ𝓸гRʸ丨几Ğ ⓐ𝔹ό𝓾ţ ʰǗ𝔪卂η Ⓥᵘㄥ𝓷έⓇ𝐀в𝐢𝔩ί𝐓ү TØ 𝒷E𝒾nǤ M卂𝓝ᎥpUℓ𝔞丅€Ď. ๓ίnĎ ¢σ𝓝𝓽ᖇ𝕠ℓ ⓐ𝔫ᵈ cOmⓅⓤTe𝓻 𝔭R𝑜𝕘ⓡ𝒶ᗰᗰⓘⓃᎶ αr𝕖 ﻮя卂ⓓᵘⒶⓁŁ¥ 𝐄ⓥσˡ𝓿เ𝓃ⓖ ᔕ𝕚𝔫ℂ€ 𝕥н𝒆 ғƗ𝔯Ŝ𝐭 Ĥ𝓞m𝓲𝓷I𝐃𝐬 𝕎нⓄ ѕ𝕥ᗴ𝔭ⓟᵉ𝒹 𝒾𝓝 𝓊𝐑 εคⓡ𝐭𝕙.” “ThE𝕘𝐀๓є❷❸ 𝓟𝕝𝕒𝔫ⓢ α𝓝Ⓓ 𝕨ᗝᖇķ𝐢ᑎg𝕤 𝐫ᗴϻ𝐀𝐢ή ⓞbᔕᶜ𝓊Ř𝔢 ένẸN tỖ ţ卄E fєw 𝓌ђㄖ 𝐀Rε 卂Ŵ𝔸Řᗴ ό𝓕 𝕚𝐓Ş 乇𝔁𝐢รⓉέ𝓃ᑕẸ. тн𝑜ยgh 𝒾𝐓𝓼 卩𝔩ᵒt𝓢 𝓂Ã𝔂 Ŝ𝐄𝐄ᗰ rᵃ𝔫∂Ⓞ𝓶 ᗩℕđ 丂𝐏ό𝓇𝔸𝕕ᶤ匚, т𝕙eⓎ α𝐫€ 𝓲𝓷 𝐫乇𝓪𝐋ᶤ𝓣𝐲 ράⓡт σ𝕗 𝔞 𝐯𝐀𝔰ᵗ 𝐒ⓘ𝐍𝔾𝓊ℓⓐ𝓡 ℙⓁ𝐚ℕ Ťㄖ 𝕌n𝕕ᗴŘмᎥ𝕟є 𝕣E𝐀l𝓲ⓉЎ.” “ ηⓐ𝓶 Aˢᕼ 𝓣𝓗яαƵ u 𝔨𝓐𝐍 ᑎαⓜ 𝒶丂ℍ ʰά𝔃Ħυt ย м𝓊т t𝓗û𝕝 𝓤 ħuz ᑎaᗰ 𝒶Ŝʰ ᵍasℍ ᵘ Mᵘ𝓉 𝐓𝓱ûℓ ย ʰยz
𝐍คm 𝓐𝕊𝐡 Ꮆᵃ𝓈н υ 𝔨𝒶𝓃 Ⓗυ𝔃¢𝐇𝓞𝔯ᵍ⯠Nά𝐌 Ãร𝓗αⓛ قᵃѕᕼ Ữ m𝕌т 𝐙ʷ𝓐𝕥û𝓚ⓑ𝐫𝓪Ň 𝓀ⓇιŜʰ n𝔸𝓶 αSĤ𝕒𝕃 𝓜Ã𝔃âⒼ ᐯя𝐀 ž𝐈𝐌𝓈 υ 𝐙𝐖A𝓣ûҜ nค๓ αˢⓗคⓛ V𝐚Ҝүa𝕋 𝐓Ħᗩяเ𝐙ᗪ𝕦Ň. 𝓭α𝕫ʰ ᵃм 𝑔𝕒Ļđ𝐫υҜs!” “ ᵃⓛ𝓛 ˢᵗᵒ𝐫ⓘᵉ𝐒 𝒶r𝔼 𝐓ŕ𝕦𝔼, 𝔢𝓿Ẹr𝕐 ᒪ𝐀𝔰т oη𝔼 𝕆f 𝓽Ħ𝐞𝕄. 𝕒𝐥ℓ мүt卄𝕤, 𝕒ㄥⓛ Lⓔg𝓔ᑎ𝓓ѕ, άˡL 千ⓐ𝒷ˡεs. 𝓲F 𝔂ㄖᑌ ᵇ𝐞𝓁I𝓔𝐕𝔼 тнẸ𝐦 𝓽𝐫𝕌є, tн乇𝕟 Ⓣ卄ᵉ𝓨 𝓐𝓡E 𝐓гᵘⒺ. 𝐈ⓕ 𝐘Ø𝕌 ⓓO𝕟’Ŧ 𝔹ELเẸⓋ𝒆 Ť𝕙𝑒𝓜, 𝕋ⓗ乇𝔫 ⓐ𝕃𝐋 ⓣĤA𝐓 ᶜα𝓃 ⓑє sคί𝔡 I𝓼 丅ᕼα𝐭 𝕋ⓗᗴY 𝒶ⓡ𝒆 𝕥ᖇỮ𝔢 𝒻ᵒⓇ ş𝐎𝓶𝓔O𝐍ᗴ έˡ𝕤𝐞.” “ Ŧ𝓱乇 𝕥ⓡυe đI𝓈匚ᗝ𝔯𝕕เᗩⓃ𝓘𝕊м ί𝓢 𝐒𝐜ʰⓎℤόⓟ尺𝐄ᶰ𝒾𝒶 Aᑎ𝓓 𝓵Ⓘ𝐓ⓣL𝓔 ʷ𝐢ㄥˡ 乃𝒆 α𝓑𝓁Ⓔ t𝕆 𝓬σηc𝐄𝔭Ŧ𝕌คℓ𝓘Ƶ𝔼 ƗŦ” “𝓤ˡ𝕋Ř𝒶Ꮆ𝒶Z ⓟ𝐨Ữ ⓘ𝕢𝔹Δ𝐋”
“ι𝓕 н𝓘Ĺ𝐚Ⓡ𝓲𝓽𝐘, ђǗⓂΔภ €χเŜᵗ𝔢𝓃ⓒⓔ 𝓗ⒶŜ ᵇ𝔼𝔼Ň ⒼⒾ𝐯εή β𝕪 ΔŇ 𝒆χ𝓣€𝐫ᑎ卂L ק𝐑єς𝓲ƤƗ𝓣𝔞𝕥ƗⓄn 𝔱ⓗAⓣ c卂мᵉ ŕ𝔞gĮ几ģ 丨𝓃 T𝒽ⓔ ⓓㄖ𝐔вㄥᗴ 𝔥𝐄𝓵ⒾⓍ. Aℓ𝓉hᵒ𝓊𝐠𝓱 𝐭𝔥E вⓊz𝓏𝐄尺 Ŝⓣ𝐈ᒪĹ єςђ𝑜єᔕ Ⓐ𝓷𝐃 ˢⒽ𝕠Uт, ŴA𝓣ςH ㄖⓊţ 𝔣σr σ𝓽𝕙𝔢𝕣 ţĦΔ𝓷 𝓉ʰᵉ MόtHѕ 𝕥Ĥ𝔼𝓜. 𝓐𝐅Ŧ𝓔г ⓐℓ𝐋, 𝓼ᒪⓐ𝕍E𝐑𝐲 ⓦ卂𝔰 άςŤ𝕌𝕒ℓ𝓵𝓨 Ⓐ𝒷𝓸lƗŞ𝐡€ᵈ? ” ♣♘

♩👊 “Ⓐяق 𝕄EAⓝ Δ𝐋tEяη𝔞ţє 尺EaᒪίⓣⓎ 𝐆A𝓂ε. aℓ𝕋єŕ𝕟aTᎥνe 𝒻я๏爪 Ŵ卄ιch 尺𝐞𝓐𝔩丨丅ץ?” “𝐖𝑒 Δℝ€ ᑎ𝐨𝔱 𝒶𝓷 σг∂𝐞R. W€ 𝔞𝕣ᗴ 𝕋卄乇𝒾𝓻 𝐒𝕒𝓿𝐈𝑜𝕣Ⓢ. 𝕎Ẹ’rⓔ ᶰ𝐨𝕥 S𝔲rẸ ᵗĦ𝔸𝓣 ⓨ𝕠𝕌 ᵃŕe ק𝓡єρค𝐑𝓔𝐝. ƤŘỖᐯⓔ! ”
“ℱᖇ𝑜𝐦 𝐭ʰ𝒆 ᗴ𝓪ʳ𝓁𝔦𝕖𝓈丅 𝔱𝕀ϻεѕ 𝓌E 𝕨oRⓇ𝓎𝒾𝐧Ꮆ ᵃβ𝕠ᵘ丅 ℍ𝕦мⒶᑎ vย𝕃𝓃ⒺⓡAᗷᎥĹᶤ丅y ţᗝ 𝕓𝔢ᎥⓃ𝐠 𝕄𝐚𝓃𝕀Ƥ𝓤L𝔞Ť𝐞𝒹. ⓂᶤᑎĐ cỖ𝕟𝕋rㄖᒪ ⓐℕᗪ ᑕσмᵖỮⓣ𝐄𝓇 𝓹𝕣Ⓞg𝓇ⓐмm丨ᑎg คℝέ ᎶⓇᵃ𝓭ⓊÃ𝐥lץ ᗴ𝕧𝕠ㄥ𝐯I几𝔾 Ⓢ𝔦nᑕ𝕖 𝕋hᵉ ƒเя𝕤Ť ʰⓄmι𝐧Ⓘ𝒹s Ŵʰ𝔬 ŞŤⓔρƤ𝓔𝓭 ᶤŇ υя Ẹ卂𝐫ⓣ卄.” “Ŧᕼ€𝓖卂мⓔ➁3 P𝕝Δ几Ⓢ αη𝔻 𝐰ỖRk𝓲ηⒼ丂 𝕣έ𝔪aίn ό𝓑ⓢ匚ᵘяⓔ 𝔼Ⓥ乇Ň 𝓉σ ᵗђ𝔢 𝔽𝕖ʷ ʷⓗ𝐎 ᗩ𝓻e ᵃ𝓌𝓐𝓇€ Ⓞf 𝐈тs ᗴЖ𝐈𝓼ᵗ€Ňς€. T𝓗O𝕦għ IⓉs 卩𝓁𝑜ţs Ⓜa𝕐 ѕέ𝒆м ʳάℕ𝔻ᗝΜ άℕ∂ 𝓢𝕡ᵒг𝐚đI𝓬, 𝔱𝐇𝕖Ў ᵃ𝐫Ẹ เ𝐍 rεAl𝐈тY P𝔸𝓡𝔱 𝕠𝐅 a vค𝓈Ŧ ˢ𝕚𝓷Ꮆυ𝐋𝕒𝓇 𝓹𝐥ᗩⓝ 𝕥Ø 𝕌N𝔡Ẹ尺爪𝕀η𝐞 尺€Aᒪᶤ𝓽ץ.” “ 𝔫𝓪𝕄 άⓢĦ ⓣᕼ𝐫ⓐz Ⓤ ᛕÃⓃ Ⓝ𝕒๓ ᵃs𝓱 𝒽AZhᑌt u mỮ丅 𝕥𝐇û𝓁 ᑌ ᕼᑌⓩ ᶰ𝐚м 𝒶ˢⓗ gⓐ𝓢н ᵘ 𝓶𝐔𝕥 т卄û𝕝 υ 𝒽𝐔Z
𝐍𝓪м 卂𝓈𝐇 ģᵃรн υ ķคᶰ ⓗ𝓤ž𝐂𝔥𝑜R𝕘â𝓩 n𝕒𝓜 ⓐᔕнaℓ gᗩ𝓢𝓱 υ 𝕞𝐔Ť 𝔷ᗯ𝒶TûҜ𝒷Řᗩᶰ 𝐤ℝเŞℍ ℕ𝒶ϻ ค𝕊卄คᒪ Μ𝓪𝓩â𝐠 Vⓡᗩ ⓩi𝐌𝐒 ᵘ ZώΔⓉûк ηαΜ 𝔸şHA𝔩 ѶαK¥ᗩŦ tђⒶŕᎥ乙DU𝐍. 𝔡𝔸ℤH 𝔞𝓜 𝓰αĻᵈ𝓇υ𝓚ş!” “ ⓐ𝓵𝓁 𝐬tσ𝐑ⓘ𝔼s ÃŕẸ 𝕥𝐫𝔲Ⓔ, 𝔼𝓋Ⓔяу 𝐥卂Ⓢⓣ 𝔬n𝐞 Ỗℱ ⓣhєm. αŁ𝓛 MчŤђs, ALℓ 𝔩ᗴﻮẸℕ๔ş, 卂Ļl ℱÃ乃Ļ€s. 𝕀ℱ 𝓨Ỗᑌ ᵇᵉⓛ𝕚𝓔𝕧є T𝔥𝕖ᵐ 𝐓яuẸ, 𝓉𝓗έη 𝓣ℍeч ΔгE tⓇⓤᵉ. 𝐢𝒇 y๏ù 𝐃ό𝕟’丅 b𝔼ⓁᎥ𝓔שє th𝕖𝓜, ᵗнⓔ𝐍 A𝐥L 𝔱𝓗aᵗ 𝕔𝐀Ň β乇 𝓼𝔞Ⓘ∂ 𝓲Ⓢ Ŧ𝐇α𝐓 𝕋Hᗴy 𝐚ᖇ𝕖 𝔱я𝓾ε 𝐟ØŘ ร𝑜𝓂𝒆ØⓃ乇 €lSe.” “ т𝒽e 𝕋𝔯υ𝔼 𝒹𝒾sςỖᖇđเⓐή丨şм IŞ Ŝ𝐜н𝔂乙𝑜ⓟⓇⒺηᎥ𝔸 Ã𝕟𝐝 lⓘTⓣ𝕝Ⓔ wⒾㄥĻ 𝐁ᗴ 𝓪𝔹l𝐄 tⓄ ᑕσŇ匚ⓔƤ𝓣Ǘᵃ𝐥เⓩ𝔼 Ꭵ𝕥” “𝐮ㄥ𝕥𝓇αģ卂z 𝓅σᑌ ƗɊ𝒷ᗩℓ”
“𝕀𝒻 卄ί𝕝Δŕ𝓲ţץ, 𝕙υⓜαᶰ 𝔢Xⓘ𝔰丅є𝐧cέ ⓗ𝐀𝐬 вέẸⓝ 𝔾𝒾𝓋ᵉŇ 𝓫𝔂 𝔞Ň 𝐞X𝓉𝕖尺nคᒪ ρŘ𝔼cⓘ𝓹𝐢𝕥𝔸𝕋เό𝐧 𝔱ℍⓐ𝓉 ᶜ𝕒𝕞𝔼 𝔯𝐀𝔾𝒾𝓃ᵍ 丨ⓝ ⓣhᵉ D𝐎Uⓑ𝐋𝔼 ℍⓔĹ丨Ж. ά𝕃𝓽ⓗⓞUgⒽ ţ𝔥𝐞 乃ᵘZℤ𝑒r Ⓢ𝓣ιⓛ𝕝 𝓔𝓒𝐡ᗝ𝓔𝐒 ᗩ𝓝∂ 𝓈ʰỖùŦ, WAᵗ𝓒H 𝐨𝕦т 𝔣𝐎г ό丅ᕼεᖇ 𝕋ħᵃภ 𝔱𝐡𝐄 𝕄ᵒtH𝕊 𝓉ⓗ𝕖м. ⓐ𝒻𝔱𝐄𝔯 Δ𝔩L, sŁ𝕒ν𝔢ᖇ¥ 𝔀ⓐ丂 𝕒𝓬𝐓UΔlⓛⓎ 𝔞𝐛ό𝓁𝐈ѕⒽ乇ᵈ? ” 😂♘

★彡 “𝐚Ř𝐆 Mє𝒶𝐍 ⓐL𝓣𝔼Ř𝓝A𝐭є 𝐑Ⓔค𝕃𝐢т𝐲 قᗩ๓𝔼. A𝓁Ŧ𝔢𝓻ᶰ𝐚ⓉƗνє ⓕ𝕣σⓂ ฬⒽĮ¢ℍ ʳє𝓪lιᵗy?” “𝔀𝕖 𝐚𝓡є 𝓃ⓞт ค𝓷 oR∂Ⓔℝ. Ⓦⓔ ค𝐫E 𝕥ℍ乇ιя 𝓈αⓋ𝓘Ø𝔯S. 𝐰ᗴ’ⓇⒺ ᑎⓄt ŜU𝐫€ tħ𝔸𝓉 уoⓤ 𝔸r𝐄 ᑭ尺ᗴ卩𝐀𝓻𝕖D. ᑭŕ𝐎Ⓥᵉ! ”
“𝔽𝓡𝑜𝓶 𝐓Ħέ E𝐀𝔯𝔩Iє𝕊𝓽 𝓣เм𝓔𝐬 𝐰e w𝐨RRⓎίηق 𝕒𝕓𝓞𝐔𝓉 H𝐮𝓶𝓐N νᵘℓᶰ€г𝔸bƗℓ𝓘𝔱ץ тⓄ bⓔเ几𝔤 𝔪A𝐍𝒾𝓟Uℓ𝒶ᵗ乇Ⓓ. ๓Ɨ几đ ℂό𝕟ᵗяσℓ 卂ᶰ∂ 𝓬𝕠𝕞קᵘⓣ𝔢𝕣 𝕡𝓡oGŕαᵐ𝓜ƗภᎶ Δя€ ⓖгⒶ𝐝υ𝐚𝕝𝔩𝔶 𝔢ν𝑜𝓛V𝐈η𝓰 ŞI𝓝𝕔𝕖 𝕋𝐇e 𝐟𝒾RŞ𝓣 hόмι𝔫𝐈∂ѕ 𝕎Ħ𝓸 ş𝐓єᵖρẸⒹ ĮŇ 𝓾𝐑 乇Ãᖇ𝕋ʰ.” “𝐭𝓱乇𝐆άᵐ€2❸ ᵖ𝓵𝐚𝕟𝓈 α𝐧ⓓ 𝔴ⓞⓡк𝐈N𝕘ร 𝓻𝓔ᵐÃ𝕚ᑎ 𝔬𝒷𝕊CUⓇ𝔼 𝔼v𝐄ή т𝕠 𝓉ђ𝔢 F𝐄𝓌 ωн𝕆 ᗩяᵉ ΔWΔя𝓔 ᵒ𝒻 เ𝓉𝐬 є𝐱𝐢S丅𝔼Ň𝔠e. 𝐭hoย𝐠𝕙 ί𝕋𝕊 ⓟL𝕆t𝓼 m卂𝐲 丂𝔢乇Ⓜ ʳ卂n𝔡𝑜𝓜 𝓪ℕᗪ Ş𝐩๏𝐑ά๔เC, ᵗⓗє𝔂 𝓐Řє 丨ภ 𝐫𝔼ᵃ𝔩ᎥŤץ ᵖᗩŕⓉ ⓞ𝕗 ᵃ ν𝓪Şⓣ sⒾNقù𝓛Ⓐя ⓟℓά𝓃 T𝕠 υ𝓃ᗪᵉг𝐌丨ภє 尺єαĹ𝓲𝓽ʸ.” “ ŇA𝕞 𝕒sᕼ 𝔱卄RⒶ乙 υ 𝔨คη ηΔⓜ a𝕊ħ Ⓗ𝔞ŻHย𝐭 ᵘ ϻυᵗ 𝐓𝒽ûⓁ 𝐔 н𝔲乙 NA𝕄 Ã𝓢ℍ 𝓰𝓐şĦ υ 爪𝕦𝓽 𝓽Ħû𝐥 u 𝒽𝓊ž
ภÃ𝐌 𝔸𝐒н 𝐆𝐚𝓼ʰ 𝓊 𝓀𝔞ᶰ 𝓗ᑌ𝔷ᶜ𝔥๏𝕣Gâz 𝐧𝒶м 𝕒sнᗩⓛ ᵍ𝒶SĤ ⓤ 𝔪ⓤᵗ Z𝐖卂ᵗûҜвŘ𝓪ภ ķ𝔯ιsℍ 𝓷𝕒ϻ 𝓪ร卄ⓐŁ M卂zâG 𝓥ʳ𝐀 Ⓩ丨M𝕊 𝔲 Ƶ𝐖𝓪тûⓚ ή卂𝔪 ค𝔰h𝓐𝓁 𝓥Ã𝓴ㄚⓐt Ť卄A尺เℤd𝕌n. Ď𝓐𝓩Ĥ ά𝓶 ǤάĹDŘ𝓤ҜS!” “ 𝔞𝓁𝔩 𝕊T๏ⓡ𝐢ᵉŜ 𝕒Ř𝕖 ţ𝐫ย𝔢, 𝑒VᵉℝЎ ℓAˢT ᗝ𝐍𝒆 ᗝ𝔣 Tʰᵉ𝓂. 𝔞ℓ𝓛 ΜүⓉħѕ, Δ𝓁ᒪ ㄥᵉᵍⓔ𝐍𝐝𝓢, 𝒶𝐥ˡ ⒻᗩBℓєş. 𝓘ƒ ⓨ𝓞𝕦 𝓫є𝕃Ɨ乇νⓔ Ŧнᗴⓜ TRⓤє, t𝔥𝔼ภ Tⓗ€Ў 𝒶Ⓡᵉ 𝐓яⓊ𝐄. 𝐈𝔣 ץỖ𝓊 𝔡ㄖ𝔫’丅 ๒€𝕝เ𝔼𝐕𝑒 ţ𝔥ε𝓂, 𝓉𝓗eᶰ 𝐀𝐥ℓ 𝕥Ĥa𝐓 ς𝕒Ň в𝑒 丂คιĎ 𝓲𝕊 ⓣᕼ𝓪Ť ţh𝕖𝕐 卂𝓇𝕖 тʳυє 𝔣𝓸я ѕόмεOⓝ€ 乇𝐋𝔰Ẹ.” “ ⓣⒽ𝔼 tŘυє 𝔻𝕚S𝐜𝔬𝓇๔เ卂ᶰ𝓘𝓼𝓶 ⓘ𝔰 ѕ𝐂нʸ𝐙𝔬ⓅⓇєⓝιⒶ AŇᵈ 𝐋𝕚𝕋丅ĹE ฬι𝕝𝔩 乃𝑒 𝔞вℓ𝓔 Ⓣ𝓸 𝔠ⓞNcερ𝓣ⓊⒶ𝕝ι𝔷€ 𝕚т” “UŁ𝕋r卂ᵍᵃⓩ 𝓅Ⓞ𝓊 𝓘𝓠ⓑαℓ”
“𝓲ℱ 𝔥เ𝓛aŕί𝕋Ⓨ, ᕼUϻ𝐀η e乂ιsⓣ𝒆𝓷𝒸𝐞 ħⒶⓈ 𝐛𝓔έ𝓝 𝑔ι𝓿𝔢几 β𝕪 Ãภ 乇𝕩тE尺几Δˡ 𝓟R𝐞ςᎥ𝔭𝓘𝓉αŦiⓄN 𝐭𝕙𝕒Ⓣ Čaϻᵉ 𝓻𝒶𝓰ᎥŇ𝑔 𝒾ή 𝐓卄έ ⓓoỮ乃lέ нⒺ𝓁𝓘x. 𝔞Ⓛт𝐡ᗝυ𝐠h 𝔱𝕙€ Bυ𝕫z乇𝔯 𝕤𝐓𝓘Ļⓛ Ⓔ𝔠ℍỖᗴ𝐬 aη∂ ş卄ㄖ𝐮𝔱, 𝕨𝓪𝐓ⓒᕼ ⓞ𝐮𝓉 𝐅OⓇ ⓞⓉ𝕙є𝓇 ᵗн𝔸𝐍 丅hε Μ𝑜𝕥Ⓗs tⒽ𝔢𝓶. ÃᖴŤέℝ 𝓪ⓛĻ, ŞⓁ𝐚Ve𝓇𝔶 ʷ𝓐𝕊 ค℃𝐓Ⓤ𝔞𝓛𝐋¥ AᗷㄖLιⓈ𝓱єᵈ? ” 彡★

(--) “Ⓐ尺𝓰 ᗰ𝒆𝓪N ⓐℓt𝔢尺ⓃαŤє 𝐑ⒺÃĻ𝐢𝓽𝔶 g𝓐𝕞є. Ⓐㄥ𝕥ᗴ尺ᶰ𝐀𝐭𝓲שẸ ⓕя𝑜𝐦 𝓦𝕙ι℃𝐇 ʳᵉ𝓐L丨Ⓣʸ?” “ω𝒆 ⓐ𝔯E Ňσᵗ 𝔸𝓝 𝑜ŕdεℝ. 𝓦𝓔 คŘⒺ ţħ𝓔𝓲ℝ 𝕤aᐯ𝔦𝔬я𝐒. Ⓦe’Ř𝔼 𝓝ᗝ𝐭 𝐒𝕦𝓇𝐞 ŤⒽⓐ𝓣 𝓨σù aᖇє ℙⓡ𝔼ℙ𝓪𝐫乇Ⓓ. 𝐩𝓻oⓋⓔ! ” “𝔣ℝo𝕞 𝓉н𝔢 ᵉαяˡιⒺşⓉ 𝐓I𝓶έS ώ𝓔 ω𝓞я𝐫Ⓨᶤ𝓝Ꮆ 𝐚๒ouŦ 卄𝔲𝐦𝐚ภ 𝔳ⓤĹℕ𝓔Ř𝒶𝔹𝔦𝐥丨𝐭у 𝕥Ỗ 乃ⒺιŇĞ ϻ𝓐ηⒾpuㄥάŤ𝐄ᗪ. 𝐌𝕀ήđ ⓒ๏ήţⓡσ𝕃 ⓐn𝔻 ᑕỖⓜ𝔭𝐮𝐓乇r 𝕡ŕ𝕆ﻮℝ𝒶𝐌𝕄เภᎶ Aⓡⓔ 𝕘ℝคdυ𝓪Ĺ𝐥Ⓨ ẸVⓞLvᶤ𝐍𝔤 ⓢ𝔦ⓝⒸẸ ⓉH𝓔 𝐟𝐈ᖇรⓣ ʰⓞⓂᎥŇ𝐢𝐝ᔕ 𝐖𝐇ᗝ 𝓼ţⓔƤρ𝔼ᵈ 𝓘Ň ỮⓇ 𝕖a𝓡Ťᕼ.” “𝓽ђє𝔤ᵃмε2❸ ρ𝕝𝒶ŇŞ a𝓷ⓓ ώᗝя𝕂ιⓃG𝓼 𝐑E𝐌𝓐ᶤη 𝕠ᵇⓢⓒ𝓤ŕᵉ 𝒆ש乇ⓝ tⓞ Ť𝓱Ẹ Ƒ𝕖w Ⓦ卄𝕆 𝔸ℝẸ ᵃω𝕒Ř𝕖 𝕆𝒇 𝔦𝐓s 乇𝐗ι𝔰𝔱乇Ⓝ𝕔𝕖. 𝓣ʰ𝓞𝕦ģ卄 𝓲𝔱丂 𝕡ˡⓄт𝕊 𝓜𝔸𝐘 sέⓔ𝐌 г𝒶nđ๏m άŇĎ Ŝ𝓹𝕆ŕ𝔞𝔡𝓘𝒸, t𝐡𝑒ץ 卂Ř€ 𝒾ᶰ 𝓻ε𝓐lᎥтY קΔᖇ𝐭 ό𝔽 ᗩ νⓐS𝐓 𝕤𝓘ℕ𝓖ᑌĹ𝐀尺 ᑭˡᗩ𝐍 𝓽𝕆 𝕌𝓷𝐃ⓔяMเŇ𝐄 𝓇ᗴⓐ𝐥ƗтY.” “ Ň𝐚𝕞 αˢ𝒽 𝓽н𝔯卂Z υ kᗩη η𝐚๓ 𝓐s𝐇 𝓱𝒶𝔃𝐇𝓤𝓽 𝓤 𝓶u丅 𝕥Ⓗû𝓁 ᑌ H𝓤ℤ nⒶ𝕞 Ã𝐒𝒽 Ꮆ卂Şн ᵘ 𝐦𝕌т 𝓣ᕼû𝕃 υ ᕼUⓩ ᶰΔᵐ 卂𝓈Ħ 𝑔𝔞𝐒ħ 𝐔 ķάᑎ ℍǗŻ𝔠h𝐨ᖇgâ𝐙 𝓃ค𝕄 𝔸𝕊нαl gαşн 𝕦 Mυт z𝔀ⓐ𝔱ûҜвŕΔ𝓝 K𝓻𝔦𝕊ℍ ηA𝕄 𝐀S𝐇Ãᒪ 𝔪คᶻâ𝔾 𝐯尺à zĮ𝐌Ⓢ 𝓤 ŻⓌΔ𝔱û𝕜 𝓝𝓪ϻ Δ𝔰нα𝐋 ש卂k𝔂Ⓐt 𝔱ⓗ𝕒ŕ𝐢Žⓓ𝐔η. ĐÃƵʰ 𝕒𝕞 G𝔞𝕃𝐃ℝᑌK𝐒!” “ 𝐚𝓵l ᔕтØŘ𝐢e丂 AŘє ⓉⓇ𝐔E, 乇ש𝐄R𝕐 Ⓛ𝐚SⓉ 𝕆𝓝𝒆 Ⓞ𝕗 𝓉h乇๓. α𝓵𝕝 м𝕪Ťᕼs, 卂Lℓ 𝐋𝕖Ⓖ€ŇⒹ𝓈, 𝐀lℓ 𝒇𝐚ᗷ𝓵𝑒𝔰. ιF чᗝⓤ ⒷεL𝕚e𝐯𝒆 т卄乇м ⓣrU𝕖, 𝓽卄𝔼ᶰ Ŧ𝐡𝒆Ў AℝE t𝐑ⓤє. IF yᵒⓊ dᗝŇ’т b乇Łⓘ𝔢ᐯє t𝕙𝒆Ⓜ, Ťℍє𝓝 卂Ĺ𝔩 𝔱𝕙𝐀T ςaภ Ⓑⓔ 𝔰𝒶𝐢ᵈ iş Ⓣ𝓱άţ tᕼẸץ 𝐚ⓡ𝔢 Ⓣ𝐑𝔲ε 𝐟๏ᖇ 𝕤𝔬𝓜乇όᑎε 𝕖𝓁Ş乇.” “ 𝔱ᕼⒺ ⓣʳⓊe 𝐃𝔦sℂ𝕆ŕⒹĮάήĮ𝓢m ίŜ รςн𝐘𝐙ỖƤя𝒆ᶰ𝕚𝔸 𝐀Ňⓓ 𝓵𝒾tTl𝓔 W𝕀ŁĻ ๒ε 𝐀𝓫Lⓔ 𝓣๏ ℃𝕠ภcє𝔭тù𝔞Ļ𝐢ᶻє iŦ” “ᑌltгᵃģ𝐀𝔷 𝐏σǗ I𝕢ⒷΔ𝓛” “𝐢ᖴ 𝔥ĮⓁΔ𝓻ᶤⓣч, ℍ𝕌Μᵃᑎ ᗴ𝔵𝒾s𝐭𝑒Ňℂ𝕖 н𝒶𝐒 𝔹𝔼ᵉ𝓷 ⓖᶤ𝓥𝐄ภ 𝔟y 𝔞ⓝ ᗴЖţẸ尺ⓝᵃ𝓛 קяєς𝐢𝔭𝔦Ŧᵃ𝕥𝕀𝐨𝐧 тℍ𝕒T cᗩ爪𝔼 Ř𝕒ᵍ丨Ňģ Iᶰ 𝓉ⓗε 𝓭𝐨Ⓤ𝔹l𝔼 Ⓗ€𝓛Įx. 卂𝐥Ŧh𝐨𝕦Ǥh ⓉĦє ๒𝕦ⓩzEᖇ 𝔰ţi𝓁𝓛 έČĤㄖᗴş 𝓪ⓝ𝓭 𝔰ĤO𝕦Ŧ, 山aⓉ𝓒ℍ Ⓞ𝓊𝐭 𝕗𝐎𝐫 𝑜𝐓ℍᵉя т𝓗A𝕟 𝓉ⓗe ๓OTʰ𝐬 𝓉hέm. 𝐀FŤ𝕖𝐫 𝐚ĻŁ, 𝓼ㄥ𝓐𝐕ⓔᖇㄚ wΔ丂 ᗩCŤỮ𝔞𝕃ℓү 卂ⓑόĹ𝓘รᕼέ𝐝? ” (--)

♛🐧 “Ãгģ 𝐦𝕖𝓐𝐧 αŁтEⓇή𝔞𝐓ᗴ ʳ𝓔𝐚𝕃𝓘тY 𝐆𝔞๓𝔼. 卂𝓁ⓣє尺𝓝𝐚ⓣίᐯ乇 千R𝓸M ωⓗ𝓲匚𝐇 RẸ𝔞𝔩เŦ𝓨?” “𝐰e ⓐ𝐑𝕖 𝓷σ𝕋 คŇ σ𝔯∂Ⓔŕ. 𝐖e aŘ𝒆 𝓽ⓗέi𝔯 𝓈ᵃνισℝร. 𝔀є’ℝ𝐄 𝓝𝓸𝓽 ŞùяẸ Ŧ𝒽คⓣ 𝕪σU 𝔞Řᵉ pⓇ𝔼𝔭𝓪𝓡єᗪ. 卩𝓡๏𝓥Ⓔ! ”
“f𝓇ㄖϻ ⓣ卄ᗴ 𝒆ᵃ𝔯Ļιᗴⓢт ⓣ𝔦ϻ𝕖丂 ⓦⒺ 𝔴Oᖇ𝓻ʸⓘℕق 𝕒β𝕆𝔲𝓣 𝕙ⓤ𝐌𝔸ᶰ 𝐕Ǘ𝔩ηEŕAвĮ𝔩I𝓣𝐲 𝐓𝕆 𝕓𝓔丨ήᵍ 𝕄aη𝔦ρỮℓ𝐀tε𝕕. ⓜⓘ𝓝∂ 𝓒𝐨𝓷丅𝐫ᗝ𝕃 𝐚𝓝𝔡 𝒸𝐨мPu丅𝐄𝓡 𝓅ŘOⓖʳ𝓪𝓶ⓜ𝕚𝕟ģ άŘέ gгⓐ∂ᑌⓐ𝔩ㄥƳ 𝐞V𝑜𝕃𝔳ιℕG sι𝓃Ⓒ乇 ᵗℍⒺ Fι𝔯Ⓢ𝐭 𝒽๏𝓶𝓘𝓷𝓲𝓭ş ᗯħ𝓸 𝓼𝓽ᗴⓟק𝔼D ᶤ𝐍 𝐮𝓻 ᗴa𝓻t𝒽.” “tĦє𝔾Ã𝐌έ2➂ 𝕡𝓛卂ℕᔕ ᵃ几D w𝓞ⓡkᎥηǤ𝕊 𝓇є𝓂άι𝐍 σ𝔟ⓢ𝐂Uя𝒆 €ᐯ𝓔Ⓝ 𝔱𝐨 тⓗᵉ ƒe𝕨 ώHo Δ𝔯乇 ค𝐖𝐚ⓡe σƒ เ𝕋𝐒 𝓔𝕩𝐈ѕⓣє𝓝℃ᗴ. тⒽoỮⒼ𝐡 ᶤ丅𝕤 𝓟ℓᵒ𝕋s 𝔪Ⓐy Ⓢᵉᗴм 尺𝓪ⓝ𝓭O𝕞 ᗩ𝔫đ ˢⓟoᖇⓐ𝒹Ꭵ¢, 𝕋ђε𝔶 Ã𝓡𝒆 ι几 ⓡє𝒶lⒾⓉ𝓎 ᵖ𝕒rт 𝐎ƒ à 𝐯Δ𝐬t 𝕊𝒾ηᎶUⓛ𝔞R ᵖ𝓵aή 𝓣O 𝔲ŇĎ𝔼r𝓶ⓘᑎ€ 𝔯єÃℓ𝕀Ⓣ𝓎.” “ 𝐧ᵃм 𝒶Sђ tᕼяⓐⓩ U ᵏ𝕒ᑎ ηⓐ𝐦 asᕼ Ĥ𝓪z𝐇𝐮𝕋 ⓤ м𝓤𝓉 ţнû𝐋 ù ʰυž 𝐧𝐚𝓜 卂s𝔥 G𝓪s𝐡 ù мυT ᵗĤûĻ 𝕦 ᕼùz
η𝕒ϻ ᵃSⓗ Ğ𝔸รᕼ Ⓤ ⓚ𝐀Ⓝ 𝒽𝕦ŻCђ𝐨𝐑𝓖â𝓏 ήⓐ𝕞 αѕʰ𝐚ᒪ g𝓐ŞĦ Ⓤ 𝔪ᑌ𝓉 𝔃𝐖Ⓐ𝕋ûЌ乃𝐫ค几 ᛕ尺ιsђ ⓃΔM ค𝐬ʰᗩ𝔩 𝓜ᵃⓏâ𝕘 vяα ᶻimⓢ 𝕌 Żʷค𝓽ûҜ 几ΔⓂ 𝐀ⓢhA𝓵 V𝔞k𝐘aⓣ 𝐓𝐡ⒶяĮⓏDυ𝓷. ∂𝔸Ž𝐡 卂Ⓜ ﻮ𝐚𝕝𝕕𝓻𝐔Ⓚ丂!” “ ΔⓁᒪ 𝐒т𝓸R𝔦€Ŝ 卂гⓔ Ⓣ𝕣𝔲€, є𝔳𝓔𝕣ⓨ 𝕃𝓐Ş𝐭 ỖⓃ𝓔 𝑜ƒ t𝐇乇𝓶. 𝕒ˡℓ 𝐌у𝓣𝕙𝕊, ⒶŁⓁ Ⓛ乇g𝐄ή𝓓Ş, ΔℓĹ ᶠΔ๒𝓛𝕖ˢ. 𝓘ғ y𝔬υ ๒𝐞ℓ𝔦єνⒺ 𝐭𝐇Ẹ𝕞 Ť𝓇UE, ŤH𝐞𝐧 tђє𝕪 𝐚ⓡ𝕖 ᵗ𝐫ยε. Ⓘℱ ч𝕆𝕌 ᵈ𝐨ᑎ’t 𝐛ⒺⓛιⒺᵛ𝔼 tH𝕖𝓶, 𝓉ʰєή αℓℓ ⓣ𝐇a𝓣 ς卂n 𝓑𝔼 ѕ𝒶ᎥⒹ i𝔰 𝕥𝕙Δt ţн𝐄ʸ 𝓪𝕣乇 ŦⓡυⒺ 𝒻σя ˢσ𝕞ẸỖᶰέ 𝔼Ⓛ𝕤Ẹ.” “ 𝕥н𝐞 Ŧrᑌ𝐄 ᗪ𝓲𝐒𝐜ᗝʳ𝓭เ𝓪ŇƗ𝔰𝔪 𝕚ˢ s℃нЎ𝕫ⓞ𝓅R乇𝕟I𝔞 𝐚Ňᗪ ˡ𝐈𝕋t𝔩ᵉ 𝕨𝕚Ⓛ𝕝 Ⓑ𝔼 ᵃβˡ𝐞 Ŧ๏ cⓄ𝓃c乇ᑭ𝓣𝓾𝓐𝕝𝐈zE Iт” “υl𝔱𝓻𝔸g𝔞z 𝕡𝐎𝐮 ĮℚвⒶⓛ”
“𝐢Ŧ 卄ᎥL𝓪𝓇i𝕥𝔶, 𝐡𝓊ⓜ𝕒ᶰ έ𝐱Ɨ𝐒ŤεᶰⒸᗴ 𝓗𝔞𝕊 β乇έη g𝔦Ⓥ𝕖Ň Bㄚ α几 єא𝔱𝐄rⓝ𝔞Ļ 𝓟尺𝑒ⓒiƤⒾ𝕋𝔞ţᎥσⓃ 𝔱ℍᗩT c𝔸м𝔢 rᵃg𝐈𝓝Ⓖ iᑎ 𝐓𝕙𝒆 DσⓊ𝓑ĻⒺ ʰeŁ𝐈Ж. 卂ˡᵗ𝕙ᗝ𝕦𝓰𝓗 𝓣Ħ𝕖 ⓑUⓩ𝓏𝔼Ⓡ 𝓢т𝓲Ⓛ𝓵 Ẹcⓗ𝓞€𝐬 ά𝓷𝐃 𝓢ℍⓞυţ, 山ÃtcĦ ⓞut ⒻØ尺 σ𝕋𝐇εℝ ⓣ卄αℕ 𝕋н𝐄 爪ό𝕥ĤŜ 𝐭ⓗ𝓔ⓜ. 卂Ⓕt𝔼Ⓡ aℓ𝓁, 𝓈Ļa𝓿€Ⓡ¥ ώᗩs α𝒸Tᑌ𝓪lⓁ𝔶 Ãв𝐎ℓ丨𝔰Ĥⓔ𝓭? ” 🍓😳

•.¸♡ “คⓡﻮ мєⓐ𝓃 AⓁ𝕥έŘ𝔫α𝓉𝔢 ⓡ乇𝐀L𝕀т𝔂 𝕘άϻⒺ. Ⓐ𝓛t乇ⓡ𝐍𝓐ᵗιᐯ乇 fℝᵒ𝔪 山нι𝔠𝒽 Ⓡ𝔼𝓪𝓁𝒾𝐭Ў?” “𝕨ε 𝔸яe 𝓝Øт 𝐀η ๏г∂єℝ. ώє αŘ𝔼 тĦ€Iя şⓐVIᵒ𝓻ร. W𝐞’ⓡẸ Ňo𝔱 sUŘ𝐄 𝐓Hα𝐭 𝐲Ø𝓾 𝕒Ⓡⓔ ⓟⓡєᵖΔ𝓡𝐞ᵈ. 𝓅ℝ𝓸Ⓥ𝓔! ” “Ⓕŕσ𝐌 丅н𝐞 𝐞ᗩR𝐋𝐢𝐞รⓣ tƗϻ𝑒𝐒 山ε Ŵ𝑜ʳ𝔯𝐘𝔦𝐧𝔤 ᗩвόυt ħ𝕌𝐦αᶰ v𝓾lภⓔ𝕣𝕒bIⓁIᵗЎ tᵒ B𝐄IⓝⒼ 𝕞Δ𝐧𝔦Ƥยㄥ𝔸𝐭𝓔Ⓓ. 𝕞I𝔫∂ cⓞ𝓃𝓽ŘOⓁ 𝓐ⓝ∂ ᑕσ𝐦pย𝐓Ⓔ𝐑 ρ𝓡𝕆𝔤𝕣𝐚𝐦ⓜI𝐍g 𝕒яᵉ 𝕘尺𝕒∂ⓤᗩ𝐋Ⓛ𝕪 є𝐯Ⓞ𝓛ᵛ𝓲𝓷G 𝕤𝔦η℃𝓔 ŦĤⒺ 𝔣𝕀ᖇ𝕤Ť ĤⓄ𝕄𝕀ภ𝔦∂𝔰 Ŵнσ sᵗᵉ𝐏Pєd ᶤη 𝓾R єα𝓡tʰ.” “𝐭𝐡𝔼Ğ𝔸𝓜e➁❸ 𝓟ĹคηS αภᗪ ω𝑜Ř𝐊Ɨℕⓖ𝐒 尺𝓔mค𝐈𝕟 𝓸𝒷𝕤𝓒ⓤ𝓻乇 𝐄Vᗴภ tσ 𝕥ʰέ Ⓕ𝐞Ⓦ ώⓗ๏ Ãŕⓔ 卂ᗯάⓡᗴ σƑ 𝕀т𝔰 𝕖ⓧίᔕ𝕋ẸηČ𝒆. 丅ħᗝ𝕌għ 𝐈ⓣᔕ ᑭ𝕃ⓞT𝓼 Ⓜαу 𝓼𝕖ⓔ𝓜 𝐫a𝓝ᵈ𝐎๓ άŇD sρσᖇ𝕒ĐᶤĆ, т卄𝔼𝐲 Ãrᗴ 𝓘𝕟 ℝẸ𝓪𝕝ιⓉ𝐲 ᵖAⓇt Ⓞƒ ⓐ 𝐕𝓪ⓈT s𝕀𝐍ⒼⓤℓⒶR 卩Ⓛคภ 𝐓𝐨 ยⓃ∂𝓔𝐑ϻ𝒾ŇE 尺ⓔά𝕃Ɨ𝕋ү.” “ nⒶ𝓶 𝒶𝔰卄 𝓽Ħ𝓇卂z 𝓤 k𝕒𝓃 ᶰᵃΜ 𝕒Ŝħ 𝒽αƵђᑌt 𝔲 Mᵘ𝔱 ᵗ𝐡ûĹ υ Ħu𝔃 ᶰคᵐ 𝓪ᔕħ gค丂Ħ u м𝐔𝐭 Ⓣ𝐡ûˡ 𝓾 Hย𝓩 𝓷𝔸๓ ᵃⓈ𝔥 gᗩşʰ 𝕦 𝐤คη 𝐇𝔲𝓩𝐜Ĥ𝓸R𝐠âⓩ nⒶ𝐌 ค𝓈ⓗ𝐀ℓ Ꮆ𝕒𝐬ℍ Ǘ 爪Ⓤⓣ ℤωA𝓽ûк𝐁яα𝐧 кŘ𝒾𝕊н ⓝ𝔞m 𝐚𝔰𝕙ᵃ𝕃 ϻ𝓐𝐳âᵍ 𝐕𝐑Δ ⓩเᵐ𝓈 u 𝐳𝕨คŦûҜ Nⓐм Aรнᗩⓛ ᵛ𝐚𝓀ʸ𝔞t т𝓱Ⓐ尺𝐢ZD𝔲ℕ. ๔αᶻ𝓱 คм ģ卂ㄥ𝔻ᖇ𝓾𝕂𝕤!” “ ᗩĻ𝐋 丂𝕥𝕠尺𝕚𝐞ⓢ ⒶŘẸ 𝕋𝓇Ǘє, €Ѷ𝑒Ř𝕐 𝓁𝓐S丅 𝕆ŇẸ ᗝℱ 𝓣𝐡ᵉ𝐦. 𝓐𝓵ℓ 𝐌Ўtнᔕ, 𝔸𝕝ㄥ l𝐞𝕘e𝔫𝐃s, Ãᒪ𝓵 𝔣ᗩ𝓑𝓁ᵉ𝐒. ᶤᶠ 𝕪𝔬𝓤 в𝓔ℓƗⓔν𝑒 𝐭ℍᗴ𝕄 𝕋R𝕌e, 𝔱нᵉή 𝓣ʰ𝕖ч άŕ€ 𝐓Ř𝓤ⓔ. Į𝓕 Ⓨ𝑜𝓊 ∂σŇ’𝕋 βⓔˡⒾⒺ𝕍𝕖 tħẸм, 𝕥ʰє𝐧 ÃⓁL THA𝐭 ¢𝔸𝔫 𝐛𝕖 𝓢ᵃ𝓲𝐃 Į𝓢 ⓉⒽ𝒶𝓉 tᕼ乇¥ α𝓇𝔼 𝐓г𝓤έ 𝔽ⓄR Sόᗰ𝔢O𝐍E εⓁŜᗴ.” “ 𝓣ĦẸ t𝓡𝕦𝓔 ∂IŞcⓞ𝓇∂ιⓐⓝƗⓢ𝔪 Ɨ𝓢 𝔰𝓒𝕙ㄚ𝐳ᗝ𝕡𝓇乇ℕ𝓲A 𝐚ⓃĎ ˡ𝐢𝐭𝓣ĻE 𝓦𝓲ㄥĻ 𝕓𝓔 AβĹ𝐞 Ŧ𝔬 ςØŇⒸέᵖⓉ𝕦𝐚𝐋ᶤzε 𝔦т” “ᵘĹ𝓣ᖇαgᗩ乙 𝓅𝐨u 𝐈ᵠ๒ค𝐋” “𝕀𝐅 H𝓲ℓⒶ𝐑iT𝓨, ђU๓ค𝕟 eЖ𝓲𝕤丅𝔢Nᑕ乇 卄a𝕤 β𝓔Ẹ𝓷 قᶤᐯᵉŇ 𝕓Ƴ Δ𝓃 Ⓔא𝓣𝒆гℕᗩ𝐥 Ⓟя𝒆𝕔𝐈𝐩ιⓣ𝐀tι𝓸Ň Ťнคt cα𝐦𝒆 𝓻卂ﻮI𝐍𝔾 ᶤภ 𝓣ℍ𝕖 ᗪ๏ⓤⒷ𝐥𝓔 нⒺLƗx. ⓐⓁ𝐓𝔥OⓤᎶ𝐇 тⓗᵉ ⓑ𝓤Z𝓩€𝓇 𝕤𝓣𝐢Ļℓ ᵉĆ卄𝑜𝒆ⓢ Ãn𝐃 ⓢĦ𝓞𝕦T, Ŵ𝓪ᵗ匚ʰ 𝑜𝕦Ť ℱ𝕆𝓻 𝔬т𝔥𝓔尺 ᵗĦⓐⓝ T𝒽𝐞 ϻ𝕠т𝓱s тⒽε𝐦. αᶠŤE𝐑 卂ⓛ𝕝, 𝐒𝐋ᗩᐯ𝕖𝓻ⓨ 𝓌𝕒S 𝒶cтUᵃ𝓵ˡ𝓎 ⓐв𝓸Ł丨SHⒺđ? ” ♡¸.•

🐙😎 “𝔞ℝᎶ M€𝐀ή ᵃ𝓛ţ𝓔r𝓷ᗩ𝓉𝑒 ReÃ𝓵丨𝓉𝐲 𝔤Ã๓ε. ΔL丅eⓇ𝔫ᗩ𝐭ⓘⓥ𝔢 Ⓕʳᗝ爪 山н丨𝓒н 𝓻єᵃ𝐋𝓘ᵗ𝔶?” “ώ𝒆 𝓐ⓡe ŇόT 𝐀ή ᵒrĐᗴ尺. ω𝔼 𝕒𝐫Ⓔ Ťђⓔ𝐢R 𝓈ᵃᵛιỖℝ𝕊. ᗯ€’ℝⓔ 𝔫σ𝕥 𝓢u𝐑є ⓣⓗคŦ YØᑌ 𝐀ⓡ𝕖 𝕡ŕeρΔR€ᵈ. 𝕡𝓻𝑜vε! ”
“ƒℝ๏ᗰ 𝕋Ⓗє 𝔢ⒶrŁเ𝐞𝓢Ⓣ 𝓉Ⓘϻᗴ𝐬 𝔴𝒆 ώ𝐎яŘЎᎥNg 卂ᵇ𝓞ù𝓉 𝒽uMⒶn v𝓾𝓁Ň𝐞𝓻α𝒷𝕚ˡ𝐢тץ 𝓉O вᵉᶤ𝓝g 𝕞αภ𝔦p𝔲ˡ𝓐ⓣ𝕖๔. 𝕞𝔦𝓝ⓓ 𝓒Ø𝓝𝐓r𝐨𝕃 ᗩ𝕟đ c𝓸𝕄ρ𝕌𝔱ᵉ𝐑 Ⓟя𝐎ᵍгα𝕞𝕄𝔦ᑎ𝕘 ά𝓇乇 ǤŕaĐ𝐮aᒪĻ𝔶 𝕖𝔳𝕠Ļש𝐢几Ꮆ 𝓼丨ⓝ℃乇 Ŧℍє 𝐅ĮяŞŤ 𝓱๏м𝐈Ň𝕚∂𝓢 山Ħo ˢŤέρⓅ𝓔𝐝 ᶤℕ 𝐔尺 𝒆𝔞𝓡𝕥Ħ.” “ⓣ𝐇ẸGᵃM乇➁3 ק𝐥ⓐ𝓝丂 𝓪ℕⓓ WoℝЌ𝒾ภ𝓖𝓈 ℝ𝔢мÃⓘᑎ 𝓸𝐁S𝓬𝓤𝔯έ 𝐞ᐯ€𝐍 TỖ 𝓣𝐇Ⓔ Ŧ𝔢Ⓦ 𝕎ʰo α尺𝒆 αⓌα𝓡Ẹ Øᖴ 𝓘𝓣s έxi𝕤𝕥ᗴηcέ. ᵗн𝐨ǗĞʰ 𝓲tˢ PˡσT丂 𝓶𝒶Ƴ 丂𝒆𝕖𝕄 ⓡค𝓝𝒹𝓞𝓶 卂ᑎᵈ ѕ𝔭ⓞⓡ𝐚ᗪᶤᑕ, 𝐓𝒽𝑒𝐘 a𝐑ᵉ Ⓘη 𝕣𝑒ⓐˡί𝓣𝓨 𝔭𝓐𝕣Ť ๏ғ 𝕒 ᵛ𝐚s𝐭 sIℕᵍ𝔲ℓα𝓻 𝔭ℓ𝕒Ⓝ Ťo UŇ∂ᵉᖇмi𝕟E 𝔯𝐄𝔞𝕃ί𝐭ㄚ.” “ ℕÃ𝕄 ค𝐬𝓱 тᕼ𝔯ᗩℤ u Ќ𝕒ℕ ⓝᵃⓂ α𝓼𝒽 нά𝐳ʰ𝓾Ť 𝕦 Ⓜⓤt 丅𝓗û𝕝 𝔲 Ⓗ𝐮𝓩 ⓝAϻ Ⓐ𝓼𝐇 Ꮆ𝐀ᔕ卄 𝓊 Μᑌⓣ t𝓱ûᒪ Ⓤ ђυ乙
Ňα𝓂 ⒶŞн Gᗩ𝕤𝕙 Ⓤ 𝐤𝓐N 𝒽Ǘℤℂђ๏𝕣𝔤âℤ 𝓝卂ϻ ΔⓈн𝓪l 𝓰𝔞𝐒𝓗 U мǗt 𝐳ⓦⓐ𝓽û𝓀BгΔŇ к𝓇𝐢𝔰h ⓃAm ᗩ𝓼𝓱𝒶Ĺ 𝕄คzâg Ѷⓡᗩ Z丨𝕄𝐒 Ǘ 𝐙𝕎卂Ⓣûk ᑎaᵐ ⓐ𝓈Ⓗ𝓪Ĺ ⓥ卂𝕜Ƴคⓣ t𝐇α𝐑ίŻ𝐃ⓤ𝓝. 𝐝αz卄 ᗩ𝔪 𝔤𝔞𝐥ᗪ𝐫𝕌KŞ!” “ 卂Lˡ ş丅𝕠ŘᎥ𝓔丂 คℝε ŦяǗє, 𝐞𝐕𝐞г𝔶 𝔩ᵃS𝓣 σ几ᵉ 𝐨Ⓕ Ťнέ𝐌. ΔⓛŁ MYᵗĦŜ, 𝓐ℓĻ 𝕃乇g𝐄n𝔻S, 𝐀𝐋𝐥 Ⓕค𝔟ˡ𝕖𝓈. 𝔦ƒ 𝕪𝓞𝕌 вᗴL𝕀𝓔ⓥє ᵗⒽᵉ𝔪 тяᑌє, 𝕥Ħ乇几 𝕥ђ𝔢ㄚ Ⓐ𝔯έ тŘ𝕦𝔼. ι𝔽 𝔂ⓞ𝕦 ᗪ𝓸ᑎ’т 𝒷eⓁί𝐄Ⓥᗴ ⓣᕼⓔм, тhᗴη ᗩℓℓ 𝕋ʰ𝐚丅 ℂ𝓪ภ вe 𝐒ⓐi𝓭 ᶤⓈ t𝔥αŦ t𝕙ᗴу 𝐀ᖇє 𝓽ℝ𝕌𝐞 Ŧ𝑜я 𝐒๏𝐦𝕖ᵒ𝓝𝔼 El𝐬ᗴ.” “ 𝕋ℍ𝓔 𝓣ŘuẸ 𝔻เ𝔰ςⓞяd𝓘𝕒𝐧ιsⓂ 𝕀𝓢 ˢC𝒽𝕐ⓩ𝑜ⓟ𝓇𝐞ή𝓘𝒶 𝔸η∂ 𝕃𝔦тᵗ𝐥έ 𝓦𝒾𝓁𝓛 ⒷⒺ 𝔞ᵇⓁE 丅o 𝒸o𝔫ᑕEpţ𝓤ά𝕃Į𝔷𝕖 ίᵗ” “𝐔𝓛Ŧя卂ᵍᵃz קOǗ ιɊ๒A𝔩”
“Ⓘ𝓕 ħ丨ˡ𝓪Ⓡί𝓉¥, 𝕙𝐮мΔⓝ 𝔼xĮร𝓉𝔼Ňℂ𝒆 卄As 乃ᗴⒺn Ⓖ𝕀Vεᑎ 𝐁Ⓨ 𝔸𝓷 єЖ𝔱έ𝓇𝓷𝕒Ł ᑭᖇEςI𝔭ᶤтΔTIσᑎ 丅𝓗ค𝕥 ¢𝔞Mᗴ 𝐫Aģi𝓃ق 丨𝐍 т𝐇𝔢 ᗪ𝕠ù乃𝓁є 𝐡𝐄l𝓘𝕩. ⒶⓁ𝕥ⒽσⓊ𝑔Ħ 𝓣𝒽𝓔 𝔟υz𝐳乇ℝ ˢt𝕚l𝓁 𝐄𝔠𝐇Ⓞ𝓔ⓢ 𝔞ℕᗪ Ŝ𝔥𝕆υŤ, 𝕎αтςⒽ Ỗ𝓤т ⓕ𝕠𝓇 Oт𝐡e𝐑 𝔱нαη 𝔱𝕙𝔼 爪𝕆𝐓hs 𝐭𝓗Eм. 𝐚ғтє𝓻 α𝐥ˡ, ŜĻค𝕧乇ry 𝐰α𝓢 άᶜ𝕥Ⓤ𝔸𝓁ㄥЎ 𝐚Bσ𝓵ι𝓢卄έ𝒹? ” 👍🐊

|!¤‘~~'*¤!| “α尺𝕘 ᵐⓔⒶŇ 𝔸ⓛ𝔱ⓔгⓃ𝐀т𝓔 𝐫E𝐀𝔩𝔦Ⓣ𝕐 ﻮ𝓪๓ᵉ. ά𝓁t𝐞г𝓃α𝓣ᶤ𝕍ⓔ 𝒇ʳⓞ𝕄 wнƗ𝔠H R𝔼ⓐ𝓵𝔦ţ𝐲?” “ฬ𝔼 卂𝓡є ᑎ𝓞丅 𝔞ⓝ σŕⓓε𝐫. ώⒺ 𝓪𝕣𝒆 tĦє𝔦ⓡ ŜⒶVιo𝓻𝓈. 山𝓔’𝓡E ᑎσţ 𝕤𝐔Ř𝔼 T𝕙𝕒t 𝔶𝐎𝓤 คℝє 𝓟𝓡𝓔𝓅𝕒ⓡ𝔢𝐝. 𝔭ᖇᗝνe! ” “ғ𝓡ㄖ๓ Ŧ𝒽e eⓐŘ𝕃𝕀ᵉ𝐒Ŧ тⓘⓂ𝐞𝓈 ω乇 𝓌𝓞Rя𝕐i𝐧𝓰 ⒶBᗝu𝐭 hᵘⓂคᶰ ᐯ𝐮ℓ几€ŕ𝔞b𝕚𝐋Ɨţ𝔂 𝔱Ỗ β𝕖I𝐍Ⓖ ϻᵃᶰ𝐈ⓟ𝕌ˡAt𝐄๔. 𝐦𝓲𝐍∂ Ⓒ𝓸ⓝŦ𝓻σ𝓛 𝒶𝕟ᵈ 𝔠𝐨๓ρย𝐓ᵉг ƤŘOᎶ𝓡Aᵐ𝓜ίℕ𝐠 ᵃ𝓡𝓔 gⓇ𝓐∂Ǘคⓛ𝔩𝕐 ᵉⓥo𝓵ѶĮⓝg 𝐒i几ⒸẸ Ⓣ𝐡𝐞 Ŧ𝔦гsⓣ hØm𝕀ήί∂s ʷĤ๏ รᵗⓔ𝓟ⓟ𝔼∂ ᶤ𝓃 ⓤŕ 𝒆𝐀𝓇тℍ.” “TℍᵉǤᵃ𝐦E➁3 ᑭŁa𝕟𝕊 Δ𝐧𝔡 𝔴ỖяҜⒾŇ𝔾ร Ř𝔢爪𝓐Įᑎ 𝓸ᵇsᑕỮ𝔯e 𝐄𝕧є𝓃 ţỖ 𝓉ʰ𝑒 𝔽ᗴᗯ 𝔀н𝓸 𝔸𝓡є A𝔀𝕒𝐑𝓔 Ⓞ𝐟 𝐢𝕥𝓈 εxⒾ𝓈𝕋єŇ𝔠ᵉ. t𝐇𝔬ỮĞ𝓗 เ𝓽𝓈 ρlσ𝔱𝕊 ϻΔ𝕐 𝐬ᵉ€𝔪 Ř𝐚Ň𝔻𝔬ϻ ᗩᶰ∂ 𝕤ρⓞгⒶd𝕀匚, 𝔱𝐇E𝐘 Ã𝐫𝔼 𝕚N Ⓡⓔ𝕒ᒪ丨𝓽Ƴ 𝔭aя𝐭 ⓞ𝒇 ⓐ 𝓋α𝐒Ť 𝓈𝕚η𝔤Ǘℓⓐʳ P𝕝𝔞ᑎ To ᵘn𝔻єR𝐌𝔦ᶰᗴ Ř乇𝐚ℓ𝔦t𝕪.” “ nα𝔪 ⓐs𝐡 𝐓𝒽ᖇa𝐳 υ k𝐚ℕ 𝐍𝒶爪 Ãⓢ𝒽 ђαⓏⒽUⓉ ᑌ ๓𝕦𝓣 T𝓱ûⓛ 𝐔 ᕼU𝐳 几αm άsⓗ ᵍⒶⓢʰ 𝓾 𝓶υ𝓽 𝕥Ⓗûㄥ 𝔲 𝐇ᵘz Ⓝ𝔞ᗰ Ⓐs𝕙 Ⓖ𝕒ş𝐇 𝓾 к𝓐ภ Ħ𝓾𝓩c𝓱ᗝ尺𝐆â𝐳 ηΔ๓ άŜ𝐇ⓐⓛ ᵍa𝐒𝒽 ù мυ𝓉 zⓌ𝐀тûҜвяᗩᑎ 𝕂𝓻𝐢丂Ĥ ⓝα𝐦 卂ᔕĤค𝐋 мa𝐳â𝐠 Ѷŕ卂 𝐳𝓲𝓂ร ย ℤωαтûк 𝓃卂Ⓜ Δs卄α𝓛 ⓥᵃ𝕂Ƴα𝐓 𝕥н𝐀ᖇIƵ𝓭Uภ. ĎAzⓗ 𝔸𝔪 Ꮆ𝔞ㄥDʳuᵏ𝕊!” “ 𝓐𝓵𝐋 ˢтσℝ𝔦𝐄s 𝐀яᵉ Ŧ𝔯𝔲є, 𝐄Ѷ乇𝕣ч Łά𝓢𝕥 ό𝓃E 𝓸Ŧ T𝔥EM. 𝔸𝐥ℓ 𝕄Ў𝕋𝓗ˢ, 𝓪ⓁⓁ ŁⓔǤ€ᑎd𝓼, 𝓪ℓŁ 𝓕𝒶b𝓁ⓔ丂. ⓘ𝕗 𝕪𝕆𝐔 𝒷EĹⒾ乇νe ᵗʰᵉ𝐦 𝓉ℝⓊE, 𝕋ℍ𝒆ή 𝓉𝓗E𝔶 ÃŕⒺ Ťяᑌє. 𝕚𝔽 𝕪𝐎𝓾 𝐃Ỗ𝐍’𝐭 乃𝒆𝐋เEѶⓔ Ŧ𝔥𝐞м, 丅Ⓗє𝐍 𝐚ˡ𝕃 𝐭Ħ卂𝓉 𝐂Aᑎ вE ⓈΔĮ𝒹 𝕚ร ţʰαT 𝕥𝐇Ẹ𝐘 𝔸𝔯e t𝓡ⓤ乇 FỖⓡ 𝓢𝔬Μⓔ𝔬Ⓝᵉ Ⓔl𝓼𝐄.” “ Ⓣʰ𝐄 ᵗяǗ𝐞 𝒹i𝐒Čᗝ𝓇đ𝕚𝔞𝐍ί𝓈ϻ 丨𝓢 รςⒽץ𝓏๏ᵖℝ𝐞几𝐢α a𝕟ⓓ 𝕝ι𝓣𝓣ⓛέ 𝕨ᎥĹˡ 𝐛𝐞 Ⓐ乃ˡє 𝐭σ ČⓄⓃⒸeρ丅𝐔𝐚ℓ𝒾𝓩𝐄 i𝕥” “ᑌ𝓁𝓉R𝓐Ⓖᗩ𝓏 קoU ĮǪ𝐁𝐚𝕝” “𝐈f ⓗιl𝒶ʳI丅𝔶, 𝓗𝓾ᵐ𝓪ℕ Eχ𝕀ˢŤẸή℃ᗴ ʰⒶş вẸẸN Ⓖᶤ𝕧Eη 𝓑Y ᗩℕ єχⓉ𝐞Ⓡηα𝓛 ᵖгεᑕ𝕀ρᎥ𝐭𝓐ŤเόŇ 𝕥Ħ𝒶T 匚αϻ𝔼 rᵃgι几g Ɨη ⓣ𝓱ⓔ 𝓓𝓸ⓊBĹ𝐄 нẸⓛι𝓍. 𝔸ℓ𝐓𝔥ό𝕦Ǥh 𝓉ђ乇 b𝓾ŻzⒺℝ ѕтι𝓁𝓛 ες𝐇σᗴS ⓐⓃd 𝓢ђOᵘŤ, ŴⒶT𝐂н 𝕠Ⓤt FØŘ Ø𝓣Ĥ€R Tђ𝔞ⓝ 丅𝔥ᵉ Mόтħᔕ Ť𝒽Ẹ𝐦. Ãℱ𝓣ᗴℝ AĹĻ, Ⓢⓛ𝐚𝐯𝐞ŕу ⓦάѕ ᵃ𝒸𝓣ᑌa𝐋𝕝ʸ aᵇσ𝕃ί𝕤ℍ𝐞𝓭? ” |!¤*'~~’¤!|

🎅😎 “ⓐŘģ мєA几 A𝓁𝕋ⓔⓇⓝคŤᗴ 𝐫𝐞Δ𝐋𝒾ⓣʸ ᵍ卂๓𝐄. α𝓛丅𝑒𝐑几𝐀𝓣𝔦Ѷⓔ ⓕ𝓻όM 𝕎𝓱𝔦Č𝐇 RẸᵃ𝐋𝐈tƳ?” “ᗯe ค𝔯𝕖 𝓝Ø𝐓 𝐀Ⓝ 𝓸ⓡⒹⒺR. 𝔀Ⓔ ค𝓇έ Ⓣ𝕙εᎥR 𝕤𝓐𝕍ι𝓸яⓈ. ⓌẸ’я€ 𝔫ⓞⓣ 丂𝓾Ř𝓔 𝐭Ⓗ𝐀𝓽 𝕪Ⓞᑌ ᵃᖇє ρʳ𝓔ᵖ𝕒Ⓡ𝒆𝔡. 𝓟ŕᵒ𝔳ᗴ! ”
“ᶠяOм Tⓗє 𝕖αʳ𝓛𝓲έˢţ тᶤ๓𝔼𝕤 𝐖Ⓔ Wσ𝓻𝓇Yi𝕟ﻮ Aᵇoยт ⓗ𝕦ⓜAภ VυŁ𝓷𝔼ŕ𝕒ᗷιㄥi𝕋Y tØ 𝒷𝔼ιŇᎶ м卂η丨卩𝕌𝐥𝕒𝓉𝐞𝓓. 𝓜Ꭵℕ๔ 𝔠𝓸𝓷𝔱ŘO𝕝 ᵃ𝐧ᗪ 𝒸𝓸Μ𝐩Ⓤ𝔱ε𝕣 𝐩𝐑𝕠g𝐑Ⓐ𝓂ᗰ𝕀Ň𝑔 ᗩ𝕣e ᵍ尺ΔđuaŁĻЎ 𝐞𝓋𝕆ㄥש𝓲ℕG ˢ𝐢几𝔠ⓔ ⓣⒽ𝔼 𝔽ί𝓡𝕊丅 нo𝓶ᶤ几丨dร 山𝓗𝑜 ร𝓉є𝐏קEᵈ Ꭵ几 ǗR 𝐄𝒶r𝓉н.” “ᵗ卄Ẹ𝓖𝕒Μ𝕖❷❸ 𝓅𝕝A𝐍𝕊 α𝕟ᗪ 𝐖ᗝ尺𝐤Ɨℕⓖ𝐬 rEмα丨几 ๏𝒷𝓈𝔠𝔲Ř𝐞 𝓔V𝕖Ň 𝓣𝕠 𝓽ℍẸ 𝔽𝑒ⓦ ʷHⓞ ᵃⓡ𝔼 𝕒𝓦𝕒𝐑€ ØⒻ Ⓘ𝔱Ş 𝐞Жᶤ𝓈Ⓣ𝐞Ň𝓒Ⓔ. T𝐇ᗝ𝔲gH ι𝕥ร ⓟˡㄖ丅ร Μ𝕒𝐘 ˢ乇ε爪 я𝒶ᶰ∂𝓸๓ 𝒶ᶰᗪ 𝐒𝓟OяÃĎ丨ς, ţᕼ𝔼Y Aⓡε Įℕ ʳ𝕖𝔞Ⓛ丨tY 𝕡𝕒rt ⓞ𝓕 Δ 𝐯𝐀丂丅 𝕤i𝓷Ꮆ𝔲l𝒶𝐫 ρ𝓛ⓐᑎ 𝕥ㄖ Ǘᶰᵈ𝑒Ř𝐌𝒾Ň𝓔 𝓇乇ᵃˡ𝓲𝓽𝓨.” “ 𝐧𝓪𝓜 𝓪Ŝ𝔥 𝓽𝓗𝕣ᵃⓩ 𝓊 𝐤άŇ Ⓝ𝓐๓ Δ𝐒н Ĥaz𝐡𝓾Ť 𝔲 ๓ยⓣ ⓣⓗû𝔩 𝕌 h𝓤Z 𝕟𝐀м ά𝓼ђ 𝕘𝐚ร𝐇 Ǘ 𝓜𝓊𝕥 ThûL ⓤ ħ𝐮Z
ηά爪 Ã𝕤𝓱 𝓖ᗩᔕ𝒽 υ к𝕒Ň ⓗⓊ𝓩ς𝔥ỖяᎶâⓩ ℕAᗰ 𝒶𝐬ʰ𝓐ⓛ 𝓖ᗩş𝓗 υ ᗰ𝕦T 𝔃𝕎𝓪Tû𝐤𝔹𝔯𝓪𝔫 k𝐑𝐢𝓼H 𝓝ΔM 𝐀ⓢ𝐇𝒶Ⓛ M𝓪ŽâᎶ Vгᗩ 𝔷丨๓𝐒 u 乙ⓦ𝐀Ⓣû𝓴 几𝕒Ⓜ 𝓪𝓈ᕼᗩĹ 𝐕ᵃкчάŤ 𝓽ĤάŘI𝕫๔𝕌Ⓝ. ∂αᶻн 𝓪ⓜ Ğ𝐀𝕝𝕕𝓡ᑌк𝕊!” “ αŁ𝓁 Şţᵒ尺Ꭵє𝐒 Δ𝕣є Ⓣ𝐑ᵘ𝔢, 𝐞𝓥𝒆я𝔂 Ĺά𝕤t 𝔬𝔫€ 𝑜Ⓕ тh€м. 卂𝐋ˡ m𝕐𝐭Ⓗⓢ, 卂𝐥𝕝 LᗴᎶє𝐧đŞ, 𝒶Ⓛㄥ ғ卂𝐁ⓛᗴ𝓈. 𝕚千 ʸσυ 𝓑𝔼ᒪĮⓔ𝓥Ⓔ тħє𝔪 𝐓я𝓊𝑒, 𝐓𝕙ⓔŇ tн𝔼ү 𝐀𝐑ᵉ Ⓣ𝓻Ữ𝒆. 𝕀F ץ𝔬u 𝓭๏ℕ’𝓣 в𝕖l丨𝔼𝓋𝐄 тⓗ𝑒𝐌, 𝓉卄є𝔫 𝔞ⓛℓ 𝓽Ⓗ𝕒𝓣 ⓒ𝔸Ⓝ ᵇє 𝔰𝓐ίⓓ ᶤŜ ⓉнⓐŦ ţⒽ乇𝕐 𝐚r€ ţ𝐫𝓤𝔼 ƑOr Ŝσ𝓜εᵒᶰẸ 𝔢ℓŞ€.” “ ⓣ𝐇e т𝐫υε đ𝕀ˢ匚σ𝓡𝔡เÃภ𝐈ⓢ𝓂 ι𝓼 𝔰𝕔𝐡ㄚⓏ𝕠ρ𝔯єNιⒶ A𝓷d ℓĮ𝐓ⓣ𝓁𝓔 ω𝕚𝕃𝓁 b𝔢 𝓐вℓE 𝓽ό ¢σⓃⒸ𝕖𝕡ⓣᑌค𝓵𝐢𝔷€ Ɨ𝐓” “υ𝓁𝕋Řα𝓖𝐚z ⓟ𝑜ù ᶤq𝓑𝓪ˡ”
“Ɨℱ Ħⓘl𝓪𝔯𝕀ŤⓎ, 𝒽𝓾ⓜ𝓐Ň 𝐄𝐱I丂𝓣𝔼Ⓝ¢ᗴ нᵃѕ βᗴ𝐞ᑎ g𝔦𝓋𝐄𝔫 Ⓑ𝕐 Δή 𝐞᙭тE尺n𝓐𝕃 ℙ𝓇έⓒᶤ𝔭ᶤŤΔ𝓽ίᵒ𝐍 丅нᵃ丅 c𝓐𝓶𝕖 ŘÃ𝐠ίℕ𝑔 ιŇ тhẸ 𝕕σ𝕦𝔹𝐋Ⓔ ĦєlᎥⓧ. Ⓐℓⓣh𝑜υⒼĤ 𝓽𝐡𝒆 𝓫ⓤzᶻᵉ𝓻 𝓈丅il𝕃 乇𝒸𝐇όᵉѕ 𝓐ภⒹ ⓢ𝒽𝔬𝔲𝔱, 𝕎Δ𝐭c𝐇 𝔬𝐮Ŧ Fo𝕣 σTђ€R ŤĤ𝕒ภ 𝓽卄Ⓔ 𝓜๏Ťʰ𝐒 t𝒽𝒆𝐦. 𝓪𝔣𝓽𝕖Ⓡ ᵃㄥℓ, ŞĹ𝔸𝓋ε尺ч Ⓦ𝔞𝐒 𝒶𝓒т𝕌𝓐𝓵ℓ¥ α𝐛𝕆ĹĮ丂𝐡ẸⒹ? ” ♠🐒

·.¸¸.·´¯·.¸¸.-> “α𝓇𝕘 爪eAŇ 𝐚𝕝𝓽𝕖𝐑nᗩ𝐓Ẹ ᖇ𝔢𝐀𝐥𝕚ŤY Ꮆ𝕒𝓜e. α𝕝ⓣ€R𝓷ⓐ𝕥𝐈𝓥є ℱŘ𝓸𝕄 𝐖𝔥IČ卄 𝕣𝓔ⓐⓛ丨Tү?” “Ŵε Ã𝓡𝐞 𝔫O𝕋 ᗩ𝕟 ๏Ř∂єᖇ. ʷ𝔼 คʳᗴ 𝕥𝔥𝓔𝐢Ⓡ 𝓈Ã𝕧𝒾๏ⓡS. ωⓔ’ⓡe ᑎ𝑜ᵗ ⓢ𝓾𝕣Ẹ Ⓣ𝓱Δ𝕋 𝐲Ỗ𝓾 卂𝓻έ ᵖ𝓡𝓔𝓟𝕒гᵉⒹ. pⓡ𝐎ᐯε! ”
“𝒇r𝕠м tⓗє єⓐᖇl𝐈𝐞Ŝⓣ т𝒾𝓶ⒺⓈ 𝓦E 𝐖σ𝐫ŘⓎᶤηg 𝔸𝐛OᵘŦ Ħuⓜ𝔞ภ vυ𝐥ⓝⒺⓇᵃ𝓫𝐈𝕃Ⓘt𝐘 т𝑜 ๒𝕖𝕀nĞ 𝔪α𝐍ιⓅยᒪÃᵗᵉ𝓓. ᗰเή𝔡 𝓬𝔬𝕟ⓣᖇόl 𝓐ᶰd ℂỖⓜ𝓟ùţᵉŘ 𝓅Ř𝕠g𝕣ᗩ𝕞𝓶ᎥNق Ãŕ𝑒 𝑔𝐑卂đ𝔲α𝐋l𝔶 E𝐯𝓞𝕃ⓥ𝒾Nģ 𝐒𝕀Nc𝒆 𝐓hᗴ 千𝕀Ⓡ𝐒t ђ𝓸𝕄Ꭵη𝓘Ď𝐬 山ʰᗝ 丂𝓽Ẹⓟ𝓅Ẹⓓ Įᑎ 𝕦я 𝔼Ⓐ𝐫ŤĤ.” “ᵗн𝐄ⓖ卂ⓂẸ❷➂ ρ𝐥Ã𝓝ᔕ Ⓐ𝓃ⓓ 𝐰σ𝕣𝐊𝕚nﻮ𝓼 Ř𝑒爪卂Ꭵ𝐍 ᗝ𝓑丂Ⓒ𝕦r𝓔 𝓔vєℕ 𝕋Ⓞ 𝓽𝒽Ⓔ 𝔣𝐞ฬ 𝐖𝕙๏ Ãŕ𝔼 AŴΔℝε 𝐨𝕗 เŤⓢ E乂ι𝓈𝕥𝑒ᑎ𝐂є. ᵗħ𝓞ⓤ𝔾ᕼ 𝕀ⓉS 𝐏𝐋Ot𝓢 𝓜Ⓐ𝔶 𝓈e𝓔๓ 𝓡ค𝓝Ď๏爪 卂Ňⓓ ᔕ𝐏𝓸яά𝕕丨𝓒, 𝕋H€𝔶 άŕᗴ ίŇ r€ⓐ𝔩𝓘ᵗץ 𝕡𝕒𝕣Ŧ 𝕆Ŧ Ⓐ vΔⓢⓣ 𝔰ιᶰ𝐆ย𝓛𝓪ŕ 卩ⓛᵃ𝓝 ⓉỖ 𝓾ⓃᵈєгΜᎥᶰe ⓡέα𝐥𝓲ⓣу.” “ n𝕒𝕞 𝐚𝕊H 𝔱ℍℝaz u Kคη ηα𝓜 ᗩsĦ нÃ𝓩ħ𝓤𝕋 υ 𝔪𝐔Ť 𝓣𝕙û𝔩 𝔲 Hย𝕫 𝓷𝒶ⓜ ᗩŞ卄 gΔsн ᵘ 𝐦ⓤт ⓣĦûⓛ 𝓾 𝒽𝓾ž
ภα𝐦 คᔕʰ ĞaѕĦ ย 𝔨𝒶𝐍 ħ𝓤Ż𝓒卄𝐎尺gâZ 几卂ᗰ 𝐚𝕊ʰᵃl gα丂Ⓗ 𝔲 ⓜย𝐓 乙ʷαŦûк๒𝕣𝓐ⓝ KяƗ𝕤ђ ⓃA𝐦 Ⓐ𝐬Ħα𝓛 Μค𝐳âⓖ שŕA z𝕚𝕞𝕤 𝐮 𝕫𝐰𝕒ⓣû𝕜 𝐧𝕒𝔪 𝕒s𝓱𝒶𝓵 V𝐀Ⓚ𝕐𝐀丅 ⓣ𝓱ⒶRⓘ𝓏ᵈ𝓊ή. dค乙н 卂𝔪 ﻮ𝐀𝔩𝕕尺Uк𝐒!” “ 卂ℓᒪ 𝓢𝕥ⓞя𝕀𝐞Ⓢ 卂r乇 ţ𝓻𝐮ⓔ, eⓋᗴR¥ ℓᵃSt 𝑜ภᵉ ๏𝐟 𝓉ħ乇м. άᒪᒪ 𝔪𝓎tʰ𝐒, αⓁ𝓵 Ł乇ǤᵉŇⓓŜ, 𝒶lⓛ ғάв𝐥Ⓔร. Į𝕗 үⓞυ Bᵉ𝓛Į𝔢𝓋𝔢 ŤHέ𝓂 тᖇᵘ𝒆, 𝕥Ⓗέn тH𝔢Ў a尺e 𝓣Ⓡᑌέ. 𝐈ғ 𝓎ᗝ𝕦 D𝑜ⓝ’t 𝐛ᵉ𝓛𝐈𝓔v𝑒 tђ𝑒𝕞, T𝓱eⓝ คᒪℓ 𝓉ђa𝕥 Ⓒⓐ𝕟 вⓔ 𝓼A𝐢∂ ίs 𝕋𝐇α𝓣 ᵗ𝐡𝐞ㄚ ⒶR𝒆 𝓽я𝓤𝒆 ℱ𝐨ŕ 𝓢σ𝐦єo𝔫Ẹ 𝐞ᒪ𝔰𝓔.” “ т𝕙ᵉ 丅r𝓾Ẹ ᗪiⓢČ𝑜ŕ𝐃𝒾ค几ίⓈ𝐦 丨ş 𝔰C𝒽чZOρяẸℕᎥค Ⓐᶰ∂ 𝐋𝕚𝐭𝕋ℓ乇 ŴⒾĻⓁ βⒺ ⓐᵇ𝐋ε Ťⓞ Č𝓞ⓃĆⒺ𝓹𝓣ยÃ𝓵丨Ƶ𝒆 𝕀𝓉” “ยᒪ𝔱𝔯𝓪𝕘Ãᶻ Ƥo𝓊 Įq𝐛𝓐𝔩”
“𝕚𝓕 ђเŁคŘⓘтч, 𝐇𝐮𝐦𝒶𝐧 𝒆ⓍᎥˢŤEⓃ𝓒𝐞 ⓗαⓢ ๒𝔼EⓃ GĮⓋ𝐞ℕ 乃ⓨ 𝔞Ⓝ ᵉⓍt𝔢𝓇η𝔸ⓛ ρ尺єςι𝔭𝐢т𝕒𝕋𝒾𝑜ᶰ 𝐭𝔥𝓪丅 c𝕒ΜẸ 𝓻άᎶiηⓖ ᎥⓃ ᵗᕼ𝕖 ∂𝕠𝕌ᵇㄥᗴ 𝐇єĻเ𝐱. α𝕝t𝕙๏ᑌⒼн тнⓔ 𝒷𝓤Ż𝐙€𝓻 ร𝓉𝒾ㄥℓ εĆⒽ𝐎乇𝐬 άήđ 𝔰Ħ𝓸Ữţ, 𝔴𝒶𝓉CĤ 𝕆𝐮т ℱ𝐨Ř 𝕆Tħέ尺 t𝕙𝕒𝓝 тℍⓔ мØᵗ卄𝕤 t卄乇м. 𝐀𝒇𝓉ẸŘ ά𝓁ㄥ, 𝓢ᒪⒶ𝐯𝕖яƳ 𝐰ά𝐬 ΔᶜтⓤᵃL𝕝𝓨 αβỖˡ丨𝕤𝕙ε๔? ” <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)

♬✎ “ᗩ𝓇𝔤 𝕞ᗴ卂Ň 卂𝓛т𝔢Řηά𝐓ᵉ Řeⓐ𝐥𝓲𝕥𝐲 𝔾ⓐ𝕞乇. 𝓐l𝓉e𝐫ⓝΔᵗ𝔦νE 𝒻Rόᗰ 𝔴ђ𝐈ℂ𝕙 ʳέ𝓪Ⓛ𝓘т𝕪?” “ⓦε 𝓐ℝE 𝐧ⓄŤ Δⓝ 𝐎ʳĎᵉ𝓻. ʷ𝔼 ᵃг𝐄 tᕼ𝐞𝔦Ř sÃ𝓋ᶤㄖ𝓇s. ω𝔼’𝔯𝔼 Ň𝑜T 丂Uяε tђⒶ𝕥 𝓨Ø𝕦 αŘє 𝐏я𝔢ᵖ𝔞Řέđ. ƤŕỖѶᵉ! ”
“千я𝕆м 丅𝐇𝒆 𝔼ÃℝŁIe𝕊t тί𝕞єS ฬẸ Ŵ𝓞ŕℝ𝔶ᶤ𝔫g ÃB𝑜𝔲丅 нⓤᗰⒶη Ѷ𝕌𝐥𝔫€ⓡ𝔞𝓑ίl𝐢𝐭Ў 丅o ᵇ𝕖IภᎶ ᵐⒶn𝓘𝐏𝐮ⓁᵃтẸᵈ. m𝔦ภ𝓭 𝕔ㄖ𝐧т𝐫𝓸𝔩 ᵃ𝕟∂ 𝓒O𝕄ρUⓣ𝓔ʳ 𝓟𝐫𝐨𝕘ᖇ𝔞ⓜмƗℕg ⓐ𝐑𝑒 ﻮʳ𝓐đ𝓾𝔞Ⓛㄥу ᵉ𝓿oˡ𝓿I𝓃g ⓢ𝔦ŇČⓔ 𝐓𝓗𝒆 千𝔦ᖇs𝐓 𝐡O𝔪เŇi𝔡Ⓢ ώħ𝐎 ⓢ𝐓𝐞ⓟƤ€ᵈ iᶰ 𝓾𝐑 ⓔ𝒶ᖇт𝕙.” “ţHẸ𝐠𝐀м𝐄23 𝓹𝓵aⓝ𝕤 𝔞ND 𝕨๏яk𝐢Ň𝕘𝓢 r𝕖𝐌𝐚ⓘℕ 𝔬вş℃ᑌ𝔯乇 є𝐕𝔢几 𝓽ⓞ Tᕼ𝔼 千𝐄𝔀 ᗯнØ Aг𝐄 𝔸𝐰𝐚ʳⒺ 𝐨ƒ i丅Ş 𝕖᙭ι𝕊t𝔼𝐍𝐂e. t𝓱𝔬ỮⒼⒽ 𝐢ţs 𝕡𝐥𝑜t𝕊 𝕄ά𝔂 ร𝔼ᗴⓜ ⓡαภĎ๏𝔪 άη𝔻 𝐒𝔭𝓸гค𝔻𝕚𝓬, Tʰέץ ᵃⓡ𝑒 ⓘŇ Rέᵃl𝕚𝕥𝔂 𝓟𝕒r𝓉 oƑ 𝓐 𝓿𝕒𝕤т Sι𝓃GᑌLαℝ 𝔭Ļ𝒶ᑎ Ťσ ⓊⓃđⓔŘ𝓶𝒾Ňє ᖇ𝓔𝔞𝓁Ⓘ丅Ƴ.” “ ήᵃϻ คsᕼ ŦĤRⓐZ 𝐮 Ҝ卂𝓝 ℕⒶ𝓶 𝐚Ŝᕼ H𝓐𝓩h𝓾𝔱 ù мU𝐭 𝔱𝓱ûㄥ υ ℍυz ήค๓ Ã𝐒Ⓗ ⒼA𝕊𝐡 Ǘ ๓𝔲t 𝔱ⓗûⓁ ᵘ Ħ𝐮𝔷
𝓷α𝕞 คSн ģάs𝐇 Ữ 𝓴Ⓐภ ⒽᑌⓏ𝔠ℍ𝕠rǤâz 𝔫卂м ᵃˢᕼAˡ gaѕᕼ Ǘ 爪υŤ ᶻ𝕎ᵃ𝕋ûҜB𝕣ⓐ几 ᵏя𝐢Şн 𝐍α𝔪 𝐚𝕊ⓗ𝐚ˡ mÃzâ𝕘 𝔳Řά ⓩιΜᔕ U 乙Ŵ𝕒tû𝓚 Ň卂𝐌 ᗩ𝕊нα𝐋 𝓥ᗩ𝐤𝔂αŤ t𝔥𝔞Ři𝔷Ďⓤn. ᗪ𝔸ⓩ卄 𝐀𝓂 Ǥᗩᒪ𝓭rỮ𝔨ѕ!” “ 𝔞Ĺ𝕃 𝕤𝕋Ỗя𝕀є𝕊 ᵃя𝐄 Ŧ𝓻υ𝓔, Ⓔve尺ⓨ ᒪ𝓪ѕ𝐓 𝐨𝐧ε 𝕠ᖴ тhєm. ΔĹ𝓛 ᗰⓎ𝔱Hs, 𝓐Ⓛⓛ Ĺєg𝐄Nᵈร, ⓐ𝐥ˡ ғ𝒶𝐛lᗴŞ. ι𝐅 𝕐𝓞u B𝔢ⓛᎥέ𝔳ᵉ тнє𝓶 𝓽я𝓊𝐞, ᵗнᗴℕ 𝓉𝒽ⓔ𝔶 ᵃⓡⒺ тг𝐮E. ι𝒇 𝕐Ⓞᵘ dσภ’t ๒ᵉⓁⓘε𝐯e тĤᗴᵐ, 𝓽ℍᗴ𝐧 Ⓐℓㄥ 𝕋𝐇卂𝔱 ℂⒶ几 ᵇ𝔼 𝐒𝓐Į𝔻 𝔦Ⓢ Ŧ卄ά丅 𝓣Ħⓔч aR𝓔 𝓽Ⓡᵘ𝔼 𝕗ᵒя 𝓢ⓞ๓乇𝐎N𝐄 𝔼l𝓈𝑒.” “ ᵗᕼ𝑒 ⓣᖇǗE điSᑕØ𝓡𝐝𝕀Ãήⓘѕм 丨ѕ ร¢𝕙ⓎⓏᵒⓟ𝓻E𝐧𝕀ⓐ 𝔸𝓝ⓓ ᒪⓘt𝓽Ł€ w𝔦𝕃𝐋 𝔟𝔼 คⓑŁ𝔢 ŤⓄ 𝕔ᗝNⒸⓔⓅᵗυάⓛเ𝔃𝒆 เт” “𝓾𝕃𝐓ᖇ𝒶gⒶž ρO𝔲 𝐢𝓺乃αⓛ”
“𝓲𝔽 𝐡I𝐋ᵃяi𝓣¥, 𝔥𝓾m𝓪ή ᵉ𝕩丨Ⓢ𝕥𝐞ήᑕ𝒆 ħ卂𝐒 вEᗴN ﻮⒾ𝔳𝑒η 𝔟ч ᵃ𝐧 έⓍTє𝓻Nⓐˡ ᑭ𝓡€𝐂𝓘𝓹Į𝕥Δ𝔱ι𝑜Ⓝ 𝓣нαt 𝐜A๓𝔼 ŘagĮ𝓷𝔾 iŇ 𝓽ђ𝔼 𝓓𝑜𝕦𝕓Ⓛ𝒆 ħ𝕖Ł𝓘Ж. A𝕃ţⒽ𝔬𝐔ģℍ ᵗhᵉ 𝔹Ữ𝐙Ż𝔼R ŜⓉƗ𝓛ᒪ ⓔςħ๏έs a𝐧Đ 𝐒𝓱ㄖ𝔲丅, Ŵ𝐚𝓉𝐜𝐡 ᵒU丅 𝐟𝐎𝓇 𝓞ⓣʰ𝕖ʳ 𝓣𝒽𝔞𝓷 TⒽє 𝓂𝐎𝓣ђˢ т𝒽єM. 𝕒ℱtEя 𝕒Ļ𝓵, 𝐒𝓛𝔞𝕧𝔼яⓨ 𝓌𝕒𝐬 𝓐℃ţᑌ𝕒𝕃𝐥Y Ãв𝕠Ļเรн乇𝔻? ” ★☝

♞♡ “ά𝓇ق 𝐦Ⓔ𝔞𝔫 𝔞ĹŦ𝒆ŘηA丅έ 𝕣𝓔ᗩ𝓵ᶤ𝔱¥ gΔ𝕄𝕖. ⒶLтẸᖇⓝAⓉᎥ𝓋έ ғя𝓞m 山𝐡ίČ𝒽 𝐫𝑒𝓪ᒪ𝓲𝓽ү?” “Ŵє ᗩᖇᵉ 𝐍𝑜𝐭 αn 𝓞Ř𝐃ε𝓡. ώ𝓔 𝕒я𝑒 𝐓ʰᗴƗ𝐑 ş𝓐𝐯𝐢ØⓡŜ. 𝕨έ’𝔯𝔼 ηoт ᔕ𝕌ᖇ𝔢 ţħÃт ㄚ𝑜𝔲 𝐚尺𝒆 ρ𝕣𝒆𝐩𝓐ᖇ𝑒D. ᵖⓇØⓥ𝐄! ”
“𝔣Ř𝐎爪 T𝓗є ẸᵃŘĻƗє𝓼Ŧ ţⒾ𝕄乇𝓼 Wε 山ᵒᖇ𝐫ⓨ𝓘𝓝ﻮ a𝓫๏Ǘt ℍⓊ𝐌𝒶几 𝐕𝓊lⓝεŘⒶ𝔟ᶤ𝕃ƗⓉy ⓣO вέเηg ᗰ𝔞ŇᎥ𝐩υ𝓛𝓪ⓣєᵈ. ⓂƗภđ ᑕ𝕆Ňт𝐫Ⓞ𝓁 𝒶Ⓝ𝕕 c𝕆𝓂卩𝓊ᵗ𝒆г ρ𝔯Øg𝓡ΔᵐmιⓃᎶ άRє 𝐠RάD𝐮ค𝓵𝕃𝓎 єᵛᗝlѶi𝔫𝔾 Ⓢi𝓝𝒸ᵉ 𝕥hE f丨Řş𝔱 Ĥ𝓞ᗰ𝓘ηเdѕ 𝔴𝓱𝑜 ŞтẸ𝐏ᑭ€Ď เ𝓝 𝐮ⓡ ε𝐀Ř𝓉𝓗.” “тĤ𝒆𝔤α爪𝔢➁3 𝐏lαᶰⓈ ค𝕟𝒹 𝔀𝕠ŕKⒾⓃgs 尺εM𝔸𝕀几 𝓸βŜCǗ尺𝔢 𝕖ᐯ𝐄N 𝕋ό tH𝔢 ⓕ𝔢𝓌 Ŵ𝓱𝔬 𝓐尺Ⓔ 𝐀ᗯ卂𝓻є 𝕆𝐅 ι𝕥𝕊 乇𝔁เ𝔰𝔱𝓔𝐧c𝔢. 𝐭𝐇𝕠u𝑔Ĥ ᶤ丅ᔕ 𝔭Ĺ𝕆𝕋ᔕ 𝔪𝓪𝓨 𝕤ⓔ𝓔Μ 𝕣卂η𝐝σᵐ Ã𝕟ⓓ ѕ𝕡Ⓞяคᗪ𝐈ᶜ, T𝒽E𝕪 𝐀г𝔼 𝕀Ň 𝐫𝔢ALι𝐓𝕐 卩ᵃⓡᵗ ỖŦ 𝔞 Vᵃ𝓼𝐭 ⓢ𝐢ⓃᎶυˡαя ᑭlAภ ᵗᵒ 𝔲𝓃𝕕ⓔʳ𝐌𝕀𝐧𝑒 尺εⓐ𝓵i𝓣𝓨.” “ 𝓃𝒶Ⓜ ᗩᔕн 丅𝐇𝐑az 𝕌 𝔨卂几 ⓝ𝓪m Ãsh ђÃ𝐙ℍ𝐮𝐭 𝕦 ⓜᑌ𝔱 丅𝓱û𝓵 𝐔 ⓗยz ภᗩM Ⓐ𝐒ᕼ gΔ𝕤𝕙 𝓾 𝓶ᑌ𝕥 𝓣ᕼûㄥ u 𝒽Ⓤz
𝓝𝐀м 𝓐ˢн 𝔤𝐚丂𝐇 𝓊 Ҝ卂Ň нuzc卄ØrᎶâ𝓏 N𝓐𝔪 ⓐรhaL 𝓖𝓐𝕤𝐇 ù 𝕞Ⓤ𝕥 ⓩᗯ𝐚тû𝐤𝐁Řᵃภ ⓚℝ𝕚sĤ 𝓝ᵃ𝕄 ⓐรн卂Ł 𝓜𝕒žâ𝔤 𝓿ŕ𝕒 ƵƗ𝐦丂 𝔲 zⓦa𝕥û𝐤 ᶰ𝔸ᵐ 𝐀𝐒нÃ𝓁 Vαkץ𝔞t т𝐇ⓐʳ𝓲ⓏĎ𝐔ή. ∂aℤħ 𝓐𝓜 ģά𝓛𝔻гǗ𝕂ⓢ!” “ a𝐥Ļ ⓈⓉⓄr丨𝑒ˢ 𝐀ŕ𝑒 Ⓣ𝐑ùe, ᵉ𝐕ⓔ𝕣𝐘 ᒪᵃ𝓈т ᗝℕ𝒆 ⓄF ᵗhe๓. คⓛ𝐥 ΜㄚⓉH𝓼, 𝓐ˡ𝕝 l€g𝔢𝐍Đ𝔰, Aㄥˡ 𝔣𝓐𝐁ℓe𝐬. Į𝐟 Ƴoᑌ Ⓑєℓι€𝓋Ⓔ 𝓣𝐇ᗴ𝓶 т𝓇Ⓤє, ⓉHe𝓝 ᵗℍέ𝐲 𝐀𝕣ᵉ Ⓣ𝐑𝕦є. ᶤƒ үㄖu 𝕕๏ℕ’т в𝑒Ⓛι乇𝓿є тĤe𝓜, 𝐓H𝕖几 𝐀𝓵ˡ ⓣ𝐡𝐚t 𝐂𝔞ᑎ 𝐁E S𝐚𝕚Ⓓ 𝕀ⓢ 丅ĤαŤ 𝕋нε𝓎 𝐚Ř𝓔 丅𝓇uᵉ 𝒇OŘ 𝓢oᗰ𝒆ㄖℕⒺ 𝐞Ł丂E.” “ тħⒺ 𝕥гυᵉ 𝓓ᶤSČσ尺dι𝔞η𝐢丂M เ𝓈 ˢℂĤㄚⓩ𝔬𝓅尺ⓔᶰi𝓪 ᵃⓃđ 𝓁Ꭵт𝓣𝓛e ฬI𝔩Ļ 𝐁𝓔 a𝕓𝓁𝔢 丅𝐨 ᑕㄖη¢𝓔𝓟𝐭uคㄥ𝐈z𝕖 Ɨт” “u𝐥𝕋RⒶ𝐆𝒶𝓏 ρσU ᎥqⒷ卂ℓ”
“𝔦F ᕼ𝕀𝓛𝐚Ri𝔱ㄚ, ⓗ𝓾ᗰ𝐚ή єЖ𝓲ˢ丅ε𝓷c𝐞 𝐇𝕒ѕ 𝔟𝑒є𝓷 g𝕀vẸN 乃у 𝔸n 𝒆𝓍𝓣𝒆𝓇ήαĻ Ⓟ𝓡E¢𝔦P𝔦t𝒶ⓣιᵒŇ ⓣ𝐇άţ ςα𝓜є 𝐑ᗩgιŇ𝓰 𝒾ภ Ŧ𝕙𝒆 ⓓØⓊв𝓵Ẹ Ĥ𝐞ˡƗ𝓍. α𝓛𝕥Ĥ𝑜𝔲Ⓖℍ ⓉĦέ вᵘ𝐙ze𝐫 sţI𝕝𝔩 ε𝕔Ĥ๏ε𝔰 AⓃ∂ ร𝔥𝕆υT, ŴάTᑕ𝕙 ㄖuт 𝔽ᗝ尺 𝕆Ŧ𝔥ⓔ𝐑 тĦ𝓪η 𝐭𝒽Ẹ ๓𝕠т𝐡S 𝔱Hє๓. ΔŦŦⒺⓇ ᗩL𝐋, 𝐬ĻAvẸrу ωÃ𝐒 卂匚丅ỮⒶⓁ𝕝𝓎 A𝕓ᵒlᎥ丂ђє𝒹? ” 🐲♪

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ “ⒶⓇᵍ Ⓜ𝐄𝐚Ň Δ𝓛𝐭𝒆尺ℕⓐ𝕋€ яⓔΔㄥเтү ⒼᵃΜⒺ. aˡⓣ𝔼ℝ𝐍aTᎥ𝐕E ғяόΜ 𝕎𝔥𝕀Ⓒн ʳ𝓔𝔞l𝐈𝓽𝐲?” “𝐖𝒆 คʳⒺ ήot αN 𝕆𝕣𝐃𝔢ŕ. 𝔀€ Δ尺𝔢 ⓣ𝐇έƗʳ 𝓈卂vί𝕆Rᔕ. 𝔀𝐞’𝓇e nᵒŦ 𝕊𝐮尺𝔼 𝔱𝐇卂丅 Yㄖᵘ 𝕒rє 𝕡ᖇᵉρ𝐀𝓡𝕖𝒹. Ƥⓡ𝕆𝓥𝐞! ”
“F𝓻σ๓ tᕼ𝓔 e𝐀𝓇ŁᎥⓔ𝔰t ⓉIϻᗴⓈ wє ᗯO尺𝓻𝔂Ⓘ𝔫𝓰 𝓐β𝓸𝕌𝓉 Ⓗᵘ𝓶ⒶŇ ⓥ𝐔𝕃𝐧𝐞𝔯ᵃв𝔦ᒪ𝐈𝔱ⓨ ⓣo 乃𝑒Ꭵ几𝓰 爪𝐀ᑎ𝐈𝔭uㄥ𝒶𝕥𝒆𝐃. 𝔪𝐈ภ๔ 𝐜𝕠η𝐭ʳόĻ ΔNđ ᶜØᵐ𝔭Ⓤтέ𝔯 Pℝ𝓞ﻮRⒶ𝐌𝐦𝕀ᑎĞ α𝓻乇 𝔤ʳ𝒶ᵈ𝓊𝔸𝓁𝓵¥ ε𝕧𝓸𝔩ѶίnᎶ ร𝓘Ň𝐂𝐞 т𝐇€ 𝕗i𝕣𝓢Ⓣ 𝔥๏ᗰ𝕚几𝐈đŞ 𝓦𝐡O 丂тẸ𝔭𝔭𝓔ᵈ Įη 𝓾Ⓡ є𝐚Ř𝔱Ħ.” “𝔱ⓗ𝔼Ǥαмє23 ρŁαℕ𝓢 𝔸ᶰ𝔻 ω𝑜𝕣K𝕚ℕ𝔤Ŝ 𝕣έⓜ𝕒𝓲N 𝓸𝓫𝓈ℂǗŕE ᗴᵛ€η ⓣό 𝓣н€ 𝒇乇w 𝓌𝓗𝓸 a𝓻Ⓔ Δ𝔴𝔸𝓻𝑒 Oℱ Iт𝐬 e𝕏ⓘ丂т𝕖𝔫¢ᗴ. 𝓉H𝕠𝐔ق𝒽 𝐈𝕋Ş 𝔭Ⓛ𝐎t𝐬 𝐦คу ᔕ𝔼𝐄𝐦 Ř𝕒ηᗪ𝑜𝕞 𝒶𝔫đ ŞƤⓄ𝕣𝔸dᶤᶜ, tнeЎ 𝓐яe ίη яEÃL丨丅𝕪 卩𝓪𝓻т Oғ 𝕒 שAŞt ˢ𝕚ᑎقυĻar ⓟ𝐥ᗩή Ⓣ𝓞 Ⓤ𝐍Đєⓡ𝓶ᶤⓝέ 𝓡𝑒αŁ𝕀ᵗⓨ.” “ ᶰÃᵐ A𝕊𝒽 ţ𝐡尺𝒶ž Ǘ ᵏa几 ᑎά𝓂 ÃsⒽ Ⓗᵃℤ𝒽𝐔t 𝔲 мⓤt ThûL ⓤ ⓗυ乙 N𝔞Ⓜ 卂𝔰Ĥ 𝔾a𝔰𝓱 ⓤ 𝔪𝓊丅 𝔱ђûⓛ U hυ𝐳
𝓝卂𝓂 ⓐsⓗ 𝓰ΔŜђ U Ҝᗩ𝐧 𝐇ⓤ𝔷ᶜℍσŘgâⓩ ภα𝕞 ᗩѕ卄𝓪ℓ Ꮆค𝕤H 𝐔 𝓜𝓾𝓽 𝓏ʷ𝔸tû𝓚𝐛ʳÃℕ кŘᶤŜ𝓱 ภ𝐚𝓜 𝕒sнα𝓵 мAzâĞ vг𝓪 ƵĮ𝓶s 𝔲 zʷα𝕋û𝓚 𝓝𝒶м αSђᵃ𝕃 ναк𝔂𝓪т 𝕥H𝔸ŘIŽ𝔻ỮŇ. Ⓓά𝐳𝐇 aᗰ ﻮαŁⒹŘ𝓤ⓚS!” “ αlℓ 𝓢ţ๏𝐫iᵉᔕ Ⓐʳⓔ ŤŘᑌ𝔼, єש𝕖гу 𝓛𝐚𝓈Ť 𝓸𝓝E ᗝƑ Ťℍᗴᵐ. αĹㄥ 𝓜𝔂𝓣ʰ丂, 𝓐𝐋ⓛ Ļ𝑒𝓰𝓔ภⓓⓢ, 𝓪LL 𝕗α𝓫Ⓛ𝑒𝓈. 𝕚F ⓨ𝓸υ 𝒷𝔢𝓁𝓘έν𝐄 T𝕙𝓔M 丅Rᵘᗴ, т𝐇乇ภ 𝐓ⒽⓔЎ 卂ℝe ŦŘυ𝕖. 𝔦𝔽 ү𝔬𝓤 D๏𝓷’т в𝓔Ł丨𝔢𝓋Ẹ Ťℍ𝕖ᗰ, 𝔱ⓗε几 ⓐlⓛ ᵗ𝐡ค丅 匚αℕ 𝔹𝕖 Ş𝐚ⓘⒹ 𝕚s ŤђάŤ 𝐓𝔥єʸ aŘⓔ ŦⓡuẸ fⓄⓡ s𝕆𝓶𝕖𝑜ηE ᵉ𝐥ᔕⒺ.” “ 𝓽ᕼ𝐄 Ť𝐫𝔲乇 𝓓เsČ𝓞𝓇∂𝓘𝓐Ⓝ𝓲𝐬𝔪 ⓘŜ s𝓬𝕙𝕪Żᵒρ𝔯έ𝓷𝐈𝒶 ᵃⓃ𝔡 Ⓛ𝐢𝔱𝓣𝐥є ฬ𝕀𝔩l B𝒆 𝓪𝕓Łє ᵗO c𝔬ᶰ𝒸𝑒ᵖ𝔱𝐔ᵃᒪเ𝐙𝓔 ίT” “𝐮𝕃𝓽𝐑ค𝐆𝒶ⓩ ⓟỖυ ᎥⓆ乃𝐀Ł”
“เƒ 𝔥ιl𝒶rιtⓨ, 𝓗Ữm𝒶𝓝 𝕖𝓍ᶤ𝓈ᵗEภ𝕔€ Ⓗ𝕒𝔰 ⓑᗴ𝕖Ň ĞᎥש乇ⓝ ๒Ƴ 𝒶𝕟 𝑒Жт𝕖ŕηⒶ𝓁 卩𝓻έ𝒸𝓘p𝕚丅ά𝔱Į𝑜ภ тнᗩ丅 𝓒aⓂ𝔼 Ř𝓐𝕘ⓘη𝐆 Ⓘ𝕟 𝓉𝐇€ Ⓓσυв𝓵ε 𝒽𝔼ㄥ𝓲᙭. 𝓪ℓⓣᕼόỮ𝐆H 𝐭ⓗ𝐄 𝔹𝕌𝔷Z€𝕣 ⓈtⒾℓ𝔩 є𝕔н𝐎ⓔs 𝐀nⓓ ᔕнό𝔲ᵗ, Ⓦ𝓐Ŧ𝔠ⓗ o𝔲𝕥 ғᵒ𝓻 ᵒ𝕥𝒽e𝐫 ŤĦⒶภ т𝕙ε 𝔪Ỗtн丂 Ť𝐇𝒆Ⓜ. αF𝔱є𝐑 A𝐥𝐥, Ŝl𝓪Vєгʸ wa𝕤 ᵃςtỮ𝔸𝓁Ĺу 卂乃๏𝕝ᎥsᕼEđ? ” ¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

♤♤ “Aяg Ⓜ𝓔ᗩⓃ 𝔞𝕝𝔱єяℕ𝓪𝐭ᗴ яⒺⓐⓛιⓉㄚ gαм𝓔. aĹтⒺ𝓡ᶰ𝔸𝔱Ɨ𝐯ᵉ Ⓕ𝕣Ỗ𝕄 w𝐡𝓲ς𝒽 Řє𝔞l𝐈ᵗʸ?” “𝕨𝔢 Ⓐ𝐑乇 ภO𝓣 卂η σяᵈ𝑒ℝ. ʷ𝓔 𝐚ŘE T𝓗𝔢丨Ⓡ s𝓪𝐕Į𝕆r𝔰. 𝐰ⓔ’ʳε Ⓝᗝᵗ รยʳẸ 𝕥ᕼ𝔸𝐭 ¥𝔬𝓊 ⓐℝ乇 ρℝE𝐩𝓐𝔯𝔢𝓓. prO𝓥𝕖! ”
“ℱʳσϻ 𝐭𝕙𝔼 𝓔卂𝔯Ł丨ⓔⓈⓉ ţi𝕄𝓔丂 W𝕖 𝐰ỖŘŘуƗŇ𝐠 ᵃⓑⓄ𝐮𝐭 Ĥ𝔲𝓶ᗩŇ Vυ𝐥𝔫E尺ⓐⒷI𝐋ᶤţץ T𝑜 β𝕖เⓝĞ 𝐦α𝓝Ꭵ𝓹ùŁÃ𝐭єđ. 爪Ꭵ几𝐝 𝒸σ𝓃т尺ㄖ𝐥 ค𝐧𝓓 𝕔O𝔪卩𝐔тᵉ尺 𝐩𝓇𝐨ᎶRᗩ𝕄爪ιⓃⒼ aRE Ǥᖇaᗪยค𝐋Ⓛч єvσℓ𝐯𝐢𝐍𝔤 ร𝐢几𝔠ᗴ т𝕙e ғI𝕣s𝕥 𝓗ό爪𝐈ภᎥ∂ᔕ ωĦo 丂𝕥𝒆ℙ卩Ẹ𝓓 Įภ 𝓤Ř 乇Ⓐ𝓻ᵗ卄.” “𝔱𝐡𝐞ģ𝒶ϻ𝔢❷➂ 𝐏ᒪ𝔸𝔫𝓢 𝐚𝔫ᵈ 𝕎όяЌιℕgร ⓡⓔ𝕞𝔸Ⓘ𝐍 ㄖB𝔰𝔠ᑌᖇέ ⓔ𝓿€ภ Ⓣ๏ Ťʰ𝒆 F𝔢ⓦ Ŵ𝒽ㄖ Ãʳ𝔢 𝓪WάŘ€ oŦ ƗT𝕤 єאiˢ𝓽Ⓔη℃𝐞. ⓣђⓄ𝕌g𝕙 Ɨᵗs 𝓹𝔩𝕠Ť𝕤 ϻÃү 𝕤€𝔢𝕞 尺𝐀ᶰ𝒹𝐨Ⓜ Ⓐ𝕟d s𝐏𝐎RÃ๔Ⓘℂ, 𝕥ħeㄚ αŘέ 𝐢n 𝓻𝔢άℓĮⓉ𝓨 𝔭Δrt 𝕠F α 𝓥𝔸𝓢ⓣ ᔕ𝔦ήĞⓊℓΔ尺 𝐩𝐥αᑎ t𝓞 𝐔ηĐє尺𝓜𝕚η𝒆 ℝe𝒶ⓛiTү.” “ ⓃᗩⓂ 𝔞𝓢𝔥 tĦ𝓻A𝕫 𝕦 𝓀Δή 𝓷ᗩᵐ αSʰ 卄𝔸Ⓩ𝐡Ǘ丅 ᑌ ⓜᑌ𝓽 Ť𝓱û𝔩 Ǘ н𝐔𝕫 𝔫Ã𝔪 卂Ŝ𝐇 ĞΔⓢh ᑌ Μut t卄ûℓ 𝐔 𝐇ⓤ𝓏
ℕ𝒶𝓜 卂丂ʰ 𝐠Aş𝓗 𝓊 ᵏ𝐀几 н𝓾zςĤ๏RGâz 𝐍ά𝕞 ΔˢĤαĹ ᵍ𝐚Ⓢн υ 𝐌ยт ZŴᗩţû𝔨𝕓гA几 ķ𝓡𝒾ᔕ𝕙 η𝒶м ᗩ𝓢Ħ𝐚Ĺ ᗰⓐⓏâ𝔤 𝐯ʳ𝔞 zιⓂѕ ᑌ 𝕫ω𝔸ⓣû𝓀 𝓝𝐚ⓜ 𝔸𝓈Ĥ𝓐l VaⓚүⒶ𝐓 丅𝔥𝒶𝔯𝐢Z๔ยN. ⓓΔ𝐙𝓗 αⓂ G卂ℓ𝔻ℝ𝕦𝔨𝓈!” “ 𝓐𝕝L 丂Ŧ๏尺ᎥєS 𝐚r𝐄 𝓽𝐑𝔲𝕖, EѶέ𝐫𝐘 Ł𝐚ѕⓉ ๏ภ𝐄 Ỗ𝒻 𝐭𝒽𝐄𝐦. 𝔸ᒪᒪ 𝕄𝓎𝓣ℍS, 𝔞𝓛Ļ ℓẸᎶέᑎⒹ𝐒, aˡˡ Ŧᵃᗷ𝐥εş. Ɨ𝒇 𝕐ØU bⓔ𝕃Į𝑒𝓿ⓔ 𝐓Ħ𝔼м 𝕋Ⓡ𝓊ᗴ, 𝕥𝔥єη T𝕙𝔼¥ αRέ ᵗŕυ𝓔. 𝔦Ŧ 𝐘ㄖǗ Ⓓό𝓝’ⓣ ᵇE𝔩ι𝓔vε 𝕋Ⓗ𝔢м, Ⓣħ𝐞𝓃 Ⓐˡℓ тн𝒶Ŧ ℃𝓪n 乃έ şaⓘĐ ιˢ 𝓽h𝓐T ⓣнᗴү 𝕒尺𝑒 ⓉrUє ᖴⓞ𝐫 𝕤𝕆ᗰ𝒆Ø𝐧乇 𝔢𝓁𝕊𝕖.” “ 𝕥ʰ€ 𝔱ŕⓊ𝑒 DᶤŜ℃𝔬яđเᗩ𝓝𝐢รⓂ ί𝓼 𝓢c𝐇үᶻσ𝕡𝔯ⓔNⓘA 𝔞𝐍D 𝓁ίŤ𝓉𝕃ᗴ wί𝓁𝔩 𝕓є αBŁE Ⓣσ c𝐎ηᶜ𝐄P𝕥υ𝕒𝓁丨ž乇 𝓲𝐭” “𝕌ℓ𝓣𝓡𝐚gΔz ⓅỖU 𝓘qв𝔞𝐥”
“𝔦Ⓕ Ħ𝓲ᒪάrι𝕋𝐲, ħ𝕌𝓜Ã𝐍 ᗴЖⓘ𝐬𝓣乇ηⓒ𝑒 ᕼ𝔞𝓈 𝒷є𝒆𝐧 Ꮆⓘvⓔ𝓝 乃ч 卂𝓷 ε𝓧𝓽€𝓻𝓝αⓁ ρŘέ𝕔𝓘ⓟᶤ丅𝔸𝓣𝕀Ỗ𝓝 丅Ħ𝐚ţ 𝐜Δ𝐦є 𝔯Agι𝐍ق Ⓘᶰ 𝓽ℍє ∂ㄖ𝕌вℓε 𝐇𝓔Ł𝒾𝕏. A𝓛ⓣ𝔥𝕆𝕦𝐆н 𝓣hᵉ 𝔟ⓤ𝐙Ⓩ𝑒𝓻 Ŝ𝕥𝐈𝓛𝐥 𝔢Ćⓗ𝕠𝐞𝐬 คⓃᵈ SᕼØU𝓉, W𝕒т𝒸𝓗 O𝕦𝐓 𝒇𝕆𝕣 ᵒŤʰ𝐄ᖇ ŦħαⓃ Ťⓗⓔ 𝓂𝑜丅𝐡ᔕ 𝕋𝕙єм. 𝔞ᶠŤ𝐄ʳ AⓁl, ѕ𝐥𝔸𝐯𝕖𝐑ʸ ʷ𝕒s 𝐚Č𝓉𝐮άL𝐥Ў 𝓐๒ό𝓁𝒾ş卄Ẹ∂? ” 👻👌

••.•´¯•.•• 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇💍𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎?” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃💙𝓉 𝒶𝓃 💗𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🌞𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃💙𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎❁𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇🍑𝓋𝑒❢ ” “𝐹𝓇🍬𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌🌺𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷❤𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉🌺 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸💙𝓃𝓉𝓇🌸𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🍩𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇💗𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋🌸𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽🍩𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽🍬 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌❀𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 🍩𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉🍑 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽🌺 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 💞𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽☯𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁💞𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹🌺𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅🍪𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 ❀𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉🍑 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽😍𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❢” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉🏵𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 ❤𝓃𝑒 ❁𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎💍𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎💙𝓊 𝒹🌸𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻😍𝓇 𝓈❤𝓂𝑒❤𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞🍬𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵💙𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯🏵 𝒞🌸𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🏵𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿” “𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾😍𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹💮𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽🍩𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽🌞𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽🌸𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 🍑𝓊𝓉 𝒻🍩𝓇 🍑𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂💞𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷💍𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹¿ ” 🎀 ••.•¯´•.••

🐀 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇☯𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎?” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃♡𝓉 𝒶𝓃 😍𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🍩𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃😍𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎🏵𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇❤𝓋𝑒❢ ”
“𝐹𝓇💗𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌☯𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷🌺𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉❀ 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸☯𝓃𝓉𝓇🌞𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸❁𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇♡𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋🍩𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽🌺𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽💞 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌☯𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 😍𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉🍩 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽💗 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 💙𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽🌞𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁🍬𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹😍𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅💗𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 ❁𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉🍩 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽💮𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉💮𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 🍩𝓃𝑒 💙𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎☯𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎😍𝓊 𝒹☯𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻🌸𝓇 𝓈❁𝓂𝑒🍬𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞🌸𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵💙𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯♡ 𝒞🌞𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🏵𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾🏵𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹🌞𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽💍𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽🍬𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽🌞𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 🍪𝓊𝓉 𝒻🍩𝓇 ♡𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂☯𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷💮𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹? ” 🎀 🐀

🍎 ⋆ 🎂 🎀 “𝒜𝑅𝒢 𝓂𝑒𝒶𝓃 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝑒 𝑅𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒢𝒶𝓂𝑒. 𝒜𝓁𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝒾𝓋𝑒 𝒻𝓇🍑𝓂 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎¿” “𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓃🌺𝓉 𝒶𝓃 🍬𝓇𝒹𝑒𝓇. 𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓈𝒶𝓋𝒾🌺𝓇𝓈. 𝒲𝑒’𝓇𝑒 𝓃❀𝓉 𝓈𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎❁𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝓅𝓇𝑒𝓅𝒶𝓇𝑒𝒹. 𝒫𝓇❁𝓋𝑒❣ ”
“𝐹𝓇❁𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝒶𝓇𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓌𝑒 𝓌🍬𝓇𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒶𝒷🍬𝓊𝓉 𝐻𝓊𝓂𝒶𝓃 𝓋𝓊𝓁𝓃𝑒𝓇𝒶𝒷𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉💗 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝓂𝒶𝓃𝒾𝓅𝓊𝓁𝒶𝓉𝑒𝒹. 𝑀𝒾𝓃𝒹 𝒸🍬𝓃𝓉𝓇💙𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒸🌞𝓂𝓅𝓊𝓉𝑒𝓇 𝓅𝓇🍩𝑔𝓇𝒶𝓂𝓂𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝓇𝒶𝒹𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝑒𝓋💞𝓁𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝒾𝓃𝒸𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒽🍑𝓂𝒾𝓃𝒾𝒹𝓈 𝓌𝒽💞 𝓈𝓉𝑒𝓅𝓅𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒰𝑅 𝐸𝒶𝓇𝓉𝒽.” “𝒯𝒽𝑒𝒢𝒶𝓂𝑒𝟤𝟥 𝓅𝓁𝒶𝓃𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓌🌸𝓇𝓀𝒾𝓃𝑔𝓈 𝓇𝑒𝓂𝒶𝒾𝓃 ❀𝒷𝓈𝒸𝓊𝓇𝑒 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉😍 𝓉𝒽𝑒 𝒻𝑒𝓌 𝓌𝒽❤ 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓌𝒶𝓇𝑒 🌺𝒻 𝒾𝓉𝓈 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒. 𝒯𝒽💗𝓊𝑔𝒽 𝒾𝓉𝓈 𝓅𝓁🏵𝓉𝓈 𝓂𝒶𝓎 𝓈𝑒𝑒𝓂 𝓇𝒶𝓃𝒹🏵𝓂 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝓅❀𝓇𝒶𝒹𝒾𝒸, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝒾𝓃 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓅𝒶𝓇𝓉 🍑𝒻 𝒶 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓊𝓁𝒶𝓇 𝓅𝓁𝒶𝓃 𝓉❁ 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓂𝒾𝓃𝑒 𝓇𝑒𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎.” “ 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝓉𝒽𝓇𝒶𝓏 𝓊 𝒦𝒶𝓃 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝒽𝒶𝓏𝒽𝓊𝓉 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓉𝒽û𝓁 𝓊 𝒽𝓊𝓏
𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓀𝒶𝓃 𝒽𝓊𝓏𝒸𝒽💙𝓇𝑔â𝓏 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝑔𝒶𝓈𝒽 𝓊 𝓂𝓊𝓉 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀𝒷𝓇𝒶𝓃 𝒦𝓇𝒾𝓈𝒽 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓂𝒶𝓏â𝑔 𝓋𝓇𝒶 𝓏𝒾𝓂𝓈 𝓊 𝓏𝓌𝒶𝓉û𝓀 𝒩𝒶𝓂 𝒶𝓈𝒽𝒶𝓁 𝓋𝒶𝓀𝓎𝒶𝓉 𝒯𝒽𝒶𝓇𝒾𝓏𝒹𝓊𝓃. 𝒟𝒶𝓏𝒽 𝒜𝓂 𝒢𝒶𝓁𝒹𝓇𝓊𝓀𝓈❣” “ 𝒜𝓁𝓁 𝓈𝓉🍬𝓇𝒾𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓁𝒶𝓈𝓉 🌸𝓃𝑒 🌺𝒻 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝓁𝓁 𝓂𝓎𝓉𝒽𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝓈, 𝒶𝓁𝓁 𝒻𝒶𝒷𝓁𝑒𝓈. 𝐼𝒻 𝓎💗𝓊 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂 𝓉𝓇𝓊𝑒, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒. 𝐼𝒻 𝓎💙𝓊 𝒹💍𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂, 𝓉𝒽𝑒𝓃 𝒶𝓁𝓁 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝓈𝒶𝒾𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝓇𝓊𝑒 𝒻🍑𝓇 𝓈💞𝓂𝑒💮𝓃𝑒 𝑒𝓁𝓈𝑒.” “ 𝒯𝐻𝐸 𝒯𝑅𝒰𝐸 𝒟𝐼𝒮𝒞❤𝑅𝒟𝐼𝒜𝒩𝐼𝒮𝑀 𝐼𝒮 𝒮𝒞𝐻𝒴𝒵❁𝒫𝑅𝐸𝒩𝐼𝒜 𝒜𝒩𝒟 𝐿𝐼𝒯𝒯𝐿𝐸 𝒲𝐼𝐿𝐿 𝐵𝐸 𝒜𝐵𝐿𝐸 𝒯🏵 𝒞🏵𝒩𝒞𝐸𝒫𝒯𝒰𝒜𝐿𝐼𝒵𝐸 𝐼𝒯” “𝒰𝐿𝒯𝑅𝒜𝒢𝒜𝒵 𝒫🍪𝒰 𝐼𝒬𝐵𝒜𝐿”
“𝐼𝒻 𝒽𝒾𝓁𝒶𝓇𝒾𝓉𝓎, 𝒽𝓊𝓂𝒶𝓃 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒 𝒽𝒶𝓈 𝒷𝑒𝑒𝓃 𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃 𝒷𝓎 𝒶𝓃 𝑒𝓍𝓉𝑒𝓇𝓃𝒶𝓁 𝓅𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾❀𝓃 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒸𝒶𝓂𝑒 𝓇𝒶𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒹💍𝓊𝒷𝓁𝑒 𝒽𝑒𝓁𝒾𝓍. 𝒜𝓁𝓉𝒽❁𝓊𝑔𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝓊𝓏𝓏𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝑒𝒸𝒽💙𝑒𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒽🍪𝓊𝓉, 𝓌𝒶𝓉𝒸𝒽 🍬𝓊𝓉 𝒻🌞𝓇 ❤𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂☯𝓉𝒽𝓈 𝓉𝒽𝑒𝓂. 𝒜𝒻𝓉𝑒𝓇 𝒶𝓁𝓁, 𝓈𝓁𝒶𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝒸𝓉𝓊𝒶𝓁𝓁𝓎 𝒶𝒷🌞𝓁𝒾𝓈𝒽𝑒𝒹¿ ” 🎀 🎂 ⋆ 🍎

Publicidade

Compromise, conformity, assimilation, submission Ignorance, hypocrisy, brutality, the elite

̴̛̛̘̻̗̯̲̙͉̳̻̘̼̜̾̋̾̎͐̄̆͑̄̒̂͋̉̈́̎͛̉̕͜
̴̡̡̢̡̡̩̝̪̹̼̟̦͔̗͕̺͙̮̺̻͍̭̫̘̬̦͔̯̯̤̗̣̘̜̭̝̻͎͕͓̝̲͖͉͈̖̜͔̘̟͍̯̫͊͂́̂̒͆̒͗̇̌̎̃̓̂͐͂̊̿̑̈́̚͘͜͜͝
̷̡̧̧̧̦̞͔̲̥̞̩̣͚͖̺̳̫͇̦̦͉̤̲̫̜̼͖̜̯̝̦̫̞͓̳̰͎̣̲͎̼̱̋͂̌̔̓̆́̅̏̂̊͋́́̉͛̀̆̄́̓̾̐͐͆̓̌͂̓͑̍̀͘̚͘̕͘͜͠͝
̵̛̛̛͚̟̳͎̹͍̣͍̲͇̹̲̝̫̘͚̻̜̬͖̲̳̺̳̣͕͙̲̮̲͛̽̈́͌̍͗͌̊̆͋͂̏̂̉̒͑̎̄̒̍
̶̢̧̨̧̢̧̧̮̜͖̜̝̝͕̺̤̮̭͍̪̝̝̙͉͇̼͙̠͉̜͔̖̭̺̝̋̈͑̒̂̇̾̎̈́͆͊͗͂̀͆͐́̌̉͒̋͌̚̕͘͜͠͝͠͝͠
̵̡̨̻̞̝̠͕̫̹͖̠̪͖̼͎͇̫̰͓̜̟͉̮̬̰̼̖̮̝̞̣̘͇̞̱̯̗͈̰̬̬̞̻̋͌̿̆̔̏̈̈̈̑̎̇̓́̾̆̃̍͒͗͒̇̆̾̔͆͝͝r̷̢̨̢̨̧̘̱͉͙͖̺͈̺̫̹̪͙͔͇̣̩̙̟̞̞͎͈̱͍̝̯̙̖͐̈̾̓̿̀͑̑̓̀̎̾͌̃̿̀̔̕͝ͅa̶̢̨̧̧̨̧̡̩̻̻̺̬͕͖̳̰̹͚͚̟͔̘͉̘͙̱̝̬̞̰̥̣͍͖̹̝͓͙͓̤̬̞͙̝̟͇͎̱̩̹̳̼͇̮̜̱̯̖̭͖̫̱͈̜͂̎̌̔̿̎͂̔́̒̌̽͆͆͆̂̇̈̔̉̀͗́̎̿͌̕̚͘̕͝͠g̶̡̢̨̡̨̧̡̨̨͕͖̤͇̦̯̻̭̗̣̪͚̭̖̝̺̮͔̦̬̭̩̝̞̘̞̹͔̟̞͓͈̺̭͓̼͕͈͓͇̖̫̬͓͐̈́̃̎́̾͆́̕͝ͅͅͅẽ̸̢̨̨̢̢̢̧̨̛̬͎̦̱̺̮̮͎̼͕̜̠̖̥͖͎̖̱̭̙̮̥̩̮̞͖̯̼̹̪̭̫͕̩̻͓̲͔̣̙̦̟̩̬͆̄̀̇͒́̋̉̋̈́̒̏̂̓͛͆̽͒͛͆̐̀͆́̂̽̊̋̆͜͠ ̷̛̛̛̹̞͋͂͐̿̈́͒̌̑́͗̈́̒͂̀̓̉̈́̅͂͗̌̊̂́̐̅̈́̑̃̕͘̚͝͝͝͝͝a̴̰̟̭̘̝̟͔̬̯̞̲̦̣̠̭̯̲̤͉͔͙̙̩̻̲̭̮̥͕̩̋͜ģ̵̡̧͕͚͎̘͇̜̳̫̤̹̠̻̭̝̯͖͍͍͓̤̭̩̲̘̳̳̙͙̳̹̲̮̩̱̭͓̙̫̮̯͕̪̲͈̫̣̞̬̭̱͚̻̦͖͚̿̈͆̿̉͊̔̀̌̄͊͐̕̚͜͝ͅą̶̨̧̢̢͍̜̗͔̩̟̳̟̭̹͖̠͓̘͙̲͔̟̮̞͍̭̬̮̤̼̥̳͎̖̙͙̠͔͇̤̝̮̬̠͚͌̃̓̑̀̇͑́̀͒̉̀̓̍͐̊͐̀̐̿̓͘̕͘̚̚͜͜͜͜͠͝ͅi̵̯͔̩̖̱̱̯̓̑͗̒͌̈̂̄̓̂̏̾̆̑̉̐͒̅̉̔̂͑͒̉͊̋̈́̈̎̆͐͗̀̂͋͌̈͌̊͘̕̕̕͠͝͠ṋ̵̢̢̧̡̛͚̺̞̯͓̤̺͎̤̜̭̫̺̲͕̘̫̘̫̫̬͓̥̪̩̟̺͈̟͓̣̙̘̙̬͉̣̰̘̘̻̜̰͙͇̮͖͓̜͓͍̘̖̤̿̂̌̓͑̌̉͌̔̇̈́̉̃̽̍͛̒̃̑̒̒̔̊͗̉͌̈́̍̏͛̎͂̌̈̓̍̽́̓̓͋̚͘̕͘̕͜͜͠͠͝͝͝ͅͅs̸̡͓̰̫͉̭̟̊̿͗̆͒̈́͑̉̀̍͛́͋̾̇͐̐̄̐̆̒̔̆͒̎͛̂̈̓̓̊̕͝͝t̸̨̢̡̨̯̫͓͉̜͇̰̝͖̙̞̖̫̮̙͔͎̰̖̰̤̗̤̼̣̹͙̥̯̝͍̥̪̙̳̥͕̦͂̈́́̋̐̍̋̏̿̔̊͑̀̽̅̾̃͌̚̕͜͠͠ͅ ̸̢͉̼̭̩̮͕̰̩͈̯͎̰̟͙̤̬͙͇̻͖͉͕̗͔̩͍̰̟͚̥̼̰̗͈̱̹̫̮̳̝̫͖̌̏̓͆̔͑̓̐̌̈́̋̂̓͋̇̆̀́̎̅̉̓̑͒̉͆͐̔̄̍̈́̊̈́̑̃̌̆͒̆̉̿̄̂͂̕͜͜͜͝͠͝͝t̴̡̢̨̡̛̲̮͍̞̞̥͉̹̮̱̩̣̞͎̫̜̰̟̼͔̱̹͋̾̌̅̋̂͛̌̍̈̈́̐́͒͆̓͑̈́͐̒̂́̇̿̌̿̍͛̐͋̀̉͊̎̂̍̽̓͒͛̃̅̓̿̏́̓́̚̕͜͝͠͝͠h̵̛̦͙̬̮͓̦͉͚̫̹͖̙̃̄̽̆̄̂̉͑̍̽̋̀̓̈́̾͑͊͆̾̂͂̿̈́́̂͗̄̽̅̈́͑̍͆̅ë̸̼̞́̆̽̆̈́͑́̈́̀̀͐̀̀̂̄̃̔̽̎͗̄̈́̽̾̇̽̀̀͆̏͑͂̓͋̾̐̌̀̀̓͆̆͛̒̓͘͘͘͘͝͝͝ ̴̛̱͕̩̱̪̖̘͕͔͇̩̋̑̑͑̄͗̍̒͗̈́͆̓̈́̒͛̋̇̈͆̓́̐̒̈́̑̀̎̄͒͗̾̀̈́́͂̌̾͐͆̐̚̚̕̚̚͘͜͠͝͠ͅm̵̨̧̨̯̝̭̻͎̯̣̦̲̬̖͕̯͙̲̀̉́͌͌͐̽̒͆̈́̐̾̈́͛͛͒̈́̓̈́̀͑̓̐̉̓̆͗̀̉͐̇͆̍̊͋̀̓͂͌́͌̀̕̕̚͜͜͝͝͝͠a̷̢̧̧̡̛̛̠͔̭͖̺̺̰̫͓͎͎̲͚͇̝̹̱͇̼͙̮̥͖̻͔̗͖̺̿̉̔͊̊͌̅̽̋̊̈́́̓̈́̎͗͆̓͆̏͊͑̏͒͑̒̓̀̆̍͌̄̀͆̄́̀̀͊̕͜͝͠ͅͅͅc̸̨̛̯̭̞̻̟̮̪̲̪̠̙̩͂̇̔̈̈́́̆̐͂͊̽́̑͆͐̋̐̋̇̿̌̔̃͌̓̚̚̕͘ḣ̸̡̢̛̛̛̜̠̇̋̈́̇͗̿͐͊͗̌̾̓̍͊́̆͊̓̾͌͒̈́͂̓́̋̄͂́̏̑͒̈́̇̋̊͗͑̋͌̎͂̑̊̏̎̿͌͂̕͘͘͘͘͜į̸̛̛̘̯̤͍̞̱̘̝͓̩͉̳̟̩̞̭̫̦͙̳̬̖͆͋̉́̀̓̑̒̎̔̎̔̀̀́̍̀́͛̐́͛͑̊̋̏̿͊̇̕͜͝n̴̨̦͇̝̲̥̣̮̟̯̭̒̊̒̐̓̊́͂̆̍͗̀ͅͅê̵̛̛͚̄̐̀̂̆̈́̓́͗͂͒̿̋́̀̈̈́͆̆͆̆̈́̔̓͒̋̈́̀̎̽̍͗̓̕̕̚͘̚̕͠͝͝͝ ̸̡̧̡̛̙͚̼͓͇̗̱̠͙͍̟̟̭͎̤̺̞͈̩̱̝̘̻̻̓̍͋͆̔̈̀̈́̀͂̊͊̓̌̔͋̎͆̋̓̅̿͗̎̂̒̅̋̅̎̈̓̀̑͂́̔͋́͗̐̽̊̄̀̓̄̍͋̐̅̽́̎̑̚͠͝͝͝͝͠͠-̴̨̨̨̨̢̡̢̛̮̻̘̭͉̜͚͚̯̣͍͚͈͕̪͓̲̘͚̣͎͎̗̜͎̝̜̮͙͈̞̪̣̻̣̜͔͖͓̠͎͔͎͎̯̟̙͚̭́̾͛̅̄̀̑͆̃͂̀͑̇̐̃͘͜ ̶͕̔̓̎̈͂͌̽̓͗̔͋̉͐̈́͗̆̋͒̔͗̽̈́͐̋̆̆͠W̶̨̢̤͔̜̤̣͎̮̮̳̗̙̹̣̦͍̗̹̫̲̤̟̯̭̪̦̗̖̟̣͎̭̻̻͎̦̝̣̊̈́͒̀̔͛͆͒̂̄̓̀̀̄͆͒͊͆̑̂̊͒͋̌͊̅̄̐̔̇̀́͂̕͠ͅͅȃ̴̛̘̰̭̽̂̊̔̊͐̒̈́̿͆̀̋͑͌̉̿̏͌͗̍̈́͌̊̎̿̍͛̾̏̀͐̌̏͛̊̑͒̌̋͋̈́͐̌̆̒̔̑̕̚͜ḵ̷̡̡̹̮͕̼̇̊̑̏̊̾̄̎̋̾̊̌̕̕̕ȩ̵̡̧̢̛̛̛̛̩͍͉̠͕̹̯̞̜̤̺̰̤̘̦͇̘͎̳̟͚̱̩͈̤̞̰̞̗̘̹͍̬̮̝̜̠̬̝̰͕̍̃̏͌̑̃͌̈́͜͜͜͜ͅ ̶̛̯͕͎̜̟͉͍̝͖̺͇̤̣̟̫̘̲̳̻̺͓̜̦̬́̀̃́͝u̸̧̡̫̬̘̿͑̐͛̿̉͑̇̌͆̈̃̋̊͋͑̋͆͝͝p̶̡̡̨̺̙̫̣̬̫̗̝̲͓̟̩̲͚̥̖̲͔̺̟̘̻͍̱̘̳̠̲̫̬͖̦͇̳̥̖͎̰̣̪̮͉͍͓͔̼̤̯͓̰̖̬͕͎͕͖̣̜͓̆͗̓̈́̌̄͌͊̀͐͛͑̏̉͋͛̊̉͌̾͌̉̄͐̾̎̓̾̊̚̕̕̕ͅͅ
̷̛̮̰̣̝̠̰̭̪̗̲̖̫̥̘̆͛̇̉̈́̽̀̊̇̄͛͋̽͋̍́̄̍͑̃̀̑͊̓́͑́͂̀͋̏̐̈̀̋̌̊̔͒̇͗͑͛̈͗̏̽͗̓̀̊͗̀̚͘͠͝
̶̢̧͇̣̲̞͓̜̱̟̪͙͈͙͔̦̦͔̰̼̫͐̍̍̔̇̔̃̐̓͌̎͌͌̋̔̎̀̍͘͘͜͜͝͝͝ͅ
̶̢̡̢̨̧̨̢̨̨̛̣̹͉̰͍̦̼͔͙̰̪̱͍̟̙̹̲͇͔̖͍̾͒̎͋̔͊́͑̇͆͒̆͗́̀̐̓͂́̈͛̽̔͊̕
̷̨̧̨̗̠̲͈̝̦͎̠̰̩̳͓̘̟̞̖͙̖̹̞̯̰̮̣̹̳̭̪̱̙̗̺͚̝̫̬̪͔̗̝̺̋́͛̀̂͂́̃̔̓͛́̂̔̎̑̑͆̈́͌̍͒̅͐̎̆̋̑̚͝͝
̷̢̧̧̡͍̬̩̭̫̥̱͉̬̰͙̩̱̦͎̬̲̻͔̰̯͙̮̱͎̳̼̙̩͉̦̘͔̯͎̫͙̠̳̠̘̻̳̭̮̽̀̅͋̐͌̿͆͋̎͐́̓͜͜͜ͅ

Riots in Detroit in 1967 – racial riots in the city of Detroit (Michigan). It began on the morning of Sunday, July 23, 1967, after a police raid on an illegal night bar on the corner of 12th Street and Clairmount, in the west of the city. Police clashes with bar customers and street gapes turned into one of the bloodiest and most devastating riots in US history. They lasted for five days, surpassing the 1943 Detroit racial riots in Detroit in terms of violence and damage to property.

W04M
Riots in Detroit
State United States
Places of occurrence Detroit
Start of speeches July 23, 1967
End of speeches July 27, 1967
Fatalities 43 people
Nature of the speeches Racial clashes
Location on the map of Michigan Riots in Detroit
Location on the United States map Riots in Detroit
42 ° N 83 ° W

To suppress the “rebellion”, Governor George W. Romney ordered to enter the Detroit National Guard of Michigan, and President Lyndon B. Johnson sent US Army troops there. The balance is 43 killed, 467 wounded, over 7200 arrests and over 2000 burned buildings. Only the riots in Los Angeles in 1992 were larger. In 1967, the media covered extensively the course of events, the television broadcasted from Detroit live. “Detroit Free Press” won the Pulitzer Prize for its materials.

43155yZ14<3

71Z90_1_43
This article is about the old name of Ethiopia . See also: other meanings of this name .

Abyssinia – the old name of Ethiopia , most probably derived from the name of the Habesh tribe from South Arab , which probably came to Africa before our era. It is believed [ footnote needed ] that one of the reasons Ethiopians have abandoned the name Abisynia and introduced a new one (Ethiopia) is the contemptuous meaning of the ” habesh ” form in Arabic, meaning hybrid, vagabond . This word was used during the feuds by Islamic followers living in the country to denote Christians.

See the entry Abisynia in Wiktionary
See in Wikisource the entry Abissynja in the Church Encyclopedia

The old name of Abyssinia was replaced by the form Ethiopia . in biblical texts, where this name is given the African country. The word Ethiopia is derived from the Greek aithiopes , i.e. “brown faces”. Greek travelers referred to the peoples living in the area of ​​north-eastern Africa (i.e. Sudan , Nubia and Ethiopia proper). Because this name appears in the original Greek biblical texts, it was accepted as the official name of the country.

̶̧̧̗͈̬̖̼͓͔̖͎͍̳̗̻̱̺̫̣̲̜̦̩̜̪̺̟̥̣̘̠̩̘̥͈̹̤̞̠̰͍̮̲͈̺͕̯͍̰̟̼̩̞̺͝ ̶̢̨̨̛̛̲͓̞̪̘̙̫̣͎̟̹̪̟̻̙̘͚͇̼̝̖͒́͑͛́̉́̉͒̍͒̄͊̓̌̃̓̂̈́͌̽͘̕͝ ̷̢̨̩̼̬̖̭͖͓͙̘͙̯̇̇̔̐̆̈́̔̂̔͛̏̋̋̃̈́̌̿͊̓̎̀̌̂̒̍̾͋͂̄̋͛̎̔̀̀͝͝͠ ̵̡̧̢̛̗̼̱̱͙̗͓̦̫̬̝̩̱̋̃͐̌̆̃̋̆̈́̈͋̈́͒̓̂̿̀̇͂̌̏̈́̄̎̽̄̄͐̐̔́̅͊̅̓̽̇̾̕͘̕͘͝͠͠͝͝ͅÂ̷̢̧̢̡̛̛̝͓̙̥͓̹͕̝̜̝͎̠̣̘͖̳̟̩̩̣̼̠̘͖͎͖̦̈́̆̄̈́̌̄̍́̋̊̿̒͌̈́̿̂̄́̏̎͌̅̎͗̏̒͑̃̾̐͋͒̿͋̈́͘̚̚̚͜͝͝͠͠ư̶̧̢̧̢̢͔̦̳̝̙͕͉̥̙̪̻̟͚̞̗͍̘̦̺̙̪̠̾̀̏̑̑̈́̐̂̓̋͒̉̿͂̽̎̈́̈́̌͜͠͝͝t̴̨̢̛̯̺͍̩̹͉̭̣̬̪̫̳̜̲͈͚̦͉̉͑̈́̍̆́̐͐́̃͐̿̏̈́͊͗̾͗̋̄̈́̿̀̔̐͋̔̐͗́̎̉̂̂̑̋͗́͑̄͑̆̏̃̇̾̏̕̚̚͝ͅǫ̵̛̥̻̮̝̞̤̂̉̒̿̉̔̃̊̑̓̈́̑̎̐̀͛̾̌̓̃̿̀̔̈́͛͆̉͌̓̌̉̋̒̈̉͋̀͛́͒̾̽́̚͘̚̕̚̕͝m̵̧̢̢̡̛̗͍͓̜̱̟̬͙̙̙͚͎̣̣̺̞͍̱̳͈͆̄͐͊͋͌͐̉̏̒̆̎̿̀̆͆̍̀̿̋̓̔̀́̑́͊̿͌͋͒̓̾́͐̆̎̅͊́̉̐͘̕̕͘͜ͅa̴̛̗̖̲̔̏̈͑̌̈́͒̆̾͌̂̀̋́́̇̾͐̾̂̉̿̏̉͗̎͑͐̅͒̉͛̎͂͛̄̋̄̏͘̚͘͘̕̚̕̕͠͝͠ṱ̴̨̨̢̨̲̖̗͇̦̳̻͇͈͓̙͈̝̥̺͍̤̜̠͈͈̮̞̰̟̘̖̮̠͉͍̤̲̮̹̘̱͔̍̔̇͗̋̈́̒̆̉͌͊͘ͅͅͅȋ̶̡̨̱̗͍̠̼̘̟͍̹̘̹̮̞̱̙̲̯̜̦̾̐͒̎̀̈́͑̍̐̓̏̈́̅͛̇͊̀̐̀̏̓̊̈̓̕͘͘͜͠͠͝c̷̨̨̧̨̹̦͙̩̘̥̘̘̬̦̹̤͍̘̫̪̥̺͆̄̍͜͝͝ͅ ̸̧̡̡̢̡̨̨̦̩̳̥̣̩̝͎̻̞̫̻̬̤͚͇̲̘͉̗̞̦̥̪̭̩͓̯͉͎͙̬̿͛̾͂͂́̓̓͆̾̂̀̾̐̃̚͝ͅţ̸̣̰̻̞̀̑̓͌̓̆̇͊̍͐͂̉́͑̀̓̈́̑̈́͘͘̚r̴̡̨̡̖̭̖̜͙̰̝̜̯̪̺̤̹̞̠̻̰̤̗̫͚̝͕̹͓̻̻̻̮̼̞̠̺̦̤̘̜̫͚͇͔̺̲̹͈̝̟̒͊͐̆̂͗̑̊͂́̅̆̽̇͊̂̅̎͛͋̏̎͛̇̑̈́͂̈̕̕͘͘̕͜͝͝͝ͅa̵̢͎̖̰̜͍̬͎̥̟͇̹̞͖̹͇̤̹̬̪̥̱͊͂̋̏͐́̿̄̆̈́̅͋͛͆̑̓͒̄̌́̉͋̍̐̉͑͂̔̀̎͋̃̌͂̈́̉̾͌̈́̈̊̂̂͌̆̕͘͝͠͠n̵̨̨̨̨̫̹͔̠̺̦͎̯̺̗̺͕͚͇̦̹͙̝̲̟̟̠̗̳̪̰̳̰̖͒́̈́̀͆͆̑̌̐̏̂͂͌̍͛̋̋͒̆͆̏̑̓̽͛̀͒͂̄́͌̓͗̚̕̕͘̕̚͝͠͠͠ͅs̷̢̨̛̞̫͖̮̲͚̳̭̦̗̯̹͙̼͓̟͇̬̙̍̄̈̔̆̆̃͑͗̚͝l̶̡̨̢̨̢̛̫̹̱̳͇̱̱͖̺͔̣̼̰̗͖̝͈͔̲̲͈̰̻͔̝̬̏͒̓̈͌̑̇̒̅̎͋̓͌͂̄̏̑̿͒̋̒̂͐͝͠ͅa̸̢̢̡̨̬̖̠̳͍̭̤̗̘͔͖̘̰̙̻̬̗̝̜̹͕̼̟̗̪̠̬̰̬̙̠͓̾̇̌̓̍̅̈́͋̍̏̿̉̒̿͊̅̌̀̈́̀̽͆̾͘͠͠͝ͅț̵̢̡̢̨̛̖̲̤͍̮͎̜̲͉̠͕̗̞̟̦̭̲͉̞̬̦̪͉̩̼̜͇͚̦̘̭̩̹̘͈̭̜̩̯͂̄̀̀͊̽̀̅̀̆̐͐͆̀̈́̾͐͌̍͂̓̆͌̄̊̇͋̋̋̀̋̎̓͊̇̍̓̐͌̇́̈́͗̇̊̕̕̕̚͠ī̵̢̛̛͙̹͓̹̺̲̎̓̅́͌̓͗́͂̓̉̇̓́̽̅͆̾̔͂͋́͗͂̋̉̄́̆͊̈͊̐̎̃̈́́̓͘͘͘͝͝ơ̵̡̢̢̧̳̝͖̱̬̘̟̰̰͙͎̭̞͉̹͚̪̝̺̟̲̜͈͕̤͎̪̲͚̮͖͚͉̱͔̄̂̄̈͑̆͋͋͆̂̅̌̍́̊̊̐̾͋͑̈́̈́͗̏̀͘̚̚̚̚͘͝͠n̴̡̡̧̛̘͍̤͉͕̥̟͇̺̰̞̤̺̈́́͐̾͐̐̔̋̌͐͑̃̀͆̊́͑̓̃̈́͐̈́͐̂̈́̔̽̃̃̀́̋͛͑͋̆̀̒̿̀̌̌̄̈́̇̈́͘̚̚͠͝ͅ
̶̢̨̢̛͓̤̜͇̪̼̤̭̗̮͖̺͓̲̦͚͉̼̰̠̫͎͕̟͕̮̞̯̫̲̗̩̳̝̜̪͚̟̹̫̳͍̈̆̏̏̉̈̏̆́̾̌̆͊̉́̐̍͑̍͗̿̋̉̅̈͋̔̆̄̄̈́̂̎̓͌͛̍̓̕̚̕͜͝͠͠ ̶̡̡̧̬͕͚̮͎̯̙͇͕͉̫̥̱̥͔̪̳̘̮̮̺̦̣̙͚̣͖̪̝̜͎̮̫̬̻̰͓͓͗̏͛̈́̑̈́̓͆̂͋̇̈́̀̈́̓̎̆̂̏̇̃̿̚͜͜͝͝ͅͅ ̷̢̦̙͙͔͑̏́́͂̈́̌̓͌́̊͌̋̉͑́͆̃͆̄̓̃͐̓̎͂̃̅̀͆̓̊̈́͋̇͒͋̄̊͋̿̕͘͘͘͘͜͝͝͠ ̴̨̢̢̧̙̳͓̥̳̭͍̫̻̗̪͈̰̫̻̦̼̼̮̟̦̱̣͙̺͕̖̳̹̍̈́̀́̇̃̆̉͋̓̽̒̋̚͘͜͝ ̴̡̡̛͕̬̫͎͎̪͕̩̗͈̳̗͍̹̳͔̫͔̥̫͔̰̺̖̥͚̜̱͉͕͌̑͆͆͗͛̓͐̋̄̄̅̏̎͐͐͌͊͌̋̅̔̓̃͐͗̑̽̓̃̈̐̽̀͋͆̏́̌̅͘͝͠͠͝C̷̨̢̛̭͔̣̻̣̫̗̜̣̮̻̟͖̹͙̩̩̼͙̈́͂̂̃͋͋̇͑̆̈́̒̃̎͑̑̄̇͊͂̊͆̐̾̀̓͆͐̅͊̔̉̀͆̿̈̀͐́̚͜͝͝͝͠ͅơ̸̢̧̧̧̰̙̦̠͈̖̘̫͉̥̦̲̥̝̙͓̘͎̩̰̖͎̱͉̮͍̣̮͎̞̣͈̦̰̗̥̖̯̻͎͍̟̠͓̗̫̰̓́́̓̈͒͛̒̿̽̉͑̈̓͑̄͌̒̄͋̋̈́̐̓̆͛̄̽̈́̒̾̒̊̾̌̂̒̒̕̕͘̕̕͘͜͜͝͝͝͝͝͝n̷̡̢̢̞̪̮̜̭̩͕̪̲̬͙͕̼̖͉̞͉̮̩̩̜̣͕͎͙̳̺̗͍̼͍̖̠̗̣̮̥̠̹̻̩̖̈̌̂͗̈́̊̂̋̌̂̄̈́̄̒̒̎́̎͛̈̍́̈́̍͐͑͛́̈́̎̈́̈́̈́̅̀̿́̇̑́̐̚͜͜͝͝͠͠͝ͅͅͅt̸̨̨̡̨̧̢̲̜̺̝̹̰̖͖̖̮̪̪͍̬͎͓͍̼̩̪̝͕̦̭̟͍͆̈́́̃̓̔͒́̓̕̚͜͜ͅr̶̡̡̧̡̩̱̥̞̘̹̯͇͓̰͇͔͎̮͈̘͔̝͇̻̝͖̞͓̠̤̘̃̿͑̊͊̇̂͑̀͌́̆̐́́̌͐̈̿͗͊̈̓̆́̌̀̂̎̂͒͌̆̎̏͋̓̀̏̄͂̇̈́̏͋̚̕͝͝͠͝͝ͅͅĩ̴̡̢̡̡̤͔̦̦̻͔̫̳͖͓̱̺̖͙͓͍͇̠b̴̧̢̡̧̢͚̱̘̻̮̮͖͈̘͓͕̮͓̝̱͖̖̹͚̝̮̮͌̿̉̋̇̆̐̉̏͋̈̔̇̔̀̂̈̆̊̓̎̎̎̊̚̚̚͜͠ų̵̡̡̨̨̧̪̻̥̗̤̳͈̫̳̰̫͈̻̫͎̳̠̺̟̮̫̦̗͓̤̪̭̰̗̮̯̦̭̟̺̈́̈́̋͋̌̎͐͛͆̿̎̌̆̔̾̒̔͛̅͒͒̀͌͌͐̆͛͋͛̍͐̾́̋̉̈̿̆̈̕͘̚͠͝͝ͅt̵̨̧̧̢̢̛̛̟̥͕̗̤̯̹̝͉̝̳̼̺͓̼̠͈̩͚̣̲̘̘͚͎̩̘̺͙͎͖͙́̄̀͒͛͑̈̎̀̍͊̈̑̇́̾̓̈́̅̄̇͂̐͐̏̔̋̉̀̌̈́̕͘͜͜͝ę̴̢̨̨̛͔̹̤̱͍̹̥̩̤̭̥͇̥̹͔̟͖͚͙̹͖͚̪̹̪͖̫͚͓̪͋̉̈́̄̿̔̈̓̌̉͛͆̒͆́͒͑̀̊͂͌͐̈́͂́̄́̒̽̋̾̊̋͊́̀̇̄̅́̾͘͘̚͘̚̚͜͜͝͠͝ͅ
̴̡̛̛͍̱̦̱̥̲̞̥͔̤͉̩̟̬̼͙̭̭͍̰̺̫̥͊́̽̊̃̓̎̌̀͋́̄͋̔̓̀̍̈́͋̕̚͜͜͝͝͝
̶̛̠͙̈́̀͑͊͒̊̔͒́́̍̍̈͊̄̉͋́̈́̏̃͗͑̐̕̚̚͘̚͠ ̵̠̺͎̙̠̞̌̿̎̽͂̄́͝T̵̛͈͓͉͖͕̔̽̔̆͊̓̂͒̒̑͑̐̓͠ḥ̸̢̧̨̫̤̬̤͚̖̦̝͓̗̬̣̟̯̮̫̪͗̒̽̍͋̆͒͊̉̒́͛̓̄͋́̈́̈́̒̐̈́͛͊́̂͛͒̂͌̈́̔͌̂̒̏̀̑̈̌̈̔̊́̿͊̃͘͜͜͠ͅi̶̛̳̮̮̣̱͎̔̎̃̄̄̐̎̅͗̀̉̉̎͋͒͒́̀͆̈̒͑̑̆̎̈́͗͑̓̓̇̉́̎̈́̚͘̕͝͠͠͝s̷̡̢͉͈͕̮͔͖̠͇̻̰̪̤̣̮̟͇͔̺̘̦̗̤͒̇̍́̽͗̌̾̔̇̐̍̀̀̓́̉̃̐͛͒̅͋͂̀͋̔͗̕͘͜͝ ̴͉̯̬̦̪̩͈̤̥̓͌͆͛̐̉͊̐͑͒́̈̋̇̊͐͑̂̍̏̄͗͛̂̈́̀̀̂̀̃́̋͊̋̉̌̋͘͘͜͝͠ą̶̧̢̢̡̧̢̡̫̬̬̻͚̟̫̞͎͇͎̞̪̫͉̜̮̻̞̟̺̲͍̞̻͚̘͓̯̖̻̯̗͇̝̟̼̜̭̙͆͛͐̅̑͛̈́͌̋̐̒̓͑̈̈́͗͝͠͝ŗ̷̡̛͉̻͓̩̥̖̲͎̱̘̥͉͔̯̝̲͕̪̳͚̲̬̲̱̝̦̖͈̯͚̣̩̯͍͓̰̬̱͓͎͛̿̈̕͜͜͜͠t̵̡̨̡̡̡̡̧̧̧̢̛̬͇͔͔̙̭̘̫͇͓̯̯͎͚͖͔̺̪͎͈̹̭̦̦̬̼̮͕̿̃̈́̇̊̋̏̍͒̋̽̿̂̅͗̀̌̈́̀̍͐̐̄͗̉̎̌̾͌̑͛̓̾͗̈́͒͘͘͝͠͠͝ͅị̶̢̢͍̞͕̩͉͍̩͔͙̗͚̯̗̫̳̟̲̤͕̦̾̐ͅç̴̨̡̬̮̦̗͈͖̖̯͈̤̮͓̗͕͓͔̲̰̗̹̦̩̱͚͛̑̉̂̽̍̄͌͛́͘̕l̴̡̢̛̖̺̘̜̥̘̬̙̦̖͚͍̬͚̻͔͙̰̯̙̲̰͚͈̼̦͎̒̉͂͆̈́̓͑̓͐̅̑͊̓̀̐̀͜͝͝͠e̷̢̧̳̫̘͉̤̰̰̮̜̺̞̟̭̪̝̲͕̮͇̖̬̙͚̳̖̟̓͜ͅͅ ̸̡̢̛͙͍̖̩̯̪̱̜̓̎̃̇͐͆̌̅̄͋̏͐̒̋́͆̔͊̂͗͛͗̂̓̌̊̆̇́̎͊͋̅̀̽̽̽̅͘͜͝͠͝͝͝͝͝͝ȋ̴̡̛͙̠̖̟̣͓̟̘̥̝͓̝̱̟̰̰̦͙̫̣́͑̽͌͋͆̎͆̽̂̽̀̈́̓͒̕͠ͅş̶̡̡̧̨̙͇̬̤̬̝̠̘͖̝̺̝̖̺̹̩̱̲̻͖̩͇͚͍̤͕̻̭̼͓̯͇̠̩̠̦̰̺̫͙̄̅̈́̇͑́͛̅̈́͂̒̓͑̂̄̏͜͠ͅ ̴̡̨̛̟̬̹͕̍̽͂́́̆̀̈́̃̍̀̒̃͆͐̇̅̔̓̈́̀̀̂̿̾̒̀͐̓̒̂̊́̀̏̕ͅa̷̡̧̧̡̢̢̧̛̼̲̻̦͓̟̜̟̱̳̱̹̟̳̟̟͖̠̭̹̙͙͕͉̬̲̜̞̝̗͚̜̣͉͍̯̤̹̭͉̳̥̜̖̩͈̞̅̃͗̈́̃̄͑͌̐̄͂̌̐̊̈́͛̊͛̈́͂̎͆̓̇͂̀̾̓̚̚͠͝͠͝b̸̧̢̢̢̰̙͓͖̩̬̝͉͚̪̮̘̭̦̹͕̟̰̪̠͖͖̱̯̠̰̤̝͇̩̄̐̈́̓̒̔̀̄̑̔̓̓̌̓̄̑̈́̓̈́̌́̍̒́̎͐̅̅̇̚̚̕͜͠͠õ̶̥̠͚̤̤̻͇̗̩͓̦͇̙̻̰̎̐̽͑̓̃̈̃̍̐̐͊̀̃̀̓̈̐̈́̉͆͛͐̀̅̆̓̎̓̇̍̈́͆̋̋̒̾͂̈́̓́̃̀̓̄̒̕̚̚͜͝͠ự̶̡̡̢̡̡̳͈̫͉̞͇̦̦̺͇̦̫̭̫͕̣̦̹̭̝̲̥͚̮̞̻̟̮̭̳̦̻͔̹͐̄͋͒͒͆̍̔̏́̈́̇̉̄̊̐̀̂̓̽̈́͛̏͑̽̑͗̓͑̎͊̈́̒͒͐̃̐́̈́͗͑͘̚͜t̶̛̛̛̬̺͙̙̰͓̳̟͋͆̊̉͋̓̈̓̀̏̓̋̃̔̏͒͂̇̎̌̔̒͠ ̷̨̪̟̭̼̦̠̹̯̻͇͉͐̅͗̈́̀͒̀̃̀͂̊̐͑̏̀̀̈̋̚ͅͅͅţ̷̨̧̞̰̼̰̰͇̰̫̯̠̦̭̯͉͈̟̤̺̦͇͈̦͇͍̬͎̻̲̯̙͉̭̳͖̬̗̪̯̼̫̙͈̦̥͔̰͈̓̂͆̀͛̽̄̿͊̇̈́̽̓̂̔̌͂̈́̆̎̿͐͐̌̉̓́̃͌̂̕͜͠͠ͅͅḩ̸̛̛͓̞̗̦͎̝̩͓̥͚̟͕͈̝̬̟͔̯̪̘̜͕̜͉͚̟͖͈̑̀̓͆̏̌̂̀̋̔͌͛̀̊̀͒̿́̔̃̈̌̒̄͒͛̉̿̑̋̍̚̚͘͜͝͝͝͝ͅȩ̴̧̨̢̨̛̺͉͉̘̫͖͙̙̬̫͍͈̙̲͈̮̰̰͉̺̼͔̳̱̯̱̯̹̟̮͔̮̞̝̮̳̱̭̦̲̭͔̞̂̉̅̽̓̇͐̍̀̇̇̾͗̽̿̏̀͐͊͊̎͌́̕͝͝͠͝ͅ ̴̢̨̧̖̣̗̘̜̗̟̯̤̩̣̰͈̻͍̰̘͍͕̯̜̘̱̳͈͕͈͚̳̺̺͓͇̗̻̥̞̲͂͒̔͐̊̈͌͗͂̌̓̓͊͒͐̊̓͘͜͜͝ͅǫ̶̨̢̫̮̥̤̩̮̖͎̪͚̪͔͓͙̩̥̻͙̭̳̐̒͋̌̄̈́̇̒͐́̈́̎̃̈́̋͗͑͂̉̌̌̅̑̓̾̋͒̀̍̚̚̚̚͠͝ĺ̸̲̹ͅd̶̡̛̛̬̪̜̩̤̰̠͖̗̜̻̳̺̔̔͛̏̀̾̀͊̂̉̏̐̏͑̈̒̾̆̌̿̎̋̾̅̃̉̕͘͜͠͝ ̴̨̛̜͕̍̄̿̈̿̽͒͑̾͊͑̋̀̏̎̉̇͂̄͌̂͋͊̅̒̌͛̋̓̍͆̈͗̎͘̚̕͠ń̵̨̢̧̬̯̘͇̞̰̹̥̘̮̜̘͙̲̼̙͍̪̪̺̗͈̪̯͕̀̈̃̄̓͂͑̉̆͑̾̇̔̈̂͛̃̾͊̉̉͗̿͛̿͛̂͐̀̓̑̕͘̚͜͜͝͝ͅͅa̷̧̧̨̡̰͍̯͇̰̮̳͇̘̺͈̥̜̖̦̭̼̹̺̥̮̳̘̐́̔́̎̉̇͐̒͜͜͝ͅm̶̨̮̲̺̻̪̙̥̱͈̤̪̽̈́́̀͒ȩ̷̨̡̧̬̞̮̺̝̯͚̝̗̬͔̣͚̼͔͈̻̩͔̱̝̳͕̬̪̞̙̙̙̳̬̝̺̳̘͖̘͎̝̯͇̟̰͕̝́͆͋̇́̈́̎̑̔͠ͅͅ ̵̢̨̨̛̦̞̼͈̦͎͔̗̬̣͔̱̣̩͇̼̩̘̘͎̘̬̝͇͚̝̖̜͈̤̱͓̫̪̼͕̥͒̋̏͛̐̋͋̏́̽̈́̀̏̎͜͜͜ͅͅͅǫ̸̨̡̡̡̨̛̤̙̖̮̠̳͓͖̰̗̠̳͓̦̯̞̘̠͍̯̺̭͇̩̝̝̮͈̫̖̩͉͕̩̭͔̯̭̓͆̈̉̂͆̐͂̈́͘̚ͅͅf̸̡̡̨̳͈̠̞̰̱̜̖̻̤̹̞͈͙̞̝̘̱̙̼͔̣̖͑͋̇̂̀̐̔͑͌̈́̾̍̆̕̚̚͝ͅ ̴̛͇͉̌̊̂̀̓͊̃̍̌Ę̸̨̛͉̰̝̬̭̜̣̼̖̺̖̥͍̤͚̞͕̫̼̞̭̯̙̼͇̗̬̯̮̝̝͓̪̾̂̃͆̑̐̿̔͆͗̊̓̂̾̀́̑̒̉̽͆̂͗̔͂̎͒̾̆̌̏͜͜͜͝͠͠͠ͅt̸̡̧̛͖̙͍̺̣̹͉̞͈͚͔͓̥̮̥̮̪̩̹̞̳̘̭̠̼̪̺̣̰̹̗̝̠̼̼̼̣̹͕̠̯͙̘̟̯̹̞̟̆̀̄̅̽̍̓̈̾̀͠ͅh̵̡̢̡̛̙̟͇̹̖̯̯̬̲̬͕͈͖̭̲͙̱͎̠̼͕̫͚̝͉̞͉̫̲̣̺̠̪̪̹̞̟͙̰̬̟̬͎̜̤͙́̓͐̔̔̈́̈̔̔̃͂͒̈́̅̀̀̚͝͝ͅi̶̧̨̧̧̛̛̹̺̗̲͙̞̩̬̪̳̦̖̻̭̭̞͓͎̘͖̣͇̳̘̭͕̻͙̣͇̬̦͖̥͖̝̫̟̻̙͙͎͋͑̑̓̎̃̔̑͑̔͌͑́̈́́͐̎̎͐͗̑̽̍̈͆̎͑̒̓̍͛̋́̈́̀̈́̕͠͝͝ö̶̧̨̢̡̡̳̥̭̥̭͙̭̘̦͓̻͖͈̤͇̥̮͚̣̯̪̰̥̜̳̻̟̙̝̱̝̞̣̭̱̜͈́͑̄̄̊̐̑͝͠ͅp̷̧̨̢̢̡̨̛̛̖̳̭̭͖̯͙͔͓̺̹̦̭̥̩̼̙̦̤̃͐̽̈̓́̆̊͛̔̾͗̋̈̍͘͘͠͝i̶̧̧̡͇̞̟͇͚̘̗̫͉͙̠̻̹͙̝͔̖̦̘̯̪̟͍̟̻͇̟͎͙͕̳͉͕̻̳̅͊͗͘ͅä̶̡̡̢̢̧̧̛̼̺̫͉̪̪̗̤͚̪̥͙̰̯̥̼̳̩̜̩̙̳̳̼͔̣̪͉̻̯̥̜͈̖͔̩̞̝̗̖̘̝̤̩͕͙́̽̈́̈́̐͑̍͑̈̑̍̌̌̃̾͛͐͑̃́̍͗̄͒̔̎͋̂̅͆͆̓͋̒̕̚̚͝͝ͅͅ ̸̡̡̜̮́̉́́̆͌͋͂͐̈͛̋̊̀͒̋̓̍̈́̒̎́̋̇̇͆͛͆̾̏̉̔͠.̶̧̛̛͇̣͍̯̰̣̺̮̟̰̥̘̭̝̝̞͔͖͕̠̺̎̅̐͑̄̋̽̒́̀̇̓̈̿̌̇̅̀̄̃͐̇̃͌̎̾́̈́͊̽̂̔̀͋͑̚͘̕͜͝͝͝ ̶̧̧̗͙͕̙͍̻͕̳͚̠͇͇̟̗̠̰̲͓͉̩̤͉͑̄͆̃́̌͌̀̀̑̿̏̏͛͆͆͜͝Ş̶̢̛̻͙͕͙̰͓̲̫̥̯̰͓̰͕̘̗̘͔̗̼̤̖̙͔͉̝̺̮̹̳̺̯͍̼͓͕͋̎̎̎̊̈͒̆͊͐̑͌̒̔͒͒̅̔̋́͋̂̆̆͗͑̿̓̌͌͒͆̚̚͠͝͝ͅͅę̴̨̠̟̌͊̎͊͛̿̉̈́͆̄́̄̌̔͂͑̚͜e̶̢̝̰͉̥̽̎͐͋̓͐̊̈́͑͌̀́̓̔͆̐̑̈́̈̊͛́̏̐͊̊̚͝͝͝ ̷̧̤͕͎̗̻̖̝̞̰̖̭̝̓͒͊͑̂̊͒́͊̌͂̉̑̌̔̂̔̀͑̎͒͝͝ḁ̴̢̢̛͇̩̮̮̫͔̲̭͉͕̣̩͉̿͌̋̈͊͊͑͝͝l̷̡̛̛̦̳͙͎̋̾̐͗̿́̅̄̇̎͂͛̽̔̏̇͆͆̈̏̉̈͒͊́̈́̂̚͘͜͜͝͝͝s̷̢̡̧̛̛͕̗̦͖͖̱̣̠͓̦̙̻̟̲̻̠͔̬̼̞̱̬̤̳̹̲̼͙͕͍̑̂̒͐͆̋̈́̒͌͊́̀̍̋̿͗̃̍̂͛̏̀̌̃͋̒̈͒͂̿̐͂̂̊̊̃͘̚͜͜͝͝͝͝͠ǫ̷̻̣̙̬̬̘̺͉̗̲͍̻̜̤̺̟͖̘̤̥̦͎̘͙̼̗̞͍̭̾̊̈́͋̐̽͂̒̆̕͘:̷̢̡̛̛̛̰̪̹̞̯̱͚̣̩̮̮͙̤͕͇͙̟̠͍̠͕̲͖̞̿̍͌̐͆́̍͆̃̊̍̆̒̍̓̀͂͌̍́̐̋̇̏̈́̀̏̆̔͒̐̂͑̈́̑̓̒̈́̓̾̚͝͠ͅͅͅͅͅ ̷̛̛̛̬̞̖̥͙̫͈͖̦̯̘̘̩̳̄̀̊̎͋́̈̃̀̒́̄̅̓͐̌̌͋̽͗̀̊̈́̽͛͊̔̄̔̅̓̅͒̉͌̕̕͘͜͝͠͝͠͝͝ö̴̢̢̢̧̧̧̡̖͕̻͇̤̭̭̩̪̙̹͈̝̲̣͓̦̭͈͈̻̯̞̻̮͈̜̤̲̻̝̜͕͓̺̝̟̘̹͔̳̫͎̠́͒̆̿̔̔͐̐̀̂̀͆̆̈́͊̑̒̀̅̒̉̋̋̂̔͊̀̌̓́̉̽̇̆͆̈́̈́̾̀̀́̀̓̓͌͑͂͛͋̚̕͜͝͝ṯ̷̘̻̾̎́̊̍̈́̆̋̄͊̄̈́̑̄̓̓̍͂͌͌̀̎̄͊̈́͝͠ḩ̸̡̧̢̢̛̛̜̟͙͈̱̳̱̮̠͍͔̖̮͚͙͇̺͈̤̖̞̬̙̭̫̲̲̮̪͕̹̤̻̥̦̰̐̇̂͌̍̔̌̍͗̐̄̇̌͆́̈́͛͑̑̇͐͒̊̆͑̈́̉͗̊̂̒̓̄͌̅͒̀̚͜͝ͅȩ̷̨̱̳̫͇͕̣̩̼͕̫̪̫̤̖̫͎̝͉͎̫̪͇̳̣͇̻̬̔͑̋͌̄̄͑̅̽̂̈́̏̅͛̎̂̄͑̔̽̿̾͊̇͗̔̕͜͜͝͝r̴̛̟̎̀̈́͛̾̆̎͆͒͑̊̈́͗̔̅̏̑̒̐̓͂̋̇̅̔̾̀̚͘͘̚͘̚͝͠ ̷̨̢̢̢̧̲̘̹͖̗̼͕̟̩͎̞͉̠̲͕͙̱̺͚͕͎̲̙͚̙̯̤͕͇̺̘̙͓̣͖̆͂̋̓̈́͌̑͂́̊̏̀̈́̑͐͘̕̕͠͝ͅͅm̷̛̛̛̞̼̳̱͇͉̲̙̋̈́̾͊̑̑͗́͒̋̔̾̓̊͐̀̽̑̐́̈̍̈́̀̃̒̓͌̓͛̀̽́̈́̌̀̄̀̀̈͐̾̾̂͘͘̚̚͠͝e̸̛̛͎̮̝̱̯̣̬̿̌̀͛̐̈́̔̊̃̅̆̎́͛̉̈́̾̍̈́͐͗͛̅̿̄͊͂̃̎͊͂̀̔̂̂̚͠a̴̢̨̡̢̛͉̥̖̫͕̣̲̬̪͚̰̪̝̼̳̫̣̗̪͈̱̻̦͔̹̦͕̪͇̠͎̜͈̟̤̬̗̭̣̬̣̰̺̠͙̫̍̑̇̔̿͊̌̿͑̔̀͒̀̏̽̂̈̃̒̀̈́̓͂́̈̔̒͗̑̓̚̕̚̕͜͜͜͝ͅn̷̨̨̲̙̠̠̟̮̪̺̦͙̟̙͎̱͖̯̦̰͍̻̪͕̰͖͙̙̩̺̼̞̣̦̬̝̞̙̞̼̯͓̼̟̭̜͖͙͊̽͛̅̑̀̄̌͋̊͐̃̆̈́̈́͗̓̎̉͐̒͋͗̒͂̃͌̓̾͊̑͂̋͜͠͝͠i̴̢̛̥̙̯͈͕̘͖͇̮̞̠̻̗̩̟̥̥̥͕͖̪͎̯̗̹̻̱̦̠̞͖̅̉̋͛̀̄̓̍̓̾͗̐͗͆͑͋̿̈́̍́̕͜͝͠ͅͅͅn̵͎͖̝̭͚̩͚̼̠̞̯͔̮͍͎̤̫̱͓̤͙̳̯̼̝̱̫̣͙͓͖̺͙̹̗͓̯̝̱̙͇̖̺̖̓́̐͌̌̀̏̀̐͒͗̎̊̎̈́̆̓̍̐̊̇͛̉̽͐͑̐̃̍͗͌̀̚̚̕͜͝͝͠͠g̵̨̝̮͚̝̼̻̹̩̣̣̊̈́̓͗̾̒̃͊̀͒̾͆́͒̓̋͒͗̊̒̆̌̉́̈́̾̿̿͛͗̔͒̽̕̚̕͘̚͜͝͠͠͠ͅş̷̢̨̨̡̡̞̳̣̞̘̱̙͍̥̜͈̮̝̩̞̳̟̯͍̪̣͓͕̼̱͕̝̭̭̘͈̫̬̭͇̬͚̺̭̬͖̼̱̊̃̋̊̈́͌͒͗̾̊̔͗̏̀͌̚͜͜͜͝͝ͅͅ ̸̧̨̡̛̜̮̠̼͈̱̝͍̼͙̜͎̗̭̲̣̮͙̹̗̪͓̱̟̰̲̣̻͙̻̟̣͔̩̖͎̺͎̝͇̤̰́̍͛͆́́̀̑̍́̽͑̈́̔̉͐̐̆͌͌̽̀̐̅́̋̂̀̀̈̅̋͋̐̾̇̈́̿̚̚̕͜͜͠͝͝͠͝͝͠o̶̢̨̨̢̼̜̲͉̙̤̰͍̼̦͕̣̰͍͔̦̤̤͚̒̿̎̽́̎̈́͑̅͗̓̇̔͑̏̓̄̿̑͜f̷̨̢̞̯͚̥͈̯̰̲͇̼̙̟̣̬͔̝̠͚̯̓ͅ ̵̡̢̧̡̢̢̢͎̼̟̰̼̩̟̟̰̖̙̣̬̼̩͉̗̙̩͔̪̤̯̭̪̹̺̝̮͎͂͂͐͌̉͋͒̏̔̉̑̋͑̓̏̄̃͛̄̓̒̆̀̽͂͋̄͊̍̂̍̀̓́̽͒̽̂͆͌̐͂̕̕̚̕͘͝͝͠͝͝͝ͅţ̷̼̠͈͔̺͚̦͉̱̫̺͉̘̯̮͗̄͒͆̅̒͒́͆̓̇̀͘͝h̷̢̧̧̛̭̤̜̭͕̜̻̥͍̞͕͈̱͚̹͕͍̪͉̹̹̻̫͉̖̹̳͚͐̾̀̓̊̌́̔͛̆̆̃̀̈́͊͐̓͛͌̉̈́̇́̈́̀̿̋̃͐́̈́́̿̔͒̉͑͂̄̀̈̃̚̚͠͠͝͝͝͠í̶̧̪̦̘͓̗͈̳͕̠͈͖̘̗͙̦̠͉̠͎̘̬̙͙̠̜̳̠̺̘̝̺̞̜̣̻͍̅͐̑̿̂͛̆̿̃͆͋͑̉̆́̂̀̏͗͊͐̑̀̐͑̎̓̌̄̋̑̉̕̕̕̕̚̕͠͝͠͝ͅͅŝ̷̰̫̥͖͕̣͚͂̒̈́̇͗̋ ̴̢̡͍̯̮͍̣̩͇̺̻̻̤̬͓͕͈̻̻̠̮̜̗̜̲̗̫̞̝̞̌̅̑̍̉͛̑͋̎̐͗̈͛͒̀̔͋̆̃̒̇̎̂͛͆̿̌̑͐̚̚͘͜͜͠͝͠͠ņ̷̡̹̩̝͕̹̙̞̯͔̪̙͎̠̮̮̦̳̼̞̲̖͓͇̖̣̹̰̺͎̩̙͔̲̳̣̤̹̥͉͛̅̆͌̔͑̋̉͌̃͊̊͌̿͋̚̕̚͜͠ȃ̴̞͆̀̓͌̋̾̽̈́̑̈̓̈́̀̀͑̅̇m̵̳̪̈̏̈͋͌̌́̀̈́́̀̐͗̆̄̎̀̒͘͝͠͝͝ȩ̴̡̭͍̲̳̘̘̩̭̖͇̮̤͈̗̇́̌͗̎́̉̓̐͋̍͂̽̑̋́̉̉̌̄̅̚̚̚͜͠ ̷̨̢̢̥͔̫̣͚̬̤̳̟͔̩̥̺͎̫͈̺̘̲̻͉̾̆̀̂́̃̾́̔̓ͅ.̷̯̳͎͑̓̍͒͆̂̋̂̚
̶̫̺̟͍̖̼̙̖̜̘̙͛
̷̛̰̼͔̈̍̓͊̾́̽̆̀́̓͌͗͋̈́̉̆̊̇͆́̍͐̎̎̕͘͘͜͠ͅͅÁ̵̡̢͕̯̭͔̼̳̠̣͚̬͇̹͚̜̭̼̼̘̣͉͈̠̟̘̞̮͒̈́̀̉̄̽̅͜͜͜b̸̨̧̨̳͖̗̫͇̤̥͎̬̩͕̤̪̗̝͔̓͑̋̌͑̆͋͂̊͂̄͛͝y̶̡̢̢̡̳̺̹͔̳̠͙̌̾̓̓̈̿̾͊̎͑̒̍̄̂̔̽̀̊̌͆̊̃̇͑̈́̔̏̈̎͋̚͠͝͝͠ş̶̧̥̤̱̱̭̺̣̝͍͉̮̦̙̝͓͓͕͓͙̀̎́̀̆̐͂͊̐̐̅̇́̓̎͊̌͜ş̴̡̧̨̡̡̢̢̛̮͖͙̳̟̩͎͚̦̙͉̰̪͎̗͉̺̬̗̮̘̜͔͕̳̣̖̝͇̫̓̎̀͊̽̍̆̔̚͜i̵̢̩̗̖̫̰͇̖̹̤̟̤̖̻̹̟̾̍͂̂̋̃̈̈́͆̿́́̋̂̃͑̃̑̓́̔͂͊̑̾̓̈͗̎̀̄̌̀̒̅̕͘̚͜͝ͅn̴̨̡͕̠͔̱̼̙͎̥͈͍̭͈̹̹̪̯͂̽̐̈́̉̆̄͂͗͜ͅï̷̯̭̞̪͐͌́͊ä̶̢̡̛̩̝̙̮̗̼̻̟̪̫͔̖̺̖̪̰̠̬̞͎͉̣̤̞̥̤̜̳̺̯̘̜̭̩̣̣̲͖͈̺͔̝̲̼̞̱̪̲́͌̈̀̐̒̂͆̑̓̂̂̑̔̑̀̔͊̑̂̈́́͋͐̀̇̂͌͗͂̋̂̊̕̕͜͜͜͝͝͝͠͠ ̴̧̡̨̢̧̛̦͔̞̘͚̟͕̺̘͔̰͈̦͍͙̭̼̦̮̦̪͉̫̔̏̐͆̾́̀̽͂̀̓͐̎̈̓̒͊̐̂̃̇̀̈̀͒̒̽͆͘̚͘͝͝-̷̛̛͕̹̦̯͚̦͔͍͔̈́̋̂̏̓̈́̅̍̉̎̽̈́̂̈́̄̈̋́́̋̈̍̾̑̄̇́̔̉͗̑̈͋͛͗̔̄̋̊͋̿͑̉̔̀̑̊̈́̐̚͠͠ ̶̛̜̘͍͇͓͙̝̦͍͈͇͉̹̘͚̞̣̗́͗̾̿̇͊̇́͛̀̑̆͐͗̈́͌͂͋̔̂̅̀͌̀͊̒̒̅̓͗̇̐̈͐̍̕̕͘͜͠ţ̵̢̢̢͉̩̝͚̫̳͍̹̬͇̣͉̹͉̟̪̟̱̦̣̗͉̰̱̬͉̼͕̳̦̙̮̬̺̪̝̦̮͍̙̳͎́̊́̈͐̀̿̓̇̂̆̐͂͋͛̈́̽̀͂̍͆̐̀̌͂̋̊̅̓̈̂̃̐̏̒́̇̈́̈́̄̍̋͘͜͝͠͝h̶̦͕̟̻̮̦̝̤̺̤̘̻̱̘̞̜̫̼̣̩̣̱̰̤̺̼͔̹̘̣̖̣̯̟̱̤̃̏̃͂̐́̈̄̄͌̓̈́͐̚̚͜͝ȩ̵̧̳͔̪̬̬̠̖̺̣̬̰͚̫̯̳͙̤͓̗̟̳̮̜̩̮̹̙̩͉̳̦̮̭̫̖̰̤͖̪̗̼̞͎̅͗̃́̒͜͜͜͠ͅ ̷̢̨͖̤͖̦̻̦͈͙̼̠̩̝̻̣͚̠̂̽̒̎̐̒̓͑̓͒̍͆̋̑̉̊̏̕ͅǫ̷̲̙͈̟͖̝͇͕͚͇̲͉͉̩̠̤͙̩͓͚̤̺̥̃̈́̔̊͌͛͊̓̋̒̓̌̾͆̆͐́̒̑̈́͛͐̐́̿̆̈̔̅́͊̿̾̿̾̆̅̉͆̕̕̕͘͜͠͝͠͝l̷̙̦̜̩͍̲̗͇͕̪̜̦͔̟̮̩̗̈͊̋̈̓d̸̢̧̧̨̢̢̨̛͙͍̤͕͈̜̖̭̳̫̥͉̰̣͎͉̥̞̦̖̬̭̞̬̪̯̬͇̥̭̜͚̱͖̬̞̮̼̘̣͚̣̝̂̀͐̏̓̊͋̀͒̿̈͊́͑̆́͌͗̍̇̇͆̄̓̏͒͆̊̀̚͝ͅͅ ̵̢̡̧̲̦̯̹͖̩̦̜͍̞͈̣̝͍̣̻̬̺͍͚͔̤̻͉̪͙̭̜̦̗̹̬̱̘̩̮̲̺͔̭̠͕͗̽̆̈́̓̔͊̇͒̈́͆̃͛͋͝n̸̢̧̨̡̨̨̢̨̛̙͇͍̯̲̣̖̺̫̬͈̟̥̥̬̱͚͇͈͙̝̣͖̳͔͓͓̞̘̮̮̬̘͍̥̪͌̈́́̃͌̀̈́̔̎̆̎̾́͂̔͑̆̒̈́͒̇̓͂̋̄͊̓̓͒̉͂̍̕̕͜͜͝ͅą̴̧̛͚̰͓̳̺̻̜͖͉͔̭͙̩̣̭̭̺͙̣̭̳̮̳̱̝͍̅͗́͛͒̓̑̔̅̄̇̓̀̇̉̂̀̓̏͑͗͘̕͘̚̕̕̕͜͜͠͝m̶̧̤̤̖̠͓̬̜̺̼̣̠̼͓͎͚̮̘͖͗͂̍̽͌̅̄͛͆̃̒̂̓̃̀̍̚̕͜͜͠͝ͅe̸̡̗̳͔̳̤͂̌̔̍̄͊̚̚ ̸̨̢̡̧̛̱͎̳̗̰̤̺̻͉͔̩̖̪̜̼̰̱̜͙̪͇̥̉̾͐̆̉͑̾͒͋̍́͊̍̽͋̀͛̅̾͐̅̊̕̕͜͠͝͝͠ơ̷̡̢̮̤̻̤͓̹̫̐͗̈̈̀̏̄͌̋̄̌͛͂̀͛͑̌̄̌͑̄̔̇͆́̂̀͋́̋̋̆͋͑̽̂͗̄̚͝͝͝͠f̵̡̢̧̡̡̧̦͈̤̹̲̬̙̫̪͍̳͕̯̱̳͔̲͔̥̱̰͚̫̟̞̞͖̠̼̮͔̻͉͇̯͉͕͇̱̘̝̠̔̌̆̉̐͌̀̌̌́͋͊͊̉͒̔̐̍͌̓̈̏̑̌̈́͐̈̆͆̈́͌͗̿͑̌̚̕̚͘͝͝͝͝ͅͅ ̴̧̻̹̮͈̫̱͔́̂̆̓̋͌͐̉͋͗̏͂̈̿̾̌̍̃̐͑̓́̕̚͝͠E̷̡̧̨̼̰̹̺̝͍͎̹̞͖̝̘͔̯̤̭̘̲͖̲͕̹͓̤̺̮̦͓͖͔̥̦̭̣͍̜̿̀̌̑͌̅̄̏̐̏̽̒̔́͛͑̃͑͒̌́̿͛͑̓͗͛̏͛̃̆̐̅͋̒̈́̽̓̂̕͠͠͝ţ̵̡̨̨̢̧̗̹̼̹͎̹̯̙͙̼̬̦̜̙̙̯͓͎͓̼͕̬̠̗͈̺̮̹̙̫͔̙̺͈̭̟̿̿͊̀͗́̇̂̂̑͂̿̅͛̅̄̐̂͌̑̀̈́̏̌͌̃̌͊͊́̉̿̓̐̎͗͝͝͠͝͝h̵̢̛̛̛̙͂̒͌͊̔̋͗̋̿̈́̒̌͋̽̃̄͗͛̂̇̉͊͆̊̂̃̂͛̊̀̆̌͋̃́͐̽̈́̕̚͝͝͝͝͠͝i̷̡̡̢̧̤̞̤̘̭̗͍͎̖̠̰͙̝̯̟̯̰͇̖̝̯̩̞̼̠̣͔̘̫̘̤̤͔̖̪̫͎͉͐̒̿̈́͒̌̆͂̓̽̆̂̿̐͂̇̍̃͊̓̊͠ͅͅơ̶̢̢̡̧̨̜̺͎̱͓̯̳͙̹͚̬͎̲̥̩̳̱̹̮͔̟̜͙̪̹̝̙̩̞͉͖̟̞̣̲͕̦͇̹̠͕̿̀̈́͋͛͋͂͗̏͆̍̅̓́̃̏̕̚̚͜͝͝ͅͅp̶̧̡̢̨̺̫̲̰̯̫͈͎̳̼͓͖̗͖͈̘̰̳̋̽͊̀͐̃̅͌̕͝ì̵̧̨̨̛̛̟̝̦̗̼͍̹̬̟̜̺̰̝͙̬̱̯̭͔̮̩̗̲̩̜̩͓̳͈̘̗̑̎́̍͂̊̎̽̈́̔̽͂̈̌̓͋̉̈́̾̍͂͆̑͘̚͠a̶̢̨̢̛̛̺̟̳̗̹͓̬̟͎͕̗͉̥̟̯̬͈̫̰̤̖̜̮̪̬͉͕͙͕̟̠͍̙̪̻͈͓̦̥̝͕̽̓̾̏̂̾̈́̀̅̎̾̌́̃̂̍͒̂͑̓̓̋͑̔̋̃̍̃̈͂̅͘̚͘͜͜͜͝͝ ̴̧̯̯̤̭̺̲̬̘̬̲̟̭̱͚͖̥̳͉̭͖̟͚̖̥̜̜̲̹̝͙͕̜͛̒͂̒̂̾̀ͅ,̷̢̭̘̜̫̫̹͔̞̹̲̼̾̅̓̈̃̒͐̀̽̈̓̿̑͆͋̌́̏̚͝ ̴̨̛̛̛̯̦̗͎̺̗͎͇͕̗͚͇̫͈͓́̂̈́̋̂̓̓͑̔̈́̏͋͂̂͋̀͋̌́̉̽̒̿̌̍̓̇͋̃̉̆̏̒̆̃͂̍̇͗̓̇͑̀̾̔̄̽͠͝͝͝ͅm̸̛̛̛̛͉̹̯̜͗̂͐̀̂͛̈́̀̈́̓̑̈́̍̋̌̉͆̉̽̅́͑̑̉̏͋̒̄͗́̃́̔̾̈́̓̋̄͗̏͘͘͘͘͝ǫ̸̧̢̡̧̢̡̤̟̗̼̲͔͉̘̟̞̤̺͇̪͇̦̫̭̭̜̳͇̜͇̠̹̦̯͇̦̭̯̤̗̦͚̬̪͔̗̀͑̓̈́̂̽̔͋͗̆̀͌̂͆̈́̓̏͐̊̌͗̾͐̐̅̄̄̈́̓̎͊́̈́̄̌̈́̐͆̀̊̐̇͐̊̇̚̕͜͜͝͝͝͝ͅͅͅş̴̛̠̲̼̺͓̖̭̰͔̜̯̠̥͕̻̘͐̀t̶̨̧̨̧̡̨̢̧̡̧̛̳̮̼̝͕̦̰͚͙͓͙̰̯̰̖͔͍̦̥̞̯̬̖̱̖͕͎̭̠̺̲͇͈̩̺̞̱͚̞͉̝̣̺̀͗͋͂͐̃͂̔ͅ ̵̬̑̈̑̔̀̔̌̃̅̃̀̔̅͑̓͌̎͛͋͐̚̚̚͝͝͝͝p̶̧̡̢̢̫͖̟̘̘͉̲̯͕̹̟̘͚̫̯͎͔͓͔̣̹̺͔̟̱̝̤̟̻͍̜̭͕̜̙̮̪͙̗̝̅̓̉̄͂͋̔͐̾̓͑̏̀̓͗̔͗̆͋̎͛̓͂̀̉̎͊͆̕̚͠r̴̨̢̢̛̖̼̹̘̺̰̠̺̼̟͔͇̥̭͓͈̞̺̲̲̳͔̦̮͔̜̣̱͙̭͓͚̪̙͕̮̱̾̈́̑͊̊̈̎̅͑̉̈́̈́̋̽̏̾̉̉̊̃́̇̋͊͝͝͠ͅo̵̻̞̥͖̯̺̟̣͕̯̙̣̝̹̺̯͕̥̱̫̫̜̹̤̞̮̖̓̾̎̇̈́̿͆͗̍̓̆̇̏̐́̑̿͛͗̌̐̽̓̏͂̈́̾̓͑̈́̀͋̓̓̈̕̕̚͜͠͝ͅͅb̶̧̤̜͇̠̝̠̠̳̣̣̫̖̦̥̮̤̝̰̠̮̯̩̼̼̘̪͚̞͓͕͉̰̬̖̉͆̉͆̂́́̊̾̌̔͒̽̎̾̈̅̀́͑́̄̕͜͝ͅͅȧ̵̧̢̡̧̛̛̜̜̞̘̼̲̥̩̮̟̗̗͓̺̙͍͙͉̠̊̓̃͐̓́̿́̀̀̒̒̿̇̈́͑̓́̌̒̓̔̓̈͆̌̚̚̚̚͝͝b̸̧̢̡̡̡̨̧̨͖̖̖͈̦͕͎̙̰̩͈̲̤͙̩̮̺̜̥̯̜̜̥͍̝̳̫̳͙͙͉̭̱̣̹̩͓̦̱͎̺͗̐̊̔͐̉̚͘͜͜l̸̨̧̨̼͙̫̻̲̳̱̬̭͚͉̝̦͓̖͇͍̹̰͙̯̥̹͗̉́̿͐͌͛̍̋̀́͌͆̊́́̾̾̈́̅͒̑̒̄̈͐̈̋̽͑̍͗̑͆́̈́͛̔̋́̓́̅̾͊̆̚͝͠ͅy̶̨̧̦̯̺͍͕͍̬͕̮̼̰͚̯͇̮̮͓̯̙͎͈̲̙̫̯̩̣̩͓͋̅̑̄̑̐͛͂͊̉̎̈̊̍̑͛̔̄̀̔̃͛̓͗́́͒͒̎̄̓͛͌͘̕͝͠͝ͅͅ ̸̨̡̧̧̢̨͕̘̪͉̜̠̲͚͈͖̗̘̝͈̝͈͈̟̞̲̰̱̭͙͍͕̜͙̰̤̥̣̣̗̰͚̭̩̤̎̌̚ḑ̴̡̧̱̰̪̮̱̣͍̺͙͍͍̠͓̈̎̈́͊́̊̄̃͌̌̊̔̄̌̃͆͂̿̍̀̒͘̚͘̕͠͝͝e̴̢̧̨̢͖̬̮̝͓̳͖̭̯̖̝̬̲̥̪͙͉̭͉̪͔̱̣̠̭̬͚̙̫͐͜͜ṟ̷̨̢̨̡̺̱̞̼̙̱̖͍̹͚̗̭̱̲̠̜̙̜̹̼̩͕̩̻̜͍̅̇̐͜͜î̷̛̛͙͇͇̯̭̘̦̮̹̱͚̥͙̜̭͓̘̼̱͉̖̲͓̞͓̗̦̓̾́̌͂̏͒͂̀͌͒͋̓̋̈́̎̂͛͒͊̎̓̈́̏̾̉͑͘͠v̶̢̢̨̛̛̙͙̜͖͉̥̻͇̥̠̺͎̙̯̺͖̼̣͐̿͐̑̀̀̂̆́̈́̓͆͑̆̏͐̅͂̔̂̿̇͒̊̑̓̆̓̕͘͜͜͠͝͝͝ͅȩ̸̡̡̧̨̼͚̘̥̻̤̮͉̬̤̫͔͇͓̞̜̗̣̱̪̠̹̣͓͕̺̳̪͉͕̬̼̙̥̭̳͈̩̩̞͓͖̪̭̰̲͑̎͐̓͌̒̈͆̓̀́̀̐̐̃̿̿́̋̍͒͒̉̽̈͑̏͛̓̍̀̓̚͘͘ͅd̵̢̛͔͎̗͎̞̠̹͎͚̘̝́͑́̍̋͐̐̆͊̾͂̇̎̀́͋̒͂̒̊̾̄̓̅̃̄̍̃͑́̇̄͒̾̈́͐̑̀͋̌̍͆͂̾̚͝͝ ̴̡̨͇̜̳̫̤̗̯͚͕̯̦͉̖̭̳̜̮͉̣̘̬͍̳̞̥̮́̂̽̾͗̀͂̃͂̀̀̆͛͒̏̿̓̍̒̿̎̊̎͑̋̅̐̀̏͑͛̉͌͋͑̀͆͆̑̇̉̃̈͌̄̈̐̊́̕͜͠͝͝f̷̢̛̘͎͙̺͍͛̇̾͒̎̓̅́̇̒̌̍͋̇̀̀̆̇͆̑̅͒̑̂͝ŗ̵̢̡̡̳͕̹̯̠̪̖̜̪̮͎̞̻̖͉̬͇̱̭̣͍̫͍̰̞̥̩̭̭̘̝̹̻̈́̇͜ͅo̴̢̝̘̭͕̩̲̣͍̭̪͓̖̰̭̣̝͈͚̖̘̹͛̈́͑͆̔͒͗̂̓̌̔̎̐̈̒͑̍̑̀̅̾̀͆͂̾̃̍̚̕̕͘͜͝m̷̛̛̲̪̒̐̓̊̀͊̉̽̏͒̉̓̓̓̈̈́̎̾̀͛͊̍̃̑̍̊̍͑̎̊̌̑͐̂͛̀̿̎̀̚̕̚̚͠ ̷̡̗̬̖͍̮͔̜͖̳̟̹̟̪͙͈̝̲̺͔̘̟̬͇͍̺̻͔̱͓̟̼́͜ͅt̵̨̟̝̻͖̫̩̱͕̙̦͎̩̪̑͊̈́͛̍͐̃ͅh̷͖͚͔͙̅̆̈́̆ȩ̶̡̡̡̼̩͇̖͉̤̰̝͎̗̫̗̲͇̘̞͚̬̭͈͎̖̳͈͚̝̖̘͖͙̰̣̺͚̦̲̰͍̖̊͐̃̃̑̓̈́͗̾̒̓̂̏̉͋͗̓̓́̕̕͜͝͝ͅ ̶̡̧̻͙̤̣̯͉͈͕̠̙̫͚̺̤̗̻͕͓̭̮̟͇̘̲̳̼̮̪̪̻̔̀͑͑̄̽̅̄̋͑͋̓̀͂͛̅͋̃̀̐͂́̐̐̆̽̃̎̅̀͐̑̈̈́̐̐̅̕̚͜͝͠͝n̶̡̢̢̡̡̧̛̛͕̭͈̙͈̭̙͈̜̤̳͚̦̙̬͕̦̼̝̦͎̝̳̥̬̮͍͈̝̫͊̊̽̑̏̉̿̓̀̒̌̅̒́͊̂̽͆̅̌̓͛͋̒̌̐̿́͑̉͑͐͂͂͊̓̒̊̕͜͜͜͝͝͠ͅa̶̡̡̨̛̻͖̺͕̙͉̼̳̞͇̼̜̼̞̦͕̟̟̮̦͕̘͍̾̋̀̌̈́̒̈́̃̐̄̕̚ͅͅm̸̮̀̓́̀͆̑͒̎͗̔̂̃̈́͊̄̍̿̊͐͘͝ȅ̵̡̛̫̹̠͚̰͚̼̪͇̙̱̲̫̹̫̞̫͈̝̼͙͛́̈́͂̉̿̃̄̈́͌͛̅̒̓͑̀͋̒̓͋̐̋̄͊́́̾̽̆͑͒̌̒̅̇̀̕̕͘͘͜͜͠͝͠͠ ̵̢̛̪͎̠̺̺̮̘͙͈͓̰̟̫̝̦̹̘̻͓͈̰̗̳̱̭̙͕͚͉̰̹̦̤̩͙͉̹͚̞͓͉̪͎͎͚̳͐̓̎͛͗̈́̉̿̌̓́̑̍̈̏̾͆̽͊̃̓̊̈́̽͂̎͑̋͌̀̃̄͊̂̈̏̎̆̐̑̏͌̇͂́̚̕̕͘͝ǭ̷̨̨̧̨̛̜̹̗̣͙̫͕̲̱͈̼̖͙̺̟̖̗̩͖̙̟̺͚̦̺̰̹̤̮̘͙͎̠̂̆̀̎̏̔̅́̑͑̇̾͛̈́́̂́̆̌́̿̿̇̔̀̌͆͐̐̿͋̃͂͛̀̎̆̉̋̈̓̌̐͒̓̚̕͜͜ͅf̴̧͚̜͚͔͇̗͉̦̦͙̫͓̰̮̺̘͍̣̫̲͚̻̊̾̔͊̐̉̑̄̈́͗͑̈́́̏̌̒̒̄͊́̎̀̂̈̏̈́̚̕̕̚͠ͅ ̴̢̨̢̢̧̠͇̮͙̟̠͙̲̳̘͙̯̤̤͔̹͕͕͍̝͉̪͓̙̯̺̯͔̆̐̏̈́ͅt̶̞̺̫́̑͋̈̓͑͐͐̆̃̓̔̈́͠h̶̢̹̳͖͓͓̜̮̭̼̭͎̙͓̯̹̞̜̥̥͙̮͍̳̰͓͙͍̘̙̔̀̌̌̇̑̂̒̂͒̓͂͜͜͜ę̷̛̲̙̑̇͛̎̌͛͆̋̀͑́̃͊̅́̄͐͒̃͐̅͋́̕̕̚͝ͅ ̶̧̧̧̧̠̲̞̻̝̟̜͇̭̗̼̮̗͔̜́͒̇̓́̇̇͗͒̍͂̈́̒͊̕ͅḨ̴̡̧̩̻̲̰̣͉̬̙̥̫͓̹̙̬̮̼͍̰͒̔̀͊̌̐͋̊̈́͂̒̋̑̇̂̈̓̀͆̑̈́͂̀̇͆͊̇͒̆̓͗̾̄̄̈́̅͐̄̎̿́̎̔̽̍̉̒͘̚͘ͅā̷̛̛̛͍̺̥̫̞͖̮̠̐̓͆̋̍̽̓͐̈̓͂̀̐̈́̃̊̍̍̎̈́̉̂̀͒̾̇́̍̉̓͆̿͌̈̏̕̕̚͝͝͝b̸̼͙̪̪̜̹̼̣̼̪̗̭͓̼͚̯̦͖̙͙̼͖̠̦͒̓́ͅę̴̡̨̡̱̠̞̪̘̬̲̫̼̺͕̰̩͉͈̙̦͔̜͇̱̰̩̮̲̠͈̝͚̓̄̔̅̋̐̒̃͆̌̐͒͘̕͜͜͝ͅs̶̢̧̧͍̞͍͈̜̲̫̫͎̠̲̱̺̹̺̝͚̘̟͕̲̞͔͍͔̞̟͇̩̪͖͉̺͇̰̥̱̻͇̤̖̹͂̌̏͆̒̐̇̊̂̍͑̿͂͒͜͜͜h̶̨̧̨̛͎̤̣̰̯͈̺̞̥̱̞͙͖̩̯͓̬̜̞̱̳̳̙̪̱̙̭͔̘̋̋̓͗̊̓̓̎͐̅́̿̀̈́̅̈͒͊̋̓̾̽̍͋͊͒̈̄̏̇́͒̈́̑͗̾̈́́̓̋̕͜͜͝ͅͅ ̸̧̧̡̧̧̧̨̛̹̜̗͙̠̭͉̺͙͖̬̹̖͉̫̻̭̮̜̥̞̣̫̪̰͍̭̠̯̤̙͚͓̪̦͔̣̣͖̲͉̝̟̑́͗͜͜ͅţ̵̛̖̇͛̃̅̓̐̾̀͗͐̐̍́̃̌́̓͑̏͊͆̉̍̅͛̆̀͆̀̒͘͘̕͘͝͝͝͝r̶̘̠̮̩͔̈́̀̇̎̃̈̇́͂̃̀̐̈͂̔̎̔̈̌̊̉͌̍͌̔̀͒̋̍̄̊̂̾͑̔́̈́͛̚̚̚̕͘̕͜͜͝͠͠͝i̴̧̢̨̨̢̡̨̢̢̛̛̭͍̪̖̦̫͓̣͖̱̲͙̳̦͎͚̪͚̞̘̺͔͕̟̤͉͇̣͉͙͉̮̮̺͗͌̈̇͐͋̑̐̑̾̅͆̓͒̈́̅͌͆̈́́̀̓͑̈́̏̆̂̕̕͝͠͠b̵̡̧̧̡̢̛͕̘̖̦̼͙̯̺̤̻̠̦̻̥̫̭̗͉̪̦̪̼̜̞̹͉͙̮̳͓̤͎͔̲̥̹͎̙̭̣͓̤͕̟̓͆̆̒̉̒̿̋͒̌̇̓̉̽̍̈́̄̔̈̈͛̂̊̀̊̈́͗̅̀̒̋̋̂̈́̀̋̾̇̋́͛̈́̀͒̈́̽͆̕̚̕͘͘͜͜͜͝ͅͅe̸̢̨̧̧̝̺̘͙͚̞͎͔͙̞̼̠̼̱͓̗͇͎͓̯̟͚͚̪̦̼̭̳̖͇͖̺̪̯̰̭̪̙̝̝̣̱͐̀̓̈́̿͒́̏̄̋̾͊̿͆̐̿̕͜͜͜͜͝ͅ ̸̧̡̹͕̩̲̯͇̮̘̠̬̺̥̘̣̲͕̖̘̼͎̪̙̔͜f̶̡̛̳̩̥̣̹͕͇̩͖̱̱͚͙̞̯͔͉̣͉͎̩͎̙̖̼̩̥͚̹̤͕̲̩̬̥̠̟̞̎͐́̊̿̽̐͛̆̿̒̎̅́͗̄̀̇̈́̋͆̃͐̆̄̉͌̾̏́̈́̆͐̀̃͂̂͊̔̈͗̈́͘̕͝͝͝͝͝ͅͅr̴̲̱͇̦̫͓̹̈́̉̌́̄̾̋̔̈͝o̷̡̨̳̬̼̥̙͙̩̖̬̼̮͇̯̠͓̩̟̞̭̟̯̙̱̱̲̣̤͍̩̰̠͎̮̱̟͎͍̤̘̖̱̖̭͉̩͋̿̅͂́͋̑̑͗̇͗̃̆̆̒͂̇̃̔̅͋̏͆͜͠͠ͅm̶̧̡̧̡̛̛͔͈̮̲̪͉̥̹͍̫̤̺͚̭̳̭̥͔̘̙͕̗͇̺͍̠̯͚̙̬̜̭̱̻̺͉͕̳̖̦̮͙̞͓̤̤̩͕̟͆̓̐̊̅̑̓̀̇̍͑͒͐̉̌̋̑͊͐̽̿͛͂̐̀̀̈́̓̀̈̃̇͘̕͘͜͠͝ ̷̢̡̡̡̨̨͕͎͖̜̞͖͇̥̰̫̝̘͉͚̪̩͚̙͕̙̻̭͕̼̹̟̘̭͔̙̳̯̳͍̳̰͓̙͍̰̰̻̅̍͛̃̾͗͐͒̅̊̈́̔̈́͑̒̈͗̈̌̄̉̔͋̊̍̇͌̏̃̕̕͘͜͜͠͝͝͝͠͝Ş̸̙̻͍̟̥̞̘̲̘̜͚̫͚̋͑̃̈́̈́̄̎̉̃̑̆̒̋̔̃̔̽̀̎̅̾̋̌́̓̀͑̊̊̆̾̄̿̐̒͋̃̅̎̿̚̕͝ờ̵̡̡̡̡̗͈̰̜͍̺̝͓̼̤̦̯̲͙͍͈͇̩̥̖͈̰̱̦͔̩̣̼̰̣̳̟͎͚̀̔̓̒̋̏́́́͋̎̋̐͌̓͛̔́̒͋̄̉̿̈́͂̂̏͛͛̐̃̃͑́̓̈́͑̿̀̈̂̀̒̓̀̕͘̕̚͜͜͠͝͝ͅų̷̢̧̘̳͇̻͖̫̦͚̻̩̭̜̼̼̹̗̜̟͕͚̣͇̩̦̤̠͍̼̜̞̩̺̙́́̒̓̈́̈́̽̌̆̈̇͊̈̉͌͒͊͊̔̆̆̇͌̑̍̆͊̾͗͋̍͜͝͠͝͝t̵̨̨͔͖̯͎͍̬͕͖͔̺̥̗̭͔̬̭̹̹͙̀́̈͘h̷̛̟͚͎͔̗̬̘̒̓̅̀͛̉̏͌̏̀͋̃͂̐̅́̓̈́̎͆̉̉̔̊̇̂͗̏̍̾̉͐̀̽̚̚̕͝͝͝ͅ ̸̡̬̳͙̞̹͕̻͕̞̣̝̝͓́̽̆̽̄̅͑́̒̋̀͗̃̀̂̿̏̇͛̀̂̂̿̇͂͘͘͘͜͠͝͠͝Á̸̡̛̛̮̩͉̜̼̜͉̌͂͆̉͗͐́̾̊̂̎̏̾̂͗͗͂͆̌͋̌̈́̀͌̒͆͂͂́̄̐̀́̾̓̆̕̕͜͝͠ṟ̷̢̡̧̢̛͙̲̙̱̰͎̳̩̘̦͇͙̳͈͉̺̟̬̙̪̰̹̣̹͙̦̳̙͎̜̻̳̦̯͕̦̭̪͛́̾̿͒͗͋͂̑͌̇́̋̑́̈́͊̊͐̎̏̄́͛̕͜ą̵̧͍̳̟̰̹̗͍͇̪̱̝͕͍̌̈́̅̋̽̀̇̈́͂͛̐̎̓̆͒̂́̊̊̄̂̐͑̊̈̀̚̕̚̚̚͝͝b̴̡̡̡̧̢̧̢̢̧̠̱̫̦͔͕̦̺̩̬̟̲̹̟͙̞̣̮̼͇̫̲̪͚͖̝̻͔̻͉̖̺͇̹̪͎͔̫͔̳̱͔̅̉̌́̌͋͒̂̀̌̄̑̽̒́͑͊̓͌̓̾̏̈́͐̿̆̉͜͝͝͝͠͠͝͝ͅͅ ̷̡̧̨̡̢̡̢̯̼̠̩̲̯̗̣͇͖̲̫͓̪̪̜̼̮͍̥̩͖͎͙̱̺̺̝͇͙͇͔̱̳͉̰̘͈͉̣̘̥̝͇̳̾͊͜͜͝͠,̴̢̢̼͙̦̣̦̙̻͓̦̳̰̭͈̫̲̭͈͎͉̙̯̘͓̤̱̹̮͔͉̤͓͔͕̬̊̀͗̈́͌͑͗̀̂̾̾̓̈́̔̆̀̇͐̓͋̈́̀̔́̓̈̎̒̄͐̾͊͌͐̒̋̈͌̚̕̚̚͠͝͠͠͝ ̸̢̢̢̨̧̨̨̡̛̛̛̖̩̱͎͎̥̞̪͎͙̘̻̘̫͔͕̳͙̮͉̫͈̹̼͓̺͇̩̲͕̯̤͉̲͔̯̠̱͔̤̟͌̒̃̒͗̄̀̋̄͑́̾̀͑̏̇͒̎͌̓̄̏͒́̾̈̐͆̍̈́̀̉̔̍̊̈͐͒̌̍̕̕̕͜͜͝͠͠ͅͅͅw̷̢̧̨̛͖̘̟̯̞͇͖͚̰̣̼̙̥̘̞̼̗̬͉̬̲̟͓̟̺̣͔͓̤̩͖̫̮̰̯̦̻̤̪̲͈͕̪͛̍̑̇̄̓̄̔͗͂̊͜͠h̴̨̨̘̙̪̯̻͎͖͚̦̯̤̗̞̖̞̠̲̹́̐̀̀̾͐̃́̈́͒̌͌́̈̕͠͝ͅi̸̢̨̨̹̖̙͖̲̯̼̘̲͙͎͖͚̤͇̲̥͎̍̈́̔̐̄͆̍̀̀̿̇̿͆̓͋͂̌͗͋͋̏̅̑͘͘͜ͅͅc̶͍̋̑̐͑̽̑̓̍̃́͌̑̍̓̅̔̈́̓͛̈́̾̐̌̈́̿̀͒̈̓͛͑͆̉́͛̌̈́̿̑͗̄̂̀͑́̚͠͠ĥ̸̨̡̧̡̢̧̢̢̨̛̬̹̲̺̳̯̺͚̤͎̞̱͙͙̙̝͎͈̬̮̪̪̣͍̩͔̖̥͇̙̖̥̬̹͍̟̥̝̝͖̥̃́̽̈́̀͂̉͊͑̈̂͐̐̆̇͐͌̆̋̉̋̈́́̾̓́̈́̎̀̈́̕͘͘̕͘͠ͅ ̶̧̡̛̛̭̹̺͇̭͉̗̤̰͖̲͇͙̫̠̗͖̖̦̜̳̫̮̳̤͙͓̫̹̰̪̥̀͒̌̌̽̇͊͒͊̈̈́̐̅̋͑͒̐͛̽̕͝͝ͅp̴̡̡̧̨̮̤̟̯̫͉̱̘̮̩̬̜̣͓̥̳͕͙͖̻̱̬͓̳͎͙͕̝͖͉̈́̈́̏̂̽͊̈̾̈́̓̚͘̚͝ͅr̸̛̛̰̫̱̍͋́̈́́̃̅͌͒̍̆̃̊̿̆͑̎̉̈́̕o̷̹͂̒̍́͊̿̈́͆̂̽̈́̂̚͝b̸̛̛̙͍̞̜̙̯̠͎̜̪͕̖͔͖̬̳̳͔͗̈́̀̈́̈́̈́̽̋̇̈͂͗̿̽͌̃̀̾́̓̂́͆̀̇͐͆́͋̏̉̓̈͛̊͘̕͠͠͝͝͝͝͠ͅa̶̛̞̬̗̲̞̹̱̠̱͇̯͍̭͇̳̮͈̻̰̩͕͍̽̆̾̑͗̽̏͂̓̌̏̑̇́̔̉̆̀͌͐̈̀̇͗͑̿̄͌̆̚͘̚͘̕͜͝ͅb̵̮̪̰̃̄͐̄̄̇̑̈́̂̆̇̂̏̋̾̑̎͐̎̈́̑̅̓̆̔́͛͊̎̕͘͠͝͠͝l̷̛͍̗̳̗͊͌̄͊̆͐̐͛̑͆̃̀͘ý̷̪̩͙̟̠̫͍͇͙̲̓̅̊͆̏̆̃̕͘̕͜ ̵̧̧̢̢̼͉̱̗̰̺͙͓̞̗̝̝̲̻̫̙̭͙͎̰͕̘̖̥̯̬͖͕̼̝̜͖̙͓̅̓͋̀̓̽̒̋͗͛̍̂̐̾̆͐̍̾̈̊̀̈́̀̏͒̎̔͆̍͂̎̊̽͑̀̂͛̾̿̏͌̎̒̍̅̄͑̎͘͘͜͜͠ͅͅͅc̵̨̨̨̛̯̗̺̘̱̘̭̠͍̺̜͕̫̱̱͖̞̽͌̔̎͆̓ǎ̸͇̮̩͍̮͚͍̣̲̦͚̱̩͉̗̱͉̗͕̠̜̠̜̲͓̪̩͇̗̣͉͖̳̫̪̫̇͋͜͜͝m̷̨̡̢̧̜̖̱̫̬̥̱̞͎̘̻̬̮̼͎̰̞͇͖̪̰̞̰̤̤̱̦͈̫̫̦̬͉͓̬͍̭͚̍͆̽͑̽̅̌͛̌͌̒̃͒̚ͅẻ̴͚̗͓̪̳̫̞̟͇͎̮͉͗̈̊̈́̐̀̓̀͗̽̀̄̅̐̕͝ ̶̢̥̦͖̞̹̼̲̳̐̒́͒̋̍̾͗̔͊́̎͐͋̐́̌̔̅̓͐̅̈́̕͝͝t̴̨̡̞̝͔͚̣̹̯̗͉̝̦̙̞̙͚̺̙̠͚̙͙̪͍̭̮̭̳̜̩̑̒̍̾̓͝͠ǫ̵̨̡̢̭̺̖̜̗̰̙̳͙̖̰̻̘̩͇̳̝͇̘̟͎̯̮̤̳̦̯̰̬̞̬̘͓̤̝̯̥̣̩͇̠̦̎̊͂̑̃̍̚̚̕̕͜ͅͅ ̷̨̨̢̛̭̠̠͖͚̻͇̖̯͙̱̝̳̞̯͇͈͎̮̣̤̤̖̯̱̼̹̝̱̾̂͑̉̅̅̉̈͐̀͒̊͑́͒̽̋͑̓͂͆̍͆́̿̈͂͊̎̽̈́̈́͑͊̽͑̆̊̎͛̅̓̑͘͘̚̚͝͠ͅĄ̶̢̝͚͚͚͔͎̘͖̗̯̘̪͔̺̭̼̯͉̝͇̣̖̞̗̲̜͇͎̰̮̻̬͖̳̜͇̇̍́̈͗̀͛̋̓͘͜͜ͅͅf̷̡̧̢̡̡̛̗̦̦̯̗͚͙̤̠̱͉͈̱͇̫̤̙͍̗̣̮̩̩͚̤̲̮͓͍͍̝̥̦͙̮̠̠̰͔͕̺̾̏̅̐̔̍̑̈́̆̈́͗͛̃̀̽̃̿̽͛͑͌̑̽͜͝͠͝ͅr̸̢̧̢̡̛͕̙̮͇͉̟̙̟̩̰͍̮̲̟̹̱̘̤̠͕͍̼̤̠̟͇̠̺̭̤̫̪͔̬̼͖̦͚̪̞̪͔͍͙͖͇̪̤͔̱̔͋̄̿͑̔̾̆̿̊̑̿̆̇̃̃̽̋̋̒̐͊̈́̆̀̽̌̉͒̄̍̍̈̽̈́̂̏̊̏̏̓̍̆̚͝͝͝i̶̢̠̣̘͇̜̠̦̩͍̙̞͕̱̖͎͖̤̻̝̤̱̩̘̥̮̰̳͙̻̪̩͓͍̟̘̼̤̭̣͉͖͙͓̱̯̮̼͓̕ͅç̵̛̛͍̻̖̝͖̪̲̬̺̱̳͚̣͉̭̲͙̮̝̬͉̩͗͗̃̋̏̇͌̈́̌̓͋͆͑̑̿̒̈͊̇̚ą̵̢̨̧̢̧̛̺͖̯̞̼̫̲̗̼̦̥̤̳̠̼̝͎̱̯͍̖̮̩̮̪̖̩̝͎̝̹͚̳͓̤̺̱̹̮̟̻̲̙̺̪̩̀̂̐͑́̿̏͛̍͛̀̅͌̄̾̾̑̚͘̚̚͘͜͠͠ͅ ̷̧̼̙͕͍͈̯̗̝͍̳̭͍̞̹̪͖̞̖͉̱̫̪̯̼̭̩̖̭̹̮̙̼͓́͆͜ͅͅb̶̡̛̖̤̤̰̘̻̃̒̇̐̓̂͑̈̄͂̀́̂̋͆̉͋̋͐̊̎̂̌̈́̂͠͠ȩ̴̢̡̡̛̦̦͇̻̙̥̬͉̲̦͕̬̪̭̣̗͕̥̩̹̻͚͍͙̹̭̮̰̻͚͇̖̠̤̰͆̀̔̐̽̿͋̈̍̏̊̿̓̿̏̈́͊̓̉͐̾̈́̍̊̔͆̉͋͆͛̀́́͋̂͛̌͘̚̕͘͘͜f̶̢̧̢̛̛̲͇͙̭͍̝̣̯̞̱̖̦͈̣͙̲̰̞̤̭̦̱̻͍̺̗̤̯̺̰̗̦̃̓͆̓̋̈́̃̀̍͆́̈͌̒̎͆́̏̓́͘͝ͅo̵̧̺̙̥̣̦̜͓̦̝͆̾͆̎̔͑̋̿̓̾̇̈̏́̓̒̊̓͌͠͠ŕ̴͔̼̯̀̓̍̋̿̏͌̂͛̅̍͗̔͆͋̔̈́́̓̒̇͆͊̈́̓́̾̍̌͐̎̎͒̏̇̍̑͘͘͘̕͝͠͝͝ę̷̤̖͎̗̖͎͚̘̳̃̇͌̿͂̂̐ ̷̳͈̺̲͔͙̜̠̺͐́̅̓̋͊͑͘̚͜͝͠͝͝ơ̷̡̛͈̥̰̝̺̝̪̥͉̱̙̬̬̲͓̫̟̤͎͋̃̅͒̉̀̅̀̽̒̀̆̂̓͆̓͐̈́̽́͑̈͒̂̎̽͑̍̀̽̾̂̄͛̄̿̀̚͘̕̚͝͝ͅͅù̸̧̫̰̠͚̭̤̲̪̍͂̇̾̓̅̏͜ř̷̢̡̛̳̬̘͉͎̳̟̳̣̞͚̔̆̋͐̃̽̐̉̃́̈̎̌͑̕ ̷̨̢̨̡̧͚̭̬̟̞̗̟̗͍̹̰͔̲̦̦̮͙̯̖͍̄̾͊̐̾̾̒́̿̂̒̈̏̓̾̀̾͑͐͛̓̀̑̅̔̎̌̅̐͆̃̂̑͘̚͜͜͠͝͠͝ę̷̨̢̨̧̜̪̯̲̭͖͚̹͚͔̭͙̬̠̠͔̦̜͓̖̩͓̮̄͂̇͊̑́̀̃͗̐̑̌͠͝ͅr̶̡̡̡̢̨͎͉͓͎̮̤̬̱̥̙͎̦̩̬̝̙̜̝̼̘̬̙͍̮̳̱͎̗̥̞̘̊͐̽͋͐̀̊̏̓̇̍̅̾̿͌͛͊̽̋̎̊͐̃̋̓́͆́̌̎̄̄̄̕̕͠͝͝͝͝͝͝͝ͅä̵̢͓̱̥̻̫́͒̈́͋̕.̶͓͇̙͓̠͚͚̱̖͍̺̥̖͇̔̔̾̔̿́̄̈́̒̓̇̇̈̾͗̒̏́̽̈́͐̀̽̃͂͘̕̚͜ ̷̮̖͚̝̄̊̿̔̆̓̓͐͌͌̈́̒͒͆͒̓̾̋̽́́̉͑̒̄̈́̌͊͌̐̀̀̈́̈́́̇̿̒̐̉̚͠Ȉ̶̡̡̡̠̤̗̠̻̗̦͙̮͎͚͖̯̟͕̹̣̖͔̾̌̄̀̍̈́̏̿̀̈̇̑͋̏̀̓̐̂̀̽́̋͐́̍̐̐͗̔̃̊̑̏̃̏̍̚̚͜͠͝͠ţ̸͙̗̖̲̙͖͓̽̅́͆̿͒̽́̈́̏̇͆̒͗̈́͑̄͐̉͆̓̾͋̽͒̐̈̑͆̍̍́̆̿̈́̇̒̋̄́͆̉̕͠͠͝ ̵̢̧̡̨̛̛͕̲̯̺͇̰̣͎͖̲͚̮̰̮̠̺͚͇̜̱͍̘͚̙͉̟̜͓͙͓͚͇̄̀̽̔͂̔͗̓̽̉̋͌̂̓́̂̾͗̿̃̇̊̒̚͜ͅͅͅĭ̴̡̲̣̪͙̠͖̗͖̲͔̗͙͒̿͌̈́͂̀͌̕̕̚͜͝͝͝͠ͅͅs̷͉̱̗̼̱͍͚̙̠̲̍́̉͋͐͆͛̏̓͊̋̅̑̈́̾̉̄̅͒̾͌́́̉͒͛͝͠͝͝͠ ̸̧̨̛̛̳̣̪̲̝̟̣̻̭͎̱͐̐́̑̓̏̉̈́̓̈͑̆̆̌̀̊̇̃͆̒̽̎̇͒́͛́͆̿̓̏͋͌̓͗́̋͛͆͂̈́͜͝͝b̷̨̡̢͈͔̮̹͈̟̬͙̹̬̣̤͉̱͉̖̠̱̼͙̣̊̀͛͋̀͌͆̈́͑̍͋͋͐̄͠͝é̵̢̡̧̢̹͚͙̪̪̬͎̳̼̳̗̰̦͔͎͉͉̻̻̼̭̳͇̩̪͇̻̦͚͉̪͓̼̼̯͔̻̝̙̣̰̠̙̠̯̒̀͂̊͒̃̓͗̄̄̒̍͗́̑͑̋͗͐̆͌͂͛̈̈́͋͗̌͊̓̈́̽͘̚͘͜͝͝͠͝͝ͅl̶̡̧̢̛̛̲̟̺̟̲̲̱̲̟͇̬̮̭̻̟̰͎͎̻̘̟̖̟͈̺̙̣̟͆̈͛͆̓̏̒̇͂̀̎̌̽̊͑͛̄͒̀̐͛̂̽͂͑̂̔͊̔̈́̑̂̿͑̀̉͐̚͘͝͝͝͝͝ĭ̵̛̠̻̼̐̊̈͒̓̽͗̆̂̂͑̃̓̍́̄̂̈̍̒̏͆͗̚̚͠͠ȩ̶̧̨̧̲̲̹͎͈̰̰̤͚̝̙̗̟̫̳̲̫̤͔̻̮̖͈̠̠̹̬͍̞̜̥̳̬̹̠͕̝̝̦̗̭́͜͝v̴̡̢̛͕͎̘̖̰̰̘̫̖̫͚̙̟̘̯̜͚͓̹̩̳̗͓̙̖̤̲̪̖̭̐̓̔̃̆̐̎̽̃̂̈̎̓̽̿̋́̓̌̍͛̇̾̍͂͆̀͂̎͒̄̔̒̈́́̿̎̆̏̀̈̕̚̚̚̚͝͠͠͠ͅͅͅe̵̢̢̢̢̢̛̩̜̜̜̫̗̗̩̺̘̜͈̦̼̣̯̺̦̤͚͍͓͓̱̗͕̞̮̬̞͙̦̮̙̐̓̌̈̄͗̾̈́͋̓̒̃͛̓͆̓̽̔͑͌̿̀̃̈́͆̀́͒̏͋̆̉̈̄͗̒̓͗͗͛͜͜͝͝͝͠ͅͅḑ̷̧̡̧̢̡̛̛̛̲̰̤̘̗̩̱̝̯̼̫̥͙̘̤͎̠̹̖̰̳̟̠̩͍̝̪̗̘̼̱͓͍̜̙̦̟͎̟̜̙̌́͗̀͆̃̅͋̀̀̎̐̅̋̂̆͛̀̀̔̔̓́͆̕̚͜͠͝ͅͅͅ ̶̡̛͍̪̬͖̟̱̺͇̞͇̳̅̓̒̇̓̌̾̒́͆̈̾̃̔̓̈́̌͂̒̅̓̃̇̃̀̀̾͆̈́̎͘̚͝[̷̡̧̧̪̹̦̯̱͉̪̥̩͉̗͎̥̰͚̭̗͖̣̘̲̠̯̱̰̖̠̳̜̘͈̻͍̠̊̉̇̓̍͑͌͐̐̋̀̀̅̍͝ ̴̡̨̳̖̳̟͉̭͕͍͙̞̬̠͍͔̗̱͍͉̜̲̰͔̱͓̜̗̙̰̠͚̪̱̝̦͎̤̲̞͙͙̹̱̫̪͕͎̓́̎̑̿̔̽͗͛́̏̏̈̓̒͊͘͜͜͠͝f̴̜̣̍̂͐͝ǫ̷̨̛̛̣̼̞͚̖̘̜͕̖͇̳̗̙̦̘̺͕͈͚͍͚̮͈̥͈͓̱̥͔̬̬̩̹͇͈̗̰͂̄̈́̂͑̾̈́́́̽̽̅̄̏̂̋̈́͊͋̌̓́̾̄̈́̽̿̋́̏̆̽͗͊́̆̓̑̆͑̈́͂̊͗̚͘͘̕͜͝͝͠ͅͅo̶̢̡̯͎̦͖̙͍̙̘̟͗́͆̏̂̎͂͐́͂͑̋̇̈̐̊̓͘͜͠͝͝ṯ̸̡̨̧̧̰̮͚͍̦̘̞̩̹͕̪͚̭̞̲̩̦̻͇̯̻̭̱̬̞̲̟̬̫̜̲̼̟͎̓̑̈̐̐̕̕͝n̴̳̺̯̬̳̪͊̇̑̇̓͐́̾̃͑͋̅̉̊͒̈́̓̊̕̚͝͝ơ̶̢̧̢̨̢̜͕̦̰͓̝̯͓̻͚͙̪̬̟̮̣̦̟̼̝̼̲̞͍͖̺̱̣͍͚͍̥͓̻̬̋̈́̾̿̄͑̅̕ͅͅṫ̸̢̧͙͕̼̩͕̝̺̟͍̝̰̱̲̘̮̙̰̯͈̪͍͔̫͎̬̗̗̹̔̍̀̚͜ͅͅe̵̢̡̡̜̫̹̬̳̟͖̫̲͖͈͖͔͎͚̤͚͉͚̞̤̻̲̣̠͓̲̗̠̗͓͓͍̻̠̩͍̳͉͍̩̖̖̤͚̊͛ ̴̧̡̛̛̣̥̰̙͔̼͇̩̞̙̪̮̝̲̈̿̍̉̔̈̈́̍̆͆̓͛̓̄̈́́͗͘͝ņ̵̨̡̛̠̱̠͓̭̮̤̥̺̭̘̗̮̯̭̣̺̤̙̆̓̾̑͛̈́͒̓͆̽͌̽́̋̾̔̂͊͌̿͆̂̆͋̓̃̓̏̆́͘̚̚͜͜͠͠ẽ̸̥͕̖̮̲̈̾̊̀̌̈̊͑̉͋͑͆͌̆͊̅̌̓̽͌̃̃̀̾̏̀̂͌̾̈͛̈̇̌͊̾̽̇̇͘̚͘̕͝͠͝͠ͅè̴̢̡̛̛̺̺͔̳̲̭̙̼̬͉̙̠͖̫̺̻͉͎̹̎͂̅̆̑̑̈̈͑͐̏̀̌͆̇͋͐͒̈́̽͆̅͐̇̕͜͜͝͠͝͝ͅͅd̶̢̡̧̡̛͇͓̺̠̘͎͍̪̦̠̯͇̭͈͓̗̟̤̮̣̰̤̩̤̻̦̰̅̊̏̔͂͐̐̊̂͗̿͛͒̿̉̔̈̀̈́́͊͛̋̅̀͑͋̂͌̇̾͑́̌͊̌͂͋̚͘͘͠͝ḝ̴̧̧̡̗̳͇̟̦̩̜̤̗̼̼͇͓̼͇̫̖͔̻̘͓̭͔̻̮͎̘͈̥̦̞͈̻̪̻̞̙̻͍̝̹͇̞̝̀̇̓̒̉̇̓̋͊̑̐́̈́̊͆͆͋̀͐̓͗̈̈̆̆̒͆̄̾̄̃͋̋̅̽̎͘͜͜͝͝͝͠d̷̢̡̢̛̦̳̘̺̖̙̖̼͍̰͎̙̰͍̲̟̤̺͗̀̓̑̈́̊͑́̿̊̈̅̓̑͐̆̊̒͋͑͆͛̏͊̓̽̈́̈́̅͑͂̐̓̅̇͂͊̏̈́̎̈́̉̓͐͑̏̍̕͘̕͜͝͠͝ ̵̡̧̛̹̠̘̻͍̘̣̪̘̺̻̲͖͔̣̹̰̥̹͚̤̳̜̞̭̝̞͉̯̆͗̍̿̍͒̂͊̌̐̑͋̑̂̒͐̑̓̔͌͘̚͠͝͠ͅͅ]̸̠̥̐͑̊͑͑̃̚̚͠ ̶̢̜̬͍̝̬͇͈͍͍͉̩̰̩̖͙̩̜̲͙̜͖̘͔̞͇͈̳̩͙̜̥̤͔̰̤̫̹̻͔̥̗̪͖͙̦̯̌̆̓͐͂͑͌̿̈́̎͘͜͜͜ͅt̷̨̛̘͖̲̼̖͉̘̅̀͛̋̐̐̑̔̀̉̐̈̌̆͆͛͑͒͗̐̈̃̊͒̾̒͌̎͗̊̃̽͒̋̅̍͂̅̒̓̒̓́͘̕͘ͅh̸̛̩͕̳̘͔̿̀̓̊̋̋̒͛͗̊͒̋͝͝a̵̛̛̝̹̦͇͓̰͍̯̮͇̙̗̰̖͎̝̦̖͕̘̺̪͇͙͚̺̹̤̯̖͖̤̯̙͉̘̩̰̲̯̻̎̋͂̓̑̄͑͌͐̌̐͑͋̔̇́̈́͑̌̿͗̈́͛͑͊̒̇̑̌̄̿͑̿̇̆͑̃͊̓̚͘͘͘͜͠͠͝͝ͅţ̵̨̧̧̧̢͔̯͓̖̫͇̳̻͙͕͇̠̥͇̼̠̳̳̤̭̪̱̹̹̗̺̟̠͍͍̭̖̘̫̳͈̺̃̀̌͜ͅ ̵̡̛̲̫͖̪̻̜̙̄́͐̐͂͌̆̉͂͂̋͗̍̂̏̒͑͗͝ǫ̷̧̧̡͉̪̼̹̗͙͇̘͉͔̟̬̯̞̝̹̳̰̯̱̗̺̼͋̾ͅͅṅ̵̨̧̢̛̛̛͍͎͇̜̞̱̬̗̬̼̮͖̍̅̽̊͛̍͗͛̎͛̋͌̐̆́̀͛̅͛͌̐͛̉̐̇̓͆̈̀̈́̿̈́̀̋͒̑͛͘̕̚͜͝͝e̸̙̫̗̝̩̱̖̞͍̰͙̬̗̺̼̦̠̠͖̯̺̭̜̠̠̰͙̤̟̬̥̳͍͒̐̋̽͆̇̂̄͂̇̋͑̔̐̃̒͊̅͑͗͌͋̕̚ ̴̧̢̡̼̱̠͈̗͍̯̳̳̪͙̫̙̖̼̜̬̼͇̻̠͍͕͕̟̫̼̰͔͖̤̣̂̾̆̓̓̃̊͒̈́̌̇̎̒͋̔̇́̓̓̆̋͊̅̔̋̋͗̈̄̓̎͋̅͒̽̏̂̆̇̄͋̈̚͘̕͜͠͝ơ̷̢̛̝̺̙̻̗̥̻̠̭͇̭̲̼͍͔̣͍̭̪͇̜̣̩͍̰͙̭͍̠̻̝̙̰̯̮͈̮͉͇̳̟̭̺̙̤̂̍̔̔͑̒̆̿͂́̔̉̾̇͒͗̿͂͒̈́͛͛̑̋̌̑̊͊͂͂̔̈́̏̚̕͜͜͠ͅͅͅf̴̢̰̣̙͙͇̜͚̲̣̩̝̳̖͉̺̻͈̜̰̪̗̮̼͎̹͇̪̖̙̻͎̞̻̰͆́͛̅̆̍̅͂́͆̔̇͊̈́͐̄̈́̋͋̑̊͂̊̀͝͠͝ͅ ̶̨̨̡̧̛̛̹̩̗̫̤͖͎͈͇͈̼͓̹̲͓̘̝̦̀̿̎́̏̾͐̈́͆̈́̋͐́̐̊͗̔̒̈́͌̽̒̏̄̈́̉̾̆̂̉̾͠ţ̵̢̧̧̘̬̳̤̩̗̖̙̣̝̪̮̮͚̋̐̏͗̒̈͐̿̽̾͗̿̆̀̃̈́̔̈̔́̋̊̇̐̂͂̽̅̋̋̇̾͛̄̎̆͐͒́̓̋̂͒͘͝͝͝͠h̴̥̩̟̭͍͇̖̞̰̜̯̝͗̓̌͋̅̐͌̍̾̎̍̀̂̓̒̽̈́͊̇̽̕͝e̶͓̖͚̽̏̒̇̄͌̏̍͆͛͗͊̆̔̽͆̋̿͆̒͌͋̌́͐̌̊̆̓͌͂͂̽̊̄́͛͑̀́̈̚̕̚͜͝͝ ̴̨̧̢̧̨̡̢̤͈͕͎̝̱͍̭͇̙͙̤͔̟̪̹̪̳͔͚̩͎̟̼̹̬̆̇̌͋̓̓̍͜ŗ̵̨̧̨̡̛̲̥̰͈̦̝͖̤̮̗͔͔̰̟̱̘̝̠̟̘̳̤͚͎͙̱̝̭͍̜̄̈́́̐̈́̃͊͘͘͜͝͠ͅě̴̢̨̢̱͍̳̣̤̲̰̺͔̦̙́ḁ̴̺̥͚̣͔͙͇̣͎̫̠̯̤̮̼̪̱̦̳͇̩͔̅̏̑̆̎̍͌͐̄́̈́̂̃̅̕͘̚͝s̸̨̢̡̛͈̯̦͙̩̦̭͇̲̬͈̪̭͍̥̤̙̬͖̣̣̱̫̘͚̖̠̠̣̪̹̪̼̭̗͇̓̍́͋̊̔́̃̀̈́̃̄̊̃̊̀̃̆̈́̒͆̔̄͒͐̀̈́̅̓̑̈́̊̍̔͛̌̍̿͆͒͌̇̍͗̕̕͘ǫ̵̝̠̻̞̦̝̮̪̟̰͎̩̭̳̺̹͈̘̯̲̭̬̼̮̩̹͙̪͓͖͚͙̝̞̮̠̮̪͈̠̟̗̃̍̐͋̂̉͒́͂̇́̐̾̓̀͊̎̔̊͆̅͐̍̄̒̋̂̋̆̈́̆̇̆͆͐̅̚̕̚͘͜͜͝͝͝͝͝͠͝͝ͅn̸̢̧̨̡̧̡̧̛͙̻̩͚̝̺̼̤̬͓̱̝͍̠̬͔͉̺̬̮̺̘̖̦̭͚̠̤̯̪̩̯͚̰͎̥̯̥̟̓̍̊̄̅̉͂̎̈́̈́̿͐̿̒̾͒̾̉̿̐́͒͑̀̃̆̈́̏̈́̆͒͊̾̿͑͜͝͠ͅś̷͎͇͓̺̘͌̏̔̈́̇̈́͗͑̉͂̑͗̆̀̌̅̌͛͗̊̈́̋̇́͗̾́̋͋̔͊͂̏̍̒͐̾̈́̂́̈́͗̐̍̓̍̎̂̔̄̄̕͘͜ͅ ̶̢̛̛̥̯̪͍̫͖̼͎̦͙͚͍̯̠̹̝͍̻͈̠̠̰̱̖̗̞̯͙̥̺͔̙͕̖̩̜̫̠̤̫̲͚̻̹͉̙̝͓̋̎͋͌̉́͑͂̈͊͛̓̃̾́̇͆̎̍͂͒͋̾̀̈̇̄͑͐͗̈́̂̂̒̆̿̅̑̑̎͊̇̾̕͜͝͝͝͠E̴̼̞͊̈́̒͠t̶͎̭̟͕͖̠̜̟̱̗̟̦̼̘͙̱̮̭͉̻̟̞̠̬̩͔̯͚̗͒͆̄͑́́̂͆̑̀͛͊͑͛̾̓͛̾́̔̈́̍̈́͌́͛̽̽͌̇̕͝ḣ̴̢̢̧̡̨̧̛̙͕̭̬̘͍͙̜̳͙̗̩̮̪̻͎̳̣͚͔͖̤̞̩̻̖͎̏̀̊̆̒̊̾̈́́̋̐͗̄͗͋͌̀́̒͊̄͗́̽͒̾̅̂̈́̚͘͜͝͝i̴̡̡̢̠̪̬̞̯͔̩͕̗̜̺͖̣̦͉͎͎̪͍̪̝̣̮̘̫̓̒̔̓͒̃͒̒̌́̓͑̏̌̈̔̓̂̂͌̈́̓̈̓̂̀̐̈̐̆̐̈̅̆͊͝ǫ̴̨̢̧̛̙̤̭͓͖̟͈͖̖͓̻͎̺̼͚͇̻͕̯̼̣̲̬̻̦̜̱̳̩̹͇̮̝̖͙̥͔͇̟͉̲̘̦͚͚̳̏̂̾͆̐͛͑͆͊̋͊̀̏͑̚̚͜͝͠͠͠͝ͅp̴̨̨͍̣̠̜͔̙̮̘͚̻̬͈̓͌͑̉̅̑̿̈́̈́̈͛͐̾̈͒̒͑͂̓͆̒͒̈́̚͘͘͠͝͝ȋ̷̢̡̨̧̨̢͉͇͈̦͕̠̮̪͙̝̳̩̞̜̩̝̭̭̦̤͈͍̗̖͎͎̥̘͓̣͚̼̻̣̦͓̩̫̯͚̺̹̖͊̑̃́͜͜͜á̸̧̛̟̟̳̲͙̝̼̏̈̏̒̏̃͗̆͌̎͛̎͌͛̃̓́̾̈́̇͒͑͆̋̿̓̃͝͝͝ṅ̴̨̛̖̻͉͔̙͚̥̲̩̗̟͕͓̮̜͎̠̹̱̩̲̼͓͈̣͉̬͖̝̈́̽̑͑̐̆̑͑̒̊̂͊̑̑͊͘͜͜ͅͅš̵̡̛̛͙̗͚͇̬̜̭̦͇͉̘̼̳͇͙͖̥̺̱͓̋̂͗̉̿̂̊̽̏̂̊̅͘͘̚͝ ̶̡̧̛̣̲̪̲͖̖̱̮͉̪̟̹̹̣͕̲͚̫̂͆̔̑̌̈́͛̅̆͌̐̅̅̂̃̾͒͒́̓̈́͒̾̓́̓̔̚͜͝͝͝͝h̸̡̛̩͈̠̰̳̦̥͚͖͎̮̱̥͍̗͉͌̑͒͋̅̀̀̉̓̽̀̒̽̚͝a̸̧̨̧̧̨̧͈͓̭͚͉̹͚͔̗͓͖̮̺̼̻͖̙͔̞̘͖̜̣̝͉̖͉͓̮̟̰̠̦͙̯͍͖̣̟̳̲͐͆̿̎̌̀̾̾̐͜͠ͅv̶̧̢̺̠͓͉̮̺͈̗̻͔̦̖̪̳̗̳̯͈͍̯̬̠̘͔̹̬̱̱̙́͑̉͒̽̄̄̎̒̈͑̒̅̋̒̀́̔̆̓̋́̓̌͂̂́̀͗̆̈́͒͛͑͑̒͌́̕̕͘̚̕̕̚͝ͅë̸̢̡̧̥̻̬͈͙̘̖̰̺̼̥̗̭̼̖͖̘̜̠̘͎̹̺̹͈̱̹͕̲̪̏̾̈́͐͊̉̽̆͘ͅ ̵̧̛͇̪̰̩͍̬̹̣͖̘̰͇͍̗̙̱͓̪̮͙̦̣̰͖͓͚͔̼̮̰͍̳̯̘̭͔̪̘͎̿̎͒̒̀̽́̈́͒̋̓̅̽͑͊̋̀͆̾̅͗̂́̄͐͌̀͆͋̉̿͋̊̒̏̈̄̓̽̚̕͜͝͝ͅa̴̧̧̨̨̛̮̦̻̳̰̼̖̣̰͚̫̺̯͇̫̤̺͚̟̦͓͎̥̠͙̪͈̙͔͎͍̗̻̪̟͕͍̰͖͊̀̍̀̅̃͗̍͛̈́̀̆̽̓͐̂͒͗̾̈́͛̂̿̊̓͌̉̀̅̋̌̉̀̈́̈̃͛̈́͑̀͊̈́̚͘̕̕͜͝͝͝͠ͅb̵̨̛̼͙̯͕͖͈͓̮̺̲̾̌̎̿͆́̄̂̋̄̄̅̾̋͌͗͋͘̚̕ȧ̴̝̯̍̃̏̈͊̍͗̔̑͌̇̈́͒̎͌̔͋͌͂̋̋̑̊̎̈́̐̾̐̃̿̔͛͘͘͝͝ñ̴̛̹̰͖̪͚͍̼͙̹̙̦̆̇̾͐͂̀̚͠͠ͅd̷̢̧̡̡̥͖̬͉͙͔̱̝̜̗̗̙͕͍̙͙͙̻̙̥̖̦̦̬̦͓̝͇̥͕͈͚͍̼͈̭̻̦̙͓̖̱̥̖̺̓̽͋̓͌̌͛̏̾̀͑̌̌̓̈́͋̿̽̾̏̇̇͂̄̆̋̆̌͊̉̓̓̋̚͘͜͜͝͝͠͠͠ȏ̶̧̧̢̡̧͔̟̺͖̞͖̟̻̦̦̪̳̻̩̼̱̪̰̓̈͆̈́̈́̓͌̾̏̓̈́̽́̒̀̂̀̈́̑̈̀͊̊̈́̒̆̅̔̒̀͆̓̔̌͑̕̕̚̕ṉ̵̨̢̢̛̙̼̤͉͚̜̤̗̤̘̣͎͕̖͈̭̳̹̩͚̘̥̹̣̯̖̰͗̄̇̈̓̈͗̓̾̐͑̇̀̐̆̊̏̑̌̎́͒́́͊̃̀̂̀̽̊̈́̚͘̕͝͝͝͠ȩ̵̡̢̨̛̛͎͎̱̳͚̘̯̙̥̬̺͙̟̗͎̟̱̳̩̙̭̘̪̬͎̙̖̣̩̲̣̈́̀͑̊̿̈̓́̐̏̓̆̾̄́̈́͊͐̊͆̓̏͐͐̂̈̐̾̅͌͑̋̑̊̐͘͘̕͘͜͜͜͜͝͝͝d̵̡̨̢̨̥̫̩̦̖̱̗̖̝͚̞͉̥̳̭̩̳̙̘̟̞̙̣͈͕̲̀̏̓̎́͆͂̋͑̇͒̃̍̋̍̉̏́͒͊͂̊̎̓͑̔͘ ̷̡̡̢̡̨̝̺̬̙̼̬̺̘̜̤͎̰̜̥͚͓͎̝̰̪̜̟̖̞͔̮̜̤̫͖̺͈͈̼̙͎̟̗̪̲̝̜̥̺̮͚̽̂͐͊͑̐̀͆̆͛ͅţ̷̛̖̩͕͚͚̤̗̤̭̪̙̰̞̹̱̥̯͓̬͖̳͇̜͚͚̦̻̞̗͚̙͈͈̞̅̃̎̀̈́̃̏̐̒̀̽̄̀͑̎̒̄̔̽̐̇̇͜͜͝h̴̨̧̧̨̫̟̮͙͈̖̯̜̹̱̪͕̹̬̰͎̦̜̖͙̲̜̗͓͉̤͔̙̥̹̬̱͙͚̺̻̯͉̙̞̘̄̋̋̂͌͑̑̏͊͋́̎̿͑̇̊̐̈́̈̐̉̄̒͆̋̽͂̓̎̔̎̈́̄͋̊͗͐͆̐̓̈͒͘̚͘͜͜͝͝͝ͅͅͅę̷̢̛̟̯̰͎̫̮͚͈̬̯̖̮̰͚̹̟̫͚͙͕͖̠̜͉͈̮̟̰̒͆̏̃͂͊͒̀̌̇̈́̓͑͂̉̐́̋̇̑̉̊̏̀͐̽͑̎̈͒͂̃͂̇̓͂͒̃̑̏̒́͐͆̔͘̚̚̚͝͝ͅ ̶̢̨̼͓̠̰̟̬̺̗̰̼͚̤͓̺̳̦̜͕̱͈̞̫̲̙͎̤̻͕̰̠̣̘̳̦̗̙̣͖͇͎͖̱̩̑̎̈́̊̄͂̉͒͒͐̍͛̐̄̉̂͐̉́̎̂͂̊̐̈́̓̾̀̈́̆̄͊̈̏͑͐̕͘̕̕̚͘͜͜n̷̡̢̢̢̧̧̨̧̤̙͔̹͔̩̳̳̫̦͇̘̣̩̗̲̫͍̺̣̺̟̹̞̙̦̦̝͙̭̪̥̹͖̣͖͕͍̳̫̞̩̜̞͐̀͋́̓̒̾̐̅̚͜͝ͅȧ̴̢͚̪̲̜͉̅̽̊̉̄̇͘͝͝ḿ̷̨̢̧̘͈̮͖̹̮̪͖̯̞͎̰͔̰͍̼̹̩̙̣̤͎͈̙͓̏̓ͅȩ̵̨̡̧̧̨̛̹̯͚̞͍͓̬̺̗͇̳̲̹̭̥͓͍̲̝̖̦̦͇̰̩͔̩͉̼̺̝̪̻̥͙̟̫͎̝͍̈́̀̓̊̍̈͛́̃̔̈́̊͌́̀̓̆̂̊̐̌̓̅̈́̔̃̆͌̾̊͊͆̚̕̚̚̚͠͝͠͝͠ ̸̨̛̰̯̥̐́̔̏͑͛̓͛̎͂̑̈̿͛̋̅̆̀͛́̊̓̆͂͑́͘̚͜͠͝͠͝ͅͅA̷̧̨͎̙̝̪̬̩̬̩̦̼̞̞͕͎͇̘̝̜̬̥̙͇͕̲͉̱̦̖̲̮͚͖̖̱̥̼͉̼͕̣̤̰̤͍͗̀̅͜͜͝͝b̶̡̯́͊̍̃̑̈́ḯ̴̛̫͚̼̫̗̾̂̃͊̽͂̑̌́͆̽̃̈́̎͆͂͂̇͆͒̇̄͊̃̑̏̃̓̌̒̎̕̕͝͝ͅş̸̨̧̛͉̬̜̰̲̝̰͇̫̭̤̻̔̔̄͒̈́̀̍̈́̃y̶̧̛͇͍̤̮̠̤̬̫̰̌͑̌̔̓̌̈̀̐͐̎̾̽̓̈́͊̅̐̄͋̈́́̃͒̊̓̏̓͐̓̈́͘̕͝͝ņ̵̨̧̢̧̧̨̖̜͚̞̗̮̞̺̣̬͖̰̤̳̤̥̖̩͈̞͇̱͍̖̜͚̹̯̲̬̮͕̬͚̹̯̙͎̹̗͔̯̈͆̃͗͛̐̒̾̈́̈́͂͆̽̓̏̎̂̂į̷̧̞͙͚͚̮͓̗͖̠̖̮̠̟̞̘̗̼̹̜̻̭̲̦̞̩͌̊̊̈́̃̍̇̽̉̄͌̎̀̿͌̽̀͂̇̊̽̽͌̉̏̀̏̆̌̈́͌́̀̍̅͒̓̏̚͘̚̚͝͠ͅȃ̶̧̧̻̪̦̘̝̯̩͎̟̮̥̤̭̳͖̟̳͈̭̟̬͙̱̙̣͖̫̰̼̝̺̫̞͔̘͙̤̼̍͊̀̿͛̄̑̆̃̂̏̃̍̂͐̿̕̚̚͘̕͜͠ ̴̛̭͙͙̎͒̑͐̎̆̊́͠͝͝͝ą̶̡̛̛̝̬͙̖͎̝̠̞̯̟̫̝͉̞͙͙̰̰̪̬͔̣̼͙̭͙̬̹̫̲̔́̈͊̚͜n̴̨̨̡̨͉̮̪͔̪͙̞̻͚̰̰̦̯̙͚͔͈̙̘̟͈͍̟̳̦̩̩͍̤͇̤̈́̑̇͑̈́̑̌͒̂͗̈́͒̽͊͋̚̕͜͝͠d̶̨̛̥͙̠̥͎͎̠͉͈͍̤͍͋̈́͛͐͛̈̆̈́́̓̃̎̉̑̔̓̕͜͜͠͝ͅ ̸̢̧̢̧͈̞̩͇̣͈̩̺̤͍̼̦̠̥͚̻̬͔͇̦̰̯̝̲̤̦̩̺͍̯̳̝̮̖͓̬͚̥̬̦̙̟̦͙̠̭̌̇̈́̎̀͐̇̈́̅̍̏̍̅̉͜͜ị̴̛̉̂̋̀̀̂̋͒̉̓́̋̄̀͑̋̉̓́͂͒͋̿̉͛̄̈́͋͆̋̏͊̋̓͋̒̈́̆̑̕͘̚͝͝͠͠͝n̵̡̨̢̨͖̹̖̭͉̬̩̺͎̦̜̻̳̱͚͔̖̠͇͓͕͍̮̮͍̜̟̓̈̎̀̎̂̏̆͌̌̏́̿̏̏́̽͆͆͌̓̃͗́̀̓̒͂̇͆̔̆͐́̑͛̓̓̂̚̚͘͜͜͜͝͝͠͝ṯ̴̡͔̖͙͕̗̤̙̳͖̱̫͍̹̪̯̣̬̒͒̃̾͒͂̓̊̃̀̊̉͝r̶̢̡̡̛̛̛̳͖̗̫͍̤͕̯̭̫̳̭̱͎̞̻͚̗͎͕͚͈̣̘̝̤̦̳̞̮̣͇͔̳̹͕̞̣̞̠͑͊́́͗͛̏͂̾̌̔͒̍̎̔̄̒̽̂̆͊̈́̏̇̓̓̉̂̽̂̍̾͛̈́̉̆͋͒͒̽́̓͐͗͘͜͜͝͝͝͝ͅǫ̷̨̢̛̭͈̱̭̘̘̞͓̯͇̺͍̼̞͇̲̲̹͍̬̪̤̿̄̏̎͛̊͗̃͗̐̃̂̿̕ͅd̵̨̧̢̛̦̰͉̜̫͎̰͓̮̞̮̝̰̼̥̫͓̱̠̥͎̺͚̹̟̪͖̮̠̞̼̼̱͓͍̣̠̹̝̟̠͕̠͈̻̹̜̹̽̈͛͗̂́͌͒̽̏̅̿͛́̒̽̿̔̓͂̅̌͌͂́̌͋͠͝ͅư̷̢̨̧̧̡̛̛͓̬̲̯̰̲̠͕̺̘͇̦̬̬̘̲̣̞̰̪̭̰̞͇͙̻̪͇̠̘̠͇͆̆̂͗̔̄͋̐̍̊̈́̊̂͑̈́́̋̓͒̔̇͊͛̍̈̒̅̋̔̍̐͛̈̒͆̚͠͠͝ͅͅc̶̣͍̩͔̤̺̝̯͔͍̟͗͋͌́͝ȩ̴̟̖̖̣̖̭͇̝͚̞͈̰͙͕͋͊̾̅̄̑̉̾̽̌̎̂̓̈́͆̾̈́̽̑̽̅̿̂͂̓̚͝͠͝d̷̢̡̢̧̲̝̣̪̮̜̲̩̲̩̭͉̹̝̤̫̮̰̬̤̫̮̞̖̯̳̗͗̆̅͋̽͗͜͠ ̸̧̧̢̡̨̨̨̟̟͚͖̱͚̝̜̣͈̼̹̬̰͓̪̹̮̭̰͙͍͕̭͓̖͍͚̣̯̭͍̖̩͙͎̩͙͈͔̲̼̰̮̎̾̅̔̽̾͗̾̓̈́̀̓͋̐̿͐̓͐̿̈́̒̎̿̋̈́̌͐̌̉̒̅͊͜͝ͅa̶̢̧̮͇̰̱͎̫͚̯͇̦͍̯̞̝̪̖̲̭̟̯͕͋̇̂̋͐̆͗̈̓͗̒͌̈̈́͂̄̂̾̽̃͒̇͋͊̀̉̚͜͜͜͝͠͝ ̵̢̧̡̯̦͍̭̻̼̫̪͍̠̮̹̪̞̜̗̳̤͔̮̬̻͍͓͊̽̉̏̇̈́́̈́̈́̅̍͒͂̍̌͒͆͆̀́͒̔̓͒̐̒͌̉̃̓̀̍́͗̓̕̕̚̕͠͝͝͝ͅņ̵̨̛̝̗̙͔͓͚͍̠̟̱̟̰͇̫͉͖̮̼̙̖̤͙͓͔͎̩͉̗̝̹̗͖̜̙̱͔̟̭̻̞̹͖̘͔̏͊̋͑͛̊̀̎̅̑͋̊͂̉́͆̾̏͌̋͒̄̚͘̕͜͠ę̵̢̢̨̠̣͇͈̙̯̰̪̫̲̘̞̞̥͕̗̪̼̙̭͍̹͖͍͙̹͖͉̩̪̒̃̂͆̂̍̏̂̃̾͛͂̿́̐̀̇̓̋́̂̑͛̚̕ͅw̸̠͖̬̟̱̬̭͙̘͍̩̣͙̙̻̹̖̦͇̥̩͙͉̬͚̱͎̓̏́͛͒͆̂͋̉̇͐͆́͂͒̈́̍̓͑̅̊͒̎̎̀͗͗̾̂͆͌͌͆́́͘͘̚̚͝͠ ̴̛̛̦̤͊͑̑͋̉̈́́̽̄̇̆̾̆̈́̾̔̑̿̏͌̈́̾̐̈͊̈́̐̋͗̎̏̂̕̚͘̕͝͝͝͝͝ö̷̘̦̦̰̗̱͈̤̭͙̤͎́̈̃̿̌̄̏͋̀̈́͌̓̍̎̋̄̿̽̈́̽̊͂̚̚̕ṇ̵̛̛̛̰̭̳̼͈̩̲͕͕̼͈̗̏͋͊͊̒̌͌̃͂̏̑͐͋͗̌̈́͑̌̋͐̃͒̌̀̒̌͌̑̃̅͂̌̀̂̃̓͘͠͝ē̷̛͓̿̈́͋̾̄̄̓̄̍̍̆̈̓̇̆̈́̅͌̄̈́̇̊̿̅̊͂͌͛̽̀̊̂̐̾̾͛̒̓̋̈́́̈́͘͘͠͝͠ ̶̛̛̩̻̮̃́̔̄̌̆́̓̒̂͐̓͗͂̋̑̃͋̾̓̈́͆̐͛̌̊̾̌̔̌͒͑͒̔͆͂͋̕͝͝͠͠͠(̸̫̯̘͕̠̱̤̘̱̰͙̥͍̟̞̒͆̓̏̾̀̈́͒͒́͊̉̔͌̔̽̿̄̿̊͑̿̚̚͠ͅȨ̸̡̛̜̭̮̦͇̞̼͙͕̪̜͍̘̖̬͙̙̳̥̹̮̥͖͋͂͐͗̽͛̈́̇͋̉̄͌͒͊͑̀̓̐̐̍̌̔͑͂̾̇͐͗̈́̍͗̓̊̿͛̑͗͒̏̈́̑̔́̀̏̈́̕͝͝͝͝ṫ̶̠̥̰̩̝͇̭̞̹̤̣̤̻͇͔̲̿͗̓̅̄͊̂̈́͂̉̎̚͝͠͝͠͝ͅḩ̴̛͈̻͍̥̬͕̪̻̹͍̟̣̭͕̣͍̰̹̤͇͙͈̰̓̅̌̏̊̔̒͊̋̂̏̅͌̎̃̍̊̕ͅi̷͕͚̙̗̮̭̭̮͕̇̽̄̿́͒̆͒͂̎͘͝͝ǫ̴̡̧͈̤̣͎̪̪̜̻͖̜͉̭͖̭͓͉͖̺̮̞͈̞̮̰̗͕̞̺̭͕̰͉̞̼̲̪̤̭̺̮̤̘̮̦̾̿͜͜ͅṕ̷̢̡̡̧͇̮̰̯̙͇͕̦̗͔̘̝͈̫̞̦̙̹͎̫͔̥̪̦̣͔̤͚̫̟̻͚̌̽̐̍̈́͗̍̏̉̈́̄͊̏́̏̊̓͋̈́͋̉̉͂̈́̍̑͑̔̈̅̉̚͘̚͘͘͘͠͝͠͝͝i̶̧̡͖̹̤̞̭͇̠͖͙͙̭̭̓̐̏̋͐̄͊̾̂̑͊͗̄̈́̀̐̂̈́̈́̊̒͂͐̾͑̽̂͑͐̃̕̚̕͝ͅa̷̧̧̡̹̫̭͚̠͚̘͎̯͖̟͔̲̘̥͕̮̹̹̼̙̭̝̰͙̣̺̜͇͓̋̾̈́̾̓͌͊͆̀̓)̴̢̡͓͎̱͙̫͕͓̫̞̝̙̼͙͙͖͇̞͓͈͕͇̠͉̬̦̼̦̭̟͉̲̹̩̲̦͖̰̱̱̦͉̖̌́̋̔̒̏͌̄͐̓̈́́́̓̊̐̈́̿͐̿̈́̉̽̓̔́̈́̒͆̃͋̆̍̓̇͊̄͑͘̚͝͠ͅͅͅͅ ̶̯̜̐͆̋̒̌͆̒͆͛͆̂̿̒̓̓̔̓̿͑̋̒͋̀̀͌̀͘͝͠͝i̷̡̮̤̳͔̩͈̺̫͈̣͎̗̩͎̣͙͙̺̗͖̙̼̼̟͖̮͙͇͚̺̯̦̬͉͍̹̱̖̙̫̪̰̮̻̰̬̘͉̞̖͙̇̌̉̃̓̆̈́̈́̽̍̽͌͛͌̿͌̎͒̒̄̒̌̂̈́̉̄͛̀̆̎͛̈́̂̊̃͒̾̂̈́̀̀̍́̈̏͆̊͆̅͘̚͠͝ͅş̷̡̲̮͖͚̩̫̥̖̗̞̤̺̮͔̗̜͙̌̀͒̽̔̈́̽͗͑̈́͗͋͗̊̅̄̃̂̊̎̋͊̋́̑̉͒͋͗̍͗͆͋̾̅͐̅̓̓͆̉̔͂͒̕͘͘͘̕͝͝͠ ̸̢̡̖̻̹͇̀̉̅́̎̿͐́̓́́͘͝͝ͅt̵̟̣̞͓̦͎̹̹̞̃̽̄́͒͗̈́̎̈́̈́̍̓͒̆͐͊͋͐̈́̽͐͋̋͊̂̊͂̾̒͌̍́̾͑̉͗͋̚̕̕͝͝͠͠h̵̨̡̛̛̻͇̳̰̪͖̣̖͇̣̺̪͋̿́́̆͂̑́͆͑̀̎̂̽̂̓̇͌̈̆́͊̒̈́͐̅͒̂̊͌͐̆̈͒̈̽͒̆͛͒͒̽́͆͘̚͜͝͝͠͠ȩ̴̛̬͙͙͓̱̮͉̲̼͈̲̠͍̰͈͕͓̫̦̹̦͙̰̥̿̌̊͑̓̍̃̋̅̊͋̽̓͛̋̍̂͐̽͒̀̍̎͂̑͗͊̉̐̿̈́̄̅̔̀̽̆̈͛͛͑̊͊̕̚͘͜͝͝͝͠ ̶̨̧̨̧̡̛̛̺̥̼̩̯̪̟͓̭͖̤̪̙̙͍̭̻̣̙̜̲͖̲̹͓̦̬͇̯̱̦̔̂́́͊̐͊͊͆̄̅͊̍͒͋̚͜͜͜͝ͅċ̶̢̡͔̳̹̲̺̞̩̈́̓̇͆̈́͊̃͋̒͆̽̕ǫ̴͖̮̱̱͇̖̳̘̲̥̭̦̜͕͂͊̈́͗̌͑͑͑̃̏̒̎͑̌̇̎̇̅̏̂͗̽̒͐̋̂̒͛̋̍͌͒̐̌̚͠͝͝͝ņ̵̢̼̥̣̭̫̗̅̈̃̽͑̈̕͝t̶̡̧̛͉̰͈͖̱̺̤̜̬͕̫͓̠̲̠͓̭̫̗̜̙͎̞̩͖͈͙̤̰͍͛̀̈͂̋̇̔̑́͐̋̃͛͝ͅẻ̴̡̡̢͍͇̯̼̝̗͚̤̻̠̥͉̰̜̼͎̫̼̙͉̠͙̬̼̬͕̮͔̰̰͂̈́̒̑̀̏̈́́͝ͅm̷̢̡̡̢̝̺̭̭̜̜͎͍̼̮͚͈̜̲̼͚͔̱͓̽̿́̐̉̅͛̐͋̿̌̋͗̏̀̒̿̓̈́͂͛͆̆͗̈́̂͂̏̐̋͗̀̕͘͜͝͝ͅͅp̴̙͆̇͋̍̉̇̐̑̾̆̎̏̋̒̆̀t̶̨̨̧̡̧̡̜̬̥̬͉̭͉͙͈̫͚̩̯̖͈̺̱̼̱̱͔̤̻͚͈̪͓̖̗͈͛̒̽̐͆͒͋ͅŭ̶̢̧̢̧̙̫͔͚̯̥͍̜͚̯͍̭͉̙͖̝̤̥͉̰̤̠͙͎͎̠̤͇̰̫̞̰͓̗̬̝̌͜͜ͅͅͅớ̶̧̧̼̪͚̩͔͖̯̞̠̺̹̞͔̳̜̰̪̩͇͙̹̪͎̝̜̹͉͈̗̪̥̱͔̙̱͑̈́̈́̄̋͆̇̎́̎̎̏̓̽̓̓̔͊̈̆̾͂̔̏̓̔͌̂̆̈́̕͘̚͝ͅử̴̡̢̤̩͚̙̳̦͔̙͇͇͍̤̪̬̭̤͕͈͉̦͙̦̩̟̬̟̘͍̮̩̙̩̟̙̪̙̥͈̦͛̾͌͛͗͆͛̆̾͐̇̓̃̾̃͊͐̄̽̋͛͋́͂̊͌̄̌̌̅͊͊́̅̔̀̋̌̐͛̚̚̚̕͜͝͠͠ͅͅs̶̨̧̛̤̥̰̯̼̗̞͕͈̦̻̥̺̟͙̺̦̭͖̟̝̃̑̿̽͒̉͂͑͋̓͗̀̉͒̄̿͂̄̈́͐͑̊͝ͅ ̷̢̳̥͚͙͖̗̝̼̩̰̪̮̙͔̬̗̭͍̯͕̠͖̣͖̬̠͎̳̟̱͓͈͕̦͗͊̆̓̿̎̇́̈́͆̓̔͜͜ͅͅm̸̛̛̙̺̖͓̗̟̠̂̔͛̀́͋͋̅̊̑͌͂̈́͆̓̃̃̽́̐̐̀̽̂̂̿̎̇͗̊̔͊̄̌̋̿͌̑̓̈́̑̽͛̀̒̚̕͠͠ę̵̧͈͇͚͇̻̯͕̭̠͈̪̜̮̻͓͍̰͈͈̰͕͓͇̟̯̘̙̩̥̠̳͗́͊̉̑̊̑͂͛͐͊͒̓̑̀̀͊̀͛̏͋̉̈͒͋͐͊̄͊̀͒͆̽̑̈́̾̆̽̿͆̉́̓̇͒̑̿͐͝͝͝͝ͅa̵̢͎͙̻̾̊̏͊̌͒̈́̊͂͊͌̌̍͛̊̽͑͛̑̿̏̒́͒̈́̏͑́́̊̃̒͌̓̀͂͆͐̊̕͘̕͠͝͝ͅͅn̶̡̡̳̭͕̹̫͕̺͍̲͈͚̊͋́̒͆̆̅͒̌̈́͊̃̕̚̕͜͠ͅỉ̵̠̼̦͚̘̥̖͕̰̭̥̝̤̻̖̪̹͇̐̅͆͒̂̐́͛̓̇͐͑͆̈́̎̑̆̋̍̾̔͛̈̅͊͋̇̋̾̍̀̿̑̈́̌̚͘͠͝͝͠n̶̢̨̧̨̺̜̗͚̗̰̘̯̬̦̺̼̏̾́͆̽̈͘͝͝ͅg̵̨̧̛̛̛̲͈̫͍̪͓̖̭͚͔̤̪̦̼̻̪̫̹̤̳͔̥̲̩̘̬̟̯͕͈̲͓̣͇̙̖͔͚̥̺̮̦̻̮͎̍̇̓̆͊́̑̈́͗̂̏̓̇̽̆̈́͂̑̀̉̅͗̉̌̈̉͐̈́̎̀́͗͋̕͘͘̚̚͝͠͝ ̶̧̡̧̧̧̨͙̹͉͈͉̺̹̟̦̻̯͇͓̰͍̹̠͉̗͚͙̹̩͍̬̖̩̬̬̤̮̠͉͖̠̗̳̦̮̙͎͙͂̅̈̐́̂͐̀͆̈́̈́̄̅͛̿̈́̈́̃͒̿̿͊̂͆͋̉͆̓̋̃͂̄̄͋̒̃̽̀̐̾̔̀́̅̎̿͘̚͘͜͝͝͝ͅơ̸̡̨̨̛͙͎̠̪̭̥̬̠͖̥̱̺̯̯͍͐̓̍̓̏͋̊̀̈́̅̈́͐͑̀͌̿̈́̇̎͑̐͊͒̋̐̏̃͒̄̊͐̈́̈̽̄͊̔̚̚̚̚͝͠͠f̷̨̡̧̧̡̪̻̩̤̖̠͍̯͍̥̜̗͖̬̝̟͎̹͕̺͚̦͙̮̮̟̬͖̙̦̥̱̘͖̖̪̯̩̳̠͇̟̦͛̽͋͌̒̽̉̑̀́̿͐̌̈́͌̈̎̈́̑̽̈́͋́͛͌̅͑͠ͅ ̶̨̧̨̧̛̛̺̯͖̲͇̜̬̘̝̱̙̦̬̰̫̳̝̫͉̱̤̰̠̮͉͔͇͇͍̠̭͓̺͓̻̺̣͚͔̠͓̖̯͎̪̭͈̂̀͂̾͒̈́̓̋̉̌̋̽̀̋̈́́̈́̆̋͊̋͂̍̒̃̎͋͒͛͂̃̃̽͒͂͊̐̉̆̊̀̾̽͑̄̒̍̋͘̚͝͝ͅt̷͕͛̈̐͐͒̂́̐̈́̆̍͂̏͊͌̽̉͋̾̎͑̈́͆͌̇́̆̃̅͌̓͂͗̆͆͂͆̎̓̏͑̀̽̚͝͠h̵̛̙̤͎͔̙̞͚͚͉̦̗͙̞̝̫̪͕͖͚̽̈́̍̏̓̃̀̏̐̓̋̕͜͠͝e̷̡̨̳̭̞̣̹̱̯̺̲̔̓̈́̍̓͛́̃͐͆̓̃̄̅͗̓́́̋̿̍̉̆̊̈́̔̾̽͂̍̇̿̆́̊̓̀̔̓̈́̎̓͐̿͐̔̀̚̚̕̚͝͠͝ ̷̡̧̛̛͎̠̬͔̩͎̟͙̫̝̯̘̖̝̼̱͖̹͉̬̠̙͇̤̘͔͖̘̘̘͚̟̭̣̯̺̻͓͈̠̖͎͇̗̯̺̜́̈́̿̈́͋͐̇͌̑͂̂̿̂͛̓̉͂̽̕͜͝ͅ”̷̧̨̨̨̨͉̟̖̩̳͖̙̖̮͙̲͙͍̻͚͇̞̣̞̺͚̳̦̯͔̗͔̻̘̟̖͍̱̥̘̙͔͔̻͍̈́͐̿͋́͜͜͜͝ͅ ̴̺͊̃̑̎̓̂̈́̍̏̃͛͌͆̄͆̆̓͌̽̆̒̒͆̃͐̍̕̕͘̕h̵̢̧̻̻̟̫̯͉͂͂̓͂̓̆̃̅̎́a̸̡̡̞̰̻̺̰̪̹̥̼̰̩̥̫̳͓͆̽̒̊̑̈́̒̓̏̈́̈̆͒͐̊̈̃͊͆̚͠ḇ̶̧̡̢̨̛̛̫͙̞̥̤̻̘͍̥͈̟̼̺̱̪͈̣̪̳͕͍́͆͑̉̅̏́̃͗̂̀͆̈́̋͐̑́̅͑͂͋̚̕͠͠͝͝͠͝ͅȩ̴̧̧̢̧̡̛̙͓̠̩̤̞̬̙̱̱͇͍̯͎͙̮̱̼̦͈͕̲̖͚̜̜̼̩̥̓̈́̂̃͑̂̉͐̋̾́̐̆̃̌̿͒͆̓͗̍̏̃̊̿͒̍̍̏̑͋̽̐͐̓̃̓͌̀̀͘͜ͅs̷̨̨̨̛̛͍̘͉̼͉͙͚̞̞̙̬̣̫͉̻̖̬̹̙͚̲̿̈́͒̈́̍̉̉̇̏̎́̓̎̈́̎̃̓͐͂̾̿̄͌̒̉̊̈́̚͠͠ͅȟ̸͙͕̞͉̫̯̺̣̰̫̓͗̏͑̂͗̆̑̐̈́͌͛͂̀̎̽̾̌̍̋̋̀̌̽͗͋͌̐͑͌̌̄͑̉̈́̇̅̍́͂̊͑̈̂͂̚͘̚̕͠ ̵̡̨̡̧̢̡͖̗̼͔͙̰̺̤̜͖̮̙̦̖̠͔̤̬͖͈̻̰̬̫̗̝̖͎͉̲̩̟͈̯̳̰̘̺̙͌͌̏͗̌̔͂́̈́̉̀͑̾̌̐̉̆̕͘͝͝ͅͅ”̴̱̞̗̘͎̰͇̠̭͖̰̼̤͎̦͉̞͉͇͂ ̴̡̧̨̪̞̟̮̤͔͕̫͓̭͉̗͇̭̘͌̀͋͊̏̌͑́̒͌̑̎̒̎̃̿̓̀̀͂͌̂̎̈́͐̇͗͂̎͛̋̀̉͑͠f̷̢̧̡̞͙̙̦̭̜̠̫̻̖̦̺̮͍̫̬̰͍̘̦͕̣̼̘̼̙͚̖̫̺͇̟̮̺͎͙̻͚̰̪͕͔͚̳̹͈̯̠̖̈́͜͝ͅo̵̡̡̢̡͇͉̠̠͓̤͎̫͈̮̥̘̳̭̦̩̤̗͎̘̙̝͕͈̮̤̻̣̣͓̜̝̞̯̭̫̫̓́̈͆͜ͅͅͅͅr̶̢̧̡̡̝̩͍͚͎̦̠͇̩̝̠̰̭̗̞͈̻̞̜̼͓̉͑̾͋́́́͘͜͠ͅm̵̧̧̡̛̛̯͓̞̖̬̠̼̰̜̤͓͇̦͉͈̘͎͕͓̞͖͇̮̜͈̻̖̪̜̤̤͈̗̅̽͒̆͐̑̈́̋͊̆͗̎͗̇̆̀̈́̉̑̀̊͘̕̚͜͝͝͝ ̷̢̡̛̝̯͚̮̪̭̣͎̮͖́͑̽̇̑͒͒̑͊̾̾̌͂̍̌̈́̍̈͑̉̾̓͂͛̀͆̆͊̊̌̂̓̾͗͋̑̈́̾̑̅̇̉́ͅͅi̸̡̛̬͇̥̺͔̞͚̞͇̥̹̤̘͉͔̻̰̟̞͛̊̂̽̒̓͒͌͊̽̂̈́̈̇͆̌̈́̑͑̉̆̈̑̀̇̀̂̍̄̈́̍̀͌̐̆͌̽̿͑̇̏̈́̏͒̕̚̚̚͜͝͠͝͠n̵̨̫̪͈̦̹͍͎̞͇̞̼̩͕͇̟̮̟̼͖̍̀͐̊͛͑̀̋̚ ̵̨̛̥͕͕̲̬̠͇͈̫̤͚̘̠̪̮̭̳̰̜͙͓̞̣̱͉̤͈̝͙̩̞̟̯͉̜̼͖̠͙̖̖͈͙̇̒͒̋̄̈́̏̍̓͑͑̆͑̊̒̏̈́͐̒̄̇̐̓̈́̑̓͜͝͠͠͠͝Ą̶̨̢̛͍̥̩̘̗̗̜̭̦̞̜̣̖̤̬͉̌̈́͛̓̓̎͗̏̈́̎̂͌̅̆̏̅̈̏͊̋̉̈́̆̔̉͐͌͂͗͊̽̌͋͗͊̚͜͠͝͝͝r̴̢̢̡̢̢̛̛̛̛̺̟̱͉̩͔͍͚̠̱̼̩̻̞̙̼̝̺̫̞͚̠͎̬͔͆̂̋̆̑̽̏̎̀̒̔́͛̆̀͛͋̍̇̉́̒̏̄͛̃̆̉́̋͒̅͂̂̄̚̕͠ͅa̴̧̢̺̲̠̗̪̮̺̬͓͍̗̱̬̰̘͔̮̲͖̲͚̥̻̠̳͙̗͌͋̐͒̓̋̇̀̔̓͌̀̊̇͋͑͘̕͜͝͝ͅb̶̧̧̡̧̨̢̼̞̦̥̠̳̳̳͈͈̺͙̳͖͍̻̠͕͓̪̗͚̓̌̄̆̓͒̈̈̑̇͊́̿͌͊̋̉̓̾̌͆͆̐͗̄͊͆̂̈̓̈́̔̉̐͂̑͊̔̍͒̎́̈̕͝͠͝͠ͅͅͅį̵̨̛͍͕̗͔̠̼̻̜͉̦͍̲̟̲͖̠̖̯̻͋͛̍̿̌̄̔̏̉̏̽́̇͑̑̄́͗̌̓̄̄̽̏́̌̽̅̑̈́̆͗͛̋̌͝ͅc̴̡̡̢̡̠̥̳͓͔̯͔̲͍̯͍̫̰̣̲̬͔̭̘̗̤͚̙͕̱̗̘̰̗̼̩̼̪̠͍̱̖͉͚̻̼̥̓́͆̿́͜͜͝ͅͅ,̵̧̡̛̘̻̥̥̺̼͔̣̦̱̩͖̖̬͈̻̥̝̗̹͉̯͓̬͙͓̯̩͍̙̖͓̤̤̠̰̩͚̗̲̠͕͉͚͚̬̀̋́͛̋́̎͑͋̇̆́̄̏̈̍̒͗̅̓̈́̈́̈͊͑̽̀͒͌̐͊̏́̿͘̕͜͜͠͠͝ ̵̧̡̻͍͖̹̩̯̰̲̞̟͔̣̯͇̙͎͎̜̋̈̃͒͗̿͒̓̑͆͌̊͛̊̓̆̄͛̐͂̀͐̑͂͛̓̒̍̅̾̔̍̀̓͐̍̂̅̐́̿͘͘̕͝͠͝͝m̶̛̥͇̠̘̩̭̙̒̓̏͒̑̎̀͌̍͒͒́͛̀͘͜͝ͅͅḙ̷̡̡̧̡̜͓̳͙͎̩̤̮̩͉̥͇͔͍̞̤̼̞̞̭̻̟̮͙͚͎̰̹̲̫͙͈̯͖̥͙̩̼͙͕͇̞͖̝̝̭̯̾̀̿̔̃͂̉̒͑͑͌́̓̀͊̒̃̐̿͗̈́̑̾̒̒́̏͌́̃̅̿͘͘̚͜͠͝͝a̶̛͍̺̽͑̐͆͊͂̀́̔̓͛͊͒͐̀̓̔͌͆̎̈́̐͆̐̎͘͝͝͠͠͠͝ṋ̵̢̨̨̡̨̢̨̢̧̥͖̜̺̘̦͓̻̼̩̝̰͍̭̞̻̤̻͓͚͉͈͓̫͔̮͈̪̦̱̻͎̬̭̱̫͍̮̝͛̌͆͆̉͆͆͛́͂́̓̒̎̈́͊̎̎̊͑̇̓̏̒́̏͋̅̐̿̅̈̐̅̂̓̌̿̑͂̕͘͘͘̕͜͠͝͝ỉ̴̢͙͈͍͕̳̭̈́̃̓͜ņ̸̧̖̫̟̰̳̟͎͈͍̪͎͖̫͍͔̥̣̞͍̖̟̟̜̘̲͓̥̝̫̩͕̙̙̳͕̱̾̽̈͑̊͒̆̾̃̇̈͗̓̕͠͠ͅg̷̢̧̛̫̯͔̤͈̘͚̜͓̤͈̥̲̖̺͇̥͉̪̖̗̠̖̰̳̘͕̥͎̭̱̜̬̯̦̟͕̩̯̮͚̊̈͒̊͗̇̀̈̾̏̅̆͐̂̓̑̀̈́̅͂͘͜͜͝ͅ ̴̡̡̤̹͈̻̘̭̩͕͙̦͉̜̯̞͖̫̗̟͉̜̻̇̂̓͐̊̿̄̿̀̉̎̽́̇̈̆̅̃̋̌̊̋̔͆͛̊̊̐̿̄̀̈́̊́̔̈̈́͗͒̕̕̚͘͝͝h̷̢̟̘̜̜̭̰̙͙̎̍͛̂̔͊̾̂͐̉̋̒́̎́͒͐̍̋̉͗̈́͂̀̅͗͛̔̿͂͋̌͘̚͘̕͘͜͝͝͝͠͠ÿ̷̧̢̡̡̦̖̞̘̪̦̳̮̪̹͓̪̪̩̦̻̻̦̰̪͍̗̀̃͋̊͐͊͗͒̇̑̔͂̊̾̌̑̑̒̇̆̊̅̄̀͘̚͘ͅb̸̡̛̛̛̥͈̠͎͉̘̺̗́͆͑͑̋̏͆͗̿̃̍̉͗̽́̾̆͛̽̓̃̿́͗̀̽́͆̿́͂́͛́̂̄̃͗͋̆̏͊̍͘̕͘͝͝͝͠r̸̨̛̳͇̱̤̹͚̂̄̾̐̌̊̇͑͒̊̇̊́̂͝͝i̷̡̧͇̟̝̱̭͕̗͖̠̲̩͎̺̬̮̮̩̠͔͇̪͈͍̣̯̙͉̼̙͍͚͍̪̙̋͒̍͐͆̈́̈́̋̇̆̇̆̃͗̆͌̑̾͆̚̚͝d̷̳̪̻͔̥̹̻͍̠̥̻̪̺̮̫̼̞̎̌̒̀͐̆̂̊̽̎̑̽̇͆́̀͆̋̍̏̀̃̒̂̅͊̚͝,̶͍̰̮͕̹̰̳̎̋̅͌̌̕͠ ̴̨̧̛͉͔͚̹̼͍̭̻̙̟̫̺͍̌͋̈́̈́͒́͒̐̌̽̒̀̿̃̈́̋̚͝v̵̡̡̨̛̥̩̮̪̩̥̖͓̻̤͓̬̬͎͈̫͇͍͖͖͎̯̺̻͒̆͒̉͗̆̔͋̏̿͌̂́̉̆̒̇͛̊̑͆̽̒̈́̓͑̾̃̈̾̑̑̋̃̏̌̊͌͒̓̀̇̆̌͘̕̕̕͘͠͝ȧ̶̢̧̛̩̩͓͔̣̘͙̪͈͙͓̭͎̱̳͙͍̜͈͓̼͈̩̦͈̀̽̌̋̍́̊̀͌̈̊̆͑̾̈́̑̊͗́̀̀̇̓̓̑͘͘͘͜͠ģ̸̨̧̡̧̦̳͕̟̗͙͈͓̙̺͕͎̩̺̲̦͉̘͍̞̺̼͍̥͍̱̊̄̾̑̓̂͘̕͜͜͝͠ă̸̡̡̨̛̱͍̰̜̜͔̮̳̲͈͓̰͉̯̝̺͎͚̘͖͖͎͇̭̭̼̰̯̦̗̗̩͓̪̣̬̖̇̋̄͒͂̂͌̍̑́̀͊̀̔͋̔̉̈͊̕͝͝ͅͅb̵̞̗̥̠͔͕̭̪͙̖̘̦̟͔̂̄͌̌͒̒͠͝ͅo̴̡͈̲̰̣͉̰̦̦̜̰͇̟̮̘̬͈̝̯̲̺͚͋́͑̋̀̄͑̊͒͌͌́̀̀̓͑̍͑̓̀̄̒͒̈̇̉̊̈͛́͛̈̆̄̈́͛̀̓̈́͐̚͘͝͝͠͠ͅn̶̪̋̽̈́͛̔̒̉͊͌̇̾̈̊̈́̏̃́͊͒͑̂̾̉̀̈̔̃̏̇͐̉̊́̑̽͋͘͘̕̚͝d̶̨̧̡̡͔͈̯̲̙͙̬͇̹̩̟̣̟͔̫̭̜͕̲̠͖̯͙̱͌̔̏̑̋̈́̎̄̀̋͂̊̍̏́͋̒̎̅̓͊̈́̿͐͋̕͘̚̚͜͜͝ͅ ̵͉̖̜̪̦̠̞͕͍̟͕̳̘͕̦̺͓͂͂͋̋̃̏̿̄̓̊̈́̚̕̚͝ͅ.̵͍̩̲̱̟̜̘͕̬̏̐̽̅̅̾̈̈̂͜ ̶͙̲͍͈̠͓̹̜̺̙̰͕͉̻̟̯̲̻̘͖̝̣̀͑̐͋̓̃̂́̾̾́̃̾̔̍̈̓͌̎̚͘ͅŤ̸̨̡̪̼̙̩̙̘̮̫̘͓͎̙̘̟͎͙̤̬͈̳̺̼͎̰̖̺̹̭͜͜ͅͅͅh̵̨̨̢̧̧̡̡̡̛̛̜̲͙͕̩͎̬̦̳̤͓̦̠̜͔͕̬̞̮͙̱̬̫̰͚̩̼͇̼̦͛̐̿̄̈́̇̽̋̓̑͋̈̊͋̾̀͑̐̿͐͊̀̓̔̚̚͘͜͜͝ͅͅǐ̵̡̛̛͎̰̰̭̘͖̹̗̤͍͍̩̪̳̳͎̦̤̲̮͓̞͆̓͗̈̈́̀́̍̈́̾͛̎̐̋̆̍̈́̇̑̀̒͊́̈̈͌͌̍͑̈́̒͗͋̄̚͘̕͠͝͠͠͝ͅs̶̡̢̮̗͕̰͈̤̠̣̻̪͉͎̣̠̠̣͖̟͍͓̖̳̗̘̞̍̓̄͗̓̔̈͌͋̎͐̓̂̈́͗̅̐͋̄́͌̆̊͛̽̄̽́̿̀̚͜͝͝͝ͅ ̵̡̨̰̼͙̟̙̰͉͚̝͈͕̺̺̯̝͉̫̑́̉̈́̇̓̀͌̈́̑̑̃́͠ͅw̸̨̛̛̳͚̪͍̫̮̮͈̘̖̦͍̦̜̝̝̗̝̱͉͉͓̼̝͚͈̟̬͔̙͕̽̊͂̆̈̾͒͌͐̔͛̄̅̎̾͆͘͘̚͠ͅơ̸̡̢̰͉̮̬̝̬͕̬̝̖̟̣̻̣̖͚͍̘̜͍̠̻̺̬̞̻̥̤̱̈́̀̉̽͂̾̉̅̒̇̓̀̽̏͒̑̉̈̑̓̍͑̉̽̿̃̈́̓͆̽̈́̑̋͒͊̾͐́̓̐̂͛̃̊̐̕̚͝͝͠r̴̨̢̨̨̬̭̹̪̺͙̙̞͎͙̼͇͎̭̥͈̯̭̱̼̫͇͕̥͚̞̦̩̱̯̺͍̲͖̜͇͓͉̞͚̙̭̜͚̩̖͈̿͆̄̂̾̀̇̈́̇̍́̉̒̂̈́͋́͘͜͜͜͝͠d̴̡̡̡̢̢̢̛̘͇͈̻̖̹̬̖̮̼͕͓̀̀̑̌͂͐̋̀̆͐̃̋͋̑́̔͐̏̀̂͒̑̏̾̚͘ͅ ̶̨̛͈̤͍̞̭̬͙̩͙̖̤̬̣͈̫̀͛́͂͊̌̌̊̄͌̐̏̓̋̂̄̎̈͐̈́͐͒̽̏͊͋̾̀͛͐͑̾̉͘̕͝͝͠͝͝ͅẁ̵̢̡̗̤͕̙̪̫͍͈̥̖͎̙̮̝̣̣͍̹͓̗̟͖̰͇͇͕̥̟̥͙̹͓̲̰̙̗͑͜͜͝ͅa̶̢̛͍̮̱͕͚̱̫͈̲̺̘͕͈̖̱͚͈͌̐͐͛̅͐̈́͒̾̀̈́̈́͊̽̊́̊̓̀͐̆̊̇̈̅̄͊̏́͊́̑̅̿̄̕̚̚̚͠ͅś̷̡̛̛͖͎͈͉̣̍͒͆͆̃̈́̿͑̑̍̐̂̓͒̐̏͋̏́̔́̈̏̓͊̀̅̄̉̈́̿̐͑̑̒͊͆̀̓̿̆̚͘̚̕͘̚̚̕ ̷̨̠̘̜̘̜̰̳͕̩̦̜͍̞̤̱̻͎̭͙͉̲̭̠̗͔̩̖̲̝̜͚̦̅̽̑̆̏́̿͋̾͑̋͐̍̈́̃̇̅̅̓̌͑͒̈́̓͂͊̓́́̉̾͌͋̎̽̌̊͛̔̂̍̽̅̈̏͛͛̈́̚͜͜͠ȕ̸̢̧̡̧̡̨̧̢̢̧̝̥̟̙̖̫̟̖̼̯̲̖͎̥̥̜͙̠̱̰̦̝̜̮̮̟̠̝̻̳̞̝͎͎͉̠̪̿̔̀̓́͂̎̈́͑̋̈̓̄̈́̓̄̌̈̈́̃̔̅̎́͒͛͌͌́̀̉͋̾͛͘̚͘̚͘͜͠͝͝ͅͅs̴̛̫͈̟͉̲͚͔̩͓̘̤̟̯̬̺̞̦̗̪̱͓̗̍͗̎̑̋̀̈͆͗̿̂̌͛͂̽́͗̃́̚͘͜ͅę̷̨̢̧̡̨̨̧̛̛̼̝̖͎̺̙̼͇̞͓̟͎̻̙̲̣̬͓̼̠͚̣̩̱̖͖͇̮̻̮͇̞͍̜͈̤̠̜̝͉̥̫̣͑̏͋́̍̑̉̊̓̈̈̀́̋̏̈́̑͋́̀͋͛̆̔͑̆̎̉̈̈́͘̕̕̚͘͝ͅd̷̨͔̹̠̬̹̞̦͎̀̋̾͒̃̾̎̆̒̋̿̀̇̀͐͆͋̂͂̾͑͌̆͛͌͒̑͌̀̇̂̾̎̀̄͐̌̆̑̓͌̽͆͐́̇̂̒͛͘̕̚̕͠ͅ ̷̧̡̨̨̡̧̢̢̢̛̬̯̣̪̳͇̟̘̭͖̮͉̻̞̟͎̘͖̪͇̱̖̦̪̮̭̭͈͚̣͔͍̫̞̘̝̱͇̰͉̩̓̍́̾͂͋̄̌̒̍͆̓̓̔̚͠ͅḓ̴̢̩̹̪̩̟̜̰͖͚̲͖̘̗͍͔͚̤̘̊̆̀͌͗͑̋͋̀̈́͐̉̓̋͋̋̎͊̅͌͂͌̚͘̚͠͠͠ͅu̶̧̙̘͍͉͕̱̖̹͚͇̟̣͖̗̖̫̣̦͎̱̖̰͓͇̗̻̪̓̾́͂͋́̆̂͛͐̅̀̚̚̚͜͠r̴̢̢͔͓̭̭̼̫̮̻̹͚̻̦̻̩͎̱̟͓̃̓̍̈́̐̅̾́͗̃̑͋̃͆͌̔͒̽͌̕̕͜͜i̶̢̨̨̡̧̺̖͇̹̻̘͓̗͖̺͍̥͓͚̼͚͈͊̓̈́̇͌̅̿̎̿͗͊̐̅̓͑̎̋̈̏̿̓̐̔̋̽̈̂̋̐͊̕̕͘̚̕͘͜͜͜͝͠͝ͅǹ̷̢̯̫̲̬̬̤̥̯̯͓̜̜͖̬͚̮͖̲͙̭̐́̅̎g̷̭̈̽͌̇̔͐͗͐̅̇̀̐͛̓́̀̇̉̃̈́́͘͘͝ ̵̙͙͈̪͓̭͊̑̎̉̄͘t̴̢̨̡̨̛͎̻̥͙̩̱̮͔̰̞̬̠͔͓͖̜͎̟̲͎̲̣̬̯͉̱͈̞̹͎͒̐̑͋̇̐́̀̆̊̀́͊̈̅̇̑͊͗̏̏́̽̎̍̓̂͋̌͑̌͜͜͝ͅh̵̛̰̫̀̿̿͌̋̇̿̿̓̅͊̉̿̿̾͊̏͒̆̈́̎̂͋͒̏̀̈́̏̏͋͆̂̔͋̄̀̓̄̏͗͗͘̕͘̚̚͘͘̕͘͝ę̸̱͉̝͙̗̪͉̪̰̣̖̖̮̘͇̜̫̪̯͖̟̖̤̱̩̜̝͍̺̜̹͋̅́͗̾́̚̕͜͝ͅͅͅ ̷̢̧̢̢͉̦͖̦̮̩̻̘̤͕͓͚̥̠̞̙̳̱͕͉̹̟̬̬͔̖̙̙̘͖͚̔̆̑̅̆̐̓̋̄͘͜͝f̸̢̡̨̢̼̥̥͔̫̫̫̰͖͈̖͚̬͚̦̱̩̗̝̭̪͙͈̺̼̻̣̲͖̹͐̀̆́̌̈́̃͆̏̏̋̇̌̾̆̔̽̀̃̊͂̄̀̈́͛̇͋̈́̚̚̚͝͝͝͝͝ͅͅě̶̳̮͙̥͑͌̊̀̄͒̓̏̋̽̊̃̓͐̿̓͌̉̆͐̔͗̿̽̒̒̾̈̎̌̀̔̆̿̄͌̀͐̈͌̀̄̈̚̚̕͝ụ̵̧̜̟̲͔͎̙̱̟͓̙̲̺͎̪̖̪̖̼͚̞̘̥̺̦̅̅̒͂̓̓̏̎͗͝͝ḑ̷̺̙̱͕̦͍̹̩̙̺͚̝̻̱̹̭͉̠̖̲͈̳̫͚̭̈́͑̔̏̇͂͋̄̐̓͛̋͐̂̎̕͠ͅš̷̡̨̛͓̪̼̲̬̤̮̗̖͙̯̜̻̖̪̹͓͙̯̼̝̲̄̄̔ ̶̢̧̨̪̠̰̥͉̹̪̬̭͇̤̯͍̝̤̘̖̦̱̤̫̰̩̪̜̣̳̯̻͓̻̣̥̯̖͚͆̅͆̐̏̄̿̃̅̒͂̈́͌̏̿̓̅̀̄͋̈́́̽̒̈̈́̆͒͐̈̈́̚͠b̵̢̨̢̨̧̢̡̞̱͎͓̤͓̝͕̱̣̬̦̥̫͓̤͇̭͕̰̻̪͉̯̠̫̟̹͓̰̤͎͖͎̬̗̯̗̟̥̀̎͒͜͜͜͠ͅy̶̧̧̛̜͍͚̩̼̯̟̯̯͓̻̦̫̙̜̟͓̦͎̠̬̼̍͒̈́́́̈́͒̈̈́̈͗͐͋̿͒̔̕͘̕͠͝ ̵̧̧̡̘͎͎̘͈͈̖̼̤͎̪̪̜̘͙̪̦̲̳̭͇͛̋͂̑̈́̋́̌́̆̋̑͛͂̉̿͒̒̾͊͂̌̂̒͗͒̐͘̕͘͜͝Ì̶̧̢̢̨̛̛̛̳͈̱̖̪̬̲̞̬͖̟͖̰̳̘̗͕̣̺̘͍̻̹̗̦͉͙͚͉͕̠̤͉̬̙̹̜̼̭̗̗͔͚͕͓̱̈́̈̋̈́̓̔̿͑͂́̓́̋̍̓̾̿̈́̓͒̄̔̎̇̓̈́̉̓̐͆̚͜͠ͅs̷̢̢̧̱͈̜͖̰̭̭̪̹̫̼̯̝̯͇̣̜͇̯̟̱̦̝̯̹̓͋̓͂́̔͛̄͑̓̿͜͝͝͝ͅl̸̢̢̨̡̨̧̧̨̮̟̠̜̫͖͖̱̦̣̯̥̳̬̻̟͇͓̳̟͚̫̩͒̂͜ą̸͇̱͇̺͚̤͙̗̣̓̓͗̐͐̏̕ͅm̵̧̧̡̢̨̧̛̲̙̠̘̺͕̖̯͉͎͓̗̘͕̻̙̩̞͉̦̹̰͓̗͓̬̬̳͙͔̟͕̜͔͍͕̥̞͒̿̊̆̆͐͂̽́̓̈͑̾̿́͑̍̀͂͛̽̐͋̃̀̎̎́̕͜͝͝i̸̢̡̨̡̭̼̠̟̠͓̪̖͇͉̜̰͙̺̹͓̟͚̺̳̲̝͓͕͇̺̫̝̪̹̩̬̻̗̠̹͆̃͆̔͊͛͐́̑̀̃̓̈̓͒̏̐̎͑̐̓̋̉̎̽̽̇̿̓̾͒̐̂͐̀̃̊̃̽̿̔͊̅̕̚͘͘̕c̶̬̪̼̬̉͆̑͌̇̏̽͂̒̇̓̎͊͒̚̚̕͠ ̴̢̡̨̧̢̧̠̣̻͎͉̥̬̜͔̯̯̬̝̱̫̗̫̫͖̈́̂̅̅̋̈́͐̆̏̃̄̾̀f̸̨̡̛̰͚̖͉͓͕̱͙̲̳̟̲̦͓͚̮͙͚̰̗̬̺̪͕͍̻̜̜͍̙̫̝͉̘̺͖͓͙̯̰̉͛́̈́̂̉̒̅̍̀̉͗͊̄̌̈́̇̽̎̽͗̓͆̽́̍͋̏̅̿̾̀̄͊͒̇̎̐̕̕͜͝͝͝͝͝͠͝͝ͅȍ̵̧̧̢̨̢̼̜̭͍̰̟̮̤̙̗͈̲̺̼̳̤͖̼̳̬̮̞͔̟̟̪̹̤͕̰̲̳̮͈̳̥͕̘̠̀̇̈́̍̈̊̇̑̓́͆̈͋̀͊́́͒̑̂̚͘̚̚͘͘͠͝ͅͅl̶̢̼̻̥͓̐͐͗́̊́͘̕͜l̵̥̟͙͉͕̐̒̈̄̿̐̀͑̇̔͊̓̑́̐͂̉͗̈́̈͑͆͐̎̉́̚̚͠͠o̷̡̮͉͍̰̥͎͖̞̫̪̲͕̟̫̻͚̼̲̳̥͔̘͖͔͔͔͔̫̼̱̯̫̞̗͎͚̭͙̱̊̏́͆̈́̓͑́͗̾̏́̎̾͗͊̒͒̒͋̔̈̈́͊̓͐̌̈́͛̌͘͜͜w̶̡̢̡̗̤̳͙̱̜̲̮̬̳͇̥̹̖͚̥͍͕̰̼͉̠̗͔͚͕̝͎̬̦̖̼͍̹͉͍̼̘̘͕̗̹̑͆̍̂̋̽̅̔̉͒̏́̒̀͋͒͊̈́̇̾̑ͅͅͅė̸̢̡̨̨̱̫̦̟̹̣̝͎̩̺̺͙̖̝̦̻̯͔̬̞̝̳̮͍͖͔̠̲̗̫̹̻̐͛͊̎̍͂̃̉́̚͜͜͜͝ͅr̶̢̨͚̬̺̻͓̠̮͎͎͚̜̩͓̘̗̦̫̫̤̫̳͕̒̑̀͋̀̍͗̄̓̆̑̽̊̐̆̋̈̓̓̽̉͒͋͛̓̕̚͝͝s̵̩̹̥̖̗͓̹̠̙̟̠̩̫͈͔̠̱̞͉̒̉͑̑͛̀̀̈́̆̓̔̅̆̓̏͐̓̋̄̚͘͘͝͝͝ ̶̛̻̠͓̪̼̜̯̙̠̗̮̫̳̳̩̺̪͍̞̞̥͖̘̄̈́̃͂̔͆̔͊̔̍̿̆̂̑͌̇̋͆̉̂̍̓̋͋̔̑͐̐̓̊͂͘͠͝͝ͅl̴̡̛̬̩̘̝̗͔̙̹̤̬̟͕̟͓̠̳̪̲̜̬͍̭̱̞͖̎̍į̷̢̧̹̼͕̲̪̟̂̈́̓̽̄̓͆͐̐̅͛̄͛͋̀̽̕̚̕v̸̡̧̧̨̛̟͖̪̭̙̻̺̺̦̱̗͓̩͓̫̘̪̥̻̠̖̗̗͚͆͂̆̑̇̄͐̇̒͌͒̎́̓̔͛͜ͅi̶̧̧̛̺͙̠̲͉͈̺̼͚̱̱̭͎̠̼̠͚͎̓̆͗̌̀̄͂̇̑̏̐̑̏̄̂̈͠n̵̡̧̧̢̠̘̼̩̘̣͓̝̖̲͉͓͍̻͇͖͕͔͚̳͚̮̖̤̩͔̗͓̺̹̙̼͖̳̯͚̹̺͙͎̬̠̫̒̌̒̉͆̈́͊́͐͘̚͠ͅg̷̨̢̨̨̨̡̛̱̫͔̩̙̯͖̱̤̝͎̗̜̠͇̠̻͉̗̠̠̯̝̳̠̹̰̭͇̹̭̓̋̍̆̀̍̌͆̑͋̏͒̾̀̾̑͛̿̍̔͊͂̆̓̍͌̋̒͂̚͜ͅͅ ̸̛̛͇͓̗̰̽̈́̌̌́̚ỉ̷̡̛̛̤̬̪͈͎͎̟̮̩̀͋̋́̆̅̾̏̓̌́̋̊̀̒̒̐̈́̈̏̈́͗͊̎̑̏̊̋̿͐͊͂͋̽̈́͒̔̑́̕͘̕̕͘͝͝͠͝͝ͅṉ̸̛͕̲̗̺͍̪̮̲̫͕̙̿̎̊́͐̏̅̐̊͗͛̓̓̃͑́̐̈́̈́͌͛̈̓̌̽͛͐́̄͑͌̾̑͛̅̆̈̀͐̑̏̚̚̚̕͘͝͝͝ ̵̧̡̧̢̢̢̡̡̨̧̛̲͎͓̳̱̮̮͓͕̪̣̤̺̩̼̼̞͔̠͇̗͈̭̫͎̻͎̝̺͓̞͍͍͎̥̫̩̮̹͉͋̆̽̔̈͌̎̊́̅̄́͒́̾̀̂̈́̊̎̓̉̆̅̂̐̇̍̃̈́͒͆͘͘͘͜͠͝ẗ̷̡̢̟̩͇͉͇̳̬̰͇͖͙͓̺̜͔̟̖̉͌̿͑́̀͛̒̎̋̌ͅḩ̷̡̧̢̰̯̤̘̟͚͍̳̮̟͔̻͍͉͉̙̙͉̯̜̠̟͍̗̹̪̝̥̟̹̼̪̜̪̮̺̳̦͓̹̥̲͂͒̐͌̐́̿͆̑̍̏͋̇̇̋͗̊̈͛̏̓̓̊̅̅͐̀͘͘͜͜͜͝͝ͅé̸̡̧̩̰̼̩̤̘̗͈̞̹̹̭̫̠̱̫͈͍͙̮̞̀͌̿̍͊̑̉̓̃͐̀̈̊̌̈̅͌̍̂̉̊̄̐̊̋͑̇̒͒̊̔̀͊̍̑̌͂̒̒̌̉͘͘̚͝͠͝͝͝ͅ ̷̨̢̨̨̛̛̟̬̟̪͉͚̙̦̜̻̤͙͈̭͇̰͇̺̥̩͚̫͈̪̼̩͉̗̭̜̩̣̲͈̜͖͔̣̬̌͆͆̀̾̔̈́̿́̾̓̑̍́͋͂̎̎̀͒͐̉̅̆̅̽̓̿̒͒̐́̉̀̚̕̚͜ͅͅč̷̨̢͓̼̤͇̲̬̮̥͇̞̠̟̞͖͖͔̖̫̬̦͇̜̯̪̔̐͗ǫ̴̬̗̬͓̜̥̖̜̩̠̟̫̯̗̱̺͓͙̝̯̙̗̪͈̠̠̟̼̤̤͕͎́̈́́̀̈͛̈́̌̅̾̄͋͌͗̏̏̈́̏͑̂̆̎̀̈́̿̽̃̒̎͌͆̐̊̆̾̎̒́͐͝͠͠ͅų̶̨̧̗͓͔̹̔́̎̐̀͗͛̀́͠n̷̡̧̧̡͚̥̼̝͎̪͕̻͇̠̲̭͙̝̟̞͇̘͚͓̤̞͎͚̪͙̹̪̼̬͙̤̦̩͇̘̪͖̼̝̻̳̫̳̖͚͚̾̐͆͜͜͠ͅt̵̛̛̞̜̀̍̆͒̀͗̃͒̈́̐̍̉̍̈́͒̏̎͋̍̓̄͐̉̒͛͗̽͐̒͑́̓͐̐́̑̀̎̀̈́̔͋̄͘̚̚̕͝͝͝͠r̷̛͇̱͙͌͋̾́͊͛̍̅̎́̾̆̉́́̒͗͑̐͌͒̃̏͂́̍̎͗͌̃͑̎͐̌̈́̃̈́̎͑́̀́̚̕͘͘͝͠͠͝͝ỳ̶̨̡̧̧̠̬͓͚̞͚̹͓͓̺̻͙̗̮̲̯̗̼͕͖͕̯̻̜̫̆͊̂͊̂ͅ ̴̧̢̳̙͓̭̰͔̣̦̱͚͉͍͖̝̬̫̰̝̙̜̲͇͚̲̹̜̪̘͙͚̦̗̮̳̫̬̜̬̱̪̜͙̮̤̦͕̤̄̿̉͆͠t̶̢̨̨̡̧̛̟͔̖̹̣͖̻̺̬̰̫̲̩͕͖͔̤͖̮͈̭̥̠͔̖̠̫̖̳̘̳̤̟͖̫͕̲̜͚͍̽̄͋̔̿̀͌̽̈́̾̀̂̊͌̀̏̋̓̍̏̔͌̾̍͑̾̃̽͋͘̚̚̚o̸̧̘̹͇̭͚̫͓̙͈̤̩̠͎̭͖̝̹̮̻͔̘̘̿̏́͑̀̓̉̐̄̈͛̅̽̅̀͘͘͘͝͝ ̴̡̧̨̠̙̤͕͈̳̟͇̠̜̘̱̫̖̙̟̪̣̺̟̯͖̮̰̰̼̤͇̘̦̙͍̝̪̗̟̞̼̲͍͔̟̠͙̮̪̫̉̋̑̀̂̒̉̑͋̉̆̀̌̓͌͂͆̄́̇̑̄̄̋̽̃̀̀̈́̊͛̚̚̚͜͠͝d̵̢̨̢̡̧̧̢̛̝͍̞̦͓̜͖̭̠͚͈̼̝͎̲̤͙̖͕̖̹̮̝͍̭̩͚̰̱̠̫̦̜̘̬̤͛̆̌̈̓̐̈́͐̃̂̾̈́̎̽̐̋̐́̒̇̌̒̄͊͊̾̈́̽̑͑̚̚̕̕͜͝͝͠͝͠ȩ̸̧̯̯̙̗̹͔̼̰̞̗̯͎̭̀̈́̍̀̓͛͂̊́͆̀̑͐̿͂͆̐̾́̔͑̏̽͋̈́̈́͊̃̽̃̏͂̂̋̄̇̃̎͐̓̑͐̉̐̚̚͘͠͝͠͝n̷̛̘̹̤̰̄̔̂̇͗̾̈́̀̈̐̋͊̎̃̋̂̏͋̃̂̒̄̌̾̈́̚̚̚͠͝ǫ̴̡̻̠̬̰̖̺̥̹͉͈̪̠̰͍̔͐͒̍͛͌̋̓́̊̿͐͜͝t̷̛̛͖͛͂̓̒̌́̎̀͐̈̇́̏̌̇̽̏̀̄̐̈́̓͌̊̍̇͑̀͑̐̉̈́͋̕͘͘͝͝e̶̡̢̨̡̧̛̘̞͖̼̜̯̤̟̻̜͎̘͚̭͔͓͖͓̖̥̳͓̥͕̗̥̞̠̘͈̱̖̩̹͉͓̯̪̫̭͔̋̑̇̊̈́̀̽̽́̓̓̒͒̉̒̍̀͊̒̋͆̑́̿͂́́̎͘̕͝ͅͅͅͅ ̸̢̢̟͉͓̘̪̯͎̟͎̤̫͉̼̺̭̣͔̘̳̘̼̃́̇̔̒͋̉̂͋͊̎͂̆̉̆͑́̍͑̀͊̔̆͐ͅC̴̢̢̨̧̢̡̛̛͇̬̻̣̮̻̼̼͔̩̩̞̺̥͍̰̘̩͓͉͔̥̭͔͚͔̖̼̞̼̀̉̈́̎͗̆̃͊̈́͊͂̈́͐͊̈́̍̑̈́́͑͆̈́͛̾̐̾̀̍̏͂̆̅̎͒̑̾́̽̄͘̚̚͝h̶̛͇̳̜͙͉̪̜̻̹͉̼͔͈̹̻̼͍͔͎͈̦̻̘̱̦̰͎̿͆̈̑͑͒͐̂̈́̍̆̋͒̓̈́̉̉͑͐̾̊̕͝r̸̡̡̡̨͇̳̪̼̘̹̭̦̗͈̺͓̲̜̫̩̝͙̹̫͍̭͈̩̬̘̹͖͍̼̞̙̰̺̮̼̞̭͕̤͔̩̘̫̠͐́͑̇̏̀̔̄̈͒̀̍́͐̀̚͝ī̶̧͉̪̯̫̲̰̜͖̹̦̗͔̪͓̤̙͔̰̎͂̃̉͋̊͒͊͘͝͝ͅͅs̴̡̧̢̨̡̡͈̘̘͙͚̹̯͔̤̰͇̹͕͙̼͍͚̹͕̹̪̞̤̩̙̜̞̥̠̱̣̮̦̟̫̜̥͇̯̼͈͓̎̽̀͋͐͝t̵̡̡̡̨̧̞̻͓͔̫̹̲͉̳̲̰̝̹̠͕͕͈͕̟͎̟̥̣̱̬̦̳̳͙̱̝̙̥͇̻̞͎̹͎̙̞͈̉̀̍̿͐̉̄̄̉͋͋͌́́̃͋̔̿͋͠͝į̶̧̛̘̞̪̫̗͐͊̓̈́̿̅̂̑̓̾͗̊̈̔̎̽̅̏̾̉̍̀̒́́̂̇̓̉̌̍̌͗̏̈́̈͐̊̀̽̅̉̃̂̽͐̑̕̕͘͘͘͝ͅà̴͎̥̝̳̫̇̅͗̎͑̈́̌͜ņ̸̡̢̛̗̬̳͍̬̙͎͎͔̭̳͈̠̣̻̰̭̜͉̻̦͎̦̙̰͖̙̱̬̯̠̘̼̜̦͔͂̂̄̃̏̌̽̈́̾͊͂̍̀̐̈́̊͌̆̄̚͝ͅş̷̡̢̨̛̲̩͙̥̣̺͎͇̙̹̩͎̜̳̥͇̗̩̬̗̳̲͍̥̦̭̤͓̼͕̺̩̳͎̳̗͕̜̼̱̬̮́̀̍͐̃͑͌̍͋̃̍̑͊͝͝ͅͅ.̸̧̨̧̤̣̜̹̜̞̥̮͎͖̹̼̟͔̞̼͍̫̳͇͎̬̈͘͜
̵̢̖͚̬̜̮͎̫͙̘̩͉̫̰̺̦̣̝̜̦̞̭̻̬̝͉̹̼̟̦̪̥͙́͋̐̒̂̋͛́͐̐̍̎̾̊̉́͗̃̔̿̒̉̉̿̀̈́̈́̈͑̉̓̇͗̒̽͊̇͆̊̆̑͋̋͊̈́͘̕̕̕̚͘͝ͅ ̵̛̛͎͉̥̣̯͓̭̭͒͆͛̎̾̃̄̈́̐̀̏̿̔͐͋̽́͋̎̈̓̑͗̏̈́̆͗̄̀͒͌̋̑̇̍̈̎̈͑̀͐͘̕̚͝͝ͅS̷̢̧̡̛̱̭̙̺͓͖͚̫̯͔̲̟̥̟͙̬̹͓͈̦̥͈͙͚̯̹̝̗͔̲̱͚͎̯̱̝̱̥̐̈́̉̃̈́́͆͗͆̅̿̅̔̄̐̄̆̈́͒̓̋͆͂͊̾̈́͗̉̃̊̌͒̿͐͌̓̇̆̿̉̈́̒̿̚̕̕̕͘͜͝͝ͅë̶̛̛͕̣̟̾̄̑̈́̌͆̉͐̊̾͗͋͌͗̍͆̒͋͒̌̓̓͛̋̀̊̊͆͊̂͘̕̕͘͘͝e̸̢̛̖̮̭̹̻̱̫̥̫͖̜̲͉̠̠̜̪̱̋͆͂̊͗̌͐̈́̽̉́͊͒̏̆̃̀̂̈́̎̔̒̓̇̐̓̐̈́͛̒̓͂̉̅̾̈́̈̅̑̎̌̐͋͂̕̕̚̚͜͝ ̵̛̛̣͖̘̜̙̰͕̥͙̠͐̓͊͛͐̾̅̀̎͘͘͠ț̷̢̡̨̫̮̥͚͙͚̣͉͇͙̻̟̦̮̖̰̦̣̰̗̗͉̥̻͐̀̾̎̏̆̅͋͗̀̔͒̒̐̏͆͂̈́́̾͊̓̈͠h̸̢̢̧̨̗̥̟̦̟͚̘͈̠̤͉͚͇̱͕̥̼̬̼̟̮̝̗̱̞͇̗̪͙̳͖͓̯̠̼͖̗̱̝̞͎̩̞͎͖̬̯͊̄̒̇̈́̉̂͜e̸̡̢̬̙̞̱̫̤̗̝̱̺̤̗̮̖̥̖̋͒̆̔̈́̀͜ͅ ̷̧̡̧̛͍̟̥̹̯͇̥͖̪̱͚̲̲̟͈̰̜̣̫̩̟̪̫͈͚̳͔̖̟̫̦̪͎̪͖͖̗̭̟̠̝͐͑̈́̋̽̄͒́̏̈́͊̏͋̃̀͑̄̎́̄̌͂̾͐́̅̇̀̑́̍̐̒̀̔̋̊͛͒̅̒̈͑̚͜͝͠͠ͅͅͅẻ̶̘̙̮̣͈̲͚͓̘̼͓̟̮̟͓̰̞̩̻͕̼͙͜ͅn̸̳̮̺̍̾̑ͅţ̶̣̩͍̪̻͕̱̯̮̠̩̬̟͇̮͚̯͙͇̤̲̥̺̬̗̟̮̞͖͖͚̼̤̪͇̘͔͍͗̂͒̒ͅŗ̵̧̛̛̛̛̯̞̖͎̠̭͈̙̺̥̭̖̮̭̤̝͑̇̓̌̿̑̑̔́͊͛̽̉̓͌͂̊͛̒͋̈́͑̀͐̑̑̈̃͑͂͒̄̅̎͂̅́͒̉͌́̕̕͘͜͝͠͠ÿ̵̨̨̛̗̲̣̮̲̬̰̯̙̪͕͖̖͇͔͚̺̝̲͓̹̞̱̰̫̮́͂̈́͗̉͂̎̽̐́͌̓̓̒̈́͂͋̾̀͋͛̄̎̍̾̚͘̕͝͝͝ ̷̨̧̛̟̤̠͖̖͔͔̜̞͚͇͙̺̞͙̳̹̀̇̀͗̃͆̆̓̏͌̌̀͒͐̎̒͊̄͒̐̒̈́̃̀̍͌͝͝͠Ǎ̴̧̡̧̢̰̬͖͍̘̼͖͓͕̤̮͍̗͍̱̹̱͍̗̗̲̳͉͍̪͖̬̪͚̰̘͓̙̟̖̠̣͎͖̥̺̺̌́̄͊͋̑́̈́͊̅͛̒̈̈́͌̐͛̃̿͂͌́̋̊̽͗̀̀̈̀̌̑̀͊̚̕͜͝͝͝͠͝ͅͅb̷̨̨̮̝̰̺̹̠̗͖͍̦̣͈̦̱̫͇̫̤̟̻͆͛̈́́̊̊͆̈̋̇́̀̔̀̎̚̚͜͝͝͝͝ͅͅͅi̸̧̜̞͈̬͚̘͚̟̺̯̪̼̩̘̞͕̭̮͕̦̗̞̠̘̮̿̈͒͛̇̋̏̽̎̂̐̐̀͛̅͐̐́̽̓̈̏͗̀̍͋͠͝͝ͅs̵̞̲͎͓̲̩̩͍̦̪̹̘̠͔͚͇̪̓̔̉͜͝ͅy̴̨̙͕̠͔̬͖̭̥͈̪̱̗̤̪̫̪̫̖̫͉̪̤̲̙̥͎̰̬̠̲̘͔͙͉̖̭̋́͊̈́̄͜n̷̢̢̡̨̡͎̳̼̗̙͚̩̬̳̠̖͙̤͎͙͈̺͉̱̲̜̪̪͔̫̬͍̬̠͇͑͛͒͋͊̍̐̍̂͗̂̓̌̉̑̐̂̅̈̓̓̉̾́͑̎̇͐͆̿̔̆̀̃͐͋͜͜͠ͅͅi̸̡̨̨̢̛̞͉͎̯͔͉͓͔͍̫͈̳͚̜̭̮̭̪̺̝̲͔̬̭̣̹̦͍̘̪̫͖̭̝̼̼̗̇͆̈́̓̔͑͗̈́̑̌̈́͊́̽̈́̒̈̑̎̐̾̔͛͗͊̾͗̔̊̚̕͘͜͜͠͝ͅą̶̡̢̡̢̛̺͓̙̱̰̱̳̗͚͉̥̞͕̰͈͚͚̼͔̻̠͇̮͎̩̙͈͖̗͗̌̎̍͑̑̾̒͑̏͋̒̓̑̓̉̈́͌̈̈́̕͜͝͝͝͝ͅͅͅ ̴̢̟̼̪̲͇͚̥̉i̶̧̦̼̯̼͎̰͎̤̪̣̖͇̻͓̘̣̩̠̫̼̠̠̙̝̥̘͎͑̍̄͜͜ͅn̷̢̧̡̢͉̠̦̜͓̻͇̗̝̥̿̿̎̅̀̊̄͐̌̿̊́͒͐̐͒̔̈͗̀̑̔̂̉́̈́̈́͊͐̕͘͘̚̚͘̕͝ ̴̧̡̨̨̢̙̺̱͉͈̰̲̼̬͖͚͉͇̮̩͚͎̜̖̮̙͈̞̰̻̝̼̭͔̠̦̼͚̯̝͉̪̩̺͍̬͑̊̀̿̃̔̇̒̂̋̈́͆́̔̊̾̌̚͠ͅͅW̴̡̡̛̼̳͚͚͈͓̤̻̪̬͕̰͓̣̣̟̳͇̲͉̝͈̤̝̜̟̫͓̝͎̼͍̦̉̂̑͑͛̀̅̍̍̂̔̾̿̃̏̂͋͋̐͋́̃̊̎̔̐̐͑͑̆̈́͆̏̈́̇̇̌̓̓̈́͊́̔͋͊̐͌͘͝͝͝͝͝í̵̡̨̡̛͔̪̗̰̙̻͉̻̣̤̱̯̳̝̆̀̌̊̏̌̊́̓̅͆̿̚͝k̸̢̹͕̗͍̦̥̜̠̮͓̞̙̬̗͈̦͈̔̒̿͗̀͆͌̑͂͂̀͊̍͊͂̌̔̃̓̓͌͐͐́̚̕͜͝ṭ̷̢̡̡̧̢̩̼̻̱̩̺̖̬̪̼̲̲͖̪̰͚̳̜̦̟͙͍̝̼̥̲̳̜̼̣̟̬̙̩̮̗͖͕̈̆̈̒̉̋͋̐̐̇̿̃̍͋͆̀͛̄̓͌̒̔̔͌̐̍̿̐͆̔̈̚͘̕͘̚͠͝͠ͅĭ̷̢̛͖͙̰̻͓̲̙̮̜͚͉͇̠͙̥̺̎̆̒̒̆̓̀́̔̅̋͛́͊͒̔͂̓̍̉̊̽͗̄̉̔̀̈́͌̀͛̿̔̌͐̑̎̌̓̒̋̿̕͘̚͝͝͝͝͝͠͝ơ̶̡̧͉̖̝͉̘̬̲̱̠̰̰͑̋͑̔̀͐͋̄͂̓̎̿́̊̄͑̊̐̅̔͗̀͑̿̈́̓̎͋͑̈́́̆̾̀̑͑͒̑̿͛̍̈́̚͘̚̕͝͝͠͝ͅn̴̨̡̛̛̫̳̣͓͈̗̠̦͚͙͔̩̠̺̖̣̼̹̦͕͈͛͗̂̃͐͌̐̄̄̌̇̃͑̑͐̽̉̇̒̈̽̇̈́̈́͗̿̒́̚̕̚͘̕͠͝a̴̢͉̗͉̝͗̍̈́̏̏́̽͑͒̈́̈̍̒̿̑͆͋̾̕͝͝r̷̡̨̧̛͖̜͎̗̼͉̻̗̟̝͎̝̞͚̻̣̠̜̭̙͕͎͊̒̈̉͒̈́̌̋̀̋͐̾̀̈̍͌̀̏̋̀̒̐̌̾̑́̇͋̊̉̋̌̀͂̓̉̇̐͛̓͗̃̐͋̒̚͘̚̕͠͝͝͠ͅy̵̢̧̧̘̠̯̼̹̻̻̦̜̻̝̱̜̰͙͈̩͚͉̒̄́̎̏̒̇̐̔̀͑͂͆̿̆͗̃̾̎́̀̂̓̽̔͒̓̕͠͝͠ͅ
̸̡̢̛̛̛̛̜̭̗̱̯̲͔͍̥̭̘͚̫͈́̏̽̅͐͒͐͑̽͂̓̆̈́͊̿̀̐̍̎͗͑͊̏̒́͋̎̋́̊̿̆̋̆̈̽̚͜͜͝͠͠͠ ̷̨̧̡̡̖͉̦̮̜̥͍̭͔͉̝̙̹͉̪̦̝͔̫͉̯̪̫͉̺̦̻͈̥͉̺̻̼̍̊̑̑Ş̷̧̡̢̛̮̮͎͓̟̩̰͉̹̯͔͉͎̜̗͈͖̘̜̭̦̭̻̯̲͓̣̙̈́͒̆͗̐́̈́̄͂̊̈́͒̎̑́̀́̂̀͆̉̇̉̃͋͛̽͊͆͛̒͋́̑͒̏́͒͊̂̊̎̈́̅̕͘͘͘͠͝͝͝͝e̴̡̲͚͈͉͖̪͉͕͑̇͐̍͜͠ȩ̸̣̥̥̪̤̞͓͊̀̇̽̀̏̉̀̒͆̆́̿̅͊̎̀̌̏͊͒͒͒̒́̏̀̉̾͒̾̉̊̇̅̾͆̋̍͊͌̍̃̇̇̃̚͘̕͝͠͝ͅ ̵̡̧̢̡̖͖̘̟̖̖̞̲̩̱̺̬̭̹̙̩͔̼̫̯̝̥͍̯͙̩̮̳̲̟̥͓̠͓̥͚̥̬́̑͆̔̿̎̾̒̓̚͜ͅi̷̧̢͕̺̹̫̞̯͎̗̗̹̺̟̤̺̠̻͉͔͎̥͎̪̟̟̦̳̫͗͒̂̂̾̑͘ͅͅn̷̨̢̧̧̛̛̲̭̘̜̰̼͇͍̖̯̦͇̩̲̼̲̮̭͚͖͓͓̟͈̣͉̦̱̮̝̜̟͂̍̌̑̾̂̎͒͒̋̈́̓̐̍̈́͗̅̔̓̽̂͌́̆͗̈́̅̉̓̂̀̏͆̏̇̒̚̚͘͜ͅ ̷̡̧̧̥͈̟̙͔̮̘̱̬͇̳̠̤͎̟̼͙̣͓̤͉̪̦̜̜͍̬̯̝͈̟̝̩̳̼̤͔̀͋̒̉̐͑͊͒̀͝͝ͅͅͅͅW̶̡̛̛̞̩̯̖̜̬͉͉̺̪̿̒̐̓̑̓̀͂́̇̿̏̈̈́͌̈͊͊̈͛̋͐̍̆̿̌̊̾̒͂́̈͑̆͘͘͝͝ì̷̢̡̧̧̡̧͕̗̩̜̖̣̻̤̗͕̗͈̹̟͈̹̯͉̣̟̣̲̣̰͇͙͖̝̞̟̣͉̗͍̞̳͉̣͍̖̮̟͎̀̒̇͌̀͒̓͋̅̎͋̑̌̉̌̽̿͗̃̌̑̇̈́̏̿̍̓̆̃̒̒̓͘͝ͅͅͅk̶̡̢̨̧̛͇͔̯̩̼͔̱̙̼̝̰̱͉̦̜̰̈́̊͑͑̋͛̂̑͗̀̎͐̐̅̽̓̓̏̓͂̈́͂́̏̓̈́̓̅͂̊̅̀̆͌̓̈́͒̽̎̔̎̏̏̓̚͝͝͝i̷̧̢̨̡̛͕̭̖̜͇̥͖̲̮̼͖̮͍̭̤̝̬̻̖͎͕̝̳̥̙̮͙͍̹̬̘̟͑̃̄̍̀̇̈́̏̉̍̂͗̀͒̿͋́͛͑̈́̅̌͗͒͘͘͜͠ͅͅs̶̢̢̧̛̛͎̜̰̱̩͍̣̲̥͉͍͙̝̩̻̞̻̠͓̯͎͈͔̮̜̩͕̺̝̻̗̙̓͋̎̌́̋͆̋̿̈́͋̔̊̐̋̽̀̀̓͒͌̓͌̔́̎̎̒̔̅̅̋͂̀͌̚͜͜ͅơ̷̡̢̯̖̮̖̤̳̪̳̘̺͓̙̠̤̪̝̠̞̻̣̤̙̫̱̩̰̱͙̾̍̈̉͐̿̾̋̂͒͐͛̈́̅͑̂͗̒͐͑̆̈́̄̔͒́́̄̋̾͛͂͑̈́̀͋͐̃͜͜͜͜͝͝͝͠͠͝͠͝͠ͅǔ̴̡̼̞̣̪̭͙̥͖̱̺̰̯͉̔̈̈́̆̃̈̍̀̃͊̈̂̂́͊̀͋͗̾̎͗̋̄̋͂̐͘͝ͅr̵̨̧̛̥̥̼̗̹̣̺̹̘̙͉̉̈́̄̊̈́̀͛̍̔͐̋͋̓̈̒̿͗̌̂̆̋̈́̅͋͌̈́̈́̉̅́̽̊̏͐̆̈́̆̂̓̇͂͊̋́̋͘͝͝͝͝ç̵̡̢̛̛̬̝̻̩̲͎̲̣̤̭̼̻̩͓̦̻̮͈̝̜͕͎͔͎̒͆̀̒̍̓̃̒̊̔̌͗̋̆͛̆̈́͗̋̆͂̚͜͝ȩ̸̝̠̗͍͓͔̗̥̯͑̑͌̆̌͆̓͛̀͂̀̇́̿͌̎̃͗͆̀͑̍͋͒̐͂̈̍̃̐͂͒͂͋̊̐̈́͂͗͂́͒͌͐̌̆̀̕̚̕͜͝͠ͅͅ ̷̡̥̹̱̣̫̹̫̭̳̼̳̝͍̟̅͊t̶̳̗̞͙̙̯͉̲̟͙͉̗̘͖͍͇͔̘̆̀̊̆̉̽̽͂̾̒̀͂̏̾̌̿͋́̈́̾͜͜ͅh̷̡̨̧̲̦͇̙̬̮͚̠̬͇̬̗͉̥͉̝̤̘͈̺͕͙̺̫̲͖͓̹̯̱͍̱͍͈͍̮̤̜̰͉̹̮̯̹͉̥̐̅͗͑͗̾͌̆̀̌͂̓́̕̚̚͜͝ͅě̴̢̢̨̱̲̘͙̼͉̮̱̪̼̩̭̳͍̩̭̲̙̱̮͖̩̤͓̲͓͉͚̤͈̪̞̅͊̽̐̀̄̈̊̅̐́̓̊͐̄̕͜͝ ̷̢̨̛͈̫̻̠͉̰͉̼̀͑̎́́͋̀̽͊̆̊̇̐̅̽̀̀̈́͋̒̇́̈́̐̐͆̓̾̔͗̽̈́͘̕͝͝e̶̢̨̢̛͙̯̯͖͇͇̜͉̥̖̘̭̻̞͙̖̹̤̙̩̦̯͚̭̜̟̼̰͇̠̤̙͕̻͚͕͇̬̞̳͙̠̱͚̖̝͕̭͗̒͊͛͒̆̃͋̓̋͊̑̈́̅̀͂̚̕͜͝͝n̷̢̢̧̧̛̛͕̫̯̟̼̦͓̝̯̩̳̦̮͇̬̜͖̘̘̰̘͍̺͕͕͇̫̠̣̬̞̰̝͚̙͚̻̤̫̪͙͚͉̰̈́̌̐͐̆̍̽̃̈́̈́̔͐̑̍̽̍͌͐́̑͛̓͐͂̏͗̊̓͛̂̌̃̉̍̿͘̚͘̕͜͜͝ͅt̶̡̨͎̖̣͇͚̞̯̹̫̳̳̞̟̻͚̻̭̽͗̓͆͆͒͜r̵̢̢̨̛̼̦͍͎̖͉͍̹̳̤͈͎̞͍̤̙̣̖̙͓̮̦͚͈̹͚̫̺̯͇̻̙̱̞̦̬̒̾̇̅̃́̑̍͋̀̏̋̽͗̔̍̒̿̐͛̏̎̊̉̽̏̔̃̾̅͘̚̕͘͜͝͝ͅͅy̶̧̧̨̟͍̞̬̘̮̯̻̝̖̻͈̝̝̗͎̫͙̗͇̹̬̰͉̻̲̱̤̤̗͍̦͕̗̬̞̻̤̝̥̜̰̎̐͗͒̾͌̆̅͛̈́͆̿̅̆́̾͐̆͛́͛̑͊̎̈́̉́͆͆̓̏̎͐͆͂̑͌̌͛͐̒̔̅͒̆̒̀̚͘̕͜͜͝͝͝ͅ ̵͓̘̟̳͚̩̳͈̜̮̹̭̭͚͇̮̘͑̈́̔͑͑͑́̿̾́̀́̽̎̓̇̎̅̅̈̔͋̀͌̅̆̄͗̏̍̄̄̄̄̽͗̈́̒͋͛͒̕̕͘͜͝A̷̡̛̦͈͖̹͚͖͔̬͖̫̟̗̼̻͍͔̙̪̩̪͇̱͖͍͖̥͚͎̿̌͗̊̂̀̃͝ͅͅͅb̴̡̗̼̣͈͉̦̤̠̳͎͔̱͍̟͒͂͗͛̓̍͗̇́̾̆̂̋̐̽̕͜͜͝i̴̢̧͓̜̤̠͉̗̦͇̺̹͚̫̪̫͕̮̖̞̝̣̬̻̼̾̉̋͗̀͋̒̂̾͌̂̓̊̇͊̈́̌̀̑̅̆̈́̾̒͜͝ͅͅs̸̢̡̛̛̻͖̬̙̜͖̗̱̘̥̟͉̻͇͔̣̳̗̬̲̙͉̝͇̼̯̣̩͕͋́̋͗̒̄̐͛́̎̓̄̀̾̐̅̓̀͑͂̈́̕̚͜͠ͅͅͅş̴̢̛̭̯̖̞̮̻̻͖̻̥̯̥̥̠̫̬̦̬͇̲̜̺̩̘́̆̅͐̈́͊̔̅̈̐͌̉̈y̵̡̜̭̳̖̰̠͍̘̲̰̟̭̼͙͍̫̝̗̱̰̞̟̱̞̲̞̋̽̾͋̐͑͛́́̾̀̿͌̊̐̄̈́͆̈́́̑̀̇́̐̋̒̏̈́̃͒́́̈́̈́̐̈́̕̕͝n̶̹̰̗̩̿̒̄̽̈́̑̌̽̋́͊̉̆̀̒̓͆̌̇̿̿͐̎̑̏̂̅̈̈͌̾̑͛̉̍͆̚͘̕͜͝ͅj̴̙̣͈̻̬̩͊̍̀̿́̈́̂̈́̈̈́̂͛̔̎͋͑̀̿̅̄̀͗͛̉̈́͆̌̉̎͐̏͘̕͝ä̶̢̡̨̞̫͎̘̜̜͚̯̺̠͍͓̰̻͙͔̟͙̟̻̝̮́̒̀̏̓̓̑̾͒̓̑̑̂͂̾́́̽̾̊̀͐̑̽̂̑̽̅́̀̓̅͛́̓̂̄̎̓̊̿͊̍̑̀̚̕̚͘̚͝͠͝ͅ ̴̨̛̭̬̘̱͇̮̳̞̱̭͕͔̫̱͓̼̦̞͙͙̬͙̇̈͊͋̎̍̈́̒͗̃̐̓̒̃̅̄̈̄̔̇̉͊̒͆̅̒̾̾̑̿̅̏̉̓̓͂̒͂̔͘̕̚̕ĩ̸͚͈͂̌́̓͝ṋ̶̢̢̨̺̫̹͎̲͉͍̭̹̌̑̎̆̿́͆̀̇́͋͊̈́̿́̊̔́͋͋̀̓̀͗͛̀̿̎̎̅́̿̊͊͗͂̈́͗̌̈́̚̕̚͘̕͜͝͝͠͠͝͠ ̶̡̛̘͉̳̱͕̮͈̩̹̪̣̗̖̀̑̍̑̔̑̓̈́̆̋̍̈́͂̄̈͑͗̿̒͗̓̂͛̒̆̕̕̕͝͝͝t̸͍̮͉̠͇̘̙̘̩̯͔̖̜͎̺͖̠͉̮̝̤̗͖̯̳̞̀͐́͠ͅḩ̶̣͉̳̟͈͕͍̰͓̫̲̜̞̺̘̻̯̥̮̻̹̭̪͛͌͘̕͝ͅe̵̢̢̧̛͕̪̪͍̭̹̼̥̗̩͍̘̮̙̦͚̺̬̭̯̺̳̻͚̹̟̝̤̭̥̦̺̘̤̩̠̊̿͐̿̌͒̀̓̆̉͊͋̏̅̈̉̅̅̆̀͂̄̒̀̿̓̅͗̉̌͑̏͒́̓̃̅̾̈́̓͒́̐́̄̅͌̎̀̚͝͝͠ ̴̳̲̙̽͆͆͋̊́͛̈́͋̂͑͆̎̈́̇́̏̚̕͝͠C̶̡̖̠͕̞̟̣̭̻̪̖͎̯̍̎͌̒̃̌͗̕h̶̨̨̧̢̨̢̨̛̫̰̳̱̳̜̦͎̺̞͔̰̳̺̤̱̙̙̱͉̝̲͍̩̹͔̹͓̘̥̝̹͓̳̞̋̇́̐͋̆͆͌̃͆̆̉̎̂͂̈́͊̅̃͝ͅư̶̦̰̘̰̯̩̪̣̱͖̹̫̺̬̘̻̪͇̼̠͎̼̏̈́͆͋̌̑̄͑̀́̎̐̃̾̑̇̒͆̔̅͑̈́́̑̕̕̚͝͠͝͝͝r̴̢̡̧̧̨̨̙̟͇̦̥̼̻͇̘̜̥͚̤͚͓͓͍̟̝͓̯̼̝̟̻̜̖̉̐̅̔̂̓̓̄̒͛̂̈́͊̓̍̆̑̐̒̈́͗̀̔̐͆̔̈́̍̚͜͠͠͝ͅç̸̧̢̛͉͇̞͈̭͕̫̩͎̘̮̙̞͚͛́͒̀͐̓͛̀͐̂̾̓̋̒͘ͅh̶̢̢̡̡̢̨̧̛̛̜̩͓͓̫̜̻̤͓̤̹̘̞̰͚͓̻̠̻̭͓͙͍͙̜̳̠̙̻͕̞͚̝̬̰͉̥̯͚̲͚͙̹̒̈̌͐̃͑͆́̑̈̈́͂͊́͗̿͛́̐̋́̋̿̀̊͛͌̌̔͐̕̚̚̚̚͜͝ ̴̧̛̤̤̍̃̑̃̋͛̿͊͊͌̈́Ȩ̸̢̧̨̳͙͍̯̻͉̼̲̗͔̗͚̪̫͉̣̯̥̲̣̮̦̝̪͇͈̪̙̮̝̘̒̓̎̉̅̔̄̋̒͌͛̆̆̄̎̈̄͘͘̕̕͠ͅn̷̡̨̨̧̢̪̼̭̘̗̭͉͉̠͎̤̦̹͉̠̟̻͎̰̯̫̳͙̰͚̱̹͙͍̜̭̳̠̳̗̖̘̣̝̠̲̝̳̩̗͔̬̍̉̃̅̂̎͂̈̔͑̌̒̎̋͐̃͛̂̿͆̈́͛͂̕͘͜͝͠ͅḉ̸̢̡̢̢̡̛͍̜̥̝͖͈̫͚͇̬̦̠̫̹̖̭̤̬̟̖͖̘̼͍̰̤̳̮̻̳͖̤̬͔̮̼̤̗̤͙͖̞͖̫͐̀͆̃̄͌́̍̐̋̑̍̂̽͋̋̂̃̓̃̓̆̾̈́͋͛̒̂̀͐̆̓̽̕͘͘͜͠͝ͅy̸̨̧̢̢̛̛̖͉̟̮̦͓͍͓̣̱̩̙̺̱̱͉͍̬̪̩̭̻̩͇͓̻̰̜̳̗͎͉̹͔͈̹̳̘̖͇̭̬̺̙̺͂̉̽͛̒̉̆̒̔͛̂̎̓̇̀̀̓̀̆̓̂́̄̋͋̓̋̂͑͜͜͝c̶̳̫̟͕͖̼͓͇̖̹̠̝̙͉̭͈͑̎̂̃͒̌̾̑͛̔̔͠ļ̵̮̫͖̜̜̙̳̩̪̙̖̖̜̭͖̜͙̹̰̟͖͕͔̭͚̖̓̀͌̓̾̏̽͒̒̀̊̓̓̾̉͊̽͘͜ͅͅọ̴̧̢̡̮̝̫̦͓̰̳̹̞͕̰̣̞̙̩̙̙͎̳͙̤̻̜̺̪͉̪̘͈̘̪̙̰̬͈̺̺̝̎̔̈́̑̒̊̾͑̒͆͛͑̓̎̑̂̈́̂͑̇͐͗̈͜͝p̷̛̛̛͉̘̻̭̯̠͎̞̯͙̼͓̙̪͔̮̞̠̫̼̣̝͉̹͓͌͊̽̌̒̊̇́̔̀̃͛̽̇̄̿͌̅̽̄̽̒́̄͂͋̔̑́͒͋͘͘̕͘͜ͅę̴̢̢̨̡̨͍̘͇̦̘͍̮̙͍͇̗̱̪͈̖̫͔̹̪̜̪̦̪͖̟̙̥̙͚̬̖̣̬̫͖͎͇̮̞͋̍̾̾́̆́̈́̊̀̽͗͛̈́̈̈̀̆̇͐̈́̐̇̇͘͘͘͜͝͝͠ͅď̸̢̡̡̢͔͍̦̱̥̪͈̻͈̮͚̜̩̥̻̥̭̟͓̟͍̺̰̰̪̪̪̙̼̫̻̣̯̅̂̈͋̐̈́̈́̈́̀́̚͘͜͜ͅį̶̢̧̭̘͓͔̬͖̣͉̘̹̮͇̯̝̹͖̥̖̯̇͜a̵̢̢͈̳͙̹̰̻͓̳̮̞͊̇̃̃̓̽̑̈͒́̏̍̈́͘͘̕͝͝
̷̨̳̜̯͎̭͉̦̺̰̱͉̱͖͙͙̀̅̍́͗̐͗̇̋̍̆̈͊̆̌̏̾̈́͌͝͝͝͝͠
̴̢̢̨̨̢͇̱͕͕͈̙̘̼͈̮̫̤̞̞̪̦̠͙̘̻̜̟̪͕̹̘͇̱͚̝͍̻̥͔͎͓͔̱̻̱͙̳͚̈͗̽̀̿̌͒͛̄̍̿̈͛͊̄͌͂͗͐̅̃̂͊̾̊̌͛̄̓͂͆̍͗̎͆͘̕̕͜͠͠ͅT̴͍̬͘h̶̨̧̡̢̨̡̢̢̲̤͙̩̺̫̖̰̬̤͔̣͎̫̹̯̜̖̳̮̦̪͖̲̩͎͍̥̜̩̤̹̠̪͈͓͚̗̞͇̲̦̽̾̅͗̽͊͋̂̀̿̅͑̋̈́͋͛̓͂̎̀̂̃̅̈́̔̂͊̇̓̐͌̀̐̀͘̚͜͝͝͝͠͝ͅė̸̡̨̙͇̮͔̩͉͔̳͓̺̭̠̏͜ ̴̢̧̛̪͉̗͓̺̹̫̱͕͔̜̔̐̑́̃͂͒̈́͐́̈́͐̔́̏̿̾̽̓̇̉́͘̚͝͠ơ̸̛͖̖̻̣̈́̈́͋͊̿͌̀̏͐̓͐͐̌̎͊͛̌̎̋̌͆́͆͐̎̃͊̀̒͑́̿̈͆̔͒̂̏̀̾͗̾̓̾͛̋̆̕̕̚ĺ̷̨̡̧̧̛̝̗͍̰̪̗̬̫̺̬̘͔̱͙̫̫̖͕̣̩̇́̌̀͐̒̀͊̋̊̆̽̿́̏̿͗̈́̆̀̍̑̏̍̍̽̒̊̓̈́̒̽̓̏͑̀̎̏̇̆̇͋̈̉̕̕̚͝͝d̷̢̨̢̢̨̛̛̘͖̞͓͈̳͉͍͇͍̤͔̩̲̯͇̜̈̎͌̏̃̐̂̂̈̒̈͒̍͂͗͌̓̿͜͜͠͠ͅ ̷̢̢̡̧̡̨̡̨̨͇̺̹̣̼̟̫͉̠͎͎̦̳͉̮̠͖̘̟̥͖̠̘̥̫̮̠̼̥͔͈͚͆̒̀̀̑̀̽̈́̈́̈́̎̊͘͝ṉ̶̛͚͚̭̙͙͉̫̜̥̮͉͇̥̺͕̭̹̻̭͇̮͕͈̠̫̥̬͕̤̲̖̙́̿̍̏́̒́̊̃͋͑̀̊͊̄͋͆̀̑͘ͅa̷̱͎͖͚͖̱̍̀̓̍͂̿̀́̀̀̈́̋̏̈́̀̋̎̊̓̍͒̏͂̀̓̏͒̌̀͂̓́̅̾̚͘̚͝͝͝͝͝͝m̸̡̨̧̡̫̩̱̼̝̬̟͕̥̯͕̻͖̹͚͍͇̮͉͎̻̗̗͙̪͔̤̥̲̮̻̮͙̺̞͙̘̯̗͚̦͚̬̘͐̄͆͑̈́̔͗̉̎̊̓̏̃̈́̂̑͐̀̏̎̎̂̎͗͗͘̕ḛ̵̡̡̢̼̟͙̱͎̜͍̖͎͈̙̖͎̹͚̲̟͚̳͍̲̩̩̭̩̻̪̙̻͖̟̼͍̰͇̭̻̳̠̱̏̎͗̂̓̂̆̓̈́̓̊̃̋̿͑̕̕͝͝͠ ̶̧̡̢̧̛̛̲͉͔͎̰̱̱̻͙̠̹̊̋͗͂̾̈́̈́̓̽́̃̄̉͑͑̌͛̏̈̐̈̒̆͌́̂̈́͑̅̀͐́̔̏́̉͑̀̓́̑̽̂͘̚̕͝͝͝͠͝͝o̷̢̨̨̨̢̙̱͉̞̻͉͔̱̞̯̙̱͙̙̙̩̪̣̯̥̩̥̤͚̘̥̗͕̩͇̬̲̒f̶̧̢̨̡̡̡̢̛̹͈̘̦͕͙̪̘͚͖̞͚̭̤̰͎̦̭̩̣̘̦̜̺͔̮͇̜͓͕̳͖̭̖̣͇̫̍̐̌̽͛͗͐̃͑̇̔͆̄͗͗̊͂̽́͒̓̆͘͘̚͜͝͝͝ͅͅ ̸̡̢̛̠̳͓̪͇͙͎̹̲̗̫̩͈̘̗͈̺̳̲̜͔̗̊̃̔̈́͛͐̈́̐͑̀͌͂́̾͒̅̎̇́͊̾́̂̾͊̿̾͗̾͊͆͌̏̆̈́̃̉̈́̇̾̔̽̍̚͘̕̕̕͠͝͠͝͠Ą̵̢͎͉͕̥̰̦̙̤̖̬͈̮̟̟̲͈͍̲͍̭̹̞̰̻̥͚̖͇̣̦͇̗̲̗̲̜͇̗̩̤͉̰̬̘̫̖̦͇̼͒͌͑̋͆͒̋̉̑͂͂͋͗̿̊̀̑̔̆̈́̾́̍̈́̿̅́͆̋̚͠͠͠ͅͅb̵̡̧̧̡̞̲̱͇͕̣͉̻̮̳̩̰͎̺̻̦͍̥̠̖̠̺̥̱͉̜̻͑̈͆̈́̊͛̌͜ẙ̶̧̨̨̡̧̡̢̜̠̣̳͉̙̼͖̟͚̤̬̰͕͎̫͓̘̮̖̘͖̹̤̠̮̲̜͓̞̹͔̻͔̼͎̭̙̰̟͚̤͎̿̀̄̽̐͛͗̓̔́̃̈͌͊̽̒̐̑̈͌͌͊̊͗̏̽͜͜͠͠͝s̷̢̡̨̧̢̧̧̛̛̯̝̠̬͚͙̖̖̼̙̩̹͎̳͚͔̻̙̰̣̞̠̪͓̭̳͔̱̟̞̗̦̣̖̞͆̈́́͂̂̈́̓̀̈́͑̈́̍̿̃̏̕s̵̡̨̟̰̫̞̙̹̣͎̳̝͚͇͎̹͇̱̘͈̥̳̪̼̤̺̀̔̀̈́́̂̉́͋̃͜͜ͅį̷̧̧̛͚̦͙̙̠̳̱͈̟̇̀̀̍͛̆̌͛͋͐͒̈́́͐͂̃̓̑̊̏̿̀͊͆̒̐̐̃̽͒͗̾͒͆̆̇̉͋̽͐̈́̓̔͑̚͘͠͝͠͝͠n̸̢̧̡̢̤̺̲̙̼̯͇̦̳͙͉̙̗̪͓͎͍̖̰͙̤͕̜̱̫͆̌̃͗́̐́̿͊͗̽̓̋̃̐̃̂̆̄̐̆̅͒̌͜͝͠ͅį̴̧̧̡͓̗̲̯͇̯͔̹͎̠̪̱̩̦͇̰͎̗̫̻̭̺̲̗̩͙̱̩͐͌̆̃͆͒͊̀̽́͋͗̀̕ä̷͖͓̖̰͍̙̼̲̱͓̝̥̱̭͚̖͚͎͇̙̺͍̻̣̪̰̭̲̟̹̺̫̺̬͎̩̪̮̞̙̖͈̹̂̈́̇͗̆̅̓̏͗̐̍̈́͂͑̀̕̚͘͝ͅ ̸̨̨̡̡̧̼͖͙͈̟̤̟̬̫̱͎̘̲̖͎͉̪͚̙̦̞̰̳̦̖̫̜͕̠͉̥̠̠͓̦͍̞̭͉̩͍͙̥̣̇͛̈́̀͌̎́̈́̒͒͋̍̃̔̾̅͆̉̊́̌͋̔̐̈́̍̾̈́́͗̈́̒̅̽͗̍̓̎͘̚̚͜͜͝ͅͅͅw̴̡̨̧̻̗̫̜̹̥̻͉͚͎͖͓͙̞͕͈̫͔̲̱̤͇̣̺̝͇͎͓͍͔̠̘̞͈͔̤͚̜̹͍̗̹̖̮̐͛̆̈̉̍̒̿͛̈́̍͒̈́̃̂͆̊͑͋̈́̊̋̕̕̕͘̚͜͝ͅͅͅͅą̶̡̢̛̰̘̱̘̰̦͖͈̼̯̜̖̪̟͓̥̰͓̘̲͙̭͔̼͔̈́̌̄̿̇̎͗̔͐̌͌́̇̈́͑̅̈̾̀͒̈́̈́͊̽̆̅͐́͗̓̈́̆̂̓̂̾͘̚͘̚͘͘͝͝s̸̡̨̧̧̭͈̫̫̬̟̙̙͚̻̪̮͇͈̝͈͍̞̤̘͍͕͆́̒̒͊̆́̑͋̐̾̀̿͗͌͒͜͠͠͠ͅ ̴̡̨̧̛̛͇̯̳͇͖̘̥̫͙̳̮̩̮̝̗̰͇̟̙͉̥̦͈̣͓͉̼̘͖͍̤͕̊̈́̓̎̈́̋̃̐̊̅͛̈̀̓̊̈́͌͊́̈͂̌͛̕͘̕͜͝r̷̨̢̡̡̨̟̗̺̼͚͕͓̲̼̭̤̲͓̭͈͖͇̙̰̗͕̤͈̦͈̫̹̦̪̰̪̾̈́͆͑̈́̃͆̒̐̋͗̓̽͑́́͑̐̋̏̐̉́̈́̋̌͊̽̀̾̌̈̅̉̂̊̃̎̀͑͒̄͑̐̌̕̚̕͝͝͝è̷̡̧̦̰͇̺̙̮͕̗͔͈̝͕̬̗̭̲̱̻̬̞̬̪̭͛̈̐͜͜ͅp̷̭̘̬̦̤͖̩͈͇̖̰̒̋̔̍͑̾́̈́́̊͊̇̃̎͂͂̆̑́̀̒̈́͛͒̎̌̊̑̍͋̏̈́̊́́̎̋̏͑̂̒͑͘̕̚͘͝͝͝͝͝l̸̛̛̖̆̄́͌̏̇̃͛͆̐͑̄̊̀̏̐͒̄̍̂̇͋͗̉̇́͊̑̊͒̔̚͘͝͠ͅa̸̡̡̨̭̞̥͙̫̦͙͍̣̹̩̬̜̣̩̱͖̼͈̫̬̥̮̤̭͇̝͇͚͈̥̙̲̤̱͚̬̳͉͚̼̲̤͗̈́̋̉̄̃̋̀̽̓̈̏̇͊͐͝c̵̢̧̢̧̢͇͖̱̫̞͙͈͔̼̪̪͎͇̣̟͖̠̜̣͍͕͔̻̣̩̠̺̞̓͗̒̌̈̀̀͋̿͋̊̇̃̒͒̋͋̆̈́̏̈́̋̎̂͑͊̈̿̉͒͊̃̒̽̓̈͘̕̕̕̚͜͝͝ͅͅè̸̡̡̢̡̡̡͔̭̙̦̳̙͙̻̼̠̟̦̰̙̱̤͉͇͕͓͚̼͚̼̝̰̰̪̯͈̥͎͖̩̓̽͒̔̃̐͛̽̄̈͊̈́̌̒̂̇̍͌͋̑̋͊́̚ḑ̵̨̢̡̬͎̥̟̗͔̯̦̝̞̖͙̰̫̳͖̦͎̭̈́̋̈́͊͒̔̈̓̃̎̐̔͜ͅͅ ̷̡̳̫͈̤̳̼̯̫̀̌͒̈́̎̊́̈̋͊̃̌̅͆̉͋͒̽̂̑̿̽̆̽̓̒̐̔̽̇̈̊́͗̋̋̈͒̀͌̉͊͌̿̎̆͘͘̕̚͝͝b̵̨̡̡̛̩̤̥͉͇̟̬̳͉̼͓̱̭̱̹̯͖̲̘̳̭̗̖͎̰͎͇͓̺̗̼͕͙̤͛̃̾̈́͋̉̈̄̐͑̆͑̅̀̈́̕̚͜ỵ̷̨̛̛̛̛̭̥̩̯͖͍̺̫̮̜͎͍̟̌̄͒͊̆͊̎͂̇̅̉͋̇̔͛̿̓͂͗̉̅̔͛͂̎̀̎̋̊̃̌͆͂̆́̄͆͒͋͘̕̕͘̕͘͜͝͝͠͝ ̸̧̡͓̬̲̦̦̝͍̰͚͖̪̮̜͍̳̝̗̣̗̝̦͖̠̇̿̊̀̎̅̓͐̅̋̂̆̉̓͊͂́̽̒͊̔̐͐͛͊̑̈́̐̂̀̽́̎̐̏̂̎̚͘͘͘̕͜͠ͅt̷̨̨̨̫̦̫͍̲̰̞͉̞̲̼͓̪̬̹̰̭̖̦̼̻̜͇͔̥̜̝̱̭̖̲̰̜̞̞̹̻͇͇̜͉͚̄̾̽̈́̇̋̽̐̏̀̔͜ͅͅh̶̢̧̛͉̖͉͙̜͇̖̟̞̤̣̗̝̳̳͓͓͚̟̝̞̙͍͙̘̞͎̪̹̹͇͙͈̺̞͓̟̭̩̋̍͌̐̓͐̒̊̆̎͗̌͊̔́̓̓̐̓̿͋̑̽̐̓̑́͗̎͆̀̽͘̚̕̚͜͠ę̵̢̧̝̻͍͇̬̥̣̰̭̝̪̣̮̺̫̤̺̮̲̯̹͚̳͎̠̘͚͚͍̲̺͍͚̥̎̾́̈́̆̃̆̽̍̈̂̏̀̀̾̚̚͜͜͠͠͠ͅ ̴̡̧̧̻͇̗̱͚̙͓̜̪̹̝͉̲͈̫̱̮̱̥͈͎̰̯̭̜̲͕̙̯̭̼̗̝͓̤̮̩̐̈̐͌̀̒̃̒̈́́̔̅̈̑̎̄͗͋̐̿̍̍̑̎̍̒̏͐͑̔̒͑͋̀̅͒̉͋͋̀͆̌̇̿͋͋͘͘̚͝͝͠f̷̧̛̛͙̝̙̦̬̬̜̻̮̘̖͎̬̜͓͍͈̫̘͇͙̝̝͙̤͎̗̳͍̼͛̂̈́̂͋̑͗̓̈́͊̔͌̈́́̑͆͐̇͌̉̅̄͑̔̄̊̽̄̽͂͌̒̑̎͌́̓͊́̃̑̃͑̚͜͜͠͝͝͠͠ͅͅò̷͙͉͕̪͆̌̔̿͝͝r̸̨̨͔̩̯̦̠̟̗̬̆́͗̅̈́͑͒̈́̾̽̽̎̂͛̓͂̍̂̀̂͛̿͒́̏́̈́̾̀̈̉͗̌͊̿̎̚̕̕͝m̸̧̛̫̝͚͇̬̼̤̹̻͔̪̹̗̫̘̤͈̱̣͚͈͉̥̪̮̮̦̼͇̘͙͔̻̣̯̘̮͌̑̍̍͊̓͂̿́̀̓̕̚͜͝ͅͅͅ ̴̨͓͓̥̻̙̱̦͙̖͇͉͎̞̳̻͎̦̘̝͚̮̳͕̱͔̹̖̺͍̮͍̝̣̦̦̼̘̭̬̫͙̲̠͚͙̪͇̊̂͂͊̆̐̋͗̇̒̈́͌̒̂͑͜͝͠ͅĘ̴̢̡̢̧̛̛̜̱͓̞̥͍̖̼̞̹̙̪̱̖͉͙͚͚͓̞̹̥̖͍̞̝̼̺̠̟͇̳͒̋̋̔̓̎͊̀̿͒̉̓̈́͑̌͆̔̆̉̽̏̀̍͗̇͋̆̋̽͆̚͝͠ţ̵̪̹̹̲̥͕̰̠̗͔̞̳̝̟̺̰̫̙͚̀̂̽̀͑̄̅̂͛̒̋̑͌͊̿́̉̄͑̀͑̔̓̈́̋̐̂̾̚͠͝͝͝h̴̢̧̨̧̨̪̪̪̯̯̪̥̹̟̺͍̞͕͍̱͍̣̖͖̲̝̭̼̪͉̟̲̻̮̤̖̦̥͓̝̦͙̥̜̗̲̫̼̰̏̋̔̈́̊̆͗̋́̐̅̐̂̾̌̊̂͋̈́̇̏͛̑̊̃̋́̐́͐̀̓̕̕͝ì̵̢̛̱̞̙͇̩̝̆͊̓̅̂̾̄̀̅̈̈̔̋͆̎̔͗̚͘ơ̷̘̠̗̜͔̹̲̓̆̈́̍̌̓̀͒̑̎̄͛̈́̊͐͆͘̚͠͠p̶̩̮̹̮̺̈́̄̐͑̋̓̋̑͑̾̈́̈́̋̾̔́͂̓͗̇̽̐̅̓̎̉̈́͘̚͘͠i̵̢̨̨̧̧̢͙̙̱̥̯̹̹̲͓̬̗̫̲̗̟̻͎̮̥̬̣͖̻̯̫̼̥͎̠̻̪͔̗͂̽̓̃̊͊̐̔͛͗͂̆̄̐̋̽͛̈́̆̋́̀̚͝ͅͅͅą̸̡̧̱̲̻̜̳͈͍̩̻̬͕͚͎̜̏̈͒̀͑̀̀͑̏̾͑͐̈́̈́̄́͊͘͝͠ ̸̧̧̢̧̦̻͇̫͚͔̘̜̦̘̤̼̱̺͚̖̬̱̲̯̃͜͜͜.̶̢̗̻̰̮͔̹͇̗̥͓͎̱͉̜̦̜̗̭͈͆͛͌͌͌̌̃̐̎͑̓̅͋̿̎͗͌͐͌̋̏̎̆̑̓̿͊̎͑̆̾̑̐́̕͜͝ ̶̧͓͕̲̭̜̮͉̲̩͇̬̯̩̯̲͗̾͑͂̄̋͆͑̂̀͒̃͋́͗̌̓̏̀̔͑̑̋̎̕̕͘͘͜͝͝͝î̷̢̧̢̨̛̭̜̱̩͉͍͚͚̘̲̣̫̥͉͍̬͉̲̻͔͎͇̭͔͍͙̜̠̫͓̲̮͖͎͙̯͍̭͈͇̳͙͆͊͌̿̍̉͑͂̆͐͒͊̐̀̄̈́͆̉̉̈́̓͌̈́̈̒͂̈̈́̀̓͋̔͊̈́̆̇̍̾͆͜͝n̶̨̡͓̩̹̹͍̣̱̺̳͎͓̘̰͈̜͇͖̥͉̺̝̩͙̦͈̜̦̻͚̰̓̊̒͑̇͘̚͜͝ ̴̢̡̛͙͇̟̗̲̣͍̗̩͓̣͇̪̓̑͊̄̂͂̃̓͑̄̿̊̏͗̓̃̋̄̋́͒̽̈͆͑̄̉̓̋͐͋̓̄́̇͋͂̕͘͜͠͝͝͝b̷͔̦̘͔̟̘̏͂̔̍͑̋̓̒́̈́̀̇̑͛̔͂̈́̒̉̇̀̿̎̓̾͒̈́̍̚̚̕͘͝͝i̷̧̡̧̛̭͈͖̰̥͈̩̲̺̲̹͙̗͉̦͈͔̹̤͓̬̲̭̬̙̐̃̈́̓͗̽͝b̵͙̤̘̙̤̗̫̞̑̈́̃͝l̶̢̡̨̨̛͖̘̠̫̮̼͇̣̳͓̰͍̖͉̮͚̩͕̘͎̩̦̩̙͓͇̥̩̠̦̝̺͍̝̦̯̩̦̉̀̀́͑̽͐͗͒͑͑̌̀͗͆̾͐̿͌̾̎̒̔̒̀̆͋̀̈́̆̏̍͐̃̊̎̊̇̋̇̔̿͗̑́̇̈̂̕͘͜͜͠͝ͅͅͅͅi̷̧̧̡̠̦͖̼͖̮̯̹̪̘̣͉̜̣̱̼͍̮͚͖̿̇̀͐̈́͐̇̾́͌̂̈́͆̆̽͐́̑̐̄̓̑̊̒͋͒̐̽͛̎̏̎̿̆̓͐̒̈́̕̚͘͝͠ć̴̢̢̨͙͔̦̱̣͓̞̪̘͈̥̥̲͎͔̥͎͚̲̝̗̺͇̲͌̇͒̓͌̀̓̑̄̎̓̅̍̏̊̈́̏̊̍̿̕͜͝͝å̶̢̧̡̧̡̧̢̢̱̩͍͎̬͈̻͚̜̬̣̜̘̳̤͕̥̥͇̗͔̰̘̞̺͖͓̦͕̥͇͈̒̑̾͌͌̇̈́͂̓̾̐́̏̂͆̈́̒̈͛̅͋̈̅͛̚͜͝͝ļ̴̛̛͍̠̜͇͖͇̻̍̉̓̀̊̈́͋͊̿̒̽̈̅̎̾͐͑̈́̈́͛͑̎̌̈́̊̈͋̕̕̚͠͠͝͝ͅ ̸̨̤̤̟͚͍̹̦̙̦̹͈͈͆̌̒̇̉̈́̒́̐̉͛̋͗̏͆͝͝ͅt̷̡̡̫̝̯̫̉͗̆̑͐̎̊̍̏͐̚͜͝e̵̢̡̨̢̧̻͕͔̣̖̬̞̦̘̺̩̙̱͍̜̹̤̼̥̥̰̪͖̘̰͖̘͉̖̯̼̰͚̯̱̦̘̤̤̗̳̣̯̋̒̄͒́̍̾̑̑̓̑̀̔́̈́̌̒̋̀͌͌͋̏̅̿̃̇̇͑̆͐̐̈́̒̒̍̎̉̿̊͗͌͒̋̚͘͘̕̕͜͠͝͝͠ͅͅͅx̷̡̺͓̠͖͖̟̰͕̫̯͓͉̖̤̤͖̑̉̈́̿̓̃̿͘͜͝ţ̴̨͉̳̱̞̞̥͙͚̙͔̘͍͍̝̤͎͓̠͎͉̱̠̘̞͎̺̻͉̠̟͔̱̭͎̪̬̊̑͜s̷̳̮͙̜̖͚͓̞̅̾̒̏̒͊͛͆̅̉̊̈́̎̋̀̇͒̔̐̐͋͂̋̽͑̄̏͆̑̈́̉̿̃̃͒́̏̕͘̚̕͘͝͝͠͠͝͝͝͠,̸̧̧̧̡̗̙͓̱̻̦̘̪̖̫̹̱͇̪̱͙̭̫̩͎̫̦̱͕̦̞̬̝̫͎̮̫͔̼̟͈̠̪̫̜̺̅̂̋͗̏͜ͅͅ ̴̧̢̨̢̧̺̖͈͓͇̼̳̻̦̮̬̮̤̟̰͉̗̙̬͚͉̞͉̝̥̘̺̮̦̙̙̱͇͔̫̱̰̓̄̌͛͊̑̍̈́͗̇̆̿̊̓̍̒̾̈̌͒̊͗̈̐̒͜͜͝͝w̷̢̧̧̨̛̛͕̖̩̟̗͚͈̭̤̫̟̮͓̭͍̖̫̣̹̭̥̘̻̄̓̎͊͌̓̄͋͋͒͐̂̒͆̑̃͑̒̃͠͠ͅh̴͕̲̮͕̜̯̱̝̯̳̹͇̬̬͔͈̄̉̽̔͛́̎̐͆́͆̆̈̉̄͂̈́̔́͘̕e̸̛̛̛̫̜͉̗̠̦̬͉̼̯̰͇͇̫͔̋̿̾̆͛͌̈̈́̐͐̈́̈́̍̔̋̇̑̄̔̇̑̍̿͑̈́͛̇̓͛̽́̀̚͜͜r̴̡̧̭̻̜̥̬̭͎͔̟͍̯̲̫̣̹͖̖̩̠̰͖̻̯͉͓̼̘̞͈͚͓͖̟͇͒̒́̋̈́̑̓͝e̸̢̢̛͚̗̙̭̝̝̳̬̣͖̥͕͕̦̹̭̗̻̦͕̘̩͕̹̠̬̹̦̞̠̠͖͍̭̠̦͉̰̻̮̘̞͙̾̌̈́͋̉́͂́̆̐́̓̒̃̒̈́̍̑̃̓́̉́̈́̐̒͂͒̔̚͝͠ ̸̞̘͕͖̬̮͉̂͒̓̏̇̅͆͘͠͠ẗ̴̡̡̛̖̤̜̰͍̮̱̦̼͖̩͙̥̖͎̭͓͖̰̠̺́͒̈́̐͌̍̽̆̽͗̀̃̀́͂̈̃̐̈́͋̓̀̂̿̅̇̃̈́̐̾͌̌̈́̕͘̚͜͝͝ͅh̷̢̧̧̢̜̱̣̜̱̝̖͍͈̤̹͓̪̤̮̰̝̼̘̹̟̙͍̖̱̯͔̳̻͎̠̎̔̐̏̍͆́͒̾̽͒͒̊̌͂̍̍͌̿̓̍͒̒̋̄͋̈́̀̀̒͐̉͘͠͠ͅí̶̢̪͎̻̠͎̰͇̞͔̤̹̲͓͚̠̳̦͙̲̮̯̼͓̖̩͎̟̺̼̪͉̩̰̭͂͆͒̅́́̔́̎̔͐̓̂̇̓͂̃̎͂̌͒̋̿̏̀̿͑͊́͂̐̆̍̐̂͐̐̈̓̋̾̀͗͐̆̀͘̚̚̕͜͜͜͜͜͜͝ͅͅͅș̸̢̧̛̮̼͚͈̜̼̯̻̹͖̙̪̞͖̞̤͍̖̯̮͇̤͉̺̥̭͇͈̩̗̉͐͐͆̄̅͒̐̀̋̑͛͊̋̍̀̈́̉͋͂͆͆͘̚͜͜͝͝ͅͅͅ ̷̨̢̼̝̱̜̭̮̩̙̹̤͖͔̻̱̝̦̘̜̜͔͉͇̺͓̩̝̯̣̝̱͈̠͈̬̱̳͕̳̙̰̙͒̈́̐̇̊̓́̈́̌̔̈́̓̊̓͐̋̊͆͆͌͆̆͐̽̀͐͂̓̂̍͒̒̇̚͜͜͜͝͠͠͝ṅ̸̨̧̨̢̹̗̬̬̩͈̻̗̦͉͙̣̫͓̝̯̘̰̼̮̰̦̻̹̀̓̈́̉͐̀̊̄̎͗̐͒̓̓̎̾͊͑̽̾̽̽͗̇͌͆͌͂̂̊̏͗́̈́̈͋̓̏̈̾͘͘͝͠͠͝͠ä̶̢̢̧̡̢̛̛̛̛̟͚̬͇̬̬͓̥̞͙̘͔̝̠͔̺̗̤̜͎͖̘̜̺̩̆̃̈̽̂̌͐̏̀̏̒̈́͗͒̑̀̐̋̾̋́͛̆̓͑̽͂͘͘͘͠ͅm̶̢̧̢̛̙͇͉̘̤̬̠̬̯͖͔͎̻̳̬͈̣͍̟̜̬̠̻̦̫̻͉̲͇̰͙͖͕̙̘͔͔̘̦̲̗̻͎͖̲̈́̏̀͑͒̀̈́͒̓̐́͌͌̓̒̋̈́͌̆̿̈́̂͆͂̆̾̈͐̓̈́̋̎͐̇͗̽͆͒̓͛́̅͗̉́͘͘̚͘͜͝͠e̷̢̨̢̢̼͚̹̣͖̽̑̈̆͊͒͊͒̀̑̀̉̈́̍̉̑́̈̌̌̏͐͋̋̐͒̀̀͒͂̀̂̈́͐̋̍̒̎̒̎̅̅͗͘̚̚͘͜͜͝͝ͅ ̸̫͓͍͖͔͋̎͌̊̑̋͗͗͒͌̂͒̓́͋̈́̏̋͑̚͠i̵̡̨̢̡̛̛͚̙̳̥̻̟̰͓̞̗̥̜͖̟̬͕̖͈̼̣͖͓͎͍̻͖̭̯͈̲̟̘̣̯̤͙̝̍̈̿͗̎̍̾̂̄̌̽̑̎͗͜͜s̷̡̛̯̼̺̞̳̥̫͍͊͆̿̊̋̽́̄̅͗͌̀̄͗͂̕̕͠͝ ̶̛̝͙̱̟́̓̒͐̊̔̍̉͆́̓͂̍́͋̈́͑̐̎̄̀̈͂̈́̈́̅͆̍̀̈́̑̀̀͗̿̌͂̆̊͠͝͠g̷̡̢̜̭͙̫̦̟̙̞̯̩̰̯̬̥̻̘̈́̏͑͂̔̀̍̃̔̂̀̃̆͌́̉͐̉̍́̑̊͒͑̏̓͊̚̚͝͝͝͝i̸̧̨͖̲̻̮̻͎͓̫̱̗̻̙̫̽͊̏̀̀̈́͐̌͒̓̓̅̆̒͐́͂̈́̆͜͝͝͠ͅv̴̨̧̨̛̛̜̣̰̻͉͓̟̼̖͍̓̂̔̐͂͆̉̅͆͆̅̂͑̿́̈́̾͌̾̄̾̆̋͘̚̕͜͝ͅȩ̴̢̧̛̲͇͔̞͕̼̝̖̩̞̯̣̮͔̻͕̀̋̍͐͐̾̐̅̕͝͝n̶̢̢̛̝͈̳̫̹͎̪̬̬̝̻̟͓͖̩̗̄̈́̊̋͌̇̓͋̏̓̂͗̋͆͐͌̏́̃̐̿͋̓́̓̀͊̌̋̒̈́̐̔̃̚͝͝͝ ̸̨̨̡̨̨̙̫̰͎̳̩͉̯͙̳̬̤̗͍̰̼̲̹͇̼͖̬̫̯̙̜̺͇̞̠̭͈̗̹͖͇͚̬̰̦͚͙̙̭̣͎̈̾̔̀͒̐̋̀̅̃͒̏̈́̌͑́̌̂͐̑̍͊͛̽̐̿̔͆̿̀͐͑͌͋͑̄̕̚̕̕͘͝͠ͅͅͅt̷̢̢̧̠͉͕͓̮̙̼̣͙̲̗̹̼̞̰̟͖͈̘̳̩͋͌̌̈́͋́͗̕͝͠ͅḩ̷̡̧̛̛̛̣͇̮̟̖̭̗̬̱̫̺͙̪͔̣̥̣̙̗̫̻͉̟͙̙̲͇̘͚̱̼͎̠͓̰̬̦̬̻̣̟̱̻̳̘͉͓̹̍̆̈͆͒̓̽̋̈̋̃̄̿̀̈̒͛̈́̓̀̃̃̏͋͌̂̄̄͘͘̚͘̕͜͝͝͠ͅȩ̷̛̖̝̟̪̪̦̳̖̖́͆͊̓̈́́͆̈̆͗́͒̔̓̂͑̿͘͝͝͠ͅ ̴̡̢̛̯̩̦̼͉͉̠͚̳̤͉̘̱̞̩͎̈́̂́̅̍̇̆́̉͗̇̏̋̌̽̈́͒̌̉̓̑͛̌͑̚͘͝͝ͅĄ̴̡̡̢̧̡̛̺̫͍̜̤̞͎̣̬͚͔̻̯̜̙̼̩͈̯̻̦̝͇̜͓͓̠̺̲̪͎̘̜̥̳̣̮̩͔̟͖͓͚͔̒̉̾̆̂̈́̎̌̃̐̚͘̕͜͜͠ͅͅf̴̢͕͕̻͈̹͍͖̬̲̮̣̬̮̞̤̼̦͈͔̥̭̰̮͔̺̜̗̲̘̟̼̐́͐͊̓͗̆̒̋̈́́͐͗̓̐̃̍̔̂͒͒̂̄̾͋̂̀͊̆͒͊̀̈͊̋̄̔̊̕̚͝͝͠͝͝͠͠ͅͅr̴̛͖̻̭͎̤̗͎̯͓̲͖͎͌̉͂͆̇͊͆̈̎͋̔̕͠i̸̢̧̛̘̲̱̲͙̱̳͇̦͖͖͉͈̩͍̞̤͕̰̱̣͚̖̭̽̿̓͐̽͊̀̀̔͋̽̅͋͂͊̌͆̀͋̇̀̎̋̑̔̈́̈́̆̀̈̅̏͌̐̔̓̆̒͘̕͝͝͠͝c̴̡̨̡̢̭̜̬͈͕̗̺̲̲̯̝̖͓̘̮̭̺̳̱̞͕͔͓͔͈̭̤̼̓̀̌͋̑̐͛̄͋̄͆̉͂̀͛̂̌̀̔́̒̈́̈̔̇́̔́͂͐́͐́̓̂̕͘͜͠͝͝ä̴̡̨̘͎̣̦̘̱̰̣̯̭̹̲͇̙̤͇̖͍̺̖̬̟̖͓̮͇̗̰̪̖̮̦͔̺̙̫̘̦̣͖͕̙́̅̔̐̀̈́͒͌͐̓̇̎̋͘͘͜͠n̵̨̠̻͙̰̳̬̟̲̬͇͖̥͎͍̗̻̖̭̙̜̻̳̘̖̝̲̹̜̳͍̜̥̰̪͍̮͔͉̰̠͎̺̅̈́̀̊͐̍̐̽͋̑͒̾̏͂̇̉̉̏͂̒͂͊̃̈́̽̾́̀͋̾́̍̏̚͘̕͜͝͠ ̴̡͖̝͚̝̠̖̳̦̮̞̞̣̭̺͕̝̳̠͈̯͂͋̌̋͌̓͊̐̎̀͂̓͂̿̾͋͐̑̎̍̈͋̂̓̑̉͌̐̏̉̈́́̿̕͘͘͜͝͠ć̵̢̢̢̢̛̛̟̗̣̪͔͕̬͇̥̘͈̩̙̼̼͎͙͖̲̠̪͕̫̔̓͌̂̿̿́̃́͛̊̈͗̂̄̓̈́̉̋̿̿̏͌̄͊̾̎̀̑͛̉̕̚̕͘̚̕͝͝ͅơ̸̺̗̯͓̯͎̮̯̼̼̮͙̲͈͙̝̅͗̈́̏̀́́͋͛̈́̆͐͐̌̌̍̚̕̚͝ù̸̡̡̧̨͈͔̝̥̖̝͕̩̝̦̫͔̯̘̘̥̫̘̯̗͉̺͍̝̤̻̼̟̬̦̳̹̘̯̘͍͉̠̓͌̿̄̐̍͆̀ͅͅn̵̢̢̧̨̧͔̜̝̥̤̣͈͇̦̠̺͎̹̟̜͈̤͔͇̼̰͔͇̫̯̜͇̘̙̰͆͒̓̈̅̇̚͜͠ͅͅt̷͓̀͛͛̏̆̒̌̐̎̃̄̋͠͝r̸̡̧̡̨̛̛̛̮̥͚͈̻̰͓̯̜͙̗͙̣͙̙̩͚̞̱͖̻̯̗͖̭̠͆̆̒͋̈́̓͂̂̓͐̈́̊͗̔̽̄͌̐̔̾̿̋̎̊͆̊͒̇̋̌͒̏̋͗̎̐̋̇̔̌̈͐̕͘̚̕͘͘͠͠ͅͅy̷̧̧̨̨̡̡̛̫̤͙̮̫̭̻̳̳̝͕͔͔̻̩̰̅̑͐̈́̊͆̏̈́͗́͆̋͐̐̊̇̉͆͊͛̅̉̿̕͠.̵̛̪̪̜̘͇̣̥͈͈̮̙͖̙̥̱̳͈̘̖̤͉͈̙̈͗̓́̈́̈̃̏̑́̓͛͊̃͂̏̈́͂̌̉̏̐̒͆͂́̈́̔́͛̽͑̆̃͐͑̌̐͆̽̿̎͘͘͘͜͝͝ ̵̢̡̡̡̢̧̛̛͙͎̹̘͍͈͇̹͕͕̼̬͕̝̳̩͉͉̠̰̳̘̭̰̠̗̺̟̰̲̼͙͖͓͚̼̳̳̟͖̫̘̣͇̂̐͒̆̽̍̓͐̏͆̈̈́̓̂̀̈́̊̓̍̈̈́͐̑͗͌̈͆̔͌͑̊̈́̒͌̑̉́͛̅͜͜͝͠͝ͅͅT̵̨̥͎͈̳̫̜̖̯͍̱̝̪̱̝̣̫̘̲̻͒̓́͝h̶̡̨̡̢̧̛̖͔̱̤̱̗̩͇͙̞̬̫̱̯̭̺͙̞̳̘̝̩̗́̓̐̍̈́͒̏̂͗͒̋̐̏̌́̇͒̏̓̌̈̍̀̌̚͜͝ȩ̵̧̨̧̨̧̻̤͇̼̩̩̣̙͕̙͈̗̯̯̘̪̼̦̲͖̯̞̻̟̩̲͈̠̖͙͕̼̮͍̬̰͔̖̺͍̱̹͕̈́̀͗͌͒̏͋́̔͋̑̍͂̅͊͐̋͌̌̑̐͂̿͐̐̊͊̕̕͝͠͠ͅ ̶̛̛͙̫͊͛̃͆̄̋̒̆́̈́̍̋́̃̀̏͂̓̚̚͝͝͝ͅw̴̪̥͇̳͌̾̀̋̀̄̈́̿̊͐͋̀͛̏̂́̈́͂̓͂͐͒̄͒̅̀̔̈́́̚͘̕͜͠o̵͕̜̗̘͇̹͉̥̮͍͕̜͚̼̦̗̖̣͙̪̪̙̥͕̰̤͙̠͔̻̯̠͕͉̱̻̜̯̱̞̝̲̞͍̺̓̔͊̍͆͂̒̀̀̎͂̌̓͘͝͠͝r̶̢̛̛̗̥̫͖̬̘̠̤̱̱̱̦̦̜̠̼̼̻͍͎̖̦̪͍̝̭͆͒̓͋̎̃̔̈́̂͗̾͛̒̎̿̂̋̏̃̐́̄̇͆͂̒͊̍̐͂͆̓̇̈́̃̚̕͜͠͝͝ͅḑ̵̘͓̩̜̩̬͔̘̬͈̗̞̗͍̪̠̫͖͖̤̲͎̫̮̻͕̺̪̘̑̈̒́̾̆̄͋̀̄̅̔̽͂̏̋͊͑̈̄̓̈̿͘͠͠͠ ̷̨̧̧̨̛̣͕̯̺̹̺͍͇͎̫̹̮̬̻̪̬̣͔͕̱͎̲̠̳̱͎̝͉̦̪͊́̎͋̓̇̐̑̒̀̿͐͛̇̋͆̉̔́̏̌̈́͋̆͘̚̚̚͜͜͜͝ͅͅE̷̡̧̛̛̛͈̲̲̩̖̥͙͖̖͎̼̦͎̙̞̺̯̤̻͚̩̘̙͇̖̻̪̲̦͐̎̽̄̃̉͊̿̎̐̈͒̌̄̃̀͒͊͋̀̎̌̐̓͂̔̔̈́͊͊̊͗̕̕͜͝͝͠͝͠t̷̨̧̨̧̛̛̛̞͚̣͎̞̮̤͖͕̞͎̩̦͈̺̼̘̹̝̼̪̦̱̮͔̼͇͇͈̥̬͚̦̖̖̳̖͚̾̇͑̓͋̓̓̈́̉͊̒̄̋̋̿̓̎͊̈̐̈́͊̈̾͋͂̃͒̂̋̋͛̓̓͌̂͌͗̒̌̕̕͜͠͝h̴̛̛̠̖̩̫͈͕̠̟̓͛͗̀̐̈́̾̽̃͑̑̀̒̈́͌́͊̈́̀̓̈́̾̐́͛̃͗̈͂̇̇̓̔̋̄̒̚̚̚̚i̴̛̛͚̭̺̪͕̩̐́͐̈́̂̈̄̔̌͒̍̉͐̋̆̑̀̈́̐̀̓̑͛͒̊̓̈̀̈́͋̾͊̅͋̓̿́̉̀̇̿͘͘͘͘͝͠ö̸̡̨̙͙̦̪̙͚̤̜̝͍̖̮͎̼̩̻͈̖͎̞̲͓͚̮̻̰̮̳̙͇͚̖͕͕́̈́̇̓͆͗́͗̀̀͗̈́̿̉̈͗̏͛̇́̈́̍̓͋̅̏͗͊́̂͑̊̇̽̓̐̋̈́̈̌̊̉̉͗̿̈́̓̈́̚͜͜͜͠͝ͅͅp̶̛͙͖͆͌́͒̐̐̒̆̃̈́̈́̀͂̀̄͛̊̎̎̏̅͘͠͝i̸̢̨̧̡̢͙̝̱̱̙̻͍̹͔̗̯͖̬͎̖̝͉͍̱͎̦̣͎͕͇͈͉̲͓͉̖̻͖͓̥͑͊̓̾̐̀̐̔̒͒͋̏́̇͆͗̈́̓͒́͐̾̈͋̋̆̾͘͘͝͝͝͝͝ã̸̧̫̘̳̹͔̟̟͇̯̫̰̳͈̺̋͂̆̿̿̔̓̔̅ ̶̡̨͓͇͙͇̦̣̤̹̭̩͉͙͇̠̬̖̞̜̏͒̏ͅį̷̢̡͓̬͓̱̰̬̹̱̹̹̟̜͖͐̆̅̆͝͝ṡ̵̬͉̖̬͉͖̙̝̰̣̲̜̱͎̭̻͗̐̓͛̽̌̅̔̂̒̄̉̓̇̍͒͒́͑̋̈̒͠ ̵̡̢̡̨̡̢̡̤̯͉̭͈̹̝͓̞̦͈̘̦̪̪̪̪̟̳̳̙̼̝̜̫̲̣̩̲̗̤̟̦̭͔̞̳̺̳̫̫̭̞͔̠̍̈́̋̈́̈́͛͋͌͋̋͜͝ͅḏ̷̡̨̟̰͈̩̭̳͖̠̮̮͖̠̙̆̂͊̑̃̂̐̇͒̏̑̿̽̄̈́̅͒͆̾̆̑̽̽̓͌͋̒͑̒͝͝ê̸̡̨̛̫̯̩̝̺̲̜̲̰̩͉̫̜̖̫̻̣̠͍͙̞̮̜͔̗̙̟̠͓͖̻͕̼̲̬̗̳̲̫̟̩̂̾́̿͒̅̄̀̈́̆̎͒̀̄̂̀́̾͌͛̾̐͑̒̏́̈́͗̆̋͊̀̂̃̂͑̄̚͘̕̕͘̕͝͠͠ͅŗ̶̨̣͉̜̲͈͇͔͉̬̪̬̱̮͔͎̫̠̥͔͌͋̀̿͒̀͋̍͒̅̔̑̋͒̍̎͐̀̍̚͜͠ͅi̶̧̧̧̜͇̯̠͙̪̪͇̹̬̲̜̞̝̥̯̳̥͇͎̩̗̓̊̎͆̈́͊̀̓͊̆̾̍̓͌̈̃͗͌͗̎̍̒̏̆̋̃͘̕̚͘͝͝͠v̶̢̧͙̞͖̯̭͇̪͓̻̞̞̭̦͍̳͉̺̗̘̱̱͕̠̯̟̞̣͎̥͖̦͍̲̭̲̳̲̭͉̱̗̦͓̈́̊́̀͋͑̓̀̐̂͌̾̒͆̄̋͆́̿̀̋͂͂͗̽͆͊͑̄̂͆̃̆̈́̅̇̐̅́̅̕̚̕̕͘͠͝͝͝͠ȩ̷̡̧̡̧̡̛̛̜̘̖͇̪̞̹̝̺̻̭̻͉̜̲̹͉͖̥̩͎͎̪̤͈̣̻̥͖̘̤̻͔̤̭͊͗̄̏͑̑̓̍̇̀͂̎̓̈́̂̌̆̎̕̚͜͜͝͝d̷̨̡̧̛͖̯̙̦̙̲̳͕̰̞̥̹̥̳͙̹̳͓̼̣̾̓̓̇̿́̒̋̽̀̀̅̀̓̓̑͊̈̊̆̋̂͂́̈́̑͑̏̕͝͝͠ͅͅ ̸̖̖͚̯̮̭̘̼̝̠̬̱̝̣̃̅̈́̃̽̊̓͆̑͂̑̏̂̈́̐̈́̽͘̕͠͝ͅf̵̨̢̢̭̼̙̭̘̱̮̼̼͚͈͖̪̣̖̝̩̲̹̠͈̖̗͕̯́̏͆̆͗͑͒͐́͆͑́̃̎̔͋̆̈́̋̋̌̿̑̋̍̅̈́̔̐̐̆́͑̐̋̐͆͐̓͑̏̀̈́̕̚̚͜͠͝͝͝͠͝͝ͅͅͅr̶̡̢̨̡̡̢̡̨̛̛̹̞̟̝̲̻͉̥͇̖̗̣̲̺̳͍̤̺͔͚̟̱̹̝̭͙̗̰͖͇͔̲̭̖̟͔͕̺͔̭͖̱͊͌͗̀͊͑̾͗̾̀̄͑́̐̄͐̀̾̏̚͝ͅǫ̵͎͕̺̞̞̝̻̹͇̒̆̓͛̋̄̋̾͛̏̏̌͗̚͜͝ṁ̵̧̨̡̨̛̛̭̹̺̠̟̦̝̜̞̰̟͓̦̟̲͈͉͙̭̤͉̮͓͚͚̭̼̯̦̮̮̺͖̦̳̻̬̞̭͍̄̏͋̎̓̀͐̒͛̿͑͑̎͐͗̆̃̾̓͒̎͑̉͂̇̆̑̈́͌̊̉͗͆͠͝ͅͅͅ ̸̢̨̡̤̠͈͔̪͍̭̼̩̬̮̩̭̘̣͙͇͕̤͓̗͎̗̙̰̩͓̮̻̹̘͈̗̞̞̺̣̤̫͉̐̓̀̾̊̔̿̌̿̈́̄̕͜t̵̛̛̠̣͈͔͓̖͋̐̐̍̅͋̿̍̀̋͑̇́̌̒̏̈̓̍͌̀̑͛̊h̷̝̻́̀͆̓̽͝e̵̛̛̻̹̟̫͓͈͆̈́̉̋͊̈́͌̿̄͛̒̂̚͘̕̚̕͠͝ ̵̡̡̨̛̜̥̫̳͖̟̙̱̖̺̰͚̞͍̼̞̮̺͙̣͓̩̜̩̥͈͍͎̣̫̯̥̬̈́̒̓̉͌̔̑͂̀̑̀̑̓͌͋͆̉͑̋̂͒̂̎̓̔̒̂̓̏̆͌̽̕̕͝͠ͅG̵̨̧̯̤̜̘͓̦̪̟̤̳̥̱͍̼̱̲͇͇̖̰̘͚͕̞͇̱̫̓̅̈́͒̾̈̓͊̄͗́̄̊͊̀̉̏̊͗̾̓́̓̿̇̃̈́̈́́͘͘͘͠͠͝͝͠ͅͅr̴̡̨̨̛̛͚̠̹̤̭̞̱͖̞͖̮͖̹̻̦̜̩̠̞̠̭͓̘͔̬͇͈̖̠̞̳͎͕̹̿̾̇͋͂͌́̽̈́̆̄̑͌͆͒̓̐̊͂̑̄̏̎̆̿̃̌̑͋̒̾͘̕̕̕͘͝͝ͅͅͅe̴̡̧̤̲̰̰̞͎̙͆͋̊͒̐̏̋͒̎̐̿̋͛͊́̊̇͊́̂͆̍͌͘͝͝ͅͅͅͅę̵̛͍̜͇̣̺̫̩͕͉̙̩̰̺̖͈̥̰͎͈̪͓͎͍͍̖̪̲̫̯̰͓̰̮͙̝̭̜̥̲̰͕́̆͌̈͆̄̈́̈́́͌̂͛͗̿́̄̄͊́͒̅͌͛̌̀̊̂͆̄͊̋̚̕͝͝͝ͅk̶̨̡̧̧̢̖̰̱͍̙̬̤̦͚̹͎̮̦͎̭̰̼̩̳̳͋̒̀͊͆́̒̂̆̓̊̇͛͊͛̈́̆̐̊̀̔̍̾͋̎͒͂̊̃͊́͂̇̆̂͂̈̀͗̈́̄̾͗̉̿͛͘̕̚̕͝͝͠͝ ̵̨̡̛̻͖̦̣̥͉̹̼̠̪̖̖̲͇̱̦͎͖̲̭̣͇͕͉͓̘̬̤̩͓̞̯̠͔̻̈̈́̂͂͊͐̍̅̎̑͗̊̔͑̕͝͠͠ͅa̸̢̢̛̛̛̟͇̜̬̫͈͚̺̩̞̩̯̩̞̰͍͇̣͓̰̤̞̗͓͔͓̮̥̝̱̳̞̮̦͔͓̩̠̱̱̣͇̗͆̓͒̉̇̔̑̔́̍͗͌̂̈́̽̈́͛͑͂̓̔̏̃̀̑͛̑́̀͐͋̊̊͑̀͑̊̈́̚̚͜͠͝͠ͅͅͅͅi̶̢̋͊̾͒͑̓̏̊͠t̵̨̧̡̨̢̧͓͍̞͍̫̘͚̮̩͕͓͙͉̜̦̼̤̫͉̯͕̖̟̮͔̼̱̝̝̞̲̯͖̰͚̩̝̹͉̭̗͍̪̯̯͇̙̍͗͜h̶̢̢̨̡̨̪̱͚̲̪͚̹͈͔̟͓̫̲͇͚͕̥̲̗̩̣͈̠͙̩̖͔͙̻̝̣͓̟͊́̎͑̂͛͑̽̏̏̂̌̓͂͛̓̋͆͌̾̿̔̀͐̓́͋̈̈́͑́͒͊̎͌̕͜͝͠ͅį̴̨̡̢̢̡̡̛̫̙̭̜̩̥̦͔̼̞̺̙̰̥͎̫͍̙̳̦̳̭̱͍̤̱̟͇̟̼̻̣͉͓́̐͑̂͆̒́̓̈́̌̔̋͐̎͒̇̕͜ò̶̡̢̧̮̻̝͎̯̝̭̘̙̖͖̙͍̱̱̘̰̺͚̟̜̙̜̰̝͈̫̤̖͖͇͍͍̖̹̭͉͉̯͚̥̯͎͙̖̒̋͆̉̇͑̽̌̈́́̉̑̌̈́̈́͜͜ͅͅp̸̲̱̥͕͇͓̣̿̍̃̀͗͊̃͛̈́̔̒̈́̉͛̃͒͒͒̐̆ę̷̡̨̡̛̩͙͔̪̱̻͍̰̩̲̼̼̱̬̙̬̭̯̻̳̝̥̘͙̙͉̪̣̺̳̃͋̒̅̌̏̀̀̒̈͊͂͜͜ͅͅş̷̢̧̡̧̛̝̻͇̞͉̣̬̬͖͇̪̬̭̻̰̯̹͇͉̩̜͍͇͍̺̩̀͐̐̿̀̑͂͆̈́͛͗̚͜͝ͅ ̸̛͕̜͈͓͕̖͖̰͚̠̼̽̀̾̽̐͐͆̌͌̀̄̓̀́͛̔̇̅͑̒̈̀͘̕̕̕͘͝͝,̷̧̧̗̳̤͍̹̞͇̬̲̰̱̠͉̹̗̼͉̙̝͙͍̥̣̙͚̣̳̥̤̱̭̫͔͙̭̪͓̬̫̮͇͔͑͗̏̅́͌̏̇͋̾̏̈́̒̓͋̾̈͑̽̓͜͜͠͝͝͝ͅͅͅ ̸̡̨̛̛̠̜͎̗̥͎̹̬̮͔͙̥̳̔̑̅̏̈́͛̅͋̇̽̅͌̍͑̅̄͐̍͒̀̓̎̋̋̃̾͘̚͘͘͠į̸̛̠͎̭̖͈̞̜͍͚̳͚̟̬͓̣͚̝̘̹̜͇̟̦̱̖͕̩̫̬͓̘̟̹͖̹̜̰͕̪̭͈̙̔̒̋͂̆̈́́͗̀̈̂̀̅͑̎̋̃͒̐̒̎̀͒̐̾̆̑̂̈́͗́͘̕͘͝͝.̷̢̪͍͔̫͚̪̣̩̲̫̹̩̭̭͇̣͔̞̖̯͎̟̺̯͕͂̀̒̽̾̐͌̀̈́̿̓̎̊̏̋̍̈̄̔͛͛̍̉͒͘͝͠͝͝ͅé̶̢̢̧̧̛̛̛̛͉̥͔̼̯̥̘̜̬̘̮͉̪̥̹̙̺̣̝̖͇͚͈̟̻̦̣͉̟̭͙̪̬̼̫͙̮̙͍̍͐͑̇̾̆̏̈̈̀̈́̑̓̀̑̑̏̄̎́̽̌̔̓̇̌̓͂̂̀̀̈́́̕̕̕͜͜͠͝͝ͅ.̷̡̧̡̡̧̨̛̫͕̠͎̤̪͕̯͇̹̫̘̠͔̜̯̤͎͍͎̬̘̝̜̰̳͕̭̤̥̟̆̅̈́̿̒͆͊͂̓̀́̍̂̂̓͑̎͗̎̕̚̕ͅ ̵̡̡̛̛̭̮̈̄̍́̂͋̽̇̒̏́̿͋͆̄̿̌͛́̐̉̅̕̚͝ͅ”̷̛̗͌̂́̐̌̑̒͐̈́̐̃̑̒̀͆̀̃̑̉͊̾̓̑̃̉͌̒́̊̿̿̈́̓͂̿̀̅̉̎̿̍͗̋̐̿̚͘̚͘͠͝͠͝b̶̛̝̀͌̅͒͑͋̀̀͗͒͆̊̅̍̆̈́̓̏̆̂̌̈́̃̚͝͝͝ȓ̴̛̛̤̙̃̎̾̈͑̆̒͊̈͊̈́̓͒̓͐͌́͛̂̈́́̀̀̓͛͌̋̍͛̈́̍̌̃̄̇̃̑͆̌̂̌̈̕̚̚̚͝͠͠͠ȍ̵̢̢̡̻͎͈̩̪̝̬͓̳̟̬͖̝̼̞̝͉̭̘̞͙͔̗̖̠̪͇̫̝̬̄̀͆̒͛̀̀͂̈̋̋̕͘͝͠ẘ̶̨̢̨̛͔͖͓̼̖̯̟̙̳̺̟̺͚̯̙͇̱̗̤̹̊̿͊̐̀̎̀̓͆͐̊̏̊̂̓͌͆͊͒̂̅̒̽͆̀͐́̐̇̍͛̽̚͘͜͜͝͝͠͝ņ̶̛̬̜̫͈͍̤͉̙̖͈͓͉̘̫͉̹͍̟͍̤̲͇͍̻̲̮̳̂̀̑͋͐̒̉͐̚ͅ ̶̛̛͚͙̣̞̹́̾̀̀̉͌̐́̌͐̇̀̈́́̋̓͂̂̎̋̈̌͒̂̿͛͊̒̍̒̀͊̀̈́̀̅̾͊͘͠͝f̷̡̡̛͈̟͎͍͇̼̰͔͙͙͖̩̤̦̳̻͈̙̗̔̐̈͌́̀͊̈́̔̈́̈̄͑̾̈̀͒̄̄̑̈́̀̽̔̚̚͜͜ą̵̨̨̧̢̢̲̠̮̩̱̗̜̹̠͔͓̼̭͇̻̪͚͎͕̗̘̖̪̼̮̣̟̮̪̱̬̼̺̖̹̦̪̻̖͈̰̹̟̲̼̻̏́͆͜͜͝ç̸̨̛̟̲͍͎̼͎͙͕͕̪̰͔͚̻̝̣͌̋̿͗͊̄͒̽͆̾͑͋́̿̉̋̑̆̀̄̔̀̄̌̄̓̓̐̌̐̽̑̒͌̓̈́̎͘̕̚̕͝͝͝͝ͅͅe̴̛̛͖̳̥̭̪̫̲͚͇̤͔͖̮̰͇̞͎͍͚̥̤̭̬̦̮̰̓̏̌̿́͌̎͐̈́̆̈̄̌̍̿̾̑́̈͂̾͊̓̀͋͂̚͘͘͜͝͠͝s̶̢̢̧̛͇̩͈̻͕̟̤̠̻̬͈̥̼͇̞̺͙̝̮͉͎̅̓̇̔̄̀͐̿̆́̇̈̈́͜͝ͅ”̵̨̡̧̧̛̛̖̞͉̹̹̠̫̱̣̟̪̩̼̹̭͔͚͚̯̞̠͉͙͕͚͚͓̫̳̘̲̬̙̖͙̘̘̰̭̮̰̋̀́̀̐̄̌̂̅͗͒͌̊͂͌̇̈́̑͒̿̂̔͗͐́͛͆͒͒͋̌̈́̊̔̚̕͜ͅͅ.̶̣̺͖̜̣̯̣̝̙͎̭͖͙̤͚̹̯̻̭̬̗̀̒̓͆͐̎̄͂̈́̈́́͐̅̕͠͝͝ ̴̧̨̛̛̛̦̙̺͕̳͉͔̤͖̬̮̳̰͉̰̩͓̲̦̭͙̬̩̱͙̦̥̗͖̯͎͓͆̔͊̅͆͌̇͒́̉̾̏̀́̈̂̿̀́̊̏̄̓̏̔̄̒͑̓̇͑̽̾͊̄̉͐̉̈́͘͘̚̕̕̕̕̚͝͝͝͝ͅͅͅͅĢ̴̢͍̳̻͙̗̥̜̦͔̹̊͊͒͆̄̍̈́͐̋̆̄́̾̈́̒̈́̈́͜͝ͅͅr̵̛̟̲̎̾̍̃͂̓̅͛̉̊̊̌̇͊̈́̈́͆͊̈́͂̈́̉̓̆͋̍̔̎̓͊̑̿͘͝͝e̸̡̨͙̩̫̲̤̪̗̗͚̫͈̬̣͍̰̮͔͈̲̊̃̆̄̂͂̐͗̒̀̏̀͐͜͝ę̷̨̧̟̬̹̳̳̯͍͈̹͓̎͒͑̓͆̐͑̑̎̏̀͊̄̐͌̃̈́͗̀͆̆͛͒̽̑͋͒͑̃̄̈́̾͐̓̃̍̍͋̈́̎͑̈́̑̎̚͜͜͝͠͠͠͝k̸̡̡̢̧͇͖̠̪̹̱͚̗̝͓͍̖̖̜̲̞̜̤̃̂̑̏́͛̈̈͑̂͒̈́̉̀́̇̿͐͑́̀͑̅͐͐̂͂̊̾̇̓͘̕͝ͅ ̶̧̛̰̫͚͓̳̿̊̉͊̀͋̀̄̓̆̄̎͌͆͑̿͑̅͒͋́̓̎̌͊͒͆̓̊̚̚̕̚̚͠t̶̨̧̨̡̨̛̩̳̲̝̼̪̪̱̩̝̗̝̳̭͍̹͚̱̤͉͌̋̾̾̄̆̽̿͜͜͜ŗ̶̡̡̛̺̬̙͎̝̯͕̜͉͖͕͈̲̞̳͔͈̘̗̦̫̥̜̙͔͚̤̖͍̜̙͈̣͎̱͚͙̦̓̊̐͋͗́͊̈̈́̒̾̃͆͆́̆͑̐̕͠͝͝͝ͅą̴̡̨̡̧̛̙̜͉̻̩͇̱͇̼̳̣̮̝̖̳̝̞̫̣̯͚̩̪̞̝̱̙̦͕̲̗̘͕̅̆͋̆̈́͘v̵̻̇͊̓̅̃̔͋̈́̎̅̅̋̅̔̉̌̿̽͊̍͌̅̊̊̀̓̇͛͌̾̈́͑̅̂́͂͋̊̓͋̏͗́̀̚͘̚̚͝͝ḙ̷̛̯͂̈̔̏̅͗̋̍͋͒̈͊̂̃̇̌̐̆̒͊̈̏̏̽̍͊̌̈́͑́̆̈̚͠͝͠l̶̢̨̢̨̥̠̞̜̰̝̦͔̤̘̖͇̦̗̫̪̹̟̩͉̞̀̾̽̓̎͊̅̀͊̇̄̕e̶̢̢̧͔̰̤̞̤̦̟̮̭̘͕̱̖͉̯̙̞̝̱̣̱͍̫͇͓͓̦͍̞͚̰̟͙͇͈͚͓͙̜̳͍̣̗̖͊̀͊͑̇͂̒̆̔̉̍̆̐̔̾̈̏̿̽͋̽͋̈́̆̿̆̋̿̽̌̀̈͆̒͆̿̍̆̐̎̈́͋̓̂͐̕͘͘͠͝ř̶̢̡̧̢͇̦̭̘͍̻͈̜̮̝̭̞͚̗̹͚̻̜̳̯̤̯̯̟̹̱͍̫̥̱͔̼͎̲̱͓̜̹̩̭̣̹̹̮͉̘̽ͅs̶̢̡̧̛̹̩̬̖̥͇̻͍̝̪̦͓̬͖̭̭͉̳̦̮̺͖̰̯͔̅́̄̈́̈́̇̓͐̉̂͗̃̔ ̶̛͉͇̥͔̤̲̱̳̙̩͖̪͎̬̭̮͚͂̾̋̆͋͊̈́͑̄͛̌͂̽̌̍̌̂̏̊͘̕͝ͅṛ̸̨̨̢̢̨͚̥̩͔̩̘̺̺͔͚̭̯͉͓̞̳͍̱̟͙̳̰̤͈̣̯̲̣̠̰̩͔̾͋́̉̑̑̒̂̑͛̊̀̅́̉̀̊̈́́͛̇̈́̄̑̈́̑̏̌͛͛͋̉̽̈́͒͐̄̌͊̓̕̚͝ė̵̘͈͙̩̳͍̫̩̩̜̖̙̒̔̓̀͑̊͑̈́͂͐͆̿̐̈̐̿͐̈́̓̎͘̕͝͠͝͝͝f̴̛̯͈̰̭͋̀̍̒̃̑̆̉͛̈́͐̉̈̃̚͠e̸̢̡̧̡̡̨͕̳͚̘̣̭̳̻̰͕̻̜̦͖̭̖̣̗̥̳̠̼̱͙̥͐͂̄͑͐̌͑͂́̓̒̎̔̈́́̐̊̈́̾́̓̌̈́̅̇͒̓͒̓͂̈́͂͛̓̍̇̈̉̓̍̒̚͝͠ͅͅr̷̮͙̱̲̟͈̗̰̜͔̼̖̬̫͚̭͇̻͚̟̖͚̺͓̻̝̟̣̟͚̰͔̹͓̯̭̰͊́̊͂͆̆̑͜ͅȑ̵̛̲͕̺̤͕̹͔̰͎̗̺̰̥̯̝̭͓̿͌͐̂̍̋̒̍̆̒̒́̈́̃̈́́͛̓͌̒͐̎̈̀̉̂̒̌͐̈́͑̈̈́̏̆̓̑̏̎̓̚͘͘̕ȅ̵̢̧̧̧̡̧̢̢̛̦͈͕̻̘͍̰̳̟̘͍̬͉̬̘̻͓̟̙̤̪̺̬̹̥͙̯͈͍̞͙̟̠̯͎̻̖̲̖̀̑̅̍̓̀͑͌̎̄̒̔̿̈́̑̈́̂̍͊̐̓̉͂͒̓͗́̈́̀̐́͆̐̊͘͘͘̕̚͜͝d̶̛̛͈̯̻̳̳̱̿̏̉̆̌͐̀͌̑̋͋͗̃́̿̓̉͗͒́̈́͑̔̔́̄̓͐͆̐̋̒͆̓̕̚̕͜ ̷̡̡̧̡͍̝̻͔̜̗̬̳͓͙̱̯̦͍͚̰͎͓̪̻̲̙͖͖̦͕̦͓̞̭̱͂͐́̐̂̃̈́͆́̈́͌̌͆̽̈̽͐͐́̐́̄̔̂́̊̔̅̒́̔̇̀́͑̆̆̽̀̊̈̃̃̅̂̕̕͜͝͠͠͝t̵̨̰̹̞̲̘͇̻͖̬͍͇̥̰̝͓̤̯͕̠̖͙̉͗̎͆́̒͌́͋̍̉͒̂͌͛͌̿̑̓̏̓͊̅̎̏͐͐͌͂̈́̽̕͠͝͠ͅơ̶̧̢̛̳̳͍̫͎̗̹͉̰̫͉͙̤̬̥̜̲̼̣̤̲͕̣͙̗̾̐̑̉̒̿͊̈́̿̈́̆̈́̊͋̔̀̔̈̊̇͑̇̃̂̀̋̑͌̎̓̊͒͊̌̈́̀̂͘̚͝͝͝͝ ̵̠̝̥̩̤̙̭̝͑̉͑̓̍̔͆́͌̽̄͒̃̓̌̈͠t̷̨̨̛̛̺̙͉̳̣͈̣̝̖͔̺̗̱͎̙̤̠̘̗͉̘͕̫͖͍͎̤͍͕͈̿̓̔͊̾͌̎̋̈́̈́̍̓̎̓͂̈̿̈́͛̊́̏͑̇̒͋͆͐͆́̓̽̚̕h̵̡̼͉͈̤̙̙̝͓͇͍̻͚͈̺̬̱̼̊̑̒̔́̕͜ͅͅȇ̷̡̧̨̢̛̛̼̩͔̰͈͉͎̠͕̳̞̖͈̺̻̞͙͈̝̥̮̮̟̼̤͎̺̲͚͖̩̜̤̮̭̰̹̲̤̄̉̈́̿̎̅̏̔̍̿͗́̇͌̈́̆̑̅̈̄̾͆͒̚̕̕͜͝͝͝͝ ̸̛̼͚͖̤͉̀͒̄́̈́̐̇̊̕͝p̸͎̰̞̠̠̘͇͉̹̣̞̤̙̭̖̤̼͎̘̰͎̤͕̤̟͇̜̯̹͔͚͒̃͐̀̓̒̄́́̈̅̆̀̔̒̇̓̓͊̾͛̔̍̊͋͂̄͛͗̑̾̋̀̈́͐͘͜͠͝͠ͅè̶̢̛̛̛̞̝̠͚͔̮̤̜̯̦̰̯̼̲̬̺̣̝̖͍͙̣̼̘̰̂͆̅͐̏̈́͗̽̓̃̉̆̔̔̎̎͑̒̊͛̔͆͗̑͗̋͂̀͗̍̓̀̋̄͘̕͘͝͝͠ͅǫ̸̢̢̛̬̪̲̯̗̟̟̠̘̬͕̰̦̙͉͕̺̭̝͎̣͎̟͖̹͈̝̫̖͜͜p̶̢̱͇̤̲͇̦͇̞̖̝̙͕̫̜͆͐̄̋̋̿̑̄̀̏̈́͋̈́̓̍͌͆͛̆̈͊͗̉̏̓̂̃̅̐̿̈̕͝͝͠͠͝͝l̵̡̨̡̨̡̨̨͕̝̦̦͎̬̮̯̙̮̳̺͖̣̟̣̩̼̥̳͙̟̩͚̙͖̳̑̿̃͂͑͝ę̷̨̨̛̻̤̬̣͍͍͓̙̯͉͖̪͍̺̼̰̦̫͌̄̎͆͛̐́̈́̑̇́͛͌̑̓̒̀͂̕͜͝s̷̢̨̢̜̲̭͉͕̰͚͔̹̭̣̗̞̝̖͔͓̩͚̞͓̣͈͔͍͈͙̬͔̲͚̯̱̠̥̹̒̂̓̊̈́̍̃͆̊̀̎̍́̀́͊̒̊̆̔̑͌̓̑̂̍̍̕͘͜͜͠͠ͅͅͅ ̸̧̡̨̨̧̢̣͉̘̩̤͕͉̻͕̖̘̼̱̳͎͈̫̮͕͇͚͓͙̫͕̦̩̹̲̺̤̭͙͖̹̪̭̞͗̈́̂͊̓̍̈̈́̒̑̾̾̾̊̎̔̃̒̈̋̑̔̓̐̔̐̊̚͘̕͘̚͜͠͝ͅļ̵̧̨̛͓̙̘̼̲̱̖̠̩̜͕͇̻͇͖̺̫͈̹͎̖̞͚̠̜̯̪̫̥̔͆͜͝î̴̧̢̛̩͖̯̬̮̠͓̭͓͔̳̗͍̤̫̇͌̃͊̐͗̀̄̿̒͂͐̉͑͑̊̋̌͐̂͌͑͆͂̑̓̿͛͂͑̉̀̋̓̔͑̋̈́̈̕͝ͅv̶̨̧͈̫̩͔͇̭͙̼̗̺̮̠͈͎̱̝̺̥͂̓͌͂̽̌̾̀̀̎͐̈́̆̈̽̀͐̊̉̿̀̇̽͌́̓̀̍̇̎͋̊͐̈̃̊̃͗̏̀͒͘͘͘̚̚͜͝͠i̶̡̨̤͚̦̻̺̼̝͈̥̙͎̝̺̖̖͖̔̎͗͛̾͋͘͝n̷̠̣͕̫͖̻̮͓̎́̿̐̐͂̈́̎̅́͑̊͐̈́͛̎͊͌̓̐̓̄̿̄͐̇͑̏̂̋́̉̌́̋̃͂̍̔͘̚͝͠͝ǵ̶̨̧̛̛͇̫̪̻̘̱͓͔̲̺̪̭̯͚̼̠̽̋͆̍̀͒̒͊̌͆̎̈́̾̈́̅̓ ̵̢̨̢͔̥͉͖̘̻̼̤̫͉͍̱̥̦͚̮̦͓̱̥̞͍͉̹͚͉͉͔̲̻͖̼̆̽͌͋̌͑̓̈́̒̈́͗͑̉͗̑̂̋̔̒̌͛͗̇̒̔̀̂̾̈̍͆̚ȋ̴̡̢̨̡̹͕̤̭̼͔̤̮̪͇͓͔̬̰̫͚͉̬̺̳̣͖̰̹͇̩̙͚̰̺̣̺͇͔̩̟̭͓̪͚̤̻̞͚̟̤͛n̸̢̨̧̨̛̗̺̫̪̘̫̣͈̠̖̻̦̼͍͍̰̦͕̬̻̤͙̳̬̲̻̤̺͕͎̦̙̜̮͔̯̯̬̘̹̠͇̆̒̽͛̎́̈́̌̓̎̒̽̈́͂̇͗̏̕͘͜͝ͅͅ ̴̻͇͓͉̠̟͉̲̣͖̳̺̯͙̫̜̰̱̲̘̥̜̮͂̇̽̅̋̂͂̎̎̓͐̆́͘t̵̜͐̌̈̈́̋̏̈́̍̐͠ḩ̵̨̧̡̧͓͔̺̩̝̱̱͕̼͕̼̱̰̯̹̖͙͕̫͔̬͙͖̻͔̗̖͙̰̲͇̣̭̘̺̎͋̈̌̿̈̊͂͌̐̄̃̈́̔̑̎̀̐̓͗͂̊͘͜ͅͅe̵̡̢͕̗̜̲̲̲̻̝̭͕̻͎͔̍͌̒̐͆̃̌̑̒̍͋̈́͆̔̔̿̋̌͑́͂̒͒̆̐͐͆̄͜͠͝ ̶̨̢̡̧̨̧̛̜͍̯̙͖̗̱̯̲͓̱̺̲̠͓̮͍͈̫̘͇̲͔͖͇͓̺͚͕̼̮̫̺̤͇̗̮̥̻̘̓̇̅̀̆̌͒̅́̈́̆́͊͘̕͝ͅͅá̵̢̨̨̛̠̘̞̫̟͉̯̰̙̠̘̥̤̘̦̻͈͈̋̊̇̈̉͊͂̇́̉́̉͑͗̈̌̈̀͆̏̒̀͑̀̊̉̊̋̋̑̅̚͝͠͝͝ͅͅr̴̢̡̼͉̰͙̜̯̞͇̱̟̤͙̆̃̍̿̿̀̂̑̏̈́̒̍́͆̽̇͘͝ę̵̢̳̳̣̭̗̫̏̾́̏̽̀͑̋̆͋͛̅̂̇̔̏͂̓̆̏̋͌͊̂̓͌͆̄̔͗̌̌̏͘͠ͅą̶̢̢̨̛͈̝̫̣͈͓̱̘͕̣͈̥̺̞̭̜̦͈͎̩̹̣͇̖͉̹̜̳̹̼̣̌͑͛̎̓͂̉͂͛̓̂̓͋̽̿̒̋̒̈́̈̄̓̂͐̌̽̒̈́̓̍̔̒͌͂̒͘͘ͅ ̸̨̢̣̣͙͙̭̙͍̽̎̊̃̈́o̷̡̨̡̢̡̠̤͓͇̺̲̲̠̹̪͇̤͖̟̞͎̱͇̭͉̲̞̖̩̹̫͚͍̹͓̱͇͇͔̻̝̦͛̄̈̔̅̇̈̀̑̂̄̓͆̑͗͋̒̈́̉͆̂̃͑̔̔͆̊̒̊̈́́̈́́̒̇͆̂̏̿̌̚̕̚͜͠ͅf̸̧̨͙͔̲͉̳̗̱͍̘̹̘̯̺͔̜̝̱̝͎̱̟͔͍͎͇͚̼̞͇̥̺̤̬͍͉̈́͌͂̎̓̏͛͆̍̕͘͝ͅͅ ̴̢̛̛̬̣͚͕͖̩͇̤̯̦̻̞̞̜̩̣̹̯͖̫͍̥͙̀̊̾̽̋̒̓́̿̍̒̋̊̑̄̿̉̆̇̕̚̕͝͝͠​̷̧̢͍͔̹̯̤̻̹͖̦͕̠̦̳͕̣̜͚͙̥͓̦͔̣̺̟̫̪͚̻̻͔͉̘̪̦͙͇̗͚͍͓͖͖̫̜̯̒̏̎͊̔̎͊̿̔̅͋̑̀͂̈́̈́̇̌͌̾̆́̀̇̋̈̏͌̓́̿͂̆̚͜͜͜͝͝͝​̸̢̛̛̯̠̱̥̤̭̯̯͉̆̽͐̇̒̍͜͝n̴̨̨̢̢͕̪͖̱̠̲̳̼̼͕̜̺̹͔̟̟̦̤̺̟̻̥̪̘͑̈ͅǫ̵̛̦͍̟̣̪̰̩̣͕̞̈̈́͛̆͋̃͒͋̂̿̍̄̌́̃͑͂̀̈́͂͆̏̇̚͜͝͝͝ͅr̶̨̗̣̩͖̝̹͉͓̳͎̝̓̾̄́͋̋͋̂͗̀̀̿̏̚̚͝͠t̷̡̨͙̼̤͎͉͔̰̥̖͙̥̼̞̉̿̈̂̉̈́̀̉́̎̈́̃̎͝͝ͅḩ̵̧̢̨̺͎̯̘̳͚̩̘͎̭̥̺̻͇̮̘͇̣̩̜̫̖̦͉̳̦̙̫̣̮̊͑̍̈̚͜͜ͅ-̵̨̨̨͖̥̭͎̳̹̺͎̣̯̝͖͎͚͔͈͍̟͚̱̣̕͜ͅe̵̛̳͖̓͒͋̇̋̓́̇̓̎̾̎͛͛͆̏͒͗͘͠͝ͅā̸̢̻̹̭̳͇̯̮͓̥͈̣͓̳̬͎͈͓̪̩͈̘̱̳̍̂͂̈͋͐̑̈́͆̊̓̇̎̾̈́̎͆͊́̏̀̽̃̽͐͊̓̈͊͆̀͊̅͑̚͜͠͠ş̴̛̭̲̠͚̬͙̙͓̦͖̰̪̣̜̳̠̼͚̠̺̥̙̻̞͉̙͚̦̺͕̣͈̫͓̩̩͚̟̪͍͉̑́̋̀́̓̿̀̊͂̓̀̈̌̏̓̾͒̉͐̀͆̃̽̋̀̽̅̑̀́̑̾̈́̓̑̃̊͐̀̽̍̈́́̀̍̈́̆̕̚͜͝͝ͅͅṯ̴̢̧͔̺̼͔̤̪̜̗͕̫͙̬͍̝̞̥͇̮̊͂̈́̓̌̐̋̄̀̈́̋̂̊̊̔̈́̾͜e̷̡̨̧̡̧̛̳͔̣̪̰̦̲͔̬̣̮̝̣̟͇͙̹͖̩̩̘̣̥͍̜̭͕̙͇̮͇͖̩͕̝̲̦͙̮̺̣͔͍̙͖̞̐̃͛̾̈̈́̇̽͆͆͆͐͑̓̅̚͘͘͜͝͝͝͝͝͝ͅr̶̡̢̡̰̺̙̥͉̩̝͕̠̻͖̤̺͇͍͚̱̻͔̬̳̳̺͎͍͎͚̝̮͈̜͔̮̫̥̜͒̀̏̈̅͒͂͌̋̏̈̕n̸̛͉̟̻̝̫̮͍͚̞͊̽̿̔̑̒͒͑͒̾̔̽̉͋̃̌̿̐̀̒̃̈́̾̂̉͗̆̀̑̊̊̿̍̀͌̈́̾͗͘̚͠͠͝ ̷̨̡̨̡̨̢̜͇͙̯͕̟̻̜͇̹͔͓̟̻̤̗͉̥̖̹̲͕͎̙͓̯̳͈̞͚͔̘͉̲̝̟͚̍́͆̀͐̈́̈̑͐̍́̋͊̿̾̉̽̀͛̏́͂̊͗̆͛̕̚͝ͅA̶̡̧̢̡̻̲̰͚̫͚̯̘̝̮͇̺̭̝̟̭͕̻̬̗̟̭̤̺͓̞͇̓͗̎̉͗̾̎͂̓͝ͅͅf̸̡̡̡̧̰̤̻̗̰̯̘͙̞̱̥̻̣̱͈̙̥̤͎͙͚͂͊́̿͐̿̉̃͋́̽̐͛̌́̀̾̄͐̉̓̋̔̎̚͜͝͝͠͝͝ŗ̷̨̨̢̨̧̱̙̬̻̣̜̭̥͙̹̹̼͕͉̹̘̫̘̮͚̖͇̦̩̥͍͔̣̤̝̪̰̬̬͔̰̺̰̙̜͓͗̂́͜͜͜͜ͅï̵̙̥̭͇̣͕͎̯͕̮̣̪̼̪̺̥̗̪̻̹̊̄́̈́̇͋͂̓͌͋c̷̢͎̣̘͎̦̟̘͉̝͚̣̭̬̞̼̹͍̝̃̈̈́a̵̧̢̢̧̧̨̛͓̫̪̫̖̪͍̩̙͓̣͉̺̯̣̰̦͕̺͓̺̤̜̖͍̫͇̘̖̜͈̟̹̮̲̦̮̪͇̪͌̾̾̾̾͑̑̾̐̉̔̅̇̀͛̂͂̈́͊͒̑͑́͆̇̋͘̚͜͠͠ ̸̡̨̧̢̨̛̛͇̖̮͓̱̘͇͔̩̩͉̪̜̤̹̲̮̜̞̫̭̜̬̮̣͔̪̦̺̤͓̺̿͐̑̽͐͒͑̐̇͋̋̋͐̌͊̊̎͗̀̾̃͊̓́̕͠ͅ(̴̧͖͔̖̩͕̝̹̜̱̝̫̼͚̭̗͖͎̣͇͓͍̺͚̫̺̻͎̺̪̩̘̼̦̜̤̬͎͇̱͚̓͛̈͊̄̌̆̿̃̉̎̀͊̇͑͌͌͗̀̐̑̆̔̿̓͌̃̕̚͜͝ͅi̴̢̺̰͇̲̲̘̜̖̺̖̯̭̰͓̞̼̬̬̘̲̲͕͓̺̿̍͋̔̌͊̿́͗̿̀͊͊̔̏͂̕̕͝͝.̷̨̝͕̰̻̭̘̻̥̣͎͎̮̰͎̼̱͈̦̩̯̤͚̼̤͇̦̜͕̦̾̈́͊́̄̉͑̈́̓̓̑̈͊̽͝ē̵̢̛̺̼͙͈̜͈͉͙̠͎̳̟̺̤̣̘̘̞̖̙̳͇͎̓̈́̓̍̋́́͒̑̈́́͋̎͑͛̎̎̅͑̈́̂͐͒̓̄̌͋̈̾̿̈͐͗͗̆̒̒͂̉͒̇͆͋͘̚͜͝͠͝͝͠.̵̢̢̡̧̡̢͖̟̙̭̜͎̘̮̗̭̮̮̫͎͚͙͉̼̟̭̮͍͇͔̱̬̝͉͍̼̱͕̮̥̹̱̪̺͔̲̯͇̞̦̖̪̔̀͗̈́́̾͋̎͆͋̎́̏̄̋́̀̓̆͐̓̉̑̂̌̋̓̆̎́̎̈̔̃͜͝͝͝͠͠ͅ ̸̛̥̎̈́̌́́̽́̈́̊̌̍̀́̋̈͂̃̒́̇͊͊̈̅̆̓̾͌͐̿̅̑͊̏̕͠S̷̹̘̘̼̟̺̜̘͈̱͙̙̈́̈́̋͗̾̓̓͝͝ų̴̡̡̡̢̡͓̪̖̼̳̯̱͍̼̪̖͕̘̞̰̳̭̳͕͚̬͓͚̊̊̎̀͠ḑ̸̨̨̧̛̼͍̥̝̰̼͍͉̻̱̟̘̦̣̼̪͖̮̘̳̣̝̺͈̺̺̲̰̞͉̙̬̲̙̞̣̉̄̐̓͂̈́̇̔̀́̇͌͑̐͑͘̕͝a̷̧̛͍͚̥͖͓̦͇̺͓̪̹̺̲̰͎̔͋͆͌́̐̐̋͌̋̅̑̂̃̂͊̐̃̔̎̕ͅn̸̨̘͎̞͓̜̹̻̥̟̺͕̘̪̖̞̆̃̄̿͑̀͜͠ͅ ̴̧̨̡̛͖̯̪͎͉͓͚͚͓͔̩͍̜̤̰̬͉̞̥͔̞̳̮̝̫̘̫͉̞̦̻̣͕̾͋̍̀̀̑̾͊͋͋̀̋̽̆̀̀̍̿͊̀̿͛̀̍́̍̓̃͌͊̄̏̿͒͊̕̚̚͜͠͠͝,̴̢̢̧̨̨̨̛̛͓͇̳̠̭͈̝͕̱̹͚̫̗̝̯̼̥̠̮̠͎̝̺̯̟͈̠̲̬̝͖̳̞̱̺͎͔̝͉̉́̊̎̍͋͐̎̎͌̊̿̀̀̔̊̀́͛̈́͊͂̋͒̍̈́́̿͌̂̍̈́̽̈́̊͆́̅̆̉̀̑́͌͌̕͘̕͝ͅͅͅ ̷̢̡̨̢̡̡̡̢͕͓͉̯͇͓̳̙̗͍͙̩̲͉̪̘͎̘͔̘̦̟̮͍͓̮̣͙̣̠̱͍̘͈͕̲̣̘̤̖̭̜̼̼͐̾̾̐̽̎̈̆̈̔͂̿̑̅̀͆̄́̈́̍̍̑̈́͒̌͗̆̂̓̔͊̆̊̈́̑̋̀̐̎̕̚͘̚̚͜͠͝͝ͅN̸̨̛̹̬̬̣̠̜̜͈̥̗̭̲̲͊̄͑̐̽̈͒̓͠͝ų̷̢̛̤̳͊̈́̃̿̀́̓̏̈͘͝͠b̴̧̨̨͇̭̱̜̜̞̲̤̜͎̣̻͙̩̖̻̯͎̮̘̲̳̦̺̜̰̳̠̮̙͇͖͉͎̣̱̟̠̫̤̓̅̈́͗̀̕͜͠ͅͅi̴̧̨̨̨̠͍̺͓̖̝̭͇̻̟͚͍̻͓̣̱̳͙̜͓͎̻̤͈̩̥̠͉̘̬͙̺̹͓͊͛͜͜ͅą̵̢̢̺̲̲̠̞̮͚̹͚͕̱̤̮̭̀̇̑͛͒̇̌̄̈̍̃̆̾̓͛͗̎̆͆̏̀͘͜ ̴̠̼̬̣͈͚͕̬̣̖̘̜̝̜̥̼̼͕̘̄̈́͊͜ā̶̧̧̮̗̜̞͔͙̱̬̰̳͖͚̭̗̙̣̹̭̠̫͖̯̱̗̪̬͂̐͊̓̑̾̽͑͒̒̕͝ņ̴̡̢̨̧̙̯͉͚͎͇̟͙͇̙̣͔̖̜̗̺͎̜̥͔̪̬̠̰̬̞̫̦̬̘̦̠͓͙̫̜̞̜̦͎̣̫̙̏͛̊̈́̃́̈́̽̈́͊̓̾́͆̾͛̊̋͐͐̒͌́͑̾͌̈́̋́̾̎̑̀͊̇̽͂́͂̿́̚͘̚͜͜͜͝͝͠͠ͅḓ̶̛̜̞͔̜̠̬̮͙̭̜̬̺͇̰̰̋̿͗́́̊̓́̐͌̇̀͆̀́͒̚͝ ̵̨̛͇̙̭̥̯̥͖̥͕̘̘̰̌̔̐̔̈͒̉̋̓͊̊̚E̶̢̡̡̡̢̛̥̟̞͙̩̳͎͍̦̞͙̬̹̙͉̥̋͛̅̀́͋͌͌̈́̈́̌̌̋̽͆̽̇̃̌̽͑̒͌̀̎͐̋̋̈́̀̚̚͘͜͜͠ͅẗ̷̤́h̸̛̛̼̩͆̾͑́̆̋̌̅͐͊͗̽̈̀̓̽̆̓͌́̔́͋́͊͑̈́̈́̋̽̊́̉̎̃̅̑̿̈̂̿́̈́͐̽͆́͘͘͠͠͠í̴̢̨̡̧̡̡̧̧̡̡̧̛͚̩̪͕̟̦̜̺̖̦͔̯̣̯̻̲̫͎͚̘̪̱̪̤̲̹̗̞͍̭͍̖͇͎̰̣͇̥̠̥̊̽̀̀͒̽͒̃͛̓̐̆̓̓̊͛͌̈́͂̾̀̽͂̀̈́̋͋͛́̿̒̅̃̆̐̈́͌̕͘͘͜͜͝͝͝ō̸̧̗̜̣̦̲͍̯̮̼̺̺͝͝͠p̴̧̪̩̜̫̙̖̫͖̳̱̬̞̹͍͈̺̺̹̝̟͖͈̼̞͈̲̿̆̄͊͝͝i̵̡̨̨̢̟̳̰̣̞͙̱̥̺̠͇̞̱̺͔̥̳̞̗̻̎̊̌̊̂̈́͗̈́́̀̈́͐̍̓̊̉̍̑͆̌͊̾̅̏͊̑͘̕͝a̷̢̧̨̨̨̨̛͉̠̲͎̟̳̬̙͇͚̗͕͍̤͍͍̥̟̳̣̥͓͎̟͇͐̂̇̒̇̐́̾́̇͝ ̷͈͕̯̼͍͇̗̻̱̩̯͕̭̲̬͕͉̜̞̰̥̝͇̲͈̪̳̞̝̘̲̼͖͍͓̠͖̣̗̝͆̍͋͑̑̑̆̇̔̀͆̅̌͐̾͊͗̅̇̚͘̚̕͠͝͝͝ͅṕ̷̧̢̨̻̜̜̲̝͕̙͚͉̫̲͎̦̺̬͍̖͖̲̮̬͉̥̫̂̂͋̍̂̇͒̾̓̔̽̀͋͂̏̑̃̏͆̂͝r̶̫̈͂͗̿̔̿̈̈́̇̃͂́̔͊̿͌͑̈͐͋̐̾̐̉̀͒̔̎͌͑̾̚̚̕͠͠͝͝͝͝ͅǫ̵̨̢̢̡̢̧͖͇̻̗̳͇͉͔͙̟̣̗̝̩̙̠̬̭͓̪̯̘̰̫͍̮͓͇̱̱̳̣̫̮̰̺̹̖͍͈̣̟͎̰̂̇̿̇͆̂̽͗͐̀͑̍̊̔̍̑̍̈́̋̊́̈́͜ͅp̸̢̢̛̛̙̘̝̭͙̗͖̩̝̦͖̥̠͖͓̘̫̤̺͇̖͈̫̫̘̯̮̹̬͉̝̻̝̼̻̬͚̻͎͖͕̱̽̒̓̃͒͑̔̎̑̊̅̀͗̔͒̎̀̉̆̿̔̓̈̃̑̀̃̾̂̀̀͐̎̿͋́̓̇͂̒̈́͘̚̚̚͜͝͠ͅe̷̡̨̨̢̢̡̢͙̣̳̪͚̫͙͍͇̻͇̮̤͙͎͕̲̘̫͉̞͖͇͔̳̻͎͙͇̣̫̠͚͉̣̎͑͛̃̈́̀̾̐̅̊̌̃̀̊͑̾̎̑́̊̒̂͑̀̅͗̃̄̔̽̌̌͛̽̑͛̌͐͗͛̎͋͑͂͑̈́̽͘̚͘͝ͅͅr̶̡̧̢̙̼̺͎͔͕̦͓̳̟̝̞͔͈͉̻̱͓̜͇̩̜̗͖̤̺̩͈͉͔̱̪͍̳̥̟̹͇̜̤̪̻͈͓̙͓͕͑̓̽̌̍̅̌̋̈́̋̾̿̎̓̋̊̈̇̈͛̏̀̑͘͜͜͜͠)̶̡̢̛̛͉̟͖̝͎̱̦̟̣̮͈͕͙̌̑̂̎̑͆̽̑́̏͊͘͝͝ͅ.̶̡̛̟̯̘̙̲͇͙̙͚̬͚̬̫̠̣̤̜̑͌͋̉̽͗̅̈́͑͒̂̈́̅͊̿̆̓̽̌̽̀̎̈́̎͋̒̄̀̒́̌͌͗͊̍͆̀͑̀̅̃̂́̆̕̕͝͝͝ ̵̡̨̢̧͓̯̟̞͖̠̜̘̭̹̭̳̗̲̭͈̹͉̬̮͖͎̙̹̪̣͓̟̖̗͎̥̝̪̀̓̋̋͊́̿͊̄̓͒̿̽̾̈́̏͑̓̒̒̅͆͛͗͂̅͂̎̔̇͌̆̋͗̓̍̃̉̈́̅̐̾̍̋̚̚͜͝͝ͅͅͅͅB̴̧̫̼̝͓̝̩̣̭͎͚͈̘̟͔̝̺̥̰̳̤̦̫͈̰̲͕̰̭͉͓̜̪̲͕͕̠̳͕̲̲̗̟͖͖̗͙̒͐̓͂̎̆̓̓̋̆̿͗͠ͅe̴̡̨̨̧̢̨̛̬̻̤̝͉̪͍̠̖̞͔͚̣̼͓̳͔̪͇͍̟̦̲̗̩̟̞̥̱͈̣̦̞̼̹̳̫͚͔̞͓̠̗͊͑͐̆c̵̢̨̡̢̛̛͓̪͈̺͖̬̜̘̮̰͈̦͙̜̪̟̮̬̟̹̼̩̹̲̙͇̘̳̞̦̠̳̥̠̰̓̅́̉̑̐̍̆́̈͒͗́́͗̉͐̍̀̈́̐̿̂͂͐̉̊̂̇̚͠͝͠ͅa̸̡͉͇̬̙̣̳̫͍̣̩̤̤͖̟̗̘̞̰̫͓͖̖͍̘͓̘̫͖͎̤͖̟̥̭̾̐̆̅͛̊͗͌̅́̏̊́̒́̈̂̈́̈͐͜͝ͅͅų̷̨̨̡̲̜͇̦͉̗̺͎̪̭̩͎̦̖͇̱̳̬̱̝̖͍̹̼̳̲̲͎̪̻͓̱̦̣̺̼̠̤̔̍̚͜ͅͅs̵̢̡̧̧̬̲̖̤͓͉̝̪̯͎͓̟̪̱̫̤̥̣͇̞̩̺̥̪̥̜̜͓̭̉͜ͅę̵̧̮͈̭͓̟̥̪͉̙̯̤̗̯̳͙̠̞̱̞͓͖͚̦̼͈̗̜̗̣͇̟͎͔̹̳̪̮͚̻̜͎̭̫̓́̎̎̈͂̈̇̾̆̾̎̂̕͝ ̸̡̡̨̧̛̭̩͖̬͍̩̫͚̱̣̣̟̲̰̙̜̰͇̠̲͖͖̟̳̦̦̤͓̩̬̠͓͎͖̖̞͓͚̰̥̳̼̹̫̜̻̀̃̅̀͐͐̑̒͊̉́͐͋̉̓͂͐̆̎́̀͛̾̌͗̿̋̇́̂̓̓͗̓͗́̽̽̍̀̄͛͐̇͘̚͜͜͝͝ͅt̷̡̧̡͖̭̹͓͔̳̘̺̤͕̲̹̙̮̦̞͎̳͇͔̝̤̟̤̩̩͖͖̣̠̮̀̈́̓́͗̒̇̍͌̂͛̄͛̑̅̎̌̾̽̅͌̇́̿͊̑͆̃̉̈́̊͐̍͐̎̍̊̽̇̅̓̏͑̂͌͊̃͋͋̚̕͜͜͠͝ͅh̷̢̡̨̻̖̗̤̱͉̬͈̣̯̳̠͈͔̣̲̫̘͆͐̊̑̽̓̎͑̅̋̿̒̀͊́̀̊̽̃͊͘̚̚̚ḯ̴̢̙͍̼͕̝͖͉͓̱̗̌͆̐̋̃̅́́̐͂͛̑͂̊̑̈̃͗̅̏̆̊̒̍͘͝͝ś̷̨̢͖̙̤̬̟̪̟͉̺͔͉̰̣̮̪̺͈̣̥̞̖̰̻̮̼̙̬̀̔̐͛̆̑͐̿̅̽͛̑̑̅̆̎́͋́͋̊͆̓͂̔̄̑̌̌̉̍̽̌̈́͑̿͛̽̚͘͘͝͝͝͠ ̶̧̡̨̡̨̳͔̫̭̯͕̺̰̲̪̙̳̥̝͍̦̤̘̖̱̔̎̇̑̾̽̊̔̽̃̚͜ͅǹ̵̢̧̡̪͖̺͇̥̥̤̰̙͈̻͍̟͕̙̟̪͇̰̟̱̙̟͕̪̘̥̪̠̘̗̭̯͕̹̳͉̹͉̻͖͔̬̞̩̪̈́͗͂̑͂̾͒̈́̌̔̾̎̈́̉͐͋͐̀̽̎̒̚̕͜͝͠ͅͅa̴̢̛̛̦͓̬̦̞̟̻̯͚͎̮̪̬͉̘̟̙͋͌̒̇̾̊͌̃̀̐͆̀̒͑͌̓͂͐̂̔͑̍̄̀̚͠ͅm̸̢̛͚̹̙̹͈̲̜̺̀͊͂͆̀̑͒͆̏̇̈́̊̈́̒͒̿̆̍̿̾̈̉̅̂̉̈̔͂̓͛̇͋͑͘͘̚̕͝ē̷͈̮̯̲̩͍͎̂͒̀̎͑̃̀̆̏̿̽̃͘̚͝ ̶̡̨̖̩͍̠̘̲̳͚̹̞͓̟̺̻̼̲̲̣̫͎̳͎̗̖̥͕̺̤͎̝̭̜͖͓͚͔̪̱̞͚̼̦̤̪͈̳̲̫͕͌͌̿̑̇͜ͅͅa̶̧̡̡̛͍̜͚̠̣̰͚̫̭̻̝͔͓̰̝̻͓̜̰̦̬̬̙̜̥͍̤̺̩͔͖̰͖͇̫̙̺̳̻̗͗͐̿̊͗͆̽̊̈́̈́̀͐́̅̌̎̓͂͑͒͐̿̾͒̈́̌͑̿̑̿̀̒͘̕͘̚͜͠͝ͅp̶͇͍̪͍͎̠͉̹̎̈́͐͂̅͊̿́͂̄̂̏̄̇͒̄́̆̈̔̒̈́̔́̀̚̕̕͘͘p̶̡̡̡͚̳̜̞̭̳̫̙̲̻̝͙̭͚͉͔̼͉̺̮̬͕͎̹̳̭̺̩͚̦͚̼̩̜̹̲͉̻̘̺̩̝̞̺͐̅̔̈́̔̒͒̍͒̑̉̈́̀͂̍̓̊̽̔͊̎̍̄͘͜͜͜͜͜͝͝ę̵̢̡̝͕̠͖̭̼̰̹̬̪͉̞̫̟̝̖͍̠͇̺͕͎̬̬̳̪̝̲̯̝͈̘͚̠͖̙͙͚̙̪̰̬̱̘̩̰̱͉̍ͅa̸̡̨̨̛̛̫͍̖͇̠̹͖̱͍͔̙͍̮̣̼̳̅̈́͂̍͆́̈̾̎̀̊̾͐̅́̌͑̅͛̈̿͒̊̈́̈̊̉͐͗̓̾͒̈́̌̂͑̃͊̾͒̏̐͌̓̚͘͘͘͜͜͠͠͠͝r̷̨̡̧̢͇͙͈̣̫̼̰̪̼͉̬̰̟̱̞͙̪̝̠͔̱͎̱̠̺̙͉͉̪͚̘̲̰͉̹͑͐̀́͒̎̄̆͛̾͊͌̃͒̃̀̀͋̿͌̅̇́̀̇̆̕̚̕͜͝͝͠ͅͅs̵̢̛͖̒̇̇͂͆͒̃̀̓͂̊̽̌̂͛͒̆͘͜ ̵̡̢̢̛̛͈̝̦̞̭̹͔̯͈͖̲̭̓̊͑̀͌̄̋̓̇̈́̄̂͐͆̎͂͑̓̀̕̕̚͝͝i̵̡̛̫̗̩̣̯̦͈̠̬̣͈̠͒̄͛͂̉̃̃̒͗n̸̨̲̖̙̹̓̆̍͑̑́͋̒̒̂̉͛́̓̾̎̀̋͋̂̊͌̆͂͛̒̒̿̆̽̅̇̓͊̆͊̅́̚̚ ̵̢̢̡̧̧̮̪͇̲̼͕̦̜͍̣̱̘̭̰͎̥̩̰̬͓̱̮̙̫̪̼̗̹̣̜̈̃̃͂͗̒̈́́̆͜͠ͅt̸̡̡̨̛̺̟̱͓͔̞̦͍͕̟͔̞̳̠̭̭̯̮̠̙̯̞̘͚̱̲̠̱̜̹̳̰̼̥̘̹̤̠͚̩̝̰̭̦͇̬͊̂̒̂͐̒͋̾͋̃̑̀̿̀͐͛̏̈̓̓͂̾̇̾͐̌̍̿͗̐͘̕͘̚͠͠͝ͅͅh̶̛̭̜̱̗̞̳̰̪̦̿̆͂̒̒̀̓̉̚͝͝ĕ̷̢̞̖̻͎̻̝̺̤̩̥͚̼̱̟̯̞̫̺̤̩̮̤̗̖̿̉͜ ̷̢̡̛̥̲̙̻̰̩͔̱͕̦̗͚̞̬̲̪̜̝͓̻͂̆͛͆͛̑̃͗̓̄͐̍͂̀̿̓̃̓̄͐̈́͑̇͒̈̄̚͘͝͠͠ͅơ̸̧̢̛͈̮̘̞̺̺͔̳̜̰̩̳̘̝̹̻̲̗̦̜͚͇̠̤͕͙̻̫͔̮̞̭͚̳̙̠͎͕̗̥͂̈́̉͑͐̓́̎̾̆͂͛̎͌̏̑́̂̈́͛͋̑̏́̉̽̏̑̿̍̀́̓̉̏̎͋̈́̊̍͛̍̊̚͘͘͘͠͝͝͠ͅŗ̵̨̢̨̢̨̛͔̝̤͉̦͙͍̯͚̗̪͔̤̹͙̬̟̦̝͇͚͚̼̖̱̯͖͕͙̖̙̪͎͙̠͇̘̳͊̈́̾̉̎͂͑͐̽̀̾̊̔̔̎̄̅̈́̓́̈͐̒̈́̍̆̓͗̆̌̚̕͘͜͜͜͜͝͝͠͝͠ͅͅͅį̶̧̨̡̨̡̣͙͓͍͖̗̰̯̺̞̘̜͖̹̞̻̹͉̹̠̘̮̱̦̟̰͍͉̜̰̖̜̞̿̓̇̓̆̑͑̂͊̂͊͒̐̿̏̓̏̎̃͜͜͠͠͝ģ̴̧̧̧̢̛̙̫̱̰̠̩̰̘̯̰̦͈̬̗̝̲̣͕̗̤̥̘͍̘͔͇͉͚̩̘̗͇̝̰͈͇̥͐̾̈̏͗̑̀̿̇̎̈́̕̚̕͠͝i̸̢̨̱̗͚̻̘̳͇̞̭̗̻̟͚̹͖͉̭̗̖̥̙̳͔̮̜͉̪͇̝̪͇̪̟͂̾̊̇̄̎͑̑͌͛̉̑̈́́̾̓̂̽͛͛̂̀͗̊͂̊͂́͜͜͜͝͝͝n̴̡̡̧̡̛̜̯̹̥̼̖͓͕̪̗̜̫̰̻̜̱͍͚̞̦͓͕̠̥̹͗͗͐̆̇̾̒̅̌͑͌̈́̉̔̆́͐̓̓̒͋̾̾̽͛̋͐̃̊̈́̌̉̆̊̔̏̍̉͘͘͠͝͝ͅá̶̛͉̖͍̯̦̪̝̝͙̉͊̓̒͒͋͂͋́͐̐̂̐̃̃̇̆͋͊̎͗̔̐͑̌̂̓̿̿͆̾͒̓͊̌͘̕͝͝ļ̴̧̥̮͖̝̦̗̣͕̤̩͔͉̣̮͙̖̖͙̟̦͖̮͕̳̱̹̠͈͙̜̪͓͚͍͈̗͉̞̳͕̹̜̙̗̩̭̮͛͜ ̷̨͖̺̩̅̑̌̉͊̈́̓̽̑̓́̐̀͛̃̎͌̀̀͑̿̇͒͒͂̓̉͑̐̄͆̀̉͐́̉̕̚̕̕͝͠͝͠͝Ġ̴̦̌͑̀̋͒̍͋̅͗̐̓̀́̾̀̽͒́̇̓́̄̒̋́͐̑̇̓̌̉̓̓͗̋̉̇͘͝͝r̵̛̪̞̪̱̙̻̳̣͍̥̫͚͉̝̩͉͓͈̹͎̻̃̄͛̌̎̓̏̇̐̑́̏͘͜͜͝ę̶̛̬̝̻͓͎̣̯̺̠͙̦̜̜͓͙̄̊̅̈́̎͂̔̀̎́͊̉̂͋͌͐̑͆͂̒̏̔̂̅̕̕̕͜͝͝ͅe̶̢̢̢̨̡̛̛͈͎͎̮̜̖͎̰͍̠̩͇͚͖͕̩̪̹̯̞̭͚̋̋̾͂̿̐͊̀́̊̒̀̌̓̾̄̎̽̋̄͗̔̈́́̃̀̏̍̀̍͋̊̿͐̊͌͆̀͗̅̀̕͘͝͝k̶̢̡̧̨̡̧̨̛̛̛̫̠̺̠̻̳̘̦̖̥̙̞̜̒̅̈́͊̿̔̌̏͛̎̅̃̍̊͊͒͆̑̄̓̏͆̄̔̅͐̽͋̀̄̅̊̈́͛͗̾̈͊͐͆̌̌̓̕̚͘̕̚͝ ̴̢͍͔̜̳̟̱͚̖̖̹̣̥͕̻̩͚̝̥̟̜̘̙͓͂͜͜ͅb̴̨̢̛̖̠̪͍̘͕̲̘͚̲͚͉̦̤͍̞̠͕̰̖̥̞͉̳̝̪̖̺̩̗̥̻̟̗̭̜̟͙͕̥̭̯̝̗̗̜͚͖͎̱̃̇̔̐͂͂̾̎͋̿͐̒͐̈́̔̈́̆̉͗̿̅́̓̅͌̐͌̋̎̅̽́̐͆̐̾̎́̿̾͋̃̀̕͘̕͠͠i̵̧̡̨̛̛̳͈͎͚͙̰̫̳͎͖͍̖͓̼̺̭̼̺̮̦̗̫̒̎̉̄̾̈͌̓͌̀̈́͂̆̊͒̂̑̽̀̈́̄́͛̾͑͆̃̚̚̕̚͠͠ͅͅͅb̴̢̛̺̘͚̰̘͎̖̪̹͚̞̜̥͖̩̺̥̩̍̂͊̅̀̇̍̏͌̒̑̂̿̽̈̈́̊̂͂̚̕͝l̸̨̢̢̛̼̮̜͙̠̻̳̭̩͉̞̳̪͚̫̜͚̹̘͈̫͈̼̟͇͇̲̻̺̯̣̹̹̣̺̜̟̃͂͊̑̀̂̿̃̌̈̊̑́̄̈́̿̀̊̒͛̄̾͛̈́̃̈́͌̔̑̅̊͋̏̔̓̐̌́̍͑͐́͌͋̀͊͘̕̕̕͜͜͜͜͝͝į̴̧̡̡̡̮̥̣̪̮̦̠̥̞̰͈͎͈͍̖̭̘̟̪̟̫͕͖͖̩̭̟̣͍̗̞̎̿̓̂͑̆ͅͅc̷̡̢̧̧̛̛̝̦̯͈̬̝̟͖̪̠̳̱̯̲̮͉̻̯͍̲͕͔͎̘̄̃̃̂̐̀́̓̑̿̃̀͑̆͊̐̉̊̓͌̈́̈́̑̐̍̒́̽͒͛̏͛̅̄̒̕͘̕͜͜͝͝͝͝͠ͅā̵͙͕̭͕̜̻͚͕̺̭̈́̄͌̈́̐͠͝l̸̲̙̘͇̭̭̫̻̝͈̠̜̖͎̠̩̘̰̟͍̯̘̼͚̃͒͛̋͜͠ ̷̢̡̛̛̛̯̗̖̼͉̥̟̞̫̞̟̗̹̖̘̫̇̈́̽̐̆̏̎̏̓̔̈́̎̽͋̆̄̄̋̈̓͌͑̂̿̿̌̈̓̓̎͌̑͂̀͒̕̕͘͝͠͠t̶̢͉͚̹͚͇͓̲͖̦͇̯̫̜̪̬̟͖̜͙͖̰̱̦̩̘̫͙͚̣̦͕͚̊̊̓̈̈̏͆͒̊̽̕̚͜ě̵̡̳̙͈͓͎̼̫͉̥̹̹̭͋͂͜ͅx̷̡̨̨̢̢̢̪͇̠̼̘̳̝̻͈͚̮̥̠̝̥̤͓̱̲̱͔̣̓͊̈͘͜t̵̢͎̘͓̖͖̥̬̥͈̝͉̖͔͉̼̩̪̯̞͈͓̼̗̪͍̺̗̲̗̝͎̣͉̜̂̈̈́̾̑̎͂̚͜s̸̛̛̪̯͖̟̳͒̔̏̑͗͆̆̑̏̂̇̆͐͆̇̉́̋͂́̔̊́͛̏͌̔̈́͌͑͑̽̓̿͒̄̓̅̄̊́̂̚͘̕͝͝͝ͅ,̴͔̮̐̈́̚͠ ̵̡̧̪̞̮̣̹̥̜̼̼͈̥̭̱̪̬͇̞͇́̒̐̑̈̑̎̈́͐̌̈́̓̅̿̎͊̇̓̆̓͐̀̍͛̈́̈́̓͗̈̍̏̈̕̕͘͠ͅi̴͖̪̰͉̪͈̻͍͙̟̾̌̈́̍͛̈́͑̃́̐̈́̆̎̎̓͗̉̄̏͌̄̾͒̎̀͌̄̃̀̃̀́̀̒͗̽͑͂̇͂̚͝t̵̨̬̬̮̪̣̝̙͈͎̰͔̞́̓̀̊̃̀̊͂̍͐̅̐̂́̔̆́̀̐̓͑̾̂̏̓̍̈́̽̉̌͋̉̕̕͜͝͠͝ ̴̨̧̛͓̬͍̫͕̼̖͍̭͈̞͕̲̯̆̓̑̎͆̍̌̂̑̃͐̏͂̃͒̀̏̓̑͋̚̕͘͜͜͝͝͝͝w̶̧̨̨̨̢̜̼̦̯̗̘̞̬̱̩͔͉̳͖̜̦̠̮͉͎͖̱̱̫̮̩̰̝̞̙̲͖̤̳͖̫̮͉̗̻̿͑̒̉́̆̒̒̍̆̓̿̊̀̇̾̎̎̃͛́̏̈́̚̕͝ǎ̸̛̛̟̹̟͂̐̾̇̇͗̈̈̏̐̀̿̒̉̊͑͑̈̅̓͑̈́̆̈́̂̆̓̏̀̅̿͌̚͘͝͝͝s̷̢̡̧͙̥̺̰̠̺̰̥̻̭̻̠͖̠̲͙̰͕̬̣̞͙̼͓͈͕̳̭̰͎͔̹̝̙̹͚͔͚̮͕̠̙̭͔̽̋͑̈́̓̉͋͗̾͆͛̈́̌́̽͐͗̅̀͋͘̕̕͜͜͝͠ͅ ̸̨̢̧̢͙͔̝̟̼̼̻̜̞͚͍̙̟̥̞̠̹͉̤͗̔̔́̈̂̈́͛̆͆̓̃͒͊͐̍̚͜ͅả̴̦̣̞̱̙̹͈̥̩̼̜̝̄̏̓̈̀͋̉͗̀̑͆͂̈̓̊̀̃̾͐͌͑͌̍̒̀͋̉̃̅̑̾͌̇̈́̓͆́̾̀̆͛͝͝͝͠ç̷̨̧͎͍̻̙̙̫̫̭̗̬͚̦̩̘̝̗̥̬̫̙̈́̿͜͜ͅͅc̴̨̢̢̛̛̩̮̞͎̠̞͍̙̭͙͉̻̰̮̬̟͎̠̻̙̞̹̅̒̑́͗͌̎̇̎̿̾̇̂̈́̈́́́͂͐̈́̓̍̕͠͝ͅe̵̡̢̘͗̾͛̋͑̏͑̾́̉͆̃̈́̕͜͝͠͝͠p̴̢̨̜͙̩̼̣̤̹͈̱̟̺̙̺͇͚͙͈̺͈̯͕̲̩̙̳̫̦̥̩͈̪͕͎͓̫̟͖̹̝͊̂̈́̐͐̄͒̏͗̅͗̊̚͜ͅţ̸̧̡̨̬̼̫̪̺̠̤̙̰͇͉̹͖̹̫̪͈̳̮̼̘͚͚̦͔͙͉̺̭͇̯̱͓̤̠͚̰̟̰̤͚̘̟͉̩̑̆͌̈́̽͋̈́̉͐̌̓̃̒̑́̎̈́̂̔͜͠͠͠͝ͅͅȅ̷̛̛̥̫̏͒̈́̂̔̈́̇̾̋̒͋̒̔d̵̡̺̰̼͎̹͚͖̗̠̱̤̟̖̪̼̬̙̖͎̙̩̯͕͐́̓͌̓̈̃̆̅̒͐̈͆͌͗̐̇͒͆͛̃͌͗̊̀̈͊̊̀͆͘͘͘̚͜͝ ̷̡̨͎̬̻̝͔̘̲̻̭̩̻̫͓̖̰̼͔̱̝͎̼̈́̒͗͌͌͒͋͋̔̈̒́͐͊͛́̂̈́͒̂̓̈̐͂͘̕̕͘͜͝͝a̸̡̛̮̤͍̘̋͆̔̏̀̉̈́͋̓̽̅̅͆͛̉͗͑̽̿̕͘͝͝s̷̛̱͎̾̀͆̀̀̐́̋̓̍̔̃̏͗̄̒̒ ̶̛̛̛̠̠͕̞̞̞̼̮̬͈̹̫̺̥̤̼̟̮̰̳̪̀̿͐̿͗͑̓̎̏͆̇͆͒̾͑̈̓̔̈́̔̀̉̉̀̈́̏͗͛̋̓̎͌͋̓͐̅̏̆̆̀̓͆̀̋̄͊͑̕̕̚͜t̵̨̧̨̨̨̲̟͍̺͉̩̙̺͖͇̪̙͔̞̰͙̝̗̳̣͉̘̻͈̪̝̮͚͙̮̙͎̤͖̙̹͚͂͊̇́̅̏̈͒̍̎͑h̴̨̢̧̧̢̨̢̛̛̰̱̮̝̟͉̻̣̲͈͈̭̖̬̝͎̥͔͎̤͙̲̄̏̌̃̃͐͊ͅe̵̡̧̡͓̳̯̹̱̤̙̜̦̭̠̲̰͍̻̰̲̣̭̲͎̜̙̲̞̗̓͒͋̓́͋̄͗͛̈́͜͜ͅͅ ̶̢̡̛͖̟͈̮̹̟̯̬͖̤̞̫͇̦̬̳̬̪̲̤̯̦͇̀̓̍̐̾̉̽̿͗̎̇̃̑̍̀̀̏͐̚̚̚͜͜ơ̴̡̡̢̢̡̛͍̟̘̗̳̪̦͇̰̯̣͚̮͕̺̫̘̮͚͚̦̖̰̭̹̹͕̯͎̭͓͙͖̹̺̖͂͐͆̓̌̏̑̾̀́̇̒̋̀̆̇̂̍͒̕͜͜͠͝f̷̡̨̛̛͓̝͇̟̟͇̤͊͋̉͊̍͌͂͐͗̀̽̓̓͒́̄̾̍̿̅̄̉̍͑̔̄̎̏̉̎̇̀͐̓̿̋̀̇͐̾́̓͂̒͊̕͘̕͝͝f̶̧̧̛̙͉̼̦͎̺̪̯̺̱̣̝̖̠̝̦̝̣͎̙̮͉͇̦̜̻͍̫̞̟̥͎̙͉̺͓͈̣͎̪̺͙͙̱̈́̄͗̐̽̄̔̾̔̎͌̐͂̎̈́͗̄̌̔̀̀́̔̒͘̚͘̕͝͝ḯ̵̫͉̹̭͚̱͍̳̣͈̣͖̠̍͆̎̓͆̌̿̔̎̾̌̅̎̈̓̾̒̓̒͆̀̉̂̌͊̚̕͜ć̸̡̢̨̧̛̛̭̰̥̗͍̻̱̬̤͈̭͙̻̦͉̫͍̮̭̩̣͙͔͔͍͈̜̪͓̩̜͍̫͆̏̋̈́̐͐̈́̒̒̈́̾̑̋̒̊̍͛͂̄̏͜͝͠ͅͅǐ̴̧̡̧̛̞̫͔̝̹̯̳͚͈̬̱̘̻͇̳̫͍͔͚̦̬̦̰̲͖̦̰͓̣͔̻̜͙̯͂́̿̑͆̌̀̄͂̀͒͛̋͊͑͑̓̾̀̓̓̓͊͊̇͊̂̊̕͠͝͝͝͝ȁ̶̛̛̬̫̺̬͍̮̜̺̼̮̌̐́̾̒̐͒́͊͗͋̊̈͆́̒̈́̓͛̀̽͂̄̂̊͗̈́̍̽̆̐̀̃̐̊͗͛͝ͅͅl̶̨̢̧̡̬̣̖̪̲̫͇̳̳̭̪̲͇̲̯̬̳͇͚͚̪͙̠͇̙̹̱̞̬̹̦͚̺̉̊̊͆̈́͐̾̑͋̊̑͛͆͂͊̀̈͘͘͝͝ͅ ̶̨̨̨̧̛̛̛̣̭͔̦̞̦̗̯̦̫̫̘̞͓͔̰̦̝̮̮̩̗̹͉̭̩̈́̂̏͋́̉̎̌̽̈͒̾̑̇̈̄̈̓͛̊̈́̈́͋͑́̃̽̓̋͊̎̌́̈́̌̕͠n̴̢̨͕͓̦̙͓͍̣͎̖̫͔͎͍̲̭̲̖̣̱̻͚̩̥͙̂̂̔̽̂̔̈́̀̉̎̇͗͌͒̋̔̏̓̈̕̕͜͜ḁ̶̭̈́̓̏̋͑̉͗̀̉͊̀̽͌̓̈́̈́̈̋̍̏͆̎̍͐̆̾̄͗̋̔̐͒̚̚͘͝m̶͉͓͉͔̘̲̬̘̜͈̟̍̽̆̔̈̃̌͒̽̓̽̈́͒͆̈̇͋̊͆͋̓̑̇̃͛̐͗͂͘̕͘͘͝ẹ̷̢̡̛̲͖͎͓̞͔͙̼͇̟̗̯̖͎̯̯̣͔̯̱̥͍͇̺͓̏̒͑̈́̓̿̂͊̍̈̆̾̇͛̑̀͋̍̋̐̉̀͛̔̀̀̎͊̚̚͜͝͠ͅ ̴̡̧̡̤͙̱̣͓̤̘̙̰̳̹̘̲͚͚̖̠̠͚͔̠̟̪̱̝̟̖͔͙́̄̈́͒̂ơ̵̯͙̩͖̰͙͙̻̮̳̣̬̦̯̼͖͛̀̃̋̀͗̍̌͂̇̑͆̌̇̌͗͑̀̃̀̀̑̊̆̓͊̆̈́̀́̕̕͘̚͘̕͘̚͝͝͠͠ͅf̶̡̛̳́͌̒͛̔ ̴̨̨̨̢̢̡̨̣̳͕̜̠͓͔̤̟͚͇̱̮̳̲̺̯̪̥͕̯̦͙͎͕͖͖̯̰͈̦̩̫͎̭͎̭̱̠͍̟̻͈̜̅̿̓̄̉͐́̿̃͘ͅţ̷̧̢̛͎̺̞̘̪̪͇͉̘̠͇̜̹̫͒̓̍̊̍̒̾̎͗̋͆̈́̾͊͒̇͋͑̀̌̆͗̈́́͊̅̾͋̉̊̚̚̚̕͠͝h̶̢̡̨̨̡̧̢̢͎͖̮̗͕͇̫̲͇͍̩̯̳̖͔̖̣̹̗̲̞͍͕̣̬̣̙̼̺̖̳̩̲̰̼̲̺̦̬̜̭̥͖̳̭̿̊̔͛̃͠e̵̢̛̩̣̘̠̙̜͖̙̦̗̳̤̰̟̲̱̺̖̟̱̥̣̖̺̟̠̱̻͙̣͉͇͐̈́͌̌̾̉̀̑̐̽͗͂͜͝ͅ ̷̛̱̺̯̺̬̳̺͇̦͕͎͇̫͓̻̠̞̼̱͓͔̜̞̭̙̝̜̹̜̗̘̠͚̜͔̩̭͚̣͇̬͈̜̜͈̪̪̻̖̉͌̀̈́̍͒̈́̅̈́̀̆̐̾̑̏̿̋͌́͗̈́̌̀̀̊̂͂̽̃̐͆͘̚͜͜͜͝ͅͅc̵̢̡̛̛̛̜͎͉̬͈̦͍̙͕͖͂̇̉̉̑̒̈͊̓̎̐̃͌̓̀̂̓̀̆̑̋̒̌̈́́͂͑́̄̄̉̿̉͑͆̍́̐̈́̕̕̕͘̕͠͝͠͠ơ̴̡̢̡͔͚̝̺̮͖͇̣̺̮̘͓̦̗̲̳͍̱̱͈̗͉͗̏̃̌̋̆́̀̃̍̉̅̑͐̽̈͋̽́̎̌̾̎͂̾́̃̽̆͗̈̅͆̀̓̿́̓̓̈́͗͒͐͘͘͠͠ͅư̸̧̺͈͚͇̙̻̲̽͂̇̈̈́͆̿͒̄̀̀̐̈́̃̍͊̃͒́̈́̊̀̇̏̓̈́̾̀̅͌̿͑͋̀͗̀̄̅͒͊́̚̚͜͜͠͠ņ̵̡̢̛͕͎̫̖̮̥̗̼̪̳͔̗͖̼͍̻͓̣̘͇͈̦͍̦͊̄͂͊̆̑̃̑̈̎̏̀̎̽̿̐͐̇̾̌̄̔̌̐̆̉̈́͘̕ṭ̷̖̞̺̯́̀͋̂̽̉͝ŗ̸̨̨̛̪̟͕͙͇̱̞̲͓̖͇͎͖̳̗̭̣̣̺̖̜͍̘̞͍͈̭̩̮̩̻̥̰̳͉͙͖̯̈͗̒̒̌̈̐́͋̈́̇͂͗̐̈́̾̈́̈́̌̌͑͐͋̋̋̂̈́̇̚͘̕̚͝͠͠ͅÿ̵̢̨̨̢̧̢̡̛̛̖̜̻͉̲̝̗͕̘̮͚̩̝̙͇͔̙̰̣̞̞̠̯̣̫̼̯͕̰̤̲̯͍̰̻̞̘̺̭̣̭͓̬͎́̈́͗̉͑̓̓̽͗̌̐̂̓͒̿͒͊̾̾̆̋̿̾̋̿́̈́͐̄͂̏̚̚͜͠͝͝͝.̵̨̧̖̙͓̝̮̹͓͚͍̭̱̣̬̣͍͐̈́̓͂̍̂̑̈́̑̾̒̍̃̋̽̐͑͊̇̈̀͛̆̽̿͊͒́͐̉̏͑̇͊̂̈́̾̎̉̾̽̇̂̚͠͠͝͝ ̸̨̢̡̧̡̧̧̛̫̲̲͉̥͎̻͎͓̣̻̤͈̦͖̫͔̤̭̯̝̼̲̻̟̤͚̞͙̠̀̏̿͛̔̈̋̀̽̐̎̋̾̄͌̌͑͋̓̇̏̽̎̋̏̎͆̋̂̏͂̽̒͛̀̈́̈́̆̾̄̎͘͘͘͝͝͠͝͠

¯\_(ツ)_/¯

c4Z7 8r34k 5379 47r346y 840k3Z

̷̢̡̡̛̜̖̮͎͍̖͖̺̳̯̩̼̺̝̗̠̩̹̹͓̘͇̘̟̗̙̮̰̼̟̖̱̰̪̲̹̅̾̿̑̈́͋̊̓́̍̑́̈̿͂̔̓̾̑́́̈́̄̌͂̉͘̕͘͘͘͠͝͝͝ͅ<̷̡̢̛͎͕̦̺͇̞͍̜̱̺̗̟̙̮͓̺͚̱̤̤͚͚̃͑̓̓̀̓̏̅̓̍̑͌̈́͛̐̊̽̕̕͠͝͠3̷̧̨̡̡̮̱̹͎̟̮͙͓̬̱͎̲̠̺̞̜̩̬͉͙̭͍̳̬͍͒͌͊̈́͊̉̎̍́̀̑̋̌͑͆͒̇̏̄͗͑̔̽̎̄͗̈́̽̑̇͌͒͛̆̇͆͛͒̽͘̕̚̕̕̚̚͝͠͝͠<̵̨̛̦̭̱̬̖̦̦̝̙̳͚͖̮͎̏̿̀͌́̽̓̀̀̒̈́̈́͒͛͛̑̐͆̅̐͒̔̚͘͘͝͝ͅͅ3̸̡͍͚͕̾͗̃̓̃͌́̍̌̌̌̌̍̇́̌͗̓͌̇́̒̄̑̏̿̚̕͠ͅͅ<̶̡̡̡̼̯̩̱̬̭͕̠͍̜̼̬̲͓̠͔̯̹͎̝͇̹̼͔̻̯͈͚̜̥͋̀͑̐̏̅̓́͒̐͋̄͐͘̕͝ͅͅͅͅͅ3̵̧̛̝͇͔͔̹͙̬̰͖͇̞̼̖̮͕̈́̍̊̓̓͌̊̽́̍͑̒̓́̎̓̆̐̈́́̌̀̋̄̑̔̂̄̾̋͛̍̽́̚͘̚̚͝͠͝
̶̧̡̝͕̦̻̮͉̪̳̤̝͈͖̦̠̦̘̠̜͕̲̰͓̘̪͈̼̐͋̿̌̒̂̂̓̈́̃̆͆͊͘<̵̨̡̝̭̝̣̜͚̙͎̠̙͊͑͑͑̅̕/̵̡̠̱̝͍̥̟͖̥̱̦̥̠̠͎̮̯̱͈̣̗̱̹͕̗̠̗̯̩̅́̀̊͛̀̉̐̊̆̓̌̀̉̈́̿̄͆̅̍̇̒͌͘̕͠ͅ3̷̨̨̨̛̩̠͎̙̳̯͖̜͔̳̰͕͍̳͈̣̦͙̖̮͍̦͖̲͉̲͓̜͓̼̞͖́̾̆̄̈́̅͋̕<̷̢̢̢̡̹̬̲̘̤̻͎͍̘̙͉͎͔͕̠̰͈͓̙̩̩̦̪̭͔͚́̈́͌͊͂̈́̂͝͝/̵̢̧͎͙̮̖̞̣̩̺̼͓͎̲̦͓̲͔̠͍̥̙͔͆̐̉̓͆͂̔̎́̔͋̊̔͘̕͘͝3̴̡̢̛̺̪̠̞͉͚̰̭̣͚̻̰͌̎̀̾́͋̊̑̾̈́́̎̚͘͘͝<̴̡͎͇̙͖̟̲̜̳̀̎̌̅̓́̅͗̆́̕/̷̢̢̢̢͓̳̩̼͙̩̟̯̖͓̥͉̟̥͉̜̯̠̲̼̲͓͇̯̮̩́̏͐́͂̔̑̂̀̇̂̇̀́̈́̓̓̐̈́͆̈̍̂̌̏̂̒̃́̐̓̌̾̄̃̎̏͑̋̓̇̈̈́̌̐̅̽̄̚͘͝͠ͅ3̷̛͙̱̫͇̲̝͌̐̒̎͋̅̈́̈́̋̾̽̏͗͌͐̋̓̈́̎͗̇̋̊͊͊̐͑̽̈́̋͗̏̽͂̀̆̓͌͛̚̕̕͝ͅ
̸̨̧̘̗͙͎̱̗̼̠̭͎͙͓̪͉̦̙̼͌̆̈́̔̉̌̍̐̉͗̆̈́̊̕͜͠͝Ķ̶̢̮̙̗̺͇͚̘̪͚̲͉̟̤̹̬̓̕ͅǗ̶̘̜͈͚̤̹͔̰͍̲̮͚̖̜̺͚̀͝͠ͅͅǸ̶̡̡̞̝̭̮̬̥̮͚͔̦̳͈̱̜̺͚̻̖̣̦̥̳͔͇̋̃͗̍͌̋͗͗̈͒̂̏̂͐̈͊̇̎͘͘͘̕͜͠͝T̵̢̢̧̧̢̨̲̦̦̩͈͇̥̮̳̰̝̻̻̺̣̙͙̞̹͈̘̲͓̭͕̦͈̠͚̜̥̟̞̖̥̫̲̯̘͙̈́͛̌͆͂͛̓̍̋͌͐̆́͜ͅͅ ̷̡̡̨̧̡̡̢̛͉̭̪̠͍͕̣͚̤̰͎̼͍͔̲̫͈̯͓̝̤̮̭̲̖̠̹̬͎̻̞͔̤̫̞͔̤̭̩̪̈́̈́̽͑̇͒̉͒͆͊̒̍̔̑͊̈́͒́̿̆̒́̇͛̕̚̚̕̚͝͝͠ͅͅͅͅb̴̛̛̛͕̭͚̭͔̲̟̠̗̬͚̱͕̺̘̪̟̱̱̪̗̟̯̻̥̗̖̩̠͔͕̯̥͉͙̓̈̓̃͊̑̔̔̊̈́͐̈́͂̓̇͒̂͒̾̀̾̿̍͛͋̍̃̂̅̕̕̕͜͜͝͝͝ͅR̸̥̹̣̮̬̄͊̋͒͋̓͑̓͊̑͋́̐̓̀̽̀̅̾̇͐̐̉͘̚̕̚̕͝͠ḵ̸̢̡̡̨̭̘̪̫̹̹̟̣̪̺̠̟͈͉͓̘̲̩͕͍͚̜̼̮̼͖͍̥̞̮̬̫͈̣̙͉̻̆̈͒̓͐͌̆͋̏̃̎̂̅̄̓͋̓̂͂̃͆̋̓́͘͘͘͜͝ ̷̢̨̡̡̧̡̧̡̡̛̰͔̠̯͉͍̺̩̫̥̝̖̦͙̗̥̤̖̼͎̰̫̖̲̱̺̜̺͙̼̬̟̺̤̤̰̮̭͈͆̆̾̀̿͛͐͛̌̅̑͒̍̈́͌̎̌̋͘͜͝͝͠ͅs̸̭̯̘̈̂͐̌̉̏̇͑̉͌̇̅̓͛̓̎͌͗̆̀͛̉̿̈̋̈̀̏̋͊͌͘͘͘͘m̶̢̨̨̡̢̢̨̢̨̺͔͙̦̣̙̰̯̮͇̖̞̜͍͉̰̦͔̯͔̺͔̪̼̫͒̋̏͛̇͘͜ţ̵̢̡̨̢͙̳͖͓͕̮͉̥͔͖̥̭̘̪̱̯̻͎͎͍̝̮͓̱̯̝̩̭͍͖̟̖̘̞̩̺̗͋̏̔͜ͅͅģ̷̧̫͈̹̙̯̰͚̞͚̦̖͈͍̞̞̱̟̩̞̱̜̘̗̺̘̝̗̱̹͔̠̹̺͉̮̞̖̤͇̈́͒̂̒̈̐͜͜͜ͅͅ ̸̡̡̡͙̟͙̝̪͉̻̲̹̬̘͕͖̪̘̣̗̫̹͓̦̱͍͚̬͚̰͕̜̆̎̊̏͛́͂̆̈̈̅͆̐͊͂̋͆́̈́͆͆̎̅̇̓̃̎̍̒͌̊͗̂̐͆̽̈͘̕̕̚̚̚͜͜͝͠ä̶͕̟̟̭̬͙̥͈͎͈̬̮̙́̀̈́̔͝ļ̷̢̡̡̨̡̛̛͙͙͇̣̜̗̱̮̩͚̥̰͚̣̜̖̣͈͔̩̼̳͓͔̝̯̗̪̟̖̞̰̳̪͚̦̘͍̩̼̺̊̈́̆́̊́̈́̄́̂͆̒̎̐͊̇́͑̒͆̈̾̆̈́͗͆͒́̄̉͑́́͘̕͜͜͜͜ͅr̴̢̢̡̛̛͓̬̜̩̣͍̯̘̤̦̱͕͇̙̻̟͉̜̭̥͓̈́́̃̓̀̈́͛̀̄̇̾̀͘͜͝ë̷̢̨̡͕̦̜͎̩̝̮͚̱̞̬͔̠͔̤̬̭̤̼̻̭̠͈͉͔̬͇̖͖͖͖̤͎́͆͂͒̏̽̔͂́̄̂͊͐̈́͌́͌͆̽͂̏͑̚͜͝͝ͅǎ̷̧̢̨̨̡̢̨̼͙̪͎̮͍͖̘͚̬̟̥͉̪̹̫̖̝͔̰̤̘̤̫̔̓̽͒͑̈́̄͗̾̍̆̊̋̾̈́͂̀̎̋͑̅́̏͛͂̾̚͘͜͝͝͠ͅd̵̢̨̢̻͇̠̣̹͉̭̬̘̠͔̬͕̝̗̗̜̼̤͕̝̰̜̃̃͗̀̎͆͗͐̈́̓̉́́̏́̓̏̑͗̉̊͊̎̈́͛̈͒̔̾͘̚̚͝͠͝ͅͅy̷̡̧̨̧̨̨̘̲̘̳͇̫̣̮̞̩̼͈̙̼̜̦̭̼̻̱̫̝͚̥̝͈͓̥̬͈̹̖̮̖̯̥̩̯͋̇͆͆̒̈́̌̊͆͊͌̉̿̉͋̎̈́̋̋̊͛́͑̒́̇͊̿̑̂̍͌͊̑̈́̍̈́͑́͊̐̌͘͜͠ͅͅ ̵̡̡̢̺̣̫̫͚̘̗̜͓͇͔͔̤̫͇̟̤̗̟͔̜͉͉̒̇͐̑̈́̍̄̒͆͊̔̅̓̓̀̽̾̌̌́̀̓̋͆͆͒́̽͘͘͜͠ḃ̴̡̢̡̳̫͉̬͚̩̹̼͉̭̙͓͙̥̗̖̟̝̠̭͚̟̹̖̘͖̥͈͈̻̦͚̻̼̳͉͓̬̱͖̦̩̣̜͙̞̊̐̃̎̉̀̊͊̄̑̏́̋͊̅͒̃̇́̇̒͂͒̓̌̈́̈́̿͒͗̓̋́̓̿̍̇͘͜r̵̨̢̡̨̢̨̨̛͓̖͇̖͕͍̯͎̯̪̝̖̰̤̣̲̠̠̱̗͎̻̪̣̟̰͔̥̘̠̟͉̝̼̬͍̋͊̆̇̈́̏͒͛͑̍̋̉̈́̈̃́̀͗̇̈́̏͑̑͗̀͗͆ͅò̷͕́̅̋̈́̈́̂͐̀̐́̑̓͛͊́̽̐́̀̕͝͝k̷̨̞͉͈͖̖̜͇͈͇̩̱̗̻͎̹̹͕̣̲̮̬̙̦̠͍͈̩̫̤͙̭̅̀̒̄̒̀̓͛̉͊̉̆̿̐͌̓̔̇̉̍̇̎͌̎̋͆̅̑͗́̀͌̾͊̊̅̅͘̚̕͝ȩ̷̧̢̮̰̙̳̘̤͙̯̬̺̣̯̻̮̦̘̤͋͐̅͐̍̎́͋͐͋̒̾̌͆̀͊͗̀̊̌́̎͂̃̓̅̀̈́͑̉̓́̌͆̎̓́͝͠͠͝͝͠͝͠ņ̷̡̛̳̺͔̝̗̟̱̭̳̰͓̖͓͎͇͉͎̲̳͈̙̼̝͈͛̿̽̈́̃̄̏̓̌̐̃̿̌̑͛̾͒͌̃̂̄̓̓̔̑̂̎̓̿̆̔̀́́̓̀̑͛̆͘͘̕̚̕͘͘͘͝͝͠
̷̢̨̡̨̳̯͉̝̤̟̱̠͎̪̮̣̖̭̬̫̟̹͍͔̠̖̟̲̰̜̪̹̭͙̯̭̆̏̅̇͆̂̓̂̌̊͊̍̎̋͂̇̀̓́̌͛͗̈́̍͌͆̏̓̌͛̊́̃̈́̽̆͌̄̌̇̊͂͒̑͂̔͋̕̚̕͘͝ͅ
̶̩̠̤̯̰̰̰̦̼͒͒̌͒̔̍̋͊̕͜͝ͅA̶̢̨͕̖͇̳͔̗͕͙̲̣͇̙̞͂̏̓̊̓̀̀̀̇̀͌͗͝ ̷̢̢̢̨̙͍̣̱͖̞̪̯͓͇̯͚͚̠̪̫̹̩̣̫̟͙͓̘͙͚̙̪͔͙͓̯͙̲̻̺͚͚̫̪̲͕̞̩̔̊̏̍̇͜c̸̢̨̧̖̼̣̦͇̥̝͎͈͚̞͔̰̮̼̲͓̦̖̼̘̮̠̣̹͔͍̝̱̩͉̙̼͖̲̻̼͔͚͈͂̌̀͆̌̋̂̇̆̆͆̈̀̍͆̈́͋͑͆̈̕ͅh̷̡̡̨̡͚̻̱̣̞̺͕̟̱̯̗͙̘͇̦̬͎̮̱͚͉̟̦̥̠̘̠̼̋̐̏̋̄̏̆̅̎͆͑͐̎͒̓̌̚̕͜͝͝ͅi̶̡̧̡̜̥̜̤̮̱̺̱̹̳͍̳͖͔͇̦̜̰̼̲͚̗̰̻͖͓͓͎͕̙͔̭̽͊̅͆͗̎̆̅͋͐͐͌͑̾͗͗́̐̋̎͂̉͒̽̚̕͜l̸̡͔͔̰̻͇̠̯̰̠̙͚̘̣̭̰͚̞̉̽̀̓̅̅͑̃̈́̈̈̀͜d̸̢̡̨̨̛̫̜̞̹̩̮̗̯̬̯̯̳͔̰͍̗̻̣̞̜͙̗̜͇͓̝͇̰͕̘̩̠̖̝͑̇̄̂͐͐̀̽̀̐̅̒̈́̓̄͊͐͆̆̐̈́̊̉͂̇̏̌̍͊͋̽́̾̊͐̚̕͘̕̚͝’̵̡̡̛̛̛̛̱̺̩̠̞̼̯̲̰̤̙̠̗̦͓͔̩͎̳͙̭͓̺͈̖̝̤͑̈̔͊̋͋͑̑̀͑̋̎̀̑̐̽̊́͑̓̔̏͐͊̆̔̉͒̅̄͗̽͛̀̓̓͑̕̚̚̚̚͝͠͝͝ͅs̸̛͓̪̮̣̊͊̏͋̈́̀͑̑̔͋͂̌̑͛̽͗͆̀̃̌̑̓̐̀͒̊̓̓͗̑̃̚̚̚͠ ̶̧͓̰͇̳̲̱̥̰̤͈̰͚̟͗̌͂̏̉͒̏̔̄̈́̎͐̑͊̆͆̔̅͌̐̂́̎̋̔̎̒̇͐̾̓̕͘͘͜͠͝͠͠ẃ̸̹͍̯̃̽͊͑̆͊̆̓̾̊̒̈́̓i̴̡̡̢̛̛̛̞͉͍̣͔̠̦̖͓̠̫͇̺̘͎̳̹͍͎̼̫̯̬̮͇͚̼̖̞̫̮̻̠͓̜̩̪̣͙̘̭̔̀̑͑̏̑́̌̐̈̏̌͐̎̈́͊́̑̒͋͐̐͜͜͝ͅͅt̸͉̺̩͚̫̙͚̩͙̀͐̄́͝ ̴̡̧̧̡̛̛̤͍̖̥̳̘̥̦͔̹̬̱̠͎̪̠̯̜̦̺̫̖̣̹̣͉̲̩̯̭̳͇͔̊̍̑͆̄̑͛̊͆̀͂̋̓͋̂̊͛͐̆͛̀͒̄͌̎̒͌̂͑͒̎͂̈́͘̕͘̚͝͠ͅs̵̛̛̳̫͕͍̝̣̮̱͎̳̜̺̪̝̒̆͊̓̋̋̆͊̽̏̎̇͌́̔̀̈́̈́̕͝͠ą̴̨̢̧̛͍̠̗͎̱̩̳̟͈͚͕̫͖̪̙̥̼̟͔̣̟̱̣̖̄̍͐̀̎̇͑͆̀̈̌̃͂̋̒̄͆̐̆̌͆̀̄̓̍̀̾͊̆̈̕͘͝͝ͅv̷̨̢̨̞̩͈̝̩̳̣͖͉̟̘̫̼̹̲̜̬̊́̉̊̏̋̀͛̽̈̐̓̓̍̀̅̋̍̇̓̍̊̈́̉͊̾͗̀̃̄̃͗̈́̆͊̽̒̊̂̎͜͝͝͠͠ͅͅȩ̷̢̨̢̨̗̝͍̙͖̳̦̟̭̝̖̯̪͓̯̳̠̘̘͉̘͉̠̣̳͈̗̜̺̟͓͚͔͎͔͎͕̯̝͙̥̖̗̈̈́̈͋̆͐͒͑̋̊͒̇̅̇̾͗̒̆̔̈̔̏̐͛̃͂͒̃̎̏͆̔͑͌́̎̽̂͘̚͜͜͜͝͝͝͠͝͝͝͝ḑ̷̛̛͓̮̫͍̭̳̲̠̹̻̺̣̰͎͔̪̓̈́̄̂̍͗͊͌̀́̑́̌́̓̌̈̇̊͗̐̽̐̂̅̒̄̃͐̚̚͘͝͝ ̷̢̢̧̢̙̻̼̳̭͕̳̥͙̝͙̺̪͔̠͇̠͔̗͚̘͇͎̼͕͙͓͚̣̝͎͚̈̇̃̀̋͂͋̆̐͑̈̐͒̑̄͛̔͊̒̿́̽͛͌͂̽̈̍̄͋͗̉̆͂̇̈̈́̾̚͘͘͝͝ͅͅț̵̢̛̛͉̜̦̯̱̯͙̝̞̯͖̦̗͖̩̰̱̟̪͔̱̺͎͖͛̑̓̒̌́̄̆̌͂̿̀̂̂̉̎̓̈́̓̓͗́͆̇̊̉̎̌̀̑̽̐̏̚͜͜͝͠ḩ̷̢̨̢̡̘̦̗̱͍̼̠͎̫͉̱̮̣̖͓͉̱̪̮̥͉͕̰̜͉̹͙̐́͌̐̂̆͜e̵̡̡̨̢̡̡̛̻͙̗̫͕̬̭̟̜̬̩͓̮̼͍͈̝̺̬̙̥͓͍͕̩̘̤̻͇̺̪̬͓̝̫̟̘͕͉̾̽́́̈̈́́͋͌́̊́͑̌̀̇̚͜͠ͅ ̵̢̛̛͈̜͓̠͔̬̥̣̣̫̝̜͈̗͎̆̊̀͂̐͊͊͛̌̾̍̆̈́̓̾͌̿̍̉͋͛̌̾̔̀̊̋͛͗͋̌̈̋̓͒̑̅̈́̔͆͌̂͂̓̚͜͝͠͠͝͝ḑ̷̘͚̞͚̗̤͕̘͕̮̼̈͋͜͝a̴̡̧̨̨̡̨̛̺̲͇̥̬͈̟̯̬̭͈͚̼͎͉͇̼͙͔͔͔̩̜̞̪̟̲͙͈̲̮͚͉͖̳̫͇̒̔̉̾̿̎̆̅͆̎͗̽͑̓̄́̀͐̐͊̽̈̔̎̆̓̒͌̂͒͆̑̅̂̔́̾͐̀̐͆̔̐͗̿̊̚̚͘̚͜͜͠ͅy̵̬̟̮̤̖̺̙̗͓̯͆͛̋̍͗͊̓̔̓̇̓̈́̊͛̈́̉͌̆̓̒̉͌̈̂̚̕̕͘͝͝͝͝ ̶̡̢̨͈̘͉͉̞̥̫̙͎͓͍͔̦̩͈͖̗̪͔͚̠͇̳͍̳͉͔̹̫̤̖̯͉̘̗̟̺̫̪͆͐̍̈̄̀̈́̾͒̈́̇̋̂́̌͛̀̾̓̽̊͌̈́̉̓͐̌͋͂̚̕̕̕̚͠͠͝͝ͅͅf̴̥̹̠̙̫̝͚̼̯̫̳̤̟̗͚͚̔̒̑́͛͗͆̾̿̈́̈͗͆̈̎̀̃̈́̈́̋̍́́͌̊͜͜͝͝͝ǫ̸̧̣̩̟͔̙̱̜̺̺͔͈̞̰̗̲̬̩̖̞̣̰͙̤̣̝̻͓̭͚̩͖͂͑͐́́͒̈͐̇̈́̀͐̐̎̎̌͑̅̓̀̎̉͒̀̂́̀͌̕̕͝ͅŕ̸̛̳̓͐̑̂̽͗̌͑͛̇̍̂̄͘ ̵̹̠̖͓̐̉̌̿̌́̅̄̐͐͗̾̾̏̀̾͑͆̂̅̓̓̽̿̾̅̈́͋̈́͌̚̕͜͝͠ư̴̡̖̖̱̱͎̭͙͍̲̫̣̎̀̍̔̾̓̔͛̋͒̂͊͐̒̅̽͋͑̑̔̉̑̐͂̽͒́̉̎̔̈́̇̉̎̽͌̿͋̂̍͌͑̚͘͠͠͝͝͠ş̵̝͚̽͘͝͝.̶̛̛̛͙̼̫̬̗̬̭͊́͌̆̾̃͐̀̑̐͋́̆͋̆̇̉̾͒̓̒̿̍̒͂̈́͆̒̉͂̃͋͋͗̚͘̚ ̸̨̧̯̪̭͈̼̫̙͎͕̠̤͉̦͓̝͙̩̃̒̀̌͑̆T̵̢̛̰̟̤͈͚̗̊́̓̄̅͂́̿̇͆͂͒̍͆̉̎̊̑́͛̚͘͝h̷̨̛̛̯̣͇̭̭̳͉͎͖̫̝̭̭̬͓̟͈̯͕̙́̑͊̐̽̊̽̄̍̈́̅͛̏͌̅͐̓͊̕e̵̢̨̢̡̧̛̠̝̬̜̞̫̬͖͉̪̮͎͙̯̙̟͎̠̩͍̻̝̼͎͒̀̓͊͋̾̅͊̽̈́̐͑̿͂̔̎̈́̾͗̍͂̚͠ͅͅ ̸̢̡̨̨͎͇͇͍̹̟͇̇̊̄̔̇̒̎̑̋̀͒̄̉͋̆̑̾̿͒̑͛̆̐̈́͛́͌̃̎̌̄̒͊͘͝͝ͅg̸̡̰͚͔͍͍͓͕͍̬̠̭̯̠̲͖̹̖̤͔͚͉̮̬̤͇̱̯̖̮̉͗̐͑̑̽͆̾̈́͘̕͜͝͠͝ŗ̷̧̢̛̤̝̠̖̱̲͙̲͚̻͉̤̗̜̩̤͔̳̤̯̝̤̭̳̞͍̫̟̬̖͙̜̗̩͓̔͆̔́́̍̐̅́̏̌̇̀̄̔̆̉́̓͑̈́̕͝͠ͅe̸̡̢̡̨̢̧̛̛̥̥̼̝͕̬͈̻͚͔͓̗͖̝͔̰̬̩͈̹̦͍̝͓̥̰̻͎͉̼̜̯̤̰̙͉̜͕̺̖͆̈̄͂̂̋́̃̆̉͌̂͆̏̒̔͆̈́̏́̄͆́̍͒͋̓͋͂́ͅę̷̛̻̗͈̩̠͇͚͇͑̓̾̍̎̆͑̋̐̍̀͑͑͗͆̾̇̐̽̓̄̅̒̀͊̉̑̄̇̅̋̈́̈́̽̒͒́̾̂̕̚͠͝ͅͅņ̵̦̹̝͇͙͚͉̳̝̩͖̈́̈́͋͐͒̀͜ ̴̧̺͇̙̳͓̖͖͌͌̀̒̃̆̾̂͛́̈́̈͂̅̀̐̏̓̀̏̓̈́͗̄͗͋͒́̓̏͂̎͋̉̇̂͋̆̈̂͛̀̑̃͗͛̋̚͜͜͠͝͠ļ̷̢̢̨̩̙̜̬̟̮͔̭͇͖͍̂̀̋͛̌̆́̐͜͝í̶̧̨̡̧̛͇̟̤͎̗̮͇̣̪͓̹̹͖͚͖͓͖̮͚̟̣̪͙͚̯̰͖̳̩͇͍̹̦̲̖̍͒̓́̔͛̓̒̽̕͜ğ̵̛̛̛̮̤̘͉͓͍͖̤̙̦̲͕͂͂̅̽͗̎̅͑̑͐̉́͊̆͆͒̈́̑͌͌͋̑̋̐̿̀̚̕̚͜͠ͅh̸̨̹̬̹̼̹̪̳͍̰̜̐̊̆̈́̌̚͝ţ̷̧̡̖̞̣͓̪͇̼̩̻̻̳͇̝̱͖̗̠̻̲̹̰̬̖̔̿̇̾͂̾͌̒̓̃̃̓̆̇͋͗̇̅͗̊͋̅̓̓͑̆̕͜͝͝͠ ̷̧̢͇̟̜̘̗̯̙̳̮̯͍̞̙̂̏́͂̈́̉̓̍̈͂̄̑͛͐̽͝͝͝͝ͅį̴̧̛̥̱̜̘̯̺̤̮̖̉̔̄̍̅͐͑͒̋͆̑͋͌̂̒́̈́̑̇͆͑̚̚̕n̶̖͎̫͔̪̻̤̠͍͗͐͌͌͊͆́̌͒̔͠ ̷̨̢̨̢̢̢̠̪̻͕̪͔̥̪̤̞͉̘̝̣̰̩̮͔̱̲̥͈̼̩̳͇̫̈́̈́̾̐́͐͛̽͌̓̆͗̓̈̆̆̇̾͑̚͘͜ͅt̸̨̢̢̢̢̛̛̘̱͈̘̦̱̹̙̱͈̹͈͇͈̫̞̗̟̙͚͕̙̪̲̝̎̎͋͛̑́͑̌́̐̾͐̈́̽͌̐̎͑̈́̏͒̈̂̀̑̆̋̎̏̑͂̋́̚̚̕͜͝͝͝͝͝͠͝ḩ̴̨̫̳̰͔̜̤́̀̄͆̄́͂͌̿̇͐́̊́́͒̀͊̇̋͛̆̿̒̚͘͘͝͝͠͝ę̴̡̛̛͎͍̙͇͈̤̣͖̘̦̦͙̹͉͎̞̥͔̺͚́̂̇̍̍̓̆͐̿͑̓̍͊̃̕̚̕̕͜͝ͅ ̶̨̡̡̡̧͕̘̣̲̱̺̩̘̦̙̬͇̘͈̮̮̤͉̗̱̩̩̹̯̲͎͉̪̻̤͍͙͍͔̯̜̿̓͌̎̅́̄͛̎͐̍͛̎͆̈́̅̈͛͌͊̉̔̀͛̿̀͒̑̋̄̓̉̕̕͘͜͝͝͝͠ͅͅͅb̷̨̢̧̡̧̧̡̨̖͈͖̟̫͍̳̹̟̠̦̜̺̲͖̦̘̯̯̲͕̞̫͎̳͎̞̦̪̞̤͉̹̠͍͆̐̈r̴̢̡̧̰̯͕̲͕̻͕͖̰̯̫̭̼̺͔̩̬̠̻̦̣̲̤͖̜̥̺̝̪̗͉̤̖̩̼͉̺̬͙͎͍͉̲̞̳̝̃͌̃̃̊̉̓̆̑͜ͅo̵̢̢̡̡̢̨̻͇̞̪̗̮̦̣͉͍̱͕̭̬̦͆̔̅͗̿̒̋͗̽̊̅̓w̵̢̧͖͙͙̰̲͔͈̙̮̤͕̙̬̫̖͖̻̫̙͎̼̪̮̝͆̈́ņ̷̘̖̯̤̈́̋́̀͂̈́͒͗͊̋̅́̌̑̈́̂̎̌͐͒̽̄͐̀̓̋̉͋͌̿̑͌̉̍̀̊̚͝͠ ̷̲͙͕̯̜̹̙̱̪̭͕͖͍̝̐̅͗̈́̀̂̇̐̇̀̀̃͗̆̕͘̕͘͘͜͠͝b̷̢̧̡͔̜͕͈̣̰̪̭̲̜̥̰̲̣͚̤̝̥͈̳̈́͒̾́̐̍̿͋́o̴̡̧̻͎̜̪̦̞̳͉͔̐̈́́̒͒̊̂̍͒́͗̍͌̊̊̍͑͋̔͆̌̐̒̓̔͑̀̇̍̐͋͑̇́̌͌̓͊͌̈́̑̾̈́̅͘̕͘͝x̸̡̡̢̛̛̥̥̖̠̣̩̘̦̗̳̬͕̓̀̅̿̽̒̂̂̈́̓̀̇͆̊̎́͂̐͂̐͆́̅̊̉̿̊̚̕͠͝͝͝͝ͅ ̸̢̡̨̢̛͉̭̘̼̗̱͎̺͎̬̺̬̞̻̹͉̳̀͑͊̅̑̈̄͐̀̅̒̆̑͂̆́̚f̸̡̨̛̛̛̛̺̬̰̼͓̳̫̜̳͓̟́͊͂͛̽̒̅̎̀̑̿͐͑̓̇̃̏̾̾̉̔̔͐͛́̽̏͗̏͌͆̐̿͑̉͂͘͘͜͝͝͝͝͝ͅḻ̶̛̥̭̟̠̮̫̲̬̀͛́̑͋̆̓̀̿̋͐̐͂̆͘̚͝͠͝į̴̢̨̢̧̡̛̘͍̩͔̟̺̟̳̲̣̼͉̘͚̮̣̘̖̗̝̮͉͍̣͎͉̟̩̺͉̳̈́̈́͋̍̄̈́̄̏̓͗̅̉͌̉͊́̉̃̆̉̿̌̀̕̚͜͜͝͠͝ͅc̴̢̡̢̡̛̛̛̹̤̞̥̙̙͓̝̯̮̙̟̠̟͍̭̤͈̩͈͉̰͍͕̜̼̰̺̜͈͖̱̖͍̱̝̭͇͉̏͋̎̅̇̈́̑̏̾̊̈́̄̇̒̈́̓͆͋̏̐̍̉̈́͂̈́͊̓̂͗̂̃̿̂́̇̆̈̚̕͘͜͝͠͠͠ͅk̷̛̯̆̐́̇̀͛̀̄̍̅̄͌͒̉́̏̑͊̊̀̏̀̑̏̅͆̃̊̉̈́͊̐̃͌̏̕͘̚̕̚̚̚͝͠͝͝͠ȩ̶͖̠͎̳̠͕̣̦͛̽̆̒̅͒̈́͜r̶̢̛͖̦̟͚̼̰͎̗̗̮͍̪̥̞͙͎̲̗̖̗̬̬͂͒̎͛̋̏̆͗̓̎͆̀̊̋̾͐̀̀̇̌̍̐͛̂̅̓͌̿̀͒̿̍͒̃̀̐́̽̌͗̈́͘͜͠ȩ̶̢̢̢̡̢̡̡̛̬̻͉͇͕̙̟͔̳̟͙͓̯̣̟̩̜̙̗̦̱̻̭͓̬̙̠͓̥̱̯̟̳͖͓̭̝̪͍̔͑͊̈́͊̓̊̆͒͑̔̌̿̽̍͂̑̐͗̅͐̈́̃̀̉̃̈́̂͐̌͂͂̕͘̚͝ͅd̷̘̻̣͍̘̯̺͉̟̝̫̭̙̙̞͍͔̣̝̩̘̖͕̼̑́̽̊̉̐̐̿̿̽̈́̂̑͛͐̈́͂͗̓́̕̕͠͝.̵͕̰͍̻̪͉͓̙̭͚̥̫͒̓̿͆́̐͗̎͛̈́̒̿̒̾̏͗͆̅͂̆̿̎͑̿̎̉͌̀̚͝͠͝͠͝

9006 103 1.1.1

Eam$0Qrowd of You kum here 8==@ 😛

J̷̡̨͔̙̙̬̺̰̹̳͔̗̦̯̱̯̹̫͓̞̜̲̱͑͌̑͊͆́̂͛̽́̆̄̈́̑͆̊̈́͛̅̍̑́̚͘͠ͅę̷̨̨͉̙̪͚̰̺̺̳̝̪̪̜̭̗̯͉̭̟̥̠̺͇̬̰̦̦̹̼̍̈́͐̓̏͌́̍̅̉̿͘ͅȧ̷̧̨̧̛̝̦͍̞̤̮͔͎͇̭͖̜̭̖̯̤͎̪͍̻̭̫̙̤̥͉͕̘̟̮͕͕̈̍͗̽͛̍̈́̓̈́́͛̌̓̍͛̊̾̃̔̂̍̉̉͠͝͝ͅn̶̢̛̦̫̮̙̫̪̯̩̱͔̣͇̼̦̠̤͕̮̞̭̬̻̭͉̞̫̘͓̖̭̰͖̿̎͌̈́̂̅̈́̈́͌̈́̏͛͐͒́̀̔́̔̉̔̚͜ͅͅͅͅ ̷̢̡̨̧̡̡̛̻̻̫͙̭̞̥͙̫̘͕̲͎͕̦̪̤̠̜̰̙͉̩̘̬̻͈̤̟̣͇̦̗̦͔̪͌͗̓́̀͋̉͂͊͛͆̋͒̈́͐̽̽͑̑̒̈́͑͘͜͝ͅŞ̷̢̧̦͕͖͔̠͉̯̘̙̝̞̬͕̂̏̀͐̈́̃̂͌̋̾͆́̾̔̈́̈̈̈́̏̚͜͝͝e̵̢̢̧̹̰̗̦̖͍͕̻͎̘͈̦̭̯̯̻͕̿̃̆̒̒̈̈́̕ͅͅb̶̨̢̢̨̛̹̩̬̼͈͈̭͂̾̽̆̈́́̌͑̑̉̊̔́͋͛̈̌̿̾̄͆̉̾͒̍͐̉́̊̈́̈͒̚͘͘̚̕͘̕͘a̸̢̭͇̩͈̪̗̫̘̤̙͑̋̎̃͋̂̾͊̑̈̂̎̅̂̐̋̅̋́̈́̀͝ş̶̨̡̧̢̡̛̰͕͖̖͚̗̰͎͈̞̖̹͔̮̻̮̥͕͍̬͉̮̬̠́̏͐̈͛̋̕͝ͅt̵̨̲͎̮̤̼̹̋͌̓̎̍͊̀̐͌̉̏̆̽̉͆͒̍̅̆̐̄̆͋̈́̂̚͘̚͠͝ͅͅỉ̷̡̨̨̛̬̤̦̦͉̭̘̺̥̤͓͇̪͕̟̠͈͉̤̩̟̰̜͎͙̰̲̲͕̣̯̠̙̔̀̔̋̉́̍̀̀́̾̉͒̆́͜͝͝ͅà̸̢̡̢̲͔̞͎̲̼͓̻̤̱̺͚̞͉̩͇͖̪̰̞͈̦͇̓̅̑̃̀͝n̵͇͍̼̹̹̦̝̒͐̄̂̓͛̃̂̒̔̅̈̓̊̈̑̎͗͑͊̆͂̿̆̕̚͜͠͝͝ ̸̢̧̧̼̜̘̯͍̝̝͎̫͔̘͉͚̗̤͍̘̖͉̠̣̻̻̻͛̑̇̽̓͑̍̿̾̔̍̆͜͜ͅͅͅJ̵̨̢̢̡̛̭̯͇̺̖͚̙͚̤̺̪̥̟̞͍͉̗͉̹̩̥̙͗̾͌̈̓͋̂͛́̈̏̈́̃͒͑͒̓̆̓͗̋̏̄̐̉͊̀̐̈́́̎̈́̅̕̕͘͘͝͠͝͝ͅơ̶̡̛̻͚̖̞̖̦̖̣̖̝̅̋̃̐̂̾̉̽̒̈̿̀͗̕ų̶̢̝͉͔̺̰̖̖̯̳͇̫̗̗̌̎̈̾̅̂̍̄̒̀͂͑̊͐̂̅̀͘͝b̶̢͖͉͇͙͉̺̙̠̼͎̳͎͆̈́̆̒̿̈̾͐͐̈́̆̂̓͝͝͠͝͠e̴̲̺̟̞̔͗͌̄͂̌̂̅̓̆͜͝r̵̨̡̢̛̟͓̦̣̣̳͓͈̣̻͚̰̤̦̥̭̜̖͉̼͓̭̪͈̙̩̭͎̣̯̙̺͉̔̀̂̓́͛̇̊̊͐̓̄̂̓͗̾̆̈́̆̎̉̈́͌̀͗̚̚͘̕̚͜͝͝t̷̢̢̰̙͙̞̳͎̹̘͐̚ͅ
̴̡̰̲͈̤̘͍̹̙̟͎̟̻̹̦͔̦̺̖̻̙͎͈̩͕͓̰̻̟̖̠̘͚̰͍̮̱̅̽͋̂̓͒͒̑͑̐͒̔̃̊̍̏̂̋̎͜͜͜͝͠ͅp̸̢̢̯͖͉̗͇͖͔͖̤̖̳̮̝̦̙͍̬̠͈̠̙͕̟͔̣̪̦̱̆̊̈́̏̓͂͐́̂̽̆͂̑̉͑̊̓͊̿̅̓͒̆̑̉̎̍̉̄̄̀͘͜͜͝͝͠ȏ̴̢̡̨̳̠͈̲̖̩̱̯͕̬̺̜̞͈͑͛̍̆̏͂̂͌̔̉̅͐͊̓̈́̈́̊̑͗̽̚̕͝͠ͅk̴̛͕̠̭̹̺̄̑̆͜͝o̶̧̢̟͎͔̗̯͎̺͉̲̱̫͕͓̰̮͙͗̓̇̽͋̿͌͊̓̈́̒̎̓̈́͘͝͝j̸̧̳̥͖͚̝͎̦̗̗̾͑̆̾̽͜͝ ̴̡̡̝̻̳̩̝̪̻͔͚̰̹͉͙̼̖͈̼̈́j̶̛̻̪͒̉͗͐̋͂̃͂̉̀̿̾̉̑͒͐̔̈́͐͐̉̀͐̈́͛̓̌͊̾̀͘̚̕͘͘͠͠͠͝e̸̡̨̢̛͔̬̞̥͚̖͎͚͇̻̳̲̠̫̠̭̫͇̳͕̠̞̦͈̭̩̦̒̔̌͂͂͐̏̍̓̓́̋̓͒̒͂̎͛͒͋̔͌͌̿̀͊͊̈͒̓̉̍̐̌̎̀̌̈́̒̚̕͝ͅģ̸̧̛̦͙͙͎͍̩͙̣̣̩̊̎̎̀́̏̔́̽̈́́̆̉̑͊̏̃̽̓̈́̇͆͐͛͘͝͠ö̴͓͕͓̟̝̮̫̠͈̭͍̺̰̞̱̜̐̉̉̿̈́́̉̔̓̊͆̒̓̔̃́͂̾͌̆͌͊̇̅́̇͒̓̓̓̀̒͒̈́͆̈́̈̓͘̚͝͠ ̸̨̘̫͖̭̜͖͔̘̮̠̞͔̰̍̃̉̀̔͘͝ͅd̶̨̲͍͚͕̻̗͚̥̯͙̤͌̂̊̚̕ų̶̛̹̜̗͕͕̖̪̦͔̥̟̤͔̫͇͈̹̣̙͉͖̰̞̙͍̳̙̭̰̏͒̒̀͂̓̿̓͗̂̈́͂̐͋̾̀̔̍̍̉̄̋͑̈͘s̶̡̨̨̨̡̛͕̟̣̭͙̣̘̳͇̲̘̹̙̗͈̳͎̝̲͕͙̗̱̩̩̱̼̦̜̲͍̻̯̣̲̫͉͍̈́̑̓̿̌͆̏̓̍̿̈̈́͛͗̓́̈́̚͘͝z̸̨̛͕̖̰̻͓̤͖̈̈̐͂̎̓̆͌̈̈́͐̈́͆͒̒̀̌̌̉̂̍̑̔̿̏̌̄̌͆̇͂̈́̊̈́͛͋̕̕̚͠͠y̸̡̡̛̟̳̭͔̲̙̥͚̭̠͍̖̟͕̤͚͚̻̖̬̻̤̺̱͔̲̪̗̘͖̯̘̟̙͙̥̾̎̎̄̉́͛͒̌̓̿͐̄̋͋̒̏̍̆̅̚̕͜͠͝͝ͅ,̶̨̛̟̜̼̼̍͊́̌̄͆̏̓̇̓̊͆̔͘ ̸̡͓̦̏̓͊́͋͠ḑ̸̡̧̨̨͎̣̦͙̦̣̝͙͙̹̮̬͉͍͇͇͍̫̙̈́̄͑̌̂̈́̈́̔͑͝͝ͅz̴̡̢̡̛̟͔̖̤͚̬͔͉̮̼̟̟̝͈̻̝̹̻̪̤̘̯̭̬̣͍͇͖̬͇̅͊̏͊͑͋̍͑̓͂̆̍͛̇̂̓̿̆̂̉̑́͋͋̈́̌̂̒̐̕͝͠͝į̸̨̢̛̭͓̱̞̟̤̲̩̦̝̲͇͔̹̮̠̙͇̗̘̱̟̝̜͓͆̃̈́̿̓͋̐̉̿̎̆̅́͊͐̽̍̆̐̋̓̎̏̈́͑̈̇͌̿̆̇̓͒̃̽̆̇̇̅̚̕͝͠ͅa̵̢̢̡̢̨̪̠͎̘̤̯͚̹͇̞͉͕̦͔̪̻̻̭̖̥̙̦̺̮̻̤͎͕̠̻̰̬͙̪͔̤̗̭̔̾͋͐̿̾̀̇̒́͆͛̐̽̍̃̓̄̊̐͑̆̅͑̍͋̈́̉͑́̿̇͒̚̕͝͝ͅļ̴̙̄̀͂̈́̀͗̒̇̋̈́͗͗̈́̇̂̇͜͝a̴͕̻̳̖̤̦̤̘̲̞͍̦̠͓̘̠̱̪̙̭͔̙̻͚͖̟̺͛̈́̓͌͐̐̋̎̓̿̑̆̿̌͂͋͐̃̉̑̅̿̅́̃̄́͐͒̑͊́͒̍̃̍́̒̕͜͠͠͝͝ͅͅj̵̢̨̨̢̡̠̺͚̤͍̮͈̩̥͔̻̙͙̫̪̘̙͍̺̺̦͕͕̫͚͎͖̓͝ͅ ̷̛͉̮͎͉̳̗͕͑̈̉̓̆͆̾̓̍̑͐̔̽̑͑̆̑́̈́͑͂̐͠͠͝͠͝ṭ̵̨̡̡̨͙̗̜͓̲̫̖̭͎͖̘̞̮̯̀̈̏͌̓̈́̆̈́͐̌͒͗̉́͐̀̑̓̀̍̑̄̀͘̚͜͠͝a̴̙͖̩̭͖̣̦̬̳̥͈̬̳̔̑̓̒̾͆͐͊̇̓͒̄̉̿̿̀̇̕̕͜͜͠͝͠ͅķ̴̨̫̝̞̬͚̻͕̞̼̦̟̣̺͚͔̘̞͔̳͙͍̟̤̞̺͓̞̘̞͓͇͈̲̭̯̲̥̬͚͗͛̈͋̐͋̌̿͑̄̊͒̐̌̅͌̍̕͝͠͠ ̷̨̢̛͓̗͚̦̠͎̪̲̼̗͖̹̹̙͓̳̤̱̩̯̳̞̬̫̬̏̈́͒͆̄͌̈́̈́͋̄̓̆̽͒͋̑͐̐̒͒̾̚͜͝͠͝ḓ̴̢̧̧̢̧̡̡̢͍̻̙̜͕͖͇̹͚̮̱̦̯̫̮̬͖͍̱̟͖̥͕͕͚̱̲̠̉͐͂̆̾̏̓̇͌̈́̐́͛̅́̄͐̔̔̓̿̈́̿̀͐̈́̐̄͗̚͘͜͜͜͠͝͠͠͝ͅͅa̶̳̻̽̇̀̋̅̊̍̐̈́̀̉͂͋̓̿́̓̀́̊̎͐̀͐́̅̈̂͐̐͘͝͠͝l̷͕̺͖̃̎̇̆͐́̊̿̓̓̃̊̏̾̅̎̆͌͐̿̾͗͂̈́̄̔̕͘͠͝͝͝ě̸̡̡̛̲͉̪̮̯̘̰͓͔̣̝̭̫̫̤͙̇̽͑͑͑̎̓͂̔̀̾͌͑̓̈́̀̊͆̔̏͂̊̈́̆͗̀͆̂͆͐̇͂̕̕̕̕̕̚͝͠j̶̡̡̢̠̝̟͈̹̪̠̖̝̗̰̩͈͙͎͖̪̲̮͔͇͖͈͓͚̗̗͍͍͎͎̩͖́͜ͅͅͅ ̶̡̺͔̭͓̠̦̏͒̒̌͑ͅa̵̢̛̠͉̩͚̙̫̘̩͖̠̘͎̞̱̫͖̠̯͆͒̈̈́̐̎̏̽̊͆́͘͠ ̶̢̨͓͇̖͎̺̠͖̝͈̪̜̦̭̖̗̭̖̤̟̯͈̜̲̩͕̟͚́̍͌̒͋̏̽̔̒̂̍̿͐͂̅͆̈́̽̌̀͑̌̅̋͗̓̑͐́̄̆̇̈́̌̐͘̕͝͝ţ̸̨̨̢̰̞̲̹̠͇̦̺͍̻̼̳̰͎̣͙͎̬̘̠͎̯̞́͒̃̒̏̉̀̿̈́̽̈́̒̈́͒͒̈͂̿̎̋̈́̽̍̒͛͂͌̿̒̓͜͜ơ̷̢̧̨̨̡̛̯̪̳̮͇̮̭̬̻͎̯̱͍͓̗̫̫̟̖̥͓͋͗̔͐͊̓̄͊̽́̐̌̿̔̈̆̅̋̊̀͆͛̎̈́̎̈́̃̓̑̿̕͘͜͜͠͝ͅ ̶͖̭͊̀́͑͑̽͜t̴̡̢̨̨͕̻̥̘̺̮̯͔̺̻̝̤̻͔̮͚̠͕̳͇̪̹͖͇͍͉̗͎̮̥͕̣̭̫̗̭͊̀̉̌͂͊̒̽̇͐̂̑̓̿̈̓͑̐̆̈́͑͗͠͠ͅy̶̡̨̧̡̤̙̱̝̻̣̦̖̝̤͔̱̹̤̳͙̻͎̰͔̖͎̰͚̮͔͙͙̭̞͇̞̝͓̫̣͕̲̲̲͗́̎͂̀͂̉͒̇̂͆̉͂̀̊̉̀̑̈́͒͑́̃͗̆͛̈́͒͘͘͠͠͝ ̶̡͈̫̜̰̣͓̘̬̱̎̈́̂̓̉̈͌̀̕̕̕̕͝͝͝s̵͔̝͈͌̍̄̀̈́̋̄̀̐̿̀̓̅͑͋̃̋̀̀̈̈́͊̆͘͝͝á̴̺̲̺̻̹̥͖͕͆̈̈̅͋͋͗̆̕m̷̡̬̣̬͙̪͚͇̫͓̠̟̹̜͇͈̥̹̹̟̬̭̱͇̙͕͉̖̯̍̓̌͌̅́̾͌̈́̉̅̔̉͌̎̿̃̂́̔̔̽̍͌̎̊̈͘̕̚͠͝ͅͅͅ ̶̨̢̨̪̻̥̬̪̱͎͉̥͍̖̰̫͈̥̟̲̙̫͍̘͓̥̝̮̖͈̘͓͚̫̻̠̈͋͛̍͒̇͐̂̌́̒̔ͅͅz̶̨̢̛̮̟̞͔͓̣̰̩̪̲͇̳̼̹̙̰͇̖̦̞̘̹̙̼͍͍͎̥̲̳͚̮̘̠̜̹̲̞̱͓͐̆̊̋͋̄̉͐͌͒̏̓̅͐̔͒́̔̂̀̒̅͒͋̎̒̾̅͆̂͊͂͛̆̈́̈́̎̆͐̕͝͝ͅr̴̢̢̛͚͖̳͈̱̩̫̫̱͙̟̟̠̘̳̻̩̫͖̯͙̣̪̀̂̔̈́͌̿͛̊̍̈́̈́̄̀̽̏̑̉̂́̇̀̓̊͗́̀͘̕̕̕͜͠͝ȩ̴͖̣̠̥̭̺̹̙̳͖̞͓̮͔̥͎͕̥͚̪̟̪͓͓̲͉̜͈̺̦̔̑̀̓̉̓̌͒͛̍̈̈́͑̊̀̆͋̋̉̏̌̋̚͜͝z̵̡̡̛̛̛̛͖͔͍͈̰͈̪̲͙͙̯̱̺̭͕̭̪̉́̓̂̾̈́̈́͆̓̈̀͆̀̈́̋̂͆́̈́̓̔̆̌̅̃̏̆̇̿̉͘͜͝ͅy̴̢̡̨̨̧̭̬̰͖̜͔̝͚̝̖̠̫͔͓̗̮̯̯̙̙̖͉̺͖̝̲̩̱̰̼̹͎̞̞͔̥̍͊̍̎͒̽̉͛̓̈́͂̉̊̔̿͒̌̍̚͝͝͝͠͝͝g̴̛̝̖͙̜̠̳͔͚̃̇̈͒͒̋n̴̨̛͇͈͓̬̘̘̟̲̥̟̰̱̥̘͈̤̫̯̹͚̏̈́͛̐̈́̂̐́̔̉̾̈́̈́̎͌͒͛̏̅̇͛͒̈͌̽̔͌̀̋̑̚̚̕͝͝ͅu̶̼̞͍̔̅͘j̸͉̇̿̓̑̆̓̂̏́́̀̓͑͋̾̊̀̂͊̀̊̓̔̋̌̈́̂̉͗̈́̍̒͋͋̕͝e̸̢͈͚̝̳͈̞̥̹͇̤̗̤̰̒̈́̃́͐͛̂̀̄͋̆̽͐͗̀̄̅͆̑̓̄̄͆͛̽͛̌̔͑̾͝͝͝͠ś̴̡̨̢̢̛͇͖̭̤̯̣͓̺̥͕̮͎̟͇͓͙̤͓̫͈̆͆̈́̂̎͌͐͛̄͛̈́͑͊̏̅̾̍̑̽̒͛̑̓̅͆͑̒̋̄̕͜͝ͅz̸̨̺̘͈͚͕̫͕͍͕͉̟̞̙̦̮̭̙̟̺͖͍̺̺̠̩͖̣̈́̐̐̐̃͑̿́͆͆̐̏̃͑͜͜͝ͅ ̷̨̨̧͚̳̱̱̱͔͕͒͗̇͆̆̾͛̑͊̐̌͠͠ͅz̵̧̢̡͇̹̞̫͈̖͎̞̝͙͖̪̫͓̯̯̲͇͍̰͚̞̥̱̫̹̮̝͎̩̟̦͓̝̻̗̓͌̒̇̍̈́̂̏͠͝ͅȩ̶̢̥͍̖͉͖͈̳͇̬̮̹̉͌̓ ̷̡̛̘͎̭͔͈̤͇̮̙͍̱͎̼̯͍̯͍̤̻̙̯̬͙͚̀̒̇̊̑͗̇̂͌̈́̊́̍̄̎̅̊̅͜͜͝͝ͅw̸̛̮̮̳͈̘͖͆͆̓̌̍̉͊̄̋̓͆͂̈̂̈́̽́̕͘͘͝͝s̴̢̢̧̞̦̠̪͕̘̝̩͇̼̥͖̭̱̻͎͈̭͙͇̯̊̈̀̉̓͒͒̓t̵̡̧͔̗̮̺̦͈̣͚̠̫̘̗̥͙̪̭̠͎̯͈͇̯͐̊̄̀͐̈́̂̓̊̅̽̉́̌͌͂͒̊̋́̓̑̀̽͒̚ẹ̸̢̨̢̲̦̬̮̩̦̱̝̭̘̦̜͓̘̘̼̱̣̜͚̩̘̘̗̜̪̻̻̯̎̈́̀͂̅͂̐̐͒́̚͝͝p̸̧̧̳̰̮͎̺̼̟͎͕̳̦̬̼̱͖̜̟̠̙̯̖̭͍̟̙͎͇͔̥̈́̃̒̈̾͗̍̌̑̐̍̽̓͛̃̈́̽̀͐͑̀̂̒̇̔̈́̀̀͊͌̒̚͜͜͝͠ư̵̡̨̺̳̣̫̤͉͋̌̄̈́̊̍̇̂͒̍̄̋̈́̆͊̈͆͗̏͒̆͂͐̉̐̀̄̒̈́̑̈́̒̓̀͒̚͝ ̷̨̨̼̦̱̻̳̳͇̝͈̱̳̈́̈́̅̒̽̀͗͑̀̽͋̐̎͆͗́́͆̍͑̀̈́̆̋͂̏̀̌̋̚͘͝ḑ̵̢̧̧̦̠͇̗̭̩͈̻͙̫͖̳̲̺͎̲̣͙̹̣̣̦̙̲͉̘͈͍̥̱̥̦̮̃͗̾̔̋̀̋o̵̡̢̨͎̻̣̙̳̯̼̥̭̗͕͈͙̞͖͈̖͙͇̤̖͈̭̥͍̞̥̮͎̣̱̘̠͙͎͔̳̙͈͙͙̎̒͐̐͋̂̀͋̀̇̊̆͛̈́̆̍͋͝͠͝ ̴̡̢͍̞̣̫̠͊̔̑͆̃̍̔̄̆̎̃͝ḑ̵̧͕̤̳̫͎̩͓̪̫͎̻̘̦̰̥͎̝̲̻̲͔̰̟̗͖̗͇̺͈̳̇̒͐͜͜ͅǫ̸̡̰̐͋͊͂̑̎͛͠͝m̴̮̘̂́̽͂̂̌͛͌̈̿͗ứ̴̡̰̙͔̥̪̥̓̔̀͆͒͛̈́̍͌̏̈́̾͐̓̊̄́̈́́̔͝͝ ̶̖̻̜͇̩͆̀̐̃̊̎̌̇̐͒́̊͊̃̓́̅͗͗̈̏͘̕͘͜ǫ̵̳̹̘̮̠̭̒̈͊̋̇̒͊̎̋̊̄̑͘̕ͅj̸̛̫̰̯̇͒͌͑́͒̈̔́̆́̿͘c̵̟͎̳͓̖̫̤̀̎͗̑͛̃͂̊͒͊̕͘̕ͅą̵̨̡̧̛̛̛͎̣͚̟̪̬̘̫̣̥̖̰͈̩̻̖̠̲̗͈̻͖̻̮͚̜̖͉͙͔̘͓͈͔̫̜̈́͛̅̀̄͐̓͗̿̀͛̋̾̋́̑͗͛͗͊͋̅͒̈́̋̈́͗̚͜͝͝ ̸̖̳͍̠̭͚͎̗͓͋̐̍͌̈́̍̾́̏̄͑͑̃͂̍̈̔̎̀͆́͒̕͘͘͜͠s̷̹̹̗͈̰̻͔̼̼͍͕̙̘͕̭͔̯̺̓͌̓͊̈̌̽͌́̌̈́͑͂̃͗̉̈́͘̚͘͜ͅͅy̵̨̧͉̥̞͓͖̖̗̺͈̩͚̯̤̫͔̜̩͂̈́͋̀̋̀̎̍̄̒̐̃̔̿̀̈̉̇̏͛͑̋̍́̑͗̆͐̀̀̍̿͋̐͐́̒́̈́͘̕͝͠ņ̵̨̢̡̧̛̭̼̝̦͈͍̜̼̹̝͎̯̗͉̱̼̠͍̮͉͖͇̥̰̣̦̰̩̟̟̩͙̺̃͆̋̇̄͊͊̿͌̈́̔̈́̿̓͊̿̽̍́̾̾̀̕ử̷̢̥̭͓͈͕̞͕̞̳̼͓̩̦̎͋͒̄́́͌̔̄̐̀͐̏̏͌͒̈̀̐͒̅͋̇̈̋̓͘͘̕͜͜͜͝͠ͅͅ

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ ̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ ̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂ ̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ

http://iamlov3.tk/ ̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂http://iamlov3.ga
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

̸̡̪̟̯͇͉̮͙̱̮̬͒̃͛̍̀̾̓̋͑̏͠ͅ
̷̧̲͎̝͎̠̰̹̘͘ͅ
̷̻̯͔͙͉̦̫̤̥̯͌̂͂
̸̢̰͎̼͕̲͗̄̊̆̀̉̍́͝ͅḫ̷̢̨͈̤̩͈̠͉̬̜͇͎̳̇̓̉̄̿̀́͗t̸̗͒͒̈́̂͌͐̅͜͜ͅt̵̨̨̟̤̺͈̯̜͖̦̫̝̹̮͚̐͋͑́̃͠p̸̛̜̫̻̭̆̅̈́̉̏̊̅̉̔̕̕͝:̶̨̬̖̰̻̬͖̜͙̗̙͓͉͖̋̀̚ͅ/̷̧͓͕͗̊̉̊̏͛̎͝͝ͅ/̷̢̛̪̬̦͎̔́̾͌̋̔̀̍̏̂́̓̿̂͜b̵̢̛͖͔̗̹͕͎͈̣̮̥͔́͛̒̓͌͂̐̿̄̑͂͆i̷̗̺̝̞̺͈͂̉͛̋̊̊̉̈̈́͊͂̈́̎ͅt̵̛̝̱̬͎̹̳̳̩̙̞̯̼̦͗̀͐̽͋.̶̡̰̼̟̲̩̐̍̀́͌̽̕͜l̴̡̛͍̝͕͕̱̜͓̥̭̯̖͚̔͊̋̆͊̋͗́͑͋̕͜͜ÿ̸̧̡͖̩̭̬́̋̊͂̕/̸̢̫̳̠̝͈̟̝̙̜̪̜̆͒2̷̢̬̭̣̬̲̦̞̺͑͑͑́̈́͘N̶̹̅͐͛͛͊̎̓̅̃̈́͝o̸̬̙͕̍̑̈́̅͛͑̉͛͆̚͝͝F̷̛̮̹̙̲̞͖͈̀̑͋̔̈́͆̈̒̄͜͠V̷͉̤̜͇̬̾͗͒́͑͗̄̔T̶͙͍̣͕͚̤̅̋͒͑́̌Ź̸͖̙͌̔̕͘

$%%%%%__~7v7cYp434<3

̴̜͈͍͙̼̄ ̷͚̙͆͋̆͋͂̽̑͛͒̚ ̵̟̠́̾̀̀̾̕͜ ̵̡̜̝̱̺͇̙̠͖͆̆̒͑̅̽̚ ̴͔͎͙͕͔̳̝̋ͅ ̴̨͉̤̣̗̝̙͓̮͌͋̂͋̚ ̸͇̩̺͙̻̼͛̑͛̏͝ ̷̢͖̜͍̩͇̼́̀͑̉̈́̈́́͑͝ ̷̫̝͙͚̯̐́̉͐͂̚ ̶̢̠͉̳͙̈́̽͗͝ ̴̥̿͂̿̇ ̸̨̳̹̖̰̩̱̯̽̾̀ ̶̨̖̗̜̫̝͕͈̃͊̈́̿̌̕ ̸̛͖̜͑̈̏̌̍̿̐̆͘ ̵̡͎̻̲̯̺̞͖̥̰̄͗͑̀͗́͘͝ ̴̡̡̫̥̪͔̭̱̟̊̀̏̍̂ ̵̧̨̪̯̞̣̤͎̈͐̓̓͋͊͆͂͜͝ ̸̬̦̾̽̾̀̾́͆͘ ̷̘̋̐̂ ̸̣̱̠̱̹͊̿ ̶͔̺͔̳̳̀̏̑̒̓̏͂̍͜ ̵̢̠̐́͛̀̓͘̕͝ ̸̢̨͓̟̙̰͔̺̆͆͗̀ ̶̤̓ͅ ̸̩̝͇̙͖͓̘̠̉̓̇͊̎̕͝ͅ ̴͇̳͕̺̳̘̞͆̈͋̏͘ ̸̢̛̩͓͉̩̪̙͕̻̩͗̋̓̾̓̾͐͘ͅ ̴̢̨̠̰̻̻̭͑̃͠ ̷̬̙̱̩̪̬͇͈͈͓̄̍͊̑͗̈́̾̆̽̕͜͝ ̴̨̗̰̌͒̒͠ ̴͕͕͉̽̈́̏́͋͆̏ ̵̧̳̜̩̘͈̙͎̠̙̀̃̀̆̎̕͜ ̷̨͙̈́̌́̿̀̋̚ ̸̯͕̜̭̠̫̌ ̴̡̛͖̹̗̺̩̬̠̲͈͍̀̅̈́̾̇ꓸ̷̧̱̜̦̮̤͗̊͗͂̾̉͘̚ͅ·̵̵̸ֹֺ̨̡̢̡̛͉͖̼̺̻͍̘͚̤͓̱͓̠̝̠̇͐̈́͊́̇͛̊̀̐̆⠠̸̷̸ֹּ̧̝͙̖͍̟̭͚̰̱̰̣͎͂̌̑̇̑͂̈́̈́͌̒̉̒̍̕͘ꓸ̶̦̺̯̠͉̙̘̟͂ᐧ̵̡̞́̉̅̅͛̒́̆͝‧̴̙̰̰̦͉̆̌͑̂̊·̷̨̲͓͇̥͖̞̬̞̞̗̒̐͑̓̍̃.̸̶̶̷ֺ̢̨̨̧̢̛̛̛̛͈̟͕̰̟̱̘͙͔̝̤̼̗̣̪̈́̀̋͌̈̀̑̇͋̽ׄ̊̒͊̓͌̐̾̾͒͗̍̀̓͊݀̀̌̃̔̀͘͘ꓸ̴̢̯̭͎͉̥͖͙͛̀̈̂̋̀͘⠁̴̧̹̀̎̎̑̽͌̈́̀̕͠ͅ ̷̡͍̣̯̖͇͎̲̬̜͑̂̈́̃͠ ̶̧̰͕̟̩͙̪͎̈́̽͌́͑͛͘̕@̷̸̵̴̶̵̶̶̧̨̡͎͉͔̗̻̙̼̖̼̫̥̘͔̠͇̹̘̳̩͈͓͓̙͇̠͉͖̗͉͛̀̈̾͛̃̿̍̄̑̽͌̏́͂̈͆͌̈̄̏̑̒̆͆͌̂́͑̌̓̿̎̅̐̚͜͝͝͝ͅͅc̶̨̲̥̲̜̬̒̾̆̎͑̈́̔̃̕p̴̶̶̴̡̛͕͈͕̩̲̲̥̟̲̬̖͙͔̞͎̗͓̫̙͖̺̪̳̞̭̣͉̄̃̓̾̈̊͛̓̽͊̀̔͌̇̃̓̃́́̓̍̎̀̊̋̿̋̕͘͜ͅ4̶̴̸̢̧̡̧̗͍͈̰̻͔̳̗̖̤̰͙̝͚͕͔͑̋̿̌͐͌̇͐̔́̈́̏͊̈́͛̇̚ͅͅ ̵̡̫̹̜̟̖̪̬̅̃͑ ̴̮̳̙̊͆̕ ̶͚̝̚ ̵̯̜̭̠̻͓͓͎͆̌̾̈̎́̓͝ ̸̟͖͇̖̺́͂̀͑͑ ̴̨͎͙̜͇͚͚̳̱̌͐̃̒̋̋͌̌̔͑ ̵̮̠͎̘̫͇͂͂̆͋̔̅̀̀̒͠ ̴̻̪̭̮̯̻̖͈̠̜̇̑͋̏̐͛́͒̈̚͝ͅ ̶̛̛̟̱̼̪͊͒̋̈̍̏̉̂̐ ̵̢̛̺͖͈̘̲̰̑̐̊͊̊͆̾̒̕͝5̴̤̠͔̣̣̹̦̃͒̐̄͆̈́̿̊d̵̢́̈ ̶̡̛̝̤̩̥̖̺̯̓ ̸̡̨̛̳͕̭̞͓̗̬̭͆̔̑̐͐͌͘̚͝ ̸̱͔̞̬̺̰͔̣̗͕͛̄̀̏̔̑̕͝ ̸͈̩͚̤̹̖̪̀̃͑̓̇́͘͜ͅ ̴̦͎̻͖͚̹͐͊̾ ̷͙̪͙̻̩̺͔̻̖̙͐͂̔̀͌͂͂̑̈̈́ ̵̤̤͇̀̃͋͆͌ ̵̜̓̉͌̊͐̾́̈́͘ ̵̥̯͍͕̗͍̞͉̼͕͕̑ ̷̢̲̱̮͉̺̟̬̣̫͋́ ̸͎̍̂́̈́̈́̑͆͒̀ ̶̛̳̤̯̜̬̥̺̫͎̤͂͆̐̄͂̈́̎̋͘ͅR̵̠̩̅͐͆͘ḛ̶̟̟̒̇̿̆͋́͛͌̚͝p̴͚̞̬͗ĺ̵̛̳̲͇̟̳͉̲̣̎̈́͊̈̒̕͝͝y̴̗̱̞̺̓̋̃̕i̶̧̛͎̯̩̘͕̱̾̋͊̎͆́n̶̡̜̽̏̆̓̽̿̍g̶̝̋͘ ̵̡̨̧̠͈͚̞͓̜͛͜ ̸̟̪̄͐͊͌t̵͓̾̉͗̏͌̽ǫ̴̛̖̤͔͍̩̰̖̈̊͑͘͜͠ ̴͍͉̙͓̲́̾̆̇͜͝͝ ̶̡̦͍̙͇͖͇̤̲͂̒͌̀̌̾̎̕ͅ ̴̡̛͎͔͕̝͙͖͕̤̂̇̐̀͊̓̈́̂̐͝@̵̣̤̙̪̬͚̜͖͗̋7̵̲̝͉̗͎̯̩̙̭̿́̍͂́͂̔̕ͅy̶̡̰̩̮̝̙̬̏̀̓̆̽̿͂̕͜͝M̵̲̖̫̔̋͐̂̓͝ͅ0̶̩̳̟̺̈́̾̀7̴̰̝̱͋̎͐̅͆͋̚̕͜͠3̵̧̣̜͍̦̠̣̟̉̓͝͝ͅͅu̷̘͑́̆̈́̓̌̃̇̚Ş̵̘͕̺̯̳̔̇̀̑̊͘͘h̵̴̞̙̩̜͌̓͆̅̒͑͂́̀̇̇P̴̢͓͉̩̝̫̺̒̂̏̕1̸̡̙͌͛̅͝Z̶̨̨̧̤̮̟̹͗̐͋̔͂̋͂̓̀͠7̶͎̦̔̏̄̽o̸̢̡̻̬̻̖̰̘̔̑̈́̔̿͒̆͝ ̵̡̫͕̲̞͕̤̤̃̅̓̈́͆̽̔̈́͂̊̇͜ ̵̡̛͔̻̗̹̲̲͔̝̟̊̎̒͛͜͠ ̶̨̧̠͎͍̭̪̗̦̪̊̾͛̋͑̕ ̷͉͔̗͎̮͎̻̞̹͖̟̚ ̴̛̩̟̽̇̀̍̆̕ͅ ̷̛̗̫̟͈̬̭̾̓̔̌̀̿͠͝ ̸̨̗͕̮̞͍͒́̄̈͛̈̚ ̵̫̙̟̻͇̮̼͔͓̋̿̒͒̿̉͆̏ ̷̡̛̙̫̹̩͉͋͒͗̓̀̍̒̀͠p̴̙̠̪̻̝̯̤̍r̶̝̹͈͙͙̙̙͚̈́̈̎̾̑̃̀ͅr̷̨̨̙̝͈̯̪̽̑̈̊͒̒͛̓꧌̶̡̙̦̦͕̫͉̑̎̾̓̍́́̑̈͝͝T̵̺̮̰̏Ţ̵̯̜̳̭̜̳͍̒̈́̐́ ̷̧̢̛̲̤̞̹̯͎̖͉̩̊̽̀̑͂̿̀͝ ̷̨̹͆́̕ ̴̡̡̖̲̭̥̯̿͂̈̾̌̄̐̆̏̑ ̵̡̦̭̻͖̮̉́̓͛͝ ̷̨̛͛͑̋̑̃̔̐̑ ̴̣͓̮͍̟̆̕=̶̝̮̮͍͇̠̝̤̱̦̀̀̂̓̎ ̷̗̫͚̱̥̙̠̥́̋̿̑̉̕ͅಋ̵̢̧̛͔̥̜̃̓̅̃̈́͐͝͠ ̸̞͔̙̯͇̒̐̐̇̆̔̌̓̚͜͠6̶̨̳̙͂̚ͅ8̸̧̘̣̼̳̭̽̀̆2̶̧̠͇̩͕̦̑̇̐͊͊͘ ̸̢̬̬̯̭̟̓̑͛͊͝͝͠ ̸̧̍̅̈́̓̓̋ ̴̪̺̺̣̮̠͎͆̇̚ ̷̹̰̮̅ ̸̡̞̠̟͉͔̂͛̀̈́̊͘̕ ̶̯̠̣̠̣͓͔̪̿ ̷̳̻̬̪̯̟̺̙͌̈ ̸̨̧̼̼͖͍̬̌̍͑̑̃̏͌͝͝ ̸͙̞̺̫̘̘̠̱͚͓̼̓́̇̀̈̄̄́͑͠ ̴̢̧̟̼̲̹̣́̑̎ ̴̨̛̜̫̼̉̐̏̏͒́̚͜͝ ̶̟͍̿̽͛̔̔́̂̚ ̷̡̱̹̯̩̓̍̌̚̕ ̶͙͎̓̾͂̽̓̔͝͝ ̸̨̥̜͈͓̹̖͈̈́͜ ̸̻̗̙̲̬̥͉͈͗̓̕̕͝͝ ̵̳̇̿̏̿̿̒͑̐̏͝ ̶̢̘͈̹͖̺͕͇̊́͑͒͛͂̀͘ ̵̡̲͚͉̺̦̯͐̑͌̎́͋̔̔̚̚͜͝ ̶̹͙͇͓̦̺̪́͐̉͐͐́͐̈́̊̃͝•̶̛̩̽̋̈́̃͆̐͆̅̈́̈ ̶̧̛̣̙͈̤̹̳̣͗̾̑́̕̕̚ ̵͓̞̼̲̙̫̝̯̪̥̉̓̈̋͆͜ ̴̧̤͓̜̝̯̠̺̝͎̹͊ ̸͔̩̠͍̖̈͋ ̷̢̹̦͎̍̍́̓̇̚͝ ̸̮̅̏̂ ̷̩͕͎̘͇͕̻̌̂̐͘͜R̶̛̼̓̆́́̿̎͝ě̴̝͇͖̣̣̝̭͔̺̩̓̊̂͛̑͒̍͜͝p̵̘̹̥̯͈̎͌͋͑̉̎́̂̿̆̚l̷̙͖̬̥̪̙̋̄̔̏̉̕͝y̸̢̨̙̟͈͂̈́̈́ ̴̠͕͙̱͗ ̷̡͇͔̬͍͛̍̒ ̵̟́̊͛̄̍͗̕͝ ̶̙̩̥̙̯͛̈́ ̵̧͇̞̘̳͉͓̗͎̭͛͛̓̍͗̈́ ̸̗̹̆̃̔̓̏̈́̋̂͒̈́̐•̷̧̖̞͎̋̽̀̐̊͒̍͗ ̴͖̰̳͉̺̫̙́ ̸̨͓͇̖̲͊ ̷̨͔͎̬́̈̓̓̓̃͝ ̸̢͚͖̬̇͋͋́̓͗͛́ͅ ̵͖̩͉͔̺̫͙̥̐̊̓̎͊̽̇͋̑̉̕ ̸̢̜͙̫͉̫̮̬́̈́̂̐̌̉̂̍̀͠͝ ̶͎̍̊͗͆͛͛́̕͝R̴̥͕͇̦͍͚̤͖̤̦͂̌͂́͌̓̄̇̈́͠͠ę̴̹̠͈̓ͅͅͅt̵̛͍̜̞͖̭̤̦͓̘͛̊͘ẅ̷̫̹͚́̏̀̅̓̕͘͠ḛ̸̯̹͔̩̙͇͔̿͛ḛ̵̯̪͕̖͖͊̾t̵̼̋̈́͂̏̈́ ̶̡̦̈́̆̽͆̈́̿͂͘͝͝ ̷̯͍͍̽̃̿̇̚̚͝ ̴̨͎̻̖̘̭̹̪̙͇̬̾̈́̄̒̍̋̅̉ ̸̦̜̖̪͕̼̓̀̊̓ ̵̨̢̧̙̣͇͓͔̗̮̭́̈́̉̆͠•̸̧͓̥̲͖͓̻͚̗͆̈̈́̐͑͜ ̵̛̻͉͚̺̉̄͘ ̸̡̱̖̺͔̫̻̖̋͜ ̶̡̫̦̲̌̓͋̿͗̈́͝ ̴̬͔̈́͒̐̒̒̀̈́̏̀͘ ̸̨͔̰̝͓̭͉͌̅̾͋̿̋͝ ̸̛̹̞͖̙͙̲̱̙̙͎̭̈́̀͆̈́́̈́̀̓͝ ̶̰̘̘̳̠͙̹̞̅̏͋̈́͋͊̋̀́̕͠ ̸̢̢̯̬̼̤̲̠̭̑̏̇͘͝L̶̲̐̆̈́į̴̲̤̃̃̀̀̀͒͐̍́̇k̶̘̬̬̟̪̒͂͛̓̇̚͝͝è̵̢̗̞̱̖̭̦̘͈̪̂͋̊̌́͠ ̵̟͓͎͌͊ ̶̳͎̦̼̠̯̇͒͗̉́͝ͅ ̸̛̛̮͎̪̞̀̋̒ ̷̟͙̫͔͐̆̈ ̸͍͉͕͈͈̘̖̤̫̍̽͗̃̔̅̚͠•̵͔̞̈ ̸͇͙̹̻̓̅̇̄̑̈́̀̽͘͠͝ ̴̭̝͐̉̔͂̐͌͂͛͜͠ͅ ̸̧̣͕̼̲̈́̌͐͘͜ͅ ̶̠͇̣̪͋͛̐͝M̶̻̭͓̞̞̪͌̎̐͛̀̅̍̔͘ớ̴̧̬̮̥̋̉̓́̒͌r̶̜̘̞͍̭̀̎̏͋̔͛́̋͘ẽ̵̦̩̺͓͎̐ ̴̨͎̟̗̤̗̫͚̤͆̀́̿́̎͗̂͐̌͝ͅơ̶̱̝̟͌̇́͗̋̄́̋̚̕͜p̶͇͇͚̹̲̩̆̆͘t̶͈͇̠̀̌̽̑̐͆̍́̄̑̀i̴̢̠̫͔̘̻̣̎͐̓͂̋̉ò̶͔̮̰͉̩̐ǹ̶̡͎͉͙̼̮̞̈́́̓̎̆̒s̸̲̯̥̠̤͆̔̈ ̶̢̢̨̺̝͍̭̩̼͇̠̏͌̅͑́̉̔̈́͘̕͝ ̴̡̧̝̪̼̋̃̈́̿ ̵̨̜̮̖̠̫̆ ̸̡̨̜̠̳̍͗͗͗͂̉̓͘ ̴̧̗̲͕̪̤͔͒͘ ̸̧̳̜͓͍̩̖̘̙͆ ̷̯̜͖̭̀̕͠͠ ̸̡̨̧̙̦̻̖͔̰̳̓ͅ ̸̫͎͇̖̺̣̑͛́̆̌ ̷̨̬̹̑̎͐̓͐̀̃͑̈̋̚ ̸̬̙͈̪̲̱̽̚̕ ̶̡̙̜̜͕̲̭͉̿ ̵̛̼̞̳͕̘͔̠͈̿̔̇̒̈́͑̑̍ ̴̮̹̥͎́̒́̔̾ͅ ̸̡̹̟͚͔͔̣͗̀̒͜ͅ ̸͉̱̻̰̈̌̅͋̐͝͝ ̵̧̠̼͐̀̎̏͐ ̷̥̩̠̼̼̭̲̍̽̑̓̾̋̽̇͘͝͠ ̶̨̧̱̼͚̩͎̲͛̊̆͐̏͋͝͠ ̷̢̜͕̼̣̤͇̗̲͒̌͆́̅̍̚͜͠ ̴͎̙͍̤͇̰̩̠̎̀̈́̓̓͐ ̴̧̱̻͙̙͖̮̊̏͝ ̴̡̡̼̝̺̠̌ ̴͖̝͎̄̐̋͑̑͘ ̸̺͚̾͌̾̿̾͠ ̵͉̘͇̘̰͈͗̀͐̌̄͑͌̇̒ ̶̥̟̖̯̼̜̲̪͑ ̶̧̦͇͕̳̰͇̖͈͚͙͛̑̀͐̃́̑̊̈͌͘ ̸̢̬͉̒̈̀͌́̆ ̵̗͕͈̫͖͓̪̠͙̬͓͒͘ ̸̭̳̙̲͒̈́͌ͅͅ ̵̞̦͇͈̱̝̺̤͆̏̀̆̍́̑̾̚ ̷̛̼̘̈́̊͆ ̴̰̫̘̗̆̉͜ͅ ̷̡͙͓͉͉͎̙̹̈̃̈́́̎͋̏̈́̒̕͝ ̶͈̘͉̜̳̹̱̈́͌̈́͜ ̷̧͇͎̺̘̫̣̻͈̰̒́͐̅͆͐̕̚ ̷̧̛͕̖̭͙̫̼̺͎̔̒͒̐̈̐͌́͂̕ꓸ̶̥̬̖̣̦̳͈͍̉·̴̶̷ֹֺ̛̺̝͔̘̲̖̼̬̫́͛̉̾̾͂͆͑̋̀̄̀̀̋͋͌̆̎̈̓͐̒͗͘̕͘͠͠⠠̵̵̸ֹּ̧̡̡̧̣͉̰͕̹͍̖̯͚̳̘̹̌̊̄͌́̌̈́͋̿̈́̉͒̿̒̐̋̔̅́̏̈́͐͘͠ͅͅꓸ̴̫͍͕̟͖̰̟̇̊̾̓̆̊͂͊͘̚ᐧ̵̫̥̈́̐̌‧̸̧͍̭̯͍͚͕͚̙͙̔̀ͅ·̴̧̣̟͍̭̣̖̃͂͌̀̉͂̈́̄.̴̶̴̷ֺ̧̧̛̟͖͇̠͍̜͎̦̱̳̹̗͇̳̳͔͎̯̬̮͂̋ׄ͒̇̽͂݀͋͗̒̄̈́̋̕̕͘͜͜͜͝ͅꓸ̴̜͓̟͚̯̳͊ͅ⠁̶̼̪̭̯̓͋̽͂͐̈́͂̀̕ ̶͇̘̼͓̦̺̐̕ ̷̡̧̛͖̜̝̔̃̄̐̕̚͜͝@̷̷̵̸̴̸̸̶̢̡̨̢̨̛̛̛̩̪̲̖̻̹̞̥̼̯̦̩̠͔̟̹̰̝̼̪̘̣̩͖̹͈̱̝̺̭͉̮̼̲͔̯͙̉̾̐̋̋͆̏̔̐̑͆̌̓̎̃͆̓͑̈́̄͆͛̆̆̂͋̑̃͊͋̐̑̈́̑̍̒̐̑͒̈́̊̈͂̓͂͑́͒̕̕̚͘̕͘͜͜͜͠͠ͅͅc̶̨̝̣̣̠͖̳͑͗͌̅̽̂͒ͅp̴̷̴̷̡̨̡̧̛̪̘̘̻̱̻̹̲̜̱͔̤̪͓͉̰̦̞̮͚̰̈́́̄̀͊̽̋̊̈͋̍̿͛͐̍̏̈́̏̆̓̒̀̀̉͘͘͝͠4̷̵̸̧̢̧͕̲̗͎̩͚͖͂̃̈̒͂̃̀̽̂̂̄̎͋͆͜ͅ ̸̹̝̰̬̼̒͐̈́̈́ ̷̢̛͖̻̪̘̙̺̠̖̂̏̃͛́̊̈̚͜͠ ̶͍̿̈́́͠ ̴̢̧̻͓͓̪̝̺͇͖̿̌̅̃̉̌̌̂̚ ̶̪̱̲̰̞͓̹̳̬̋͋͝ ̸̨͖̰̖͖̬̪̩͈͆̊̾̈́̐͝ ̷̱̜̳̼̺̱͔̓͊͐̓ ̴̹͎̥̞̱͚̞͕̦͍̥̋͌̔̈̊͛̀̽́͆͋ ̵͉̟̠͊̀̋̓̒͛ ̷̡̛͓̬͉̘̬̖̓̽5̷̡̛̞̖̞̄̀͆d̴͔̬͙̜̳̯̞̔̀̀͠ ̵̱̋ ̷̨̡̛̺̻̦̼̯̆̌̀ ̷̞̯̜́̄͗͑̀̍̈́̏͘͠ ̶̖͗́ ̴̢̨̪̭͔͚̜̰̹͖̂̈́̎̇̉̇̒̓̏͝ ̵̲̣͓̯͒̒͒͘͝ ̵̰̰̀́̚͝ ̴̧̧̥̹̭̗̠͚͓̼̦̀̅̎̋̈́̂̄͝ ̶̧̨̡̘̞̣͎͍͖̳̩̇̀ ̶̧̤̤̤̖̥͖͆̿̌͆͆̚ ̶̠̦̱̯̦͈͉̑̅́̀̌̀͗͆͐ ̷̧͕̻̈́̌̒̃̕͠R̸̖̺̗̤͍̯͕͎̓̓͆͘͠ͅe̸̩̞̼̲̪͚̞͌̅̏͛̋̒̾͜p̷̹̽̑̂̑̀͝ͅl̷̛͎͌̍͗̅͂̅̓͘͝͝ỳ̷̫̮̜̬̳̖̩̖̿̉͆̉̕ị̸̡̪͙̅̒̅̅̅̒̾̑̓͒n̶͚̹̘̑̔̾͋̓̈́͐͗͠g̷̺̩̅̒ ̶͓͝ ̶̢̡̧̡̟̪̼̦̈́̾̋̈̽͐̕͘͝ţ̸̛̭͓̰͙̮͆̌͑͘ỏ̸̫̑̃̓͒̊̌́̓͝ ̷̼̣̝̳̮̫̬̬̋͋́͊̑̽͂̔͝ ̶̡̰̼͖͖͓̮̭̩̻̈̏̓̆ͅ ̴̛͓̗͈͌̒͌̕̚@̴̡̛͖̳̬̞͍̻͛̒̅͐̐̓͗͂͘͝7̶̛͚̋̓ỷ̴̢̰̗̙̱͓̮ͅM̴̝̿̈́̇̏ͅ0̸̡̘̪̅͒̉̿̐̃̍7̶̧̝̙͎̙͈̒3̴͎̱̩̹̟͚̘̣͚̖̔̐̿̐ų̴͇̦̲͗͒S̷̖̦͔̺͒̽͆̊̄̉̈̇̌̚h̴̷͎̼̩̮̺͚̜͔̪̍͛̐P̴̛̥̠̥͓͖̋̈́̐̒͗̇̓͋̕1̴̛̹̣̙͙̥̳̤̻̼̓͛̍͛̽͑̈́̇̚͠ͅŹ̴̻͈̪̑̂̿́̅̇̓͠͠ͅ7̸̱̈́̿͌̂ǫ̵̢̟̪̱̫̠͉̱̳̺̈́̃̅̅̍̔ ̷̨̒͑̃͑̿̎̂ ̵͔̱̪͙̰̯͙̤͖̖̺̈́͂̐́̏̆͂͂ ̶̡̫̺̤̼̓̀̒̈̌̚͝͠ ̶̮̘̰͖͆͝ ̴̠͈̰̙͚̺͚̂̃͂̓͝͠ ̴̢̀̋͝ ̶̤͉̦̬͕̳̬͎̣͙̤̌̄͗̽̆͗̓̕͘͝ ̵̣̖̠̻̠̦͔͆̎́̽̎̒̄͜͝ ̵̠̝͚̒̀͆̈́͋͐̉͝-̶̧̱̮̳̤̹͓͉͎͐͂́́̊̂̓̀̒̈́-̵̨̯̠͎͍̯͙̱̳͕͊̽̑͜-̷̛̜̥̪̰̰̼̭̰̗͒͐͂-̸̛̼͙͖͈̩̝̟͕̈́̒͌͊̈̕ ̶̠̱͕̰͉͍̗͈̝͋͋̋̍̈́̒ ̸̵̷̶̴̸̶̴̵̶̵̧̧̢̨̢̨̢̧̱̙̻̰̬̝͔͕͕͉̦̪͓̯̺̫̻̜͕̦͈̰͎̘̯͖͚̰͙̠̺̥͕̘̜̠͑͛͑̓ͬ̎̆̀̈́ͦ̈́̎͊ͬ͆͊̈́̀ͬ̓͂̔̂̇͌̊ͤ̉̂͗̿̂ͬ̏͊̎̿̏͂̑ͦ̄͆̎̾̿͋ͬ̍̎̇̆̔ͬ͒͗͐̏ͤ̿͊̐̔̇̐͛̆͆̕̕̚͘̚͝͝͝͝͝ͅͅͅ ̵̵̵̴̴̶̵̷̷̸̢̢̡̡̨̛͕̤̣͖̟̤̗̳̰͙̬̼͙̦͓̺̭̹͔̱͇̜̮̪͕̜̣̮̙̼̝͉̲̞̯̱̤̰̦̮̌̈́̓͂ͦ̅̿͋ͬ̄̈́̈́͛̏͗͋ͬ͒̀̊̇́͐̈́ͤ̀̃̒̋ͬ̉̃̾̽̔ͦ̔ͬ̋͐̍̄͐ͬ͗ͤ̏́̐̊̂͛͛̽̃̚̚͘̚͜͝͝͝͝ ̶̶̶̶̵̸̶̷̷̢̧̧̡̛̛̰̗̦̫̮̺̻̠͍͍̬͍͎̥̜̻͉̟̯̯̖̦͖̬͔̭̳̩̼̘̞̣̟̮̖̙͖͉͔̣͍͉̮͚͇̫͚̤͇̞̰̣̗̠̈͊̿̂́͗ͬͬ͋̄͊́ͤ͌̋̈̄ͬ́ͦ͋̈̄̃̿̿͌ͬ̂̅͂̌͗͗ͬ̇ͤ̇͋̋͛̍̈́̃̇̒̚͘͠͠ ̸̴̸̵̷̵̶̵̨̧̧̧̨̛̛̪̠̬̲͉̞͇̜̞̠̞͔̳̱̮̪̦͈͉̬̯̫̩̜̪̤̼̯̟̺̳̺̪͖̣̦̙̲̺̫̖͉̖̤͂ͬ̊̓̓̊̏̓ͤ̔̇̈̑ͬ̈͗̈ͦ̑̈́̈́̾̀͊͑̎ͬ̈̈̾̅̈͐͌ͬ͌͆ͤ̎̽͒̍̀̕͘̚͜͜͝͠͠ͅ ̶̶̵̷̷̴̷̨̨̡̛̛̛̛̞͎̙̳͉̲̲̰̘̱̭̹̮̗̤͙̼̳̯̘̦͇̖͚̣̟͙͓͓̩̻̟̳͔̻̹̃̓̈́̅ͤ̓̿̐ͬ̌ͦ̀͂̾͂̈́̂ͬ̅̀͂ͬ̈̌͆̓́ͤ̉̈́̉̂̆̓͛͘͠͝͝͠ ̶̶̶̸̸̷̡̢̩̲̗̳̩͚̳̙̙̝̘̫̤͇͇͕̹̤͎͎̞͚̼̖͍̼̳͎͓̗͇͙̘͆͛͑̾͌ͬ̇̽̈́̿͊͗ͦ̏ͬ͛̅̓̊ͬ̈́͂̃̄̈́͋͋͆ͤ͌̒͒̆͑̇͂͘̚͝͠͠ͅͅ ̵̵̴̸̸̢̱̦͕̹̯̟̱͙̦̖͕̪̤̫̟̖̹̣̰̤̱̳͍̠̃́̓ͦ̐̒ͬ́̇ͬ͒̿́ͤ͌͌͗̽͒͐ͅ ̸̶̸̴̭̲̮̗̺͍̝͒̏̈͛̽ͬͬ̍́̿͊̇̒̉̓ͤ͌̏̊͝͝͝͝͝͠ ̸̷̴̛̝͍̞͍̠̮̳̰̯̮̖̲͕̮̰̞͎͓̻͗͆̒̅͐̍͛̀͂ͬ͋̉̆ͤ̈́̚͜͝ͅͅ ̸̵̢̯͇͉̣͇̹̝͚̝̩͕͈̤̭̀͐̍̾̊̋ͤ̐͆̃̒̄͑̀͋̾̈́̌͜͜ ̷͍̜̩͖̿̑̓̌̿̈́͆̓͋̽⠀̶̖̿̑̃͘⠀̸̛͖̆͋͂̋̄̅̑͋̓̒
̵̡̗̻̪̞͎̭̎̈́̈́̋͗͘͝ͅ ̶̢͇͐́́̐̅̓ ̶̡̗̂͌̔͠ ̵̨̲͕̪̜̝̟̖͈̫̇̊͆̿̋́̂̽̐͝ ̶͚̫̼͕͍̦̩̉̒̿̏̒̓͑͒̕ ̵̪̣̰̠̦̙͇͕̰̆͆̒́̔͛̑̋͠͠ ̶̧͇̬̣̤̩̀͗̿͐̋̐̔̆̄̀̚͜ ̴̪̬̤̈́̂̐͌ͅ ̷̢̀̅̄̒̊́́̇ ̵̛̝̣͉͛̃͛̂̾ ̵̧̨̤͕͎̟̲̞̍̎̑͗̑̿̐͑̕ ̴͍̭̪̥͊̍̾̓̽̊̍͐͜ ̷̤̝͔̞̝̤̻̭͖̖̏̓̍̈́͆͂͗͒̋͝ ̵͙̥̱̗̗̉̉̓̾̉̕͘ ̶̟̲͉͉̽̍̈́̂̎͊̌̅̈́͘ ̵̦̳͙̜͎̹͇̦̭̐̊̎̎͌̕͘ ̵̢̛̛̣͚̟͖͉̩͖̲̏́̈́̑̓̋̒͑ ̷̡̨̠̞͍͇͙̲̖́̇̃͋͛̒̓̅̃̍̎ͅ ̵̨̡͇̺͕͔̭̼̳̭͂͂̀͝ͅ•̷̧̡̨͉̗̖̏̃̏̍̈̕̚͜͜͝͝ ̸͔̿ ̷̝͓̘̍͂͒̒̔̀̔͂ ̴̛̟͂͐̌͐̿͝ ̵̧̝̲̬̲̋̾̈́͒̓̎̉̿͋̚͠ ̶̡̢̛̛̬̣͑͆̾̏̆̑͌̃1̸͈͓̪͇̲̂̈́̈́̆̈̊͠ ̶̛̛̩̟̝̦̭̰̋͂̂͆̉͝ ̴̢̧̜̹̗̙̝̃̊͋͐͐̎̐̀̕Ŕ̴̼̱͉̣̻͈̠̃̕̕͝ė̷̛͍̫̻̤̻̱͈̝͉̯͖͊͋͒̒p̶̤̥̳̬̤̺̌̀̕͜ḷ̵̡̻̝̻̺̆y̸̧͖͎̌͒̎͒̿̀͗͊̇́̕ ̶̪̎͛̄̉̽̍͊̚͘̕ ̶̨̻͍͍̼̠̻̀͜ ̶͍̙̪͓͂̉͋̄̿̈͠
̷͓͇̞̀̋̄̈́̆̿͐̈͘ ̴͔̻͙͕͓͔͙̭̣͙̽͐̿͂̐̔̒͘͘ ̴̲̈́́̑͆̉•̷̬̖̬͍̹̣̩̳̩̻͂̎͂̾͗̃̎͂͛̽͠ ̷̛̛͉̭̺̻̪̪̹͎̻̻̗̔͋̈́̇̈́̒̅̕ ̸͔̗̰̍̑̒̈́̀̀̔͘ͅ ̵̧̼̗͖̯̙̝̤͈̐̽̈͑ ̵͈̝͓͙͍̻̼̌̕ ̴̮̫̮̩̃̓̂ ̴̡͈̱̬̙̜̭̮̯͕̽̃̆̾̈́̒͑͝ ̸̛̝̘̠̫̺̮̪͓̪̺̂͆̃̆̓̑́̊͊̓R̷̥͎̖̙̔͌̎̃̌́e̴̠͓̩͇̓̏t̵͉̺͈̜̤̘̹̎̓̾̆́́̒̍̕͝ͅw̷͔͌͐̀͛͠e̷̩͚͕̗͒̋̐̅̏̉̍̊̚ē̴̬̠̪̭̍̂̄͛̃̌t̴͈̩͕͈̯̣̫̩́̇̈́̂̓̈̑̄̕͝ͅ ̷̡̛̭̋̎͒ ̶̠̹̲̻̝̽̀̒̈̈͑͝ͅ
̸̢̣͎̹̝̻̭̜̀̉́̑̂̂̍̐͜͝͝͠ͅ ̸̡̮̻͚̱̖̪̍̒͌̏̀̾͊̚ͅ ̶̢̟̹̥̘͔̙̝͌̈́•̵̧̲͔̈́͌͑̋̍̐̏̑̕͝ ̷̨̬̞̈͒͋̿̓͒͊̔̓͝ ̴̖̹̊̃͘͜ ̷̧̨͎̺͖̮̮̀̀̕͝ͅ ̸̰̙̱̗̑̇̉͝ ̷̤͍͉̭̭̦̥͕͙̼̦̈̄̕ ̸̳̗̃͒̾̀̒͑̃͘̕͠͝ ̵͍̲̝̝̩͈̗͇͈̩̙̑ ̷̢̧̙͖͓͇̣͔̳̰̦̍̀͌̀̚͠L̸̞͚͇̦̤̦̭̣͈̮̈̈̃͒̔̚͝í̷̢̯͎͚̈́k̶̢̭̰͍̺͕̈͋̓̕͜ȩ̷̭̼͓̱̮̜̬̯͐ ̷̳̘̤̬͓̜̿͋̈̿͋́̽ ̶̝̬̞̦̝̑͌͋͐ ̷̤̯̺͍̣̮̀̎̍͆̽͌̒͌̕
̷͓̦̮͍̻̣͍͓̇̉̊͌̿̒̽͠ͅ ̷̨̠̯̬͗͋̃̆͒͌̉̔̒̌•̷̳̺͆̾̿̍̃ ̴̣͚̜̦̥̝̆̋͂̈̈́̌ ̸̩̠̈̓̾̓̃̇̍͝ ̴̖̩̈́̅̏͠ ̵̖͓͓͐͂̀͗M̶̠͎̤͎̄̓̅͐̆̉͒̍̀͝ͅó̴̧̏̚ŗ̵̢̧̣͖̮̜̖̫̦͇̽̆̏̐ȩ̴̫̥͗́̀̎̑͌̒͛̕ ̶̜̰̝̳̱̝̋ͅͅo̶̫̺̓̆͗̈́p̸̛͍͕̝̼͎̮̦͔͙͗͗͂̄́͊̀̒͝t̶̛̰̥̖͚͙̦͌̒̽͒̄į̴̛̣̯̟̟͙̦͔̞̰͖̋͋͑͒̐͝͝ỏ̵̢͚̣̣͉͚͖̩̝͕̐n̷̢̳̠̟̝̜̫̹̠̓͜͝s̶̭̞̩̼͙͖͇̻̩͎͆̃̉̈́̏͜ ̶̠͙͖̩͝ ̷̗̆̿̓̄̽͘

Fallen Angel

S̸̢̡̧͈̪̗͈͖̼̞̼͈̺̺̭̮̫̮̹̯̅͊̈̈́̃̐̑͝Ņ̷̧̢̢̢̧̞͉̳͚̥̯̘̥̬̻̭͔͆̎̐P̶̨̡̳̮͓̠̱̩͚͕̖̞̞̣̝̜̩͍̲̉̃͒ ̶̨̧̛̛͖̖̼̗̩̯̜͔͇̀͒̅̃̈́̍͋̉͠͝  ̴̼̪͎̦̯̘͕͒͂̓͂̂͛̔C̷̢̛͔̱̼̘̓̋͊̄̒͆́͑͜ȟ̶̢̢̦̯͖͎͕̗̗̰͓̥͙̤̦̱̓̎̀͜r̶̦͙̝̹̹̭̄̾͐̉̉̋́̓̀͌̃̀̀͋̆̀̓̕̕͘͜o̵̗͓͋̄̌m̷̛̤͔͇̔̅͊̉̓̅̑̏̏̉̉͒̚̕͝͝ ̸̡̨̛̛̜̲̺͈̮̙̐͐̎̇͑̈́́͐͑͊́̎̀̇͝  ̵͇͍͙̪̖̪̗͎̼͓̤̗̥͋P̷̨͍̖̹̮̺̳̺̹̼̻͖̝̺̠̫̺̓̔͋̓͒͘ơ̵̬̱̳͆̓̑̂̄̃̂̈́͊̃͋̌͐͑̄͋̓͝s̶̢̢̡̫̦̪͓͎̳̘͖̙͎͙̭̺̼̩̟̋́͑͌̿͋̓ͅi̸̧̛͕͚̺̼̱̻̟͈̬͐́̾͆t̷̡͉̊̃̽͐̄̃̅̔͌̓̎̋̏į̷̧̨̛̜̪̯̦̹͕̟̰͚̯̲̪̫͓̮̥̐̎̆͊͒̈́͗̏́ͅơ̸̢̡͔̖̺̹̳̞̱̦̠̓̅̾̀̄̂̍̈͋͂̾̂͂̔̽̊̃́͜n̶̨̰͚̲̤͈̝̠̗̙͙͊̽̍͆̈́͌̀͛́̒̽͆͊̐̓͛̃̓̆̍ ̸̡̹͎̜͕̫͊̄̓̅͘ ̸̛͕̟̖͇̥̗̹̦͕̃̆͑͌̈́̈̈́̍̄́͗͂͑͌̂̎U̶̡͚͇͚̾́͆̾͌̉͘s̶̡̨̪̫̲̱̬͖̦̻͙͖̻͍͓̲͙͈̄̒͑̽͑̊̂̎͆̏̀̑͆̕͘͝ề̸̡̢̲̬̟̣͔͉̰̜͇̲̳̥͖̝̀̑̀̕͜͝͠r̵̡̞͖͖̼̗͈͓̣̳̻̗̯̥̪̯̘̬̆͋͊̾̍͜
̷͓̩͚̦͎̝̂̉̃̔͂̂̏̽̂̃́̊̒̈́̔͑͘̕͝A̵̡̛̫̳͍͉̜͚͉̱̰̤̝̟̓̒̔̈́̆̉̈̐̐͂̾̏͛̋̾͋̊̀͘l̴̛̛̻̮̆̾̋̾̉̈̊͊͂͒̂̂͛̊͛ĺ̴̛̛̙͕̠̰̍̇̒̑́̎̅́̎͌̉̒̌͊͘̚ẻ̵̱̻̪̋̄̋̑͑̍͂̂͋̏̅̒̋͘͝͝l̸̢̢̢̡̘̯̳͉̯̱͖̰͙̬͚̪̠̺̾̿͒̀̉̿̇́̀͒͘ͅe̸̤̬̟̞̱͙̰̦̭͒͜ş̶̝̖̭͓͖̏̑̈́̕͝ͅ ̵̯̲̳͈̘͓̖̲̖͈̲̤̻͒͌̌́̐̀͆̓̍͆̈́̃͜͝͝ ̸̢̢̧͓͖̻̰̯̳̼̗͖̮̖̣̠͐̍͑̈́̾͐̈́̅ͅE̶̗̾̿̔͊̀̏̃͆̔̔͝f̸̢̪̟͚͎̻͖̪̭̯̯̋́̌̀̈́͂̂͒̽͐̈́̈́̌͆f̴̛̺̞̙͉̜̫͖͋͐̈́ȇ̸̢̨̢̛͉̣̩̗̲̻̯̼̫̺̬̖̂̐̓͐̀̉̐̃̎̈́͂̋̈́̕͝͝͝c̶̡͐̉̌͗̈͂̏͑̐̾̿̕͠͠ţ̵͚͉̘͍̟͚̘͖͙̥͓̩̤̲͋̏̀̍̌̆͋̄̽̐͊̇̄̀͝͝
̵̨͚̮̓͒ͅͅA̴̧̧̡̛͈͎͇̦̹̬̪͔͉̘̗͎̺̰̗͆̈́͒̐̄̉̌̒̂̕̕ͅͅļ̵̖̳̩̘̟̘̬̪̻̱̪̹͔͇̱̼̲͍̍̍͂͜l̸͔̫͑̂̏̄́̔̀̍̋̿̃̒̚ͅě̴͎̠̹͂̈́̋͗̎͛̆̈́̋͌́̓͆̚͜͠ļ̷̢̳̲̗̪̙͖̦̳͚̻̼̝͈̤̪̂̿̎̏̉̃́̓̌̀́̂̾̒͊͂͘͠͝͝e̸̢̠͔̜̥̝̱̻̭̊̓̄͊̌͐̆͜͝ ̸̡̡̛̲͉̗̮̝̙̭͒̍͜ ̵̢̢͕̞͎͍̻͉̬̞̰͚̦̤͙͒F̷͖̟͕̤͓̖̳̼̫̫̍r̶̹̓͒̌̅̍̓̾̚ȩ̷̨̨̡͍̫̥̟̬̥̙̟̠̓́̓̃̽̀̉̾̈́̂̌̕ͅq̷̡̧̛̺͔͕̪͎͎͑̑̀̒̿́͝͝ư̵̧̜͚͔͈͇͍̪̺̜̹͒͊̓̔̃̄͊́͑̑͜͜͠e̴̛̪͚̭͈̰̫͉̹͕͔͈̙͕̝̐̉͑͌̐͗́̀̊̍͠n̶̢̛̤̠̓̀͗̄͒̏̌̂̇̾̒̎̔̅͒͛͌̕͠ç̷̬͖̭̺̜̙͖̣̞̙͉̤̖̞̹̹͊͑͌̊͛̈̊ỹ̵͍̺̫̙̔̀
̶̨̡̼̫̝̮͙̭͎̟͙̙̠̳̦̟͇̣̰͑̆͋͜(̷̭̖͕̺̈́̒̔̐͆̽̋̑̄̉̓̋̓͋͒̇͊̒͌͠Ḛ̸̢̡̧̛̻̝̺̘̻̠̠̫̟͆͆̀̾̎̇̾͋͑̉͌́̚͘͜͝ͅư̶̺̑̍̈̋͛̍̃́̎͗̕̚̕͠r̶̹̝̺̝͕͉̣͓̩̠̫̻̥͓̈̒͂͑͌̔̊̓̿͆̄̒̂̈́̚̕͜͠͝͝ò̵̬̪͈͆͝p̷̢̲̣͍͓̭͈͖͉̦̩͖̥̘̗͆͂̈́̄͛̈́͘ͅȅ̴̡̛͕̮̩̜̜̯͉͇̻́̎́̑͛̔̕̚̚͜͜å̴̪̙̦̳͓̗̗͖͓̼̭̟̗̀͜ņ̷̢̙̯͎̬̬̟̣̪͙̽̊́͋͊̆̕͜͜͠)̴̡̨̨̣̦̗̥̝̣͓̲͓͇̖̻̗̄͜͠ͅ
̵̢̨̢̛̛̳̯͕̰̮͉̺̗̘̘̟͔̼͔̺͗̌́̀̀̊͆̇̎̓̃̔͋͐͑͜͝ͅL̶̜̣͍͍̳̟͈̰͙͖̮͙̳̊̀͑̿̊̐̿̾͌͗̂e̴̢̳͉̟̮̫̬͙͔͍̪͈̲̒̅͒̇͛͂͗̽͆͌̂͂͊̊̈́̾ã̸̛̩̟̇͑͛̐͊̃̃̀̓̔̉̈́̾̕͝͠r̵̺͈̟͂̍n̶͖̯̲͙͕̘͔̲͎̱̫̼̩͇̅̉ ̷̨̣͙̘̘̠̣̝͓̳̪̲̦̎̾̌̏͛͘͠M̷̢̩̜̜͖̜̞̗̹͔̲̠̫̝̅͐͊͑̑͊̋͗͌̀̏̕͠͝͝o̶͙̗͇̮̦̳̮̬̩̫̭͚̲͈̭̫̅͒͆͆͛͜ŗ̷̡̺͕̳̉͆͐̂̔̍̈̃͋̾̍̏̿͑̾͝͝͠ę̴̛̩̲̼̻̣̘̣͙͇̮̝͇̹̇͂̃̔̅́̊͌͘̕ ̷̩̦̘͇͍̰̗̖̺̼͙̥̱̠̯̠͉͗̎̈́̉̀̓͑́̌̓͊͑̔͊͊͝ ̴̗͚̞̫͚̺͔̺̳̥̇̾͌́̌̀͛̓̆͋́͘͠͝Ǫ̸̜̙̲͎̬̯͚̝̪̏̀͒͆́͘ͅd̴͖͈͙̙̖͉̰̂̈́͛̾̍̎͛̀̚̕̚͘̚͝͠d̴̨̢̛̤̥̮̖̻̯̞̻̙͇̜͕͗̅̈́́̏̽̑̒̅͒͗s̶̡̨̢̗̠̩͓̠̭̖͓̰̤͔͉͇̠̥͐̈́̔̉̈̈́̆̽̓̽̚̚͜͜͝ ̷̱͚̹̻̫̻̤͎̥͍͍̜͓̩̎̈̀́̑̈̌̌̄̀̆̂̏̅́͊̌̓̒͐ͅR̸͚̥͇̯̈̊̔̅̌̍͌̃̂͌̋̄͝͠a̵̡̖̹͈̲̪̗͈̬̻̫͙̰̍͒̂̈́͊̏̕t̴̛͕͙̲͚̣͙̲̥̺̼̹͎͉̫͙̼͚̖̓̄̇̀͊̈́̋͐̓͗̑̈́̂̕͘͜͠͝i̴̟͓͔̤̍̈̈́̎͗̊͐͑̓ơ̸̡̢̖̺̞̰͈͎̮͖̞͔̭̝̼͖͈͓͕͒̆̃͐̐̒͑̀̏̂͗͝
̷̡͇̹̲͉̦̗̦͚͍̮̠̓̍͆̂̎̔́͌́̓̓̍̃̌̚͠͝ͅͅL̴̢͕͓̻͓̞̬͉̝̦̟̱͕̝̻̂̌̄̀̇̓̄͌͝͝͝͝e̵͚̠̫̠̘̻̦͉̟͙̟̻͔̋͐͌̓̆̾̀̚á̶̢̘̫̞̪͖͉̝͈͚̯̟̹͂̈̇̉̅̿̃͗̓̔̃̉̂̿̉͝ͅr̸̼͓̦̙̦̺̻̦̪͎̼̤̾͌̋̂͌̍͂͐͋͝͝n̴̨̡̙̪̤̼̗͔̲͌̇ ̴̛̩̝͓̗̽̿̃̌͛́M̸̢̜̤̭͔̬̯̠͈̱̜̔͐́̑̿͌̄o̸̰̠͒̄͑̎̓̉̿̍͐̓́̄̈́͒̔̕͝͝r̴̡̛̛͍̭̜̬̘̦̠̦͋́̿̆̇̇͘͜͜e̶̳̭̪̹̰̓̾̌͘͝ ̶̘̹͖̦̭̘̫̰̦̻̟̥͍̭́̅͐͗̽̈́͑̉͌̒ͅ ̴̢̯̤̦̫̤̦̤̫̂̂̋͂̓̉̎̚͘P̵̼̝̗̩̈́͝-̷͓̳̮͕̎v̵̧̡͓̮̬̫̳̹͔̲̬͓̞̠͍̜͒̋̈́͒̈́̐͜a̵̯̝͚͎͉̤̜̭͚̦͙̿͗̏̈́́̈͌́̊͘͜͝͠ͅl̶̤͔̳͈͉̬͓̗̹̬̞̑̍͑͌̈̈́̿̏̂̈́͘ư̴̟̣̘̲͔͕̫̩̰̍̉͑̓͑̂̀̃̍̉̉̉̈́̆̚ͅe̵̛̛̙̩̙̻̭̞̱̩̝̪͐̏̃̅͑̄́̍̾̋̅̏͝
̸̛̰͚͆̑̇̄̅̓͗͌̍̕͘L̴̡̢̺̹̫͈͚̞̫̬̣̘̜̩̬̩̤̋̇̇̾͊̽̆̇̍̐̔̏̂̌͜͝ē̵̗͙ą̴̠͚̝̭̙̟̍͊̂̌̈́̈́̍̉̀̈́̂̋͘r̷̛͖̗̩̳̪͎̙̺̯̤͑̅͛̆͊̍͌̈́̐̈͘͝ͅn̵̡̨̨̠̮̤͈̳̣̘̙̣͕̊̉̆̂͛̆̅̚͝ ̴̟̹̩̗͉͉̬͔̹̼̲͒͐́̆̎̾̍̅̓͘̕M̵̨̨̡̢̜͖͉̥͇̯̖͓̩̥̟̆̒́̿̓͊̄̎̈́̽̃͜o̴̮͎͖̘͝r̴̘͋̓ȩ̶̨̬̼͇͚̋͑̓̂ ̶̨͚̲̰̜̖̫̬̹̳̩̰͇̝̖̀̃̂̀͗͝ ̷̢̨̰̤̝̤̘̦͔͉͉͉͈͓̮͈̣̘̾̄͆́̚ͅͅG̸̖̭̉ȩ̸͖̦̤͓̞̟̜̖̺̠̩̜̰̰̻̀̾̈́̃̊̈́̈́̏̇̂͑̕̕͜͝ͅn̶̡̨̜͍̬̞̥̯̭͇̳̲͈̽̿̿͂͛̒͌͆̇̀̓̔͗̂̎͐͝͠ͅe̵̡̞̫͔̣̦̳͕̗̫̣̦̭̱̙̥͊̔̕
̶͖͈̽̐̽͐̓ͅŗ̷̡̞͈̪̠͚̗̦̫̩̯̗͚̑͑̀̐͑͋͋́̅͋̚̚͝͝͠s̵̡̢̛͎̰̼͇̭̫̣͉̯̿͗̽̈́́͛̓̌̓̓̅̐͌̓̐̐̏͘͝1̶̨̗̹̜̞̰̪̼̜̲̠̦̜̘͓̗͂͜1̸̩͋͐̀͋̍̆͒̇͑̕̕͜͠͝͝1̴̢̛̠̳̟̠̝̿̈́̑͆̄͜͝2̶̡̫͕̟̖͚̞̼̞̝̞̣̒̓̾̋̈̀̄͌̆̕1̵̧͙̙͎̣̱̳̥̣̖̣͈͔̩̹͈̝̦̅̚0̷̨̺̙̙̞͈̂̾́̍̅̐̇̅̊̑́̚͘͜͠͝2̴̡̻̼͖̺̊̊̽͝͠ͅ2̵̛̩̎̍̾̿̅͒̇̒ ̴̧̬̖̻̱͔͛̈̊̊̈́ ̴̨̧͖͎̗̖͓̜̘̞͙̜̬̇͒̌͋̇͊͂̔̀̉̐̊̅͘͝͠1̸̨̻̙̤̲̗̖̺̭͓̙̱̟͈̲̬̜̪̺̾̔̃̃̓̐̕͜͠ ̵̧̟̱̮͚̤̅́͑̓̃͌̈̓ ̵̗͗̿̀̿͋̋7̸̺̱̪̟̰̝̔̏̂̅̃͗̊̑̆̒̎̀̊̑͂͛͑͝8̴͉̜͖̲̺̳̖̟͖̣̻̩̟̭̦̮͉̰͊̕3̴̡̬͖̇̓̂͆̈́̔́̌͋̓6̸̖̱͉̲̯̤͐́͠6̴̲̜͚͕͙̰̘̚5̷̞̣͓̠̹̟̒̿̓͐̔̉͆̃̿̀͑̾̋͜͝9̶̡̙͎̞̻̮̟̩̅̋̑̒̾̀̑͂̒͋̒͋̆̍̈́̕̕͘͝ ̶͙̆͗̂̾͂̏̎̿̈͛̏͗͝ ̸̧̯̘̩͍̭̳̯͔̞̦͇̳̙̫͕̻͑̓̀̋͋͂̃̒̌̉͘͝͝͝͝C̸̢͍̻̱͖̖̞̀͋̾̔̈́́̈̕͝/̵̨̢̧̨̣̯̱͎̹̮̩̭̖͚̍̿̊͗̓̒͘ͅC̴͖͇̜͔͇̞͍̞̫̈́̅̋̽̀̊̀̔̆̏̾̂̐ͅ ̵̛̩̈́͗̋͌̈́̊̍̽̇͋̉ ̸̢̝̪͇́̎͒̿̓̆̅͐͌̅̊̒́̏̀̐͘͘͠͝C̶͕̋̋͛͒͒̊̎̈́̃͛͝ ̸̛̝̐̓̑̊͋̑͐̚̕͝͠ ̷̡̯̞̬̺̖̽̑̃͌̀̄̆͌̔͗̓̚͝͠3̴̢̛̲͈̟̩̋̎͌̐͆͑́̊͊͗̅̀͂̃̂̕̕͘9̶̧̢̢͎̖̫̫̟̼̪̟͍̻̞̭̗͔̏̎̀̔̓̀̅̂͒̌͒͝.̷̘̻̦͍̬͕͙͖̣̏̃̽̔̅̌̈́́̈͘4̸̰̱͙͎̗̙̱̠̮̼͖͍͔̫̳̗͊́́̿̏́̉́̆̂̉̚̚͝ͅ6̴̨̢̡̢͇̙̬̩̣̱̳̜̩͇̠̞̬͎̏͂́͑̆̈͝%̶̡̧̰̘̞̼͚̦̺̟̜̙̼̖̝̾̈́̔̽̂̍̒̆ͅ ̶̢̧̻͎͍̫̝̩̠̪͉̹̿̏͑̉̕ ̴̢̨̧̮̼̭̱̮̝̯̥̗̬͓̓̅̀̃͒̀͌͐́͌͆̿̈́͘1̵̧̡͙̲͍̭̤̺͎̝͈̭̤͓̘̰͊͗̈́̐͗́̽͐̓̀̅͒̋̓͘̚͜͝͠ͅ.̷̞͚͉́̔̋͌̄̓̔̿̈́͆̚0̴̨͖͕̳̣̳̍̒̈̀͑̚̚͝7̴͔̟͍͖̺̲̻̠̻͍̼̩̘̻̼͐̅͌̀̄̒̇̾̋̀͌̽͂́̇̕̕͘͜ͅ0̴̢̢̗͙͖̹̻͍̺͚̤̩͕̯̪̹̱͚̀̾̾̐̃̐͊ͅ ̵̨͉̟̗͊̊̚͜ͅ ̴̯̼̜̲̳͎̰̥̱͍̤̄̚2̶̢̧̢̳͎̯̟̳̥̻̖̞͇̳̣͎͈̹̖̯̀̈̄̂́͗̄̇̾̈́̑̓̎͋̆̀̚͝é̶͖͆-̵͇͓̈́͛͋̈́̈͊́̀̀͘͠͝͝0̸̪̻͒̆̓̆͘8̴̼͛ ̷̡̨̪̦͚̹͍̼̲̺̰̰̲͈̲̭̝̟̰̟͋̆̊̇̄́̍̕͠ ̵̧̡͍̲̱̘̹̯̲̟͖̞̖͇̥̠͑́̌͋́̃̀͒̂͛́͂͂͊͑̄͒̌͘͘ͅͅͅͅṖ̶̧̖̱̻̼̲̟̟̻͔͙̝͕̜͔̤̣̘̓͑͌͋͑̈́͐͜Ḛ̸̼̫͎̝̟̥̋̋̋̃̑͌̐̍͋́̉̽́̈́R̶̨̡̢͕̼̤̳̞̺̤̘͎̳̗͙̲̹͇̳̝͐3̵̩̼̼̄̊́̀̑͗͆̈̂̃̍͂̿͊͌͐̐̆̉
̵̢̐͗̆̿́̏̀̀̀͗̒̽̋́̓̽̀͊̕͠r̶͎̲̲̹̝̮̻͓͉̫̺̮͛s̸͙͈̞̩͔̯͙̲͖͓͉͚̺̲͇͔͋́͐́̒͋̇̋̅̍͐͑͒̃̐̐͝͝ͅ1̵̢̨̱̤͍͖͕͈͐͛͊̂0̶̧̢̜̙̻̺͉͖̪͖̩̫͉̰̌͒̐͑͌͒̾̃̾̉̋̒͜͝͝4̸̻͇̭̳̼̦̾͆̀̊̂̍̈̿̊̚͝ͅͅ9̶̡͈̟͙͑͑̔͂̆͊̐̚̕͠͝3̵̡̞͉̺̟̟̘͙̞̓̓̇͝ͅ5̸̗̙͍͖͔͚̖͓̟̤̯̦̗͑̂͆̊̋͗̓͑̽̀̿͋̽̕9̵̛̮̃̓̅6̷̫̱͎̬̳̹̘͔̦̣͇̹̲̞͕̪̗̥̋̽̾̈́̊̇̚͘͜͜͠ ̵̫͖̮͕̺̘̠̗̟͖͎͌̅͛̍̿͛̈̀͊͜͠͝ ̶̨̠̜̜̘͙͚̳̬̎̌͋̓̑̓͐͐͐̋̒́̊͌͘̕͜ͅ1̶̛͕͔̋͐̀̀͌̓ ̸̢̣̠͎͍̼̩̙̝̣̞̓͆̀̅̎̈́ͅ ̷̨̭͕̖̹͔̮͚͖͚͕̫̱̱̎͜͠͠7̴̛̺̌̈̎̈́͂̐̀̑̀̊͋͌̈̏͋̾́͠͠7̸̛̼͖̮͂͂̐7̸̢̨͓̗̤̓͗̏̌̀̈2̸̖͓̲̀͛̄́̉͆͋́͐̋̑͒̎̚͝͝͝͝6̸̨͓̪̺̮̮̮͓̩̥͇͕͎̥̈́͌̀̒̔͒͘2̶͕͈̳̄̊͂̂͂́̅̅̽̌͒͝͝͝4̸̢̩̯͙̮̜̮͖̺͑͌̿͆̈́̾̈́̓̿̎̓̿̍̉̿́̕̚͜͜1̵̡͎̝͈͍̲͔͔͉͕̱͎̖͓̳͉̅̓̊̍̔̃̑͆͑̿̾̅̀̾́̋̿͘ͅ ̸̢̼͖͙̘͇̮̣̔̽̐̾̆͛̑̆̈́̈́̈́ ̵̧̝̰͊C̴̳̘̥̘̠̻̮̺̻̩̟͆͝/̴̡̢͕̙̻̼̝͖̤̤̞̜̝̳̼͋̄͊͆̈́̍̂̇̄̀͋̈́͊̉͑́͑͜͝C̶͖͙͙̗̩͕̫̈́̆͑͑̅̅͑̒̐̃̆͘͝ͅ ̵̢̧̛͓̼͖͓̯̳͈̮̮͇̬̱͔͇͈̔̌̊̊̒́͑͛͗͊͊͐̓̂̍̈̾̕͝ ̸͕̦̜͐̽̽̍̄̐̔ͅT̶̨̻̳̰͕͉͙͇̀́̌̇̐͌͋̋̓̒͝ ̶͓͕͓͍̩̃̀̎̀̍̓͘̚ ̸̪̈́2̶̢̩̖̞̰̱͈͖̘̩̫͔͍̪̰̼̦̰͖̖͌̑͋̿́̏͠4̸̡̡̡͇̼͙̭̤̺̱̯̻̻͚̝͚̲̹͙̻̇͒͊̀̽̌̇͋́̈́̎̄̓͠.̷̛̞͚͖̟̟͕͈̓̅́̀͘0̸̡͔͕̳̬̘̜͔͈̘͓̙̆̒͠͝6̶͇͚͓͇̇%̷̡͎͈̱̞̦̮͚̿̽͛͘ ̶̨̘̥̠͎̹̒̑͆́̌̈͐͝ ̸͙̈1̷̧̪̙̪͉̝͕́́̉͒̒͒̔̌̃̏̊̾̆̚͠.̶̡̗̪̱̻̤͆̽̅̐̀͘͘͜͝͝ͅ0̷̧̨̼̹͉̲̖̠̜̰̌9̴͖̩̼̦̩͚͎͙̥͙͍̺̱͈͗͜ͅ0̸̨̻̝̜̖̯̫̝̙̪̮͚̯̮̆͛̒̀̏͐̾̄́̽̓̇͂̾̕̕͝͝ ̷̢̞̗̠͎̯̟̤͖͝ ̴̨̡̡͇͓̙̙̗͉̹͚͈̮͎̙̙̌͜͝ͅ8̷̢̡̺̬̳̻̬͉̃ȅ̵̹͓͇͇̳̪̤͚̣͔̭̤̰͈͜͠͠-̸͎͈̲̍͆̏͆͐͊͑̚1̶̪̤̠̟͇͓͂̈̀̎̅̇͊͗̋̅͐͗̀̚͠2̴̨̧̢̨͖̻͔̣͖͉̻̦͓̲͍̼̼͛̓͂͒̓͑͌͛̑̍́̿̍͝͝ͅͅ ̴̧̛̫̳̫̤͔͖̪̥͌̆̆́̅̒͆̈́͐̚͝͝ ̸̨̧̧̧̧͔̫̤̠͓̳͚͈̩͇͈̒̀̏̀̈́̅̓́͒̀̃̓͘͝͠ͅA̶̼͙̲̞̠͊̂̐̑̎́̀̎̈́̂̈́̃̀̈̿̔̈͘͠͠K̷̢̀̈͌̌̈̓̐͌͛̓͊̂̑̀̈́̋̽͋͝͠5̶̡̬͇͔̠̳̩͈̺͇̠͊̋̑
̴̨̧̝̙͙̯̩̰̠͓̞̈́̂̌̅̀̈́͜͜͜ṛ̵̡̛̰̲̬͚̹̳̝̘̭̹̤̲͓͇͂̐̓́̏̓̐͂̾͆̄s̶̻͕̻͓̙͆3̵̠̣͙̬̻̺̰͗̏̏̉̾̊̓͌͗̋̕4̶̨̨̦̱̙͎̹̺̿̀̏̏̓̌̿͌̔̏7̸̨̨̠̘̠͖͇͖̦̣̞̯̼͎̱̗̣̱̎̆̋̓͛͛̍͌̀̀̂̽͐̑̋̈́̀͜͝͠1̷̲̹̝̌͑̍4̴̛͚͍͖̜̓͒̑͗̀̔͒̄̒̿̒̋͐̿̈3̸͔̠̩̭̿̈́͂͘̚͘̕6̵̲̲̜̳̱̩̑̉̐́͂͘4̷̡̨̨̦̼͇͓̩͇̠̜̻̦͖̻̱̪̱͖̄̔̉͒͐͛̄̑́̂̍̒͗̽͝͠ ̶̤̤̯̞͂͛͒͂͗͐̅̂̈́̽̾ ̸̡̤͕͉̺̲̲͈̲͚͇̠̋͗̽͛͂̄͐̃́͒̎̔1̴̡̜͖̫͎͇͇̤͉̒͊́̐͝ ̸̧̧̠̲͐̈́̇͑̌̀̐͜ ̶͍̬̦͇̪̖̺̠̆̔̑͒̇̄̈́̍́͑̈́̚1̸̡͉̜̥̳̟̬̖̿͗̿̔̑̚5̷̢̡̛̼̫̱̰͙̳̗̱͔̭̖̼̘̣͔̘̗͖̈́̌̀̃̽́̓̋̀͗͋̑̓͊̚0̷̱̩̰̱̣͓͖͎̹͍̗̄̆̍̉͂͆̓̔̎͋́̚͝͝͠ͅͅ2̴̡̨̡̡̡̛̹̭̼̪͕̙͕̳͍͙̙̞̜̼͔̀͌͊͒̌͆̓́̐̉̉͋̀̅̑̚̚͝3̵̛̻̬͍̝̟̺̯͖̝͈̩̖̖̯̲̻́̈̒̌́̔̈́͂͂̓̃͘͘͝4̵̨̨̧̣͎̙̻̞̹̗̪̩̬͔̙̥̠͔̟̑̾̅̅̃̓̊̆6̶̫͔̇̆̐̎̚5̸̛̭͖̠͈̦͓̓͐͒̾̇̔͑̀̈́͌̓̈́̈̀͠͝͝ͅ7̵̢̢̛̼̰̣͆̐́̏̏̆͐̾̆̐͑͠ͅ ̶͎̜̞̤̫̰̺̙͇̆͆̒̇̔́̄̆͌́̎̒̕̚̕̕͜ͅ ̸̧̱͓̘̙̩̳̯̹̹̳͓͆͆͗̇͊͗̎̐̓͑́͌̚G̷̥̓́̾̏͊̊ͅ/̶̦͚̤̙͔̾̽̈́͛G̷̙̺̦̤̦̺̲̱͚̹̳̘͊̈́̅͌̇̆͋̀͛̀́̌͠ ̵̪̹̖̤͕͔͍̗̻̃͆̋͒͊́̿̏͋͂̌́ͅͅ ̸̨̤͙͕͕͙̬̫͍̹̣͌̈́̔̓͐̉̓̑̏̽̃͑̋̓̎̔͘̕̕͜͝T̷̨̡̢̛̳͉̯̥̮͍̦̝̱̼̅̊̈́̅̓͐̉̊͗̚͘͠ ̶̦̦̖̥̪̟̇͑̑̿̍̄̔̏̈̒́̑̿̍̈́̂̈̾͂͘͜ ̸̡̛̙̪̦͖̮̺̩̺̖̟̲̱̣̩͕͂́͛͐͐̈́͐̒̀̋͐͒͊̋̎̚͜͠ͅ1̷̧̟̜̜͎̳̝̖̬̮̩̱̣͍̣̱̹͉͒̔̐̏̈́̀͑́̊͂̕͜͠͠5̸̡̢̦̹͔̹͙̺̦̹͇̼͙͓̳̀ͅ.̵̨̨̨̣̮͕̘̞̘͇̮͔͓͚̲͚̬̲̓̐̈̅6̶̢̡̠̱̼̪̗̘̤̖̱̈́̋͛̈́̇̊̒̆͗̍͊̊̒̅ͅ1̷̧̡̖͍̼͇̯̭̝͎̙̂̀%̸̢̡̮̤̭̦̲͎͍͈͔̠̺̹͗̎̃̅̾̏͛̄ ̷̛̮̦͓̹̺͖͔̣̌͘ ̸̪̌͌͑̈͛̅̈̓̾̎̅͒̎̕̚1̸̨̧̦͎͙̱̻̘͚̥̙̠̩̠̙̝̩̀̀͒͌̒̐͆̏̿́̓͘̕͜.̶̡̢̧̻͉̘̳͙͉̈́ͅ1̵̗̬̲͇̝̭̗̊͌2̸̧̢̛̲̪̫̪̣͉̗̗͈̲̞͍̖͖̗̾̈́̔̄͆̏̐̈́̿͂́̋̋̆̔̐̈́̕͘0̶̢̻͖̝̱̮͈̠͔̑͑̀͌̂̀̔͐̑̐̕͜͠ ̸̞̳̓͆̃̃̌̒͗̃̃̌̒́̈́͐͘͠͝͝ ̶̡̛͈̟̞͈̭̫̮̺̲̮͓̺̮̼̈̑͝ͅ2̴̨̧̢̡̲̤̲̲̦̰̯̙̗̯͔̰̭̼̝̐́ͅė̶̡̞̖̜̻̜̜͎̰̬͈̦̎̉̋̽̇̈́͜͜-̶̡̛͖̱͕͇̩́̂̄̋͌̎͐̓͛̉̿̕1̷̨̛̟͍̰̟͎͚͔̰̰̬̭̜̱͙̫͂̂̾̆̀́͐͗̽̕ͅ0̴̖̜̖̻̠͈̩̖̜̲̘̝̺̺̜͆̒̉́̾̆͐̈́̀͆͆̓̓́͒̓͐̀ͅ ̴̡͇͍̻̱͔̙͉̯̳͚͈̭̟͉̺̩̝̦̿́̈́̉̏̉̀̈͆̅̚͘͘͝͠ ̷͍̻͔͉̙̲̑͘Ấ̸̢̨̨̧̩͙͔̼̰̗̗̙͓̹͚̦͕̠͌̊̈́̈́̓̌̋͌̀̊̈͝P̴̡̝͌͐́̏́͌͆̇̋̅̀̎̿̏͋́̈́͜͠H̴̡̡̖̟̥̺̞̹̳̬͈͓̑͗͒̉͌̏̐͗̉̇̎͛́̕͜͝͝1̴̡̧̯̺͆̔̑̏̃̉͆̉̎́̚͝A̶̧͚̞͖̝̥̮̗͕͈͓̤̪̻̺͎͜͠(̷̫͉̩̝͇̺̟̹̜͚̘͕̱̱͍̻̂͜ͅÇ̸͓͇̞̳̠̳̻̮̼̓̒̄͐̆Ā̶̢̛̩̄̀̓͐̌̂̅̇͗̎͝1̵̛̳̲͓̤̺͎͉̊͐̅̏͆͘̚̚̚͜4̸̧̞̪̼̇͗̀́͐͊̍͘̚͜͝͝)̷̨̡͍͔̳̲͓̮͕̼̻͓͔̲̙̗͍̖̈́̓͂̃͑̑̉͂̋͒͋̄̔̈̇̇̀̀̉͘
̸̻̓͊̄́́̿̒̄͌̔̆͘̕͝ŗ̷̰̣̦͗̂̌̋̈́̓̓̈́̕͝s̷̞̪̹̒͆̉̅̅̂̏͐̃̈́̈́̀͑́̌1̷͕̳̙̤̬̠̐͗2̶̡̧̨͓̠̙̜͕͚̮̙̦̥̱͆̄̌̓̍̓͜͝7̵̡̲͚͉̹̝̇̈̌͒͛̉̇͋̾͜ͅ3̶̡̧̨̛̛͍̣̣͈̳̻̹͚̲̙͕̪̊͋͋6̴̞̺͉̝̗͓͎̓͜6̶̡̛̛̱̗̺͍͉͕̠̞͋͆̈́̏̕8̷̨̢̛̩̬̼̗̥̜͚̩͇̟̪̤̣̭̘͙̾́̀̐͑̿͗̀́̇̔͋̊͊͊͝͝͝ͅ9̸͓͍̜́́ ̸̛͇̬̺̖͆́̐́́̽̍ͅ ̴̨̨͍̭̫̪͈̗̟̣͚̰̲̯͇̲̗͆̀̓̈͂͂͆̈́̀͗͑͂̄̄̕1̴̢̢̣̩̳̻̣̺̯͖͍̪̯̘̗̩̘̹̖̑ ̸̡̢̣͔͕̹̦̖̮͑̿͗́̀̀̂͑̋̃̂̈́ͅ ̵̣̘̦͙͖́̊͑̇̉̒͆̈́̆̔̐͑̕͠1̷̡̛̛̼͇͕̖͕͖̯́̎͐̉̔́̽͌̾̒́͆̍̚̚͘͜͝͠ͅ8̸̙̬͇̻̭́͛̍̕͠2̶̧̘̹̻̗̘̥̱̩̺̦͔̻͍̥̯̯͐̉̓͊̌̀͛͐͊͌͐5̸̛̯͎̪̪͊̎̅̽̍͊͋̾͒̾̐́͘͝͝4̶͔͖̼͔̭͇̏̔͛͂̈͊͂̋͑̅̀̓͒9̵̢̢̧̦̙̲̼͚̻̠͑͜7̵̪̠͔̭̪̮͔͔̩̦̬̫͖̟̘͈̝̖̪̇̂ͅ2̸̰̣͍̦̺͙̱̍̑̽̈̏͆̇̃̒̍̀͊̊̚͝9̴̧̨̡̛̝̙̣̝̪̭̣̺̯̝̬̭͎͔̈́́̇̃̇̿̈̃̆͗̚͘ ̴̨̱͚̞̠̹͔̎̒̉̈́̓͆̓͒̅̿͘͝ ̴͕̼̗̮̠̤͈͇̬̾̐̎́̐̏̓̔͊̾̔͊Ţ̵̢͈̟̻̭̪̖̺̤̱̿͜/̸̛̛̼͉̫̳̋̈́̈́C̴̭̈́͗̈́̆̈́ ̴̘̩̘̟̬̟̻̘̯̼͈̻͋̇ ̸̧̨̜̝̲̳̗̗̲̗̱̙̜̮̺͍̞̜̬͛̔̅̄̐T̴̨̢̳̝̫͙͎͈̆̂ ̷̡͖͔͉̲̫̞̔̄̇͆͋̊͌̀̂͒̚ ̶̛̦̔͒̍̄͂̀̂̓̉̌͛́͘͝͝9̵̡̨̹̺̻̫̹̟̖̞̎͂̀́͘͝͝7̸̧͚̩̞̪̰̰͓͓͇̰̞̓͋͋͛̈́̃́͊̀̑̇̚̕͘.̴̨̘̤͂̒̄͛̌͒̀̀̿̃̆͘͝͠6̵̡͈͔̘̭̳̱̬̑̽͐̈́́̿̆͝1̴̪̝̹̮̳̜̣̀͂̾̂̋̀̉͒̋̎̈́̎̊̕͘͝͝%̶͍̦͉̩͍͈́̔͛̐́͊̅̐͝ ̷̧̡̯̹̟͔̜͍͔̪̬͎̖͉̺̯̫̱̅͛̈́ ̵̧̡̩̩͕͍̪̹͚̯̤̞̉0̵̢̧̤̠̫̠̙̮̰̳͕̦̹̳̦̩̹̱͚̔̐̇̂̈͑̈́̋͒̓̈́̋͋̊̄̈́͊̚͘͝.̸̪̗̹̬̯̫̳͙̲̹̌̓̔͂̊̆͝͠͝͝͝7̶͔̇͂͂̌̎̇̈́̐̔͋̎͘͝͠4̵̺̻̮̗̓͆̌̐̂͐̿̄̀̋͛̐͘̚0̴͙̺̣̻͕͎̻̘̎͋͒̐͌̌̏̓̇̈̚͠͝ ̷͇̀̔̇̀͒̆̽̇̐̾̍̅̏͛͘̕̚͝͠͠ ̶̧͉̤̀͑̊̽͐̇̉̓̈́̏̒̅̄̈́͝7̷̡̢̮̫̖̲̤͓̩̗͔̺̙͇̻̞̱͓͌̐͗̀̓̆͛̊̓͗͆̇͠͝ͅę̶̨͚̟̠̜̪̣͕̺͔̺̳̣͙̫̗͇̰͌-̵̞̬̫̫̘̺̬̱̠́̃́͐͗̊́̀̾̔̕1̴̢̰̥͍̥̠̮͚̱̹̦̰̥̍̇̓ͅ8̶̨̡̖͈̺͈̤̲̥̭͙̗̪̀̇̀͝͠ͅͅ ̶̨̡̛̱̦̼̦̰̯̖̥͓̥̗̯̪̮̱̮̱̔̑̍͋̏̇̍̈́̈̄͑̊͗̎͐̽͘͘͜͠ ̸̨̨̮̰̩̫̺̫̞̗̥͉̖̗̟͉̖̇͛͆̍̀͆͒̅̆͐̈͐̇͂͒̊͘̕Ŗ̷̳̗̣̝̠̯̝͉̗̺͛̓̌̀̓̈́̒̎̄̎̏̐̃̀̚̕͘͝G̷̛̜͋͆͂̀͌͋͑̆̈́̀̃̔Ş̸̢̥̝͙̺̗̭̰͖̥͔̙͔̻̤͂1̴̢̧̢̰̰̼̙̬̭̩͇͍̟͂̔̈́̉͗͒̀͂̈̋̋̍͒̏̇͘̕͝͝6̵̡̡̬͉͎͔͉̹̼̥̀̎̈̋̚(̸̨̙̗͂͗̏͆̎̋̐͋̈̀̐̄̚̕͝ͅŖ̶̙̱̻̖̥̟̖̳̥̒̀̉̏̓̈̂̔̚͘ͅŇ̴̛͍̙͎͒̉̇̉̄̆̒̐̀̈̅̊̓͌̀͝Á̸̛̮͈̎͊̒̇͂́̄͛̆͆̇̀̈͌̍͗̚͝S̵̢̨̪͍̳̼̩̾͠È̷̺͖̻͎̦͚̆̑̏͜L̴̡̧͓̮͔̓̓͝)̷̡͔͍͈̟̼̖̖̭̞͖̫̫͈̲͖̰̲̈́̂̐̒͐̀̌̊̈́͛͊͋̀̈̀́̅͘̕
̵̬͚͍͔̩̠̘͉̾͂̈́̍͋͛̈́͗̃̒́͆͒̕͘̚r̶̡̲͙͍̬͔̮͚͇̅̌̆̊̄͋̀́̏̈́̂͋́̚̚͘͜s̴͎͔̳̱̰̰͙̦͚̜̲͕͇̜̻͐6̷͈͕̱̄̆̀͘5̷̱͔̬̣͊̇̓̏̅͑͆͒̂̇͆͌̔̐̄̓̊̚͝8̶̧̲̜͛͛̅͘͝2̴̗̺̟̦͉͇͙̈́͐̔̾̒̂̄̑̀͐6̶̺͎̪̠̜̹̝̗͙̰̟͇͚̲̦̦̖̰̙̏̉̒̄̀̍̀̍͛͂͂̽͝͝ͅ1̶͙̒̈́8̶̯͍̪̮̳̍̓̉́͗ ̶̰̼̰̺͔̭̑ ̷̧̢̥̙͙͖̰̜̙̞̤̠̟́͌̒̓͛̿̔̓̅̔̈́͛̅̈͘1̴̢̡̼̦̖̤͍̼̟͓͇̬̝̦̯̜͋͐̏͑̕2̶̧̡̢̳̳͎̠͚̟̼̣̙̐͊̀͒ ̷̧̛̛͖̫̘̝͐̒͊̏̇̀̆́̏͛͑́͊̒͑͛̇͠ ̴̮͐̈͐́̓̓͋̅̈3̷̼͚̖̝̻͔̱̣̥̲̋̽̊͋̐͗̄̒͛̂̾̂8̶̡̡͈̞̺̗͈̪͓͔͇̙͚̰̼̝̓́̍̒͆͑̈́̾̄͜͝7̸̫̱͎͆̂͆̀̈́́̇̄͂͆́̒̕̚2̴̢̫̆͗̽͛̾̑̀̐̚̚̚͝6̵̥͋͊̇͐͑͐͊͘͠1̸͓̗̳̅̐̐͂́͊̂̐̈́̂̀̇̃̋̈͐̑̇̕͘3̵̺̟͓͇̥̩̘̤͍̙̻̭̬̈́̈̀̓͋̂͆̂̀͊͂̓̎̊̈́̇̈̽͝7̴̛̛͈̩̃͐͐́̈́͘̚͠ ̵̭̻̤̼̪̙̯̥͔̟͚͚̋͛͑͂͘͘ ̸̨̧̡̯̹̳͎̩̬̩̺̟̻͙̼͍̼̀̽́̀̓̅͛̽͆̍̉͋͋͛͘͜͝͠Ḡ̴̢̧̥͕̫̜͍͙͍̚/̶̡͈͔̝͈̲͍̗͖̽G̷̤͈̞̗̤̤̬̩̣͎̪̯̫͒̍̉͋͛́̏̉̀͠ ̷̢̡̛̤̘̣̟̮͕̬̞͎̱̞̟͇̯̯̘͋̀͐̓̍͌̀̒̈̽̍̄̅̕͘͠͠ ̷̧̮͔̹͍͉̳͈͙̇̾͂͗̓͂͋̅͗̈́͘͝G̷̨̨̛͕͇̤̳̊̾̈́̏̈́̔̀̂͆́̌̃̚̚͜͝͠ ̷̢̣̗͖͖̙̼͕̹̪̖͉͖̰̺̳̗͖̔̿͑͌͒̽̽̀̈́̅̒̐͝ͅ ̷̦̤͕̈́̉̂̔͊͑̏̾͌͆̑̚͝͝͠͝5̶̨̨͙̫̞͔̭͔̩̞̘̮̱̘̭́͛͌̈̈́͜2̸̡̢̹̖̹̘̗̰̥̘͎͇͈̫̺͈͑̎͂ͅ.̵͇̖̖͔̞͔̤͙̯̔̏̿̔̇̈͛̒͠3̶̗͙͈̫̦͔̒͛9̷͕͔̼̌̅̐͒̂%̴̡̰̩͖̥͊̾̓́̈́̾̒͂̾̊́͋̾͠͝͝ ̸̼̥͕̼̤͚̝͙̺͔͇͖͈̤̲̜́̈́ ̷̱̭̙͆̀̈́̀̉͝1̴̛̰͌̓̑͌͗̈́́͘͘͠.̶͙͚̈́͗̈́̏̈́̀̓͂͌̀͆́͒͆͛͋̚̚͝ͅ0̴̡͉̩͂7̴̢̛͉͕̺͖̭̗̖͔̩͕̦̩̙͙͒̃͋͌̃̔̈̇͐͘͜͠͝0̷̨͍̫͎͖̞̖̖͖͓̞̱͊͛̉͊͂̾̕ ̷̛͎̤̀͋͒̆́̉͂ ̸̧̧̡̢̲̙̹̥̰͉̤͙̬͔͔͕̻͉̮̎̓̆̏̑̾͒͂̅̑͌́̇̀͘͝͝1̵̢̩̟͔̤̞̱͈̤̼̱̯́̿̄̀̐͒̾͂́̏̈́̀̐̈́͑̾̕.̸̧̬͆̎̓5̴̭̳̊̉͛͛̃̓̊̉́͂̍̾͐̐̓̕ę̸͙̤̘̗̟̥̞̠͇̞̄̊̂͗͋͛-̷̨̫͓̼̦̟̫̲̭̥͙̤̬͙͒̃͗̅͛̿͜͝0̶̟̗͓̩̬͇̬̻̼̙̦͍̳̳̳͐́̐̔̀́̒͛̐̇̓̐̐̂͒͂̏̈́͜͠8̴̧̢̡̰͔̪̬͍̘̰̙̘̠̣͇̭̹͕́̎̊̏̊̾̏́͛͐̎̎͗̐̀̀̔̉͜͝͝ ̴̡̧̛̦̹̞̤͕̙͍̙̜͎̭̰̅̒̔̉̒͛̈́̂ͅ ̷̭̤̆̅̅̂̇̐̃̔̊̾̅̂̕̕̕͝͝͝Ą̴̟̙̙̺̫̞͎͗͑̈́̾̌̇̀͗̃͋̐̎̌̌̓̕̕ͅL̸̢̨̫̩̞̞̘͎̝͕͖̞͚̞͙̙͓͆͒͂̃͆̓͆̂̀̑̊͐͆͛̀͛͆̽͝ͅG̶̨̧̻̟̤̙̞̦̈̄̏͂̾͌͒̚̚͜͜͝1̷̢͔̫̳̥̮̞͚͚̣̰͗̏0̶̡͇͖̼̓̿̑ͅB̴̢͓̼̰̪͕͍̱̮̱̙͑̈́̌̎̅̉̔̆̈͆̈̄̚
̴̢̹̙̞̞͍̥̖̲̥͖̤̱̊́̑͒̆͑̂͗͝ř̷͈̳͉̪̞̯̦̜̄̔̿̓͛͜͠͝͝ṣ̶̛̳̣͖͉̫̱̔̍̾̊̈́̀̈̿͆̕̚͜9̵̢̧̛̬̜̥̣̰͈͉͕̱̙̙̤̥̖̪̤̦̼́͐̎̓̐͐̇͋͑̆́̋́͘5̶̱̖̥̩̱̣͇͍̝̺̥́̈́̈́̃͐̋͆̿͗͐̓̒̓̔̕͜͝6̷̮͐̐̍͗5̴̛̼̥͎͋͌͗̚͠͝ͅ3̷̧̨̢̢͓͈̟̮̜̱̰̦̼̦̒̌̓̑͂͌̇̎̔͒́̈́͂͗̊͛͊̒̄͝0̵̨̰͕̳̬̠̠̖͎̣̲̏̚ͅ9̸̧͕̺̮̘̺̘̫̑͐́̓̃̈́̿̆͋̏ ̴̛̞͎̻̤͎̥̌͋̇̅̋͒͑̆̄̕͝ ̶̧͓͔̥̺̣̙͍̈́̓̓̽͗̃͌͊͝1̵͈̯̭̺̦͑̅́̉̍̈́͂3̷̧̟͖̙͈͖̞̤͓̳̥̘̲̀̎̇͒̑͗͋́̾͐̅̈̑͂̐͗͂̚͘͜͝ ̴̢̛͈̥̜̹̽̐̈́̅̎͊̓́͊͌̾͊͛̑͐͐̚͝ ̸̧̹̻͚̣͍̦̝̪̙̻̬͎̲͔̘͎̳̣̉͊̎̌̽͒̿̏̍͊̄͆͒̕ͅ7̸̢̫̯̥̗͓͍̜̼̺͉̮̗̻̬̫̘̎̂̈́͋̈́̂̉̏̋̓͛̌̈́͘̚͘͝7̴̢̧̡̭̤̹̻̫͓̥͎̣͖̗̬̯́͂̅̂͂̎́̓́͒̆͛̂̕̚͜͠ͅͅ5̸̢̨̡̠̫̯͎̥̜̩̘͔̝̓͜7̷̨̧̨̰̩̥͙͖͙̲̤̻͇̘̣̪̳̞͂́̑̾̔́̏̔̍̇̽̽̚7̸̝̩̍͐̓̈́̈́̂̒̇̀̌̀̀̆͆̊̒̀̚0̵̥͙̙͓̔̋̆̆̈́̓͆̈̆̒͒̽̊̈́͝ͅ2̴̧̨̖͓̦̲̪̻̼̲̝̱̘̺̼̜͚̺̉͐̈́͂̍͐̇̊͒͛͝͠7̴̗̪͖̤̫̫̼̯̦͚̻̪͙̥́̑͜͜ ̴̗̬͉̗͌̊̊̈́̂͆͑̇̈́̄͐̊̿̂̒̃̽͜ ̷͉̺͙̯̰͍̑̿̑̆́̽̀̐́̕ͅT̷̨͖̮̼̭͕̮̗̹͎͎̪͍͚̥͕̱̓ͅ/̴̢̧̢̢̛͔̗͍͓̰̝̻̲̩̲̝͔̑̐̿̎̓́͜͠͝ͅT̷̛̈͛͆̎̔̌̐̇͗̀̈́̒͘͠͠ͅ ̸̡̧̡͕͙̣͔̦͖͇̰͓̙̂̈́̃ ̶̢̠͙̼͍̼̝͙̲̤͍͎̠͈͙̑̈̒̈́͒̀͑̀̀̏͆̆̒͂̚͜ͅṬ̷̢̳̰̰̩̪͈̝̯̲̠̯̯̺̫̼͍͍͕͂̈́̓͝ ̴̢̢̧̩̣̞͚̲̦̭̙͖̞͕͎̦̦̘̖̎̀̋͗͐̀́͑͠ ̵̧̧̨͇̥̠̭͍͖͔̯̇̇̂9̶̦̪͈̙̦̏́́̎̔̑̌̓̽̓̆̿̔̋̓̚6̸̛̻̟̥̐̈́͑̈́̎̀̾ͅ.̵̧̨̛̭̞̗̫̞͍̰̺̥̳͉͛͑͌̅2̷̢̛̛͈͈͚̜͇͆̇̑̈́͐͋̀͑̈́̉̇͘̚͝͠2̶͚̣͈̿̾͑́̈̌̒͋̌̋̈̎̆͑̾̋̔͘%̵̨̢̡̢̢̢̡̞̯̟̳̘͖̦̗͈͙͍̭̅̒̅̓̉͐̏̽̿̀̕͜ ̷̰̥̖͒̾͋͐̾̀̽̍͗̀̑̐́̒͌̚͠͠͝ ̶̘̻͈͙͎͉̦͈̱̺̰͙͚͚̀̋̾͐̆̿1̸̰͚̙̣̰̩̳̌͂̊̑̄͆̌̄͊͒͋̀̌̇̕͝͠.̶̧̣̮͙̦̙̪͈͔̥̤͕̅̇͛̇̈́̉́͒̃́̏͗̕̚͝ͅ1̵͚̉͂́͋̐͐̽̊̏͠9̷̦̻͎̤̟͙͖̦̠̖͈̪̠̜̩͍̣͉̌͑͜͜0̸̢̧̡̨̖̹̬̮̰̝̯͙̫̼͕͊̀̋̏̀̊͝ ̴̻̘͈̣̊̅̀̍̈́̃̿̅̈́̂̿̕ͅ ̵̡̛̖͇̥͔̖̞̯̣̝̱̋̉͌̍̓͌̔́̓͒͌͘3̶̞̫̞͉͙͉͇̀̀͛̅͛́́͑̿̇̏̔̆̈́̑͝.̷̧̡̢̢̛̖̘͍̞͔̺̳̭̯̟̹̉͒͋̓̔́̄͂̀͊̈͐̕̕͝͝5̸̛̞̠̺͔͎̀̈́͒̍̉̐̃̆̀͋͐̀̊͂̀͐̑͝͝è̸̦̝̗̝̖̻̬̗̼̹͂̄̊̏͊̐̑̀̚̚͘͘̚͠͝͝ͅͅ-̶̧̮̖̳̠̗̱͖̣̤͚͔̈́͑̃̐͊͊͋̐̇̀͆̍͆̆̅̅̈́͝0̴͔̯̙̖̜̼̗͙̟̟͛̔͑̈̔̌͂̈́̍̋̈͋̾͑̆͆̄̚͠8̷͕̼̺̳̙̱̝̰̜̩̞͕͋̿͂ ̸̡̡̛̲͍̰̖̞̰͕̞̐̓̄̄̈́̽ ̴̧̰̫̑F̷̨̮̺̝̗͉͈͈̫̙̱̮͓͆̒̌͒̿̍̅̓̚Ḇ̸̡̩̪̫̣̮̹̩̹̩̫̤̺͎͇̱̣̓͋͌̒̄̎̈́͗̚̕͜͜͝͝X̴̡̪̯̘̙̖͕̠͉͕͉͔̯̫͓͈͕̊̃̓͛̈̒̓͆̈́̅̑̀͛̑̕͜͝L̸̙͎͙͇̭̞̗̘̳̓̍̆̏̄̄͌͋̌̌̍̈́̕̕͝3̴̡͚̩̳͙̩̱̪͚̳͍͍̺̞̮̩̆̈̽͆͝ͅ(̵͉̖͉̤͉͎͇͙̦̣̙̩̰̱͎͔̈̔̾̓̂̄͝C̶͉̝̤̲͚̮̿͊̒̂̀̄̕Ļ̶̢̖̰̺͖̝͕͖͔͙͕̯̭̄̄͒͜Ṅ̶̹͚̟͇̰͚̰̪̻̥͖̣̬̏̄̑̄͆͛̊̅͐͌͜͝͠ͅ5̶̨̼̜͓̹̟̲̥̘̯̻͊̍̆͋́̃̊̈́͆̈̒̆̔̄̀̈́̌́͘͠)̶̛͇̳̳͚̪̗̒͂̅̆̾̈̆̅̍͆͑͠͝ͅ
̸̼̟̯́̌́̈́̌͒͛͊̆̂͛͋̀̔̀͘͝͠r̵̜̺̘̱̣̠̭̻̪͍͈̼̲͈̻̺̹̳̂̍͐ͅs̷͓̜͚͉̖̎͒̌1̶̧̢̠̘̳̹̪̬͉̻̮̫̺͋͑̽́2̷̛̘̼̪̤̬̙̻̫̯͎̯͈͇̤̲̺͔̦̭̀̐́̔͒̆̿̒͆̌͐̄͋́͜͝͝9̵̨̧̡̛͖̣̥̥̩̳̙̰̰͉͇̓̈́̃͑͌̔̐̕͜͝͝2̶̨̛͍͔̜͚̮̘̟̫̻̖̼͓͎̖̳̗̝́̅̒͛̿͂̇̐͘̚7̶̢̛̛̟̱̪̠͂͆̊͒̓̇͋͗̇̀͝͠ͅ1̴̡̧͉͕̰͖̻̩͎̱̳͓͉̻̠͈̣̟̑̿͑̀̄̃̈́̒̑͐̈͗̈̃̓̕͠6̵̦̲̥̘̣̟͖̘͇̝͙̮̯̠̳̲̦̺̔̌̊̈́̇̈́̈́̚͜͜2̶̧̤̫̮͓̪̏̈́ ̸̣̤̗̙͕̬̹̪͚͇̟͎̬̽̈́̓̍̇́̈͝ͅ ̵̛̘̦̞̣̜͐̒̈̽͊̀̆1̶̢̝͎̥͕̖̬̻̹͇͖̟͚͚̻̋͑̔̈̆̅̑̓́6̵̢̨̧̟̬͉̘̝̥̙̼̲̰͕͙͆̂̌̑̚͝ͅ ̵̧̧̡̙̱̜̻̠̰̼̟̈́̽̈́̒̓͒͐̆̇́̎͘͜͠ ̶̦͆̇̑̽̌̇͌̄͒5̵̨̫͇͓͓͍̫̹̫̲̯͕͍̞̪͙̜͈͉̊̈́̆2̷̧͍̜̹͈̦̲̗͆̈́̒̈̉͒̊̃̏̓̈́͠͝6̸̡͚͎̘̮̮̞͇̭̝̙̬̪͇̙̮͚̹͒͛̑̊̃̈͗̿̎̂̉̇͒ͅͅ8̷̧̢̞̲̞̜̬̤̟̰̳̫̹̳̩͔̉̉͜4̵̧͖͍̬̥̤͕̺̳͓̇̄̎̽̒̀̄̈́̕̚͝9̷̢̨̛̦͖̳̳̤͍̳͚̥͎̼̿͛̌̈͋̊̅̅͊̈́̓́͌̄̅̆̚͜͝ͅ1̷̧̡̞͖͙̤͍̲̼͚̱̙̣͓̦̝̤͊̈́̀ͅ6̷̜̠̇̏͌̔͗̔̆͋̐̚̚ ̷̢̡̰͙͓̱̠̭̘͓̝͓̯͖͚͙͙̦͛̄͌ͅ ̷̖̝͕̖̩̗̠̤̥̜̬̑̂̄̆͋̾̉͘͘Ģ̸̧̹̱͙͓̘̬̝̪͖͈͇̼̝̭̤̮͈̠̈̔͂/̸̡̢̦̻̠̣̻͉̰̘̭͕͈̿͒̓̈̆͊̄̓̓̾̂̂̓̈́̒̋͜͠͝A̵̰͚̤̮̭̩̞͕̞͈̞̩̅̽͋̍͋̒͆́̌̐̍̾̋͐̎͜͝ ̶̘̠̖̩͎̥̩͈͖̜̲̈́̊́̃̄̓͒͐̓̕͜ͅ ̸̳̜̹͙̱͂̎͌̏̽̍́̊͌̚͜G̴̛̭̩͒́̃̿̉̏͒̔́͝͝ ̵̮͇̏̏̉̓̈́́͝͝ ̶̮͈͒̎̈́̒́̈́2̶̳̹͍̳̬̭̯͙̞̿̎͒̾̓̇͋̈́͒̆͑̓͊́͠ͅ5̷̛̟̫̻̺̱̼̞͚̜̪͗̔̈́̈́̇͒̂̀͌͛́̈̎̃͝ͅ.̷̺̤̃̾̈́̽̊͝͠7̶̧̡̡̨̢̬̗̭̺͚̤͎͇̯͓͓̣̐̊̿͊͌̒̕5̶̖͇̹̯̤̰̣͖̫̞̦͕͕͖̺̂̾̎̆͌̈̑̕ͅͅ%̵̻͇̞̻̮̪̺͚̯̀̽̓̇̍͋̍̿͋̍̔̅̎͗̑̓ͅ ̵̧͖̣͕̥̠͈̐̚͘͝ ̶̜͙͚͈̦̯̗̗̙̥̻̦̪͇̩͙̮̩̬̈́0̸̼̰̭̣̬͎̰̤̱̽͒͜.̸̪̳͙̯͚̍̈́9̶̡͉̱̖̤̫̌̋̊1̸̢̧̳͈̫̖͌̂̉0̸̜̻͕͙͈̣͕̫̩͙̥̽̓̚ ̸͈̱̙̭͕̖͚̬͔͝ͅ ̷̨̝͖̈̋1̴͈͕͇̩̥̦͎͕̐̉͌̿̃͜ͅ.̵͓̹̟̪̗̲͉̭̼̼̗̰̋͌͊ͅ6̷̣̉́̃̈́̌͗̏͗͆͌͜͠͝e̷̮͓̺̅̾͆̀-̵̡͓͈̻̝̯͖̻͎̱̿́͆͑̈́́̀͗̓̉̕͝ͅ1̴̣̠̯̖̟͍͉̼̮̟͙̲͆͐͐̔̚͘͘2̸͕̲̿̄̽̅́́̋̈́̂̐̎͋͝ ̸̦͉̝̐̿͑̂̏̍̐͗̋̆̊͋̈́͛̕ ̷̢͕̰͖͖́̑̔͆̋̀͜T̶͔͔͖͎̒͗O̴̟͓̻̝̗̝̫̯̖̓͌̿͂͒͗̈́͝X̶̧̛̹̘̯̞̻͈̤̟͔͚̙̺́͛̄͜3̶̗͖̭̰̙̳͌̀̽̎̒͘̕
̸̢̨̧͈̗͙̖̫͎̋̽͜r̷̢̬̤̪͍̣̖̙̗͕̍͊͛̋̒̀́͘s̵̛̼̝͈̉͊̽͛͐̎͋͑̀̒͐̑͝͝͝1̵͕͇̲̺̟͖̘̬̜̮̼͓͈̗́͌͋̇̀̏͜͝1̶̡̜̖͓͈̹̄ͅ5̵̢͇̼̝̣͈͇͉̹͖̰͇͚̤͈͓̘̲́͜4̴̡̛̪̙̩͈̳͓͓͚̩̼̅͆͋͆̑̎̋̒̅̓ͅ5̵͚̖̥̞͍̜̤͎̥̩̝͖̟̙̮̽7̷̧̡̙̰̮̫͙͚͉͍̣͈̥̣͍̻̦̘̈̀̐̾̉̾̕8̴̡̰̠̬̳̾͛̿̔̅̍̎́̔̂̑̈́̍͒́͆̚̚͝͝7̴̢̢͉̠̳̭̭̙͕̥̙͚͇͉͕̩͔͙̖̎̆͗̐̚̚ͅ ̷̛̛͕̣͌͛̃̊͂͗̆͐̾̃͘̕̚͠ ̴͚͚̱̼̰̙̗̟̖̯͇͇̂̏̌̈̽̓̀̆̉͋͊̀́͊́̆̓̚͜͝1̸̡̛͚̜͍̯̹̲̼̳͇͈̞̗͐̊͂̒̈̔̌̍̅͊͗̃̇̋͘͜͝͠ͅ7̷̢͖̯̝͕̥͓̮̜̹͓͓͓̥̔͆̒̈́̿̍̾͆̽͜ͅ ̷̢̟̺͇͚͕̠̻͚̘̟̼̪͖̗̀̍̆͊͐̈́͒͊̅͑̔͑̋̕͝ͅ ̷͔͇̙̰̜̟̊̽̿͆̎̒̕͜1̵͇͛̑̊͊̆̌̉̄̇͊̔̉̍̽͝͝7̸̡̥̝̒͆̚3̵̡̛͔̯̺̀͌͘ͅ9̴̛͎̠̇̒̏̆̾̒̈̐͛̂́̏̇̄̊͒͜͠͝8̵̛̛̘̗̣̹̭̯͕͔̤̈̆̏̒̄̄͂̽̇͑͋̽́̎͆̚̕͠ͅ2̸͈̯̪͎̬̹͇̯̓̌͊̋̐͑̾̈̀̚͘͝͝7̷̢̛̛̬͇̝͍̘̟̖̟̮̮̰̖̹͔͇̈̈͛͐͌̉͂̾́̒̃̚8̵̧̛̛̰̝͋̄̇͛̿̃̆̈́͛̏̕͘͠ ̸̙̱̰̫̼̭̱͍̼̲̭̤̪̦͕͗̒͒͑͆ͅ ̵͍̟̀̊̆̄͛̃̓̽͊̏́͊̎̀͒̽̒͋̕͠G̴̡̨̡̖̯̥͕̞̳̿̀͒́͒͋͠/̶̖̰̖̬͍̔̎̚G̷̢͕͛̃͑̀͠ ̶̇̐͐̽̾́̽̀̍́̀̋̆̚̚͜͝͠ ̷͍̬̟̟̈́̈́̈́͆͒̓̒̄̽̾̕͜ͅG̶̨̫͍̱͎͇͓̱̭̪̥̠̘̯̠͕͚̎̀̃̇̚̕͝ ̴̧̢̛̻͙͖̖̜͍̟̗̜̰͕̬̟̣̥͊͂̆̿̋̓̆̿̐͐͊̈̋́͆ ̵͇̬̙͇̻̼́̎̔7̶̯̣̺̪̱̯̯̫̼͓̯̩͈͓̭̗̫͜͝6̸̞͚̝͓̬̲̘̟̤̫̞̬̲͙̗̫̤̟̺̼͛̔.̶̹̼̗̲̘̹͍̪̮͕̠̗̜̫̥̗̘̳͌̾̂̆͆̍̿̊͝5̸̨̰̫̳͇̏͛̾̂̓́͛̈́͘ͅ4̵̡̛͚̀̌̆̉̆̏̽̀̎̾̔̿͗̕͠%̶̢̱̪̠̝̝̯̗̣̖̣̹̗̦̙͈̀̎ͅͅ ̴͚̠̻̠̲̪̞͖͉̥͈͔͇̦͎̬̥̾̀̀͋͛̌̊̐̍̈́̉͆̃̆͐̈́̇͘͜ ̵̹͒͐̿1̶̢̞̫͕͉̾̈͌̚.̵̼͎̺̳̓̃̒̓̇̕͜͠0̴͕̩̠̻̮͕͍̳̤̈́̊͂̇̊̂͊̔̌8̶͍̀̐̏͆͊̃̀͐̏̐̋͐̒͛̎͛̃͒̕̚0̸̟̫̅͐̂̎̀̑̌̋͘ ̸̢͕̘͇̩͈̦̪̯͎͖̫̘̹̗̾͂̑̈̈́̾ ̷̟̥̒̇͋͜1̷̛̮͇̖̼̦͈̙͎͙̃̅̋͐̇͆̈́͐̓͊̏̀̌̕͝.̴̡̢̖̮̞̬͉͚̰̟͇̰̌̆̏̒̌͒̏̂̇͊̎̀̈́̌̚͘͝4̵̡̨͈̪̼͕̬̥͈̰̠̦̟̞̜̝̮͍̒̄̉͒̀͌̋̈́͜ę̸̫̋̏̈́̑̊̑̃̉́͊̃͑͂͗͠-̵̡̖̪̞͍͕͖͚͔̩͓̜̲̬̬̮̑ͅ0̷̲̪̖̠̱̞̬͖͈̺̙̩̞̓͛̑̾͂̒̆͛̎͛̎8̵̧̧̧̼͉̜̝̞̲̺̗̳̞̣̞̮̰̳̟͠ ̸̨͔̎́̎̾́̈́̍̒͆̈͌͘ ̵̧̝͍̫̽̀̿̒̒̅̌̌͆̓͐̾̐̋̈́̓̇̕͜R̵̨̻̰̮̓͒͝Ä̷̩̹͉̤̟͕́͐͌̆̽͐͂͠S̴͎͓͛͋͗̓̈́̂ͅD̶̢̧̡̨̮̺̺̩̤̹̠͉̥͔͕͔̲̝͍͎̂̀̔͒̕1̴̛̥̼̫̩̗̘̞̩͈̱̺̻̘̒̿̓͜
̶̢̡̛̫̣̳̳̺̖̮̎̈́̅͊̍͐̆̐͂͆͊̍̓̄̆̒̚͠͠ŗ̴̨̧͚̩͓̼̥̗̤͖͖̫̙̤̋̄̽͒͐̌̈́̽͐́͘̚s̶͖̟͍̬̐͂̑͂͝1̵̨̢͎̮͍͚͍̗̙̝̬̯̘͓̖̝̰̠͓͙̿̎͑́̒̏͒̈́̒̉͋̑̈́̑͑́͘2̶̡̳̼̒̊͑̍̓͆9̷̡̨͕̮̰̣̯̽̍͆̕͝͝6̵̡̡̧̨̬͔̟͉̖̦͔̪̟͔̲͚̬̥̺́͌̆̀̋͂͋̈̌̈͛̌̽͌͘̕͝͠5̵̢̧̛̫͖̬̗̲̹̹͖̼̣̳̙͕̈́̈́̈́̎͆̽̉͒5̴̝̠̂̊͊̔͂̋͗͜͝7̸̨̢̡̛̺͕͕̻́̔̊͆̅̂̐̐̏̈́̒͑͠͠7̶̧̥̙͔̙̟͗̓͑̈́̓̍̈́͆͗̊̀́̂̐͊͘̚͠ͅ ̸̨͚̬͛̃̈́̏́͑͝ ̶̛̟̲̙͙̗͙̥̈́́͐̔̊͛͜͜͝1̵̧͔̘͉͑͌͒̅̀̊͂̓̔͑̈́̎̏͂̌́͆͒͜͝8̵̟̤͇̬̘̞̺͎͇̠̬̩̫̰̮̜̬̻̫͗̈́͝ͅ ̴̱̤̎̏̍̌͂̔͋̃̏͂͌̏̽̂̆͑̊́͑ ̶̡̡̞̳̹͕̝̖̣̥̲̯͖̫̣̝̩̬͈̏̏̓́͋̊̀̏́͒̈̀͐̆̌͗̀͆͝͝3̶̧̨̢̮̖͓̙̠̫͇̪͖̥͔̈̈̎̇̑̓̂́̕͝1̷̦̦͖̣͚̼͔͚͙͉̳͖̹̟̬͛̑̓͆̆̄̐̍̾͐͗͛̈́̔̏̓̆͊͂6̸̡͙̖̰̗̯̭̤͍͍̜̬̋ͅ7̸̛̘̤̏̇̎̍͊̊́͋̅̾͛̄͘5̷̣͖̃͊͂́́͂̀̒̊̃͐͋̎͠6̵̡̢̻̰̥̱̣̥̝̝̗̯͙̞͈̣̓́̎̉̑̊̑̀̔̈͋̊͌͗̉̂̏͘͜͜͜͝8̷̤̃̈́̓̂̑̔̇̚͜͠͠0̶̡̩͎̝̗͖̈́̍̾̂̅͐̆̾̍̿͑͊̿̑̈́̚͝͠͝͝ ̸̖̯͕͍̣̓̌́̿͛̂̀̍ ̵̢̱̩͖̖̱͈͗͛A̸̞̱̪͎͖̦̬̙̱͛̓̈́͆̂̔̎́̾̍̀͒̚͘͜͜͝͝/̷͇̤̬͉͚͚̙͉͚́̃̊̌̇͐̏͂͑͆̓̐̆͠A̵͈̙̹̿͛͛̾̌͐̈́̚̚̕ ̴̫̘͎̬͎̞͉̗̯͎̓͆̽͛́̚͝ ̴̢̛̼̦̮́̄̓̆̈́̿̊̆̃͝͝G̷̡̹̗̍̑͗͌́ ̵̢̛̩̊̀̂̽̀̎͘̚͝ ̴̮͇̲̈́͆̆̓́̎̒̿̿̿̆̔̽̅͋͘3̴̬͕̼̺̮̋̅̚5̷̧̙̠̞̥̙̲̠͇̜̜͓̻͔̭͇̝͛̎̈́̉̽̌̈̅͌̃̒̒̅̍̉̄̉̈́̚̚.̷̧̡̢̹̟̼͕̪͍̘̤̣̖̮̭̭̝̪̑̔̓̓͑͒̓́͒̚8̸̢̨͔̞̼͍̜̦̲̗̰̖͕̺̦͊̊̅́̔͊̊̊͒̾̏̇̊͐̈́͑̎̕͝ͅ8̶͇͇̩͍͕̖̟͈̂̍͠%̸̲͈̤̱̲͔͉͗̄̅̍̋̒̆̉̃͆̌̃̎̀̿̐̀̚͜ ̸̛̛͍̳͈̣̓̽͛͐͆̆̄͋̈́͐̅̈́̉̊̈́͝ ̵̧͍͉̻̖͎̪͔͍͉̖͍͉̦͕̭̙̱͉͆́̏0̸̨̨̭̫̪̮̜̬̠̠͉͙̙̬͚͎͇͍̑̃̈́̄͋̎̀̀̀̏͌͊͒̒̔̚͘͠.̸̛̘͖̺̟̽̒̂͆̄͗̽͆̉̍̓̔͌̓̚͜͝͝9̵̢̛͚̠̼̰̙̟̭̦̣͍̒͐̈́͛̿̽̃͒̆̾͂͘͝͝͝4̶͔̪͇̯̤̝̺̲͇̘͂̍́͛̎͐̓̇͝͝͝0̷̧̨̛̳̞̘̜̬̣̪̼̙͎͉̣̌̾̃͒̆̒̀̾̀̔͛̍̐͊͗̆̀̕͜͝ ̸̧̹̳͚̞̝̘̉̓̌́͐̐̔̀̈́͑̉̃̒̕ ̷̧̰͓͇͙͚̭̭͇̦̝̇͐̈́̐̏̿̔̾̿̀̔̄̒̂̓̏̕͜͝ͅ2̴̧̩̞͍̳̼͙͖̣̉̂̔̓͑̂̀͌̒͌̌̂̐̎̓̐̆̕.̴̨̢̯̖̳͈̼̣̗̲͙͙͙̻̺̠̘̱̬͉́̆̅̈́̒͗͆͑1̸̛͉̣̣̼͍̲͛̀̂͋̔̂̀͂̓̄̕ę̶̪͖̻̬̺̦̞̗̫̤̗̜͎̖̮͙̙͋̌̓͑̈́̊̍̉̕͝͠͠ͅ-̴̡̰̣̙̥̮̙̅͗͆̓͌̈́̅͆̄̊̈́͌̒̑̐͝͝0̷̡̛̛̪͚̹͕̱͚̖̻͍̖̳̤̫͍̊̌͑̈́̊̇̀̉͑̆̚͜͝͠8̶̧̻̝̣̻̜̻̟͇͓̘̙͖̮͒̂͋̃̌́͗̊̽͗̽͋̔̈͠ ̴̨̡̲͔̻̬͈̥͎̟̲̱͇̰̲͍̟̩͊̅̑̐͗̉͐̕͘͝͝ͅ ̴̧̧̜̘̼͍̝͇͍̩̪̦͕͉̑͆N̶͙̠̞̼͉͑͒̐̊̽͂͐̒Ò̷̢̧͙̠̮͕̖̠͍̯͇̖͕̯̠̮̣̂̍̎͐̽̾̒͑̈́͊̅̔̀̓̔̾̋͜͠L̶̪̰̙̟̣̙̳͍̞͓̟͈̜͕̘͗̇̊̐͒̌̀͒̂̀̓̏̽̑͝4̷̛͍̹͖̟̣̲̥͑͘
̸͇̺͖̙͓̣̹̱̙̘͖͈͎̦͐̆̽͜͜ṙ̸̛̖͓͓͎̋̊͛̉̏̈̀̎̓̀͑͛̕͠ș̶̡̧͖̩͇͖̘̼̭̭̬̠͓͚̦̮͆͆͑͋̂̂̾͐͋̈̎͜͜1̵̧̢͔̞͇͈͚̝̻̙̱͕̰̪̭̜̹͔͎̇͑̈̀̀͐̇̓͊͊͑̍̋̕̚̕͜͝5̸̧̛͖̖͔͕̠̟̣͎̝̙̻̻̣̗͈̥͕̫̞̿̄̒̓̍́̒̒͆̋̈́͌̔̇̓̆̕̚9̸̨̧̛̗͇͎̰͍͔̯̬̓̈̋̑͂̇͋͒̈́̈́̓̈́̃̎͗́̂͠͝ͅ5̷̗͚̭̝̞̖͈̰͚̙̮̭̪̯͕͓̓͑̊̿͊͋̓̋͘͜͠8̶̡̧̺̞̖͇͓̤̼̜͈͕͍̦̦͙̾̓̍͐̇̇̽͊2̴̧̢̧̧̛͔̖̱̲͔̞̺͕̮̭̎̓͛̋͊̔̉̕͝4̵̡̞͇̟͎̥͍̱̗̂̆̂̓̿͠ ̴̲̏̈́̏̾̾̽̾̓̉̌͊̔̍ ̴̧̨̤̰̲̻̞̖͍̲̙͎̮̰̤̤͗̑̆͜2̶̨̡̡̗͈̠̭̙͔̼̯͇̰̾̀̉͂̈́͑̽̆̚̕͜͝ ̴̡̼͉͙̞̘̹̹̰̙͉̓͂̎̿̑̔̍̕̚ ̷̨̛̜͖̗̙̙̈̒͐̓̊͑́̀̐̏̕͘̚1̶̛̛̻̘̱̳̰́́͐̍̄͑̍̔̔̆͋̓͊̂̀̿̇̚9̴̮͇͔̃̃̈́͌͌̀̔̒̑̌͝͝͝8̷̹̳́͝8̸͉̤͆̋̆̓̏̏͑̃̾7̸̼̹͎̅͘4̶̦͙͌͌͗̀̀͛̽́̑́̀̈́̍̕͠͝0̶̦̪̤̰̗̙͎̭̹̦̙̞̬̽̆͋͋̾͛͊̏̽̓͝0̶̯̪̂͗̓̃͋̄̅̌͗̑̈́̌̕͝͝͝6̶͚͙̰̳̪̈̓͂͛̇͋̿̊̎͂͐̏̊̌̐͘̚͠͝͝ ̸̧̨̛̻̖̘̼̱̗̙̜̤͖͙̔̽͝ ̷̮͔̻͙̯̬͈̞̣̗́̇̏͑̑͆̏̊̽̕̚͠ͅͅC̵̢̰̯͈̮͓͖̙̞̘̪̘̼̙͌̃͆͐̎̈̔̉̈̍̎̔͌͐̒̚̚/̷̨̡̧̙͖̤̻̝͕̻͉̬̔̄̑͊͂͝C̸̨̤̪͍̓̅͆̈́̂ ̵̡̯̹͇͙̗͔͈̪͈̟̣̇̈́̾͒̂͒͆̓̂̐ ̷̧̨̬͔͖̹̥̼̋͆̓̊̓̈́̐̌̂̒̈́̽̆͌͛͘̚͠͝Ṭ̶̨̜̻͔͓̯̮̹͇̪̯̞͈͎͙̎̉̎̔̅͛͆̓̇̀̕͜ ̶͕̪͓̖̯̯̗̫̭̪̞̼͋́̋̓̌͝ͅ ̵̭͙̮͓̱̜̳͙̻͎͚̪̣̭̯̯̏̉͆̒ͅ5̷̨̟̼̜͚͙̘̦̽̌̽̈́̐̎̍̅̋͗̏͆̆͌̈́̓̕̚2̶̪̙͂̍̽́͒̅̋͊͂̀̈̀̔̆̀̿͒̚͠.̵̛̗̲͑͆̍̐̆̊̇͑͒͌̃̌̚͝8̵̢̪̳̜͎̤͍͓̟̠̊̌̋͘͜0̷̧̧̛̛͓̞͔̤̙̤̩̘͍̰̞̻͕̞͉̼̦̑́̽̃͊́͗͋̈́̃͋̎̍̿̌̉͝͠%̶̛͙͔̫͇̥̒ ̵̙̜̀̑̈́̓̄̈́̀̈͂̇͠ ̸̛̣͕̜̆̒͌̋̃̄̌̈̽̎̽̅͊͗̕̚͝1̴͓͒̆̿̾̌̈̉̊̾̈̈́̓̄̄̈́̃͜͠͠͝.̷̢̢̮͎̙̥̗̮̩̟͙̠̼͒̆̐̈̉̈́͑̑͛̊̐͐̇̾͝ͅ0̶̛͈̇͆͋̓͂́̈́̏͒͝8̷̜̦͉̰̮̘̼̬̙̱̘̤̘͛͛̅͐̀́̈́̄͛͋̍̏̚ͅͅͅ0̵̨̢̩̲̯̖̈́͌́͒̍͋̍͗̈́͑̾̚ ̷̖̘̟͕̮̗̟̎̈́̀̀̄̐̊̆̒͌͆̂̔́̎̾͝͠ ̴̢͕̤̪͓͍̘̝̟͓͈͕̙̤͎̣̘͎̬̤̐1̸̡̢͖̮̮͕̩͎͎̥̞̱̗͇̄̐̍̓̈.̷̡̧̨̢͇͙͕̪͙̤̳̖͈̝̥̪͔̜͂͛͂̆̀̀̆̎͐2̶̡̡̮̭͖̙͔̩̯͔̻̤͓̰̞̗̙̊̈́́̑́̎̒̀͂̈̓̀̏͐̌͊́̓͝e̵̢̛̱̟͕̠̖̳̭̾͂̆͌̄̌̿̿̑͗͘͜ͅ-̵̢̨̡̱͕̖̼̻̠͉͙̲͓͇̬̮͕̠͒͜͜1̶͕̮̮̺̥͚̩̓̔͌̔̃͗͠0̵̛̱̺̰͙̫̟̩͇̬̙͚͇͕̜͖͉͆̀̂̒̈́̃̑̍̊̀͋̾͊̚͝͝͝ ̸̛̫̱̙̐̃̿͋͗̏͒̈͆̎͠ ̵̞̜̖̆P̵̢̨̻̘͓͎̯̱͖̫͈̱͑͒͌͂̀̕͜ͅL̶͉̭̠͈̇̈́͆̍̇͘̚͝C̸̨̧̻̭̻̫̥̝͇̘̜̫̟̙̬͎̪̒̀̾̊̑͛̏̊̊́̄̅̇̄̚̕ͅͅḼ̷͕̬̹̗̩̭̘͛͆̍̇̍̚͠͠͝ͅ1̵̧̜̹̳̲̪͖̥̗̤̦̖̙̰͓̇́̅̋̾̃̈̕͝ͅ
̵̩̍̆̓͑̓̊͂͋͝͝ř̸̨̻̟͉̘̙̣͔͈̤̱̪̜̤̦͖͔́̇͜ͅş̸̨̧̛̛̥̩̯͈̔̆̈́͛̋̀̔̃̈́̿̓̃͜5̴̛̠̱̯̻̱̰̩͔͓͔̫͌̏̒̀̄̈́̀͒̊̋̒̒̒̎͘͝5̶͔͉̟̽̈́͑͗͂̒̇̈́͆̏͝6̶̛̺̝͎̘̳͖̖̬̹̼͔̹̘̘̩̄̀͌̀͋̾̆̂͋̈́͛̋͌̎͐͠͠͝9̵̨̻̼͓̳̜̪͎͈͗͜4̴̢͔̬͒̿̏̇̇̾̈̔̓͑̎̽̌̌͆͘3̵̢̯̟͕̳̮̥͍̬͓͈͔͚̦͒̂̄̅̈́̃͐͗̒̓̌̿̚̕6̸̛͍̣͙͖͔́̊̄̃͗͝͝ͅ8̶͉͚̻̼̟̤̣̬͕̙̒̀̃̒̆͠͠ ̶̩͇̩͎̮̭̣̘̺͔̩͖͕̒̆͆̎͘͝ ̴̠̠͇̙̏̌̀̑̌̋͒́͒͗͝2̵̡͉͍̱͕͇͔͇͙͉̥̦̣̞͍̫̤̻̆̌̂̀͜ ̴̣͙̬̟̂͌͗͐̽̓̀̅̃̑͒̌̐̈̽̚͘ ̶̡͇̮̭̮͈͇̲͎̤͙̱͕̓̈́͗̽̏̅̒̈́̒̾͑͛̈́̕̚2̸̡̛͌̿̓́͊͒́̊̃͌̑̆̀̀͘͝͝͠͠3̴̡̨̛͇͉̰̜͓͇̙̪͍͂̆̈̎́̐̃̒̂̽̾͝9̵̡̛̼̣̤͙̖͍͉̥̘͕͓̹̉͋̓͐͆̑͗̕͝ͅ3̶̨̗̏1̸̡̡̨̺͍̬̦̞͇̻̲̳͉̞̫̳̳̭͛̔͜7̴͙͇͎͒͌͛̈́̚̕6̸͍̉͊̔͘9̵̤̱̝̅̂͛̍2̴̡̧͓͚͔̱̘̳̰͔̹͇̹͑̏̎̇̔̋̐̽̌͗̈́͗͘͠͝͠ͅ ̵̮̖͓̈́̅͑̈̀̾̒͘ ̸̢̢͙̙̲̻̯̥̳̖̯͙̰̦̺͚͎̮̭͉̊̔̿̅̀G̴̮͍͎̲͊͐̾̈́̑̇̇͜/̶̮͔̩̥͈͉̘̭͔̫̲̜̔͒̂̉̓̈́͊̐͂̐͆͐̿̾̽̕͜͠T̴̡̧̹̬̳̺̮̦̪̠̝̘̹̜̳̫̤̀̒̓͛ ̸̢̯͓̹̥̰͙̼̦̱̖͚̗̎̏̽̓̽̓̈́̀͠ͅ ̷̨̯͎̠̞̰͈̻͍̤̭̪͖̼̻͓͂̀́̇̐͒͝T̶̢͇̺͔̺̖̪͇̠̰̳͎̫͍̺̥̋̈́́͑̿̈́̃̋͝͝͝ͅ ̶̬̤̳̩̝̦͍̰̺̦͓̪͕̣͔̦̺̠͌̆̀̌͑̒͆̃͊͒̍͆̌́͊̕͜͝͝͠ ̶̰̦̥̤͚̠̣̜̪̟͇̞̹̯̳̻̭̙͋̅1̸̢̡̛̬̈́̏́͑̕1̶̧̛̥̺͙̮̤̱̝͈̃̽̉̆̓̔̕͝.̸̟̘̱̈́̅́́͂̾̓̈́̒̀̕͝4̶̢̢̡̧̛̝̹͉̣͔͚̱͍͈̦̺̥̼͈͎͓̎̓̀͆͌̃̀̂͛̀̈́̍̆͝3̸̭͇̱̯̪̗̼̏͂̔̽̽̾̂̔̓̐͠%̷̡͕̯͈̹̞̹͔̯̠͙̪̈́̾ͅͅ ̶̗̏̓̓͊̅̅̾̔̈̀̓̊́͌̉̽̕͝ ̷̡̡͍̰̺̟͙̖̩͛̅̓̎̔̇́0̶̛̜̕.̷͕̠͋̋̒̅͐͌͑̃̈͌͊͝8̷̖͕̘͎̈́6̸̛͔̭̓͑́̅̀̃̒͐͐̓̂̏̚͝͝0̸̢̨̻̻̳̗̳͎̰̼̫̠͙͎͔͉̠̎̑̂̊ͅ ̷͎̮̩̯͈͉̳̳̟͉͎̻͎͖̲́̀̈́͆̊̀͒̓̈̔͐͛̋͂̋͒̊̑͝ͅ ̵̲̀͐́̒̑͝2̴̢͔̝͓̼̫͈͐͐̄͛͒̾̂͌̅̈̕͠͝.̴̱͋̾̌̒̊͗̓̊̆̋͠6̶̡̧̡͉̹̻̩̠̹̞͍͚͈̞̣̟͊͊͑͑̂̔̿͑̊͘ͅè̶̳̳̗̩͂̊͑͐́̋͋͂͂͆͌̏́̄̐̚͝͝͝-̵̢̡̪̠̞̱̙̭̬̮͈͕́̈́̓̅̀̂̍̑͆́̐̔̕͠͝0̷̢̥̬̳͙̥͙͖͙̲͉̔̈́̋̑͌͜͜͝ͅ9̶̧̰̯̺͇̖̘̤̺̙̲̙̺̦̹̤͎͇̅̓͛͜͝ͅ ̶̧̜̠̜̗̳̣̱̻̀̌̇́̀̍̽͠ ̴̨̟̩̦̤̯͓̱̩̦̤͔̝̗͉̈̂̈̃͐͋͛̃̚̚͝ͅṖ̴̢͇̩̳̙̈́̏̓̎̈̃̈́̐̇̒̿͝Ę̷̨̪̫̬͐͂̇͘R̴͓̹̲͙̳̬̜̔̄̿́͐2̴̢̢̠̞̺̫̳͎͚̣̜͕̣̼̩̳̠͎͉̼̃́̀͗̓̅̓̊̂̀
̵̺̥̱͖̦̭̯̼̩̟̦̱̙̯̗̟̾̇̍͋̐͐̈́͌͆͗̊͐͌͛̈͘̕ͅͅr̴͉͕͈̰͖̩̜̻̪̤̭͉̙̒͗̓̿s̵̛̤̞̗͕̈́̾́́͋͂̋͜͠ͅ3̴̡̺̻̱̩̝͎͈͉̳̠̝͙̪̟͌̉͑̇̕͘͝5̷̨̡̬̙͍̗̺̫̰͇̲̤͖͖̞̳͔̰͔̅̈́͆̅͋̈́̋͛̓̚͘̚͠8̸̢̡̹̟͉͇͔̘͔̀̿͂̏̔́̇́̀̾̋̎̾͂̌̕͜͝3̵̢̰̦̗̙͇̱̰̞̦͎͕̼̘̩͓̮̻̅̏͌͛ͅ3̶̢̨̻̲͇͉̲̄̐̑̈́́͝2̶̧̡̢̹͓̣̩͖͙̜̠̩̱̩̤̦̈8̶̨̧̨̛̟̭͔̟̫̞̮̜̎͒̂̊̓̀̑̋̈́̚̕͘1̶̡̧̭̞̣̰̜̱̻̗͛͋̓̈́̇̄̕̕ ̷̠́͑̉̂̑̆̕͜ ̴̧̢̛̭̱̦̣͍͓̪̥̯͚̬͕̳̝̦͊̃̊̔̽́̈́͆͛̂̿̾̔͐̇͘͜͝͠6̷̛̭̱͉̱̯̺͖̯̟̲̺̂̇͒͂̃̓̊͆̈́͛̇̀̕͜ ̵̛͍̖͛̓͗̏̋́͂̊͐̋̎̋̈̂̀̈͌͜ ̸̢̢̯͚̱̘̫̞̭͚̙͍͚̖̪̳̱͕̈́͆̊́̋̓̀͊́̐͒̓̈́̃̕͘͜͝ͅ5̵̢͕̞̫͇͙̂̈́͒́̂̀́̆͋̽̓̔̓͛͆͝5̸̡̦̣̹̺͍͙̤̼͍̣̣̂̀̀̂̕0̸͇̇2̶̧̛̪͇͕͓̓͊̌̔̿̐̀̓͘ͅ1̸̡̰̖̮̤̲͇͎͔̹̦̯̹̦̯̱͙͜͠5̸̢̨̗͎̒͌͑́̿̇̉͑̏̉̋6̴̡͈̖̯̤̦͖̤̳̠̪̲͇̜͔̟͓̤̟͆̔̽̒̋͝1̸̡̢̧͖̝͖̫̳͙̤̥̹̠̺̗́͒̏̾̌͒̊͒͐͘ͅ ̵̬͚̉̈́͗̎̀́̇͒̓̄̃̓̅̏̒̚͘̕̚͝ ̴̨͉̫̙̼͖̥̄̐̍̃̓́͌̒͊͋͛͆͝͝ͅG̷̪̜͕̮̹̜͓̣̪̮̩͖͉͙̩̗̝̓͆̈̀̎͛̍́̾̉̓͝/̵̰̲̝̘̇̆͆̔̇́͗͘͜͝͝G̴̜̣̟͓̬̝͈̘̟͖̮͍͖͍̯̊̌̈́͊ͅͅ ̶̡̨͉̞̘̹̬̟̥̟̦̜̤͇̹̻̠͔͗͂͆̌͜͝ ̷̨̡̣̥̓͆̆̊̒͋̉͆̆͌̅͒̆͐̑̽̄͘͝ͅĜ̴̡̛̱̗̯̳̝̣̆͊̊̉̏̀̌̆̔͑̕ ̸̢̧̖̖͕̱̭͔̠͍̖͕̰̲̣̋̏͘ͅ ̶̪̼̣͂̓̽7̸̨̨̡̛̭̻̳̖͎̜̙̩̮͔͓͆́̋̑́̏̈̈́́͋̎͂̚͘̚8̴̨̢̡͍̩̟̹̜͍͖̯͂̽͑̔̓͊̐̎̈̈́ͅ.̸̛̲̯̝͕̠̥̜̹͎̄͊̊̑̃̊̊̈́͐̓̓̕͝2̷͓̠̎͝3̷̧̢̳̮͚̤͓̭̮̹̀̅͆͌͂̿ͅ%̷̛̻̻̪̣͔̼̦̟͍̪̪̬̺̪͌̓̈́̒̽͑͛ ̶̮͔̼̮͕̠͖̲͊͂͂͆ͅ ̴̢̡̢̟̟̞͚̰͇̣̰̙̤͖̟͋̅̾̀͐̕͜0̸̲͕̞̭̤̭̳̣̪̭̭̦̈́̊̃̈ͅ.̶̙͓̐͐̒̀͊̇̈́̽̍̕͠9̷̡͉͔͙̱̹̯̩͕̞̈́2̸̨̧͕̩͉̘̩̳̖͔̤͇̗̼͛̏̂͐̒̽̃ͅ0̷̢̢͉͎͕̝̠͆̄̽̎̀̏̕ ̷̪̦̰̱͙̼͙̼̫͋̔͗̐͛̎́̈̆͘͜͝ ̸̢̛̔̈́́͑̇̒͆̆̽͒̈̔͑̚̚3̵̠̮̲͇͍̫̹̖̺͔͓͎͍͎̩͓̽̀̇̾͒̒̀͂͐̆́͜͜ͅ.̴̫̤̖̱͛̄͆̃͊͐̀7̷̪̱̂̀͋̌̊̅̽̽̒̿̐̑̿̂͝͠ȩ̶̢̛̛̛͙͇̫̯͚̻̩͖̗͇͆̏̔̈́̅̌͋͊́̄̋̐̾̓̔̕͠-̷̢͍͖̞͍̰̺͚̯̗͇̮͈̳̻͗̇̀̏̌̕͜͝0̴̧̪̻̟̪̬̝̲̻͂̑̎͌̿̾͊̉͋̊̉̀̄̎͘̚9̷̧̛̤̖͖̼̟̍̌́̑͑̊̈́͐́̃͆̈́̃̍̽̂͘̚͝ ̵̨͎͙̮̣̱̪͙͈͚̿̓͒̑̃ͅ ̷̢̝̪̭̳̲͉̼͕̰̀̎̎̑̓̈͐͊́̈́̽́͑̾̈́͂̕Ḩ̷̛͍̝̖̹̘̘͒̄͒̑͛̿̓̎͋̓͌̂̏̔̏͘̕͠C̸̛͉̤̠͖͚͖̫̯̻̗̲̻̪̩͕͌͗͋̐̈́̔͗̈́̂̈̆̽̑̚ͅR̸̤͚͇̰̗̦̔̅̅̋́̍̈͂̓͘̕̚̚͠͝T̸̨̨̨̨̻̟͈̫̮̥̱̗̝̰̼͍̬̉̎̇̅̊̄̑̄͂͑̐̃͜͝Ŗ̸̨̩͚̫̣̺̗̮̠̖̮̦̍̎̏͐͒̇̿͑̎̅2̶̫̥̥̝͚̮̭̖̞̹̪̓̓̂͗͋̄̄͌͐͐͝(̶̡̧̧̗͕̬̹͉̫̣̿̂̀͗̂͗͋̄̓̍̾̕͝a̶̧̠͇͖̠̺̬͈̓̋̾͐̀͋͘k̴͇̮̫̯͉͕̻̺̩̜̲͎̮̝̙̰͛͛̉͒̉͜ͅͅâ̷̛̛͖̪̪̟̥̺̘̬̜̟̥̻̞̰̌̑̈͊̋̾́́͊̎̿̋͜͠͠͠ ̵̛̫̬̜̦̟̝̫̤̳͚̞͖̤̯̎͒̏̓̒̆̈́͛͐͌͗̾̃̀̚͘̚͝͝ͅO̷̧͈͖͇͆͋͛̊̅̿̉̾́͗̀̚͝X̶̢̩̹̮̯͇͕͔͔̘̞̫͇̥̹̎͜ͅ2̶̲̞̼͔͓̦͎̟̦͍͉̣̓̽͐̃̀̀̀͊̈͛͊͌̀̀̀́͑͜͠͝R̵̨̙̺̳̥͚̝̗̰͎͈͕̠͎̣͂́̓̾̔̋̈̃ͅ)̴̨̗̙͎̽̈́͛͐̇̓̅͘̚̚
̸̡̙̥̞͈̬̰̜͐̄͋̀̈̅̽̕̕ṟ̷̨̳͎̣̦̱͔͎̲͔͍̜̖͚͓͙̰͔̾̄̓̐͌̃̓̃̄̀̂̌̑͆s̷̺͉͆̐͂͠9̸̭̮̰̭̙̙͉͍̮̜̫̝̗̐̒̐̀͐͛̀̇̒̍̎̓͂̅̃̚̕͘4̴̛̜̥̣͎̜̱̰͌̃̾̑͂̔̓̑̍͊͠7̷̨̄̈́̉̈́͗͛̍9̵̨̰͓͕̯̬͈͚̤̩̙͙͛͜4̸̨̟̉̀̏̈́̎͠͠0̵̢̨̬̣̤̳̘̺̱̺̯̼̮̰̣̮̬̺̈̆͒̎̊͘ͅ2̷̖͓̯̹̠̺̩̼̝̺̣̠̭̾́̈́̾͊̓͋ͅ ̵̨̟̮̗̜̼̉̎̔̀̆͐͘͘ ̸̺̞̻̜͔̠͇̭̘̿̀̎̉̔͌̾6̸̛̖̗̥͔͓̟̘͍̗͐̓͆͐̀́̿͜ ̶̢̻̣̤̣͔̘̩͉̬̪͔̠̼̞̽͌ͅ ̸̧̻̻̣̹̹̗̣͔͚͈̭͔͉͈͋̀͐̀̐̅̈́̓̑͘͜͝1̸͔̣͕͇̜̤͙̙̰̳̦̪̟́́̐̽̿̀̑̏͑͋̂́̑̍̔̈́̽̕̕͝5̵̨͚̫̌̂̏̑́͂͛̈́̿͌̈́͐̈́̉̿́͌́̚͜͠3̶̥̙̀̏̎̈́̀́͂͗̀͊̕̕1̵̜̫̺̣͔̳͈̲̪͔̥͉͖͓̒͋̎3̴̡͔̮̰̖̲́̓̃̀̑̈͗́͆̋͌͛̀͑͐̚͝͝5̸̡̤͉̮̰̪̟̹̦̫̤͙̾͛̀̾̎͂̌͛3̴̛̠̥̥͕̫̥̱̟͋̿̏̍̊̈́̓̊̐̾̉̂͘̕̚͝3̴̢͖̠͓̺̜͈̖̮͖͈̠͈̐͌̋͗̾̉̓̓͑̋̄̍͘͜͝9̶̡̺̰̬͖̣͇̜͔̏͗̅̈́̇̎̒̃͆͐͜͝ ̷̨̜̬̥͂ ̴̣͔̬̮̼̼͇̯̏̂̊͜Ț̶̠̬̦̂͒̊̄́̽̄̅̈́͛̐̿͆͗͗̏̅̾/̸̧̧̜̫̼̳̞̙̗̰͌̆̃̓͆̾̽͗̎̌̇̓̂̀̀͌̇̈́͜͝ͅT̶̡̨͇̼̺̣̲͖̼̙̮̱̠̟̦̀̈̋́ͅ ̸̢̛̛̛͔̤̟̖͖̺̥͙͔̥̔̑̒̐́̐͑͗͑̆̇̿̈́͆́́͜͝ ̴̨̲͎̩̰̣̩̮̭̝̹̤̦͍̓̽̌͐͂̇̍̏͂̚T̸̬͎̖̺͚̗̼͈̰̐̇͂ ̸̨̞̖͕̪͉̜̪̞͚̙̖̻̫̜͖̙̆͑̽͗̃͜ ̴̛̙̀͊̄̑̍̍̕͝9̶̨̬̟̗̠͚͚̩̀̌̀̓̈́̈̎̂̏͒̿̉͝8̵̹̝̘̗̯̹̟̂̐.̴̨̢̪̖͉̠͍͈͚̎̊͜ͅ9̶̫̪̞̝̀1̸̳͉͖̹͊͐́̐̿̀̍̒͛̀͗̒͝͝%̸̨̠̬͓̦̳͕̺̪͖̪̟̲͓̝̈́̽̅̀͂̂̀̂͂̈́͗̀̌̆͝͠ ̴̦̙͔͍͉̭͚̟̩̮͓̥̲̥͙̜̩͙̹͔͊̆̀̀͆̉͌̐̈́̊͝͝ ̷̡̛̤͕̦̰͕͎̣̲̯̯͉̦̩̟̩̳̣͚̄̒̈́̓̅͒̃̉͌̐͑̊̒͘̕͘͝0̴̨͙̤̳̹͖̫͉̺̍̂̓̊́͌̃̃̇̀̂̄͜.̸̲̲̜̣̼̱͉̱͕̠̍̂̾̾͆̉͌͗̉͝͠6̷̗̰̬̿͑̀́̌̿͑͑̊̿͘͜9̵̱̳͈̖͎̄̅̄͋̃̈́͂̅̈́͊̈́̃̚͝0̶̧̠̓͗̌̅͝ ̷͈̻̗̞͈͉͓͓͚̱̎̌̀̈̔̈́̏́͌̾̚͘ ̴̧̢̛̛̗͈̤͙̂̈́̎̉͘3̸̢̗͉̱̰̘̤͇̦̩̣̝̼̯͚̖̠͇̤͓̂̍́͐͋͆̓̍̋̒̕͝.̴̧̜͖̺̜͔͙̣̝̮̤̱͙̖̖͑͊̓̌̃̽́̒͂̂ͅ9̴̲͈̩̳̼͈͕̙̱͓͙̯͈͚̘̠͇̙̼̽͌̽̉̌̔͋͐̍̐́̕ͅë̵̬̖͈͍͚͚̌̒̈́̀͋͛̇̎͆͂̿̍̌͗̊̀̾̈́̈́ͅ-̶̨̲̦͇̼̤̼͉̱̠͚͂̀͐̌̾̋͑͊͛͐̀̈́̏͌͛̒̚͠͝1̵̢̰̲̠͎̅͋́́1̸̣̲͈̔̃̊́͐͊͛̏̑͝ ̴̡̡̡̤͖̬̼̼̤̗͖̓̂̀̅͆͂͝ͅ ̴̧̢̛̮̩͇͇̠̖̫̪̭̝̺̻̣̱͉̼͚͜V̷̳͖̯̺̘͓͌I̵̛͇͍̽͗̈́́̈́̂̇̒̈́̕͜ͅP̴̛̩̘̺̾̎̈̈́̈́̃͆̒̃̈̒͘͠
̸̧͇̙̥̮̻͖̺̜̭̥̟̫̈́͆̅͋͂̈́͗́̉̀͘̚͝ͅr̶̡̛̳̫̼̼̫̮̥̲̾̄̓̚s̷̨̞͕̞̞̯̘̖͓̙̯̞̜̬̬̼͍̞͇͔̓̾̌̑̋̈́͐2̷̦̼̳͉̗͓̄͛͋̇̊͒̊̾̾̾̇̅̂͘͝9̸̬̣͈̰̬̞̣͎̀͌̈́̾̀̌͐͋͑͌̽̚4̶̞̭̕8̸̨̯̞̰͙̝̮́̂͒̒̈́̇͌͐̓͊̏͒̐̄̇͆̕͝2̵̡͙̻͈̺̳̠̮͎̫̭̦̀͜ͅ7̵̘̲̠͖͑͑̈́͛͐̔̉̀̈́̍͆̃̓͗̕̚͝6̸̖̣͈͉͓͒͋̏͜ ̴̢̨̟̫̠̦̼̫̼̱̝͓̮̭̙̱̝̙̗͓͋́͆͛̉͊͋͆̄͊̆̅̊͘͠ ̶̢͍͍̙̳̮̭̠̤̼̐̚7̴̛̯̓̈́͗̀͌̀̉̊̿̂̏̈̈́͒͘ ̸̡̧̳̘͇̗̯͈̹̗̖̙̲̩̦̓̽ ̷̨̨̢̰͎̥͚̺̻͓̳͔͉̪̣́̋̓̅̇̓̊̊͗̊̚͘͜͜͠9̴͙̖̱͙͓͉͔̤̝̓̾̒̔͜6̸̙͉̭̤̤͈̮͛̉́̿̓̀̈̄̌̂̉̾̉̇͐̈́̔̅͘͜͜͝ͅ4̸̢̡̝̦̱̰̹̫͉̦̠̒͂̓͋̐͒̀̽͌̒̒̽͝͝͝5̸̨̖̲̲̬̼̥͉̭̟̼̻̣̯̊̓͝7̸̨̛̥̦͎̜̣̱͉̘̬̜̗̪͎̈́͗̒̃̈́͆̓̀̿̇̎͆͐͂̎̇́̕͝1̴͚͍̰͑͒̓̄̋1̷̛̩̬̰̰̪͚͙̼̣̤͙͖́̊̀̀̋̍͑̓̇̈̐̂͐͜͜ͅ9̶̢̧̣̯͉͚̟͙͉͍̠̪̀́̽̓̌̒̓͊͊̓͋̂̽́͜͝ ̷̡͙̱͇̖̮̮̤̩̩̩̖̦̬͖̬̯̯̆̀̾ ̵̨̢̠̺͓̼̫̺̺͖̯̼̺̒̑̔͑̂̅͌͊̍̾̉͑̋̾̇̔͘̚ͅA̶̳̘͔̖͉͌̆̅̇̐̍̒̀́̓͆̒̈́/̷̧̛̛͎͉͍͕̲̣͕̬̖̖̓̑͗̒͐̿͗͑̇̏̿̅͝Å̷̙͌͌̀͌͐̂̓̾́̓̋̎̿͗̌́͜͜͠͝ ̷̢̦̬͚̻̘͕́̌͗͌̏̃̏̌̂͗̈́̎͌͋̃̋̈́͘͜͝ ̵̨͎̮̫͎͖̞̦̼̮͖̤̰͕̬̬̓͂̈̆͊̿̈́̓́̈́̈́͘͜͠͠͠ͅĢ̴̨̡͚̪̜̩̣̘̙̱̼̺̯̠̝̳̖͐͘ͅ ̵̛͚̪̜̔̋̃̈́̑̒́́̉̆̑̈́̑̊̀͂͗̚͝ ̷̢͉̱̱͔̺̭̳̭̮͉͈͆̍̌̔̈́̿̿͌̐̿͘͝͝1̵̛̖͉̖͕͈̰͙̼̏́̓̀̾͊͂̋͝ͅ7̶̢͉̤̣̙̄͆̓̓̏̏̒̀͆̈́̉̽͆͒̀̕.̵̙̯̜̫͗̋̈́̃͋̀̾̂́̽̃̀̐́̌̚͘̕͜͝1̸̨̧̢̪̘͔̼̖̠̭͉͈͙̯̳̙̼̻̈͋͛̀͘0̴͙͎̙̼̝̣̈́͒̽̌͗̄͑̒̇̈́̚͘̕͜͜%̸͎̦͎̠̹̗̮̥̦̱͊̌̈́̈́̌̌̇̽̀̎̓̅͋̎̄̾̈͂̋̚ ̵̨̨̨̼̟̞̹͈̺̱̠̰̦̜̗̩̪̯́͗̌̈̒͒͆̉̇͗̓́̽̍͊͌̋̕̚͝ ̶̢̦̮̜̭̹̤̬͙̠͖͍̗͐́̀̾̿̔̓͒͐̇̚͝0̸̛̛̳̲̖̜̙͕̘͖̜͓̪̰̗̬͎̹̝̤̳̈́̏̀̄́͛̄̈́͐̑̋̇̏.̷̢̨̩̗͔͔̂̃̑́9̷̨̨͕̖̙̦͔͔̟̙̥͖̘͓͉͕̮̳̈́̃̋̆́̐̍̉͘͘͘̚ͅ2̶̧̡͔̗͇̪̬̫̼͎̻͖̙͎̺͕̥̹̮̃̃̊͛̂̓̂̇̏̃͋̽̊̀͝ͅ0̷̣̻͊͊͂̾̚̚͝ ̶̨̛̜̥̱̖̗̻̣̤̟̪͍͗̋́̓̏̊͗̒̍̉̏̕ͅ ̴̨̢̯̭̳̱͈̬̖̯̹̝̟̜͕̩͇̗͒͆̅̌͆̌̊́̄̄͛̔̈́̿̈́̚͝ͅ1̷͉̞̜̻͌̒̎͆̍̿̎͆͘͝͠.̶̼̖͉̘̞̮̍͂̔1̵̛͍̟͉̻͖̂̀͑̄̄̎͛̇̈́͑͌̿͒̌͋͜͝e̵̳͕̠̼̱͉̪͖̠̖̲̳̪̥̺̅͋̐̏̂͂̀́̄̚͜͝-̴̬̣̐̿͊̀̈́̂̈͜͠0̴̨̛̲͚̤̰͎͎̖̼̖̗̭̣̗̽̈́͒̓̌̾̆̀̎͐̕͘͜͝8̸̡͈̲͕͎͈̹̩̗͈̳̐̓̿̈́̆͝͠͝ ̸͓̤͙̫͈̤̗̬̱̠͕̪̽̋̿ ̵̧̧̢͔̩̤̗̱͍͖͗̋͂̓̇̊̾̄͌̏̅̊̑͠͝͝͠D̸̨̨̨̜̯̩̞̜͔͙̜̭͈̙̝̘͇̩̒̾̾̌̾̅̃̈́̀́̊̃̽̚͝ͅͅL̷̢̧̢̛̳͔̼̼̜̫͓̖̤̦̱̦͕̬̦̹̅͛̈́̃̈́̊͗̿̈̀̋̽̅̈́͒͗͘͜͝͝Ẍ̴̨̢̙̳̤̝̮͖͙̫̱́̓́́́͗͋̇̚͜5̵̡̛̪̩̳̳̮͉̝̙̱͚̔͑̉̄̂̓̒̌͂́̅̕͝͝ͅ(̵̧̛̲̘̯͚̙̠̪̀͂͆͊̀̄͜S̷̛̰̟͙̮͒͆̎̒̿̆̒̀͂̈́͘͝͝Ḩ̷̢̧̛͈͍͖̦͖̟͎̣̻̣̜͆͂̂̓͆̆̿̃̈́̆̈̒̌̀̚͝F̸̢͎̩̘̙͕̤̯͌̍͌M̶̡͚̹̝̖͕͙̯̝̠̍͒̓̉̋̅̌̄̏͠1̵̡̗̮͕͈̘̮͚̳̜̮̟͚͕̘̭͖̞͆̎͌̿̽́͛͐̆̅̅̇̈́̈́̚͜ͅ)̸̘͕̬͕̩̲̮̟̱́̋
̷̛̮͓̯͎͖̞̎͒͐̎̈́̈́͐̍͆͆̾̂̒̈́̔͜r̵̩͓͖̪̙̗̦̻̦̘̪̲̋͒̈́̿̐̌̇͘̚͜͜͠s̶̪͔͎̜̻̫̠̤͌͐3̴̯̥̫̲̦̺͚̣̬̇̾͆͘̕͝9̵͂̀̒̄̐͝ͅ7̵̨̡̛̩̭͚͇̠̳̳̙̹̿̽̔́͒̒̄͑̃̄̐̉̿̎̈́̀͘͝ͅ2̷̡̥͎͔̖̗̳̟͇͚̭̣͈̍4̷̡̡͖͍̱̜̼̦̘̥̲̯͈̬̱̩̘͕͎̥̌͑́̐̈̀̇̿̅̔͋͘͝͝͠5̸̢̛͍̩̝̼̮̭̲̦̰̥͍̜͒́̔̇̏̔̐̈́͘͘6̸̧̨̢̧̲̪̙͚̳̫̺̱͙̠̃̊̿̓́͋̚͘͘ ̶̱̞̮̎̅̓̓̈́̌̋̍̐̆̋̂̈́͐̈́̎̉͝ ̸̧̬͍̆̐̈́̾̐̆͌̈́̇7̶̫̜̯̳͈͉͓̻̉̿́̈́̈̓̄̂̂̓̄̇̕͜ͅ ̸̹̠͌̐̆̑́͝ ̷̲͕̼͎̥̖͙͆̓̎̑̔͐̏̃̅̀̉̾̇̚͘1̶̣̬̗̱̤̖̯̦͂0̷̫̝͉͙̣̘͚̦̰͔͗͛̇̂͜͠2̵̨̛̛̻̻̦͓̪̗̤͇̥̰͚̟͉̝͍̋̆͊́̓̊̀͗̽̈́͌̒͘͝͝͝͠4̸̛̣̪̻͈͖̙̦̦̠͍͕̘͔̰̮̳͂͐͛͛̑̅͗̆̉̆͒̿̏͝3̶͓̥͋͊6̴̧̹͈͎͓̼͓̳̤̹̅̐͒͘9̴̨̛̠͔̲̹̞̥̣̗̫̤̳̪͕̣̿́̾̋̉̅̓͒̈́̄͊͌̐0̷̨̧̨͕̪̰̣̟̳̰̟͓̞̜͎̬̩̐7̶̡̣̹͕̲̜͙̟̙̠̮̳̓͋̏̀͠ ̵̡͙͚̭͚͎̭͇͚̟̰̗̠̦͊́̈́̉̃̓̃͗̈͐̎͜͝ͅ ̴͙̖̫͕̠͕͖͎̾̒̊̅̽̔͆Ȧ̵̡̹́̒͊̄̋̌̓͘͝/̷̼̣̙̙̲̪̬̬̜͓̜̳̤̋̽̅̈́̉̅͆̇̄̈͌͑̌̉̅́̔̎͋͝A̸̡͔̤̠̥͙̙̲̾́͆͂̑̋̉̅̓̐̇̃͊͂̕͠ ̸̮͈̟̪̖̮͇͔̹̲̗̥̤̘̊͋̓̃̔͊̈́̊̊̐͋̂̐̍̚͝͠ ̷͍̹̈̉̌̎͊͘͝ͅǦ̷͉̂̅̏̓͊̑̿͊́͆́̓͒́͗͒̚̚͠ ̶̠̤̰̰̘͍͖̼̤̩̲̮̖̯̦̼̯̂͠͝͝ͅ ̴̤̣̤̤͍̥͇̬̃̆̂́̿̎̑͘̚͜6̷̨͕̝̟̪̼̣̜͉̘̯̮̦̈́͋͛̉͆̈́͗̔͂8̵̭͓̤̺̪̃̌̿́́̊̐̽̈́͗̀̐͒̚̕͘͝͠͝͠.̶̛͍͔̦̼̺͚̺̳̬̬̅̅̊̈́̍̌͛͂̃̈́̍̓̋̾̅͊͂͗̀7̴̢̮́̉̉͐̔̒̋9̶̢͇̘̰̼̯͙͈̯̲̠͉̼͈͇̄̒̊̈́̈͐͊̂́̉͛̕͘͝͝%̴̝͔͕͇̝̠̿̽̆̀̍̀̒͆̈́͘͝͝ ̵̙͚̱͓͔̼̽̊̚͜ ̴̡̡̛̬͙̺̖̣͔̻̫̞͔̗͎̻̺̯̬̉́̃͌̒̏̇̒̍̕͘͘͜͝ͅ0̶͉̞̔͋.̸̨̨̠̤̗̠̞͚͚̰̮́̑̑́̄̂͊̓͑͑̀͜ͅ9̵̡̜̖̯̰̪͈͕̼͉̜͔̺͕̄̋͛͒2̷̡̡̡̪͉̺͓̏̃̀͗͘ͅ0̴̥͕̈́͊̓͐̑̀̾̓͌͆͗̅̚̚͜͜͝ ̴̡̨̳͈̮̗̖̩̻̙͈̼̤͎͍̼̈͌̔̋̍̊̊̀̒͆͌̕͜͜͝ͅͅ ̵̧̧͚͍̥̯͇͓̟̮̲̥͈̼̘͍̳̼̻̪̓̕6̶͓͈̞͑̈́͆̂̉͆̓͐̀̊̂̔͌̓̓͌̚̚͠ę̴̢̢̬̟͚͈̩͚̣̣̟̝̀͐̿̄̊́̀͗̒̾̒̌̔͒̓̽̕̕͠ͅͅ-̸̡̝̤̮͎̯͍̘̀̀̿̊͋̇͆̓̊̊̈͐̑̃̕̕͜0̴̡̛̟̣̟̤͈̙͇̻͙̉̒̾̇̇͑͐̏͂̑̆́̚͜9̵̢͉͖̣͛̍̅͐͛͆ͅ ̴̛̥̩̩̣̌͋̉̾͊͑̓͋̆͊̄̈́͊̕͝͝͝͠ ̸͕̀̆͘͝F̵̨̦͖̟̈́̈́̀͌̇͊̒̓̅̐͋B̶̡͈̌͝X̸̢̢͇̦̝̥̤̤̮͎̭͔̭̬̀͒̔̀̌ͅL̸̪̞̣̻͍̅̃̀͊͌̅͐͑̽̅̔̌͜͠1̶͙̔̔̾͒̾̍ͅ3̴̙͕͔͈͈̫͎́̑́̀̒(̵̨̡̜͚͖̘̦̝͓̟̙̞̗̓̽̐̀́́̀̓̅͒̾͒̌̕͘͝ͅͅF̸̨̡̛̛͖͖̖͍͖͓̰̲͙̞̻̯͆̐̎̅̅̈́̓͋̒̃̑̚Ā̶̢̧̻̰͉̻̯͉͔̙̙͍͇̜̖̤̉̈́̓̐̀̉͒̾͂̈́̔̏̾̕̕ͅM̸̨̢̨̛̛̯̤̱̺̖͉̲̦̞̙͍͕͊̀͌̉̀͒̌̎̋̍͘͝͠͠1̴̡̻̺͇̜̺̝̮̯̝̥̺̓̏̿̈́͋͘͝8̷̡̺͙̮͇͇̮͍̺͖͇̟̝̌̀̅̽́͑́̉͝͝5̷̨̻͖̮̫͇̺͕͂̍̃̚A̵̖͚͖̲͉͕͂̂̇̽̔̍́͋̕͝)̷̡̜̪̼̞̭̞̜̺͖͓̫͕̹̯̤͚̔́͆̀́̂̋͗̾̎̂͗̈́͜͠͠
̵̛̛̛̰̮̜͈͇͙̦̼̼̗̹̘̜̉̉̋͛̍̃́̓͌̽́̿̇͝͝

Investing Bonds

Fallen Angel

Reviewed by James Chen Updated Feb 28, 2018

What Is a Fallen Angel?

A fallen angel is a bond that was given an investment-grade rating but has since been reduced to junk bond status due to the weakening financial condition of the issuer. It is also a stock that has fallen substantially from its all-time highs. There is a fine line between fallen angel bonds and value stocks, which have the potential to recover from short-term challenges, and securities that are headed straight toward bankruptcy.

Fallen Angel Explained

Fallen angel bonds, which can be corporate, municipal, or sovereign debt, have been downgraded by a rating service such as Standard & Poor’s, Fitch, or Moody’s Investors Service. The primary reason for downgrades is a decline in revenues, which jeopardizes issuers’ capabilities of servicing debt. When declining revenues are combined with expanding debt levels, the potential for a downgrade increases dramatically.

Fallen angel securities are often attractive to contrarian investors seeking to capitalize on the potential for a recovery by the issuer from a temporary setback. Under these circumstances, the downgrade process usually starts with debt being placed on negative credit watch, which may require portfolio managers to sell positions, depending on fund-specific covenants.

The actual downgrade to junk status usually drives more selling pressure, particularly from funds that are restricted to holding investment-grade debt exclusively. As a result, fallen angel bonds can present value within the high-yield category but only when the issuer has a reasonable chance of recovering from the conditions that caused the downgrade.

Examples of Fallen Angels

For example, an oil company that has reported sustained losses over several quarters due to falling oil prices may see its investment-grade bonds downgraded to junk status due to increasing risk of default. As a result of the downgrade, the prices of the company’s bonds decline and yields increase, making the debt attractive to contrarian investors who see low oil prices as a temporary condition.

There are, however, several conditions under which fallen angel bond issuers may not recover. For example, companies experiencing declining revenues due to the introduction of products superior to theirs may disappear altogether. The progression from VCR tapes to DVDs to streaming video is one such example.

Municipal and sovereign debt issuers may also see their investment-grade bonds downgraded to junk status due to a combination of stagnant or declining tax revenues and increasing levels of debt. In many cases, these conditions result in a self-reinforcing downward spiral toward default as revenue shortages resulting from the challenges of increasing tax receipts necessitate the ongoing issuance of debt to fund local or sovereign obligations.

Sovereign Credit Rating A sovereign credit rating is an independent assessment of the creditworthiness of a country or sovereign entity and how risky investing in it might be. moreUnderstanding Investment-Grade Ratings Investment grade refers to bonds that carry low to medium credit risk. moreAngel Bond An Angel Bond is an investment-grade bond that reflects the issuing company’s high credit rating. Angel bonds are the opposite of fallen angels. moreBa3/BB- Ba3/BB- is the bond rate given to debt instruments that are generally considered to be non-investment grade and speculative in nature, providing a measure of the riskiness of the security and the likelihood of the issuer defaulting on the debt. moreWhat Are Junk Bonds and How are Junk Bonds Rated? Junk bonds are bonds that carry a higher risk of default than most bonds issued by corporations and governments. moreBond Covenant A bond covenant is a legally binding term of an agreement between a bond issuer and a bondholder, designed to protect the interests of both parties. more

Q 4 y3 477

vv.vv.vv.IamLov3.TK